FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN"

Transkript

1 FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN

2 FT23 GUIDE FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN INNEHÅLL SIDA A. ALLMÄNT 3 B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN 3 C. MARKNADSFÖRINGSPLAN 4 1. NULÄGESANALYS Allt utgår från en affärsidé Branschens lägesöversikt Ägar-, finansiär- och personalgranskning Kundgranskning Varuleverantörernas underhandlingskraft FT Våra produkters betydelse för vår affärsverksamhet Vårt företags totala situation på marknaden FT Konkurrentanalys FT Bedömning av vår funktionalitet Analysering av förändringarna i miljön SWOT analys 6 2. STRATEGIVAL Val av basstrategi och centrala framgångsfaktorer Val av förverkligandestrategier Beaktandet av det relativa konkurrensläget i valet av strategier och funktioner Företagets situation efter 5 år MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 10 Faktorer som inverkar på anskaffningsbeslutet 12 Ordningsföljden för fastställande av målsättningar Funktionella målsättningar och åtgärder Ekonomiska målsättningar Försäljningsmässiga målsättningar och åtgärder Image- och välkändhetsmålsättningar samt åtgärder UPPFÖLJNING IFYLLANDE AV MARKNADSFÖRINGSPLAN Företagstolk FT23.1 Marknadsföringsplan Företagstolk FT23.2 Försäljningsplan 13 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter. Jadelcons Oy 2

3 A. ALLMÄNT Uppgörandet av en marknadsförings- och försäljningsplan är en av företagets och företagsledningens viktigaste uppgifter. Dess förverkligande eller överskridande möjliggör en allsidig framgång men det garanterar det givetvis inte. Därför lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för uppgörandet av planen. Med hjälp av de separata arbetsböcker som hör till denna guide uppgör såväl ett företag med konsumtionstjänster som ett företag (s.k. företag till företag) genom att konsekvent framskrida i ärendet en egen marknadsföringsplan. Först uppgör man en plan rörande hela företaget och slutligen separata produkt/tjänstevisa konkreta försäljningsplaner. Ett marknadsmässigt tänkande utgår i princip ifrån att produkten eller tjänsten säljs. Om tankemodellen är den nämnda formar sig även verksamheten i enlighet med det. I den nuvarande marknadsföringen borde tankesätt och verksamhet koncentrera sig på hur man får kunden att köpa. Uppgörandet av ett köp är betydligt enklare då kunden har beslutat köpa utan att man trugar någonting på honom. B. PROCESS FÖR UPPGÖRANDE AV EN MARKNADSFÖRINGSPLAN 1. NULÄGES- ANALYS 2. STRATEGIVAL 3. UPPSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR 6. UPPFÖLJNING 5. FÖRVERK LIGANDE 4. VERKSAMHETS- PLAN Utgångsläget för planering är en filosofi om att den önskade framtiden inte kan uppnås utan planering och utan att följa planerna! Med planeringens hjälp bör man göra en sådan framtid åt företaget som fyller de funktionella och affärsmässiga målsättningarna. Man har i praktiken konstaterat att planerna har en benägenhet att förverkligas! Faktorer som förorsakar problem i planeringen man stirrar på sin egen navel man noterar inte och känner inte konkurrenterna man ser inte möjligheterna man söker inga alternativ man tror att framtiden utgör en fortsättning på gårdagen orealistiska förväntningar på egna förverkliganderesurser planerna görs av andra än utförarna man bör försäkra sig om bindningen, inte ens goda planer kan förverkligas utan att alla deltagande förbinder sig sen eller tidig start man skaffar sig för mycket eller för litet bakgrundsfakta dålig analys av utgångsläget man strävar till fullständiga planer Jadelcons Oy 3

4 Folklig visdom om planering! Ju längre sedan det är som planerna har uppgjorts, desto mera felaktiga är de. Därför bör planerna uppdateras och ursprungsuppgifterna granskas tillräckligt ofta. Det som är väl planerat är endast till hälften gjort Då du väntar på den senaste uppgiften hinner du aldrig förverkliga planerna vilka planer som helst är bättre än inga planer alls C. UPPGÖRANDE AV EN MARKNADSFÖRINGSPLAN 1. NULÄGESANALYS I nuvärdesanalysen repeteras företagets affärsidé, kunder och produkter vid denna tidpunkt. 1.1 Allt utgår från en affärsidé Utgångspunkten för all affärsverksamhet bör vara företagets affärsidé. Ett marknadsföringsmässigt kundrelationstänkande med motiveringar framgår av den affärsidé som uppgörs i följande ordning Marknadsföringsmässiga framgångsfaktorer: 1. Omsorgsfullt val av kundmålgrupp 2. Produktens/företagets image, varifrån attraktiviteten utgår Produktionsmässiga framgångsfaktorer: 3. Produkten motsvarar kundmålgruppens krav 4. Företagets sätt att fungera för att få ut produkterna på marknaden på ett ekonomiskt och framgångsrikt sätt Affärsidéns struktur MARKNADSFÖRINGSMÄSSIGA FRAMGÅNGSFAKTORER KUNDMÅLGRUPPER DVS. KUNDSEGMENT =ÅT VEM? IMAGE = HUR FÅR JAG NÅGON ATT KÖPA PRODUKTER/TJÄNSTER = VAD? SÄTT ATT FUNGERA =HUR PRODUCERA/BETJÄNA? PRODUKTIONSMÄSSIGA FRAMGÅNGSFAKTORER Pilarna utvisar att alla delområdena i en affärsidé bör passa ihop. Efter att man har uppgjort en affärsidé svarar man på frågan. Jadelcons Oy 4

5 VARFÖR KÖPER KUNDEN JUST MITT FÖRETAGS PRODUKT/TJÄNST? Då du svarar på denna fråga bör svaret innehålla någon form av marknadsföringsmässig konkurrensförmån. Enbart en produktionsmässig/teknisk förmån som hänför sig till produkten/tjänsten räcker inte till för att garantera att kundens intresse håller i sig i fortsättningen. 1.2 Branschens lägesöversikt Situationen inom branschen granskas per marknadsområde, varvid man beaktar eventuella politiska, på direktiv grundade eller andra faktorer inom synhåll som märkbart skulle kunna förändra stabiliteten inom branschen? Storleken på branschen uttrycks i såväl mängd (stycken, ton etc.) som i euron. 1.3 Ägarnas, finansiärernas och personalens bindning till företaget och dess utveckling På utgångsläget för marknadsföringsplaneringen inverkar i väsentlig utsträckning personalens, ägarnas och finansiärernas bindning till företaget och dess utveckling. I synnerhet ägarnas och finansiärernas synpunkter på företagets framtid bör vara parallella. 1.4 Kundgranskning Kundmålgruppernas betydelse för vår affärsverksamhet Alla kundmålgrupper har inte samma betydelse för vår affärsverksamhet. Speciellt viktigt är det att notera de kundgrupper som vår existens är beroende av. Vilken är vår konkurrents ställning i deras grupp? Varifrån kommer våra kunder? Vilka är deras typiska drag? Våra kunders imagemässiga värderingar På kundens val av beslut inverkar alltid uppfattningen om leverantören, inte nödvändigtvis leverantörens eller butikens verkliga egenskaper. Kunden kan välja anskaffningsplats endast bland sådana leverantörer eller butiker som han känner. Om läges- och produkturvalsinformationen är likadan hos en konkurrerande leverantörer eller butiker, avgör leverantörens eller butikens image. Imagen kan vara positiv eller negativ eller alternativt kan man inte alls urskilja sig från konkurrenterna. Framgången bland alla företag i samma bransch främjas av en koncentration i närheten till varandra, för kunden vill avlägsna osäkerhet då han fattar sitt val. Om tillgången till produkten utgör en avgörande faktor (tillgången till reservdelar), utgör läget en mera avgörande faktor än snabbheten i frakten. Enbart tillgången räcker inte heller till i längden om inte prisnivån är den rätta. 1.6 Våra produkters betydelse för vår affärsverksamhet På samma sätt som vi bedömer våra kunders betydelse för vår affärsverksamhet bedömer vi också situationen och utvecklingsutsikter för våra produkter/tjänster. Vi måste identifiera våra produkters framtida konkurrenskraft. För detta ändamål finns en allmänt använd metod Portofoliematrisen, där man i ett rutfält jämför produkternas lönsamhet och tillväxthastighet. Man antar att lönsamheten korrelerar avsevärt med den relativa marknadsandelen. Företaget har kanske några produkter som är bra lönsamma och vilkas marknader ännu växer. Av dylika sk. STJÄRNOR finns bara ett fåtal. Förr eller senare växer deras marknader inte längre utan kan t.o.m. krympa samtidigt som lönsamheten fortfarande är god. De har då blivit sk. MJÖLKKOR, med vilkas hjälp man gör pengar. I sinom tid kör konkurrerande produkter/tjänster förbi och de har blivit BYRACKOR, vilkas försäljning måste upphöra. Då måste företaget ha nya produkter på kommande som ännu är FRÅGETECKEN. Deras lönsamhet är dålig men marknaden är ökande. Framtiden utvisar om de blir nya STJÄRNOR eller om de förblir unga löften utan desto större framgång. Man försöker förlänga livslängden på BYRACKORNA genom att ge produkten nya egenskaper eller nytt utseende. Ett gott exempel på detta utgör bilindustrin med sina s.k. Face Lift reparationer. På följande sida finns en schematisk bild av en portfoliematris. Jadelcons Oy 5

6 MARKNADERNAS TILLVÄXTTAKT RELATIV MARKNADSANDEL??? AVSTÅR? AVSLUTAR 1.9 Bedömning av vår funktionalitet I företagens affärsidé antecknas funktionella kvalitetsord, såsom t.ex. kvalitet, leveranssnabbhet, produkturval, kundservice, renhet, tidsenlighet, välkändhet etc. På vilken verklig nivå befinner de sig i själva verket? 1.10 Analysering av förändringarna i miljön Bedömningen av förändringarna börjar med att man definierar företagets marknadsområden utgående från i punkt 1.4 definierade kundgrupper. Det primära marknadsområdet avser det geografiska område där merparten av kunderna bor/är belägna. Det sekundära marknadsområdet befinner sig utanför nämnda område och de kunder som bor där/som är belägna där försöker man nå i andra hand. Kunderna inom det sekundära området är inte lika trofasta och de använder inte ditt företags produkter/tjänster lika mycket som kunderna inom det primära området. Marknadsföringsansträngningarna riktar sig i huvudsak till det primära området, medan man inom det sekundära området förverkligar mera riktade marknadsföringsåtgärder. Inom bägge marknadsområdena kan man hitta t.ex. kommuner, tätorter etc., som det är skäl att granska närmare och att planera dit egna marknadsföringsåtgärder. Granskningen av miljön börjar med en bedömning av förändringarna i befolkningsunderlaget. Det är lätt att hitta ingående uppgifter om ämnet via Statistikcentralens nätsidor SWOT analys, dvs. fyrfältsanalys En analys av företagets starka och svaga sidor, möjligheter och hot har länge utgjort en populär metod för företagsplanering. En analys av nämnda faktorer hör som en viktig del även till planeringen av marknadsföringen. Swot-analysen fungerar bäst som en sammandragsanalys, som vilken den även här används. Slutligen sammanställer man alla ovan framförda hårda saker i en verbal form som förstås av alla. Tankeramen för analysen är följande: EGNA INTERNA NU STARKA SIDOR (ANVÄND DIG AV DEM) SVAGA SIDOR (UNDVIK, FÖRBÄTTRA) EXTERNA I FRAMTIDEN MÖJLIGHETER (FÖRSÄKRA DIG OM FÖRVERKLIGANDET) HOT (AVLÄGSNA ELLER LINDRA) Jadelcons Oy 6

7 2. STRATEGIVAL Ovan presenterade strategival utgör utgångspunkten för SWOT analysen, till vilken man fogar alla i föregående punkt gjorda uppskattningar av den egna verksamheten. Strategivalen utförs i två skeden: först väljs en basstrategi som karrikerat är indelad i tre grupper sedan väljs en förverkligandestrategi, av vilka det finns två 2.1 Val av basstrategier VAL AV GRUNDSTRATEGI 1. KOSTNADSEFFEKTIVITET Centrala framgångsfaktorer förmånliga utrymmen anläggningstillgångarna anskaffas förmånligt som använda, minimering av det bundna kapitalet effektiv anskaffningsverksamhet och ett gott behärskande av logistiken rikligt med kassamedel, tillgodogörande av anbudspartier liten kundservice liten arbetskraft begränsat produktutbud företagarens arbesinsats är betydande svinnet minimerat göra avkall på kvaliteten snabb lageromsättning flera försäljningspunkter förmånligare anskaffningar 2. DIFFERERING AV PRODUKTEN Centrala framgångsfaktorer aktiv marknadsföring av nyhetsprodukter och fortgående sökning av nya hög kvalitetsnivå personliga eller representativa lokaliteter på ett ansett affärsläge en bra företagsbild yrkeskunnig och betjänande personal ökning av kundlojaliteten, stamkundssystem mera service än vanligt utvidgning till nya försäljningspunkter 3. SMAL KONCENTRATION Centrala framgångsfaktorer ingående kunskap om kundens behov personligt, yrkeskunnigt försäljningsarbete koncentrering på ett visst smalt kund-/produktsegment endera för att uppnå kostnadseffektivitets- och/eller differentieringsfördelar flera distributionsvägar aktiv informationspolitik för att erhålla sakkunnig stämpel VAL AV FÖRVERKLIGANDESTRATEGI 1. TILLVÄXTSTRATEGI 2. LÖNSAMHETSSTRATEGI Då man granskar basstrategierna noterar man att indelningen är mycket schematisk. Sällan kan ett företag välja såhär schematiskt, den valda strategin utgör en kombination av åtminstone två strategityper. Observeras bör att en differentiering inte tillåter att man missköter kostnadssidan och inte kostnadseffektivitet att man totalt glömmer differentieringen. Fråga är om ärendenas relativa viktighet. 2.2 Val av förverkligandestrategier Strategialternativen är två: TILLVÄXTSTRATEGI ELLER LÖNSAMHETSSTRATEGI. I det följande bekantar vi oss med bägge, varefter valen görs. Fastän strategivalen görs för fem år kan planeringsspannet vara i kraft via en helhet som består av flera korta perioder Tillväxtstrategi Alternativen för val av tillväxtstrategi och därtill anslutna risker framgår av följande figur. Jadelcons Oy 7

8 RISK 5% A. Gammal produkt gamla kunder Innebär fortsättning av affärsverksamheten enligt gammal modell. Det måste ske framsteg beträffande produkter och förfaringssätt men tillväxten ifråga om affärsverksamheten är mera beroende av utvecklingen av kundernas inköpsmöjligheter hur de låter sina tillbuds stående inkomster växa. Risken är liten. RISK 50% B. Gammal produkt nya kunder Innebär att produkterna förblir oförändrade men tillväxten skaffas genom att man skaffar sig nya kunder men ändå behåller sina gamla kunder. T.ex. en affär för hushållsapparater kan grunda en ny verksamhetspunkt på en ny ort, varvid produktrisker inte förekommer. Men hur tar kunderna till sig en ny affär? Risken att misslyckas är 50 %. RISK 80% C. Ny produkt gamla kunder Innebär att kunderna kvarstår som förut men man erbjuder dem nya produkter, inte sådana som hänför sig till gamla produkter utan helt olika de tidigare. T.ex. en affär för hushållsapparater utvidgar sina affärsutrymmen och tar med gårds- och trädgårdsmaskiner som nya produktgrupper för försäljning. Hur förhåller sig kunderna till företagets förmåga och yrkesskicklighet att sälja, serva och ta emot utbytesapparater etc. Risk 80 %. RISK 95% D. Ny produkt nya kunder Nu förflyttar vi oss till ett område där det är svårt att hitta tillväxt. Framgång kräver god självförsörjning eftersom uppnåendet av ett vinstrikt resultat även i bästa fall räcker flera år. Affären för hushållsapparater i vårt exempel besluter grunda sin affär som säljer gårds- och trädgårdsapparater på annan ort. Allt är nytt, såväl kunder som produkter. Risk 95%. DÅ MAN FUNDERAR PÅ EN TILLVÄXTSTRATEGI ÄR DET BRA ATT KOMMA IHÅG, ATT MARKNADERNA IDAG OFTAST FÖRDELAS PÅ BASEN AV FÖRETAGSKÖP, INTE PÅ BASEN AV REKLAMKAMPANJER Lönsamhetsstrategi Lönsamhetsstrategin utgör alltid ett förstahandsval eftersom Tillväxten tär på lönsamheten: för att kunna växa måste lönsamheten vara frisk Man för att kunna växa måste göra en fortgående lönsamhetsgallring Lönsamhetsproblemen inte kan ersättas av tillväxt Då företagsledningen godkänner att man har produkter i varusortimentet vilkas lönsamhet är betydligt lägre än den egna medellönsamheten, godkänner den samtidigt en sanering som väntar i framtiden Förbättrandet av lönsamheten utkristalliseras till fem möjliga funktionssätt Jadelcons Oy 8

9 Vad innebär? Förverkligandesätt Vilka effekter? När används de? 1. Effektivering av nvarande business Reducering av verksamhetsutgifterna. Man befattar sig inte med produkter eller kunder, utan med alla verksamhetsutgifter utan att glömma personalen Leder till en utgallring varje år och i fortsättningen till en sanering eller till att hela verksamheten upphör. Konkurrenssituationen försvagas ytterligare och produktiviteten försvagas. Finansiärerna följer upp verksamheten. Används i akuta fall men får inte bli ett bestående sätt. 2. Utgallring av produkter Försäljningen/produktionen av produkter med en täckning som är mycket svagare än medeltalet avslutas eller säljs åt utomstående. Man beräknar lönsamheten per produkt beaktande det kapital som har bundits i lager, lagrets omsättnings-hastighet, reklamations-utgifter och täcknings-avkastningen i euro. Förbättrar företagets konkurrenskraft snabbt på alla sätt om det förverkligas på ett lyckosamt sätt. Produktutvecklingen effektiveras och kundtillfredsställelsen förbättras. Ett positivt effektiveringssätt enligt finansiären, som i bästa fall förbättrar de offentliga finansiärernas finansieringsmöjligheter Används då man märker att omsättningen i lagret är dålig och att omsättningstillgångarnas andel av omsättningen är alltför stor. 3. Utgallring av kunder Olönsamma kunder gallras bort. Då man beaktar alla av kunden beroende utgifter, gallrar man bort de svagaste. Man förlorar kunden och det är svårt att få upp verksamheten igen. Effektiverar vården av resterande kunder, varvid lönsamheten per kund förbättras. Förändringen inverkar långsamt på företagets ekonomi eftersom faktureringen minskar. En positiv åtgärd enligt finansiärerna. 4. En kombination av föregående Det vanligaste sättet att fungera i ett finländskt företag. Med hjälp av lönsamhetsberäkning följer man regelbundet med företagets utgifter och lönsamheten både beträffande produkter och kunder. Upprätthåller företagets fortgående lönsamhet. Borde utgöra företagets sedvanliga verksamhet. 5. Effektivering av försäljningen Svenska företags sätt att fungera. Orsakerna till en dålig framgång söks först hos sig själva, inte bland kommunstrukturen eller personalen. Försäljningen har inte varit tillräckligt effektiv. Man går igenom orsakerna till svag försäljning, varefter man gör nya försäljnings-planer som förverkligas möjligast väl. Målsättningen är att få större avkastning utan att öka kostnaderna. Effektiverar och inspirerar organisationen. Ökar personalens sammanhållning. I allmänhet är resultatet en förbättrad försäljning och marknadsandel och ett resultat som är på stigande. Effekterna är ganska långsamma men långverkande. Används förrän man tar till andra traditionella metoder som förbättrar resultatet. Finansiärernas positiva inställning beror på möjligheterna att förverkliga planerna. Jadelcons Oy 9

10 2.3 Beaktande av det relativa konkurrensläget i valet av strategier och funktioner I följande tabell har man schematiskt granskat de fördelar, som företagets relativa konkurrenssituation medför i olika skeden av produktens efterfrågan. Tabellen är schematisk men den väcker ändå tankar. RELATIV KONKURRENSSITUATION GOD SKÄLIG SVAG STOR utveckla sträva till att bli marknadsledare maximera satsningen bedöm marknads-möjligheterna med hjälp av segmentering analysera svagheterna skaffa dig starka sidor/ produkter specialisera dig sök marknadsluckor undersök möjligheten till företagsköp och försäljningar EFTERFRÅGAN SKÄLIG LITEN definiera marnads-segmentet noggrant satsa kraftigt säkra även dina andra positioner sköt om din totala situation samla ihop kassaflödet sköt om ersättande investeringar definiera tillväxtsegmenten specialisera dig investera selektivt gallra i funktionerna eller skärp till kraftigt minimerar investeringarna överväger att upphöra specialisera dig sök marknadsluckor undersök möjligheterna att avstå lita på marknads-ledarens kunskap ifråga om ökad efterfrågan undersök konkurrenternas kassaflöden tidsplanera avståendet och avstå 2.4 Företagets situation efter 5 år På denna punkt granskar man visionärt situationen efter 5 år ur den synvinkeln att alla de strategiska val som vi har gjort har träffat rätt. Den möjligheten att de inte skulle förverkligas eller bli på halva vägen tas inte i beaktande. Eventuella felaktiga uppskattningar kommer fram under nästa år då vi på nytt gör marknadsföringsplan. På detta sätt kan inriktningen preciseras och målsättningarna specifiseras. Förlitande sig på valen i föregående punkt gör man upp klara målsättningar och funderar på åtgärder som har tidsbestämts och ansvarsbestämts för att uppnå målsättningarna. Då man gör upp en marknadsföringsplan och marknadsföring är det angeläget att planerna förverkligas. Det finns alltid tillräckligt med sådana som hittar på fina idéer men då är arbetet bara till hälften utfört. Marknadsföring är i högsta grad ett eländigt görande! 3. MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER Då man gör upp målsättningar och åtgärder bör man hela tiden ha i minnet marknadsföringens uppgift som är att: 1. upprätthålla och åstadkomma en konkurrensfördel 2. upprätthålla och förbättra avkastningen 3. öka produktens/tjänstens dragningskraft och att förhöja dess försäljningsavkastning 4. uppnå, behålla och utveckla kundrelationer Jadelcons Oy 10

11 Faktorer som inverkar på anskaffningsbeslutet Enligt en grundregel görs alla anskaffningsbeslut på basen av känsla. Köparen har ändå ett behov av att med förnuft motivera sitt beslut för sig själv och andra. Av detta följer att det som man inte uttalar som grunden för köpet (=känslonivån) ofta utgör den verkliga grunden för köpet. Impulsen till anskaffningen kommer från användningsbehovet men redskapsbehoven (köparens längtan att beskriva sig själv via produkten) avgör valet av produkt. Eftersom redskapsbehoven har en avgörande betydelse för anskaffningsbeslutet är det skäl att även se produkten som en marknadsmässig nyttighet, som är ett betydligt vidare begrepp än bara den tekniska produkten. En marknadsföringsmässig nyttighet består av tre våningar enligt följande: Målsaättningarnas placeringsordning och innehåll FÄRGER PRODUKTMÄRKE UTFORMNING GARANTI SERVICE BONUS INSTALLATION PRODUKTENS KÖPINRIKTNING KÄRNPRODUKT PRODUKTENS BYGGNADSINRIKTING PRODUKTENS BYGGNADS -INRIKTNING Tillverkningen av en produkt börjar från kärnprodukten, som tillfredsställer någon kunds behov. Senare förbättras produkten genom att man tillsätter stödjande lösningar. Med tiden blir den alltid en föreställningsprodukt. PRODUKTENS KÖPINRIKTNING Kundens behov uppstår av användningsbehovet som får honom att köpa. Först möter han föreställningsprodukten, får kännedom om de stödjande lösningarna, men får i slutändan kärnprodukten. Vid uppnåendet av målsättningar är viljan den viktigaste. Den som vill hittar på sätten. Den som inte vill hittar på förklaringar. Fundera således hela tiden på om du vill hitta på sätt hela tiden på förhand eller förklaringar i efterhand Jadelcons Oy 11

12 FUNKTIONELLA MÅLSÄTTNINGAR definieras på företagsnivå EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR definieras på företagsnivå FÖRSÄLJNINGSMÅLSÄTTNINGAR definieras först på produkt/tjänstnivå från vilka företagsnivåns målsättningar sammanfogas VÄLKÄNDHETSMÅLSÄTTNINGAR definieras först på företagsnivå vilka flyttas för granskning till produkt/tjänstenivå 3.1 Funktionella målsättningar Uppställandet av målsättningar och funderandet på åtgärder påbörjas från den lättaste ändan, dvs. först uppställer man de funktionella målsättningarna. De förorsakar i allmänhet inte mycket kostnader men förutsätter görande och åtgärder. I enlighet med rubriken hänför sig målsättningarna till företagets dagliga verksamhet, till hur företagets verksamhet motsvarar strategi- och imagemålsättningar. I fråga om konsumenttjänster är det skäl för varje affär att granska situationen beträffande de grundläggande sakerna och i mån av behov nya målsättningar som hänför sig till planeringsperioden. 3.2 Ekonomiska målsättningar De ekonomiska målsättningarna definieras av företagets ledning eller ägarna. De inverkar inte alltför ofta på de verkliga målsättningarna men desto mera på de åtgärder som krävs för att uppnå dem. För att vara rätt uppställda bör de ekonomiska målsättningarna liksom även de andra målsättningarna vara ambitiösa men ändå realistiska och möjliga att uppnå. 3.3 Försäljningsmålsättningar Försäljningsmålsättningarna uträknas på basen av de ekonomiska målsättningarna per produkt/ tjänstegrupp. Deras uppgifter sammanfogas till hela företagets försäljningsmålsättningar. Siffrorna och mängderna bearbetas till en nivå som är konkret och lätt att förstå, minst på månads- och årsnivå. Samtidigt antecknar man de huvudsakliga medlen för att uppnå målsättningarna. Jadelcons Oy 12

13 3.4 Image/välkändhetsmålsättningar Image/välkändhestsmålsättningarna innebär eftersträvande av en differentierad marknadsmässig konkurrensfördel stödjande av uppnåendet av försäljningsmålsättningarna med kommunikationsmedel Imagemålsättningen definierar innehållet i kommunikationen och kommunikationsredskapen och -sätten. Målsättningen är att uppnå ett kommunikationsinnehåll som är mycket vasst, och som koncentrerar sig på några få saker, som alla kommunikationsåtgärder inklusive reklamen stöder. IMAGE- MÅLSÄTT- NING KOMMUNI- KATIONS- INNEHÅLL KOMMUNIKATIONS METODER reklam försäljning försäljnings-främjande informationsverksamhet relationsverksamhet sponsorering MEDDELANDE FÖRVERKLI- GANDE KOMMUNIKA TIONSIMAGE 4. FÖRVERKLIGANDE OCH UPPFÖLJNING Det väl planerade är endast högst till hälften utfört. Planen förverkligas genom att man överför klara uppgifter till almanackan. Förverkligandet av en budgeterad veckoförsäljning förutsätter en planmässig verksamhet, en viss mängd kundkontakter, offertutbud etc. 5. IFYLLANDE AV MARKSNADSFÖRINGSPLAN Företagstolkens planeringsarbetsböcker för marknadsföring är unika i vårt land. De är uppgjorda så att då de har genomgåtts bildas i ert företag en färdig, genomförbar plan som kan kopieras som sådan åt användarna. Samtidigt lämnar det ett utmärkt dokument av det för kommande planer och uppföljning. 5.1 Företagstolk FT23.1 Marknadsföringsplan Vid en snabb granskning är arbetsboken lång och detaljerad. Av erfarenhet vet man att den bör vara sådan. Speciell vikt har fästs vid granskningen av miljöfaktorer ur många olika synvinklar. Man fäster även stor uppmärksamhet vid den strategiska planeringen genom att granska utvecklingen av verksamhetsmiljön på 5 års sikt. 5.2 Företagstolk FT23.2 Försäljningsplan I bilagorna görs en konkret verksamhetsplan inför det kommande verksamhetsåret. I bilagorna befintliga produktvisa planer lämpar sig som sådana som en 1-sidig marknadsföringsplan för ett litet företag, om krafterna inte räcker till för att fylla i Företagstolk FT24.1. Det lönar sig i varje fall att läsa igenom den längre versionen för den innehåller många verkligt viktiga frågor som bör beaktas. Jadelcons Oy 13

14

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN

FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN www.concordia.jakobstad.fi 2 (18) INNEHÅLL 1. FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FÖRSÄLJNINGSPRISET 3 1.1 Konkurrenternas priser 3 1.2 Självkostnadsvärde 3 1.3 Priselasticitet dvs.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN

GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN www.vasek.fi FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN 2 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN INNEHÅLL SIDA 1. FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FÖRSÄLJNINGSPRISET 3 1.1 Konkurrenternas priser 3 1.2 Självkostnadsvärde 3 1.3 Priselasticitet

Läs mer

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING www.concordia.jakobstad.fi BERÄKNING AV EN INVESTERING INNEHÅLL SIDA 1. PLANERING AV EN INVESTERING 3 1.1 Finansiering av investeringarna 3 1.2 Klassificering av investeringarna

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering

Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Anna Liljeström Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 63 Helsinki 2010 Användningen

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING 3/2014 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN

Läs mer

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING

FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT19 FÖRETAGETS EKONOMI OCH BESKATTNING 2015 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGETS PENNINGTRAFIK OCH GRUNDERNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi 2014 KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi KYRKSLÄTT 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 3 3. BEHOVET

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer