Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande"

Transkript

1 Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor Wierusz Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Peter Myndes Backe 12 S Stockholm Tel: Gregor Wierusz, dipl-, ing. arkitekt telefon direkt: mail:

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 (8) Innehåll 1 INLEDNING HANDLÄGGNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 2 PLANDATA LÄGE OCH AREAL MARKFÖRHÅLLANDEN BEHOVSBEDÖMNING OCH MKB 4 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ÖVERSIKTLIGA PLANER DETALJPLANER 4 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR OMRÅDE MARK OCH VEGETATION MARKENS BESKAFFENHET GEOTEKNIK OCH RADON FÖRORENAD MARK KULTURMILJÖVÄRDEN/FORNLÄMNINGAR STRANDSKYDD TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 5 PLAN UTFORMNING PARKERING SAMT IN- OCH UTFARTER STRANDSKYDD TEKNISK FÖRSÖRJNING 6 6 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE SOCIAL HÅLLBARHET EKOLOGISK HÅLLBARHET KULTURELL HÅLLBARHET EKONOMISK HÅLLBARHET MILJÖKONSEKVENSNORMER 7 7 ADMINISTRATIVA FRÅGOR GENOMFÖRANDE TID MM MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 7 8 GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATORISKA FRÅGOR 8 9 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 8 10 EKONOMISKA FRÅGOR PLANEKONOMI TEKNISK FÖRSÖRJNING 8 11 KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA 8 12 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 8

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 (8) 1 INLEDNING 1.1 Handläggning Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Preliminär tidplan: Beslut om samråd september 2014 Samråd oktober 2014 Beslut om antagande januari 2015 Laga kraft februari Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna handling) - Fastighetsförteckning 1.3 Syfte och huvuddrag Skillingeuddsområdet är ett naturskönt område beläget utmed Mälaren. Området är huvudsakligen bebyggt med fritidshus, vilka har tillkommit från 1930-talet och framåt. Inom området finns 3 fastigheter med annat användningsändamål än bostäder. Syftet med detaljplanen är ändring av användningssättet för fastigheten tillhörande IOGT/NTO från samlingslokal till bostadsändamål. 2 PLANDATA 2.1 Läge och areal Karta som visar planområdets läge vid Skillingegården, Sjövägen18, Skillingeudd. Bildkälla: Fornsök.se Planområdet utgörs av fastigheten Skillinge 6:16 Planområdet är 4783 m². 2.2 Markförhållanden Fastigheten Skillinge 6:16 ägs av IOGT-NTO Lf19 Enighet i Kungsör. Fastigheten kommer att erbjudas till försäljning med möjlig avstyckning till mindre tomter.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 4 (8) 2.3 Behovsbedömning och MKB Fastigheten Skillinge 6:16 är redan bebyggd med en föreningslokal samt ett par mindre stugor. Den nya detaljplanen innebär endast en begränsad förändring. Fastigheten kommer att anslutas till kommunalt VA. Någon risk för människors hälsa, någon betydande påverkan på naturvärden eller kulturmiljövärden eller att några miljökvalitetsnormer överskrids bedöms inte föreligga. Då planförslaget inte bedöms innebära någon betydande påverkan på miljön har inte någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt PBL upprättats. Förändringen av markanvändningen bedöms inte ha några negativa effekter för natur- eller kulturvärden, människors hälsa eller miljökvalitetsnorm. 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3.1 Översiktliga planer Den kommunomfattande översiktsplanen är från år 1990 och ska ersättas med en ny. Skillingeuddsområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen Sjönära Boende från Den fördjupade översiktsplanen anger att områden längs Arbogaån och Mälarstranden är möjlig att bebygga med småhus i en till två våningar. Som ett led i att planlägga området för helårsboende upprättade kommunen en detaljplan för området som antogs år , DP Detaljplaner Detaljplan DP 193 omfattar Skillingegårdens fastighet (IOGT/NTO) Skillinge 6:16 och har i princip samma planbestämmelser som tidigare detaljplan antagen av Bygg- och Miljönämnden , EDP 171. Detaljplan EDP 171 ändrade användningssättet för fastigheten från bostadsändamål till samlingslokal. 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 4.1 Område Planområdet ligger inom Skillingeudds sommarstugeområde. Skillingeudd som började bebyggas med små, enkla stugor redan på 30 talet. Under åren har området fortsatt att utvecklas med fler och större stugor. I mitten av 70-talet kom nybyggnation till i form av villor för permanentbruk. Bebyggelsekaraktären är heterogen och delvis splittrad. Skillinge 6:16 är bebyggd med en huvudbyggnad med inredd vind, några små gäststugor och en scen. Befintlig byggnadsyta uppgår till drygt 200 m 2. Längs gränsen mellan fastigheterna Skillinge 6:16 och 6:20 finns ett 1,8 m högt insynsskyddande plank. 4.2 Mark och vegetation Fastigheten ansluter till naturmark samt till Mälaren. Den är bevuxen med tallar, granar och björkar. 4.3 Markens beskaffenhet Marken är kuperad med berg i dagen 4.4 Geoteknik och radon Området är enligt planprogrammet för Skillingeuddsområdet klassat som normal- och lågriskområde för radon. Kompletterande radonundersökningar erfordras. Byggnader bör utföras på så sätt att grunden säkras mot radon såvida radonundersökningen inte visar annat. 4.5 Förorenad mark Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.

5 FÖRUTSÄTTNINGAR 5 (8) 4.6 Kulturmiljövärden/fornlämningar Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök (www.raa.se) finns inga kända fornlämningar inom området. Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exploatering måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Byggherren skall inhämta tillstånd för fornlämningar från länsstyrelsen 4.7 Strandskydd Marken på fastigheten Skillinge 6:16 är redan anspråkstagen för bebyggelse då fastigheten senaste tiden har använts för samlingssalsändamål. Strandskydd gäller inte i den nuvarande detaljplanen Dp 193 för området. Ändringen av detaljplanen innebär att strandskyddet återinförs varför strandskyddet åter måste upphävas. Denna ändring av detaljplanen innebär ingen ändring av det redan i anspråkstagna markområdet. Planändringen bedöms vara av ringa allmänt intresse De särskilda skäl som kommunen åberopar för att upphäva strandskyddet är: Miljöbalken (MB) 7 kap 18c punkt Teknisk försörjning Förutsättningarna för teknisk försörjning till planområdet är goda. Kommunalt vatten och avlopp är under utbyggnad.

6 PLANFÖRSLAG 6 (8) 5 PLAN Syftet med detaljplanen är ändring av användningssättet för fastigheten tillhörande IOGT/NTO från samlingslokal till bostadsändamål. Den befintliga byggrätten är 300 m 2 byggnadsyta fördelad på 200 m² för huvudbyggnad samt 100 m² på komplementbyggnader. Detaljplanen ökar byggrätten på den befintliga fastigheten eller på nya fastigheter som kan uppstå genom fastighetsdelning i enlighet med gällande Detaljplanen för Skillingeuddsområde DP 193. Detta innebär att bruttoarean BTA för bostadshuset inklusive garage/uthus får uppgå till 20% av tomtarealen. Alla får dock bygga 160 m². Högsta tillåtna bruttoarea är 290 m². På grund av antagen höjning av Mälarens nivå, innehåller planen en bestämmelse om att bygglov för om- eller tillbyggnad inte ska medges för hus som ligger lägre än 1,5 meter över Mälarens nuvarande medelvattennivå. Avser bygglovsansökan en komplementbyggnad av enkel sort är nivån 1,0 meter. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gräns mot annan tomtgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från gräns mot annan tomt/naturmark och minst 4 meter från gräns mot gata. 5.1 Utformning Så gott som alla hus i Skillingeuddsområdet är byggda i en våning. Flera har inredda vindar. Utformningen är heterogen med olika fasadkulörer och takmaterial och taklutningar. I enlighet med planbestämmelserna för Skillingeuddsområdet DP 193 får bostadshus uppföras i högst en våning och med taklutning mellan 18 och 35 grader på fastigheten. 5.2 Parkering samt in- och utfarter Parkering löses på den egna tomten. 5.3 Strandskydd Inom det planlagda området är strandskyddet upphävt i hela planområdet i den nuvarande detaljplanen Dp 193. Ändringen av detaljplanen innebär att strandskyddet återinförs varför strandskyddet åter måste upphävas. Denna ändring av detaljplanen innebär ingen ändring av det redan i anspråkstagna markområdet. 5.4 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp är under utbyggnad. Dagvatten omhändertas lokalt inom den egna fastigheten så långt som markförutsättningarna tillåter detta Elförsörjning För elförsörjningen ansvarar Mälarenergi Elnät AB. Fastigheten försörjs med el med en luftledning 0,4 kv. Elstolpe finns på fastigheten. Byggnaden matas med kabel i mark IT-infrastruktur, tele, bredband och uppvärmning I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet inom området förbereds kanalisation för tele och bredband. Individuell uppvärmning Avfall I Kungsörs kommuns renhållningsordning finns regler för hur avfallet ska sorteras och omhändertas. Västra Mälardalens Kommunalförbund är renhållningsansvarig i kommunen.

7 PLANFÖRSLAG 7 (8) 6 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 6.1 Social hållbarhet Detaljplanen ger fler möjligheter att bo vid Mälarens strand samtidigt som det är cykelavstånd till Kungsörs centrum. 6.2 Ekologisk hållbarhet Eventuell utökning av bebyggelse kan innebära större hårdgjorda ytor och därmed ökade mängder av dagvatten som måste omhändertas lokalt. Det finns inga särskilda naturvärden som påverkas av detta. 6.3 Kulturell hållbarhet Förändringen av markanvändningen innebär en marginell förändring i områdets struktur. 6.4 Ekonomisk hållbarhet Ny småhusbebyggelse förbättrar underlaget för nu pågående VA-utbyggnad i Skillingeuddsområdet. 6.5 Miljökonsekvensnormer Utomhusluft Genomförande av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5) Vattenförekomster Genomförande av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för Mälaren, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. 7 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 7.1 Genomförande tid mm Planändringens genomförandetid är fem (5) år från det datum ändringen vinner laga kraft. 7.2 Medverkande tjänstemän Detaljplanen är framtagen av Gregor Wierusz i samarbete med tjänstemän inom Kungsörs kommun. Kent Pergéus Teknisk chef, Kungsörs kommun Gregor Wierusz Planarkitekt, Ahlqvist & Almqvist AB

8 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 8 (8) 8 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 8.1 Organisatoriska frågor Plangenomförande Planen kommer att genomföras av fastighetsägare Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och beräknas vara antagen av kommunfullmäktige i januari Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från det datum som planen vinner laga kraft. När genomförandetiden löpt ut har fastighetsägaren inte längre rätt till ersättning om t.ex. en byggrätt tas bort eller minskas genom ändring av detaljplanen Huvudmannaskap Denna detaljplan utgör plan utan kommunal huvudmannaskap Ansvarsfördelning Exploatör/fastighetsägare ansvarar för all utbyggnad inom kvartersmark samt för den framtida förvaltningen av densamma. 9 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsreglering Planen innebär att marken ska användas till bostadsändamål och fastigheten kan avstyckas Ledningsrätt Utbyggnaden av el- och VA-ledningarna sker i huvudsak på angränsande gatumark Fastighetsindelningsbestämmelser Minsta tomtstorlek är 850 m EKONOMISKA FRÅGOR 10.1 Planekonomi Eventuella tekniska undersökningar (exempelvis geoteknik och radon) som krävs för byggnation ska bekostas och ombesörjas av fastighetsägare Teknisk försörjning Anslutningsavgifter, när så behövs, för vatten, spillvatten, och el belastas fastighetsägare enligt gällande taxa eller enligt särskild träffad överenskommelse med ledningsägaren. 11 KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA Planförslaget innebär att fastigheten Skillinge 6:20 kommer angränsa till en bostadstomt istället för en fastighet med samlingslokal. 12 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandlingen är framtagen av Gregor Wierusz i samarbete med tjänstemän inom Kungsörs kommun. Kent Pergéus Teknisk chef, Kungsörs kommun Gregor Wierusz Planarkitekt, Ahlqvist & Almqvist AB

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer