Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

2 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan. Varje skola ska upprätta en väl förankrad plan mot kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande för att gynna likabehandling och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, samt för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rudbeck har valt att göra en sammanförd plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Den omfattar både de situationer när elev utsätts av annan elev, men också de tillfällen där elev utsätts av personal. Planen lägger fokus på vad som redan görs, och på vad som eventuellt behöver lyftas och utvecklas kommande läsår. Planen är utformad enligt Skolverkets riktlinjer, av Rudbecks elevhälsa. Åtgärderna i 15/16-års plan mot kränkande behandling innefattar samtliga program, och skiljer sig därmed inte åt mellan programmen, utifrån att resultaten från skolans enkät Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling och Stockholms läns Enkät i gymnasiet inte visar på några tydliga programskillnader. 2 Det här är Rudbeck Rudbeck är en kommunal gymnasieskola i Sollentuna, två mil norr om Stockholm. Här studerar närmare elever och skolan har ungefär 200 anställda. På Rudbeck är läsåret indelat i tre elvaveckorsperioder. Varje vecka är indelat i flera block, där varje block representerar ett ämne. Valfriheten är ett nyckelord på Rudbeck, och eleverna väljer därför själva kurser och studieupplägg. Detta innebär att alla elever efter årskurs ett i stort sett har ett unikt schema. Eleverna tillhör en mentorsgrupp, om ca 16 elever och en mentor, under sina läsår på Rudbeck, men läser ofta sina kurser med elever från andra grupper. Rudbeck leds av en gymnasiechef och skolans program leds av sex rektorer. Skolan har valt att satsa på en nära elevvård, genom att eleven har tillgång till sitt eget elevhälsoteam. Varje elevhälsoteam består av rektor, studievägledare, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Elevhälsoteamet träffas som regel en gång i veckan för sk. elevhälsoteamsmöte (EHT) för att gå igenom oro gällande särskilda elever. Elevhälsan på Rudbeck består av två skolsköterskor och fyra skolkuratorer. På skolan finns ett mobbingteam som har i uppdrag att bevaka, utreda, åtgärda och följa upp mobbingfrågor. Mobbingteamet, som består av elevhälsan, träffas kring specifika elevärenden och arbetet med likabehandlingsfrågor. På skolan finns två skolvärdar som vistas i elevutrymmena under skoldagen. Mentorskonferenser, med mentor, rektor, studievägledare och elevhälsa, hålls med samtliga årskurser varje termin. Syftet är att uppmärksamma elever med studiesvårigheter och annan oro. 3 Rudbecks vision Grundläggande för alla Sollentunas skolor, inklusive Rudbeck, är kommunens handlingsplan för Trygghet och studiero (www.sollentuna.se). Vi strävar efter att våra elever ska känna kunskapsglädje och få en lugn och harmonisk studiemiljö. Skolmiljön och skoldagen ska vara trygg för alla elever. Rudbeck vill verka för allas lika värde och lika villkor. Vi vill att alla elever känner sig sedda, att skolan genomsyras av gemenskap och inkludering och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vi vill medvetandegöra alla om vad dessa begrepp innebär och om vikten av ömsesidig respekt. 4 Begreppsdefinition Diskriminering Elev missgynnas, direkt eller indirekt, pga. kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Skolan i stort eller personal kan göra sig skyldig diskriminering, inte annan elev. Trakasserier Ett uppträdande av annan elev som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. Kränkande behandling Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är att behandla någon förolämpande eller nedsättande genom att angripa den personen fysiskt, verbalt, psykosocialt, texteller bildburet. All kränkande behandling innebär att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Mobbning Att en eller flera individer medvetet och med avsikt upprepade gånger och under viss tid tillfogar eller försöker tillfoga en annan individ skada eller obehag. Mobbning är en form av kränkande behandling och upprepade trakasserier. 2

3 5 Det kontinuerliga arbetet med planen I strävan efter att hitta ett hållbart och långsiktigt arbete för likabehandling och mot kränkningar, har arbetet med planen sammanfattas i ett läsårshjul (se bilden nedan). Den reviderade planen presenteras årligen för elever och personal via mentorstiden samt sektorsmöten, med tillgänglighet via hemsida och Schoolsoft för elever och vårdnadshavare. 6 Uppföljning och kartläggning 6.1 Föregående års åtgärder Fokus för föregående läsår var, förutom de årligt återkommande insatserna, åtgärder som syftade till att öka gemenskap och inkludering och därigenom motverka såväl ensamhet som uppdelning. Några av de åtgärder som prioriterades under läsåret var:! En fortbildningsdag med föreläsning för all personal, med fokus på ungas liv på nätet.! Ett material utformat av elevhälsan för mentorerna att lyfta på mentorstiden, med syfte att öppna för samtal om ungas liv på nätet och att förebygga utsatthet på nätet.! Föräldrar till elever i årskurs ett fick ta de ta del av en föreläsning kring ovanstående ämne.! Förankring och genomförande av lärarstyrda placeringar och gruppindelningar.! Översyn av möjligheterna till tvilling- eller faddersmentorsgrupper.! Främjande och synliggörande av intresseföreningar, rast- och uppstartsaktiviteter. 3

4 6.2 Kartläggning läsåret 13/14 Kartläggningen grundar sig främst på Rudbecks elevenkät om Trivsel och likabehandling samt på Stockholms läns Enkät i gymnasiet, men även på elevhälsans sammantagna bedömning av likabehandlingsarbetet, respektive sektorers analys av situationen och synpunkter från elever vid skolkonferenser års elevenkät om Trivsel och likabehandling på Rudbeck genomfördes under tre veckor i april/maj. 650 elever svarade på enkäten och eleverna besvarade den via sin personliga inloggning på Schoolsoft. Program, kön och årskurs har kunnat utläsas i årets enkät, men då inget av resultaten utmärker sig kommer dessa inte att redovisas i planen. Vid avvikelse från föregående år redovisas dessa siffror inom parentes. Stockholms läns Enkät i gymnasiet genomfördes under våren 2015 och vände sig till elever i årskurs två. 339 elever på Rudbeck svarade på enkäten. En stor andel av Rudbecks elever, drygt 90 %, anger att de trivs på skolan (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling) och att de känner sig trygga (Enkät i gymnasiet). 86 % trivs med sin mentorsgrupp och 85 % trivs med de grupper de läser kurser med (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling). 11 % (6) av eleverna har svarat att de någon gång blivit utsatta för diskriminering och 7 % (3) har svarat att de blivit trakasserade under läsåret. 3 % (1) har svarat att de har blivit sexuellt trakasserade och 10 % (7) att de blivit utsatta för kränkande behandling (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling). 22 % av eleverna har svarat att de upplever att Rudbeck har ett problem med uppdelning elever emellan beroende på etnisk bakgrund (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling). 3 % (2) har svarat att de har blivit utsatta för mobbning. I enkäten har eleverna också fått svara på om de upplevt sig ofrivilligt ensamma, alltså inte haft någon att vara med fast än man önskat detta, vilket 26 % (24) upplevt (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling). 12 % (7) uppger att det har fasta placeringar på samtliga lektioner. 79 % (80) har det på vissa lektioner och 13 % (8) uppger att de inte har det på någon lektion. 14 % (9) anger att det är läraren som bestämmer vilka de ska jobba med vid gruppindelning på alla lektioner, 81 % (86) uppger att detta sker på vissa och 5 % uppger att det inte är så på någon lektion (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling). Pga. att det setts som ett prioriterat område, ställdes för första gången frågan om eleverna anser att skolans intresseföreningar är väl synliga och om eleverna vet hur de tar kontakt med dessa. 31 % har svarat ja, 23 % nej och 46 % vet ej. Av samma anledning fick eleverna också frågan om de anser att skolan har tillräckligt med aktiviteter på rasterna. 33 % svarande ja, 36 % svarade nej och 31 % svarande vet ej. 42 % (43) av eleverna har svarat att de skulle prata med någon personal om de skulle bli utsatta för diskriminering, kränkande behandling, mobbning osv. (Rudbecks enkät om trivsel och likabehandling). 6.3 Analys av kartläggningen Rudbeck har av personal och elever lyfts fram som en lugn och trivsam skola, även om många samtidigt anser att detta kan bli ännu bättre. Skolan har med sitt blocksystem en möjlighet som få andra skolor har. Här möts elever över mentorsoch programgränser, bostadsorter och fd. skolor, vilket bedöms ha möjligheten att motverka både mobbning och segregation. Däremot medför Rudbecksmodellen och skolans storlek en utmaning, såtillvida att eleverna under sin vardag går in och ut ur många grupper, där det å ena sidan är möjligt att knyta många kontakter och känna sig delaktig och där det också finns många vuxna som kan se eleverna, men där det å andra sidan kan skapas en känsla av anonymitet. Behovet av att söka sig till de man känner sedan tidigare kan då öka och samtidigt kan personalen göra antaganden om att någon annan redan sett och agerat. Både personal och elever har lyft dessa sidor och att detta medför en utmaning när det gäller att upptäcka ev. utsatta elever. Vikten av samarbete mellan lärare påtalas därför, så att mentorn kan få den samordnande rollen hen är tänkt att ha. Mentorsskapet och mentorstiden ses som ett viktigt tillfälle för att öka möjligheten att upptäcka utsatta elever och främja gemenskap och inkludering, dock blir det ett problem när elever väljer att inte komma. För att stärka och poängtera mentorstidens betydelse och för att minska risken att mentorstillfällen ställs in och kontinuiteten därmed bryts, har vikten av vikarie vid sjukdom lyfts. Både personal och elever har tagit upp hur betydelsefulla lärarstyrda placeringar och gruppindelningar är samt fördelarna med tvillingsmentorsgrupper. Bilden är att lärarindelningarna sker i mycket större utsträckning idag än tidigare men att tvillingsmentorsgrupper ännu inte kunnat tillämpas i någon större omfattning. Tillgång till ett brett urval av intresseföreningar, rast- och återkommande gemensamhetsskapande aktiviteter har återigen lyfts som viktigt för gemenskapen. Både elever och personal har lyft att detta idag sker, men inte i tillräckligt hög utsträckning och inte med tillräcklig kontinuitet. Flera lärare har funderat kring hur skolans IT-satsning kan ha påverkat elevernas upplevelser av läsåret. 4

5 7 Åtgärder För att tydliggöra vilka nivåer skolan arbetar på har vi valt att dela in Planen mot kränkande behandling i bedömning och prioriterade åtgärder, främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser. 7.1 Bedömning och prioriterade åtgärder Ofrivillig ensamhet och uppdelning elever emellan är båda en form av utanförskap som står i motsats till Rudbecks vision om en skola som genomsyras av inkludering och gemenskap. Uppföljningen av förgående läsårs åtgärder pekar på att vi kommit en bit på vägen, men årets kartläggning och analys pekar på att åtgärderna som syftar till att öka gemenskap och inkludering behöver fortsätta och öka i intensitet. Utifrån att årets elevenkät visar på ett ökat antal elever som upplevt sig utsatta under läsåret behöver fokus även riktas mot att bättre upptäcka dessa elever. 7.2 Främja likabehandling Skolans främjande arbete handlar om att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter. Chanserna ökar då att upptäcka eventuellt utanförskap, kränkningar och mobbning. En förutsättning för likabehandling på skolan är att elever och personal känner till att det finns en utformad plan för arbetet kring detta. Rudbeck arbetar främjande utifrån två hållpunkter: 1. Pedagogiskt fokus - I skolmiljön tillåts inte trakasserier, kränkningar eller diskriminering. - Genom undervisningens utformning ska skolan ständigt sträva efter likabehandling, genom att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som förmedlas i undervisningen. - I samband med skolstart får samtliga elever en kopia av Planen mot kränkande behandling. - Mentorerna informerar sina elever om Planen mot kränkande behandling på mentorstid under höstterminen. 2. Socialt fokus - Rudbeck främjar social gemenskap genom gruppstärkande aktiviteter och har för närvarande mentorstiden, idrottsaktiviteter, musik och uppträdanden för andra elever, teambuilding på vissa program samt intresseföreningar för elever. - Mentorssamordnare har i uppdrag att stötta mentorerna i sitt uppdrag, bl.a. genom att tillhandahålla övningar till mentorstiden och genom att anordna mentorsfrukostar. - Skolan erbjuder troende elever avskildhet för bön och andakt. 5

6 7.3 Förebygga Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från de identifierade riskfaktorer som Rudbeck ser. 1. Pedagogiskt fokus - Mentorskapet spelar en central roll i det förebyggande arbetet. Mentorn ansvarar för den goda relationen mellan mentor och elev, samt mellan eleverna i gruppen. - Viktiga livsfrågor med reflektion över egna och andras värderingar tas upp i undervisning. - Lärarbestämda placeringar och gruppindelningar i klassrummet, enligt beslut tagit i lokala arbetsplanen. 2. Socialt fokus - Kamratstödjande skolvärdar med placering i skolans offentliga utrymmen. - Hälsosamtal i grupp i årskurs ett, samt erbjudande om enskilt hälsosamtal. - Elevhälsans erbjudande på mentorstiden, samt erbjudande om att stötta mentorerna kring gruppstärkande övningar. - Elevens möjlighet till enskilda samtal hos elevhälsan. - Skolans personal uppmuntras att röra sig bland elever, äta gemensamt med eleverna i matsalen och har ex. tillgång till pedagogiskt kaffe på maten, vilket har en lugnande effekt. - Mobbingteamet bevakar likabehandlingsfrågor och mobbningsrelaterad forskning. - Skolans ordningsregler görs kända för eleverna. - Eleverna får möjlighet att föra fram viktiga frågor gällande bl.a. trivsel, studier och arbetsmiljö via representanter vid respektive programs skolkonferens. 7.4 Upptäcka Elever och personal ska ha kunskap kring varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör kränkande behandling och trakasserier. Detta för att kunna upptäcka och uppmärksamma sådan behandling, men också tendenser till detta. 1. Pedagogiskt fokus - Mentorskapet spelar en central roll i det upptäckande arbetet. Mentorn ansvarar för den goda relationen mellan mentor och elev, samt mellan elever i gruppen. - Genomgång på mentorstid om innebörden av definitionsbegreppen i planen mot kränkande behandling. 2. Socialt fokus - All personal har ansvar för att alltid uppmärksamma då elever far illa i relation till andra elever eller personal på skolan. - I årskurs ett genomför de två skolsköterskorna hälsosamtal i grupp och samlar även in enkäter från alla förstagångselever där de får svara på om eleverna upplever sig/upplevt sig mobbade. Varje elev som svarat jakande på denna fråga kontaktas av sin skolsköterska som erbjuder hjälp vid behov. - Mentorn genomför utvecklingssamtal med sina mentorselever varje termin, och får där tillfälle att uppmärksamma om eleven känner sig utsatt. - Skolvärdarna rör sig i elevutrymmen där problematiska situationer lätt skulle kunna uppstå, 7.5 Åtgärdande insatser I diskrimineringslagen betonas vikten av att alltid utgå från den utsattes upplevelse av situationen. Denna upplevelse ligger till grund för skolans utredning och åtgärder. Vi utreder och dokumenterar varje ärende med största respekt för varje individs upplevda tolkning av den avsedda händelsen Arbetets gång vid kränkning, trakasserier och mobbing Då trakasserier eller annan kränkande behandling sker vid upprepade tillfällen under en sammanhängande period klassas det som mobbning. Mobbingteamet, som utreder, åtgärdar och följer upp mobbningsärenden, utgår från Farstamodellen, men med ett för skolan anpassat arbetssätt. Nedanstående arbetsgång följs oavsett karaktär på ärendet. 6

7 1. Vid kränkning, trakasserier eller mobbing: a. Ska den personal som upptäcker detta genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas mentor, som för detta vidare till elevhälsan eller skolledningen. b. Vill vi att du som elev, i det fall du blivit utsatt, tar kontakt med din mentor eller någon annan på skolan som du har förtroende för. Om du misstänker diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, ska du anmäla detta till elevhälsan eller skolledningen. 2. Inkomna anmälningar utreds omedelbart av Elevhälsan. Skolledningen informeras kontinuerligt. 3. Elevhälsan upprättar en handlingsplan och dokumenterar fortlöpande i journalsystemet Prorenata. Handlingsplanen innehåller följande punkter: Kartläggning Samtal - Utredande, bearbetande, stödjande, och konfliktlösande Vårdnadshavare till omyndig elev kontaktas Uppföljning 4. Om diskrimineringen, trakasserierna eller annan kränkande behandling inte upphör beslutar skolledningen att sammankalla till EK, vidta disciplinära åtgärder och/eller göra polisanmälan/socialtjänstanmälan. 5. Alla våldsbrott polisanmäls av skolledningen Vid tillfällen då elev utsatts av personal Vid tillfällen då elev upplever att den blivit utsatt för diskriminering eller annan form av kränkande behandling av en personal följs nedanstående plan: 1. Händelsen anmäls till berörd skolledare. 2. Vårdnadshavare informeras. 3. Rektor utreder, åtgärdar, följer upp och dokumenterar ärendet. 4. Rektorn följer upp ärendet med eleven och elevens föräldrar. 5. Rektorn träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen/bemötandet av eleven fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med gymnasiechef/förvaltningschef för Barn och utbildningskontoret. Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/beo). 7.6 Uppföljande insatser För att försäkra sig om att en elev inte längre utsätts, erbjuds inblandade elever uppföljande samtal med elevhälsan. Ärendet följs även av mentorn, som är den som fortsätter att stämma av med den elev som upplever sig blivit utsatt, men också den som bevakar den elevgrupp som varit inblandad. För de elever som är eller varit, nyligen eller tidigare, utsatta för diskriminering, kränkning eller trakasserier, alternativt mobbning kan fortsatta bearbetande och stödjande samtal erbjudas hos skolans kuratorer. 7

8 Rudbeck Sollentuna kommuns gymnasium

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. - Likabehandlingsplan för Rudbecksgymnasiet läsår 13/14

Plan mot kränkande behandling. - Likabehandlingsplan för Rudbecksgymnasiet läsår 13/14 Plan mot kränkande behandling - Likabehandlingsplan för Rudbecksgymnasiet läsår 13/14 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Det här är Rudbeck 3 3 Rudbecks vision 4 4 Begreppsdefinitioner 4 5 Uppföljning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 16/17

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 16/17 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 16/17 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-01-10 SID 1/8 Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2013/2014 SID 2/8 Vision: Vår vision är: Medvetna individer som vågar möta världen. Våra elever

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Vår vision Vi vill arbeta för ett gott arbetsklimat

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 2 Läsåret 2017/2018 Fastställd på apt uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Kungsbacka kommun Innehåll Diskrimineringslagen

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium Läsåret 2015/2016 1 TILL DIG SOM ELEV Vår ambition är att alla elever skall trivas och känna samhörighet med varandra och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling DE LA GARDIEGYMNASIET ÅR 2016 ENHET 1 NA, TE Bengt Stenhammar Rektor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 FRAMTAGANDE AV

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser...

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser... Vår vision... 1 Ansvariga för planen... 3 Elevernas delaktighet... 3 Förankring av planen... 3 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 4 Kartläggning.... 5 Resultat och analys... 5 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Treälvens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Treälvens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Treälvens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 SYFTE Att tydliggöra innehållet i lagarna (2008:567) Diskrimineringslagen och Åtgärder mot kränkande behandling, Skollagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKNINGAR. NORDVIKSKOLAN 2014/15 Nordvikskolan Nordvik 108, 872 98 Noraström Telefon 0613-711 200 nordvik@naturbruk.net www.naturbruk.net NYTT I SKOLLAGEN Skolstyrelsen/rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

G\Exp\Likabehandlingsplan Skå skola

G\Exp\Likabehandlingsplan Skå skola Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Stora Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer