PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING"

Transkript

1 Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015

2 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står för. Orden genomsyras i det dagliga arbetet och påverkar hur medarbetare ger service, bemöter varandra och kommuninvånarna. Vår vision är att alla på förskolan känner sig trygga, så väl barn som vuxna. Det förekommer varken diskriminering eller kränkande behandling. Vi vill, tillsammans med dig som vårdnadshavare, verka för att ditt barn utvecklas och trivs på förskolan. Av den anledningen arbetar vi aktivt för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Barn som är utsatta berättar inte alltid hemma om problemen. Här följer några exempel som kan vara bra att vara uppmärksam på: nedstämdhet under en längre tid ofta förekommande huvudvärk ovilja att gå till förskolan dålig aptit Ta kontakt med oss om ditt barn visar ovanstående symtom så vi kan aktualisera denna handlingsplan. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med oss. Det är av största vikt att vi tar gemensamt ansvar och arbetar tillsammans för barnens trygghet och samhörighet. Förskolechef Christina Olsson Lagledare Ann Svantesson Bettan Johansson Carina Hansson Johanna Karlsson Lena Tempte Monica Steen

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Regelverk Vision Mål 4 2. Definitioner Diskriminering Trakasserier och kränkande behandling 5 3. Förskolans skyldighet Det främjande arbetet Det förebyggande arbetet Det åtgärdande arbetet 6 4. Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och dokumentera Upptäcka Utreda Åtgärda Dokumentera Rutin vid akuta situationer Åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar som utförs av barn Åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar som utförs av personal 8 5. Likabehandlingsarbetet 2013/ Utvärdering av resultat och analys av föregående års plan 9 6. Likabehandlingsarbetet 2014/ Planerade insatser för det främjande arbetet Planerade insatser för det förebyggande arbetet Uppföljning 11 3

4 1. Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling fungerar som ett stöd när vi arbetar för att främja barnens lika rättigheter och möjligheter och när vi arbetar för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen är framtagna av förskolechef och lagledare. Den behandlas på höstens första Föräldraråd och ger på så vis vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet. Planen publiceras sedan på hemsidan. 1.1 Regelverk Plan mot Diskriminering och kränkande behandling gällande Emyhills förskola har sitt ursprung i Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen (2010:800) samt i Läroplanen för förskola, Lpfö98 rev Både Skollag och Diskrimineringslag förbjuder diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling och ställer krav på ett målinriktat arbete för att förebygga detta. Skolinspektionen är den myndighet som utövar tillsyn så att bestämmelserna i Skollag och Läroplan följs och diskrimineringsombudsmannen, DO, övervakar att bestämmelserna i Diskrimineringslagen följs. Förskolechef har det övergripande ansvaret för likabehandlingsarbetet. Om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer åligger det förskolechef att utreda och åtgärda det inträffade. 1.2 Vision På Emyhills förskola känner sig alla trygga, så väl barn som vuxna. Det förekommer varken diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 1.3 Mål Vi tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi visar respekt för den enskilda individen och utgår från ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet. 4

5 2. Definitioner Diskriminering i förskolan innebär att ett barn missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 2.1 Diskriminering Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I förskolan är det förskolechef eller personal som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk mening. Diskriminering kan vara antingen direkt, indirekt eller bristande tillgänglighet. Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas med direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan exempelvis inträffa när förskolan anordnar aktiviteter där endast pojkar eller flickor får delta. Med indirekt diskriminering menas att ett barn missgynnas när förskolan föreslagsvis serverar samma mat till samtliga barn. Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att inte komma i jämförbar situation som andra utan funktionsnedsättning. 2.2 Trakasserier och kränkande k behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysiska (slag och knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, grimaser) texter och bilder (teckningar, inbjudningar, lappar, fotografier) Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet utan att ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Ett barn kan bli utsatt för trakasserier och kränkande behandling av såväl personal som av andra barn. 5

6 3. Förskolans skyldighet I förskolan råder: absolut förbud att diskriminera, trakassera och/eller kränka barn krav på handling (utreda och stoppa diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling) krav på insatser för att främja barns lika rättigheter och möjligheter krav på insatser för att förebygga diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 3.1 Det främjande f arbetet Vårt främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår från vårt uppdrag att arbeta för demokratiska värderingar och för respekt för de mänskliga rättigheterna. Arbetet riktas till alla barn och bedrivs kontinuerligt utan förekommande anledning. 3.2 Det förebyggande f arbetet Vårt förebyggande arbete syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kan finnas i vår verksamhet. Det utgår från konkreta risker och problem som har upptäckts vid kartläggningen av situationen i förskolan. 3.3 Det åtgärdande å arbetet Vårt åtgärdande arbete handlar om att agera när ett barn kan ha utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det är noga förberett genom väl förankrade och kända rutiner för barn, personal och föräldrar. 6

7 4. Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och dokumentera Det är av största vikt att alla som arbetar på förskolan tar signaler om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på allvar och skyndsamt reagerar och agerar. Det råder en utredningsskyldighet så fort informationen kommer till vår kännedom. Detta oavsett var informationen har sitt ursprung. En utredning fokuserar på vad som har hänt, på analysen av händelsen samt på planeringen av lämpliga stödinsatser. Utredningen omfattar både det barn som kan ha blivit kränkt och det eller de barn som har kränkt. 4.1 Upptäcka Pedagogerna upptäcker genom att: vara närvarande uppmärksamma förändringar i barns beteende observera barnen lyssna på barnen ta barnen på allvar intervjua barnen sammanställa enkätsvar från vårdnadshavare underhålla en daglig kontakt med vårdnadshavare 4.2 Utreda Pedagogerna utreder genom att: samtala med barnet/barnen samtala med alla berörda, såväl barn som vuxna analysera orsaken 4.3 Åtgärda Pedagogerna åtgärdar genom att: samtala med barnet/barnen visa vilket beteende som är acceptabelt respektive oacceptabelt ha en nära relation med vårdnadshavare vilken kännetecknas av respekt och tillit ställa frågor: Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att din kompis kände sig? Kunde du ha gjort på något annat sätt? vid behov ta råd och stöd av Förskoleteamet 4.4 Dokumentera Pedagogerna dokumenterar genom att: skriva tillbudsanmälan skapa handlingsplaner 4.5 Rutiner vid akuta situationer 1. Vi som arbetar på förskolan reagerar och agerar på trakasserier och kränkande behandling. 2. Personalen på avdelningen samtalar med de inblandade barnen. 3. Berörd personal samtalar med vårdnadshavare. 4. Vid behov kan ett möte mellan berörd personal, vårdnadshavare och förskolechef vara av vikt. 5. Likaså kan det vara nödvändigt att ta hjälp utifrån exempelvis Förskoleteamet. Teamet består av specialpedagoger, logoped och psykolog vilka ger handledning när barn behöver extra stöd i förskolan. 7

8 4.6 Åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar som utförs av barn Vilka åtgärder vi vidtar grundas på den enskilda utredning som gjorts. Åtgärderna riktas både till det eller de barn som har utövat trakasserierna eller kränkningen och det barn som blivit utsatt. Tänkbara åtgärder är: återkommande samtal med barn och/eller vårdnadshavare observationer översyn av struktur, förhållningssätt och regler Åtgärderna följs upp och utvärderas. 4.7 Åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar som utförs av personal Barn som blir kränkta av en personal blir satt i en särskilt utsatt situation och händelsen betraktas som synnerligen allvarlig. Förskolechefen ansvarar för utredningen och vilka åtgärder som vidtas grundas på denna. Tänkbara åtgärder är: varning (enligt LAS 30 ) omplacering (enligt LAS 7 ) uppsägning (enligt LAS 7 ) avsked (enligt LAS 18 ) Åtgärderna följs upp och utvärderas. 8

9 5. Likabehandlingsarbetet 2013/ Utvärdering av resultat och analys av föregående års plan Genom personalens goda förhållningssätt har grundverksamheten varit tydlig och genomsyrats av den gemensamma värdegrunden. Ett systematiskt arbete med att förankra värdegrunden även hos barnen har medfört en förskola präglad av trivsel och trygghet. Detta beskrivs även av Qualis i såväl enkät som granskningsrapport. Personalen har förstärkt barnens goda beteende genom beröm, uppmuntran och bekräftelse. De har värnat om och arbetat medvetet med att förankra respekten för lika värde och respekten av talutrymmet. Personalen lät barnen, i största möjliga mån, lösa sina konflikter på egen hand. De har på så vis även utvecklat barnens sociala förmåga och ökat deras empatiska förmåga. 9

10 6. Likabehandlingsarbetet 2014/ Planerade insatser för det främjande arbetet Förskolan strävar efter att: varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra alla barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen alla barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning alla barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. Varje barn får sina behov och intressen respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt egenvärde. Pedagogerna tillsammans med förskolechefen ser till att förskolan utvecklar normer för arbetet och för samvaron i barngruppen. Alla som arbetar inom förskolan visar respekt för individen och medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. Barnens samspel stimuleras aktivt. Pedagogerna hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Tillsammans gör vi barnen uppmärksamma på att människan kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlingar. Pedagogerna i arbetslagen lyfter fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor. Alla som arbetar på förskolan samarbetar med hemmen när det gäller barnens fostran. Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet gällande förhållningssätt och regler på förskolan. 6.2 Planerade insatser för det förebyggande arbetet Förskolan strävar efter att: barnen känner en social gemenskap vilken kännetecknas av trygghet och delaktighet barnen tar ansvar för förskolans gemensamma regler barnen försöker lösa konflikter på egen hand med vuxenstöd barnen tar hänsyn till och hjälper varandra barnen förstår människors lika värde För att nå målen är vi pedagoger skickliga förebilder och goda exempel. Vi finns där barnen är och observerar dem i leken för att snabbt kunna hjälpa och stötta barnen om det uppstår problem. Barnens behov och intresse är utgångspunkten i arbetet på förskolan både när det gäller det planerade arbetet och det spontana. Vid planering av verksamheten tas dessa i stor beaktan då pedagogerna arbetar aktivt med att få barnen delaktiga i arbetet på förskolan. Pedagogerna skapar situationer där barnen känner sig delaktiga och har roligt. Vi samtalar kontinuerligt om värdegrunden för att skapa och bevara ett gemensamt syn- och förhållningssätt där barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet kring upprättandet av förskolans regler. Avdelningar skapar olika varianter av en så kallad Kompis sol i samarbete med barnen där värdegrunden konkretiseras genom att exempelvis använda foto på barnen eller andra bilder under olika värdegrundsord så blir det extra tydligt även för de mindre barnen. Detta är ett sätt för barnen att vara med och påverka. 10

11 På avdelningarna läser vi även böcker och sjunger sånger samt dramatiserar för att ge barnen redskap för konflikthantering. Olika former av dockor används för att göra arbetet konkret för barnen. Alla som arbetar på förskolan uppmuntrar barnen till att lösa konflikter på egen hand men finns i närheten för hjälp och stöd. Barnen får bekräftelse när de själva löst en konflikt samtidigt som vi lyfter och samtalar om barn som har lyckats lösa konflikter på egen hand för att stärka dem. Vi skapar ett tillåtande klimat där både svagheter och styrkor stimuleras där barnen även uppmuntras till att hjälpa varandra. Att både få och ge hjälp stärker barnen. För att barnen ska förstå människors lika värde och för att utveckla förståelse för våra olikheter och likheter så läser vi böcker, sjunger sånger och dramatiserar. Pedagogerna på avdelningarna har även mod att ta upp känsliga frågor som barnen ställer. Vi låter alla tala och visar att alla åsikter är tillåtna. Ett sätt som barnen tycker är spännande är att använda en så kallad talsten eller talboll som skickas runt vid samlingen och då är det den som har stenen eller bollen som har ordet. Pedagogerna lyfter och samtalar om våra olika behov och återkopplar till barnet för att få bekräftat att de förstår. Vi för kontinuerliga samtal med föräldrarna i exempelvis hallen och verkar för en dialog som kännetecknas av förtroende. Vi samarbetar med hemmen och det finns tillfällen då det är av större vikt att möta barnen på samma sätt både hemma och på förskolan för att underlätta för barnen. Om det uppstår ett problem som man vill lyfta finns det möjlighet att boka in en tid för samtal då det är av stor vikt att samtalen inte sker över huvudet på barnen. 6.3 Uppföljning Juni

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer