UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025"

Transkript

1 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INLEDNING 3 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV 4 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV 5 4. ÄLDREOMSORGSPLAN KONKRETISERING, GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI 13 Särlaga: Fakta utvecklingstendenser inom äldreområdet i riket i Flen

3 3 1. INLEDNING Socialnämnden beslöt om en revidering av gällande äldreomsorgsplan, samt att nämndens presidium utgöra styrgrupp i arbetet. Två referensgrupper har följt arbetet lämnat synpunkter, en med representanter för politi partier i Flen, en med representanter för pensionärsorganisationerna. De båda referensgrupperna har vardera träffats 5 gånger. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från en av presidiet fastställd PM med benämningen Uppläggning av arbetet med äldreomsorgsplan För att få en synkronisering med arbetet med gemensamma planeringsförutsättningar har planen förlängts till att omfatta även För att få en mera långsiktig grund för planen har utblickar gjorts mot Den vill få en djupare bild av kunper om äldreområdet hänvisas till särlagan Fakta utvecklingstendenser inom äldreområdet i riket i Flen. Syftet med planen är att ange kommunens viljeinriktning värdegrund för äldreområdet, vara vägledande för strategi diskussioner inför kommunens årliga totalavvägningar prioriteringar i budget- andra sammanhang, vara styrdokument för Socialförvaltningens verksamhetsplanering inom äldreområdet under planperioden, den årligen konkretiseras med förslag till insatser/åtgärder resursanspråk, t.ex. i samband med budgetprocessen, genom ett sådant förfaringssätt pa en levande äldreomsorgsplan kan vara aktuell i ett drygt femårigt perspektiv.

4 4 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV I dag lever i Sverige över 1,5 miljoner personer är 65 år eller äldre. Antalet andelen ålderspensionärer ökar utgör inom några år drygt 20 procent av befolkningen. Den ökade livslängden har medfört att antalet personer är 80 år äldre har ökat mycket snabbt. De kommande femton åren kommer det främst att vara antalet personer är år kommer att öka i Sverige men på 2020-talet blir det en väsentlig ökning av antalet 80 år äldre igen. När 40- talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Det innebär att pensionskostnaden ökar kraftigt samtidigt andelen förvärvsarbetande minr. 1 År 2030 beräknas medellivslängden i Sverige ha ökat med ca tre år jämfört med i dag både för män för kvinnor uppgå till 80,5 år för män 84,9 år för kvinnor. De flesta människor kommer att vara mer eller mindre beroende av andra människors insatser under i genomsnitt de sista tre fem åren av sitt liv. Det håller på att ske väsentliga förändringar i äldres behov krav. Med en förbättrad ekonomi ett längre frire liv är en pensionär i dag ofta en person lever före pensioneringen men friare kommer att ställa andra krav på omvårdnad service än tidigare. Det kan noteras att neddragningen av platser inom landstingens slutenvård påverkar kommunernas verksamheter kostnader. 1 Aktuellt om äldreomsorgen; Sveriges kommuner landsting november 2006

5 5 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV fanns det ålderspensionärer i kommunen. Dessa utgör knappt 21 procent av befolkningen vilket är något högre än motsvarande siffra i länet i riket. Befolkning Flen Södermanland Riket Antal Andel% Antal Andel% Antal Andel% år , , ,9 80 w år , , ,4 Summa , , ,3 Totalbefolkn Det bör dock noteras att andelen ålderspensionärer i Flens kommun inte på något sätt är extremt hög då det finns ett flertal kommuner i landet med betydligt högre andel pensionärer. De flesta ålderspensionärer klarar sig utmärkt själva ensamboende eller i familj relativt långt upp i åldrarna. De kan dock successivt få mer stöd i form av hemtjänst /eller dagverksamhet i ordinärt boende, d v s att man bor kvar i sitt hem. Det är främst de äldre äldre, d v s 80 år äldre, är mest förekommande bland dem bor i särskilt boende. I Flens kommun fanns inom särskilt boende 118 omvårdnadsplatser 31 korttidsplatser. Vidare fanns ca 30 servicelägenheter, är under avveckling. I kommunen kommer de äldre äldre inte att öka påtagligt förrän efter år 2015 snarare närmare år Först mellan kan en ökning av äldre äldre med drygt 100 personer noteras. Denna ökning fortsätter med ytterligare ca 180 personer fram till år Enligt befolkningsprognosen kan en ökning av de äldre äldre konstateras i Flens församling i kommunens södra delar med ca 40 personer fram till år Det innebär en viss ökning av behovet i särskilt boende fram till år 2012 i dessa kommundelar samtidigt behovet minr i övriga delar av kommunen. I dag kan dock konstateras att biståndsbeslut om särskilt boende inte alltid kunnat verkställas inom rimlig tid att personer i väntan på särskilt boende placerats på korttidsplatser. Personer har inte heller alltid kunnat flyttas från sjukhus till korttidsplats inom föreskriven tid. Det finns således redan i nuläget behov av lägenheter i särskilt boende. De yngre äldre, d v s de är år, ökar dock påtagligt fram till år Sålunda finns i kommunen ca 510 fler personer är år 2012 jämfört med prognosens utgångsläge år Denna åldersgrupp minr i antal efter år Ökningen av antalet yngre äldre kommer att vara mest påtaglig i kommunens centrala norra delar. Andelen åringar f n har hemtjänst i kommunen utgörs av 3,5 procent. Om motsvarande andel fortsätter att gälla motsvarar de 510 tillkommande personerna ett ökat behov av stöd i ordinärt boende med 18 personer fram till år

6 2012 jämfört med år Detta kommer att ställa krav på fler anställda inom hemtjänst mm. Det ökade personalbehovet förstärks ytterligare av ca 60 pensionsavgångar inom äldreområdet i kommunen t o m år

7 7 4. ÄLDREOMSORGSPLAN Inledningsvis anges en värdegrund prägla alla insatser ges inom kommunens äldreomsorg. Därefter redovisas fem utvecklingråden. Värdegrund Äldre Äldre människor människor i Flens i Flens kommun kommun kunna kunna leva leva ett ett aktivt aktivt meningsfullt meningsfullt li liv med med sociala sociala kontakter, kontakter, trygghet trygghet tillit. tillit. De De utifrån utifrån egna egna behov behov mötas mötas me med respekt, respekt, värdighet värdighet bibehålla bibehålla sin sin integritet integritet i det i det vardagliga vardagliga livet. livet. Den Den enskil enskilde vara delaktig vara delaktig kunna kunna påverka påverka sin egen sin situation egen situation få del få av del samhället av samhällets välfärd. välfärd. Den Den äldres äldres hälsa hälsa välbefinnande välbefinnande vara vara central central för för en en vård vård omsorg omsorg av a god god kvalitet kvalitet sätter sätter männin männin i centrum. i centrum. De De insatser insatser ges ges för för att att stödja stödja den den enskilde enskilde samordnas samordnas präglas präglas av av kontinuitet. kontinuitet. Kommunens Kommunens uppgift uppgift är att är att bistå bistå med med insatser insatser om om i den i den utsträckning utsträckning behov behov föreligger, föreligger, d v d s v när s när den den enskilde enskilde inte inte har har förmåga förmåga att att själv själv tillgodose tillgodose dessa dessa behov behov eller eller få dem få dem tillgodosedda tillgodosedda på på annat annat sätt. sätt. I de I de insatser insatser ges ges jämställdhet jämställdhet mångfald mångfald beaktas. beaktas. Insatser Insatser ges ges för att att möjliggöra möjliggöra den den enskildes enskildes rätt rätt till till kvarboende kvarboende inom inom såväl såväl ordinärt ordinärt särs särskilt boende. boende. Förebyggande hälsobefrämjande insatser Det hälsobefrämjande arbetet bland äldre inriktas så att de kan bibehålla om möjligt förbättra sin livsituation. Upplevelsen av deltagande gemenp stärkas lik kunp om hur hälsa livskvalitet kan bibehållas. Fokus ligga på hälsobefrämjande sjukdomsförebyggande insatser i form av sociala kulturella aktiviteter, kost nutrition, utevistelse uppsökande verksamhet bland äldre. Falldor förebyggas. Ett mål vara att varje männi, utifrån egna förutsättningar, regelbundet ha möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet samt vistas i fri luften. Den uppsökande verksamheten ge stöd till bibehållen livskvalitet genom att i samtal få kunp om behov samt informera om vad kommunen, frivilligverksamheter, organisationer m fl kan göra. Personalens förebyggande rehabiliterande kunper arbetssätt utvecklas förstärkas för att förbättra hälsoläget för äldre.

8 8 Åtgärder: Äldre i dag inte har insatser i ordinärt boende erbjudas uppsökande verksamhet Kommunens öppna dagverksamheter utvecklas i dialog med brukare frivilliga organisationer Dagverksamheter mötesplatser finnas i kommunens tätorter Bra matvanor främjas genom att öka kunpen om kostens betydelse möjlighet att äta tillsammans med andra För att öka möjligheten till social stimulans, kultur fritidsaktiviteter frivilliginsatser medverkan av enskilda intresseorganisationer tas tillvara Vikten av fysi aktiviteter utevistelser betonas Det förebyggande arbetet utvecklas för att förebygga ohälsa olyckor, t e x fallolyckor Stöd till anhöriga närstående Anhöriga svarar för en stor viktig del av vård omsorg om äldre. Under de senaste åren har därför samhällets stöd till anhöriga ökat i hög grad. I princip alla kommuner arbetar med att hitta insatser former för att utveckla stöd till anhöriga närstående till de äldre. Syftet med anhörigstödet är att ge fysiskt, psykiskt socialt stöd samt att förebygga ohälsa hos den vårdar sin anhörige. Detta bedöms ge högre kvalitet för brukaren möjliggör längre kvarboende i ordinärt boende. Åtgärder: Flens kommun utveckla öka stödinsatserna till anhöriga genom bl a samtal, vägledning, information mötesplatser Den anhörige erbjudas möjlighet till avlastning i hemmet genom trygghetsplatser Anhörig kunna vara delaktig i sin närståendes vardag då denne bor i särskilt boende Boende för äldre En aktiv samhälls- bostadsplanering är en förutsättning för att pa bostäder miljöer är attraktiva tillgängliga för alla. Planeringen av samhället underlätta för äldre att bo kvar i ordinärt boende leva ett meningsfullt liv. Den psyki såväl den fysi hälsan förbättras av möjligheten att vistas utomhus. Naturupplevelser är viktiga för välbefinnandet motverkar stress. Närhet till kommersiell offentlig service samt goda kommunikationer underlättar för äldre att kunna bo kvar klara sig själva. Människor kan vilja eller behöva byta bostad när de blir äldre. Det kan handla om en lägenhet blir svårtillgänglig några trappor upp om hiss saknas eller ett småhus blir för svårt att sköta vid högre ålder. Sannolikt kommer därför efterfrågan på tillgängliga bostäder att öka framöver lik på bostäder med viss service förutsättningar för gemenp.

9 9 Det finns ett samband mellan kommunens insatser i ordinärt resp särskilt boende landstingets insatser inom hälso- sjukvård. Om insatserna t ex mins i någon del av verksamheten kan behovet av insatser öka på något annat ställe. Ett motsvarande beroendesamband finns mellan insatser i särskilt boende resp ordinärt boende. En väl utbyggd hemtjänst kan min behovet av särskilt boende. Det är av stor vikt att socialnämnden är aktivt engagerar sig både i arbetet med planeringen av det särskilda boendet med behovsbedömning enligt socialtjänstlagen i kommunens allmänna samhällsplanering. Äldre i ordinärt boende Huvuddelen av alla äldre, nästan 95 procent av personer är äldre än 65 år, bor kvar i sina bostäder. Många är så fri att de klarar sig själva kan göra det gan långt upp i åldrarna, ofta med stöd av anhöriga eller närstående. Andra kan bo kvar hemma med stöd av insatser i ordinärt boende hemtjänst, dagverksamhet mm. I Flen uppgår denna grupp f n till mellan pensionärer. Insatserna varierar beroende på den enskildes behov. Under tiden fram t o m år 2012 kommer antalet yngre äldre att öka med ca 510 individer. Ca 18 personer av dessa kan förväntas ha behov av insatser i ordinärt boende, en ökning på ca 6 procent. Denna förändring sker successivt fram till år 2012 fortsätter fram t o m år 2020, då denna åldersgrupp åter minr. Åtgärder: Hemtjänsten dagverksamheten utvecklas kvalitativt kvantitativt för att möta ökningen av antalet yngre äldre Socialnämnden arbeta aktivt i kommunens samhällsplanering för att påverka utformningen av nya äldre bostadråden, samt för att bevaka att de sociala aspekterna beaktas Socialnämnden arbeta aktivt för att påverka utformningen av närmiljöer i kommunen så att kommersiell offentlig service samt goda kommunikationer är lättillgänglig för alla Socialnämnden arbeta aktivt för att öka antalet tillgängliga bostäder i kommunen att stimulera byggande av fler differentierade boenden för äldre Valfriheten för den äldre vad gäller innehållet i serviceinsatser öka Serviceinsatser utan biståndsbeslut eller med förenklad biståndsbedömning kunna införas utföras av kommunen eller annan utförare För att leda följa upp en utbyggd hemtjänst ett digitalt planerings- uppföljningsinstrument införas i hemtjänsten Äldre i särskilt boende När behovet av insatser inte kan tillgodoses genom hemtjänst kan den enskilde ansöka om lägenhet i särskilt boende. Kommunerna enligt socialtjänstlagen inrätta särskilda boendeformer för service omvårdnad för äldre människor

10 10 behöver särskilt stöd. I ett särskilt boende har de flesta boende i dag ett eget hyreskontrakt. Lägenheterna i särskilt boende fördelas av kommunen efter behov biståndsbedömning. Enligt hälso- sjukvårdslagen har kommunerna ansvar för hälso- sjukvård i särskilt boende. Sjuksköterskor ansvarar för den vård, behandling omvårdnad samt förebyggande insatser de boende behöver. För den medicin läkarvården ansvarar landstingets primärvård. I särskilda boenden finns tillgång till personal dygnet runt. Det är i första hand personer är 80 år äldre bor i särskilt boende. Det finns självfallet yngre äldre behöver den service omvårdnad erbjuds i särskilt boende. Pga. förbättrad boendestandard, medicinsk utveckling, utvecklade hjälpmedel möjligheten till mer kvalificerade insatser inom t ex hemtjänst hemsjukvård bor äldre i allt större utsträckning kvar i sin bostad. En konsekvens av detta är att den enskilde pensionären är äldre har ett större omvårdnads- ofta sjukvårdsbehov än tidigare när han/hon flyttar till särskilt boende. Detta har sammantaget lett till att den genomsnittliga boendetiden i särskilt boende är kortare än tidigare. Det är mot denna bakgrund av stor vikt att diskutera utformningen av särskilda boenden för framtiden både de finns de behöver byggas. I vilken utsträckning motsvarar dessa boenden kommande behov? Redan nu är det känt att rummen på Heden i Malmköping inte motsvarar krav på fullvärdiga bostäder. Den befolkningsprognos gjorts, pekar på en ökning av antalet pensionärer fram t o m år 2012 med 510 personer. Dessa är i åldrarna år. Andelen åringar f n finns i särskilt boende i kommunen utgörs av 1,14 procent. Om motsvarande andel fortsätter att gälla motsvarar de 510 tillkommande personerna ett ökat behov av 6 lägenheter i särskilt boende fram t o m år 2012 jämfört med prognosens utgångsläge Som påpekats i avsnitt 3 finns dock behov av ytterligare lägenheter i särskilt boende i det korta perspektivet. En bedömning pekar på ett akut behov av ca 10 tillkommande lägenheter. Med en sådan åtgärd skulle personer nu vistas på korttidsplats i avvaktan på permanent boende snabbare kunna flytta till permanent boende. Personer ligger kvar på sjukhus med kommunalt betalningsansvar kan snabbare erbjudas särskilt boende biståndsbeslut verkställas snabbare. Det är mest angeläget att under 2007 finna en snabb tillfällig lösning innefattar ca 10 lägenheter för att lösa det mest akuta behovet. Parallellt med detta bör ett arbete inledas för att hitta en permanent lösning på behovet av ett nytt boende med ca 30 lägenheter i det korta perspektivet. Den tillfälliga lösningen med 10 lägenheter kan då avvecklas. Först därefter kan det vara lämpligt med en ombyggnation av Heden. Som underlag för ett ställningstagande om Hedens framtid bör en samlad analys av nuvarande boendens status göras - mot bakgrund av en bedömning av äldres behov krav på utformning av innehåll i särskilda boenden i framtiden, lik ett förslag till en struktur av särskilt boende i ett längre tidsperspektiv. Ombyggnationen av Heden kommer att leda till en minskning av antalet lägenheter där jämfört med nuläget.

11 11 Den stora ökningen av insatserna i särskilt boende kan inte förväntas inträffa förrän närmare år 2020 sannolikt ställa krav på ytterligare lägenheter i särskilt boende. Åtgärder: En ökning med ca 30 lägenheter i särskilt boende genomföres under planperioden Ombyggnad av äldreboendet Heden Ytterligare utbyggnad av lägenheter i särskilt boende sker efter år 2015 En analys av framtida innehåll i utformning av äldreboenden göras utifrån äldres behov Särskilda boenden i kommunen byggas drivas så att de boende kan leva ett meningsfullt aktivt liv där. Samverkan med landstinget Kommunens möjlighet att långsiktigt tillgodose de äldres behov av vård omsorg är också beroende av samverkan med landstinget. Den äldre har rätt till god samordning vid genomförandet av insatser oavsett vilken vårdgivare har ansvaret för den aktuella insatsen. Samsyn gemensamma värderingar är viktigt för att sådant samarbete fungera väl. Inom ramen för Närvården arbetar kommuner landstinget med bl a samverkansfrågor i vården av äldre. Primärvården har ansvar för hälso- sjukvård ges i ordinärt boende. Vissa hälso- sjukvårdsuppgifter utförs dock av kommunens hemtjänstpersonal, vilket ställer krav på samarbete med distriktssköterskor. Primärvården ansvarar för den medicin läkarvården i särskilt boende. Detta arbete sker i samarbete med kommunens sjuksköterskor. När patienter på sjukhus bedöms vara utskrivningsklara, fortsatt behov av kommunala insatser samt hälso- sjukvård planeras i samverkan. Åtgärder: Samverkan med primärvården utvecklas inom ramen för närvården Samverkan mellan landstinget kommunerna vad gäller hemsjukvård utredas Läkarmedverkan i särskilt boende utvecklas kvalitetsäkras En gemensam plan för att tillgodose behoven hos personer med demenssjukdom tas fram Värdig omvårdnad i livets slutskede vidareutvecklas Den elektroni informationsöverföringen mellan landstinget kommunerna utvecklas

12 12 Kunpsbaserad vård omsorg För att vård omsorg kunna utvecklas svara upp mot nuvarande kommande behov är en kontinuerlig kunpsutveckling i verksamhet hos personal nödvändig. En ambition är att alla anställs ha en adekvat grundutbildning inom sitt arbetråde. Kontinuerlig fortbildning inom aktuella områden är också väsentlig. Kontakten med universitet högskolor utvecklas, lik systematisk omvärldsbevakning kontakter med andra kommuner organisationer för erfarenhetsutbyte för att få tillgång på ny kunp. Kommunen deltar i FoU Äldre i Sörmland är ett samarbete mellan kommunerna landstinget bidra till kompetens- kunpsutveckling genom att stimulera utveckling forskning. Åtgärder: Genom relevant grundutbildning strukturerade fortbildningsinsatser hos personal organisation kompetens bibehållas utvecklas Socialförvaltningen kontinuerligt söka kunper nya idéer genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, studiebesök kontakter mm Samarbete med Universitet Högskolor utvecklas Kunp medvetenhet om mångfalds- jämställdhetsfrågornas betydelse prägla de insatser ges såväl i personal- i brukarsammanhang För att möta såväl det ökande antalet äldre det stora antalet pensionsavgångar under den närmaste femårsperioden, är det angeläget att göra arbete inom äldreomsorgen i Flen attraktivt på arbetsmarknaden

13 13 5. KONKRETISERING, GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI För att förverkliga äldreomsorgsplanens intentioner är det nödvändigt att komplettera planen med ett antal verktyg där konkretiseringar görs på årsbasis inom olika sakområden. De viktigaste av dessa instrument är förvaltningens årliga verksamhetsplanering budget utgöra underlag för den årliga verksamhetsstyrningen, där bl a utvecklingsplanens intentioner konkretiseras för det kommande budgetåret förvaltningens samlade kompetensutvecklingsplanering förvaltningens planering av bemanningsbehov (m a a det ökande antalet äldre pensionsavgångar mm) förvaltningens kvalitetsplan Genom ett sådant förfaringssätt pas en levande äldreomsorgsplan kan vara aktuell konkretiseras i ett drygt femårigt planperspektiv. Vidare kan äldreomsorgsplanens intentioner verkställas få en naturlig koppling till resursbehov ekonomi. Det är väsentligt att resurser står till buds för att möta det ökade behov av äldreomsorg följer av demografi förändringar med fler äldre i kommunen därmed ett ökat behov av äldreomsorg sett i såväl ett kortare längre tidsperspektiv. Äldreomsorgsplanen pekar bl a på behovet av en kraftig förstärkning i ordinärt boende samt såväl ombyggnads- (Heden) nyanffningsbehov (ca 30 lägenheter) i särskilt boende. Det ökande åtagandet jämfört med i dag förutsätter en påtaglig resursförstärkning fram till i första hand år 2012 ännu mer fram mot år För perioden behövs både en successiv utbyggnad av hemtjänst mm en utbyggnad inom särskilt boende. Som riktmärke kan nämnas att genomsnittlig driftkostnad för en hemtjänsttagare uppgår till ca kr/år för en boende i särskilt boende till ca /år. Det bör noteras att detta är genomsnittsiffror där stora variationer kan förekomma. Grunden för dessa utvecklingsbehov utgörs primärt av befolkningsmässiga förändringar med först betydligt fler yngre äldre senare betydligt fler äldre äldre jämfört med i dag. Andra faktorer påverkar är t ex de insatser krävs för att ge äldre personer ett meningsfullt liv utifrån gällande lagstiftning angiven värdegrund. I slutet av budgetperioden bör en översyn av äldreomsorgsplanen göras för perioden fram emot år 2020 antingen i form av en separat äldreomsorgsplan eller del i en mer övergripande utvecklingsplan för hela det sociala fältet (såväl äldre- handikappomsorg samt individ- familjeomsorg), d v s en socialpolitisk utvecklingsplan för Flens kommun.

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Framtiden på äldre dar hur blir den?

Framtiden på äldre dar hur blir den? Framtiden på äldre dar hur blir den? Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Ljusdals kommun 2008-2015 Med SCB:s befolkningsprognos för kommunen och församlingar fram till 2030 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Demenscentrum Blomstervägen, Gislaved Bengt Petersson Kjell Thelin Siv Sandahl Uno Ekberg Ingrid Jansson Yngve Svensson Rolf Handberg Pentti Kuhna Ordförande Socialnämnden PRO PRO SPF PRO

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer