Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret Reviderad Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Övergripande mål: Eleverna upplever meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet och att miljön är trygg och vänskaplig så att det skapas optimala möjligheter till inlärning. Detta uppnår vi genom att alla, såväl elever som personal, aktivt tar sitt ansvar, och sin del i, att visionen blir verklighet. att vid planering av all verksamhet, oavsett om det är lektionstid eller raster, i schemat eller under schemabrytande aktiviteter, all personal alltid är uppmärksamma på att diskriminering kan ske.

2 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Syfte och mål med planen Definitioner Uppföljning av föregående plan Medverkande av elever och vårdnadshavare Främjande arbete 6 7 Förebyggande arbete Åtgärdande arbete Förankring, hur görs planen känd Utvärdering och uppföljning

3 1. Vad säger lagen? Lag (2010:800) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever trädde i kraft den 1 juli Syftet är att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning/könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Kapitel 6 i skollagen behandlar åtgärder mot kränkande behandling. Huvudmannen (Kommunstyrelsen) ansvarar för att personalen, i tjänsten eller inom ramen för uppdraget, fullgör de skyldigheter som anges i lagen. Det är också huvudmannens ansvar att utreda omständigheter och se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Enligt skollagen, kap 6 8, ska huvudmannen för skolan se till att det årligen upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandlig av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enligt kap 6, 12, i det fallet huvudmannen eller personalen inte följer vad som sägs i lagen ska huvudmannen dels betala skadestånd till eleven för den kränkning som detta innebär och dels ersätta annan skada som har orsakats av att lagen inte följts. Skadestånd för kränkning av andra fall än av repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. 2. Syfte och mål med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Syftet är att ge stöd till personal, elever och föräldrar att förebygga, upptäcka, utreda och bekämpa alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Målet är att alla elever, föräldrar och personal tillsammans kan skapa ett öppet och positivt klimat som främjar goda relationer och en trygg arbetsmiljö med optimala möjligheter till inlärning. 3

4 3. Definitioner Diskriminering Diskriminering är ett övergripande begrepp för särbehandling av individer och grupper utifrån diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Direkt diskriminering Direkt diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering är när verksamheten tillämpar bestämmelser eller har ett förfaringssätt som verkar neutralt men som i praktiken missgynnar vissa elever. Ett exempel på det är om alla elever serveras samma mat, vilket indirekt diskriminerar de elever som behöver annan mat av religiösa skäl. Trakasserier Trakasserier är en behandling som kränker någons värdighet och som är kopplad till diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en persons värdighet, men som saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningar kan vara: Fysiska t.ex. knuffar och slag. Verbala t.ex. att bli hotad eller kränkt genom nedsättande ord. Psykosociala t.ex. att bli utsatt för ryktesspridning eller utfrysning. Text och bildburna t.ex. klotter, lappar och brev, e-post, sms, facebookinlägg od Det är ytterst den som är utsatt för handlingen som värderar om den är kränkande eller inte. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är effekten som avgör. På Stenbocksskolan tillåter vi därför inte användande av nedsättande ord och uttryck. 4

5 4. Uppföljning av föregående plan Kartläggning genomförd vt 2013 av elever via kamratstödjarna visade att: Det behövs element i skolans korridorer och inte element bakom skåpen. Låsen på skolans toaletter är dåliga. Toaletterna behöver fräschas upp. Det är kallt i skolan. En hel del fönster har bytts ut vilket har förbättrat temperaturen i skolan. Dock upplevs det fortfarande som kallt, speciellt i NO salarna. På vissa ställen i skolan har toaletterna och låsen förbättrats. Det upplevs dock fortfarande ett problem för många elever. Lärarna har inte gått igenom planen ordentligt. Det behöver göras upprepade gånger. I vissa klasser tycker man att lärarna gått igenom planen, men det finns elever som menar att lärarna inte gjort detta. Även om det görs i början av läsåret behövs det ske vid upprepade tillfällen. Vaktande lärare går 2 och 2 och är ofta bara på ett ställe. Delade åsikter kring detta. Elever tycker att det sällan går lärare i NO korridoren och utanför datasalarna. Gången mellan språksalarna och datasalen (vid hissen) känns otrygg. Som ovanstående, för lite personal på dessa ställen Mer information till alla elever om kränkningar och vart man vänder sig om man känner sig utsatt. Trygghetsgruppen behöver profilera sig bättre. En uppdaterad kortversion av likabehandlingsplanen ska finnas i alla klassrum. Där framgår vart man ska vända sig om man känner sig kränkt. Det behövs aktiviteter som skapar sammanhållning i klassen. I många klasser sker detta, den måluppfyllelsetid som varje klass haft under läsåret har i vissa fall kunnat användas till exempelvis samarbetsövningar. En del klasser har också utnyttjat möjligheten att få stöd av Forum vid dessa aktiviteter. Skolövergripande aktiviteter som aktivitetsdag, friluftsdag, vandring har också varit ett led i att skapa sammanhållning. Klassföreståndaren kan prata enskilt med varje elev ibland för att höra hur eleven mår. 5

6 Vissa lärare har gjort detta, ibland sker det med hjälp av loggbok där eleverna skriftligt har möjlighet att kommunicera med sin klassföreståndare. Öppna båda dörrarna till matsalen. Vid vissa tillfällen, men inte alltid. 2 % av eleverna uppgav att de blir slagna varje dag. Det är fortfarande 2 % som inte upplever att de är trygga i skolan. 5. Medverkan vid utvärderingen samt revideringen Elever I varje klass finns två elevrådsrepresentanter (kallas för OF-representanter på Stenbocksskolan). Dessa har diskuterat planen i sina klasser för att senare tillsammans med skolledningen gå igenom planen och haft synpunkter på innehåll och utvärderat. Det har också lämnats in skriftliga synpunkter från klasserna En attitydundersökning gjordes av samtliga elever ht 2013 och den analysen har bidragit till det förebyggande arbetet. Vårdnadshavare: Brukarrådet har utvärderat och diskuterat planen vid ett möte under våren Främjande arbete Mål Hela verksamhetens arbete ska präglas av den värdegrund som uttrycks i Lgr 11 och Skollagen. Värdegrundsarbetet ska vara en dagligen återkommande del i undervisningen. Trygghetsgruppens allmänna riktlinjer till personalen: Att alltid ha positiva förväntningar på eleverna och ge dem ett positivt bemötande. Lärarna styr placeringen i klassrummen. Strukturerade inledningar och avslutningar av lektionerna. Eleverna gör aldrig egna gruppindelningar. Alla är lojala mot fattade beslut, ex att inte snusa eller låta mobiltelefoner störa under lektionstid. Att alltid komma i tid till lektionerna. Att alltid tänka på sekretessen vid samtal om och med elev/vårdnadshavare. Inte offentliggöra resultat bland eleverna. Inte reda ut interna problem i helklass. Alltid ingripa när man ser bråk eller mobbning. 6

7 Låta eleverna få reda på läxor och prov i god tid. Att sköta rastvakterna. Insatser utifrån diskrimineringslagen 6.1 Kön Mål: Alla elever har lika värde, lika rättigheter och skyldigheter oavsett vilket kön man har. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av kön. Aktiviteter: All personal ska alltid reagera och ingripa mot könsord, anspelningar, oönskad beröring och gester av sexuell natur. Vi arbetar medvetet med att fördela ordet och tiden jämt mellan pojkar och flickor. Vi granskar läromedel och vårt eget beteende för att upptäcka diskriminering och förutfattade meningar som är knutna till kön. All personal tänker på att vara förebilder i språk och handling för att befästa jämställdhet. Vi använder aktuella händelser som underlag för diskussion eller utgångspunkt för arbetsområden. Vi blandar pojkar och flickor i verksamhetens aktiviteter och uppmuntrar dem aktivt att inte göra traditionellt könsbundna val. 6.2 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Mål: I vår verksamhet ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kultur, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. 7

8 Aktiviteter: Vi arbetar med attityder och värderingar så att alla elever får en förståelse för varandras likheter och olikheter. Vi skapar förståelse för olika religioner och trosuppfattningar i undervisningen. Vi ger elever möjlighet att berätta om sin kultur och etniska bakgrund. Verksamheten försäkrar sig om att viktig information kan förstås av alla föräldrar. Tolkar och översättare anlitas vid behov. Vårdnadshavare får information om möjligheten till tolkhjälp vid samtal och möten. Elever serveras den mat som är förenlig med familjens religion. Ansvarig: Måltidsansvarig Skolavslutningarna är icke konfessionella. Tidpunkt: december och juni 6.3 Funktionsnedsättning Mål: I vår verksamhet ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Aktiviteter: Personalen ska genom utbildning få en allmän kunskap om så väl synliga som osynliga funktionsnedsättning. Tidpunkt: Regelbundet Vid planering av den dagliga verksamheten ska konsekvenserna beaktas för elever med funktionsnedsättning. 8

9 vid behov Berörd personal ska få stöd, fortbildning och handledning om funktionshindret hos enskild elev. Tidpunkt: Regelbundet Saklig information ges till elevens kamrater om eleven och elevens vårdnadshavare ger sitt samtycke till detta. Tidpunkt: Regelbundet Ansvarig: Ansvarig personal efter överenskommelse. Kompensatoriska hjälpmedel ska sättas in så tidigt som möjligt. vid behov och specialpedagog Lokalerna anpassas efter den enskilda elevens behov. vid behov och pedagogisk personal 6.4 Sexuell läggning och könsöverskridande identitet Mål: Inget barn eller elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjesammansättning. Aktiviteter: Vi markerar och reagerar på ord som anspelar på sexuell läggning och pratar om vad orden betyder. När vi diskuterar frågor som sexualitet, könsidentitet och familjesammansättning ska information om homo-, bi och transsexualitet ingå. Vi granskar undervisningsmaterial i syfte att undvika läromedel som förmedlar en diskriminerande bild av homo-, bi- och transsexualitet. 9

10 6.5 Annan kränkande behandling Mål: I vår verksamhet ska alla känna sig trygga och ha redskap för att hantera konflikter. Aktiviteter: Vi har tydliga gemensamma ordningsregler som främjar ett gott arbets- och umgängesklimat på skolan. Vi är genomtänkta i gruppsammansättningar och undviker situationer där elever väljer kamrater. Vi arbetar kontinuerligt och medvetet med elevdemokrati och socioemotionell träning i alla grupper och klasser genom klassråd och elevråd. Insatserna utvärderas av elever och personal i maj Förebyggande arbete Mål Målet är att få kunskap om förekomsten av trakasserier och annan kränkande behandling för att kunna vidta relevanta åtgärder. Det gör vi genom följande arbete: Kamratstödjare och trygghetsgrupp Ansvarig: Kurator och trygghetsgruppen (I trygghetsgruppen ingår förutom kurator Måd Lindahl även, Mathias Carlsson, Martina Gjörloff, Jesper Swanson och Maud Larsson) Attitydundersökning Tidpunkt: Höstterminen 2014 Riskbedömning. När, var och hur kan kränkningar ske? Tidpunkt: Under vårterminen diskuterar of-representanter med sina klasser och gör en kartläggning som lämnas till rektor. 10

11 Tillgänglighet och lyhördhet i det dagliga arbetet med elever... Regelbundna samtal om elevhälsa i arbetslagen. Tidpunkt: Varje AE-möte, AE-ledare och specialpedagog/speciallärare Regelbundna träffar i elevhälsoteamet. Tidpunkt: Regelbundet varje vecka Förebyggande åtgärder utvärderas och dokumenteras. vid behov Resultat av den kartläggning som eleverna gjort i varje klass och som delgetts genom of-representanterna. (elevrådsrepresentanterna som finns i varje klass) Kvarstår från föregående läsår Det är kallt i vissa klassrum. Det finns toaletter där låsen är dåliga Otryggt i NO-korridoren och utanför datasalarna. Öppna båda dörrarna till matsalen Nya områden eleverna har lyft fram med förslag på åtgärder Näten i pelarhallen hjälper inte mot att man känner sig uttittad (men de nya borden där är bra) Åtgärd: Översyn av möblering och de nya skärmarna. Man hör ofta spydiga kommentarer och ibland skitsnack om andra elever. Åtgärd: Ett fortsatt värdegrundsarbete och diskussion i klasserna om hur man förhåller sig till varandra. I omklädningsrummen sprayas det ofta med parfym eller deodorant. Åtgärd: Idrottslärarna talar med eleverna om detta. Det behövs draperier eller väggar i duscharna. Kalla golv i duscharna i Lilla Idrottshallen. Fönstren behöver putsas. Åtgärd: Informera fastighetsskötarna om problemen. Toaletterna är snuskiga, alla spolar inte efter sig. 11

12 Åtgärd: Uppryckning Fönster i tjejernas omklädningsrum går inte att stänga. Åtgärd: Tala med vaktmästaren. Det händer att lärare skäller mer på killarna än på tjejerna. Åtgärd: Fortsätt arbeta med hur vi förhåller oss till flickor respektive pojkar. Dra ej in på sammanhållningsövningarna t ex Vida Blick. Åtgärd: Äska ekonomiska möjligheter av huvudman. Stressigt på hemkunskapen i åk 9 med 50 minuters lektioner. Åtgärd: Förändra timplanen. Fler elevensvalmöjligheter. Åtgärd: Äska ekonomiska medel för utökning av personal. Bra med måluppfyllelsetiden, men inte så många läsperioder. Åtgärd: Titta över användandet av måluppfyllelsetiden. Ökade öppettider i biblioteket önskvärt. Åtgärd: Ny bibliotekarie anställd, men ökad öppettid är i nuläget svårt att uppnå. Uppehållsrummet ska alltid vara öppet. Åtgärd: Sätta in vikarie när Maud är borta. Inte bra att de delat på borden i matsalen större risk att någon sitter ensam nu. Åtgärd: Tala med matsalspersonalen om möbleringen. Det skulle behövas större skåp. Åtgärd: Kommer inte att åtgärdas Det är fler elever som röker. Åtgärd: Information i klasserna, samt att alltid meddela vårdnadshavare i de fall man upptäcker att elev röker. Föreläsning av Non smoking generation i september. 8. Åtgärdande arbete Uppsikt och upptäckt Mål: Vi arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling. Om kränkningar sker ska alla reagera skyndsamt så att händelsen utreds och åtgärdas. Metoder: På varje rast ska det finnas vuxna ute bland eleverna på skolan. Vi jobbar aktivt med kamratstödjare. Skolan har en trygghetsgrupp. Tidpunkt: Trygghetsgruppsrepresentanten i arbetslaget träffar kamratstödjarna var tredje vecka. Ansvarig: Trygghetsgruppen och kurator 12

13 Kamratstödjare får utbildning i sitt uppdrag. Tidpunkt: Hösten 2014 Ansvarig: Trygghetsgruppen. All personal informeras om och håller sig uppdaterad om likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Tidpunkt: Höst- och Vårterminens start. och AE-ledare All personal ska noggrant uppmärksamma och följa upp den jargong och de beteendemönster som råder i verksamheten. All personal vinnlägger sig om ett gott samarbete med hemmen så att det är lätt för föräldrar att, om de får reda på att kränkningar inträffat, vända sig till personalen. På hälsosamtalen ställs frågor om elevens fysiska och psykiska hälsa samt trivsel och trygghet i skolan. Hälsosamtalen dokumenteras i elevhälsojournalen. Tidpunkt: En gång per år med alla elever i år 8. Ansvarig: Skolsköterska Hur en upptäckt kränkning utreds och åtgärdas: 1. Agera genast! Klassföreståndarna kontaktas. De genomför samtal med berörda parter, såväl elever som föräldrar. Insatserna följs upp, utvärderas och dokumenteras på särskild blankett som lämnas till rektor för arkivering när ärendet är avslutat. 2. Om kränkningen inte upphör tas kontakt med någon representant i trygghetsgruppen samt EHT. Tillsammans bestäms när och hur nästa steg skall tas. Insatserna dokumenteras. Skolledningen informeras. I det fall då personal kan vara den kränkande tas utredningen över av skolledningen. Skolledningen har skyldighet att utreda huruvida kränkande behandling har skett och vidta åtgärder så att den kränkande behandlingen upphör. Innan åtgärd vidtas ska arbetstagaren och berörd facklig organisation, lokalombud och skyddsombud, underrättas om 13

14 den tilltänkta åtgärden och ges tillfälle att yttra sig. Arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning/förhandling i frågan. 3. Om kränkningarna fortsätter övervägs anmälan till polis och socialtjänst. Metod: Klassföreståndarna samtalar i första hand med inblandade elever. I de fall ärendet går vidare till Trygghetsgruppen och EHT är det representanter därifrån som samtalar med eleverna. 1. Samtal med den utsatte. Särskilt dokumentationsblad används. Viktigt är att ge den utsatte stöd och skydd. 2. Samtal med den/de som kränker. Samtalen genomförs företrädesvis enskilt och utan förvarning. Vid samtalen deltar förslagsvis två vuxna varav den ena dokumenterar och den andre leder samtalet. 3. Klassföreståndarna tar snarast kontakt med vårdnadshavare för de inblandade eleverna. Detta kan, om det är lämpligt, gå till så att eleverna själva först får i uppgift att berätta hemma och att återkoppling sedan sker. 4. Under de följande veckorna har klassföreståndarna situationen under uppsikt. Uppföljningssamtal sker enskilt med de inblandade. Samtalet dokumenteras som ovan. Uppföljningssamtalen upprepas och pågår så länge behovet kvarstår. 5. Ärendet avslutas när man är säker på att kränkningen upphört. Dokumentationen lämnas till rektor för arkivering. 10. Förankring av planen, hur göra den känd Målet är att all personal i verksamheten, alla elever och deras vårdnadshavare får information om lagen (2010:800) samt om verksamhetens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Det sker på följande sätt: Planen gås igenom med all personal. Tidpunkt: Vid nyanställning. Personalen får årlig information om likabehandlingsplanen i samband med att den revideras. All personal har ett eget exemplar av planen i sin personliga skolpolicypärm. Planen gås igenom med alla elever och finns tillgänglig i klassrummet som en kortversion. Tidpunkt: Vid läsårets början och sker kontinuerligt. 14

15 Ansvarig: Klassföreståndarna, vaktmästare Verksamhetens kamratstödjare får utbildning om lagen och planen. Tidpunkt: Hösten Ansvarig: Trygghetsgruppen Planen publiceras i Infomentor, samt på skolans hemsida, så att alla föräldrar har information om skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Tidpunkt: augusti 2014 och dataansvarig Information om lagen och planen mot diskriminering och kränkande behandling sker årligen vid ett föräldramöte. Tidpunkt: Hösten och pedagogisk personal Planen revideras i samråd med personal, elever och vårdnadshavare. Sker på AE-möten, elevråd, kamratstödjargrupp och brukarråd. Tidpunkt: Våren 2015 Planen diarieförs och arkiveras. Tidpunkt: augusti 2014, skolassistent Utvärdering och revidering. Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling utvärderas och revideras årligen tillsammans med EHT, arbetslag, brukarråd, klassråd och elevråd samt trygghetsgruppen. Den reviderade planen ska vara klar att tas i bruk ht

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ätradalsskolan, Ulricehamns kommun Läsår 2015/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision: Ätradalsskolan är en trygg och positiv skolmiljö för alla med respekt för varje unik människa.

Läs mer

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 1 Innehåll Ledord och övergripande mål 3 Kamratstödjare på Grundsärskolan - Stenportskolan 3 Vad är diskriminering och kränkning? 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Kristallens fritids / Skolområde Nord År 2012/2013 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Kristallens fritids / Skolområde Nord År 2012/2013 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Reviderad 2012-05-15 Kristallens fritids / Skolområde Nord År 2012/2013 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING som också innehåller områdets handlingsplan i arbetet mot våld, mobbning och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ätradalsskolan, Skolområde Nord Läsår 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision: Ätradalsskolan är en trygg och positiv skolmiljö för alla med respekt för varje unik människa. Därför

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Blidsbergs skola År 2014-2015 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Vision: Blidsbergs skola ska vara en skola som ger kunskap, glädje och gemenskap. Därför skall: - alla och var och en, elever

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Maria Westberg 20151031 Sidan 2 av 9 Grunduppgifter: Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och skola Ansvarig för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Backstugans förskola

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Backstugans förskola Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Backstugans förskola 2015-16 1 Innehållsförteckning Backstugans vision sid 3 Till dig som barn sid 3 Till dig som förälder

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Inledning Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLAN 7-9 - PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Planen gäller för Kyrkskolan 7-9, Grundskola och Grundsärskola Elevversion Senast reviderad:

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan

Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan Plan mot kränkande behandling Maria Törnqvist Plan mot kränkande behandling för Stackgrönnanskolan åk F-5 och fritidshem Skolan/förskolan/fritidshemmet ska varje

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Barnkonventionen

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Särskild undervisning vid sjukhus Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer