UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025"

Transkript

1 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INLEDNING 3 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV 4 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV 5 4. ÄLDREOMSORGSPLAN KONKRETISERING, GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI 13 Särlaga: Fakta utvecklingstendenser inom äldreområdet i riket i Flen

3 3 1. INLEDNING Socialnämnden beslöt om en revidering av gällande äldreomsorgsplan, samt att nämndens presidium utgöra styrgrupp i arbetet. Två referensgrupper har följt arbetet lämnat synpunkter, en med representanter för politi partier i Flen, en med representanter för pensionärsorganisationerna. De båda referensgrupperna har vardera träffats 5 gånger. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från en av presidiet fastställd PM med benämningen Uppläggning av arbetet med äldreomsorgsplan För att få en synkronisering med arbetet med gemensamma planeringsförutsättningar har planen förlängts till att omfatta även För att få en mera långsiktig grund för planen har utblickar gjorts mot Den vill få en djupare bild av kunper om äldreområdet hänvisas till särlagan Fakta utvecklingstendenser inom äldreområdet i riket i Flen. Syftet med planen är att ange kommunens viljeinriktning värdegrund för äldreområdet, vara vägledande för strategi diskussioner inför kommunens årliga totalavvägningar prioriteringar i budget- andra sammanhang, vara styrdokument för Socialförvaltningens verksamhetsplanering inom äldreområdet under planperioden, den årligen konkretiseras med förslag till insatser/åtgärder resursanspråk, t.ex. i samband med budgetprocessen, genom ett sådant förfaringssätt pa en levande äldreomsorgsplan kan vara aktuell i ett drygt femårigt perspektiv.

4 4 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV I dag lever i Sverige över 1,5 miljoner personer är 65 år eller äldre. Antalet andelen ålderspensionärer ökar utgör inom några år drygt 20 procent av befolkningen. Den ökade livslängden har medfört att antalet personer är 80 år äldre har ökat mycket snabbt. De kommande femton åren kommer det främst att vara antalet personer är år kommer att öka i Sverige men på 2020-talet blir det en väsentlig ökning av antalet 80 år äldre igen. När 40- talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Det innebär att pensionskostnaden ökar kraftigt samtidigt andelen förvärvsarbetande minr. 1 År 2030 beräknas medellivslängden i Sverige ha ökat med ca tre år jämfört med i dag både för män för kvinnor uppgå till 80,5 år för män 84,9 år för kvinnor. De flesta människor kommer att vara mer eller mindre beroende av andra människors insatser under i genomsnitt de sista tre fem åren av sitt liv. Det håller på att ske väsentliga förändringar i äldres behov krav. Med en förbättrad ekonomi ett längre frire liv är en pensionär i dag ofta en person lever före pensioneringen men friare kommer att ställa andra krav på omvårdnad service än tidigare. Det kan noteras att neddragningen av platser inom landstingens slutenvård påverkar kommunernas verksamheter kostnader. 1 Aktuellt om äldreomsorgen; Sveriges kommuner landsting november 2006

5 5 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV fanns det ålderspensionärer i kommunen. Dessa utgör knappt 21 procent av befolkningen vilket är något högre än motsvarande siffra i länet i riket. Befolkning Flen Södermanland Riket Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% år , , ,9 80 w år , , ,4 Summa , , ,3 Totalbefolkn Det bör dock noteras att andelen ålderspensionärer i Flens kommun inte på något sätt är extremt hög då det finns ett flertal kommuner i landet med betydligt högre andel pensionärer. De flesta ålderspensionärer klarar sig utmärkt själva ensamboende eller i familj relativt långt upp i åldrarna. De kan dock successivt få mer stöd i form av hemtjänst /eller dagverksamhet i ordinärt boende, d v s att man bor kvar i sitt hem. Det är främst de äldre äldre, d v s 80 år äldre, är mest förekommande bland dem bor i särskilt boende. I Flens kommun fanns inom särskilt boende 118 omvårdnadsplatser 31 korttidsplatser. Vidare fanns ca 30 servicelägenheter, är under avveckling. I kommunen kommer de äldre äldre inte att öka påtagligt förrän efter år 2015 snarare närmare år Först mellan kan en ökning av äldre äldre med drygt 100 personer noteras. Denna ökning fortsätter med ytterligare ca 180 personer fram till år Enligt befolkningsprognosen kan en ökning av de äldre äldre konstateras i Flens församling i kommunens södra delar med ca 40 personer fram till år Det innebär en viss ökning av behovet i särskilt boende fram till år 2012 i dessa kommundelar samtidigt behovet minr i övriga delar av kommunen. I dag kan dock konstateras att biståndsbeslut om särskilt boende inte alltid kunnat verkställas inom rimlig tid att personer i väntan på särskilt boende placerats på korttidsplatser. Personer har inte heller alltid kunnat flyttas från sjukhus till korttidsplats inom föreskriven tid. Det finns således redan i nuläget behov av lägenheter i särskilt boende. De yngre äldre, d v s de är år, ökar dock påtagligt fram till år Sålunda finns i kommunen ca 510 fler personer är år 2012 jämfört med prognosens utgångsläge år Denna åldersgrupp minr i antal efter år Ökningen av antalet yngre äldre kommer att vara mest påtaglig i kommunens centrala norra delar. Andelen åringar f n har hemtjänst i kommunen utgörs av 3,5 procent. Om motsvarande andel fortsätter att gälla motsvarar de 510 tillkommande personerna ett ökat behov av stöd i ordinärt boende med 18 personer fram till år

6 2012 jämfört med år Detta kommer att ställa krav på fler anställda inom hemtjänst mm. Det ökade personalbehovet förstärks ytterligare av ca 60 pensionsavgångar inom äldreområdet i kommunen t o m år

7 7 4. ÄLDREOMSORGSPLAN Inledningsvis anges en värdegrund prägla alla insatser ges inom kommunens äldreomsorg. Därefter redovisas fem utvecklingråden. Värdegrund Äldre Äldre människor människor i Flens i Flens kommun kommun kunna kunna leva leva ett ett aktivt aktivt meningsfullt meningsfullt li liv med med sociala sociala kontakter, kontakter, trygghet trygghet tillit. tillit. De De utifrån utifrån egna egna behov behov mötas mötas me med respekt, respekt, värdighet värdighet bibehålla bibehålla sin sin integritet integritet i det i det vardagliga vardagliga livet. livet. Den Den enskil enskilde vara delaktig vara delaktig kunna kunna påverka påverka sin egen sin situation egen situation få del få av del samhället av samhällets välfärd. välfärd. Den Den äldres äldres hälsa hälsa välbefinnande välbefinnande vara vara central central för för en en vård vård omsorg omsorg av a god god kvalitet kvalitet sätter sätter männin männin i centrum. i centrum. De De insatser insatser ges ges för för att att stödja stödja den den enskilde enskilde samordnas samordnas präglas präglas av av kontinuitet. kontinuitet. Kommunens Kommunens uppgift uppgift är att är att bistå bistå med med insatser insatser om om i den i den utsträckning utsträckning behov behov föreligger, föreligger, d v d s v när s när den den enskilde enskilde inte inte har har förmåga förmåga att att själv själv tillgodose tillgodose dessa dessa behov behov eller eller få dem få dem tillgodosedda tillgodosedda på på annat annat sätt. sätt. I de I de insatser insatser ges ges jämställdhet jämställdhet mångfald mångfald beaktas. beaktas. Insatser Insatser ges ges för att att möjliggöra möjliggöra den den enskildes enskildes rätt rätt till till kvarboende kvarboende inom inom såväl såväl ordinärt ordinärt särs särskilt boende. boende. Förebyggande hälsobefrämjande insatser Det hälsobefrämjande arbetet bland äldre inriktas så att de kan bibehålla om möjligt förbättra sin livsituation. Upplevelsen av deltagande gemenp stärkas lik kunp om hur hälsa livskvalitet kan bibehållas. Fokus ligga på hälsobefrämjande sjukdomsförebyggande insatser i form av sociala kulturella aktiviteter, kost nutrition, utevistelse uppsökande verksamhet bland äldre. Falldor förebyggas. Ett mål vara att varje männi, utifrån egna förutsättningar, regelbundet ha möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet samt vistas i fri luften. Den uppsökande verksamheten ge stöd till bibehållen livskvalitet genom att i samtal få kunp om behov samt informera om vad kommunen, frivilligverksamheter, organisationer m fl kan göra. Personalens förebyggande rehabiliterande kunper arbetssätt utvecklas förstärkas för att förbättra hälsoläget för äldre.

8 8 Åtgärder: Äldre i dag inte har insatser i ordinärt boende erbjudas uppsökande verksamhet Kommunens öppna dagverksamheter utvecklas i dialog med brukare frivilliga organisationer Dagverksamheter mötesplatser finnas i kommunens tätorter Bra matvanor främjas genom att öka kunpen om kostens betydelse möjlighet att äta tillsammans med andra För att öka möjligheten till social stimulans, kultur fritidsaktiviteter frivilliginsatser medverkan av enskilda intresseorganisationer tas tillvara Vikten av fysi aktiviteter utevistelser betonas Det förebyggande arbetet utvecklas för att förebygga ohälsa olyckor, t e x fallolyckor Stöd till anhöriga närstående Anhöriga svarar för en stor viktig del av vård omsorg om äldre. Under de senaste åren har därför samhällets stöd till anhöriga ökat i hög grad. I princip alla kommuner arbetar med att hitta insatser former för att utveckla stöd till anhöriga närstående till de äldre. Syftet med anhörigstödet är att ge fysiskt, psykiskt socialt stöd samt att förebygga ohälsa hos den vårdar sin anhörige. Detta bedöms ge högre kvalitet för brukaren möjliggör längre kvarboende i ordinärt boende. Åtgärder: Flens kommun utveckla öka stödinsatserna till anhöriga genom bl a samtal, vägledning, information mötesplatser Den anhörige erbjudas möjlighet till avlastning i hemmet genom trygghetsplatser Anhörig kunna vara delaktig i sin närståendes vardag då denne bor i särskilt boende Boende för äldre En aktiv samhälls- bostadsplanering är en förutsättning för att pa bostäder miljöer är attraktiva tillgängliga för alla. Planeringen av samhället underlätta för äldre att bo kvar i ordinärt boende leva ett meningsfullt liv. Den psyki såväl den fysi hälsan förbättras av möjligheten att vistas utomhus. Naturupplevelser är viktiga för välbefinnandet motverkar stress. Närhet till kommersiell offentlig service samt goda kommunikationer underlättar för äldre att kunna bo kvar klara sig själva. Människor kan vilja eller behöva byta bostad när de blir äldre. Det kan handla om en lägenhet blir svårtillgänglig några trappor upp om hiss saknas eller ett småhus blir för svårt att sköta vid högre ålder. Sannolikt kommer därför efterfrågan på tillgängliga bostäder att öka framöver lik på bostäder med viss service förutsättningar för gemenp.

9 9 Det finns ett samband mellan kommunens insatser i ordinärt resp särskilt boende landstingets insatser inom hälso- sjukvård. Om insatserna t ex mins i någon del av verksamheten kan behovet av insatser öka på något annat ställe. Ett motsvarande beroendesamband finns mellan insatser i särskilt boende resp ordinärt boende. En väl utbyggd hemtjänst kan min behovet av särskilt boende. Det är av stor vikt att socialnämnden är aktivt engagerar sig både i arbetet med planeringen av det särskilda boendet med behovsbedömning enligt socialtjänstlagen i kommunens allmänna samhällsplanering. Äldre i ordinärt boende Huvuddelen av alla äldre, nästan 95 procent av personer är äldre än 65 år, bor kvar i sina bostäder. Många är så fri att de klarar sig själva kan göra det gan långt upp i åldrarna, ofta med stöd av anhöriga eller närstående. Andra kan bo kvar hemma med stöd av insatser i ordinärt boende hemtjänst, dagverksamhet mm. I Flen uppgår denna grupp f n till mellan pensionärer. Insatserna varierar beroende på den enskildes behov. Under tiden fram t o m år 2012 kommer antalet yngre äldre att öka med ca 510 individer. Ca 18 personer av dessa kan förväntas ha behov av insatser i ordinärt boende, en ökning på ca 6 procent. Denna förändring sker successivt fram till år 2012 fortsätter fram t o m år 2020, då denna åldersgrupp åter minr. Åtgärder: Hemtjänsten dagverksamheten utvecklas kvalitativt kvantitativt för att möta ökningen av antalet yngre äldre Socialnämnden arbeta aktivt i kommunens samhällsplanering för att påverka utformningen av nya äldre bostadråden, samt för att bevaka att de sociala aspekterna beaktas Socialnämnden arbeta aktivt för att påverka utformningen av närmiljöer i kommunen så att kommersiell offentlig service samt goda kommunikationer är lättillgänglig för alla Socialnämnden arbeta aktivt för att öka antalet tillgängliga bostäder i kommunen att stimulera byggande av fler differentierade boenden för äldre Valfriheten för den äldre vad gäller innehållet i serviceinsatser öka Serviceinsatser utan biståndsbeslut eller med förenklad biståndsbedömning kunna införas utföras av kommunen eller annan utförare För att leda följa upp en utbyggd hemtjänst ett digitalt planerings- uppföljningsinstrument införas i hemtjänsten Äldre i särskilt boende När behovet av insatser inte kan tillgodoses genom hemtjänst kan den enskilde ansöka om lägenhet i särskilt boende. Kommunerna enligt socialtjänstlagen inrätta särskilda boendeformer för service omvårdnad för äldre människor

10 10 behöver särskilt stöd. I ett särskilt boende har de flesta boende i dag ett eget hyreskontrakt. Lägenheterna i särskilt boende fördelas av kommunen efter behov biståndsbedömning. Enligt hälso- sjukvårdslagen har kommunerna ansvar för hälso- sjukvård i särskilt boende. Sjuksköterskor ansvarar för den vård, behandling omvårdnad samt förebyggande insatser de boende behöver. För den medicin läkarvården ansvarar landstingets primärvård. I särskilda boenden finns tillgång till personal dygnet runt. Det är i första hand personer är 80 år äldre bor i särskilt boende. Det finns självfallet yngre äldre behöver den service omvårdnad erbjuds i särskilt boende. Pga. förbättrad boendestandard, medicinsk utveckling, utvecklade hjälpmedel möjligheten till mer kvalificerade insatser inom t ex hemtjänst hemsjukvård bor äldre i allt större utsträckning kvar i sin bostad. En konsekvens av detta är att den enskilde pensionären är äldre har ett större omvårdnads- ofta sjukvårdsbehov än tidigare när han/hon flyttar till särskilt boende. Detta har sammantaget lett till att den genomsnittliga boendetiden i särskilt boende är kortare än tidigare. Det är mot denna bakgrund av stor vikt att diskutera utformningen av särskilda boenden för framtiden både de finns de behöver byggas. I vilken utsträckning motsvarar dessa boenden kommande behov? Redan nu är det känt att rummen på Heden i Malmköping inte motsvarar krav på fullvärdiga bostäder. Den befolkningsprognos gjorts, pekar på en ökning av antalet pensionärer fram t o m år 2012 med 510 personer. Dessa är i åldrarna år. Andelen åringar f n finns i särskilt boende i kommunen utgörs av 1,14 procent. Om motsvarande andel fortsätter att gälla motsvarar de 510 tillkommande personerna ett ökat behov av 6 lägenheter i särskilt boende fram t o m år 2012 jämfört med prognosens utgångsläge Som påpekats i avsnitt 3 finns dock behov av ytterligare lägenheter i särskilt boende i det korta perspektivet. En bedömning pekar på ett akut behov av ca 10 tillkommande lägenheter. Med en sådan åtgärd skulle personer nu vistas på korttidsplats i avvaktan på permanent boende snabbare kunna flytta till permanent boende. Personer ligger kvar på sjukhus med kommunalt betalningsansvar kan snabbare erbjudas särskilt boende biståndsbeslut verkställas snabbare. Det är mest angeläget att under 2007 finna en snabb tillfällig lösning innefattar ca 10 lägenheter för att lösa det mest akuta behovet. Parallellt med detta bör ett arbete inledas för att hitta en permanent lösning på behovet av ett nytt boende med ca 30 lägenheter i det korta perspektivet. Den tillfälliga lösningen med 10 lägenheter kan då avvecklas. Först därefter kan det vara lämpligt med en ombyggnation av Heden. Som underlag för ett ställningstagande om Hedens framtid bör en samlad analys av nuvarande boendens status göras - mot bakgrund av en bedömning av äldres behov krav på utformning av innehåll i särskilda boenden i framtiden, lik ett förslag till en struktur av särskilt boende i ett längre tidsperspektiv. Ombyggnationen av Heden kommer att leda till en minskning av antalet lägenheter där jämfört med nuläget.

11 11 Den stora ökningen av insatserna i särskilt boende kan inte förväntas inträffa förrän närmare år 2020 sannolikt ställa krav på ytterligare lägenheter i särskilt boende. Åtgärder: En ökning med ca 30 lägenheter i särskilt boende genomföres under planperioden Ombyggnad av äldreboendet Heden Ytterligare utbyggnad av lägenheter i särskilt boende sker efter år 2015 En analys av framtida innehåll i utformning av äldreboenden göras utifrån äldres behov Särskilda boenden i kommunen byggas drivas så att de boende kan leva ett meningsfullt aktivt liv där. Samverkan med landstinget Kommunens möjlighet att långsiktigt tillgodose de äldres behov av vård omsorg är också beroende av samverkan med landstinget. Den äldre har rätt till god samordning vid genomförandet av insatser oavsett vilken vårdgivare har ansvaret för den aktuella insatsen. Samsyn gemensamma värderingar är viktigt för att sådant samarbete fungera väl. Inom ramen för Närvården arbetar kommuner landstinget med bl a samverkansfrågor i vården av äldre. Primärvården har ansvar för hälso- sjukvård ges i ordinärt boende. Vissa hälso- sjukvårdsuppgifter utförs dock av kommunens hemtjänstpersonal, vilket ställer krav på samarbete med distriktssköterskor. Primärvården ansvarar för den medicin läkarvården i särskilt boende. Detta arbete sker i samarbete med kommunens sjuksköterskor. När patienter på sjukhus bedöms vara utskrivningsklara, fortsatt behov av kommunala insatser samt hälso- sjukvård planeras i samverkan. Åtgärder: Samverkan med primärvården utvecklas inom ramen för närvården Samverkan mellan landstinget kommunerna vad gäller hemsjukvård utredas Läkarmedverkan i särskilt boende utvecklas kvalitetsäkras En gemensam plan för att tillgodose behoven hos personer med demenssjukdom tas fram Värdig omvårdnad i livets slutskede vidareutvecklas Den elektroni informationsöverföringen mellan landstinget kommunerna utvecklas

12 12 Kunpsbaserad vård omsorg För att vård omsorg kunna utvecklas svara upp mot nuvarande kommande behov är en kontinuerlig kunpsutveckling i verksamhet hos personal nödvändig. En ambition är att alla anställs ha en adekvat grundutbildning inom sitt arbetråde. Kontinuerlig fortbildning inom aktuella områden är också väsentlig. Kontakten med universitet högskolor utvecklas, lik systematisk omvärldsbevakning kontakter med andra kommuner organisationer för erfarenhetsutbyte för att få tillgång på ny kunp. Kommunen deltar i FoU Äldre i Sörmland är ett samarbete mellan kommunerna landstinget bidra till kompetens- kunpsutveckling genom att stimulera utveckling forskning. Åtgärder: Genom relevant grundutbildning strukturerade fortbildningsinsatser hos personal organisation kompetens bibehållas utvecklas Socialförvaltningen kontinuerligt söka kunper nya idéer genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, studiebesök kontakter mm Samarbete med Universitet Högskolor utvecklas Kunp medvetenhet om mångfalds- jämställdhetsfrågornas betydelse prägla de insatser ges såväl i personal- i brukarsammanhang För att möta såväl det ökande antalet äldre det stora antalet pensionsavgångar under den närmaste femårsperioden, är det angeläget att göra arbete inom äldreomsorgen i Flen attraktivt på arbetsmarknaden

13 13 5. KONKRETISERING, GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI För att förverkliga äldreomsorgsplanens intentioner är det nödvändigt att komplettera planen med ett antal verktyg där konkretiseringar görs på årsbasis inom olika sakområden. De viktigaste av dessa instrument är förvaltningens årliga verksamhetsplanering budget utgöra underlag för den årliga verksamhetsstyrningen, där bl a utvecklingsplanens intentioner konkretiseras för det kommande budgetåret förvaltningens samlade kompetensutvecklingsplanering förvaltningens planering av bemanningsbehov (m a a det ökande antalet äldre pensionsavgångar mm) förvaltningens kvalitetsplan Genom ett sådant förfaringssätt pas en levande äldreomsorgsplan kan vara aktuell konkretiseras i ett drygt femårigt planperspektiv. Vidare kan äldreomsorgsplanens intentioner verkställas få en naturlig koppling till resursbehov ekonomi. Det är väsentligt att resurser står till buds för att möta det ökade behov av äldreomsorg följer av demografi förändringar med fler äldre i kommunen därmed ett ökat behov av äldreomsorg sett i såväl ett kortare längre tidsperspektiv. Äldreomsorgsplanen pekar bl a på behovet av en kraftig förstärkning i ordinärt boende samt såväl ombyggnads- (Heden) nyanffningsbehov (ca 30 lägenheter) i särskilt boende. Det ökande åtagandet jämfört med i dag förutsätter en påtaglig resursförstärkning fram till i första hand år 2012 ännu mer fram mot år För perioden behövs både en successiv utbyggnad av hemtjänst mm en utbyggnad inom särskilt boende. Som riktmärke kan nämnas att genomsnittlig driftkostnad för en hemtjänsttagare uppgår till ca kr/år för en boende i särskilt boende till ca /år. Det bör noteras att detta är genomsnittsiffror där stora variationer kan förekomma. Grunden för dessa utvecklingsbehov utgörs primärt av befolkningsmässiga förändringar med först betydligt fler yngre äldre senare betydligt fler äldre äldre jämfört med i dag. Andra faktorer påverkar är t ex de insatser krävs för att ge äldre personer ett meningsfullt liv utifrån gällande lagstiftning angiven värdegrund. I slutet av budgetperioden bör en översyn av äldreomsorgsplanen göras för perioden fram emot år 2020 antingen i form av en separat äldreomsorgsplan eller del i en mer övergripande utvecklingsplan för hela det sociala fältet (såväl äldre- handikappomsorg samt individ- familjeomsorg), d v s en socialpolitisk utvecklingsplan för Flens kommun.

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 1 KUNGSÄNGEN och BRO Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020 PRO lämnar följande synpunkter på remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020. Remissvaret har disponerats enligt

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Beräkning av behov av äldreomsorg åren

Beräkning av behov av äldreomsorg åren TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2008-05-06 Staffan Agesand Karin Alexandersson Dnr: 64/08-011 Socialnämnden Beräkning av behov av äldreomsorg åren 2008-2013 FÖRSLAG TILL BESLUT

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende nordiska medborgare

Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende nordiska medborgare Sida 1 Vård, omsorg och IFO Datum 2017-09-13 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer Dnr KSN 2017 000746 Paragraf KS 199 Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-03-11 ON 2012/0055 53515 Omsorgsnämnden Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 2014-11-07. Riksrevisionens utgångspunkter 2 Den omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion. Utan de anhörigas omsorgsinsatser

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Gnesta kommun 2005-2009

Äldreomsorgsplan för Gnesta kommun 2005-2009 Gnesta kommun Antagen KF 2005 09 26 140 Socialförvaltningen Pernilla Alfredsson GNESTA Äldreomsorgsplan för Gnesta kommun 2005-2009 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnr 646 80 GNESTA

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2012-2015

Äldreomsorgsplan 2012-2015 Datum 2012-10-03 Dnr SN12/44 Äldreomsorgsplan 2012-2015 Framställd av socialnämnden. Innehållsförteckning Inledning... 1 Värdegrund... 2 Värdighetsgaranti... 2 Mål... 3 Nulägesbeskrivning för Habo kommuns

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer