UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025"

Transkript

1 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INLEDNING 3 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV 4 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV 5 4. ÄLDREOMSORGSPLAN KONKRETISERING, GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI 13 Särlaga: Fakta utvecklingstendenser inom äldreområdet i riket i Flen

3 3 1. INLEDNING Socialnämnden beslöt om en revidering av gällande äldreomsorgsplan, samt att nämndens presidium utgöra styrgrupp i arbetet. Två referensgrupper har följt arbetet lämnat synpunkter, en med representanter för politi partier i Flen, en med representanter för pensionärsorganisationerna. De båda referensgrupperna har vardera träffats 5 gånger. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från en av presidiet fastställd PM med benämningen Uppläggning av arbetet med äldreomsorgsplan För att få en synkronisering med arbetet med gemensamma planeringsförutsättningar har planen förlängts till att omfatta även För att få en mera långsiktig grund för planen har utblickar gjorts mot Den vill få en djupare bild av kunper om äldreområdet hänvisas till särlagan Fakta utvecklingstendenser inom äldreområdet i riket i Flen. Syftet med planen är att ange kommunens viljeinriktning värdegrund för äldreområdet, vara vägledande för strategi diskussioner inför kommunens årliga totalavvägningar prioriteringar i budget- andra sammanhang, vara styrdokument för Socialförvaltningens verksamhetsplanering inom äldreområdet under planperioden, den årligen konkretiseras med förslag till insatser/åtgärder resursanspråk, t.ex. i samband med budgetprocessen, genom ett sådant förfaringssätt pa en levande äldreomsorgsplan kan vara aktuell i ett drygt femårigt perspektiv.

4 4 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV I dag lever i Sverige över 1,5 miljoner personer är 65 år eller äldre. Antalet andelen ålderspensionärer ökar utgör inom några år drygt 20 procent av befolkningen. Den ökade livslängden har medfört att antalet personer är 80 år äldre har ökat mycket snabbt. De kommande femton åren kommer det främst att vara antalet personer är år kommer att öka i Sverige men på 2020-talet blir det en väsentlig ökning av antalet 80 år äldre igen. När 40- talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Det innebär att pensionskostnaden ökar kraftigt samtidigt andelen förvärvsarbetande minr. 1 År 2030 beräknas medellivslängden i Sverige ha ökat med ca tre år jämfört med i dag både för män för kvinnor uppgå till 80,5 år för män 84,9 år för kvinnor. De flesta människor kommer att vara mer eller mindre beroende av andra människors insatser under i genomsnitt de sista tre fem åren av sitt liv. Det håller på att ske väsentliga förändringar i äldres behov krav. Med en förbättrad ekonomi ett längre frire liv är en pensionär i dag ofta en person lever före pensioneringen men friare kommer att ställa andra krav på omvårdnad service än tidigare. Det kan noteras att neddragningen av platser inom landstingens slutenvård påverkar kommunernas verksamheter kostnader. 1 Aktuellt om äldreomsorgen; Sveriges kommuner landsting november 2006

5 5 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV fanns det ålderspensionärer i kommunen. Dessa utgör knappt 21 procent av befolkningen vilket är något högre än motsvarande siffra i länet i riket. Befolkning Flen Södermanland Riket Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% år , , ,9 80 w år , , ,4 Summa , , ,3 Totalbefolkn Det bör dock noteras att andelen ålderspensionärer i Flens kommun inte på något sätt är extremt hög då det finns ett flertal kommuner i landet med betydligt högre andel pensionärer. De flesta ålderspensionärer klarar sig utmärkt själva ensamboende eller i familj relativt långt upp i åldrarna. De kan dock successivt få mer stöd i form av hemtjänst /eller dagverksamhet i ordinärt boende, d v s att man bor kvar i sitt hem. Det är främst de äldre äldre, d v s 80 år äldre, är mest förekommande bland dem bor i särskilt boende. I Flens kommun fanns inom särskilt boende 118 omvårdnadsplatser 31 korttidsplatser. Vidare fanns ca 30 servicelägenheter, är under avveckling. I kommunen kommer de äldre äldre inte att öka påtagligt förrän efter år 2015 snarare närmare år Först mellan kan en ökning av äldre äldre med drygt 100 personer noteras. Denna ökning fortsätter med ytterligare ca 180 personer fram till år Enligt befolkningsprognosen kan en ökning av de äldre äldre konstateras i Flens församling i kommunens södra delar med ca 40 personer fram till år Det innebär en viss ökning av behovet i särskilt boende fram till år 2012 i dessa kommundelar samtidigt behovet minr i övriga delar av kommunen. I dag kan dock konstateras att biståndsbeslut om särskilt boende inte alltid kunnat verkställas inom rimlig tid att personer i väntan på särskilt boende placerats på korttidsplatser. Personer har inte heller alltid kunnat flyttas från sjukhus till korttidsplats inom föreskriven tid. Det finns således redan i nuläget behov av lägenheter i särskilt boende. De yngre äldre, d v s de är år, ökar dock påtagligt fram till år Sålunda finns i kommunen ca 510 fler personer är år 2012 jämfört med prognosens utgångsläge år Denna åldersgrupp minr i antal efter år Ökningen av antalet yngre äldre kommer att vara mest påtaglig i kommunens centrala norra delar. Andelen åringar f n har hemtjänst i kommunen utgörs av 3,5 procent. Om motsvarande andel fortsätter att gälla motsvarar de 510 tillkommande personerna ett ökat behov av stöd i ordinärt boende med 18 personer fram till år

6 2012 jämfört med år Detta kommer att ställa krav på fler anställda inom hemtjänst mm. Det ökade personalbehovet förstärks ytterligare av ca 60 pensionsavgångar inom äldreområdet i kommunen t o m år

7 7 4. ÄLDREOMSORGSPLAN Inledningsvis anges en värdegrund prägla alla insatser ges inom kommunens äldreomsorg. Därefter redovisas fem utvecklingråden. Värdegrund Äldre Äldre människor människor i Flens i Flens kommun kommun kunna kunna leva leva ett ett aktivt aktivt meningsfullt meningsfullt li liv med med sociala sociala kontakter, kontakter, trygghet trygghet tillit. tillit. De De utifrån utifrån egna egna behov behov mötas mötas me med respekt, respekt, värdighet värdighet bibehålla bibehålla sin sin integritet integritet i det i det vardagliga vardagliga livet. livet. Den Den enskil enskilde vara delaktig vara delaktig kunna kunna påverka påverka sin egen sin situation egen situation få del få av del samhället av samhällets välfärd. välfärd. Den Den äldres äldres hälsa hälsa välbefinnande välbefinnande vara vara central central för för en en vård vård omsorg omsorg av a god god kvalitet kvalitet sätter sätter männin männin i centrum. i centrum. De De insatser insatser ges ges för för att att stödja stödja den den enskilde enskilde samordnas samordnas präglas präglas av av kontinuitet. kontinuitet. Kommunens Kommunens uppgift uppgift är att är att bistå bistå med med insatser insatser om om i den i den utsträckning utsträckning behov behov föreligger, föreligger, d v d s v när s när den den enskilde enskilde inte inte har har förmåga förmåga att att själv själv tillgodose tillgodose dessa dessa behov behov eller eller få dem få dem tillgodosedda tillgodosedda på på annat annat sätt. sätt. I de I de insatser insatser ges ges jämställdhet jämställdhet mångfald mångfald beaktas. beaktas. Insatser Insatser ges ges för att att möjliggöra möjliggöra den den enskildes enskildes rätt rätt till till kvarboende kvarboende inom inom såväl såväl ordinärt ordinärt särs särskilt boende. boende. Förebyggande hälsobefrämjande insatser Det hälsobefrämjande arbetet bland äldre inriktas så att de kan bibehålla om möjligt förbättra sin livsituation. Upplevelsen av deltagande gemenp stärkas lik kunp om hur hälsa livskvalitet kan bibehållas. Fokus ligga på hälsobefrämjande sjukdomsförebyggande insatser i form av sociala kulturella aktiviteter, kost nutrition, utevistelse uppsökande verksamhet bland äldre. Falldor förebyggas. Ett mål vara att varje männi, utifrån egna förutsättningar, regelbundet ha möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet samt vistas i fri luften. Den uppsökande verksamheten ge stöd till bibehållen livskvalitet genom att i samtal få kunp om behov samt informera om vad kommunen, frivilligverksamheter, organisationer m fl kan göra. Personalens förebyggande rehabiliterande kunper arbetssätt utvecklas förstärkas för att förbättra hälsoläget för äldre.

8 8 Åtgärder: Äldre i dag inte har insatser i ordinärt boende erbjudas uppsökande verksamhet Kommunens öppna dagverksamheter utvecklas i dialog med brukare frivilliga organisationer Dagverksamheter mötesplatser finnas i kommunens tätorter Bra matvanor främjas genom att öka kunpen om kostens betydelse möjlighet att äta tillsammans med andra För att öka möjligheten till social stimulans, kultur fritidsaktiviteter frivilliginsatser medverkan av enskilda intresseorganisationer tas tillvara Vikten av fysi aktiviteter utevistelser betonas Det förebyggande arbetet utvecklas för att förebygga ohälsa olyckor, t e x fallolyckor Stöd till anhöriga närstående Anhöriga svarar för en stor viktig del av vård omsorg om äldre. Under de senaste åren har därför samhällets stöd till anhöriga ökat i hög grad. I princip alla kommuner arbetar med att hitta insatser former för att utveckla stöd till anhöriga närstående till de äldre. Syftet med anhörigstödet är att ge fysiskt, psykiskt socialt stöd samt att förebygga ohälsa hos den vårdar sin anhörige. Detta bedöms ge högre kvalitet för brukaren möjliggör längre kvarboende i ordinärt boende. Åtgärder: Flens kommun utveckla öka stödinsatserna till anhöriga genom bl a samtal, vägledning, information mötesplatser Den anhörige erbjudas möjlighet till avlastning i hemmet genom trygghetsplatser Anhörig kunna vara delaktig i sin närståendes vardag då denne bor i särskilt boende Boende för äldre En aktiv samhälls- bostadsplanering är en förutsättning för att pa bostäder miljöer är attraktiva tillgängliga för alla. Planeringen av samhället underlätta för äldre att bo kvar i ordinärt boende leva ett meningsfullt liv. Den psyki såväl den fysi hälsan förbättras av möjligheten att vistas utomhus. Naturupplevelser är viktiga för välbefinnandet motverkar stress. Närhet till kommersiell offentlig service samt goda kommunikationer underlättar för äldre att kunna bo kvar klara sig själva. Människor kan vilja eller behöva byta bostad när de blir äldre. Det kan handla om en lägenhet blir svårtillgänglig några trappor upp om hiss saknas eller ett småhus blir för svårt att sköta vid högre ålder. Sannolikt kommer därför efterfrågan på tillgängliga bostäder att öka framöver lik på bostäder med viss service förutsättningar för gemenp.

9 9 Det finns ett samband mellan kommunens insatser i ordinärt resp särskilt boende landstingets insatser inom hälso- sjukvård. Om insatserna t ex mins i någon del av verksamheten kan behovet av insatser öka på något annat ställe. Ett motsvarande beroendesamband finns mellan insatser i särskilt boende resp ordinärt boende. En väl utbyggd hemtjänst kan min behovet av särskilt boende. Det är av stor vikt att socialnämnden är aktivt engagerar sig både i arbetet med planeringen av det särskilda boendet med behovsbedömning enligt socialtjänstlagen i kommunens allmänna samhällsplanering. Äldre i ordinärt boende Huvuddelen av alla äldre, nästan 95 procent av personer är äldre än 65 år, bor kvar i sina bostäder. Många är så fri att de klarar sig själva kan göra det gan långt upp i åldrarna, ofta med stöd av anhöriga eller närstående. Andra kan bo kvar hemma med stöd av insatser i ordinärt boende hemtjänst, dagverksamhet mm. I Flen uppgår denna grupp f n till mellan pensionärer. Insatserna varierar beroende på den enskildes behov. Under tiden fram t o m år 2012 kommer antalet yngre äldre att öka med ca 510 individer. Ca 18 personer av dessa kan förväntas ha behov av insatser i ordinärt boende, en ökning på ca 6 procent. Denna förändring sker successivt fram till år 2012 fortsätter fram t o m år 2020, då denna åldersgrupp åter minr. Åtgärder: Hemtjänsten dagverksamheten utvecklas kvalitativt kvantitativt för att möta ökningen av antalet yngre äldre Socialnämnden arbeta aktivt i kommunens samhällsplanering för att påverka utformningen av nya äldre bostadråden, samt för att bevaka att de sociala aspekterna beaktas Socialnämnden arbeta aktivt för att påverka utformningen av närmiljöer i kommunen så att kommersiell offentlig service samt goda kommunikationer är lättillgänglig för alla Socialnämnden arbeta aktivt för att öka antalet tillgängliga bostäder i kommunen att stimulera byggande av fler differentierade boenden för äldre Valfriheten för den äldre vad gäller innehållet i serviceinsatser öka Serviceinsatser utan biståndsbeslut eller med förenklad biståndsbedömning kunna införas utföras av kommunen eller annan utförare För att leda följa upp en utbyggd hemtjänst ett digitalt planerings- uppföljningsinstrument införas i hemtjänsten Äldre i särskilt boende När behovet av insatser inte kan tillgodoses genom hemtjänst kan den enskilde ansöka om lägenhet i särskilt boende. Kommunerna enligt socialtjänstlagen inrätta särskilda boendeformer för service omvårdnad för äldre människor

10 10 behöver särskilt stöd. I ett särskilt boende har de flesta boende i dag ett eget hyreskontrakt. Lägenheterna i särskilt boende fördelas av kommunen efter behov biståndsbedömning. Enligt hälso- sjukvårdslagen har kommunerna ansvar för hälso- sjukvård i särskilt boende. Sjuksköterskor ansvarar för den vård, behandling omvårdnad samt förebyggande insatser de boende behöver. För den medicin läkarvården ansvarar landstingets primärvård. I särskilda boenden finns tillgång till personal dygnet runt. Det är i första hand personer är 80 år äldre bor i särskilt boende. Det finns självfallet yngre äldre behöver den service omvårdnad erbjuds i särskilt boende. Pga. förbättrad boendestandard, medicinsk utveckling, utvecklade hjälpmedel möjligheten till mer kvalificerade insatser inom t ex hemtjänst hemsjukvård bor äldre i allt större utsträckning kvar i sin bostad. En konsekvens av detta är att den enskilde pensionären är äldre har ett större omvårdnads- ofta sjukvårdsbehov än tidigare när han/hon flyttar till särskilt boende. Detta har sammantaget lett till att den genomsnittliga boendetiden i särskilt boende är kortare än tidigare. Det är mot denna bakgrund av stor vikt att diskutera utformningen av särskilda boenden för framtiden både de finns de behöver byggas. I vilken utsträckning motsvarar dessa boenden kommande behov? Redan nu är det känt att rummen på Heden i Malmköping inte motsvarar krav på fullvärdiga bostäder. Den befolkningsprognos gjorts, pekar på en ökning av antalet pensionärer fram t o m år 2012 med 510 personer. Dessa är i åldrarna år. Andelen åringar f n finns i särskilt boende i kommunen utgörs av 1,14 procent. Om motsvarande andel fortsätter att gälla motsvarar de 510 tillkommande personerna ett ökat behov av 6 lägenheter i särskilt boende fram t o m år 2012 jämfört med prognosens utgångsläge Som påpekats i avsnitt 3 finns dock behov av ytterligare lägenheter i särskilt boende i det korta perspektivet. En bedömning pekar på ett akut behov av ca 10 tillkommande lägenheter. Med en sådan åtgärd skulle personer nu vistas på korttidsplats i avvaktan på permanent boende snabbare kunna flytta till permanent boende. Personer ligger kvar på sjukhus med kommunalt betalningsansvar kan snabbare erbjudas särskilt boende biståndsbeslut verkställas snabbare. Det är mest angeläget att under 2007 finna en snabb tillfällig lösning innefattar ca 10 lägenheter för att lösa det mest akuta behovet. Parallellt med detta bör ett arbete inledas för att hitta en permanent lösning på behovet av ett nytt boende med ca 30 lägenheter i det korta perspektivet. Den tillfälliga lösningen med 10 lägenheter kan då avvecklas. Först därefter kan det vara lämpligt med en ombyggnation av Heden. Som underlag för ett ställningstagande om Hedens framtid bör en samlad analys av nuvarande boendens status göras - mot bakgrund av en bedömning av äldres behov krav på utformning av innehåll i särskilda boenden i framtiden, lik ett förslag till en struktur av särskilt boende i ett längre tidsperspektiv. Ombyggnationen av Heden kommer att leda till en minskning av antalet lägenheter där jämfört med nuläget.

11 11 Den stora ökningen av insatserna i särskilt boende kan inte förväntas inträffa förrän närmare år 2020 sannolikt ställa krav på ytterligare lägenheter i särskilt boende. Åtgärder: En ökning med ca 30 lägenheter i särskilt boende genomföres under planperioden Ombyggnad av äldreboendet Heden Ytterligare utbyggnad av lägenheter i särskilt boende sker efter år 2015 En analys av framtida innehåll i utformning av äldreboenden göras utifrån äldres behov Särskilda boenden i kommunen byggas drivas så att de boende kan leva ett meningsfullt aktivt liv där. Samverkan med landstinget Kommunens möjlighet att långsiktigt tillgodose de äldres behov av vård omsorg är också beroende av samverkan med landstinget. Den äldre har rätt till god samordning vid genomförandet av insatser oavsett vilken vårdgivare har ansvaret för den aktuella insatsen. Samsyn gemensamma värderingar är viktigt för att sådant samarbete fungera väl. Inom ramen för Närvården arbetar kommuner landstinget med bl a samverkansfrågor i vården av äldre. Primärvården har ansvar för hälso- sjukvård ges i ordinärt boende. Vissa hälso- sjukvårdsuppgifter utförs dock av kommunens hemtjänstpersonal, vilket ställer krav på samarbete med distriktssköterskor. Primärvården ansvarar för den medicin läkarvården i särskilt boende. Detta arbete sker i samarbete med kommunens sjuksköterskor. När patienter på sjukhus bedöms vara utskrivningsklara, fortsatt behov av kommunala insatser samt hälso- sjukvård planeras i samverkan. Åtgärder: Samverkan med primärvården utvecklas inom ramen för närvården Samverkan mellan landstinget kommunerna vad gäller hemsjukvård utredas Läkarmedverkan i särskilt boende utvecklas kvalitetsäkras En gemensam plan för att tillgodose behoven hos personer med demenssjukdom tas fram Värdig omvårdnad i livets slutskede vidareutvecklas Den elektroni informationsöverföringen mellan landstinget kommunerna utvecklas

12 12 Kunpsbaserad vård omsorg För att vård omsorg kunna utvecklas svara upp mot nuvarande kommande behov är en kontinuerlig kunpsutveckling i verksamhet hos personal nödvändig. En ambition är att alla anställs ha en adekvat grundutbildning inom sitt arbetråde. Kontinuerlig fortbildning inom aktuella områden är också väsentlig. Kontakten med universitet högskolor utvecklas, lik systematisk omvärldsbevakning kontakter med andra kommuner organisationer för erfarenhetsutbyte för att få tillgång på ny kunp. Kommunen deltar i FoU Äldre i Sörmland är ett samarbete mellan kommunerna landstinget bidra till kompetens- kunpsutveckling genom att stimulera utveckling forskning. Åtgärder: Genom relevant grundutbildning strukturerade fortbildningsinsatser hos personal organisation kompetens bibehållas utvecklas Socialförvaltningen kontinuerligt söka kunper nya idéer genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, studiebesök kontakter mm Samarbete med Universitet Högskolor utvecklas Kunp medvetenhet om mångfalds- jämställdhetsfrågornas betydelse prägla de insatser ges såväl i personal- i brukarsammanhang För att möta såväl det ökande antalet äldre det stora antalet pensionsavgångar under den närmaste femårsperioden, är det angeläget att göra arbete inom äldreomsorgen i Flen attraktivt på arbetsmarknaden

13 13 5. KONKRETISERING, GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI För att förverkliga äldreomsorgsplanens intentioner är det nödvändigt att komplettera planen med ett antal verktyg där konkretiseringar görs på årsbasis inom olika sakområden. De viktigaste av dessa instrument är förvaltningens årliga verksamhetsplanering budget utgöra underlag för den årliga verksamhetsstyrningen, där bl a utvecklingsplanens intentioner konkretiseras för det kommande budgetåret förvaltningens samlade kompetensutvecklingsplanering förvaltningens planering av bemanningsbehov (m a a det ökande antalet äldre pensionsavgångar mm) förvaltningens kvalitetsplan Genom ett sådant förfaringssätt pas en levande äldreomsorgsplan kan vara aktuell konkretiseras i ett drygt femårigt planperspektiv. Vidare kan äldreomsorgsplanens intentioner verkställas få en naturlig koppling till resursbehov ekonomi. Det är väsentligt att resurser står till buds för att möta det ökade behov av äldreomsorg följer av demografi förändringar med fler äldre i kommunen därmed ett ökat behov av äldreomsorg sett i såväl ett kortare längre tidsperspektiv. Äldreomsorgsplanen pekar bl a på behovet av en kraftig förstärkning i ordinärt boende samt såväl ombyggnads- (Heden) nyanffningsbehov (ca 30 lägenheter) i särskilt boende. Det ökande åtagandet jämfört med i dag förutsätter en påtaglig resursförstärkning fram till i första hand år 2012 ännu mer fram mot år För perioden behövs både en successiv utbyggnad av hemtjänst mm en utbyggnad inom särskilt boende. Som riktmärke kan nämnas att genomsnittlig driftkostnad för en hemtjänsttagare uppgår till ca kr/år för en boende i särskilt boende till ca /år. Det bör noteras att detta är genomsnittsiffror där stora variationer kan förekomma. Grunden för dessa utvecklingsbehov utgörs primärt av befolkningsmässiga förändringar med först betydligt fler yngre äldre senare betydligt fler äldre äldre jämfört med i dag. Andra faktorer påverkar är t ex de insatser krävs för att ge äldre personer ett meningsfullt liv utifrån gällande lagstiftning angiven värdegrund. I slutet av budgetperioden bör en översyn av äldreomsorgsplanen göras för perioden fram emot år 2020 antingen i form av en separat äldreomsorgsplan eller del i en mer övergripande utvecklingsplan för hela det sociala fältet (såväl äldre- handikappomsorg samt individ- familjeomsorg), d v s en socialpolitisk utvecklingsplan för Flens kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006:120-711 Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc RAPPORT

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer