FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN"

Transkript

1 FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

2 FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN INNEHÅLL SIDA A. ALLMÄNT 3 B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN 3 C. MARKNADSFÖRINGSPLAN 4 1. NULÄGESANALYS Allt utgår från en affärsidé Branschens lägesöversikt Ägar-, finansiär- och personalgranskning Kundgranskning Varuleverantörernas underhandlingskraft FT Våra produkters betydelse för vår affärsverksamhet Vårt företags totala situation på marknaden FT Konkurrentanalys FT Bedömning av vår funktionalitet Analysering av förändringarna i miljön SWOT analys 6 2. STRATEGIVAL Val av basstrategi och centrala framgångsfaktorer Val av förverkligandestrategier Beaktandet av det relativa konkurrensläget i valet av strategier och funktioner Företagets situation efter 5 år MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 10 Faktorer som inverkar på anskaffningsbeslutet 12 Ordningsföljden för fastställande av målsättningar Funktionella målsättningar och åtgärder Ekonomiska målsättningar Försäljningsmässiga målsättningar och åtgärder Image- och välkändhetsmålsättningar samt åtgärder UPPFÖLJNING IFYLLANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN Företagstolk FT23.1 Marknadsföringsplan Företagstolk FT23.2 Försäljningsplan 13 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter. Jadelcons Oy 2

3 A. ALLMÄNT Uppgörandet av en marknadsförings- och försäljningsplan är en av företagets och företagsledningens viktigaste uppgifter. Dess förverkligande eller överskridande möjliggör en allsidig framgång men det garanterar det givetvis inte. Därför lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för uppgörandet av planen. Med hjälp av de separata arbetsböcker som hör till denna guide uppgör såväl ett företag med konsumtionstjänster som ett företag (s.k. företag till företag) genom att konsekvent framskrida i ärendet en egen marknadsföringsplan. Först uppgör man en plan rörande hela företaget och slutligen separata produkt/tjänstevisa konkreta försäljningsplaner. Ett marknadsmässigt tänkande utgår i princip ifrån att produkten eller tjänsten säljs. Om tankemodellen är den nämnda formar sig även verksamheten i enlighet med det. I den nuvarande marknadsföringen borde tankesätt och verksamhet koncentrera sig på hur man får kunden att köpa. Uppgörandet av ett köp är betydligt enklare då kunden har beslutat köpa utan att man trugar någonting på honom. B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV EN MARKNADSFÖRINGSPLAN 1. NULÄGES- ANALYS 2. STRATEGIVAL 3. UPPSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR 6. UPPFÖLJNING 5. FÖRVERK LIGANDE 4. VERKSAMHETS- PLAN Utgångsläget för planering är en filosofi om att den önskade framtiden inte kan uppnås utan planering och utan att följa planerna! Med planeringens hjälp bör man göra en sådan framtid åt företaget som fyller de funktionella och affärsmässiga målsättningarna. Man har i praktiken konstaterat att planerna har en benägenhet att förverkligas! Faktorer som förorsakar problem i planeringen man stirrar på sin egen navel man noterar inte och känner inte konkurrenterna man ser inte möjligheterna man söker inga alternativ man tror att framtiden utgör en fortsättning på gårdagen orealistiska förväntningar på egna förverkliganderesurser planerna görs av andra än utförarna man bör försäkra sig om bindningen, inte ens goda planer kan förverkligas utan att alla deltagande förbinder sig sen eller tidig start man skaffar sig för mycket eller för litet bakgrundsfakta dålig analys av utgångsläget man strävar till fullständiga planer Jadelcons Oy 3

4 Folklig visdom om planering! Ju längre sedan det är som planerna har uppgjorts, desto mera felaktiga är de. Därför bör planerna uppdateras och ursprungsuppgifterna granskas tillräckligt ofta. Det som är väl planerat är endast till hälften gjort Då du väntar på den senaste uppgiften hinner du aldrig förverkliga planerna vilka planer som helst är bättre än inga planer alls C. UPPGÖRANDE AV EN MARKNADSFÖRINGSPLAN 1. NULÄGESANALYS I nuvärdesanalysen repeteras företagets affärsidé, kunder och produkter vid denna tidpunkt. 1.1 Allt utgår från en affärsidé Utgångspunkten för all affärsverksamhet bör vara företagets affärsidé. Ett marknadsföringsmässigt kundrelationstänkande med motiveringar framgår av den affärsidé som uppgörs i följande ordning Marknadsföringsmässiga framgångsfaktorer: 1. Omsorgsfullt val av kundmålgrupp 2. Produktens/företagets image, varifrån attraktiviteten utgår Produktionsmässiga framgångsfaktorer: 3. Produkten motsvarar kundmålgruppens krav 4. Företagets sätt att fungera för att få ut produkterna på marknaden på ett ekonomiskt och framgångsrikt sätt Affärsidéns struktur MARKNADSFÖRINGSMÄSSIGA FRAMGÅNGSFAKTORER KUNDMÅLGRUPPER DVS. KUNDSEGMENT =ÅT VEM? IMAGE = HUR FÅR JAG NÅGON ATT KÖPA PRODUKTER/TJÄNSTER = VAD? SÄTT ATT FUNGERA =HUR PRODUCERA/BETJÄNA? PRODUKTIONSMÄSSIGA FRAMGÅNGSFAKTORER Pilarna utvisar att alla delområdena i en affärsidé bör passa ihop. Efter att man har uppgjort en affärsidé svarar man på frågan. Jadelcons Oy 4

5 VARFÖR KÖPER KUNDEN JUST MITT FÖRETAGS PRODUKT/TJÄNST? Då du svarar på denna fråga bör svaret innehålla någon form av marknadsföringsmässig konkurrensförmån. Enbart en produktionsmässig/teknisk förmån som hänför sig till produkten/tjänsten räcker inte till för att garantera att kundens intresse håller i sig i fortsättningen. 1.2 Branschens lägesöversikt Situationen inom branschen granskas per marknadsområde, varvid man beaktar eventuella politiska, på direktiv grundade eller andra faktorer inom synhåll som märkbart skulle kunna förändra stabiliteten inom branschen? Storleken på branschen uttrycks i såväl mängd (stycken, ton etc.) som i euron. 1.3 Ägarnas, finansiärernas och personalens bindning till företaget och dess utveckling På utgångsläget för marknadsföringsplaneringen inverkar i väsentlig utsträckning personalens, ägarnas och finansiärernas bindning till företaget och dess utveckling. I synnerhet ägarnas och finansiärernas synpunkter på företagets framtid bör vara parallella. 1.4 Kundgranskning Kundmålgruppernas betydelse för vår affärsverksamhet Alla kundmålgrupper har inte samma betydelse för vår affärsverksamhet. Speciellt viktigt är det att notera de kundgrupper som vår existens är beroende av. Vilken är vår konkurrents ställning i deras grupp? Varifrån kommer våra kunder? Vilka är deras typiska drag? Våra kunders imagemässiga värderingar På kundens val av beslut inverkar alltid uppfattningen om leverantören, inte nödvändigtvis leverantörens eller butikens verkliga egenskaper. Kunden kan välja anskaffningsplats endast bland sådana leverantörer eller butiker som han känner. Om läges- och produkturvalsinformationen är likadan hos en konkurrerande leverantörer eller butiker, avgör leverantörens eller butikens image. Imagen kan vara positiv eller negativ eller alternativt kan man inte alls urskilja sig från konkurrenterna. Framgången bland alla företag i samma bransch främjas av en koncentration i närheten till varandra, för kunden vill avlägsna osäkerhet då han fattar sitt val. Om tillgången till produkten utgör en avgörande faktor (tillgången till reservdelar), utgör läget en mera avgörande faktor än snabbheten i frakten. Enbart tillgången räcker inte heller till i längden om inte prisnivån är den rätta. 1.6 Våra produkters betydelse för vår affärsverksamhet På samma sätt som vi bedömer våra kunders betydelse för vår affärsverksamhet bedömer vi också situationen och utvecklingsutsikter för våra produkter/tjänster. Vi måste identifiera våra produkters framtida konkurrenskraft. För detta ändamål finns en allmänt använd metod Portofoliematrisen, där man i ett rutfält jämför produkternas lönsamhet och tillväxthastighet. Man antar att lönsamheten korrelerar avsevärt med den relativa marknadsandelen. Företaget har kanske några produkter som är bra lönsamma och vilkas marknader ännu växer. Av dylika sk. STJÄRNOR finns bara ett fåtal. Förr eller senare växer deras marknader inte längre utan kan t.o.m. krympa samtidigt som lönsamheten fortfarande är god. De har då blivit sk. MJÖLKKOR, med vilkas hjälp man gör pengar. I sinom tid kör konkurrerande produkter/tjänster förbi och de har blivit BYRACKOR, vilkas försäljning måste upphöra. Då måste företaget ha nya produkter på kommande som ännu är FRÅGETECKEN. Deras lönsamhet är dålig men marknaden är ökande. Framtiden utvisar om de blir nya STJÄRNOR eller om de förblir unga löften utan desto större framgång. Man försöker förlänga livslängden på BYRACKORNA genom att ge produkten nya egenskaper eller nytt utseende. Ett gott exempel på detta utgör bilindustrin med sina s.k. Face Lift reparationer. På följande sida finns en schematisk bild av en portfoliematris. Jadelcons Oy 5

6 MARKNADERNAS TILLVÄXTTAKT RELATIV MARKNADSANDEL??? AVSTÅR? AVSLUTAR 1.9 Bedömning av vår funktionalitet I företagens affärsidé antecknas funktionella kvalitetsord, såsom t.ex. kvalitet, leveranssnabbhet, produkturval, kundservice, renhet, tidsenlighet, välkändhet etc. På vilken verklig nivå befinner de sig i själva verket? 1.10 Analysering av förändringarna i miljön Bedömningen av förändringarna börjar med att man definierar företagets marknadsområden utgående från i punkt 1.4 definierade kundgrupper. Det primära marknadsområdet avser det geografiska område där merparten av kunderna bor/är belägna. Det sekundära marknadsområdet befinner sig utanför nämnda område och de kunder som bor där/som är belägna där försöker man nå i andra hand. Kunderna inom det sekundära området är inte lika trofasta och de använder inte ditt företags produkter/tjänster lika mycket som kunderna inom det primära området. Marknadsföringsansträngningarna riktar sig i huvudsak till det primära området, medan man inom det sekundära området förverkligar mera riktade marknadsföringsåtgärder. Inom bägge marknadsområdena kan man hitta t.ex. kommuner, tätorter etc., som det är skäl att granska närmare och att planera dit egna marknadsföringsåtgärder. Granskningen av miljön börjar med en bedömning av förändringarna i befolkningsunderlaget. Det är lätt att hitta ingående uppgifter om ämnet via Statistikcentralens nätsidor SWOT analys, dvs. fyrfältsanalys En analys av företagets starka och svaga sidor, möjligheter och hot har länge utgjort en populär metod för företagsplanering. En analys av nämnda faktorer hör som en viktig del även till planeringen av marknadsföringen. Swot-analysen fungerar bäst som en sammandragsanalys, som vilken den även här används. Slutligen sammanställer man alla ovan framförda hårda saker i en verbal form som förstås av alla. Tankeramen för analysen är följande: EGNA INTERNA NU STARKA SIDOR (ANVÄND DIG AV DEM) SVAGA SIDOR (UNDVIK, FÖRBÄTTRA) EXTERNA I FRAMTIDEN MÖJLIGHETER (FÖRSÄKRA DIG OM FÖRVERKLIGANDET) HOT (AVLÄGSNA ELLER LINDRA) Jadelcons Oy 6

7 2. STRATEGIVAL Ovan presenterade strategival utgör utgångspunkten för SWOT analysen, till vilken man fogar alla i föregående punkt gjorda uppskattningar av den egna verksamheten. Strategivalen utförs i två skeden: först väljs en basstrategi som karrikerat är indelad i tre grupper sedan väljs en förverkligandestrategi, av vilka det finns två 2.1 Val av basstrategier VAL AV GRUNDSTRATEGI 1. KOSTNADSEFFEKTIVITET Centrala framgångsfaktorer förmånliga utrymmen anläggningstillgångarna anskaffas förmånligt som använda, minimering av det bundna kapitalet effektiv anskaffningsverksamhet och ett gott behärskande av logistiken rikligt med kassamedel, tillgodogörande av anbudspartier liten kundservice liten arbetskraft begränsat produktutbud företagarens arbesinsats är betydande svinnet minimerat göra avkall på kvaliteten snabb lageromsättning flera försäljningspunkter förmånligare anskaffningar 2. DIFFERERING AV PRODUKTEN Centrala framgångsfaktorer aktiv marknadsföring av nyhetsprodukter och fortgående sökning av nya hög kvalitetsnivå personliga eller representativa lokaliteter på ett ansett affärsläge en bra företagsbild yrkeskunnig och betjänande personal ökning av kundlojaliteten, stamkundssystem mera service än vanligt utvidgning till nya försäljningspunkter 3. SMAL KONCENTRATION Centrala framgångsfaktorer ingående kunskap om kundens behov personligt, yrkeskunnigt försäljningsarbete koncentrering på ett visst smalt kund-/produktsegment endera för att uppnå kostnadseffektivitets- och/eller differentieringsfördelar flera distributionsvägar aktiv informationspolitik för att erhålla sakkunnig stämpel VAL AV FÖRVERKLIGANDESTRATEGI 1. TILLVÄXTSTRATEGI 2. LÖNSAMHETSSTRATEGI Då man granskar basstrategierna noterar man att indelningen är mycket schematisk. Sällan kan ett företag välja såhär schematiskt, den valda strategin utgör en kombination av åtminstone två strategityper. Observeras bör att en differentiering inte tillåter att man missköter kostnadssidan och inte kostnadseffektivitet att man totalt glömmer differentieringen. Fråga är om ärendenas relativa viktighet. 2.2 Val av förverkligandestrategier Strategialternativen är två: TILLVÄXTSTRATEGI ELLER LÖNSAMHETSSTRATEGI. I det följande bekantar vi oss med bägge, varefter valen görs. Fastän strategivalen görs för fem år kan planeringsspannet vara i kraft via en helhet som består av flera korta perioder Tillväxtstrategi Alternativen för val av tillväxtstrategi och därtill anslutna risker framgår av följande figur. Jadelcons Oy 7

8 RISK 5% A. Gammal produkt gamla kunder Innebär fortsättning av affärsverksamheten enligt gammal modell. Det måste ske framsteg beträffande produkter och förfaringssätt men tillväxten ifråga om affärsverksamheten är mera beroende av utvecklingen av kundernas inköpsmöjligheter hur de låter sina tillbuds stående inkomster växa. Risken är liten. RISK 50% B. Gammal produkt nya kunder Innebär att produkterna förblir oförändrade men tillväxten skaffas genom att man skaffar sig nya kunder men ändå behåller sina gamla kunder. T.ex. en affär för hushållsapparater kan grunda en ny verksamhetspunkt på en ny ort, varvid produktrisker inte förekommer. Men hur tar kunderna till sig en ny affär? Risken att misslyckas är 50 %. RISK 80% C. Ny produkt gamla kunder Innebär att kunderna kvarstår som förut men man erbjuder dem nya produkter, inte sådana som hänför sig till gamla produkter utan helt olika de tidigare. T.ex. en affär för hushållsapparater utvidgar sina affärsutrymmen och tar med gårds- och trädgårdsmaskiner som nya produktgrupper för försäljning. Hur förhåller sig kunderna till företagets förmåga och yrkesskicklighet att sälja, serva och ta emot utbytesapparater etc. Risk 80 %. RISK 95% D. Ny produkt nya kunder Nu förflyttar vi oss till ett område där det är svårt att hitta tillväxt. Framgång kräver god självförsörjning eftersom uppnåendet av ett vinstrikt resultat även i bästa fall räcker flera år. Affären för hushållsapparater i vårt exempel besluter grunda sin affär som säljer gårds- och trädgårdsapparater på annan ort. Allt är nytt, såväl kunder som produkter. Risk 95%. DÅ MAN FUNDERAR PÅ EN TILLVÄXTSTRATEGI ÄR DET BRA ATT KOMMA IHÅG, ATT MARKNADERNA IDAG OFTAST FÖRDELAS PÅ BASEN AV FÖRETAGSKÖP, INTE PÅ BASEN AV REKLAMKAMPANJER Lönsamhetsstrategi Lönsamhetsstrategin utgör alltid ett förstahandsval eftersom Tillväxten tär på lönsamheten: för att kunna växa måste lönsamheten vara frisk Man för att kunna växa måste göra en fortgående lönsamhetsgallring Lönsamhetsproblemen inte kan ersättas av tillväxt Då företagsledningen godkänner att man har produkter i varusortimentet vilkas lönsamhet är betydligt lägre än den egna medellönsamheten, godkänner den samtidigt en sanering som väntar i framtiden Förbättrandet av lönsamheten utkristalliseras till fem möjliga funktionssätt Jadelcons Oy 8

9 Vad innebär? Förverkligandesätt Vilka effekter? När används de? 1. Effektivering av nvarande business Reducering av verksamhetsutgifterna. Man befattar sig inte med produkter eller kunder, utan med alla verksamhetsutgifter utan att glömma personalen Leder till en utgallring varje år och i fortsättningen till en sanering eller till att hela verksamheten upphör. Konkurrenssituationen försvagas ytterligare och produktiviteten försvagas. Finansiärerna följer upp verksamheten. Används i akuta fall men får inte bli ett bestående sätt. 2. Utgallring av produkter Försäljningen/produktionen av produkter med en täckning som är mycket svagare än medeltalet avslutas eller säljs åt utomstående. Man beräknar lönsamheten per produkt beaktande det kapital som har bundits i lager, lagrets omsättnings-hastighet, reklamations-utgifter och täcknings-avkastningen i euro. Förbättrar företagets konkurrenskraft snabbt på alla sätt om det förverkligas på ett lyckosamt sätt. Produktutvecklingen effektiveras och kundtillfredsställelsen förbättras. Ett positivt effektiveringssätt enligt finansiären, som i bästa fall förbättrar de offentliga finansiärernas finansieringsmöjligheter Används då man märker att omsättningen i lagret är dålig och att omsättningstillgångarnas andel av omsättningen är alltför stor. 3. Utgallring av kunder Olönsamma kunder gallras bort. Då man beaktar alla av kunden beroende utgifter, gallrar man bort de svagaste. Man förlorar kunden och det är svårt att få upp verksamheten igen. Effektiverar vården av resterande kunder, varvid lönsamheten per kund förbättras. Förändringen inverkar långsamt på företagets ekonomi eftersom faktureringen minskar. En positiv åtgärd enligt finansiärerna. 4. En kombination av föregående Det vanligaste sättet att fungera i ett finländskt företag. Med hjälp av lönsamhetsberäkning följer man regelbundet med företagets utgifter och lönsamheten både beträffande produkter och kunder. Upprätthåller företagets fortgående lönsamhet. Borde utgöra företagets sedvanliga verksamhet. 5. Effektivering av försäljningen Svenska företags sätt att fungera. Orsakerna till en dålig framgång söks först hos sig själva, inte bland kommunstrukturen eller personalen. Försäljningen har inte varit tillräckligt effektiv. Man går igenom orsakerna till svag försäljning, varefter man gör nya försäljnings-planer som förverkligas möjligast väl. Målsättningen är att få större avkastning utan att öka kostnaderna. Effektiverar och inspirerar organisationen. Ökar personalens sammanhållning. I allmänhet är resultatet en förbättrad försäljning och marknadsandel och ett resultat som är på stigande. Effekterna är ganska långsamma men långverkande. Används förrän man tar till andra traditionella metoder som förbättrar resultatet. Finansiärernas positiva inställning beror på möjligheterna att förverkliga planerna. Jadelcons Oy 9

10 2.3 Beaktande av det relativa konkurrensläget i valet av strategier och funktioner I följande tabell har man schematiskt granskat de fördelar, som företagets relativa konkurrenssituation medför i olika skeden av produktens efterfrågan. Tabellen är schematisk men den väcker ändå tankar. RELATIV KONKURRENSSITUATION GOD SKÄLIG SVAG STOR utveckla sträva till att bli marknadsledare maximera satsningen bedöm marknads-möjligheterna med hjälp av segmentering analysera svagheterna skaffa dig starka sidor/ produkter specialisera dig sök marknadsluckor undersök möjligheten till företagsköp och försäljningar EFTERFRÅGAN SKÄLIG LITEN definiera marnads-segmentet noggrant satsa kraftigt säkra även dina andra positioner sköt om din totala situation samla ihop kassaflödet sköt om ersättande investeringar definiera tillväxtsegmenten specialisera dig investera selektivt gallra i funktionerna eller skärp till kraftigt minimerar investeringarna överväger att upphöra specialisera dig sök marknadsluckor undersök möjligheterna att avstå lita på marknads-ledarens kunskap ifråga om ökad efterfrågan undersök konkurrenternas kassaflöden tidsplanera avståendet och avstå 2.4 Företagets situation efter 5 år På denna punkt granskar man visionärt situationen efter 5 år ur den synvinkeln att alla de strategiska val som vi har gjort har träffat rätt. Den möjligheten att de inte skulle förverkligas eller bli på halva vägen tas inte i beaktande. Eventuella felaktiga uppskattningar kommer fram under nästa år då vi på nytt gör marknadsföringsplan. På detta sätt kan inriktningen preciseras och målsättningarna specifiseras. Förlitande sig på valen i föregående punkt gör man upp klara målsättningar och funderar på åtgärder som har tidsbestämts och ansvarsbestämts för att uppnå målsättningarna. Då man gör upp en marknadsföringsplan och marknadsföring är det angeläget att planerna förverkligas. Det finns alltid tillräckligt med sådana som hittar på fina idéer men då är arbetet bara till hälften utfört. Marknadsföring är i högsta grad ett eländigt görande! 3. MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER Då man gör upp målsättningar och åtgärder bör man hela tiden ha i minnet marknadsföringens uppgift som är att: 1. upprätthålla och åstadkomma en konkurrensfördel 2. upprätthålla och förbättra avkastningen 3. öka produktens/tjänstens dragningskraft och att förhöja dess försäljningsavkastning 4. uppnå, behålla och utveckla kundrelationer Jadelcons Oy 10

11 Faktorer som inverkar på anskaffningsbeslutet Enligt en grundregel görs alla anskaffningsbeslut på basen av känsla. Köparen har ändå ett behov av att med förnuft motivera sitt beslut för sig själv och andra. Av detta följer att det som man inte uttalar som grunden för köpet (=känslonivån) ofta utgör den verkliga grunden för köpet. Impulsen till anskaffningen kommer från användningsbehovet men redskapsbehoven (köparens längtan att beskriva sig själv via produkten) avgör valet av produkt. Eftersom redskapsbehoven har en avgörande betydelse för anskaffningsbeslutet är det skäl att även se produkten som en marknadsmässig nyttighet, som är ett betydligt vidare begrepp än bara den tekniska produkten. En marknadsföringsmässig nyttighet består av tre våningar enligt följande: Målsaättningarnas placeringsordning och innehåll FÄRGER PRODUKTMÄRKE UTFORMNING GARANTI SERVICE BONUS INSTALLATION PRODUKTENS KÖPINRIKTNING KÄRNPRODUKT PRODUKTENS BYGGNADSINRIKTING PRODUKTENS BYGGNADS -INRIKTNING Tillverkningen av en produkt börjar från kärnprodukten, som tillfredsställer någon kunds behov. Senare förbättras produkten genom att man tillsätter stödjande lösningar. Med tiden blir den alltid en föreställningsprodukt. PRODUKTENS KÖPINRIKTNING Kundens behov uppstår av användningsbehovet som får honom att köpa. Först möter han föreställningsprodukten, får kännedom om de stödjande lösningarna, men får i slutändan kärnprodukten. Vid uppnåendet av målsättningar är viljan den viktigaste. Den som vill hittar på sätten. Den som inte vill hittar på förklaringar. Fundera således hela tiden på om du vill hitta på sätt hela tiden på förhand eller förklaringar i efterhand Jadelcons Oy 11

12 FUNKTIONELLA MÅLSÄTTNINGAR definieras på företagsnivå EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR definieras på företagsnivå FÖRSÄLJNINGSMÅLSÄTTNINGAR definieras först på produkt/tjänstnivå från vilka företagsnivåns målsättningar sammanfogas VÄLKÄNDHETSMÅLSÄTTNINGAR definieras först på företagsnivå vilka flyttas för granskning till produkt/tjänstenivå 3.1 Funktionella målsättningar Uppställandet av målsättningar och funderandet på åtgärder påbörjas från den lättaste ändan, dvs. först uppställer man de funktionella målsättningarna. De förorsakar i allmänhet inte mycket kostnader men förutsätter görande och åtgärder. I enlighet med rubriken hänför sig målsättningarna till företagets dagliga verksamhet, till hur företagets verksamhet motsvarar strategi- och imagemålsättningar. I fråga om konsumenttjänster är det skäl för varje affär att granska situationen beträffande de grundläggande sakerna och i mån av behov nya målsättningar som hänför sig till planeringsperioden. 3.2 Ekonomiska målsättningar De ekonomiska målsättningarna definieras av företagets ledning eller ägarna. De inverkar inte alltför ofta på de verkliga målsättningarna men desto mera på de åtgärder som krävs för att uppnå dem. För att vara rätt uppställda bör de ekonomiska målsättningarna liksom även de andra målsättningarna vara ambitiösa men ändå realistiska och möjliga att uppnå. 3.3 Försäljningsmålsättningar Försäljningsmålsättningarna uträknas på basen av de ekonomiska målsättningarna per produkt/ tjänstegrupp. Deras uppgifter sammanfogas till hela företagets försäljningsmålsättningar. Siffrorna och mängderna bearbetas till en nivå som är konkret och lätt att förstå, minst på månads- och årsnivå. Samtidigt antecknar man de huvudsakliga medlen för att uppnå målsättningarna. Jadelcons Oy 12

13 3.4 Image/välkändhetsmålsättningar Image/välkändhestsmålsättningarna innebär eftersträvande av en differentierad marknadsmässig konkurrensfördel stödjande av uppnåendet av försäljningsmålsättningarna med kommunikationsmedel Imagemålsättningen definierar innehållet i kommunikationen och kommunikationsredskapen och -sätten. Målsättningen är att uppnå ett kommunikationsinnehåll som är mycket vasst, och som koncentrerar sig på några få saker, som alla kommunikationsåtgärder inklusive reklamen stöder. IMAGE- MÅLSÄTT- NING KOMMUNI- KATIONS- INNEHÅLL KOMMUNIKATIONS METODER reklam försäljning försäljnings-främjande informationsverksamhet relationsverksamhet sponsorering MEDDELANDE FÖRVERKLI- GANDE KOMMUNIKA TIONSIMAGE 4. FÖRVERKLIGANDE OCH UPPFÖLJNING Det väl planerade är endast högst till hälften utfört. Planen förverkligas genom att man överför klara uppgifter till almanackan. Förverkligandet av en budgeterad veckoförsäljning förutsätter en planmässig verksamhet, en viss mängd kundkontakter, offertutbud etc. 5. IFYLLANDE AV MARKSNADSFÖRINGSPLAN Företagstolkens planeringsarbetsböcker för marknadsföring är unika i vårt land. De är uppgjorda så att då de har genomgåtts bildas i ert företag en färdig, genomförbar plan som kan kopieras som sådan åt användarna. Samtidigt lämnar det ett utmärkt dokument av det för kommande planer och uppföljning. 5.1 Företagstolk FT23.1 Marknadsföringsplan Vid en snabb granskning är arbetsboken lång och detaljerad. Av erfarenhet vet man att den bör vara sådan. Speciell vikt har fästs vid granskningen av miljöfaktorer ur många olika synvinklar. Man fäster även stor uppmärksamhet vid den strategiska planeringen genom att granska utvecklingen av verksamhetsmiljön på 5 års sikt. 5.2 Företagstolk FT23.2 Försäljningsplan I bilagorna görs en konkret verksamhetsplan inför det kommande verksamhetsåret. I bilagorna befintliga produktvisa planer lämpar sig som sådana som en 1-sidig marknadsföringsplan för ett litet företag, om krafterna inte räcker till för att fylla i Företagstolk FT24.1. Det lönar sig i varje fall att läsa igenom den längre versionen för den innehåller många verkligt viktiga frågor som bör beaktas. Jadelcons Oy 13

14

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys 3. Operationer I: Produkter och produktion 2. Kassa- och

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist Introduktion Handledare Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Sex schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag 1. Introduktion 12 maj 2. Möte hos kunden 14 maj 3. Handledning 20 maj 4. Presentation uppdrag

Läs mer

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring.

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Veckans Sälj & Marknadstips Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Börjes i Tingsryd Dagens övning Marknadsplanering Grund Magnus Johansson Litteratur

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 VO-planering Respektive VO VO-plan Prel. Budget Konsoliderad DSF-planering Danssporten vill Styrande dokument Verksamhetsinriktning Ekonomiansvarig

Läs mer

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. 1 Marknadsplan Datum: Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Företagsnamn: Adress: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Org.nr: Tel.nr: Mobiltel: Faxnr: Direkttel:

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING www.concordia.jakobstad.fi BERÄKNING AV EN INVESTERING INNEHÅLL SIDA 1. PLANERING AV EN INVESTERING 3 1.1 Finansiering av investeringarna 3 1.2 Klassificering av investeringarna

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 1 Nulägesbeskrivning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Företag som satsar på design är mer lönsamma

Företag som satsar på design är mer lönsamma 1 Ny analys från Teknikföretagen visar Företag som satsar på design är mer lönsamma Ett konsekvent investerande i design är rejält lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i lönsamhet mellan företag som

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag.

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. Synliga framsteg Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. A F F Ä R S U T V E C K L I N G M A R K N A D S F Ö R I N G K O M M U N I K A T I O N

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer