FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN"

Transkript

1 FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

2 FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN INNEHÅLL SIDA A. ALLMÄNT 3 B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN 3 C. MARKNADSFÖRINGSPLAN 4 1. NULÄGESANALYS Allt utgår från en affärsidé Branschens lägesöversikt Ägar-, finansiär- och personalgranskning Kundgranskning Varuleverantörernas underhandlingskraft FT Våra produkters betydelse för vår affärsverksamhet Vårt företags totala situation på marknaden FT Konkurrentanalys FT Bedömning av vår funktionalitet Analysering av förändringarna i miljön SWOT analys 6 2. STRATEGIVAL Val av basstrategi och centrala framgångsfaktorer Val av förverkligandestrategier Beaktandet av det relativa konkurrensläget i valet av strategier och funktioner Företagets situation efter 5 år MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 10 Faktorer som inverkar på anskaffningsbeslutet 12 Ordningsföljden för fastställande av målsättningar Funktionella målsättningar och åtgärder Ekonomiska målsättningar Försäljningsmässiga målsättningar och åtgärder Image- och välkändhetsmålsättningar samt åtgärder UPPFÖLJNING IFYLLANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN Företagstolk FT23.1 Marknadsföringsplan Företagstolk FT23.2 Försäljningsplan 13 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter. Jadelcons Oy 2

3 A. ALLMÄNT Uppgörandet av en marknadsförings- och försäljningsplan är en av företagets och företagsledningens viktigaste uppgifter. Dess förverkligande eller överskridande möjliggör en allsidig framgång men det garanterar det givetvis inte. Därför lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för uppgörandet av planen. Med hjälp av de separata arbetsböcker som hör till denna guide uppgör såväl ett företag med konsumtionstjänster som ett företag (s.k. företag till företag) genom att konsekvent framskrida i ärendet en egen marknadsföringsplan. Först uppgör man en plan rörande hela företaget och slutligen separata produkt/tjänstevisa konkreta försäljningsplaner. Ett marknadsmässigt tänkande utgår i princip ifrån att produkten eller tjänsten säljs. Om tankemodellen är den nämnda formar sig även verksamheten i enlighet med det. I den nuvarande marknadsföringen borde tankesätt och verksamhet koncentrera sig på hur man får kunden att köpa. Uppgörandet av ett köp är betydligt enklare då kunden har beslutat köpa utan att man trugar någonting på honom. B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV EN MARKNADSFÖRINGSPLAN 1. NULÄGES- ANALYS 2. STRATEGIVAL 3. UPPSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR 6. UPPFÖLJNING 5. FÖRVERK LIGANDE 4. VERKSAMHETS- PLAN Utgångsläget för planering är en filosofi om att den önskade framtiden inte kan uppnås utan planering och utan att följa planerna! Med planeringens hjälp bör man göra en sådan framtid åt företaget som fyller de funktionella och affärsmässiga målsättningarna. Man har i praktiken konstaterat att planerna har en benägenhet att förverkligas! Faktorer som förorsakar problem i planeringen man stirrar på sin egen navel man noterar inte och känner inte konkurrenterna man ser inte möjligheterna man söker inga alternativ man tror att framtiden utgör en fortsättning på gårdagen orealistiska förväntningar på egna förverkliganderesurser planerna görs av andra än utförarna man bör försäkra sig om bindningen, inte ens goda planer kan förverkligas utan att alla deltagande förbinder sig sen eller tidig start man skaffar sig för mycket eller för litet bakgrundsfakta dålig analys av utgångsläget man strävar till fullständiga planer Jadelcons Oy 3

4 Folklig visdom om planering! Ju längre sedan det är som planerna har uppgjorts, desto mera felaktiga är de. Därför bör planerna uppdateras och ursprungsuppgifterna granskas tillräckligt ofta. Det som är väl planerat är endast till hälften gjort Då du väntar på den senaste uppgiften hinner du aldrig förverkliga planerna vilka planer som helst är bättre än inga planer alls C. UPPGÖRANDE AV EN MARKNADSFÖRINGSPLAN 1. NULÄGESANALYS I nuvärdesanalysen repeteras företagets affärsidé, kunder och produkter vid denna tidpunkt. 1.1 Allt utgår från en affärsidé Utgångspunkten för all affärsverksamhet bör vara företagets affärsidé. Ett marknadsföringsmässigt kundrelationstänkande med motiveringar framgår av den affärsidé som uppgörs i följande ordning Marknadsföringsmässiga framgångsfaktorer: 1. Omsorgsfullt val av kundmålgrupp 2. Produktens/företagets image, varifrån attraktiviteten utgår Produktionsmässiga framgångsfaktorer: 3. Produkten motsvarar kundmålgruppens krav 4. Företagets sätt att fungera för att få ut produkterna på marknaden på ett ekonomiskt och framgångsrikt sätt Affärsidéns struktur MARKNADSFÖRINGSMÄSSIGA FRAMGÅNGSFAKTORER KUNDMÅLGRUPPER DVS. KUNDSEGMENT =ÅT VEM? IMAGE = HUR FÅR JAG NÅGON ATT KÖPA PRODUKTER/TJÄNSTER = VAD? SÄTT ATT FUNGERA =HUR PRODUCERA/BETJÄNA? PRODUKTIONSMÄSSIGA FRAMGÅNGSFAKTORER Pilarna utvisar att alla delområdena i en affärsidé bör passa ihop. Efter att man har uppgjort en affärsidé svarar man på frågan. Jadelcons Oy 4

5 VARFÖR KÖPER KUNDEN JUST MITT FÖRETAGS PRODUKT/TJÄNST? Då du svarar på denna fråga bör svaret innehålla någon form av marknadsföringsmässig konkurrensförmån. Enbart en produktionsmässig/teknisk förmån som hänför sig till produkten/tjänsten räcker inte till för att garantera att kundens intresse håller i sig i fortsättningen. 1.2 Branschens lägesöversikt Situationen inom branschen granskas per marknadsområde, varvid man beaktar eventuella politiska, på direktiv grundade eller andra faktorer inom synhåll som märkbart skulle kunna förändra stabiliteten inom branschen? Storleken på branschen uttrycks i såväl mängd (stycken, ton etc.) som i euron. 1.3 Ägarnas, finansiärernas och personalens bindning till företaget och dess utveckling På utgångsläget för marknadsföringsplaneringen inverkar i väsentlig utsträckning personalens, ägarnas och finansiärernas bindning till företaget och dess utveckling. I synnerhet ägarnas och finansiärernas synpunkter på företagets framtid bör vara parallella. 1.4 Kundgranskning Kundmålgruppernas betydelse för vår affärsverksamhet Alla kundmålgrupper har inte samma betydelse för vår affärsverksamhet. Speciellt viktigt är det att notera de kundgrupper som vår existens är beroende av. Vilken är vår konkurrents ställning i deras grupp? Varifrån kommer våra kunder? Vilka är deras typiska drag? Våra kunders imagemässiga värderingar På kundens val av beslut inverkar alltid uppfattningen om leverantören, inte nödvändigtvis leverantörens eller butikens verkliga egenskaper. Kunden kan välja anskaffningsplats endast bland sådana leverantörer eller butiker som han känner. Om läges- och produkturvalsinformationen är likadan hos en konkurrerande leverantörer eller butiker, avgör leverantörens eller butikens image. Imagen kan vara positiv eller negativ eller alternativt kan man inte alls urskilja sig från konkurrenterna. Framgången bland alla företag i samma bransch främjas av en koncentration i närheten till varandra, för kunden vill avlägsna osäkerhet då han fattar sitt val. Om tillgången till produkten utgör en avgörande faktor (tillgången till reservdelar), utgör läget en mera avgörande faktor än snabbheten i frakten. Enbart tillgången räcker inte heller till i längden om inte prisnivån är den rätta. 1.6 Våra produkters betydelse för vår affärsverksamhet På samma sätt som vi bedömer våra kunders betydelse för vår affärsverksamhet bedömer vi också situationen och utvecklingsutsikter för våra produkter/tjänster. Vi måste identifiera våra produkters framtida konkurrenskraft. För detta ändamål finns en allmänt använd metod Portofoliematrisen, där man i ett rutfält jämför produkternas lönsamhet och tillväxthastighet. Man antar att lönsamheten korrelerar avsevärt med den relativa marknadsandelen. Företaget har kanske några produkter som är bra lönsamma och vilkas marknader ännu växer. Av dylika sk. STJÄRNOR finns bara ett fåtal. Förr eller senare växer deras marknader inte längre utan kan t.o.m. krympa samtidigt som lönsamheten fortfarande är god. De har då blivit sk. MJÖLKKOR, med vilkas hjälp man gör pengar. I sinom tid kör konkurrerande produkter/tjänster förbi och de har blivit BYRACKOR, vilkas försäljning måste upphöra. Då måste företaget ha nya produkter på kommande som ännu är FRÅGETECKEN. Deras lönsamhet är dålig men marknaden är ökande. Framtiden utvisar om de blir nya STJÄRNOR eller om de förblir unga löften utan desto större framgång. Man försöker förlänga livslängden på BYRACKORNA genom att ge produkten nya egenskaper eller nytt utseende. Ett gott exempel på detta utgör bilindustrin med sina s.k. Face Lift reparationer. På följande sida finns en schematisk bild av en portfoliematris. Jadelcons Oy 5

6 MARKNADERNAS TILLVÄXTTAKT RELATIV MARKNADSANDEL??? AVSTÅR? AVSLUTAR 1.9 Bedömning av vår funktionalitet I företagens affärsidé antecknas funktionella kvalitetsord, såsom t.ex. kvalitet, leveranssnabbhet, produkturval, kundservice, renhet, tidsenlighet, välkändhet etc. På vilken verklig nivå befinner de sig i själva verket? 1.10 Analysering av förändringarna i miljön Bedömningen av förändringarna börjar med att man definierar företagets marknadsområden utgående från i punkt 1.4 definierade kundgrupper. Det primära marknadsområdet avser det geografiska område där merparten av kunderna bor/är belägna. Det sekundära marknadsområdet befinner sig utanför nämnda område och de kunder som bor där/som är belägna där försöker man nå i andra hand. Kunderna inom det sekundära området är inte lika trofasta och de använder inte ditt företags produkter/tjänster lika mycket som kunderna inom det primära området. Marknadsföringsansträngningarna riktar sig i huvudsak till det primära området, medan man inom det sekundära området förverkligar mera riktade marknadsföringsåtgärder. Inom bägge marknadsområdena kan man hitta t.ex. kommuner, tätorter etc., som det är skäl att granska närmare och att planera dit egna marknadsföringsåtgärder. Granskningen av miljön börjar med en bedömning av förändringarna i befolkningsunderlaget. Det är lätt att hitta ingående uppgifter om ämnet via Statistikcentralens nätsidor SWOT analys, dvs. fyrfältsanalys En analys av företagets starka och svaga sidor, möjligheter och hot har länge utgjort en populär metod för företagsplanering. En analys av nämnda faktorer hör som en viktig del även till planeringen av marknadsföringen. Swot-analysen fungerar bäst som en sammandragsanalys, som vilken den även här används. Slutligen sammanställer man alla ovan framförda hårda saker i en verbal form som förstås av alla. Tankeramen för analysen är följande: EGNA INTERNA NU STARKA SIDOR (ANVÄND DIG AV DEM) SVAGA SIDOR (UNDVIK, FÖRBÄTTRA) EXTERNA I FRAMTIDEN MÖJLIGHETER (FÖRSÄKRA DIG OM FÖRVERKLIGANDET) HOT (AVLÄGSNA ELLER LINDRA) Jadelcons Oy 6

7 2. STRATEGIVAL Ovan presenterade strategival utgör utgångspunkten för SWOT analysen, till vilken man fogar alla i föregående punkt gjorda uppskattningar av den egna verksamheten. Strategivalen utförs i två skeden: först väljs en basstrategi som karrikerat är indelad i tre grupper sedan väljs en förverkligandestrategi, av vilka det finns två 2.1 Val av basstrategier VAL AV GRUNDSTRATEGI 1. KOSTNADSEFFEKTIVITET Centrala framgångsfaktorer förmånliga utrymmen anläggningstillgångarna anskaffas förmånligt som använda, minimering av det bundna kapitalet effektiv anskaffningsverksamhet och ett gott behärskande av logistiken rikligt med kassamedel, tillgodogörande av anbudspartier liten kundservice liten arbetskraft begränsat produktutbud företagarens arbesinsats är betydande svinnet minimerat göra avkall på kvaliteten snabb lageromsättning flera försäljningspunkter förmånligare anskaffningar 2. DIFFERERING AV PRODUKTEN Centrala framgångsfaktorer aktiv marknadsföring av nyhetsprodukter och fortgående sökning av nya hög kvalitetsnivå personliga eller representativa lokaliteter på ett ansett affärsläge en bra företagsbild yrkeskunnig och betjänande personal ökning av kundlojaliteten, stamkundssystem mera service än vanligt utvidgning till nya försäljningspunkter 3. SMAL KONCENTRATION Centrala framgångsfaktorer ingående kunskap om kundens behov personligt, yrkeskunnigt försäljningsarbete koncentrering på ett visst smalt kund-/produktsegment endera för att uppnå kostnadseffektivitets- och/eller differentieringsfördelar flera distributionsvägar aktiv informationspolitik för att erhålla sakkunnig stämpel VAL AV FÖRVERKLIGANDESTRATEGI 1. TILLVÄXTSTRATEGI 2. LÖNSAMHETSSTRATEGI Då man granskar basstrategierna noterar man att indelningen är mycket schematisk. Sällan kan ett företag välja såhär schematiskt, den valda strategin utgör en kombination av åtminstone två strategityper. Observeras bör att en differentiering inte tillåter att man missköter kostnadssidan och inte kostnadseffektivitet att man totalt glömmer differentieringen. Fråga är om ärendenas relativa viktighet. 2.2 Val av förverkligandestrategier Strategialternativen är två: TILLVÄXTSTRATEGI ELLER LÖNSAMHETSSTRATEGI. I det följande bekantar vi oss med bägge, varefter valen görs. Fastän strategivalen görs för fem år kan planeringsspannet vara i kraft via en helhet som består av flera korta perioder Tillväxtstrategi Alternativen för val av tillväxtstrategi och därtill anslutna risker framgår av följande figur. Jadelcons Oy 7

8 RISK 5% A. Gammal produkt gamla kunder Innebär fortsättning av affärsverksamheten enligt gammal modell. Det måste ske framsteg beträffande produkter och förfaringssätt men tillväxten ifråga om affärsverksamheten är mera beroende av utvecklingen av kundernas inköpsmöjligheter hur de låter sina tillbuds stående inkomster växa. Risken är liten. RISK 50% B. Gammal produkt nya kunder Innebär att produkterna förblir oförändrade men tillväxten skaffas genom att man skaffar sig nya kunder men ändå behåller sina gamla kunder. T.ex. en affär för hushållsapparater kan grunda en ny verksamhetspunkt på en ny ort, varvid produktrisker inte förekommer. Men hur tar kunderna till sig en ny affär? Risken att misslyckas är 50 %. RISK 80% C. Ny produkt gamla kunder Innebär att kunderna kvarstår som förut men man erbjuder dem nya produkter, inte sådana som hänför sig till gamla produkter utan helt olika de tidigare. T.ex. en affär för hushållsapparater utvidgar sina affärsutrymmen och tar med gårds- och trädgårdsmaskiner som nya produktgrupper för försäljning. Hur förhåller sig kunderna till företagets förmåga och yrkesskicklighet att sälja, serva och ta emot utbytesapparater etc. Risk 80 %. RISK 95% D. Ny produkt nya kunder Nu förflyttar vi oss till ett område där det är svårt att hitta tillväxt. Framgång kräver god självförsörjning eftersom uppnåendet av ett vinstrikt resultat även i bästa fall räcker flera år. Affären för hushållsapparater i vårt exempel besluter grunda sin affär som säljer gårds- och trädgårdsapparater på annan ort. Allt är nytt, såväl kunder som produkter. Risk 95%. DÅ MAN FUNDERAR PÅ EN TILLVÄXTSTRATEGI ÄR DET BRA ATT KOMMA IHÅG, ATT MARKNADERNA IDAG OFTAST FÖRDELAS PÅ BASEN AV FÖRETAGSKÖP, INTE PÅ BASEN AV REKLAMKAMPANJER Lönsamhetsstrategi Lönsamhetsstrategin utgör alltid ett förstahandsval eftersom Tillväxten tär på lönsamheten: för att kunna växa måste lönsamheten vara frisk Man för att kunna växa måste göra en fortgående lönsamhetsgallring Lönsamhetsproblemen inte kan ersättas av tillväxt Då företagsledningen godkänner att man har produkter i varusortimentet vilkas lönsamhet är betydligt lägre än den egna medellönsamheten, godkänner den samtidigt en sanering som väntar i framtiden Förbättrandet av lönsamheten utkristalliseras till fem möjliga funktionssätt Jadelcons Oy 8

9 Vad innebär? Förverkligandesätt Vilka effekter? När används de? 1. Effektivering av nvarande business Reducering av verksamhetsutgifterna. Man befattar sig inte med produkter eller kunder, utan med alla verksamhetsutgifter utan att glömma personalen Leder till en utgallring varje år och i fortsättningen till en sanering eller till att hela verksamheten upphör. Konkurrenssituationen försvagas ytterligare och produktiviteten försvagas. Finansiärerna följer upp verksamheten. Används i akuta fall men får inte bli ett bestående sätt. 2. Utgallring av produkter Försäljningen/produktionen av produkter med en täckning som är mycket svagare än medeltalet avslutas eller säljs åt utomstående. Man beräknar lönsamheten per produkt beaktande det kapital som har bundits i lager, lagrets omsättnings-hastighet, reklamations-utgifter och täcknings-avkastningen i euro. Förbättrar företagets konkurrenskraft snabbt på alla sätt om det förverkligas på ett lyckosamt sätt. Produktutvecklingen effektiveras och kundtillfredsställelsen förbättras. Ett positivt effektiveringssätt enligt finansiären, som i bästa fall förbättrar de offentliga finansiärernas finansieringsmöjligheter Används då man märker att omsättningen i lagret är dålig och att omsättningstillgångarnas andel av omsättningen är alltför stor. 3. Utgallring av kunder Olönsamma kunder gallras bort. Då man beaktar alla av kunden beroende utgifter, gallrar man bort de svagaste. Man förlorar kunden och det är svårt att få upp verksamheten igen. Effektiverar vården av resterande kunder, varvid lönsamheten per kund förbättras. Förändringen inverkar långsamt på företagets ekonomi eftersom faktureringen minskar. En positiv åtgärd enligt finansiärerna. 4. En kombination av föregående Det vanligaste sättet att fungera i ett finländskt företag. Med hjälp av lönsamhetsberäkning följer man regelbundet med företagets utgifter och lönsamheten både beträffande produkter och kunder. Upprätthåller företagets fortgående lönsamhet. Borde utgöra företagets sedvanliga verksamhet. 5. Effektivering av försäljningen Svenska företags sätt att fungera. Orsakerna till en dålig framgång söks först hos sig själva, inte bland kommunstrukturen eller personalen. Försäljningen har inte varit tillräckligt effektiv. Man går igenom orsakerna till svag försäljning, varefter man gör nya försäljnings-planer som förverkligas möjligast väl. Målsättningen är att få större avkastning utan att öka kostnaderna. Effektiverar och inspirerar organisationen. Ökar personalens sammanhållning. I allmänhet är resultatet en förbättrad försäljning och marknadsandel och ett resultat som är på stigande. Effekterna är ganska långsamma men långverkande. Används förrän man tar till andra traditionella metoder som förbättrar resultatet. Finansiärernas positiva inställning beror på möjligheterna att förverkliga planerna. Jadelcons Oy 9

10 2.3 Beaktande av det relativa konkurrensläget i valet av strategier och funktioner I följande tabell har man schematiskt granskat de fördelar, som företagets relativa konkurrenssituation medför i olika skeden av produktens efterfrågan. Tabellen är schematisk men den väcker ändå tankar. RELATIV KONKURRENSSITUATION GOD SKÄLIG SVAG STOR utveckla sträva till att bli marknadsledare maximera satsningen bedöm marknads-möjligheterna med hjälp av segmentering analysera svagheterna skaffa dig starka sidor/ produkter specialisera dig sök marknadsluckor undersök möjligheten till företagsköp och försäljningar EFTERFRÅGAN SKÄLIG LITEN definiera marnads-segmentet noggrant satsa kraftigt säkra även dina andra positioner sköt om din totala situation samla ihop kassaflödet sköt om ersättande investeringar definiera tillväxtsegmenten specialisera dig investera selektivt gallra i funktionerna eller skärp till kraftigt minimerar investeringarna överväger att upphöra specialisera dig sök marknadsluckor undersök möjligheterna att avstå lita på marknads-ledarens kunskap ifråga om ökad efterfrågan undersök konkurrenternas kassaflöden tidsplanera avståendet och avstå 2.4 Företagets situation efter 5 år På denna punkt granskar man visionärt situationen efter 5 år ur den synvinkeln att alla de strategiska val som vi har gjort har träffat rätt. Den möjligheten att de inte skulle förverkligas eller bli på halva vägen tas inte i beaktande. Eventuella felaktiga uppskattningar kommer fram under nästa år då vi på nytt gör marknadsföringsplan. På detta sätt kan inriktningen preciseras och målsättningarna specifiseras. Förlitande sig på valen i föregående punkt gör man upp klara målsättningar och funderar på åtgärder som har tidsbestämts och ansvarsbestämts för att uppnå målsättningarna. Då man gör upp en marknadsföringsplan och marknadsföring är det angeläget att planerna förverkligas. Det finns alltid tillräckligt med sådana som hittar på fina idéer men då är arbetet bara till hälften utfört. Marknadsföring är i högsta grad ett eländigt görande! 3. MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER Då man gör upp målsättningar och åtgärder bör man hela tiden ha i minnet marknadsföringens uppgift som är att: 1. upprätthålla och åstadkomma en konkurrensfördel 2. upprätthålla och förbättra avkastningen 3. öka produktens/tjänstens dragningskraft och att förhöja dess försäljningsavkastning 4. uppnå, behålla och utveckla kundrelationer Jadelcons Oy 10

11 Faktorer som inverkar på anskaffningsbeslutet Enligt en grundregel görs alla anskaffningsbeslut på basen av känsla. Köparen har ändå ett behov av att med förnuft motivera sitt beslut för sig själv och andra. Av detta följer att det som man inte uttalar som grunden för köpet (=känslonivån) ofta utgör den verkliga grunden för köpet. Impulsen till anskaffningen kommer från användningsbehovet men redskapsbehoven (köparens längtan att beskriva sig själv via produkten) avgör valet av produkt. Eftersom redskapsbehoven har en avgörande betydelse för anskaffningsbeslutet är det skäl att även se produkten som en marknadsmässig nyttighet, som är ett betydligt vidare begrepp än bara den tekniska produkten. En marknadsföringsmässig nyttighet består av tre våningar enligt följande: Målsaättningarnas placeringsordning och innehåll FÄRGER PRODUKTMÄRKE UTFORMNING GARANTI SERVICE BONUS INSTALLATION PRODUKTENS KÖPINRIKTNING KÄRNPRODUKT PRODUKTENS BYGGNADSINRIKTING PRODUKTENS BYGGNADS -INRIKTNING Tillverkningen av en produkt börjar från kärnprodukten, som tillfredsställer någon kunds behov. Senare förbättras produkten genom att man tillsätter stödjande lösningar. Med tiden blir den alltid en föreställningsprodukt. PRODUKTENS KÖPINRIKTNING Kundens behov uppstår av användningsbehovet som får honom att köpa. Först möter han föreställningsprodukten, får kännedom om de stödjande lösningarna, men får i slutändan kärnprodukten. Vid uppnåendet av målsättningar är viljan den viktigaste. Den som vill hittar på sätten. Den som inte vill hittar på förklaringar. Fundera således hela tiden på om du vill hitta på sätt hela tiden på förhand eller förklaringar i efterhand Jadelcons Oy 11

12 FUNKTIONELLA MÅLSÄTTNINGAR definieras på företagsnivå EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR definieras på företagsnivå FÖRSÄLJNINGSMÅLSÄTTNINGAR definieras först på produkt/tjänstnivå från vilka företagsnivåns målsättningar sammanfogas VÄLKÄNDHETSMÅLSÄTTNINGAR definieras först på företagsnivå vilka flyttas för granskning till produkt/tjänstenivå 3.1 Funktionella målsättningar Uppställandet av målsättningar och funderandet på åtgärder påbörjas från den lättaste ändan, dvs. först uppställer man de funktionella målsättningarna. De förorsakar i allmänhet inte mycket kostnader men förutsätter görande och åtgärder. I enlighet med rubriken hänför sig målsättningarna till företagets dagliga verksamhet, till hur företagets verksamhet motsvarar strategi- och imagemålsättningar. I fråga om konsumenttjänster är det skäl för varje affär att granska situationen beträffande de grundläggande sakerna och i mån av behov nya målsättningar som hänför sig till planeringsperioden. 3.2 Ekonomiska målsättningar De ekonomiska målsättningarna definieras av företagets ledning eller ägarna. De inverkar inte alltför ofta på de verkliga målsättningarna men desto mera på de åtgärder som krävs för att uppnå dem. För att vara rätt uppställda bör de ekonomiska målsättningarna liksom även de andra målsättningarna vara ambitiösa men ändå realistiska och möjliga att uppnå. 3.3 Försäljningsmålsättningar Försäljningsmålsättningarna uträknas på basen av de ekonomiska målsättningarna per produkt/ tjänstegrupp. Deras uppgifter sammanfogas till hela företagets försäljningsmålsättningar. Siffrorna och mängderna bearbetas till en nivå som är konkret och lätt att förstå, minst på månads- och årsnivå. Samtidigt antecknar man de huvudsakliga medlen för att uppnå målsättningarna. Jadelcons Oy 12

13 3.4 Image/välkändhetsmålsättningar Image/välkändhestsmålsättningarna innebär eftersträvande av en differentierad marknadsmässig konkurrensfördel stödjande av uppnåendet av försäljningsmålsättningarna med kommunikationsmedel Imagemålsättningen definierar innehållet i kommunikationen och kommunikationsredskapen och -sätten. Målsättningen är att uppnå ett kommunikationsinnehåll som är mycket vasst, och som koncentrerar sig på några få saker, som alla kommunikationsåtgärder inklusive reklamen stöder. IMAGE- MÅLSÄTT- NING KOMMUNI- KATIONS- INNEHÅLL KOMMUNIKATIONS METODER reklam försäljning försäljnings-främjande informationsverksamhet relationsverksamhet sponsorering MEDDELANDE FÖRVERKLI- GANDE KOMMUNIKA TIONSIMAGE 4. FÖRVERKLIGANDE OCH UPPFÖLJNING Det väl planerade är endast högst till hälften utfört. Planen förverkligas genom att man överför klara uppgifter till almanackan. Förverkligandet av en budgeterad veckoförsäljning förutsätter en planmässig verksamhet, en viss mängd kundkontakter, offertutbud etc. 5. IFYLLANDE AV MARKSNADSFÖRINGSPLAN Företagstolkens planeringsarbetsböcker för marknadsföring är unika i vårt land. De är uppgjorda så att då de har genomgåtts bildas i ert företag en färdig, genomförbar plan som kan kopieras som sådan åt användarna. Samtidigt lämnar det ett utmärkt dokument av det för kommande planer och uppföljning. 5.1 Företagstolk FT23.1 Marknadsföringsplan Vid en snabb granskning är arbetsboken lång och detaljerad. Av erfarenhet vet man att den bör vara sådan. Speciell vikt har fästs vid granskningen av miljöfaktorer ur många olika synvinklar. Man fäster även stor uppmärksamhet vid den strategiska planeringen genom att granska utvecklingen av verksamhetsmiljön på 5 års sikt. 5.2 Företagstolk FT23.2 Försäljningsplan I bilagorna görs en konkret verksamhetsplan inför det kommande verksamhetsåret. I bilagorna befintliga produktvisa planer lämpar sig som sådana som en 1-sidig marknadsföringsplan för ett litet företag, om krafterna inte räcker till för att fylla i Företagstolk FT24.1. Det lönar sig i varje fall att läsa igenom den längre versionen för den innehåller många verkligt viktiga frågor som bör beaktas. Jadelcons Oy 13

14

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING www.concordia.jakobstad.fi BERÄKNING AV EN INVESTERING INNEHÅLL SIDA 1. PLANERING AV EN INVESTERING 3 1.1 Finansiering av investeringarna 3 1.2 Klassificering av investeringarna

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vad är det som äger rum på marknaden?

Vad är det som äger rum på marknaden? ITSM Borås 2013 Högskolan i Borås 12.9.2013 Service management och service som kundperspektiv CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Vad är det som äger

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 VO-planering Respektive VO VO-plan Prel. Budget Konsoliderad DSF-planering Danssporten vill Styrande dokument Verksamhetsinriktning Ekonomiansvarig

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2012-11-20

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2012-11-20 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2012-11-20 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Lotta Silfverstolpe Grant Thornton Stig Löf Grant Thornton Gästföreläsare

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2014-10-23

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2014-10-23 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2014-10-23 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman Abersten

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2015-03-24

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2015-03-24 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs styrelsens strategiarbete? 2015-03-24 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson Lindahl

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa VAD ÄR LEAN? 1. VÄRDE VI GÖR BARA DET, SOM SKAPAR VÄRDE FÖR KUNDERNA. INGENTING ANNAT. Leans centrala tanke är motsatsen Meningen är inte att springa snabbare,

Läs mer

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag.

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. Synliga framsteg Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. A F F Ä R S U T V E C K L I N G M A R K N A D S F Ö R I N G K O M M U N I K A T I O N

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Vision och värderingar

Vision och värderingar Vision och värderingar Tillsammans utvecklar vi Lagercrantz Group Omslagsbild: Den så kallade V-formationen ökar effekten med 71 procent för gäss som flyger tillsammans jämfört med att flyga ensam. Fåglarna

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Innehållsförteckning - 2 -

Innehållsförteckning - 2 - Affärsplan - 1 - Innehållsförteckning Allmänt om affärsplan 3 Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av företaget 4 Produkter 4 Marknadsplan 5 Operativ verksamhetsplan 8 Leverans- och kreditvillkor 9 Administration

Läs mer