Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan Foto: Andreas Hillerborg

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument 6 Nationella styrdokument 6 Nationella mål 6 Värdigt liv 6 Vård och omsorg vid demenssjukdom 7 Lokala styrdokument 7 Nämndsbudget Äldreomsorgsplan 8 Verksamhetsidé 8 4 Värdegrund 9 Partille kommuns värdegrund 9 5 Äldreomsorg i Partille 10 Biståndsenheten 10 Stöd i hemmet 10 Anhörigstöd 11 Trygghetslarm 11 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 11 Seniorträffar 11 Trygghetsboende 11 Korttidsenhet 11 Särskilt boende 11 Kostenheten 11 6 Vad kan vi säga om framtiden? 12 Befolkningsprognos för äldre 12 Utvecklingen i Partille vad tror vi? 13 Allmänt.. 13 Särskilt boende 14 Hemtjänst 15 Scenarie Scenarie Utvecklingsområden 17 Värdegrund 17 Förebyggande arbete 18 Anhörigstöd 19 Valfrihet 20 Demens 21 Social samvaro och aktiviteter 22 Mat och nutrition 24 Information och kommunikation 25 Personalens kompetens och rekryteringsbehov 26 Bostäder och lokaler 27 Kvalitetsarbete 28 Samverkan 28 8 Aktivitetsplan Bilaga 1: Statistik - Äldreomsorgen totalt 33 Bilaga 2: Synpunkter på äldreomsorgen i framtiden 36 Bilaga 3: Aktivitetsplan

3 Förklaring av förkortningar SoL Socialtjänstlagen HSL Hälso- och sjukvårdslagen LEV Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster VGR Västra Götalandsregionen GR Göteborgsregionen FOU i Väst Forskning och Utveckling i Väst LGS Ledningsgruppen för samverkan HSVB Hälso- och sjukvård och bistånd MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering SAS Socialt ansvarig samordnare NOSAM Närområdessamverkansgruppen SKL Sveriges Kommuner och Landsting 3

4 1 Inledning Syfte Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden. Planen ska under perioden 2014 till 2023 vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste åren, med utblick tio år framåt. Planen ersätter inte gällande lagstiftning på området. Planen innehåller en aktivitetsplan som revideras vartannat år. I samband med att äldreomsorgsplanen reviderades inför 2014 bjöds pensionärsorganisationerna i brukarrådet in för att bidra med synpunkter. Foto: Rebecca Wallin 4

5 2 Begrepp Hemtjänst i hemtjänsten ingår en servicedel och en omvårdnadsdel. Service hemtjänstens service innebär praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, fönsterputs, tvätt, inköp, ärenden samt promenader och socialt umgänge. Omvårdnad/omsorg hemtjänstens omvårdnad/omsorg kan innebära att få hjälp med att äta och dricka samt med den personliga omvårdnaden. Ledsagning kan erbjudas den som har behov av det. Insatser kan beviljas för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet. I omvårdnad/omsorg ingår också trygghetslarm. Hemsjukvård hälso- och sjukvård i bostaden. Äldre som av hälsoskäl inte kan ta sig till sjukvården kan vara berättigade hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor. Rehabilitering hjälpa personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar att återvinna eller uppnå bästa möjliga funktion och förmåga samt att förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhällslivet. Ordinärt boende vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller seniorboende anpassade för äldre. Trygghetsboende egna lägenheter för personer fyllda 70 år som är bosatta i Partille och har behov av hemtjänstinsatser och tillgång till viss service, exempelvis gemensamhetslokaler och lunchservering. Vid ansökan om trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning utöver bedömning av behov av hemtjänst. Särskilt boende egna lägenheter med gemensamt allrum och kök. Tillgång till personal dygnet runt för att tillgodose de behov som de boende har. Gemensamt för alla särskilda boenden är att det behövs en ansökan, en behovsbedömning och ett beslut för att flytta dit. Salutogent förhållningssätt - att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande och se det friska. 5

6 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument Nationella styrdokument De viktigaste lagarna är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förutom i lagstiftningen finns de nationella målen uttryckta i riksdagens antagna mål för äldrepolitiken samt i en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg. Nationella mål 2 Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag Äldre ska bemötas med respekt Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg Värdigt liv Våren 2010 beslutade riksdagen att anta tre lagförändringar: En ny bestämmelse, i socialtjänstlagen, om nationell värdegrund, se sidan 9 Att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges Att kommunen ges befogenheter att lämna kompensation till en enskild person. Värdegrunden gäller både offentlig och enskild bedriven verksamhet. Den omfattar både handläggning och utförande av insatserna. Foto: Stephan Berglund 2 Ur regeringens proposition 1997/98:113 6

7 Vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare på alla nivåer. Riktlinjerna lyfter fram följande områden: Tidig medicinsk utredning (basal utredning) Läkemedelsbehandling Dagverksamhet anpassad för gruppen Särskilt boende anpassat för gruppen Stöd till anhöriga Personcentrerad vård och omsorg multiprofessionellt teamarbete Socialstyrelsen har även utfärdat föreskrift (SOSFS 2012:12) avseende ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Den nya föreskriften innebär bland annat att: Varje person ska ha beslut som tydligt beskriver vilka insatser denne behöver. Varje särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, ska vara bemannat på ett sådant sätt att personen får de insatser som beviljats samt att insatserna utförs enligt den genomförandeplan som ska ha upprättats. Boendet ska vara bemannat dygnet runt. Nämnden regelbundet ska följa upp hur varje enskild person på särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, har det och om personalen räcker till. Under 2014 kommer en liknande föreskrift för övriga särskilda boenden att utfärdas. Båda föreskrifterna ska träda i kraft under Lokala styrdokument För äldre ska det vara gott att bo och leva i Partille. I visionen om äldreomsorgen i Partille beskrivs några av de viktigaste framgångsfaktorerna: Äldreomsorgen är av god kvalitet. Brukaren har valfrihet att välja utförare. Medarbetarna har lämplig utbildning, erfarenhet och tillsammans med ett synligt ledarskap skapar de den goda arbetsplatsen. Ett systematiskt förbättringsarbete sker fortlöpande för att säkerställa god kvalitet. Nämndsbudgeten I nämndsbudget har vård- och omsorgsnämnden formulerat de mål som verksamheterna ska uppnå. Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna. Brukarna upplever god personkontinuitet (hjälp av så få personer som möjligt). Brukare och anhöriga är nöjda med informationen från förvaltningen. Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och undernäring förebyggs. Alla brukare inom äldreomsorgen ska få möjlighet att vistas utomhus. Brukarna upplever nöjdhet med social samvaro och aktiviteter. 7

8 Äldreomsorgsplan Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste 10 åren och den revideras vartannat år. Foto: Calle Bredberg Verksamhetsidé I Partille är det tryggt och värdigt att åldras även när man har behov av hjälp i vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande synsätt. I Partille får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande och integritet genomsyrar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och effektiv. Det känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande. Äldreomsorgen ger huvudsakligen stöd till personer över 65 år som behöver hjälp och stöd att sköta personliga och praktiska vardagssysslor. Det kan bland annat vara hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, anhörigstöd, särskilt boende och eller hemsjukvård. Äldreomsorgens verksamhet regleras i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), arbetsrättslig lagstiftning och kommunallagen. Nämnden ordnar mötesplatser och aktiviteter för äldre på olika seniorträffar runt om i kommunen, liksom andra förebyggande insatser. 8

9 4 Värdegrund Socialtjänstlagen innehåller en nationell värdegrund för äldreomsorgen om ökat brukarinflytande med följande formulering: Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap.4 ) Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Den nationella värdegrunden är den etiska basen för omsorgen och vårdens alla möten. Den ska ligga till grund för de mål som ska styra verksamheten och vara utgångspunkt för utveckling av förhållningssätt, arbetsmetoder och innehåll i omsorg och vård. Särskilt viktigt är att personalen medvetet arbetar med att förverkliga dessa värden i sitt vardagsarbete. Det salutogena förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter. Alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas god, individuell och likvärdig. Det är viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka värderingar som vård- och omsorgsnämnden står för. Partille kommuns värdegrund Partille kommuns värdegrund lyder: Partille ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun - ur ett globalt perspektiv. 9

10 5 Äldreomsorgen i Partille kommun I kommunen gäller kvarboendeprincipen och självbestämmandeprincipen. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet och få den hjälp de behöver i sitt boende. När kvarboende av olika skäl inte längre är möjligt, exempelvis genom att behovet av stöd och omvårdnad ökat, finns trygghetsboende och särskilt boende för äldre. För flertalet insatser inom äldreomsorgen krävs en behovsbedömning och ett beslut som fattas av biståndshandläggare.. Biståndsenheten Biståndsenhetens handläggare tar emot ansökningar, utreder, bedömer och beslutar om insatser. De flesta insatser som ges inom äldreomsorgen prövas efter vilket behov som finns. I prövningen tas hänsyn till hela livssituationen. Stöd i hemmet - hemtjänst/hemsjukvård/fixartjänst Den som vill bo kvar hemma och har behov av stöd och hjälp kan få det i form av hemtjänst och hemsjukvård. Hjälp ges av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor dygnet runt alla dagar i veckan. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Även insatser från sjukgymnast och eller arbetsterapeut kan erbjudas vid behov. Fixartjänst är ett stöd till äldre över 70 år som behöver praktisk hjälp i hemmet. Avsikten är att undvika fallolyckor. I Partille kommun finns kundval inom hemtjänsten. De brukare som beviljas hemtjänst kan välja mellan flera utförare av hemtjänstinsatser, varav kommunens hemtjänst är ett alternativ. 10

11 Anhörigstöd För den som vårdar och stödjer en närstående finns olika former av stöd och avlastning. Stödet kan bestå av insatser som inte kräver något biståndsbeslut, till exempel enskilda samtal, samtalsgrupper, informationsträffar, rekreation/återhämtning, föreläsningar och IT-stödet Gapet. Andra stödinsatser, som kräver ett biståndsbeslut och den närståendes samtycke, är korttidsvistelse, dagverksamhet och hemtjänst. Trygghetslarm Ett sätt att öka tryggheten för den som bor kvar i det egna hemmet är att ha ett trygghetslarm. Genom larmet går det att få snabb kontakt med personal. Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar För personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende finns dagverksamhet på olika platser i kommunen. Några dagar i veckan träffas man för att laga mat och äta tillsammans samt göra andra aktiviteter. Målet är att behålla sina förmågor och fördröja demenssjukdomens utveckling. Det möjliggör även avlastning för anhöriga. Seniorträffar Seniorträffarna är mötesplatser för aktivitet och gemenskap för alla pensionärer och finns på flera platser i kommunen. I anslutning finns möjlighet att förbeställa lunch. Trygghetsboende Trygghetsboende är ett boende för personer fyllda 70 år bosatta i Partille med behov av hemtjänstinsatser. Lägenheterna är anpassade till äldre och samlade i en byggnad med gemensamhetslokal för social samvaro och möjlighet till lunchservering. Partille har tre trygghetsboenden: Furulund, Brattåskärr och Mosaiken trygghetsboende, med seniorträffar och lunchrestauranger. Korttidsenhet Den som behöver tillfällig vård och omsorg, exempelvis efter sjukhusvistelse eller för att tillfälligt avlösa den anhörige i dennes omvårdnadsroll, kan beviljas en plats på korttidsenheten. Särskilt boende När man inte längre klarar sitt ordinära boende med hemtjänstens insatser i hemmet kan kommunen erbjuda särskilt boende med tillgänglig personal dygnet runt. Det finns boenden för personer med fysiska funktionshinder, demenssjukdom och psykogeriatriska sjukdomar. I Partille finns fyra särskilda boenden för äldre: Furulund, Jonseredsgården, Kullegården och Grenvägen äldreboende. Vid årsskiftet 2014/2015 öppnas ytterligare ett särskilt boende i centrala Partille, Forellens äldreboende. Kostenheten Ansvaret för kosten inom äldreomsorgen flyttades 1 april 2013 över till utbildningsförvaltningen för att samordnas med kostverksamheten inom skolan. Köken lagar mat till kommunens särskilda boenden och korttidsenheten. Kyld färsk mat till personer i ordinärt boende tillagas av extern leverantör. 11

12 6 Vad kan vi säga om framtiden? 6.1 Befolkningsprognos för äldre Enligt den befolkningsprognos som togs fram våren 2013 och som sträcker sig till 2022 kommer antalet kommuninvånare 65 år och äldre att öka med cirka 20 procent de närmaste nio åren. Den genomsnittsliga medellivslängden i Partille är 85 år för kvinnor och 80 år för män. Tabell befolkningsprognos 65 år och äldre i Partille (maj 2013) år år och äldre Totalt år år och äldre Totalt Åldersgruppen år Ökar under de närmaste tre åren med 312 personer, vilket motsvarar 7,2 procent (från till 4 649) Ökar under de närmaste fem åren med 494 personer, motsvarande 11,4 procent (från till 4 831) Åldersgruppen 80 år och äldre Ökar under de närmaste tre åren med 127 personer, motsvarande 7,6 procent (från till 1 793) Ökar under de närmaste fem åren med 212 personer, motsvarande 12,7 procent (från till 1 878) Jämfört med föregående års befolkningsprognos är ökningen i åldersgruppen år något mindre. Däremot ökar personerna över 80 år något mer än tidigare beräkningar. Åldersgrupperna samt 90 år och äldre ökar mest procentuellt de närmsta fem åren. Ökningen är 27 procent i ålderskategorin 70-74, 23 procent i åldern och 63 procent för de som är över 95 år. Totalt får Partille 703 fler kommuninvånare över 64 år 2018 jämfört med 2013 enligt den senaste befolkningsprognosen. Om andelen med behov av stöd är konstant de närmaste åren, innebär det att dagens 234 särskilda boendeplatser behöver utökas till 262 stycken år På samma sätt kommer antalet personer med hemtjänst öka från dagens 740 till

13 6.2 Utvecklingen i Partille vad tror vi? Allmänt Rapporten Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster (LEV) som Socialdepartementet presenterade 2010, redogör för hur behovet av vård och omsorg kommer att utvecklas de närmaste 40 åren. För att möta behovet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. I rapporten antas att andelen äldre förväntas öka med cirka 30 procent mellan 2010 och 2050, vilket innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre Kostnaden för äldreomsorgen väntas stiga med cirka 70 procent till år 2050 och personalbehovet öka med cirka 50 procent. Som framgår av befolkningsprognosen ökar antalet äldre i Partille över 65 år med cirka 12 procent de närmaste fem åren. Den stora ökningen sker i åldersgrupperna samt över 95 år. Ett antagande är att den yngre åldersgruppen främst kommer att efterfråga servicetjänster. På sikt pekar befolkningsprognosen med all tydlighet på ett ökat behov av bostadsanpassning, hemtjänstinsatser och bostäder i ordinarie bostadsbestånd eller i trygghetsboende. Det finns anledning att anta att behovet av platser på trygghetsboende och särskilda boenden kommer att öka ju äldre befolkningen blir. En tendens som funnits ett antal år är att efterfrågan på platser i särskilt boende för personer med demenssjukdom ökat och den trenden ser ut att fortsätta. Foto: Jesper Molin 13

14 6.2.2 Särskilt boende I Partille bor 3,9 procent av befolkningen över 65 år i särskilt boende, vilket är en av de lägre siffrorna i Göteborgsregionen (GR). Partille har idag 234 boendeplatser för personer över 65 år, varav 143 är platser för personer med demens. Indikationer, bland annat från demensteamet, visar på en ökning av antal personer med demenssjukdom framöver. I de nationella riktlinjerna för demens anges att 8 procent av alla personer 65 år och äldre och nästan hälften av alla personer 90 år och äldre, har en demenssjukdom. Detta betyder inte per automatik att behovet av demensplatser ligger på samma nivå, men det ger en indikation på en kraftig ökning av behoven framöver. Befintliga boendeplatser utefter ålderskategori i oktober Befolkningsprognos från maj Åldersgrupp Antal Befolkning Andel (%) under , , , , , , , , w , En allmän bedömning, bland annat i en rapport från KPMG från september 2011, är att 4,5 5 procent av befolkningen 65 år och äldre kommer att behöva plats i särskilt boende framöver. Partille ligger som nämnts lägre idag och frågan är hur utvecklingen kommer att se ut framöver; kommer det att ligga kvar på en relativt låg nivå eller närma sig 4,5-5 procent? Fyra olika scenarier visar behovet av antal platser utifrån befolkningsprognosen. Den genomsnittliga ökningen utgår från dagens faktiska antal boendeplatser, 234 stycken. Eftersom utökningen av antal platser baseras på befolkningsökningen, är själva ökningen per år i stort sett samma i de olika scenarierna. Däremot är det stor skillnad i utgångsläget. Vid antagandet att andelen personer på särskilt boende ökat till 4,5 procent år 2022, krävs att antalet platser årligen ökar med 10 stycken. Andel i särskilt boende (%) Snitt utökning/ år 3, platser 4, platser 4, platser 4, platser 14

15 Det är viktigt att kontinuerligt följa behovet av platser för att få en så god balans som möjligt mellan platser för somatiskt sjuka och platser för personer med demenssjukdom Hemtjänst Drygt 12 procent av befolkningen inom ålderskategorin 65 år och äldre har idag behov av hemtjänst. Detta är en preliminär siffra då officiell statistik saknas för Enligt skriften Vad kostar verksamheten i din kommun var andelen 12,3 procent år Utifrån befolkningsprognosen, och under förutsättning att andelen med behov av hemtjänst är konstant framöver, kommer antalet personer med behov av hemtjänst att öka med personer årligen fram till Denna ökning motsvarar en genomsnittlig årlig ökning om timmar. Kostnaderna för hemtjänsten är cirka 70 mnkr för För att få en bild av kostnadsutvecklingen framöver, har några olika scenarier för perioden tagits fram. I samtliga scenarier förutsätts en årlig prisökning av hemtjänsttimmen på 2 procent. Scenario 1 I detta scenario antas antalet timmar öka med per år, vilket ger en ökad kostnad på drygt 9 miljoner kronor fram till År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt

16 Scenario 2 I detta scenario antas antalet timmar öka med per år, vilket ger en ökad kostnad på knappt 14 miljoner kronor. År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt Scenario 3 I detta scenario antas antalet timmar öka med per år, vilket ger en ökad kostnad på drygt 23 miljoner kronor. År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt Scenario 4 Nedanstående scenario bygger på följande antaganden: En relativt kraftig ökning av antal timmar under 2014 till följd av att boendeplatserna inte utökas Utökning av boendeplatser under 2015 och 2016 Utökning av hemtjänsttimmar utifrån befolkningsprognos Detta leder till en ökad kostnad på cirka 14 miljoner kronor. År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt

17 7 Utvecklingsområden Utvecklingsområde 1 - Värdegrund Värdegrunden syftar till att de verksamheter, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Att de äldre får leva ett värdigt liv menas: En privat sfär och kroppslig integritet Möjlighet att upprätta och respekteras i sitt självbestämmande Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser Insatser av god kvalitet Ett gott bemötande av den äldre och dennes anhöriga Skälig levnadsnivå Skydd för skada och obehag. Att känna välbefinnande innebär: Känsla av trygghet Upplevelse av meningsfullhet, det vill säga uppleva och känna sammanhang och en helhet i sitt liv, upplevelser av samhörighet och gemenskap, stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro, upplevelser av livsmod, eufori och lust. I kommunen pågår ett inre kulturarbete som utgår från värdeorden: allas lika värde, delaktighet, ärlighet, professionalism, fokus samt ordning. Värdeorden ska känneteckna arbetet inom kommunens olika verksamheter och det arbete som riktas mot brukare och andra kommuninvånare. Inom äldreomsorgen i Partille kommun finns en framtagen handlingsplan för våld i nära relationer. Denna handlingsplan är känd av all personal inom äldreomsorgen. Det här vill vi satsa på: Arbeta med Socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund. 1:1 2 Genom kontaktmannauppdrag och genomförandeplaner få äldre personer att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 1:2 2 Se aktivitetsplanen kap 8 17

18 Foto: Marcus Lundstedt Utvecklingsområde 2 Förebyggande arbete Genom att förebygga olycksfall bland äldre kan stort lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället undvikas. Flera studier har visat att förändrade levnadsvanor kan ge positiva effekter högt upp i åldrarna. Hälsofrämjande- och förebyggande insatser handlar om flera olika saker. Det handlar om att möjliggöra och stimulera till hälsosamma val, att förebygga olycksfall, att stödja anhöriga som gör stora insatser för att hjälpa och vårda någon närstående och om att skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv högt upp i åldrarna. Det här vill vi satsa på: Genom hembesök informera äldre om det förebyggande hälsofrämjande arbetet för äldre som bedrivs i kommunen. 2:1 Arbeta skadeförebyggande genom att utveckla arbetet med förebyggande åtgärder på ett systematiskt sätt. 2:2 Öka antalet aktiviteter som bidrar till att stärka de äldres självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv. 2:3 18

19 Utvecklingsområde 3 Anhörigstöd Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre kan få olika former av stöd. För att uppnå ett gott stöd behöver insatserna vara flexibla, lättillgängliga, hålla god kvalitet samt verka för trygghet. Vid årsskiftet 2013/2014 införs det IT-baserade anhörigstödet Gapet. Förutom att anhöriga kan komma i kontakt med andra i liknande situation, är den ett forum för spridning av information om anhörigstöd, både på lokal och nationell nivå, på en tid och plats som passar den anhörige. Det här vill vi satsa på: Genom föreläsningar öka anhörigas kunskap. 3:1 Starta efterlevandegrupper. 3:2 Öka personalens förståelse för de anhörigas situation. 3:3 Utveckla olika former för att stödja anhöriga. 3:3 Få anhöriga att känna att de har erkännande för sin insats. 3:3 Få anhöriga att känna sig respekterade som samarbetspartners. 3:3 Möjliggöra nya kontaktytor och informationsvägar genom att införa det IT-baserade anhörigstödet Gapet. 3:4 Foto: Niklas Almesjö 19

20 Utvecklingsområde 4 Valfrihet Valfrihet inom äldreomsorgen handlar om en rad situationer där det finns möjlighet för äldre att välja. Till exempel möjligheten att välja mellan olika maträtter i särskilt boende, att själv välja när man vill gå upp eller lägga sig eller att välja utförare inom hemtjänsten. Vid beslut enligt kommunala riktlinjer för personer över 80 år finns möjlighet att välja mellan olika serviceinsatser utifrån en servicemeny (exempelvis promenader, tvätt och städ, inköp och sociala aktiviteter). Om behov av mer omfattande insatser uppstår än vad som kan tillgodoses genom de kommunala riktlinjerna, fattas beslut om biståndsbedömda insatser och möjligheten att välja från servicemenyn upphör. Med valfrihet inom hemtjänsten menas att den enskilde, efter ansökan och biståndsbedömning, själv kan välja vem som ska utföra de beviljade tjänsterna i hemmet utifrån en lista av godkända utförare. Kommunens egen hemtjänst är en av dessa utförare och blir automatiskt utförare när den enskilde inte kan eller vill välja. Antalet personer som väljer andra utförare än kommunen ökar långsamt. Troligtvis kommer Partille kommun att ha samma utveckling som andra jämförbara kommuner, vilket pekar på att det går relativt långsamt de första två åren och att det först under tredje året sker ett ökat val av externa utförare. I Partille har antalet brukare som valt en extern utförare varit relativt konstant fram till våren Från och med februari 2012 har det dock skett en stadig ökning och från oktober 2012 till oktober 2013 har antalet ökat från 43 till 62 personer. I den individuella utredning som biståndshandläggaren gör i samband med en ansökan om insatser från kommunen framgår vilka behov av hjälp och stöd som den äldre har för att klara sin vardag. Utifrån de beviljade insatserna gör sedan den äldre tillsammans med personal inom äldreomsorgen en genomförandeplan där det framgår hur den enskilde vill ha sin hjälp utförd. Det här vill vi satsa på: Bra information och snabb handläggning till de externa utförare som ansöker om att bli godkända som utförare av hemtjänst. 4:1 Förbättrad uppföljning av utförare, interna och externa. 4:2 20

21 Utvecklingsområde 5 Demens Precis som i övriga riket får Partille ett ökat antal personer med demenssjukdom i takt med ökat antal äldre. Risken för att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. I de nationella riktlinjerna anges att 8 procent av alla 65 år och äldre och nästan hälften av alla 90 år och äldre har en demenssjukdom. De senaste åren har insatser gjorts inom kommunen för att förbättra omvårdnadsinsatserna för personer med demenssjukdom. Ett tvärprofessionellt demensteam har bildats, fler platser inom dagverksamhet har öppnats och lokala demensriktlinjer har tagits fram utifrån de nationella demensriktlinjerna. Målet med arbetet är att säkerställa god vård och omsorg till personer med demenssjukdomar och deras anhöriga utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Kommunen har dagverksamhet för personer med demenssjukdom, både yngre och äldre. Under 2012 påbörjades implementeringen av kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna målgrupp över hela landet. Det här vill vi satsa på: I samarbete med primärvården tidigt upptäcka, utreda och ge lämplig läkemedelsbehandling samt sätta in stödåtgärder till personer med demenssjukdom. 5:1 Fortsätta utveckla kvaliteten i vård och omsorgen om de demenssjuka. 5:2 Fortlöpande skapa särskilt boende för personer med demenssjukdomar samt se över miljön på de befintliga boendena så att den anpassas efter gällande lagstiftning. 5:3 Fortlöpande utveckla stödet för anhöriga till demenssjuka. 5:4 21

22 Utvecklingsområde 6 Social samvaro och aktiviteter Social samvaro och aktiviteter ska ge de äldre förutsättningar att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag. Det sociala innehållet i omsorgen om äldre påverkar både hälsa och välmående. Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både de äldre och personalen och kan också ha en positiv inverkan på de äldres fysiska hälsa. Insatser från frivilliga organisationer kan bryta ensamhet och isolering. Foto: BILDARKIVET.se Satsningar inom det sociala innehållet har byggt på att personalen får utveckla tekniker för att bättre kunna lyssna på de äldre och på vad de önskar och vill. Utifrån denna kunskap kan sedan olika aktiviteter för att ge de äldre en meningsfull vardag skapas. Det kan handla om att bygga trädgårdar i närheten av äldreboenden, starta träffpunkter eller bjuda in till kulturaktiviteter, men också om att ge utrymme för skapande som att måla, skriva, sjunga eller laga mat. Många har dock uppmärksammat att äldreomsorgen är van vid att skapa kollektiva aktiviteter, medan en stor del av de äldre gärna vill ha mer individuella aktiviteter. Det är inte ovanligt att en äldre person har nedsatt syn eller hörsel. Svårigheter att tala efter en stroke kan innebära problem. För att utveckla vardagen ska personalen göra saker tillsammans med de äldre utifrån deras önskemål och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Partille deltar i två projekt, IT-Piloterna och IT-Lyftet, som ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Det övergripande syftet är att utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom att personalen får kunskap om hur IT och teknik praktiskt kan användas i de äldres vardag. 22

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Äldreomsorgsplan. Kungälvs kommun 2014-2023

Äldreomsorgsplan. Kungälvs kommun 2014-2023 Äldreomsorgsplan Kungälvs kommun 2014-2023 Kungälvs kommun December 2013 Äldreomsorgsplanen är framtagen av en arbetsgrupp ur Välfärdsberedningen. Den är präglad av delaktighet från brukare, personal och

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2013-2018

Äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2013-2018 Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.217.730 Paragraf 79/2013 1(27) Äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2013-2018 2(27) Innehåll Inledning...

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer