Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan Foto: Andreas Hillerborg

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument 6 Nationella styrdokument 6 Nationella mål 6 Värdigt liv 6 Vård och omsorg vid demenssjukdom 7 Lokala styrdokument 7 Nämndsbudget Äldreomsorgsplan 8 Verksamhetsidé 8 4 Värdegrund 9 Partille kommuns värdegrund 9 5 Äldreomsorg i Partille 10 Biståndsenheten 10 Stöd i hemmet 10 Anhörigstöd 11 Trygghetslarm 11 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 11 Seniorträffar 11 Trygghetsboende 11 Korttidsenhet 11 Särskilt boende 11 Kostenheten 11 6 Vad kan vi säga om framtiden? 12 Befolkningsprognos för äldre 12 Utvecklingen i Partille vad tror vi? 13 Allmänt.. 13 Särskilt boende 14 Hemtjänst 15 Scenarie Scenarie Utvecklingsområden 17 Värdegrund 17 Förebyggande arbete 18 Anhörigstöd 19 Valfrihet 20 Demens 21 Social samvaro och aktiviteter 22 Mat och nutrition 24 Information och kommunikation 25 Personalens kompetens och rekryteringsbehov 26 Bostäder och lokaler 27 Kvalitetsarbete 28 Samverkan 28 8 Aktivitetsplan Bilaga 1: Statistik - Äldreomsorgen totalt 33 Bilaga 2: Synpunkter på äldreomsorgen i framtiden 36 Bilaga 3: Aktivitetsplan

3 Förklaring av förkortningar SoL Socialtjänstlagen HSL Hälso- och sjukvårdslagen LEV Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster VGR Västra Götalandsregionen GR Göteborgsregionen FOU i Väst Forskning och Utveckling i Väst LGS Ledningsgruppen för samverkan HSVB Hälso- och sjukvård och bistånd MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering SAS Socialt ansvarig samordnare NOSAM Närområdessamverkansgruppen SKL Sveriges Kommuner och Landsting 3

4 1 Inledning Syfte Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden. Planen ska under perioden 2014 till 2023 vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste åren, med utblick tio år framåt. Planen ersätter inte gällande lagstiftning på området. Planen innehåller en aktivitetsplan som revideras vartannat år. I samband med att äldreomsorgsplanen reviderades inför 2014 bjöds pensionärsorganisationerna i brukarrådet in för att bidra med synpunkter. Foto: Rebecca Wallin 4

5 2 Begrepp Hemtjänst i hemtjänsten ingår en servicedel och en omvårdnadsdel. Service hemtjänstens service innebär praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, fönsterputs, tvätt, inköp, ärenden samt promenader och socialt umgänge. Omvårdnad/omsorg hemtjänstens omvårdnad/omsorg kan innebära att få hjälp med att äta och dricka samt med den personliga omvårdnaden. Ledsagning kan erbjudas den som har behov av det. Insatser kan beviljas för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet. I omvårdnad/omsorg ingår också trygghetslarm. Hemsjukvård hälso- och sjukvård i bostaden. Äldre som av hälsoskäl inte kan ta sig till sjukvården kan vara berättigade hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor. Rehabilitering hjälpa personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar att återvinna eller uppnå bästa möjliga funktion och förmåga samt att förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhällslivet. Ordinärt boende vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller seniorboende anpassade för äldre. Trygghetsboende egna lägenheter för personer fyllda 70 år som är bosatta i Partille och har behov av hemtjänstinsatser och tillgång till viss service, exempelvis gemensamhetslokaler och lunchservering. Vid ansökan om trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning utöver bedömning av behov av hemtjänst. Särskilt boende egna lägenheter med gemensamt allrum och kök. Tillgång till personal dygnet runt för att tillgodose de behov som de boende har. Gemensamt för alla särskilda boenden är att det behövs en ansökan, en behovsbedömning och ett beslut för att flytta dit. Salutogent förhållningssätt - att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande och se det friska. 5

6 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument Nationella styrdokument De viktigaste lagarna är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förutom i lagstiftningen finns de nationella målen uttryckta i riksdagens antagna mål för äldrepolitiken samt i en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg. Nationella mål 2 Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag Äldre ska bemötas med respekt Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg Värdigt liv Våren 2010 beslutade riksdagen att anta tre lagförändringar: En ny bestämmelse, i socialtjänstlagen, om nationell värdegrund, se sidan 9 Att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges Att kommunen ges befogenheter att lämna kompensation till en enskild person. Värdegrunden gäller både offentlig och enskild bedriven verksamhet. Den omfattar både handläggning och utförande av insatserna. Foto: Stephan Berglund 2 Ur regeringens proposition 1997/98:113 6

7 Vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare på alla nivåer. Riktlinjerna lyfter fram följande områden: Tidig medicinsk utredning (basal utredning) Läkemedelsbehandling Dagverksamhet anpassad för gruppen Särskilt boende anpassat för gruppen Stöd till anhöriga Personcentrerad vård och omsorg multiprofessionellt teamarbete Socialstyrelsen har även utfärdat föreskrift (SOSFS 2012:12) avseende ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Den nya föreskriften innebär bland annat att: Varje person ska ha beslut som tydligt beskriver vilka insatser denne behöver. Varje särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, ska vara bemannat på ett sådant sätt att personen får de insatser som beviljats samt att insatserna utförs enligt den genomförandeplan som ska ha upprättats. Boendet ska vara bemannat dygnet runt. Nämnden regelbundet ska följa upp hur varje enskild person på särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, har det och om personalen räcker till. Under 2014 kommer en liknande föreskrift för övriga särskilda boenden att utfärdas. Båda föreskrifterna ska träda i kraft under Lokala styrdokument För äldre ska det vara gott att bo och leva i Partille. I visionen om äldreomsorgen i Partille beskrivs några av de viktigaste framgångsfaktorerna: Äldreomsorgen är av god kvalitet. Brukaren har valfrihet att välja utförare. Medarbetarna har lämplig utbildning, erfarenhet och tillsammans med ett synligt ledarskap skapar de den goda arbetsplatsen. Ett systematiskt förbättringsarbete sker fortlöpande för att säkerställa god kvalitet. Nämndsbudgeten I nämndsbudget har vård- och omsorgsnämnden formulerat de mål som verksamheterna ska uppnå. Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna. Brukarna upplever god personkontinuitet (hjälp av så få personer som möjligt). Brukare och anhöriga är nöjda med informationen från förvaltningen. Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och undernäring förebyggs. Alla brukare inom äldreomsorgen ska få möjlighet att vistas utomhus. Brukarna upplever nöjdhet med social samvaro och aktiviteter. 7

8 Äldreomsorgsplan Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste 10 åren och den revideras vartannat år. Foto: Calle Bredberg Verksamhetsidé I Partille är det tryggt och värdigt att åldras även när man har behov av hjälp i vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande synsätt. I Partille får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande och integritet genomsyrar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och effektiv. Det känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande. Äldreomsorgen ger huvudsakligen stöd till personer över 65 år som behöver hjälp och stöd att sköta personliga och praktiska vardagssysslor. Det kan bland annat vara hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, anhörigstöd, särskilt boende och eller hemsjukvård. Äldreomsorgens verksamhet regleras i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), arbetsrättslig lagstiftning och kommunallagen. Nämnden ordnar mötesplatser och aktiviteter för äldre på olika seniorträffar runt om i kommunen, liksom andra förebyggande insatser. 8

9 4 Värdegrund Socialtjänstlagen innehåller en nationell värdegrund för äldreomsorgen om ökat brukarinflytande med följande formulering: Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap.4 ) Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Den nationella värdegrunden är den etiska basen för omsorgen och vårdens alla möten. Den ska ligga till grund för de mål som ska styra verksamheten och vara utgångspunkt för utveckling av förhållningssätt, arbetsmetoder och innehåll i omsorg och vård. Särskilt viktigt är att personalen medvetet arbetar med att förverkliga dessa värden i sitt vardagsarbete. Det salutogena förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter. Alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas god, individuell och likvärdig. Det är viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka värderingar som vård- och omsorgsnämnden står för. Partille kommuns värdegrund Partille kommuns värdegrund lyder: Partille ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun - ur ett globalt perspektiv. 9

10 5 Äldreomsorgen i Partille kommun I kommunen gäller kvarboendeprincipen och självbestämmandeprincipen. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet och få den hjälp de behöver i sitt boende. När kvarboende av olika skäl inte längre är möjligt, exempelvis genom att behovet av stöd och omvårdnad ökat, finns trygghetsboende och särskilt boende för äldre. För flertalet insatser inom äldreomsorgen krävs en behovsbedömning och ett beslut som fattas av biståndshandläggare.. Biståndsenheten Biståndsenhetens handläggare tar emot ansökningar, utreder, bedömer och beslutar om insatser. De flesta insatser som ges inom äldreomsorgen prövas efter vilket behov som finns. I prövningen tas hänsyn till hela livssituationen. Stöd i hemmet - hemtjänst/hemsjukvård/fixartjänst Den som vill bo kvar hemma och har behov av stöd och hjälp kan få det i form av hemtjänst och hemsjukvård. Hjälp ges av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor dygnet runt alla dagar i veckan. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Även insatser från sjukgymnast och eller arbetsterapeut kan erbjudas vid behov. Fixartjänst är ett stöd till äldre över 70 år som behöver praktisk hjälp i hemmet. Avsikten är att undvika fallolyckor. I Partille kommun finns kundval inom hemtjänsten. De brukare som beviljas hemtjänst kan välja mellan flera utförare av hemtjänstinsatser, varav kommunens hemtjänst är ett alternativ. 10

11 Anhörigstöd För den som vårdar och stödjer en närstående finns olika former av stöd och avlastning. Stödet kan bestå av insatser som inte kräver något biståndsbeslut, till exempel enskilda samtal, samtalsgrupper, informationsträffar, rekreation/återhämtning, föreläsningar och IT-stödet Gapet. Andra stödinsatser, som kräver ett biståndsbeslut och den närståendes samtycke, är korttidsvistelse, dagverksamhet och hemtjänst. Trygghetslarm Ett sätt att öka tryggheten för den som bor kvar i det egna hemmet är att ha ett trygghetslarm. Genom larmet går det att få snabb kontakt med personal. Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar För personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende finns dagverksamhet på olika platser i kommunen. Några dagar i veckan träffas man för att laga mat och äta tillsammans samt göra andra aktiviteter. Målet är att behålla sina förmågor och fördröja demenssjukdomens utveckling. Det möjliggör även avlastning för anhöriga. Seniorträffar Seniorträffarna är mötesplatser för aktivitet och gemenskap för alla pensionärer och finns på flera platser i kommunen. I anslutning finns möjlighet att förbeställa lunch. Trygghetsboende Trygghetsboende är ett boende för personer fyllda 70 år bosatta i Partille med behov av hemtjänstinsatser. Lägenheterna är anpassade till äldre och samlade i en byggnad med gemensamhetslokal för social samvaro och möjlighet till lunchservering. Partille har tre trygghetsboenden: Furulund, Brattåskärr och Mosaiken trygghetsboende, med seniorträffar och lunchrestauranger. Korttidsenhet Den som behöver tillfällig vård och omsorg, exempelvis efter sjukhusvistelse eller för att tillfälligt avlösa den anhörige i dennes omvårdnadsroll, kan beviljas en plats på korttidsenheten. Särskilt boende När man inte längre klarar sitt ordinära boende med hemtjänstens insatser i hemmet kan kommunen erbjuda särskilt boende med tillgänglig personal dygnet runt. Det finns boenden för personer med fysiska funktionshinder, demenssjukdom och psykogeriatriska sjukdomar. I Partille finns fyra särskilda boenden för äldre: Furulund, Jonseredsgården, Kullegården och Grenvägen äldreboende. Vid årsskiftet 2014/2015 öppnas ytterligare ett särskilt boende i centrala Partille, Forellens äldreboende. Kostenheten Ansvaret för kosten inom äldreomsorgen flyttades 1 april 2013 över till utbildningsförvaltningen för att samordnas med kostverksamheten inom skolan. Köken lagar mat till kommunens särskilda boenden och korttidsenheten. Kyld färsk mat till personer i ordinärt boende tillagas av extern leverantör. 11

12 6 Vad kan vi säga om framtiden? 6.1 Befolkningsprognos för äldre Enligt den befolkningsprognos som togs fram våren 2013 och som sträcker sig till 2022 kommer antalet kommuninvånare 65 år och äldre att öka med cirka 20 procent de närmaste nio åren. Den genomsnittsliga medellivslängden i Partille är 85 år för kvinnor och 80 år för män. Tabell befolkningsprognos 65 år och äldre i Partille (maj 2013) år år och äldre Totalt år år och äldre Totalt Åldersgruppen år Ökar under de närmaste tre åren med 312 personer, vilket motsvarar 7,2 procent (från till 4 649) Ökar under de närmaste fem åren med 494 personer, motsvarande 11,4 procent (från till 4 831) Åldersgruppen 80 år och äldre Ökar under de närmaste tre åren med 127 personer, motsvarande 7,6 procent (från till 1 793) Ökar under de närmaste fem åren med 212 personer, motsvarande 12,7 procent (från till 1 878) Jämfört med föregående års befolkningsprognos är ökningen i åldersgruppen år något mindre. Däremot ökar personerna över 80 år något mer än tidigare beräkningar. Åldersgrupperna samt 90 år och äldre ökar mest procentuellt de närmsta fem åren. Ökningen är 27 procent i ålderskategorin 70-74, 23 procent i åldern och 63 procent för de som är över 95 år. Totalt får Partille 703 fler kommuninvånare över 64 år 2018 jämfört med 2013 enligt den senaste befolkningsprognosen. Om andelen med behov av stöd är konstant de närmaste åren, innebär det att dagens 234 särskilda boendeplatser behöver utökas till 262 stycken år På samma sätt kommer antalet personer med hemtjänst öka från dagens 740 till

13 6.2 Utvecklingen i Partille vad tror vi? Allmänt Rapporten Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster (LEV) som Socialdepartementet presenterade 2010, redogör för hur behovet av vård och omsorg kommer att utvecklas de närmaste 40 åren. För att möta behovet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. I rapporten antas att andelen äldre förväntas öka med cirka 30 procent mellan 2010 och 2050, vilket innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre Kostnaden för äldreomsorgen väntas stiga med cirka 70 procent till år 2050 och personalbehovet öka med cirka 50 procent. Som framgår av befolkningsprognosen ökar antalet äldre i Partille över 65 år med cirka 12 procent de närmaste fem åren. Den stora ökningen sker i åldersgrupperna samt över 95 år. Ett antagande är att den yngre åldersgruppen främst kommer att efterfråga servicetjänster. På sikt pekar befolkningsprognosen med all tydlighet på ett ökat behov av bostadsanpassning, hemtjänstinsatser och bostäder i ordinarie bostadsbestånd eller i trygghetsboende. Det finns anledning att anta att behovet av platser på trygghetsboende och särskilda boenden kommer att öka ju äldre befolkningen blir. En tendens som funnits ett antal år är att efterfrågan på platser i särskilt boende för personer med demenssjukdom ökat och den trenden ser ut att fortsätta. Foto: Jesper Molin 13

14 6.2.2 Särskilt boende I Partille bor 3,9 procent av befolkningen över 65 år i särskilt boende, vilket är en av de lägre siffrorna i Göteborgsregionen (GR). Partille har idag 234 boendeplatser för personer över 65 år, varav 143 är platser för personer med demens. Indikationer, bland annat från demensteamet, visar på en ökning av antal personer med demenssjukdom framöver. I de nationella riktlinjerna för demens anges att 8 procent av alla personer 65 år och äldre och nästan hälften av alla personer 90 år och äldre, har en demenssjukdom. Detta betyder inte per automatik att behovet av demensplatser ligger på samma nivå, men det ger en indikation på en kraftig ökning av behoven framöver. Befintliga boendeplatser utefter ålderskategori i oktober Befolkningsprognos från maj Åldersgrupp Antal Befolkning Andel (%) under , , , , , , , , w , En allmän bedömning, bland annat i en rapport från KPMG från september 2011, är att 4,5 5 procent av befolkningen 65 år och äldre kommer att behöva plats i särskilt boende framöver. Partille ligger som nämnts lägre idag och frågan är hur utvecklingen kommer att se ut framöver; kommer det att ligga kvar på en relativt låg nivå eller närma sig 4,5-5 procent? Fyra olika scenarier visar behovet av antal platser utifrån befolkningsprognosen. Den genomsnittliga ökningen utgår från dagens faktiska antal boendeplatser, 234 stycken. Eftersom utökningen av antal platser baseras på befolkningsökningen, är själva ökningen per år i stort sett samma i de olika scenarierna. Däremot är det stor skillnad i utgångsläget. Vid antagandet att andelen personer på särskilt boende ökat till 4,5 procent år 2022, krävs att antalet platser årligen ökar med 10 stycken. Andel i särskilt boende (%) Snitt utökning/ år 3, platser 4, platser 4, platser 4, platser 14

15 Det är viktigt att kontinuerligt följa behovet av platser för att få en så god balans som möjligt mellan platser för somatiskt sjuka och platser för personer med demenssjukdom Hemtjänst Drygt 12 procent av befolkningen inom ålderskategorin 65 år och äldre har idag behov av hemtjänst. Detta är en preliminär siffra då officiell statistik saknas för Enligt skriften Vad kostar verksamheten i din kommun var andelen 12,3 procent år Utifrån befolkningsprognosen, och under förutsättning att andelen med behov av hemtjänst är konstant framöver, kommer antalet personer med behov av hemtjänst att öka med personer årligen fram till Denna ökning motsvarar en genomsnittlig årlig ökning om timmar. Kostnaderna för hemtjänsten är cirka 70 mnkr för För att få en bild av kostnadsutvecklingen framöver, har några olika scenarier för perioden tagits fram. I samtliga scenarier förutsätts en årlig prisökning av hemtjänsttimmen på 2 procent. Scenario 1 I detta scenario antas antalet timmar öka med per år, vilket ger en ökad kostnad på drygt 9 miljoner kronor fram till År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt

16 Scenario 2 I detta scenario antas antalet timmar öka med per år, vilket ger en ökad kostnad på knappt 14 miljoner kronor. År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt Scenario 3 I detta scenario antas antalet timmar öka med per år, vilket ger en ökad kostnad på drygt 23 miljoner kronor. År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt Scenario 4 Nedanstående scenario bygger på följande antaganden: En relativt kraftig ökning av antal timmar under 2014 till följd av att boendeplatserna inte utökas Utökning av boendeplatser under 2015 och 2016 Utökning av hemtjänsttimmar utifrån befolkningsprognos Detta leder till en ökad kostnad på cirka 14 miljoner kronor. År Antal timmar Kronor/ timma Total kostnad (exklusive natt) Totalt

17 7 Utvecklingsområden Utvecklingsområde 1 - Värdegrund Värdegrunden syftar till att de verksamheter, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Att de äldre får leva ett värdigt liv menas: En privat sfär och kroppslig integritet Möjlighet att upprätta och respekteras i sitt självbestämmande Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser Insatser av god kvalitet Ett gott bemötande av den äldre och dennes anhöriga Skälig levnadsnivå Skydd för skada och obehag. Att känna välbefinnande innebär: Känsla av trygghet Upplevelse av meningsfullhet, det vill säga uppleva och känna sammanhang och en helhet i sitt liv, upplevelser av samhörighet och gemenskap, stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro, upplevelser av livsmod, eufori och lust. I kommunen pågår ett inre kulturarbete som utgår från värdeorden: allas lika värde, delaktighet, ärlighet, professionalism, fokus samt ordning. Värdeorden ska känneteckna arbetet inom kommunens olika verksamheter och det arbete som riktas mot brukare och andra kommuninvånare. Inom äldreomsorgen i Partille kommun finns en framtagen handlingsplan för våld i nära relationer. Denna handlingsplan är känd av all personal inom äldreomsorgen. Det här vill vi satsa på: Arbeta med Socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund. 1:1 2 Genom kontaktmannauppdrag och genomförandeplaner få äldre personer att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 1:2 2 Se aktivitetsplanen kap 8 17

18 Foto: Marcus Lundstedt Utvecklingsområde 2 Förebyggande arbete Genom att förebygga olycksfall bland äldre kan stort lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället undvikas. Flera studier har visat att förändrade levnadsvanor kan ge positiva effekter högt upp i åldrarna. Hälsofrämjande- och förebyggande insatser handlar om flera olika saker. Det handlar om att möjliggöra och stimulera till hälsosamma val, att förebygga olycksfall, att stödja anhöriga som gör stora insatser för att hjälpa och vårda någon närstående och om att skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv högt upp i åldrarna. Det här vill vi satsa på: Genom hembesök informera äldre om det förebyggande hälsofrämjande arbetet för äldre som bedrivs i kommunen. 2:1 Arbeta skadeförebyggande genom att utveckla arbetet med förebyggande åtgärder på ett systematiskt sätt. 2:2 Öka antalet aktiviteter som bidrar till att stärka de äldres självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv. 2:3 18

19 Utvecklingsområde 3 Anhörigstöd Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre kan få olika former av stöd. För att uppnå ett gott stöd behöver insatserna vara flexibla, lättillgängliga, hålla god kvalitet samt verka för trygghet. Vid årsskiftet 2013/2014 införs det IT-baserade anhörigstödet Gapet. Förutom att anhöriga kan komma i kontakt med andra i liknande situation, är den ett forum för spridning av information om anhörigstöd, både på lokal och nationell nivå, på en tid och plats som passar den anhörige. Det här vill vi satsa på: Genom föreläsningar öka anhörigas kunskap. 3:1 Starta efterlevandegrupper. 3:2 Öka personalens förståelse för de anhörigas situation. 3:3 Utveckla olika former för att stödja anhöriga. 3:3 Få anhöriga att känna att de har erkännande för sin insats. 3:3 Få anhöriga att känna sig respekterade som samarbetspartners. 3:3 Möjliggöra nya kontaktytor och informationsvägar genom att införa det IT-baserade anhörigstödet Gapet. 3:4 Foto: Niklas Almesjö 19

20 Utvecklingsområde 4 Valfrihet Valfrihet inom äldreomsorgen handlar om en rad situationer där det finns möjlighet för äldre att välja. Till exempel möjligheten att välja mellan olika maträtter i särskilt boende, att själv välja när man vill gå upp eller lägga sig eller att välja utförare inom hemtjänsten. Vid beslut enligt kommunala riktlinjer för personer över 80 år finns möjlighet att välja mellan olika serviceinsatser utifrån en servicemeny (exempelvis promenader, tvätt och städ, inköp och sociala aktiviteter). Om behov av mer omfattande insatser uppstår än vad som kan tillgodoses genom de kommunala riktlinjerna, fattas beslut om biståndsbedömda insatser och möjligheten att välja från servicemenyn upphör. Med valfrihet inom hemtjänsten menas att den enskilde, efter ansökan och biståndsbedömning, själv kan välja vem som ska utföra de beviljade tjänsterna i hemmet utifrån en lista av godkända utförare. Kommunens egen hemtjänst är en av dessa utförare och blir automatiskt utförare när den enskilde inte kan eller vill välja. Antalet personer som väljer andra utförare än kommunen ökar långsamt. Troligtvis kommer Partille kommun att ha samma utveckling som andra jämförbara kommuner, vilket pekar på att det går relativt långsamt de första två åren och att det först under tredje året sker ett ökat val av externa utförare. I Partille har antalet brukare som valt en extern utförare varit relativt konstant fram till våren Från och med februari 2012 har det dock skett en stadig ökning och från oktober 2012 till oktober 2013 har antalet ökat från 43 till 62 personer. I den individuella utredning som biståndshandläggaren gör i samband med en ansökan om insatser från kommunen framgår vilka behov av hjälp och stöd som den äldre har för att klara sin vardag. Utifrån de beviljade insatserna gör sedan den äldre tillsammans med personal inom äldreomsorgen en genomförandeplan där det framgår hur den enskilde vill ha sin hjälp utförd. Det här vill vi satsa på: Bra information och snabb handläggning till de externa utförare som ansöker om att bli godkända som utförare av hemtjänst. 4:1 Förbättrad uppföljning av utförare, interna och externa. 4:2 20

21 Utvecklingsområde 5 Demens Precis som i övriga riket får Partille ett ökat antal personer med demenssjukdom i takt med ökat antal äldre. Risken för att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. I de nationella riktlinjerna anges att 8 procent av alla 65 år och äldre och nästan hälften av alla 90 år och äldre har en demenssjukdom. De senaste åren har insatser gjorts inom kommunen för att förbättra omvårdnadsinsatserna för personer med demenssjukdom. Ett tvärprofessionellt demensteam har bildats, fler platser inom dagverksamhet har öppnats och lokala demensriktlinjer har tagits fram utifrån de nationella demensriktlinjerna. Målet med arbetet är att säkerställa god vård och omsorg till personer med demenssjukdomar och deras anhöriga utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Kommunen har dagverksamhet för personer med demenssjukdom, både yngre och äldre. Under 2012 påbörjades implementeringen av kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna målgrupp över hela landet. Det här vill vi satsa på: I samarbete med primärvården tidigt upptäcka, utreda och ge lämplig läkemedelsbehandling samt sätta in stödåtgärder till personer med demenssjukdom. 5:1 Fortsätta utveckla kvaliteten i vård och omsorgen om de demenssjuka. 5:2 Fortlöpande skapa särskilt boende för personer med demenssjukdomar samt se över miljön på de befintliga boendena så att den anpassas efter gällande lagstiftning. 5:3 Fortlöpande utveckla stödet för anhöriga till demenssjuka. 5:4 21

22 Utvecklingsområde 6 Social samvaro och aktiviteter Social samvaro och aktiviteter ska ge de äldre förutsättningar att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag. Det sociala innehållet i omsorgen om äldre påverkar både hälsa och välmående. Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både de äldre och personalen och kan också ha en positiv inverkan på de äldres fysiska hälsa. Insatser från frivilliga organisationer kan bryta ensamhet och isolering. Foto: BILDARKIVET.se Satsningar inom det sociala innehållet har byggt på att personalen får utveckla tekniker för att bättre kunna lyssna på de äldre och på vad de önskar och vill. Utifrån denna kunskap kan sedan olika aktiviteter för att ge de äldre en meningsfull vardag skapas. Det kan handla om att bygga trädgårdar i närheten av äldreboenden, starta träffpunkter eller bjuda in till kulturaktiviteter, men också om att ge utrymme för skapande som att måla, skriva, sjunga eller laga mat. Många har dock uppmärksammat att äldreomsorgen är van vid att skapa kollektiva aktiviteter, medan en stor del av de äldre gärna vill ha mer individuella aktiviteter. Det är inte ovanligt att en äldre person har nedsatt syn eller hörsel. Svårigheter att tala efter en stroke kan innebära problem. För att utveckla vardagen ska personalen göra saker tillsammans med de äldre utifrån deras önskemål och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Partille deltar i två projekt, IT-Piloterna och IT-Lyftet, som ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Det övergripande syftet är att utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom att personalen får kunskap om hur IT och teknik praktiskt kan användas i de äldres vardag. 22

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006:120-711 Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc RAPPORT

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer