Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret Reviderad Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Övergripande mål: Eleverna upplever meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet och att miljön är trygg och vänskaplig så att det skapas optimala möjligheter till inlärning. Detta uppnår vi genom att alla, såväl elever som personal, aktivt tar sitt ansvar, och sin del i, att visionen blir verklighet. att vid planering av all verksamhet, oavsett om det är lektionstid eller raster, i schemat eller under schemabrytande aktiviteter, all personal alltid är uppmärksamma på att diskriminering kan ske.

2 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Syfte och mål med planen Definitioner Uppföljning av föregående plan Medverkande av elever och vårdnadshavare Främjande arbete 6 7 Förebyggande arbete Åtgärdande arbete Förankring, hur görs planen känd Utvärdering och uppföljning

3 1. Vad säger lagen? Lag (2010:800) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever trädde i kraft den 1 juli Syftet är att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning/könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Kapitel 6 i skollagen behandlar åtgärder mot kränkande behandling. Huvudmannen (Kommunstyrelsen) ansvarar för att personalen, i tjänsten eller inom ramen för uppdraget, fullgör de skyldigheter som anges i lagen. Det är också huvudmannens ansvar att utreda omständigheter och se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Enligt skollagen, kap 6 8, ska huvudmannen för skolan se till att det årligen upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandlig av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enligt kap 6, 12, i det fallet huvudmannen eller personalen inte följer vad som sägs i lagen ska huvudmannen dels betala skadestånd till eleven för den kränkning som detta innebär och dels ersätta annan skada som har orsakats av att lagen inte följts. Skadestånd för kränkning av andra fall än av repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. 2. Syfte och mål med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Syftet är att ge stöd till personal, elever och föräldrar att förebygga, upptäcka, utreda och bekämpa alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Målet är att alla elever, föräldrar och personal tillsammans kan skapa ett öppet och positivt klimat som främjar goda relationer och en trygg arbetsmiljö med optimala möjligheter till inlärning. 3

4 3. Definitioner Diskriminering Diskriminering är ett övergripande begrepp för särbehandling av individer och grupper utifrån diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Direkt diskriminering Direkt diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering är när verksamheten tillämpar bestämmelser eller har ett förfaringssätt som verkar neutralt men som i praktiken missgynnar vissa elever. Ett exempel på det är om alla elever serveras samma mat, vilket indirekt diskriminerar de elever som behöver annan mat av religiösa skäl. Trakasserier Trakasserier är en behandling som kränker någons värdighet och som är kopplad till diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en persons värdighet, men som saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningar kan vara: Fysiska t.ex. knuffar och slag. Verbala t.ex. att bli hotad eller kränkt genom nedsättande ord. Psykosociala t.ex. att bli utsatt för ryktesspridning eller utfrysning. Text och bildburna t.ex. klotter, lappar och brev, e-post, sms, facebookinlägg od Det är ytterst den som är utsatt för handlingen som värderar om den är kränkande eller inte. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är effekten som avgör. På Stenbocksskolan tillåter vi därför inte användande av nedsättande ord och uttryck. 4

5 4. Uppföljning av föregående plan Kartläggning genomförd vt 2013 av elever via kamratstödjarna visade att: Det behövs element i skolans korridorer och inte element bakom skåpen. Låsen på skolans toaletter är dåliga. Toaletterna behöver fräschas upp. Det är kallt i skolan. En hel del fönster har bytts ut vilket har förbättrat temperaturen i skolan. Dock upplevs det fortfarande som kallt, speciellt i NO salarna. På vissa ställen i skolan har toaletterna och låsen förbättrats. Det upplevs dock fortfarande ett problem för många elever. Lärarna har inte gått igenom planen ordentligt. Det behöver göras upprepade gånger. I vissa klasser tycker man att lärarna gått igenom planen, men det finns elever som menar att lärarna inte gjort detta. Även om det görs i början av läsåret behövs det ske vid upprepade tillfällen. Vaktande lärare går 2 och 2 och är ofta bara på ett ställe. Delade åsikter kring detta. Elever tycker att det sällan går lärare i NO korridoren och utanför datasalarna. Gången mellan språksalarna och datasalen (vid hissen) känns otrygg. Som ovanstående, för lite personal på dessa ställen Mer information till alla elever om kränkningar och vart man vänder sig om man känner sig utsatt. Trygghetsgruppen behöver profilera sig bättre. En uppdaterad kortversion av likabehandlingsplanen ska finnas i alla klassrum. Där framgår vart man ska vända sig om man känner sig kränkt. Det behövs aktiviteter som skapar sammanhållning i klassen. I många klasser sker detta, den måluppfyllelsetid som varje klass haft under läsåret har i vissa fall kunnat användas till exempelvis samarbetsövningar. En del klasser har också utnyttjat möjligheten att få stöd av Forum vid dessa aktiviteter. Skolövergripande aktiviteter som aktivitetsdag, friluftsdag, vandring har också varit ett led i att skapa sammanhållning. Klassföreståndaren kan prata enskilt med varje elev ibland för att höra hur eleven mår. 5

6 Vissa lärare har gjort detta, ibland sker det med hjälp av loggbok där eleverna skriftligt har möjlighet att kommunicera med sin klassföreståndare. Öppna båda dörrarna till matsalen. Vid vissa tillfällen, men inte alltid. 2 % av eleverna uppgav att de blir slagna varje dag. Det är fortfarande 2 % som inte upplever att de är trygga i skolan. 5. Medverkan vid utvärderingen samt revideringen Elever I varje klass finns två elevrådsrepresentanter (kallas för OF-representanter på Stenbocksskolan). Dessa har diskuterat planen i sina klasser för att senare tillsammans med skolledningen gå igenom planen och haft synpunkter på innehåll och utvärderat. Det har också lämnats in skriftliga synpunkter från klasserna En attitydundersökning gjordes av samtliga elever ht 2013 och den analysen har bidragit till det förebyggande arbetet. Vårdnadshavare: Brukarrådet har utvärderat och diskuterat planen vid ett möte under våren Främjande arbete Mål Hela verksamhetens arbete ska präglas av den värdegrund som uttrycks i Lgr 11 och Skollagen. Värdegrundsarbetet ska vara en dagligen återkommande del i undervisningen. Trygghetsgruppens allmänna riktlinjer till personalen: Att alltid ha positiva förväntningar på eleverna och ge dem ett positivt bemötande. Lärarna styr placeringen i klassrummen. Strukturerade inledningar och avslutningar av lektionerna. Eleverna gör aldrig egna gruppindelningar. Alla är lojala mot fattade beslut, ex att inte snusa eller låta mobiltelefoner störa under lektionstid. Att alltid komma i tid till lektionerna. Att alltid tänka på sekretessen vid samtal om och med elev/vårdnadshavare. Inte offentliggöra resultat bland eleverna. Inte reda ut interna problem i helklass. Alltid ingripa när man ser bråk eller mobbning. 6

7 Låta eleverna få reda på läxor och prov i god tid. Att sköta rastvakterna. Insatser utifrån diskrimineringslagen 6.1 Kön Mål: Alla elever har lika värde, lika rättigheter och skyldigheter oavsett vilket kön man har. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av kön. Aktiviteter: All personal ska alltid reagera och ingripa mot könsord, anspelningar, oönskad beröring och gester av sexuell natur. Vi arbetar medvetet med att fördela ordet och tiden jämt mellan pojkar och flickor. Vi granskar läromedel och vårt eget beteende för att upptäcka diskriminering och förutfattade meningar som är knutna till kön. All personal tänker på att vara förebilder i språk och handling för att befästa jämställdhet. Vi använder aktuella händelser som underlag för diskussion eller utgångspunkt för arbetsområden. Vi blandar pojkar och flickor i verksamhetens aktiviteter och uppmuntrar dem aktivt att inte göra traditionellt könsbundna val. 6.2 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Mål: I vår verksamhet ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kultur, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. 7

8 Aktiviteter: Vi arbetar med attityder och värderingar så att alla elever får en förståelse för varandras likheter och olikheter. Vi skapar förståelse för olika religioner och trosuppfattningar i undervisningen. Vi ger elever möjlighet att berätta om sin kultur och etniska bakgrund. Verksamheten försäkrar sig om att viktig information kan förstås av alla föräldrar. Tolkar och översättare anlitas vid behov. Vårdnadshavare får information om möjligheten till tolkhjälp vid samtal och möten. Elever serveras den mat som är förenlig med familjens religion. Ansvarig: Måltidsansvarig Skolavslutningarna är icke konfessionella. Tidpunkt: december och juni 6.3 Funktionsnedsättning Mål: I vår verksamhet ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Aktiviteter: Personalen ska genom utbildning få en allmän kunskap om så väl synliga som osynliga funktionsnedsättning. Tidpunkt: Regelbundet Vid planering av den dagliga verksamheten ska konsekvenserna beaktas för elever med funktionsnedsättning. 8

9 vid behov Berörd personal ska få stöd, fortbildning och handledning om funktionshindret hos enskild elev. Tidpunkt: Regelbundet Saklig information ges till elevens kamrater om eleven och elevens vårdnadshavare ger sitt samtycke till detta. Tidpunkt: Regelbundet Ansvarig: Ansvarig personal efter överenskommelse. Kompensatoriska hjälpmedel ska sättas in så tidigt som möjligt. vid behov och specialpedagog Lokalerna anpassas efter den enskilda elevens behov. vid behov och pedagogisk personal 6.4 Sexuell läggning och könsöverskridande identitet Mål: Inget barn eller elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjesammansättning. Aktiviteter: Vi markerar och reagerar på ord som anspelar på sexuell läggning och pratar om vad orden betyder. När vi diskuterar frågor som sexualitet, könsidentitet och familjesammansättning ska information om homo-, bi och transsexualitet ingå. Vi granskar undervisningsmaterial i syfte att undvika läromedel som förmedlar en diskriminerande bild av homo-, bi- och transsexualitet. 9

10 6.5 Annan kränkande behandling Mål: I vår verksamhet ska alla känna sig trygga och ha redskap för att hantera konflikter. Aktiviteter: Vi har tydliga gemensamma ordningsregler som främjar ett gott arbets- och umgängesklimat på skolan. Vi är genomtänkta i gruppsammansättningar och undviker situationer där elever väljer kamrater. Vi arbetar kontinuerligt och medvetet med elevdemokrati och socioemotionell träning i alla grupper och klasser genom klassråd och elevråd. Insatserna utvärderas av elever och personal i maj Förebyggande arbete Mål Målet är att få kunskap om förekomsten av trakasserier och annan kränkande behandling för att kunna vidta relevanta åtgärder. Det gör vi genom följande arbete: Kamratstödjare och trygghetsgrupp Ansvarig: Kurator och trygghetsgruppen (I trygghetsgruppen ingår förutom kurator Måd Lindahl även, Mathias Carlsson, Martina Gjörloff, Jesper Swanson och Maud Larsson) Attitydundersökning Tidpunkt: Höstterminen 2014 Riskbedömning. När, var och hur kan kränkningar ske? Tidpunkt: Under vårterminen diskuterar of-representanter med sina klasser och gör en kartläggning som lämnas till rektor. 10

11 Tillgänglighet och lyhördhet i det dagliga arbetet med elever... Regelbundna samtal om elevhälsa i arbetslagen. Tidpunkt: Varje AE-möte, AE-ledare och specialpedagog/speciallärare Regelbundna träffar i elevhälsoteamet. Tidpunkt: Regelbundet varje vecka Förebyggande åtgärder utvärderas och dokumenteras. vid behov Resultat av den kartläggning som eleverna gjort i varje klass och som delgetts genom of-representanterna. (elevrådsrepresentanterna som finns i varje klass) Kvarstår från föregående läsår Det är kallt i vissa klassrum. Det finns toaletter där låsen är dåliga Otryggt i NO-korridoren och utanför datasalarna. Öppna båda dörrarna till matsalen Nya områden eleverna har lyft fram med förslag på åtgärder Näten i pelarhallen hjälper inte mot att man känner sig uttittad (men de nya borden där är bra) Åtgärd: Översyn av möblering och de nya skärmarna. Man hör ofta spydiga kommentarer och ibland skitsnack om andra elever. Åtgärd: Ett fortsatt värdegrundsarbete och diskussion i klasserna om hur man förhåller sig till varandra. I omklädningsrummen sprayas det ofta med parfym eller deodorant. Åtgärd: Idrottslärarna talar med eleverna om detta. Det behövs draperier eller väggar i duscharna. Kalla golv i duscharna i Lilla Idrottshallen. Fönstren behöver putsas. Åtgärd: Informera fastighetsskötarna om problemen. Toaletterna är snuskiga, alla spolar inte efter sig. 11

12 Åtgärd: Uppryckning Fönster i tjejernas omklädningsrum går inte att stänga. Åtgärd: Tala med vaktmästaren. Det händer att lärare skäller mer på killarna än på tjejerna. Åtgärd: Fortsätt arbeta med hur vi förhåller oss till flickor respektive pojkar. Dra ej in på sammanhållningsövningarna t ex Vida Blick. Åtgärd: Äska ekonomiska möjligheter av huvudman. Stressigt på hemkunskapen i åk 9 med 50 minuters lektioner. Åtgärd: Förändra timplanen. Fler elevensvalmöjligheter. Åtgärd: Äska ekonomiska medel för utökning av personal. Bra med måluppfyllelsetiden, men inte så många läsperioder. Åtgärd: Titta över användandet av måluppfyllelsetiden. Ökade öppettider i biblioteket önskvärt. Åtgärd: Ny bibliotekarie anställd, men ökad öppettid är i nuläget svårt att uppnå. Uppehållsrummet ska alltid vara öppet. Åtgärd: Sätta in vikarie när Maud är borta. Inte bra att de delat på borden i matsalen större risk att någon sitter ensam nu. Åtgärd: Tala med matsalspersonalen om möbleringen. Det skulle behövas större skåp. Åtgärd: Kommer inte att åtgärdas Det är fler elever som röker. Åtgärd: Information i klasserna, samt att alltid meddela vårdnadshavare i de fall man upptäcker att elev röker. Föreläsning av Non smoking generation i september. 8. Åtgärdande arbete Uppsikt och upptäckt Mål: Vi arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling. Om kränkningar sker ska alla reagera skyndsamt så att händelsen utreds och åtgärdas. Metoder: På varje rast ska det finnas vuxna ute bland eleverna på skolan. Vi jobbar aktivt med kamratstödjare. Skolan har en trygghetsgrupp. Tidpunkt: Trygghetsgruppsrepresentanten i arbetslaget träffar kamratstödjarna var tredje vecka. Ansvarig: Trygghetsgruppen och kurator 12

13 Kamratstödjare får utbildning i sitt uppdrag. Tidpunkt: Hösten 2014 Ansvarig: Trygghetsgruppen. All personal informeras om och håller sig uppdaterad om likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Tidpunkt: Höst- och Vårterminens start. och AE-ledare All personal ska noggrant uppmärksamma och följa upp den jargong och de beteendemönster som råder i verksamheten. All personal vinnlägger sig om ett gott samarbete med hemmen så att det är lätt för föräldrar att, om de får reda på att kränkningar inträffat, vända sig till personalen. På hälsosamtalen ställs frågor om elevens fysiska och psykiska hälsa samt trivsel och trygghet i skolan. Hälsosamtalen dokumenteras i elevhälsojournalen. Tidpunkt: En gång per år med alla elever i år 8. Ansvarig: Skolsköterska Hur en upptäckt kränkning utreds och åtgärdas: 1. Agera genast! Klassföreståndarna kontaktas. De genomför samtal med berörda parter, såväl elever som föräldrar. Insatserna följs upp, utvärderas och dokumenteras på särskild blankett som lämnas till rektor för arkivering när ärendet är avslutat. 2. Om kränkningen inte upphör tas kontakt med någon representant i trygghetsgruppen samt EHT. Tillsammans bestäms när och hur nästa steg skall tas. Insatserna dokumenteras. Skolledningen informeras. I det fall då personal kan vara den kränkande tas utredningen över av skolledningen. Skolledningen har skyldighet att utreda huruvida kränkande behandling har skett och vidta åtgärder så att den kränkande behandlingen upphör. Innan åtgärd vidtas ska arbetstagaren och berörd facklig organisation, lokalombud och skyddsombud, underrättas om 13

14 den tilltänkta åtgärden och ges tillfälle att yttra sig. Arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning/förhandling i frågan. 3. Om kränkningarna fortsätter övervägs anmälan till polis och socialtjänst. Metod: Klassföreståndarna samtalar i första hand med inblandade elever. I de fall ärendet går vidare till Trygghetsgruppen och EHT är det representanter därifrån som samtalar med eleverna. 1. Samtal med den utsatte. Särskilt dokumentationsblad används. Viktigt är att ge den utsatte stöd och skydd. 2. Samtal med den/de som kränker. Samtalen genomförs företrädesvis enskilt och utan förvarning. Vid samtalen deltar förslagsvis två vuxna varav den ena dokumenterar och den andre leder samtalet. 3. Klassföreståndarna tar snarast kontakt med vårdnadshavare för de inblandade eleverna. Detta kan, om det är lämpligt, gå till så att eleverna själva först får i uppgift att berätta hemma och att återkoppling sedan sker. 4. Under de följande veckorna har klassföreståndarna situationen under uppsikt. Uppföljningssamtal sker enskilt med de inblandade. Samtalet dokumenteras som ovan. Uppföljningssamtalen upprepas och pågår så länge behovet kvarstår. 5. Ärendet avslutas när man är säker på att kränkningen upphört. Dokumentationen lämnas till rektor för arkivering. 10. Förankring av planen, hur göra den känd Målet är att all personal i verksamheten, alla elever och deras vårdnadshavare får information om lagen (2010:800) samt om verksamhetens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Det sker på följande sätt: Planen gås igenom med all personal. Tidpunkt: Vid nyanställning. Personalen får årlig information om likabehandlingsplanen i samband med att den revideras. All personal har ett eget exemplar av planen i sin personliga skolpolicypärm. Planen gås igenom med alla elever och finns tillgänglig i klassrummet som en kortversion. Tidpunkt: Vid läsårets början och sker kontinuerligt. 14

15 Ansvarig: Klassföreståndarna, vaktmästare Verksamhetens kamratstödjare får utbildning om lagen och planen. Tidpunkt: Hösten Ansvarig: Trygghetsgruppen Planen publiceras i Infomentor, samt på skolans hemsida, så att alla föräldrar har information om skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Tidpunkt: augusti 2014 och dataansvarig Information om lagen och planen mot diskriminering och kränkande behandling sker årligen vid ett föräldramöte. Tidpunkt: Hösten och pedagogisk personal Planen revideras i samråd med personal, elever och vårdnadshavare. Sker på AE-möten, elevråd, kamratstödjargrupp och brukarråd. Tidpunkt: Våren 2015 Planen diarieförs och arkiveras. Tidpunkt: augusti 2014, skolassistent Utvärdering och revidering. Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling utvärderas och revideras årligen tillsammans med EHT, arbetslag, brukarråd, klassråd och elevråd samt trygghetsgruppen. Den reviderade planen ska vara klar att tas i bruk ht

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ätradalsskolan, Skolområde Nord Läsår 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision: Ätradalsskolan är en trygg och positiv skolmiljö för alla med respekt för varje unik människa. Därför

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola, förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola är den lilla skolan med det stora hjärtat Skolans vision är att elever, föräldrar och

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer