Budget och verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget och verksamhetsplan 2013-2015"

Transkript

1 Budget och verksamhetsplan

2 Politisk organisation 1

3 Förvaltningsorganisation 2

4 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Hjo kommuns målmodell 6 Plan för budget och budgetuppföljning 7 Vi och vår omvärld 9 Genomförande av verksamhetsplanering 12 Skatter och statsbidrag, finansieringens olika delposter 13 Budgetramar och politiska prioriteringar i driftsbudget 17 Investeringsbudget/-plan Resultatbudget 25 Finansieringsbudget 26 Balansbudget 27 Arbetsgivarpolitik 28 Politikområde Demokrati 30 Politikområde KS Förvaltning 31 Politikområde Plan och bygg 34 Politikområde Barn och utbildning 37 Politikområde Arbete och socialtjänst 41 Politikområde Vård och omsorg 43 Politikområde Kultur, turism och fritid 46 Politikområde Teknisk service 49 Taxefinansierad verksamhet Vatten och avlopp (VA) och Avfallshantering (AÖS) 53 3

5 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: driftbudget 2013 samt preliminär plan för perioden fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget, investeringsbudget samt investeringsplan för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sid 23, resultatbudget för 2013 samt preliminär resultatbudget för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, finansieringsbudget 2013 samt preliminär finansieringsbudget för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, balansbudget 2013 samt preliminär balansbudget för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under 2013 med totalt 30 mkr. i budgeten angivna finansiella mål fastställs, i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, och nämnder fastställs, utdebiteringen 21:57 per skattekrona för

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Varje budgetarbete är en utmaning. Medborgarnas behov och omvärldens krav förändras ständigt. De pengar som skall fördelas tycks aldrig motsvara vad vi anser oss behöva och fokus hamnar lätt på det som vi tvingas prioritera bort. Trots detta gläds jag åt den höga ambitionsnivån och de kreativa idéer och den starka viljan till fortsatt utveckling som finns i vår kommun. Det oroliga läget i omvärlden och Sverige har självklart präglat diskussionerna inför det slutgiltiga förslaget. Vi har enats om att gasa i uppförsbacken men med foten mycket lätt på gaspedalen och en beredskap att köra i etapper. Det kommer att kräva en hel del av oss alla. I budgeten har vi kompenserat för löneökningar, tidigare tagna beslut och vissa andra kostnadsökningar men också lagt ut ett effektiviseringskrav om en halv procent. Vi är medvetna om att det är en ganska stram budget och att verksamheten i skrivande stund inte är i balans. Arbete pågår och vi kommer nogsamt följa detta de kommande månaderna, justeringar kan komma att göras om nya underlag påvisar ändrade behov. En rad uppdrag läggs ut för att till vissa delar se över och ställa om kommunens verksamhet om det visar sig nödvändigt. Vi kan inte bara lasta i nya uppgifter i ryggsäcken utan måste också våga plocka ur och syna det vi gör idag och också ifråga sätta hur saker görs. Vi har ett inriktningsbeslut om att samarbeta mer inom Hjotiborg, kanske är det dags att gå från ambition till skarpt läge? Är vi effektivast själva eller kan vi vinna på att konkurrensutsättas? Budget 2013 är en, efter omständigheterna, offensiv budget och medel finns avsatta för den konjunkturosäkerhet som råder. Sammantaget är ambitionen att vi inte skall få för mycket ryckighet i driften utan arbeta långsiktigt med de åtgärder som vi beslutar oss för. Glädjande nog ser vi ett ökat tryck på barnomsorgen. Fler barn föds och barnfamiljer flyttar till Hjo. I budgeten finns ca en miljon avsatt under 2013 för att klara den utmaningen samt ge möjlighet att erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider. Trots att flera avdelningar och platser tillkommit under senare år kan vi konstatera att det inte räcker, en långsiktigt hållbar lösning måste till. Därför planeras nu en ny förskola för barn som beräknas stå klar Fler ungdomar än tidigare står utanför arbetsmarknaden och är därför beroende av försörjningsstöd. Det är inte ok. Därför avsätts medel för att arbeta mer aktivt med den gruppen. Arbetsmarknadsenheten skall fungera som en väg in..och ut i arbete, sysselsättning eller studier. Kommunen skall under året arbeta för att vara ett gott föredöme och målet är att initialt skapa tio platser för ungdomar i den kommunala verksamheten. Vi har en flerårig investeringsplan som vi med vissa justeringar arbetar efter. Det pågående visionsarbetet har gett ytterligare inspel om vad hjoborna ser som viktigt att fokusera på, därav en del förändringar i planen. Vi är helt medvetna om att investeringsvolymen under de kommande åren är hög och det kommer bli svårt för oss att uppnå de finansiella mål som vi satt. Hamnen, ny förskola, trafiklösningar, kulturkvarteret och actionparken är några av de större objekten. Vi har varit mycket eniga om att göra dessa satsningar men när detta är genomfört måste vi finna oss i att dra ner investeringstakten betydligt för att säkra ekonomin framöver. Vi tror på Hjo och den livskvalitet som vår kommun erbjuder och vi vill att fler skall upptäcka det och flytta hit. Många pendlar till sina arbeten idag och skall vi stå oss i konkurrensen som en bra kommun att leva, bo och verka i innebär det att vi tillsammans måste skapa förutsättningar för ett enkelt och väl fungerande liv och en bra fritid för alla i Hjo. Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (m) 5

7 Hjo kommuns målmodell Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten genom att sätta upp mål för verksamheten som följs upp och utvärderas. Målarbetet i Hjo kommun sker utifrån tre nivåer: vision, avgörande inriktningar och mål. Hjo kommuns vision anger ett önskvärt tillstånd i framtiden: Hjo ska vara känd för sin unika boendemiljö samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. Hjo ska vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differentierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd. Hjo ska vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och gemenskap vilket gör Hjo till en unik kommun att leva, verka och bo i. Utifrån Hjo kommuns vision finns fem avgörande inriktningar som ska vara vägledande för all verksamhet på 3-5 års sikt (mandatperiod). Hjo kommuns avgörande inriktningar: 1. Hjo kommuns verksamhet utgår ifrån hjobornas behov och önskemål. 2. Hjo kommuns verksamhet präglas av valfrihet för hjoborna. 3. Hjo kommun är aktiv i arbetet med långsiktig hållbar utveckling som främjar miljön. 4. Hjo kommun skapar kreativa och hälsofrämjande förutsättningar för människor och näringsliv. 5. Hjo kommuns egenart och särprägel tas tillvara och vidareutvecklas. Mål och styrmått Med utgångspunkt från visionen och de avgörande inriktningarna (A.I.) fastställs mål för kommunens politikområden. Målet ska visa på ett brukarfokuserat resultat som kan avläsas med hjälp av styrmått/resultatindikator eller motsvarande. Ex. Politikområde Vård och omsorg A.I Mål för Vård och omsorg 2013 Styrmått/Uppföljning Senast utfall Styrmått De som varit i kontakt med Vård och Omsorg känner att de har fått ett gott bemötande och är nöjda med de insatser som ges. Andel nöjda brukare inom Hemtjänst 81% 85% Den första kolumnen (A.I.) anger vilken av de fem avgörande inriktningarna ovan som målet utgår ifrån. Målet handlar om att uppnå ett gott bemötande och nöjda kunder inom vård och omsorg. Målet ska följas upp genom andel nöjda brukare inom Hemtjänst. I tidigare enkät var 81 % nöjda. Målet 2013 är 85 % nöjda brukare inom Hemtjänsten. I dialog med politiken utarbetar förvaltningen åtgärder som syftar till att nå målet med de styrmått som anges. Åtgärderna presenteras under rubrik Verksamhetsplan under respektive politikområde. 6

8 Plan för budget och budgetuppföljning Hjo kommuns budget ska vara tillgänglig för allmänheten och vara en informationskälla både för förtroendevalda, partierna och allmänheten. Budgeten bör leverera relevant information som är enkel och saklig och som var och en lätt kan tillgodogöra sig. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att kommunen ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen så att engagemang och kompetens tas tillvara fullt ut. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning likaså ska en budget i balans redovisas för hela planperioden. Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden I den nya organisationen är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni (PFÖ) om; övergripande finansiella mål, investeringsplan för 5-år, ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå och avgörande inriktningar, med kortsiktiga mål per politikområden. Politikområdena i budgetprocessen är; Demokrati, KS Förvaltning, Plan och bygg, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Kultur, turism och fritid, Teknisk service med särredovisning av avgiftsfinanseriad verksamhet. Inom politikområdena tas successivt, avgörande inriktningar (3-5 år), mål (1-2 år), nyckeltal och andra kvalitetsmått fram. Tydligt ekonomiskt ansvar Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder och fem utskott. I den samlade organisationen är det ekonomiska ansvaret fördelat på många chefer. Denna decentralisering är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är i denna process nödvändig så att andra dimensioner utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen också beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål är det viktigt att engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Det är önskvärt att utrymme finns för dialog, delaktighet och ansvarstagande i processerna. 7

9 Plan för budget och budgetuppföljning Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Planerings- och uppföljningsprocessen Månad Händelse Innehåll Januari Året inleds med bokslutsanalyser av år t-1 Februari Preliminärt bokslut i KS. Preliminärt bokslut redovisas. Mars April Maj Redovisning bokslut i KS. Budgetberedning nr 1 Boksluts- och budgetkonferens nr 1. Budgetuppföljning nr 1 till KS. Budgetberedning nr 2 Budgetdag nr 2 (mindre grupp). Budgetberedningar Budgetuppföljning nr 2 till KS och nr 1 till KF. Övergripande redovisning i KS i mars. Inför budgetkonferens nr 1 samt nulägesanalys. Boksluts- och framtidsdag/omvärldsanalys (stor grupp) Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. mars. Inför budget dag nr 2 samt nulägesanalys. Dialog budgetberedning och förvaltning avseende konsekvenser av preliminära ramar, samt riskanalys. Budgetberedning cirka 1-(1/2-dag)/vecka v Budget- och måluppföljning har utfall t.o.m. april. Juni PFÖ fastställs i KF. Ekonomiska ramar, kortsiktiga mål och 5-årsplan investeringar. Juli Augusti Budgetuppföljning nr 3 till KS Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. juni. V-drivande chefer presenterar sin verksamhet. September Budgetkonferens nr 3. Budgetdag nr 4 (mindre grupp). Budgetberedningar Presentation av verksamhetsplan kopplat till mål för kommande år (PM utifrån riktlinjer). Uppföljning av PFÖ ramar utifrån pågående verksamhetsplanering. Skatteprognos nr 3 (augusti) redovisas. Budgetberedningen följer upp arbetet från budgetkonferens nr 3 under budgetdag nr 4. Fördjupning utifrån underlag (PM) från konferens nr 3 gås igenom per politikområde. Budgetberedning cirka 1-(1/2-dag)/vecka v Oktober November Delårsbokslut 31/8 i KS och KF. Budget och verksamhetsplan i KS Budgetuppföljning nr 5 till KS. Budget och verksamhetsplan i KF. Delårsbokslut inklusive budget och måluppföljning. Redovisas inom ramen för ordinarie mötesplanering. Förslag till budget upprättas av KS. Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. okt. Beslut budget och verksamhetsplan i KF. December Budgetuppföljning nr 6 till KS. Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. nov. Not: Investeringsprojekt hanteras såväl löpande som integrerat i budgetprocessen i form av en rullande 5-årsplan. 8

10 Vi och vår omvärld Hjo kommun har ca invånare varav ca i centralorten Hjo. Hjo ligger i den östra delen av Västra Götaland vid Vätterns strand med ca 3 mil till Skövde och ca 6 mil till Jönköping och nås via riksväg 47 och 195. Näringslivet i Hjo är differentierat med företag inom metall-, elektronik-, trä-, livsmedel-, service-, utbildnings-, jord och skogsbranschen. Stor del av sysselsättningen finns inom tillverkningsindustrin och byggverksamhet, handel och kommunikation samt vård och omsorg. En högre andel än riksgenomsnittet jobbar inom jordbrukssektorn. De största arbetsgivarna är kommunen och Landstinget. De största privata arbetsgivarna är Tectubes Sweden AB samt J Kihlberg AB och Bertil Bergbom o Söner AB. Nettopendlingen i Hjo kommun är negativ med ca personer. Den största delen av utpendlingen sker mot Skövde och Jönköping. Hjo har under 2000-talet haft en del nya företag främst inom tjänstesektorn men inga större nyetableringar. Vid Svenskt näringslivs årliga ranking placerade sig Hjo kommun på plats 212 med en förbättring med 47 platser sedan år Hjo bedöms idag främst som en ort med bra förutsättningar för boende samt turism. Den totala arbetslösheten var ca 6,7 % i juli månad 2012 (riket 8,1 %). Fastighetsmarknaden i Hjo kännetecknas av brist på lägenheter och överutbud på lokaler. Omsättningen på lokalhyreshus har de senaste åren varit relativt liten i Hjo. Orten har under de senaste åren blivit attraktiv bostadsort. Omsättningen på hyreshus har de senaste åren varit relativt liten i Hjo. Köpare har i huvudsak varit lokala aktörer. För de närmaste åren bedöms att denna trend fortsätter. Försumbara vakanser på lägenheter men något högre vakans på lokaler. Bostadshyrorna ligger mellan ca kr/kvm för normala lägenheter och för nyare och mindre lägenheter ligger nivån på kr/kvm och lokalhyreshusen ligger mellan ca kr/kvm. För helt nybyggda små lägenheter t ex äldreboende är hyresnivån högre, ca kr/kvm. Under en femårsperiod har en rad investeringar genomförts för att förbättra och utöka skolbarnomsorgs- äldreomsorgs- och fritidslokaler samt för att öka attraktiviteten i den offentliga miljön. Den senaste satsningen i Fågelås skola i Gate har inneburit såväl nya fräscha lokaler som samordningsfördelar i den dagliga verksamheten. Satsningar har också gjorts på Guldkroksskolan, Kulturskolan och Hammarnskolan. Inom vård och omsorgsområdet har äldreboendet Sigghusberg uppförts, en utökning med 45 boendeplatser, klart Under 2010 färdigställdes ytterligare boendeplatser på Villa Rosell av Riksbyggen i samarbete med Hjo kommun. Hamnområdets attraktionskraft har under de senaste åren ständigt ökat till gagn för hjobor och besökare. Upprustningen av kajerna i olika etapper, badhytternas renovering och den fria entrén på Guldkroksbadet har bidragit till detta. Under färdigställdes vårt Torg ett torg för alla tider. En funktionell mötesplats som skapar förutsättningar för handel och aktivitet. Hjo kommun har under de senaste åren deltagit i en rad olika jämförelseprojekt såsom Måttligan och Kommunens kvalitet i korthet. Hjo har visat prov på goda resultat vad gäller kvalitet, effektivitet och nöjda brukare i dessa jämförelser. En förutsättning för en bra och stabil verksamhet är ordning och reda i kommunens finanser. 9

11 En framgångsfaktor är realistiska mål. För att väga av ambitionsnivåerna med de ekonomiska förutsättningarna använder kommunen en egen utvecklad budgetprocess (där dialog är en nyckelfaktor). För att balansera mål och medel över tid utan att öka skattetrycket på Hjoborna krävs en fungerande dialog med ansvar för helheten som övergripande prioritet. I dialogen ska det alltid finnas en professionell attityd och respekt för de skattemedel som utgör förutsättningen för ambitionsnivåerna. Detta innebär ett stort ansvar i dialogen/kommunikationen med olika aktörer, så att förväntningarna mellan parter balanserar med de medel som finns till förfogande. Under de senaste två åren 2010 och 2011 har god följsamhet uppvisats kring de finansiella målen samtidigt som måluppfyllelsen i verksamheten varit god. Världsekonomin och dess påverkan på Sverige Den ekonomiska utvecklingen har hittills i år i flera avseenden gått åt rätt håll men inte särskilt snabbt. Kortsiktigt finns flera faktorer som begränsar tillväxten. De största hindren återfinns i omvärlden. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Det är liktydigt med en svag tillväxt under flera år framöver. Även i Storbritannien och USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Till det ska läggas att tillväxten nu har börjat hacka också i en rad så kallade tillväxtländer varav Kina utgör bara ett exempel. Problemen i omvärlden hopar sig och leder till att svensk ekonomi får mycket lite draghjälp utifrån. Eftersom exporten svarar för en betydande del av vår produktion blir tillväxten av nödvändighet rätt mager. I år beräknas svensk BNP växa med 1,0 procent (1,3 procent kalenderkorrigerat). År 2013 väntas tillväxten bli 1,8 procent. På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Det finns därmed goda förutsättningar för ökade investeringar och ökad konsumtion i vårt land, men oron om den internationella utvecklingen lägger i dagsläget betydande hinder i vägen. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. Arbetslösheten når under vintern upp mot 8,0 procent innan den vänder ner. Någon mer påtaglig förbättring på arbetsmarknaden är dock inte att räkna med förrän om ett år, dvs. under andra halvåret Fram till 2016 är SKL:s bedömning att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är möjlig även om tillväxten i omvärlden blir relativt dämpad framöver. Ett avgörande villkor är dock att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. 10

12 Nationalekonomiska nyckeltal (BNP, Inflation m fl.) Nyckeltal BNP* (SKL) 3,9 1,3 1,8 3,2 3,5 3,2 Inflation (SKL) 1,1 1,2 1,0 1,2 1,6 1,7 Timlön, konj. lönestatistik 2,5 3,2 2,8 2,8 3,4 3,9 Arbetslöshet 1 (SKL) 7,5 7,7 7,9 7,4 6,8 6,5 Skatteunderlag 3,1 3,9 3,2 3,7 4,4 11,3 Arbetade timmar (SKL) 3,0 0,2-0,2 1,2 1,4 1,0 Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 12:46. 1 Som andel av arbetskraften. * Kal.korrigerad. Det kommunala skatteunderlaget Den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för skatteunderlagsprognosen framgår av beskrivningen ovan och sammanfattas i föregående tabell med nyckeltal. Skatteunderlaget växer under perioden i god takt. I reala termer uppgår tillväxten till 1,5 1,8 procent årligen (inte i tabellen nedan). Det är en bättre utveckling än normalt och hänger för åren samman med den förbättring av arbetsmarknadsläget som då beräknas ske. För 2012 och 2013 beror den gynnsamma utvecklingen på en stark tillväxt av pensionerna. Den förbättring som beräknas ske på arbetsmarknaden åren har också betydelse för utvecklingen av statens finanser. Fler sysselsatta och färre arbetslösa bidrar till att statens budget går med växande överskott. För den offentliga sektorn som helhet beräknas det finansiella sparandet bli svagt negativt 2012 och Därefter förbättras sparandet och hamnar på +0,9 procent i förhållande till BNP år 2016, dvs. ungefär i nivå med regeringens sparmål om 1 procent. Det bör understrykas att detta sparande är i samklang med att kommunsektorns kostnadsvolym i genomsnitt ökar 1,7 procent årligen mellan 2012 och Skatteunderlagsprognoser Nyckeltal SKL, okt ,1 3,9 3,2 3,7 4,4 11,3 BP, sept ,0 4,1 4,1 4,2 4,8 13,1 SKL, aug ,2 4,0 3,4 3,6 4,4 11,4 Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 12:46. Jämfört med prognosen från SKL i augusti innebär denna prognos en liten nedjustering av utvecklingen år 2012 och 2013 (se tabell ovan). 11

13 Genomförande av verksamhetsplanering Verksamhetens planeringsramar utgår ifrån de skatter och statsbidrag som kommunen bedöms ha 2013 minskat med finansnettot. Utöver det ekonomiska utrymmet utgör de finansiella målen ett ramverk för planeringen. Finansiella mål Hjo kommuns finansiella mål har sin utgångspunkt i kommunallagens krav på en God ekonomisk hushållning. Detta innebär att kommunen bland annat ska formulera finansiella mål så att medborgarnas skattemedel används på ett effektivt sätt. Verksamhetsplaneringen för utgår ifrån att: Finansiella mål 1. Hjo kommun bedriver en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att: 1.1 Låneskulden minskar över mandatperioden Investeringar finansieras med egna medel över mandatperioden Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. 2. Skatteuttaget skall inte öka: 2.1 Utdebiteringen är 21:57, kronor per skattekrona Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden. 3.1 Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav. Några förslag i regeringens budgetproposition - Under år 2013 läggs inte sparbetinget för GY11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket innebär att verksamheten inte behöver spara 895 miljoner kronor Fr.o.m och framåt fortskrider emellertid regeringens besparingsplan. - Barnomsorg, omsorg på kvällar, nätter och helger. För att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger avser regeringen att införa ett riktat statsbidrag om sammanlagt 108,5 miljoner kronor Regeringen föreslår därför att 15,5 miljoner avsätts för detta ändamål för 2013 och beräknar att 31 miljoner per år avsätts under Per invånare innebär satsningen ungefär 2 kr/inv (17 tkr) miljoner avsätts till utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet, för Hjo kommun och politikområdet Arbete och socialtjänst innebär detta 40 tkr miljoner kronor avsätts för stärkt stöd och skydd för barn och unga, den s.k. Barnskyddsutredningen. för Hjo kommun och politikområdet Arbete och socialtjänst innebär detta 60 tkr. 12

14 - Skattesänkning till pensionärerna kompenseras med 717 miljoner kronor. Kompenseras i regleringsbidraget som ingår i den totala finansieringen. - Sänkt kommunal fastighetsavgift för hyreshusenheter från 1 januari 2013 kompenseras med 550 miljoner kronor. Kompenseras i regleringsbidraget som ingår i den totala finansieringen. Skatter och statsbidrag de olika delposterna Beräkning av ekonomiskt utrymme Kommande avsnitt visar tidigare års skatter och intäktsnivåer och kommande treårsperiods intäkter och statsbidrag. Den kommunala verksamheten finansieras också av olika avgifter. Avgiftsnivån för planperioden framgår i resultatbudgeten på sidan 26. Årets budget utgår ifrån SKL:s prognos i oktober cirkulär 12:46 avseende budgetförutsättningarna Budgetarbetet inför 2013 har präglats av oron i omvärlden. En osäker situation globalt, en osäker situation i Europa påverkar förutsättningarna för Sverige och därmed också möjligheterna för oss i Hjo kommun. Att vi hittills lyckats skapa en stabil framfart beror på att vi under de gångna åren gjort hemläxan och haft relativt tydliga planeringsförutsättningar. Med en ryckig omvärld och osäkra skatteprognoser som bas för budgetarbetet 2013 finns en större osäkerhet runt finansförvaltningen än om situationen varit stabilare. Av det skälet finns en viss buffert i finansförvaltning om skatteintäkterna skulle minska ytterligare. Vid en försämrad konjunkturutveckling som kan betraktas som tillfällig och som innebär ytterligare försämrade skatteintäkter är strategin att bufferten initialt hanterar den lägre intäkten istället för att under löpande år angripa verksamheternas budgetramar med besparingsuppdrag. Nivån på denna buffert är svårberäknad, eftersom man inte har prognoser på pensionsskulden från KPA, men också beroende på hur våra egna personalkostnader utvecklas under året m.m. I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren har följande övergripande antaganden varit utgångspunkten: Antalet invånare uppgår till under hela planperioden. Åldersstrukturen är oförändrad. Utdebiteringen är, 21:57, hela planperioden. Kostnaden i den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden. Intäkt och kostnad inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKL:s prognoser. Fastighetsavgiften beräknas i enlighet med SCB s prognoser. 13

15 Finansieringens olika delposter Finansiering Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Avgift LSS-utjämning Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa: Källa: Prognos utifrån SKL cirkulär 12: 46, Skatteintäkter Skatteintäkterna baseras på SKL s prognos (cirk. 12:46) över skatteunderlagets utveckling. Utjämningssystemet Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. Utjämningssystemet består i dag av tre olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, och regleringsbidrag/avgift. Nedan redovisas dessa delposter i finansieringen. Inkomstutjämningen I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner och mellan landsting. Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag som motsvarar 115 % av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Hjo kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och behöver därför inte betala någon avgift utan får ett tillskott. Inkomstutjämningsbidraget ökar något under hela planperioden (se tabell ovan). Regeringen beslutade 2008 att tillkalla en kommitté (dir 2008:110) med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Under våren 2011 lämnade utredningen sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen. I betänkandet föreslås vissa förändringar. Merparten av dessa förslag föreslås träda ikraft Om de förslag som redovisas i betänkandet antas fullt ut av regeringen innebär det för Hjo kommun ungefär 1,5 mkr sammantaget i mer resurser fr.o.m I inkomstutjämningen framgår att effekten är + 4 kr/invånare och i kostnadsutjämningen 118 kr/invånare. Viss effekt om 47 kr/invånare sker också i det s.k. regleringsbidraget. Sammantaget blir effekten således 169 kr per invånare. Regeringen har inte meddelat sitt ställningstagande till kommunerna varvid effekterna inte kunnat beaktas i budget

16 Kostnadsutjämningen Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner respektive landsting. Med detta menas att utjämning ska ske för skillnader i behov av kommunal service och för förutsättningarna att producera denna service, dvs. sådana skillnader som kommunerna inte själva kan råda över. Utjämning ska däremot inte ske för kostnadsskillnader som beror på skillnader i vald servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och effektivitet. Kostnadsutjämningen utgår från ett antal delmodeller. Varje sådan modell avser antingen en verksamhet som t.ex. barnomsorg eller äldreomsorg eller faktorer som påverkar kostnader som kan återfinnas i samtliga eller flertalet verksamheter, exempelvis uppvärmningskostnader. I varje delmodell beräknas de strukturella kostnadsskillnaderna med hjälp av ett antal faktorer som ska spegla de strukturella behovs- och kostnadsskillnaderna mellan enskilda kommuner. Kostnadsutjämningen innefattar modeller för tio verksamheter och kostnadsslag för kommunerna (fyra för landsting). I varje delmodell beräknas en s.k. standardkostnad, i kronor per invånare, för varje enskild kommun. Summerar man de beräknade standardkostnaderna erhåller man en kommuns s.k. strukturkostnad, uttryckt i kronor per invånare. De kommuner som har en beräknad strukturkostnad som överstiger den genomsnittliga strukturkostnaden i landet får ett bidrag motsvarande den överskjutande kostnaden. Understiger strukturkostnaden genomsnittet i landet betalar kommunen i stället motsvarande avgift. Detta innebär att summan av bidragen i kostnadsutjämningen kommer att motsvara summan av avgifterna. Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift. Hjo kommun betalar en avgift. Kostnadsutjämning (mkr) Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kostnadsutjämning -9,5-15,0-12,7-12,0-13,6-8,1-8,2-6,8-6,8 Regleringsbidrag/-avgift Som tidigare redovisats innebär statens finansiering av inkomstutjämningen att statens kostnader för denna helt styrs av utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget. Staten vet således inte på förhand vad kostnaden för denna finansiering blir. För att staten ändå ska kunna bestämma storleken på sitt totala bidrag till den kommunala sektorn ingår i utjämningssystemet en särskild regleringspost: regleringsbidrag/-avgift. Denna post används även för den ekonomiska regleringen av den kommunala finansieringsprincipen samt för att reglera effekterna av andra åtgärder som påverkar till exempel det kommunala skatteunderlaget. Posten fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna eller landstingen får dessa ett regleringsbidrag på kvarvarande belopp. Omvänt får kommunerna eller landstingen betala en regleringsavgift till staten om nettosumman av bidragen överstiger den ram som staten satt för bidragen till respektive sektor. Bidraget/avgiften utgår som ett enhetligt belopp i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen. För Hjo beräknas bidraget till 4 mkr år 2013, 1,7 mkr 2014 och för 2015 blir det en avgift om -1 mkr 2015 och -3,5 mkr

17 Regleringsbidrag/-avgift, utf , prognos ,00 9,05 8,10 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00 4,33 4,02 2,27 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00-1,90-0, ,06 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall PrognosPrognosPrognosPrognosPrognos -4,00-6,00-4,04-4,31-3,48 Fastighetsavgift Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Fr.o.m anlitar SKL Statistiska Centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats till 16,3 mkr under planperioden. Fastighetsavgift (mkr) Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Fastighetsavgiften 0 11,6 14,5 14,8 15,7 16,3 16,3 16,3 16,3 LSS-utjämning För 2012 och framåt är kostnaden beräknad till ungefär -2,2 mkr. I och med att prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo ökar i förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att bedöma framtiden med hög säkerhet. LSS-utjämning, bidrag/-avgift, utf , prognos ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5, ,00 0, ,00-1, ,70-1, ,60-4,20-0,58-0,08-3,30 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall PrognosPrognosPrognosPrognosPrognos ,27-2,26-2,26-2,26-2,26 16

18 Budgetramar och politiska prioriteringar De skatteintäkter och statsbidrag som Hjo har till verksamhet under 2013 baseras på en skattesats om 21:57 kr per hundralapp. Utdebiteringen till Hjo kommuns invånare innebär en något högre ram än föregående år. Verksamhetens ram uppgår till 422,9 mkr och är en ökning jämfört budget 2012 med 11,6 mkr. Beloppet i finansförvaltningen om -9 mkr är den beräknade skillnaden mellan verklig och debiterad arbetsgivaravgift till verksamheterna för Därutöver finns intern intäktsökning om -1,4 mkr i finansförv. (se justeringskolumn fin.förv.) sammanlagt (9 mkr + 1,4 mkr = 10,4 mkr) Den del av dessa medel som är återförd till verksamheten uppgår till 5,6 mkr och ligger i politikområdenas ramar. Resterande del 10,4 5,6 = 4,8 mkr utgör en reserv för konjunkturosäkerhet. Om medlen kvarstår vid årets slut prövas partiell inlösen av pensioner som är ett av de finansiella målen i särskild ordning i KF. Kommunbidrag per politikområde framgår nedan: Budgetramar Politikområde (tkr) Budget 2012 Förändring PFÖ 2013 Justering Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Demokrati KS Förvaltning Plan och Bygg Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg Kultur, turism och fritid Teknisk service Konjunkturosäkerhet och/eller amortering pensionsskuld Finansförvaltningen Verksamheternas budget Finansförvaltningen Summa: Kommentar: Se PFÖ-dokument för specificering och härledning av PFÖ-ram 2013 (Förändringskolumnen ovan). För mer information om de enskilda posterna per politikområde i justeringskolumnen ovan hänvisas till påföljande tabeller i dokumentet samt respektive politikområdes avsnitt längre fram i dokumentet. Budgetprocessen beskrivs på sidan 8-9. Arbetet med fördelning av resurser avseende det s.k. budgetåret (2013) är ett noggrant arbete där ett flertal faktorer vägs in i PFÖ-processen under våren (se bl.a. sid 16 i PFÖ ). År1 i den rullande treårsplaneringen behandlas således utifrån flertalet faktorer i under vårarbetet med PFÖ. Detta innebär att ramarna under planperioden i ovan tabell per politikområde syftar till att ge en indikation utifrån finansieringens möjligheter och kommunfullmäktiges finansiella resultatmål, men kommer justeras i vårens PFÖ arbete. Arbetsmetoden är en avvägning för att kunna hantera svåra planeringsförutsättningar centralt kopplat till finansieringen och otydligheten i regeringens vårproposition. Men också för att tidigt i vårprocessen kunna ge preliminära ramar till förvaltningen (PFÖ-ramarna) så att deras planering ges förutsättningar till anpassning till rådande ekonomiska förutsättningar. Avvägning har under de senaste åren varit bidragande i den måluppfyllelse som redovisats avseende de finansiella målen och en god ekonomisk hushållning. 17

19 Kapitaltjänstkostnader Vid större förändring anges aktuellt investeringsprojekt som medför ökade kapitaltjänstkostnader samt det omvända om någon större anläggning färdigavskrivs och därmed medför lägre kapitaltjänstkostnad för politikområdet. Varje effekt visas var för sig samt summeras för att få nettoeffekten. Kostnaden består av avskrivningar (SKL-riktlinjer) och intern ränta (5 %). Den avgiftsfinansierade verksamhetens internränta (VA) beräknas annorlunda. Beräkningarna av justering för förändrade kapitaltjänstkostnader fördelas på fastighet och övrigt. Anledningen till denna uppdelning är att kompensation för nya kostnader avseende kapitaltjänst på investeringar som löper på fastigheter ligger inom ramen för intern hyressystemet. Detta får till följd att det politikområde där den betalande verksamheten/ hyresgästen hör hemma får kompensationen i form av ramtilldelning. Detta innebär att Teknisk service kostnader för kapitaltjänst ökar med 150 tkr avseende inköp av maskiner för skötsel av konstgräsplan. Övriga tillkommande kapitaltjänstkostnader som löper på konstgräsplanen lyfts inom politikområdet Kultur, Turism och Fritid. Kompensationen för ökade kostnader för kapitaltjänst avseende renovering av Samrealskolan till en kostnad av 8 mkr ligger också på Kultur, Fritid och Turism. Teknisk service kostnader i PFÖ13 med 562 tkr avseende kapitaltjänstkostnader för investering i rondeller vid nedre delen av infarten från Skövde omräknas inför driftsbudget 2014 (ny lösning bearbetas), medan 70 tkr avseende investering i ny belysning i Stadsparken tillförs. Budgetramar Politikområde (tkr) PFÖ 2013 Bu13 inkl PFÖ 13 Kommentar Demokrati 0 0 Ingen justering KS Förvaltning 0 0 Ingen justering Plan och Bygg 0 0 Ingen justering Barn och utbildning 0 0 Ingen justering Arbete och socialtjänst 0 0 Ingen justering Vård och omsorg Inventarier Kultur, turism och fritid Fastighet samreal Kultur, turism och fritid Konstgräsplan Kultur, turism och fritid Inventarier samreal Teknisk service PFÖ: Rondeller, Projektering utifrån andra förutsättning än PFÖ13 påbörjas hösten 2013 varvid projektet kommer omräknas. Teknisk service Ny belysning Stadsparken Teknisk service Maskiner för skötsel av konstgräsplan S:a kapitaltjänst

20 Politiska prioriteringar mer/mindre resurser i budget 2013 jämfört Satsningar i budget 2012 som permanentas i 2013 års PFÖ (tkr) De satsningar som beskrivs i budget och verksamhetsplan 2012 permanentas i PFÖ 2013 sånär som på engångsmedel för utvecklingsinsatser på personalenhet om 200 tkr. De medel som avsattes till 600 års jubileum redan i budget 2012 om 100 tkr kvarstår t.o.m. år Försörjningsstödet prövas i särskild ordning årligen utifrån de förhållanden som råder. Inför 2013 förstärks anslaget med 700 tkr, (se strukturkolumn Arbete och socialtjänst i PFÖ13). Politiska prioriteringar mindre resurser 2013 (tkr) i PFÖ13 Politikområde (tkr) PFÖ Bu13 inkl Kommentar 2013 PFÖ13 KS Förvaltning Engångsmedel 2012 utvecklingsinsatser PA-enheten. Nya prioriterade områden avseende 2013 (tkr) i PFÖ13 och Budget 2013 Politikområde (tkr) PFÖ 2013 Bu13 inkl Kommentar PFÖ13 Demokrati Generellt tillskott KS Förvaltning Räddningstjänsten Östra Skaraborg. KS Förvaltning års jubileum 2013 (totalt 0,9 mkr 2013). KS Förvaltning Stöd för efterföljande arbete visionsarbete, strategier. KS Förvaltning Lägre avgift Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) (tillfällig). KS Förvaltning Telefonväxelbyte, ny upphandling. KS Förvaltning Leva och Bo projektet. Information och marknadsföring. Införande av nytt intranät finansierat. KS Förvaltning Kommunledning ökade kostnader KS Förvaltning Stabsfunktioner såsom effektivisering personal administrationen, samt publicering avtalskataloger och pågående upphandlingar på webben samt system för ökad internkontroll m.m. Barn och utbildning IT-satsning fas 2. Barn och utbildning Kompensation högre gymnasiekostnader än normalt. Barn och utbildning Tillfällig barnomsorgsavdelning hösten Barn och utbildning Barnomsorg på obekväma tider införs i slutet på Arbete och socialtjänst Förstärkning försörjningsstöd. (Strukturkolumn) Arbete och socialtjänst Budget och skuldrådgivning (snabbare handläggning) Arbete och socialtjänst Förstärkt resurs kopplat till handläggning av försörjningsstöd för att en nära arbetsledning, metoduppföljning, ärendeförd. m.m. 19

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Planeringsförutsättningar PFÖ. 2013-2015 Hjo kommun

Planeringsförutsättningar PFÖ. 2013-2015 Hjo kommun Planeringsförutsättningar PFÖ 213-215 Hjo kommun 2 (2) 1. INLEDNING MED GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 2 1.1 PLANERINGSPROCESSEN... 2 2. ORGANISATION... 3 2.1 POLITISK ORGANISATION... 3 2.2 FÖRVALTNINGSORGANISATION...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2015-2017. Hjo kommun

Budget 2015-2017. Hjo kommun Budget 2015-2017 Hjo kommun Innehåll Organisation 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Hjo kommuns vision och målmodell 8 Kommunfullmäktiges prioriterade

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun Revisionsrapport* Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun April 2007 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer