LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN"

Transkript

1 LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion

2 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen av likställda och målinriktad handledning av vuxna är väsentliga element. (Hujala, Purola, Parrila-Haapakoski och Nivala 1998) Småbarnsfostran gäller barn under skolåldern och de barn i läropliktsålder som utnyttjar den service som erbjuds inom småbarnsfostran. Småbarnsfostran är förknippad med många situationer och händelser i barnets revir. I Lojo erbjuds småbarnsfostran vid sidan av dagvården bl.a. i eftermiddagsklubbar för skolelever, i de läroanstalter inom bildningsväsendet som ger grundläggande konstundervisning (musikinstitutet, bildkonstskolan), av idrottsföreningar, organisationer, föreningar och församlingar. Barnets föräldrar och hem har den primära fostrarrätten och det primära ansvaret för fostran. Föräldrarna väljer också hurdan småbarnsfostran barnet deltar i. Dagvården är i sina olika former den instans utanför familjen som erbjuder den mest omfattande småbarnsfostran. Varje barn har enligt lagen om barndagvård subjektiv rätt att delta i småbarnsfostran som ges inom ramen för dagvården. Utgångsläget för småbarnsfostran inom dagvården är barnets och familjens behov och målet är att stöda barnets tillväxt, utveckling och inlärning. Planen för småbarnsfostran bygger på statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten ( ) och på de grunder Stakes utarbetat för planen för småbarnsfostran ( ). I Lojo uppgjordes de första regionala planerna för småbarnsfostran år Arbetet var en långvarig process i samarbete med dagvården, skolan och föräldrarna samt hälso- och sjukvården i området. Eftersom detta arbetssätt upplevdes som lyckat, har stadens plan för småbarnsfostran också nu gjorts upp som ett samarbete av en arbetsgrupp med olika aktörer. Utöver dagvårdspersonalen i staden har representanter för den privata dagvården, församlingen, hälso- och sjukvården samt skolan deltagit. Planen har utarbetats som en kontinuerlig interaktiv process med fältet inom småbarnsfostran och utöver de nationella dokument som styr småbarnsfostran har Lojo stads egna dokument beaktats (stadens strategier, servicesystemet inom småbarnsfostran och Lojo stads strategi för småbarnsfostran, utvärderingskriterierna Lapsi ja Laatu (barn och kvalitet), samt dagvårdens position i organisationen). Syftet med Lojo stads plan för småbarnsfostran är både att fungera som undervisningsplan och att vara ett redskap för styrning av kvaliteten i småbarnsfostran. Planen styr genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av småbarnsfostran över hela fältet. Utöver den här planen för småbarnsfostran har Lojo också en egen plan för förskoleundervisning. Planen för småbarnsfostran godkändes i utbildningsnämndens finska och svenska sektioner hösten Den togs i bruk i början av verksamhetsperioden Planen för småbarnsfostran utvärderas årligen i samband med utvärderingen av verksamheten i områdena (i juni) och på basis av utvärderingen görs årligen eventuella ändringar som behövs. Utbildningsnämnden behandlar och godkänner planen för småbarnsfostran med fyra års intervaller i enlighet med fullmäktigeperioden.

3 3 INNEHÅLL INLEDNING 1. VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEN I SMÅBARNSFOSTRAN I LOJO 4 2. BESKRIVNING AV MILJÖN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Verksamhetsformer inom småbarnsfostran i Lojo Fostrare i småbarnsfostran Miljön för småbarnsfostran 8 3. HEMVIST I LOJO SOM TYNGDPUNKT I SMÅBARNSFOSTRAN 9 4. MÅL FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PEDAGOGISKT GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN Vård, fostran och undervisning som helhet Språkets betydelse i småbarnsfostran Verksamhetssätt som är typiska för barn Att leka Att röra på sig Att uppleva och uttrycka konst Att utforska Innehållsmässig inriktning i verksamheten Matematisk inriktning Naturvetenskaplig inriktning Historisk-samhällelig inriktning Estetisk inriktning Etisk inriktning Religions- och åskådningsanknuten inriktning Särskilt stöd och tidigt ingripande Barn med olika språk- och kulturbakgrund i småbarnsfostran Helheten småbarnsfostran, förskoleundervisning och grundläggande utbildning FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN Fostringsgemenskap Föräldrarna i planering och utvärdering av verksamheten i dagvårdsenheten Uppgörande och utvärdering av individuell plan för småbarnsfostran SAMARBETE BLAND PERSONALEN INOM SMÅBARNSFOSTRAN NÄTVERKSARBETE OCH SAMARBETE MED ANDRA SAKKUNNIGA INOM SMÅBARNSFOSTRAN KONTINUERLIG UTVÄRDERING AV SMÅBARNSFOSTRAN 24

4 4 1. VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEN I SMÅBARNSFOSTRAN I LOJO Tyngdpunkten i småbarnsfostran anses i Lojo vara barnets väg till harmonisk tillväxt och inlärning som möjliggörs av en trygg och individuell utveckling. Denna tanke understryks också i vår verksamhetsidé: Barnets väg till harmonisk tillväxt och inlärning tryggas genom fostringsgemenskapen mellan föräldrarna och personalen. De värden som ligger bakom verksamhetsidén är öppenhet, trygghet, tolerans, ansvar och effektivitet. Värdena syns i vardagen i småbarnsfostran på följande sätt: ÖPPENHET - barnen blir hörda och respekterade - föräldrarna blir hörda och respekterade - kommunikationen fungerar väl mellan de vuxna och barnen bland personalen mellan personalen och föräldrarna - informationen är riktig och rättidig - personalen är medveten om sin tystnadsplikt och den respekteras - dörrarna till småbarnsfostran står öppna för den som vill stifta bekantskap med den - atmosfären är öppen; också bra saker är värda att berättas - det är viktigt för personalen att föräldrarna deltar TRYGGHET - uppväxtmiljön är fysiskt och psykiskt trygg - barnet kan ty sig till en vuxen - gränserna och reglerna är lämpliga för åldersnivån, tydliga och gemensamma för gruppen - personalen följer gemensamma spelregler - var och en kan komma med och vara sig själv - enhetens säkerhets- och krisplan är uppdaterad och i bruk - säkerhetsplanen för småbarnsfostran är i bruk och efterföljs TOLERANS - varje barn får vara sig själv - barnets åsikter hörs och respekteras - barnets personlighet och temperament beaktas; alla behöver inte passa i samma form - olikhet godkänns (familjer, kulturer, övertygelser ) - barnets arbetssätt och resultat respekteras - attityden till familjen och arbetsgemenskapen understryker jämställdhet

5 5 ANSVAR - personalen tar ansvar för barnets uppväxt och inlärning - var och en bär ansvar för att främja och utveckla verksamheten - varje medlem i arbetsgemenskapen bär för sin del ansvar för arbetsgemenskapen och dess välfärd - personalen tar ansvar för att skapa och upprätthålla kontakt med familjerna - personalen bär ansvar för barnets välbefinnande och för att behov av stöd identifieras samt för att behövliga fortsatta åtgärder vidtas - barnet styrs till ansvarskänsla och samhällelig delaktighet - personalen bär ansvar för att upprätthålla och utveckla den egna yrkeskunskapen EFFEKTIVITET - tillgången till service och behoven i de olika områdena beaktas - servicen är mångsidig och svarar på familjernas behov - principerna för hållbar utveckling tillämpas inom småbarnsfostran och de beaktas i fostran och undervisningen - uppmärksamhet ägnas åt den kompetens personalen bör ha och åt att personalen skall orka i sitt arbete; upprätthållande åtgärder vidtas - befintlig information och kompetens utnyttjas inom småbarnsfostran över hela stadens område - lokalerna utnyttjas effektivt - smågruppsverksamheten utvecklas

6 6 2. BESKRIVNING AV MILJÖN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2.1. VERKSAMHETSFORMER INOM SMÅBARNSFOSTRAN I LOJO I Lojo erbjuds småbarnsfostran privat och kommunalt i daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvård och dessutom ordnas eftermiddagsverksamhet för skolelever. Servicen står till buds både på finska och på svenska. Småbarnsfostran i Lojo är enligt skolans elevområden indelad i fyra finskspråkiga dagvårdsområden och ett femte svenskt område. Småbarnsfostran och undervisningsverksamheten i Lojo hör till samma förvaltning. Inom dagvården görs en skriftlig vårdplan för barnet upp tillsammans med familjerna och också en plan för småbarnsfostran för varje barn. Daghem och förskoleundervisning Det finns 16 kommunala och 2 privata daghem i Lojo. Daghemmen erbjuder heltids- och deltidsvård, fostran och undervisning huvudsakligen för barn under skolåldern. Daghemmen är vanligen öppna kl , vid behov högst kl Skiftvård anordnas på två daghem. Förskoleundervisning anordnas i heltids- och deltidsgrupperna i samtliga daghem samt i åtta grupper som verkar i anslutning till skolor. I det privata Montessori-daghemmet och det privata daghemmet Niksula arrangeras förskoleundervisning som köptjänst. Gruppfamiljedaghem Det finns 8 gruppfamiljedaghem i Lojo, av vilka ett är privat och ett är svenskspråkigt. Vid ett av gruppfamiljedaghemmen ordnas vård dygnet runt och vid ett finns det möjlighet till kvällsvård under vardagar. I gruppfamiljedaghemmen tar två eller tre vårdare hand om mellan åtta och tolv barn som i regel är under förskoleåldern. Familjedagvård I familjedagvård som ges i vårdarens hem kan vårdaren samtidigt ta hand om fyra barn inklusive vårdarens egna barn under skolåldern. Utöver dessa kan ett barn i förskole- eller skolåldern ha en deltidsplats. Familjedagvården svarar flexibelt på behovet av vård. Vid sidan av den kommunala familjedagvården erbjuds privat familjedagvård som anordnas för familjerna både som köptjänst och genom stödet för privat vård av barn. Den privata vården stöds också med ett separat kommuntillägg. Specialdagvård Ett barns eventuella behov av särskilt stöd beaktas i samband med ansökan till dagvård eller förskoleundervisning, men behovet kan också dyka upp senare under dagvården. Barn som

7 7 behöver särskilt stöd placeras i sina egna dagvårdsområden och behovet av stöd beaktas i barnets plan för småbarnsfostran. Inom småbarnsfostran arbetar tio specialbarnträdgårdslärare med vidgat arbetsområde, av vilka en dessutom fungerar som koordinator för specialdagvården och en som chef för det svenska dagvårdsområdet. Ytterligare finns specialassistenter som arbetar inom dagvårdsområdena. Lekparksverksamhet Lekparksverksamhet med ledare arrangeras i lekparken vid Postgatan vardagar kl Verksamheten pågår året runt. Öppen dagvård Inom ett dagvårdsområde erbjuds hobbyverksamhet i förmiddags- och eftermiddagsgrupper. Klubbverksamhet Klubbverksamhet ordnas inom dagvårdsområdet för barn i åldern 2 5 år. Dessutom har Lojo församling klubbverksamhet för barn under skolåldern. Eftermiddagsverksamhet för skolelever Eftermiddagsverksamhet för skolelever anordnas som en del av stadens småbarnsfostran skoldagar kl Svenskspråkig eftermiddagsverksamhet ordnas i daghemmet Laban i centrum och i Virkbyområdet ansvarar församlingen för verksamheten FOSTRARE I SMÅBARNSFOSTRAN I småbarnsfostran bygger verksamheten på gemensamt överenskomna värden och verksamhetssätt som ingår i dokument som definieras i samhället i Finland. Personalen inom småbarnsfostran bildar en flerfacklig gemenskap som bygger upp och förverkligar en gemensam verksamhetskultur. I bakgrunden finns utöver samhälleliga värden och verksamhetssätt varje vuxen persons egenskap av fostrare med värden och etiska principer. Genom kontinuerlig utvärdering av och reflexion över fostrarens och den fostrande gemenskapens arbete främjas uppkomsten och upprätthållandet av etiskt och yrkesmässigt hållbara verksamhetssätt. Fostrarens uppgift är att planera och ge en medveten och målinriktad vård, fostran och undervisning. Av fostraren förutsätts yrkeskompetens och lyhördhet för att observera barnet och svara på barnets behov. Hela personalen sköter om att uppväxtmiljön är trygg i fysiskt och psykiskt avseende och ser till att miljön motsvarar barnets utvecklingsmässiga behov. Fostrarna skapar en sporrande atmosfär, där barnets delaktighet, självständighet, glädje över att lära sig och vänskapsband kan utvecklas.

8 8 Fostrargemenskapen dokumenterar, bedömer och utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. Alla medlemmar upprätthåller och utvecklar sin yrkeskompetens och är medvetna om de föränderliga behoven inom småbarnsfostran MILJÖN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Miljön för småbarnsfostran är en helhet som beaktar barnets fysiska, sociala, kognitiva och emotionella utveckling samt aktiverar barnet att göra observationer. Till miljön för småbarnsfostran hör byggda lokaler, närmiljön, olika material och redskap. En mångsidig miljö som kan ändras väcker genom intresse och nyfikenhet, uppmuntrar till att pröva på olika saker samt sporrar barnet att agera och utrycka sig själv. I planeringen av miljön för fostran beaktas också estetiska aspekter och trivsel. Miljön för lek och lärande ska beakta barnets åldersnivå och motsvarar barnets utvecklingsmässiga behov. Atmosfären i miljön för småbarnsfostran är trygg och positiv, ger möjligheter till interaktion både mellan barnen och mellan fostrarna och barnet. De vuxnas lyhördhet för barnets behov sporrar barnet till deltagande och verksamhet i smågrupper som ökar interaktionen. Områdena för småbarnsfostran följer skolornas elevindelning. Tillsammans med principen om närskola innebär detta en kontinuerlig, flexibel service inom barnets och familjens bostadsområde. På detta sätt bildas en miljö som är trygg och bekant för barnet och där vård, fostran och undervisning utgör en stig för lärandet via småbarnsfostran och förskoleundervisning till närskolan.

9 9 3. HEMVIST I LOJO SOM TYNGDPUNKT I SMÅBARNSFOSTRAN Lojo är en tvåspråkig stad med mer än invånare i västra Nyland. Staden ligger på åsområdet vid stranden till Lojo sjö. Naturen med sjö- och åslandskap, och å andra sidan det urbana stadsområdet, är synliga egenskaper som understryks också i vardagen inom småbarnsfostran. Lojo är förutom en känd industriort med skogs-, pappers- och gruvindustri, också en idrottsstad. Detta erbjuder småbarnsfostran mångsidiga motionsmöjligheter med idrottsområden, sim- och ishallar samt skridskoplaner. Motionsslingorna och -spåren på åsen samt strandlandskapen är också för småbarnsfostran ett viktigt sätt att bekanta sig med naturen och med de karakteristiska dragen i Lojo. Genom dessa lär sig barnen också redan som små att bära omsorg om naturen och beakta principerna för hållbar utveckling. Lojo bjuder på ett livligt bildnings- och kulturliv. Den traditionella svenska kulturen i en tvåspråkig stad innebär rikedom i småbarnsfostran. Stadsorkestern, museet, teatern och biblioteket samt musikinstitutet, bildkonstskolan och församlingen gör för sin del den mångsidiga småbarnsfostran i Lojo ännu mer mångsidig. Gemensamt för hela småbarnsfostran är målet att stärka barnens lokala kulturidentitet genom att låta dem stifta bekantskap med sin egen livsmiljö. Lojo stad

10 10 4. MÅL FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I bakgrunden till ett inlärningsförlopp som barnet upplever som positivt finns trygga mänskliga relationer. I småbarnsfostran syns de vuxnas engagemang i fostran av barnen och i barnens inlärning i form av lyhördhet inför barnets emotionella välbefinnande. Den vuxna lyssnar, låter barnet välja vad det vill göra, utforska, göra slutledningar och uttrycka sina tankar. Centrala mål i småbarnsfostran är: - att öka barnet personliga välbefinnande, - att stärka barnets emotionella färdigheter och - att öka barnets självständighet. ETT VÄLMÅENDE BARN = ett balanserat barn: BARNETS PRIMÄRA BEHOV TILLGODOSEDDA Fysiska hälsa, hygien föda vila miljö motion Psykiska sund självkänsla godkännande uppskattning Sociala relationer Kreativt barn uttryck HELHETEN VÅRD, FOSTRAN OCH UNDERVISNING GENOMFÖRS I VERKSAMHETEN FUNGERANDE SPRÅK, KOMMUNIKATION OCH VÄXELVERKAN barnet har sitt eget, för honom eller henne karakteristiska, sätt att utrycka sig LEKANDE BARN lekens betydelse för barnet förstås och leken omhuldas BARNET UPPMÄRKSAMMAS SOM INDIVID - barnet får agera på sitt eget karakteristiska sätt - barnet får uppleva att det är en uppskattad medlem i gemenskapen som sig själv; barnet blir hört/hörs Barnet har möjligheter att uppleva GLÄDJEN AV ATT LÄRA SIG

11 11 Med syftet att öka barnets välfärd: - respekteras barnet som individ - möjliggörs positiva erfarenheter för barnet i barngruppen - godkänns barnet som sitt eget unika jag - skapas en fin atmosfär, där barnet upplever gemenskap och delaktighet Med syftet att stärka barnets emotionella färdigheter: - styrs barnet att uttrycka och hantera sina egna känslor - styrs barnet att beakta och främja också andras välbefinnande - övar barnet sociala färdigheter som behövs i gruppsituationer Med syftet att öka barnets självständighet: - stärks barnets självkänsla och -förtroende - stärks barnets mod och självständighet - ges barnet möjligheter att själv fatta beslut och välja med stöd av en vuxen Barnets lek och lärande: - barnets lek och barnorienterade aktiviteter stöds - lekens betydelse för barnets utveckling förstås 5. PEDAGOGISKT GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNFOSTRAN 5.1. HELHETEN VÅRD, FOSTRAN OCH UNDERVISNING Barnets tillväxt, utveckling och inlärning är delar i en obruten helhet som smälter in i varandra i den process småbarnsfostran utgör. Hur tyngdpunkten på de olika delområdena fördelas är beroende av barnets ålders- och utvecklingsnivå, barngruppernas sammansättning, gemenskapens värderingar samt fostrarnas synpunkter och lösningar. I vården, fostran och undervisningen av barnet understryks miljön, framför allt de relationer som innebär interaktion. Dessa äger rum både som umgänge mellan barnet och den vuxna och i sociala situationer dels bland barnen, dels bland de vuxna. I småbarnsfostran bär den fostrande gemenskapen ansvaret för att vården, fostran och undervisningen smälter samman. De vuxnas lyhördhet inför barnets känslor och emotionella välbefinnande är grunden för hela det skeende som utgör barnets tillväxt och inlärning. De vuxnas uppgift är att lyssna på barnet, låta det själv välja funktioner, dra slutsatser och uttrycka sina åsikter. Vården i småbarnsfostran = är grundläggande omvårdnad Fostraren ser till att barnet får den primärvård som tillfredsställer barnets behov och skapar på det sättet grunden för barnets välfärd. Ett välmående barn, vars primära behov är tillfredsställda, har

12 12 funktionsförmåga och kan koncentrera sin uppmärksamhet på sådant som gynnar tillväxten, utvecklingen och inlärningen. = respekterar barnets personlighet Barnet upplever att han eller hon får uppskattning och att han eller hon blir godkänd som sig själv. Grunden för livslångt lärande läggs genom att barnet ges tillräckligt tid och stöd för delaktighet och inlärning. = stöder barnets emotionella utveckling Vårdsituationen innebär att man bryr sig om, vilket omfattar vänlighet, avsaknad av brådska, tålamod. Vårdsituationen är emotionellt tankande som är intimt förknippat med famnen och fysisk närhet. Fostran och undervisning i småbarnsfostran Målet för fostran och inlärningen är att barnet får en god självuppfattning. Då självuppfattningen uppstår är förutom de sociala förhållandena också känsloklimatet väsentligt. Det viktigaste är hur barnet upplever sig själv och hurdan det anser sig vara vid inlärningen (en som lyckas, en som klarar sig, en som ger upp ). En atmosfär som är trygg för barnet främjas med basrutiner i vardagen. Vardagsfunktionerna är viktiga situationer i tillväxt och inlärning. Barnets förmåga att uttrycka sig själv och att tänka är grunden för inlärning. Barnet lär sig på det sätt som är karakteristiskt för varje ålders- och utvecklingsnivå. Barnet har en naturlig vilja att utforska och försöka, och den vuxnas uppgift är att skapa olika vardagssituationer, där det är möjligt för barnet att observera, delta, fråga, lösa problem och bedöma verksamheten tillsammans med en grupp likställda och en vuxen SPRÅKETS BETYDELSE I SMÅBARNSFOSTRAN Man lär sig språk i levande växelverkan; ju mindre barn, desto större betydelse har fostrarens närhet och växelverkan för språkutvecklingen. Det är viktigt att den reciproka (ömsesidiga) förspråkliga kommunikationen (miner, gester, rörelser) aktiveras innan barnet lär sig tala. För ett litet barn är ljudserierna i talet till en början betydelselösa helheter, men i språklig interaktion lär sig barnet småningom att gestalta det hörda genom de betydelser omgivningen ger det. Då interaktionen blir mera omfattande ökar inlärningen genom lekar och spel i gruppen av likställda. Interaktionen och språket är med i all verksamhet alla dagar. Återkommande verksamheter och barnets olika erfarenheter utvecklar dess språk. Språkutvecklingen främjar barnets övriga utveckling. Språket ger redskap för behandling och klassificering, för kognitiv (kunskapsmässig) utveckling och uttrycksförmåga. I och med att språket utvecklas erbjuds barnet mångsidiga språkliga upplevelser som är lämpliga för barnets utvecklingsnivå. Barnets naturliga intresse för språket stöds och barnet erbjuds möjligheter att leka med språket. I takt med att barnets förmåga att noggrant särskilja det hörda utvecklas blir det möjligt för barnet att ta till sig ordgestalter och -former allt exaktare och att återkalla dem i minnet. Detta skapar förutsättningar både för att uttrycka sig i tal och för allt mångsidigare förmåga att förstå tal. Barnets förmåga att lyssna övas upp och man ser till att

13 13 barnet blir hört och förstått. Fostringsmiljön skall erbjuda både talade och skrivna impulser och mångsidigt material och mångsidiga redskap som stöder språket. 5.3.VERKSAMHETSSÄTT SOM ÄR TYPISKA FÖR BARNET Att leka Leken är ett världsomfattande fenomen och den har bl.a. följande karakteristiska drag: Genom leken övar barnet det nyaste det lärt sig, sina färdigheter och sin förmåga. Med lekens hjälp bearbetar barnet sina känslor och erfarenheter. Barnet njuter av sina kunskaper och färdigheter och samtidigt utvecklas barnets tänkande, det får erfarenheter av välbehag och självförtroendet växer. Barnet utnyttjar erfarenheter ur verkliga livet och skapar egna regler då leken framskrider och behärskar på det sättet leken. Barnet beslutar sig själv för att leka, det kan inte tvingas till lek. Barnet föreställer sig och spelar upp olika händelser och roller, och använder på det sättet rolleken som övning inför framtiden. Barnet kan fördjupa sig så koncentrerat i leken att det är svårt att vända dess uppmärksamhet från flow-läget i leken, där djupinlärning äger rum. Allt som syns i leken är betydelsefullt för barnet, även om allt som är betydelsefullt för barnet inte syns i leken. Ett litet barns första betydelsefulla upplevelser av lek uppstår i växelverkan med en vuxen, och barnet börjar tidigt undersöka också tingen i sin miljö aktivt. Då betydelserna dyker upp läggs grunden för att övergå till påhittade lekar, där barnet utvecklar sin förmåga att lösgöra sig från nuet och här syns också början på fantasi och abstrakt tänkande. De påhittade lekarna utvecklas med barnets utveckling till rollekar, som är typiska barnlekar ända till förpuberteten. Större barn gillar också regellekar. Att stöda barnets lek kräver omsorgsfull observation av den vuxna och förmåga att särskilja leksituationer. Den vuxna skall vara lyhörd för att känna igen barnets verbala och icke-verbala avsikter och svara på dem. Den vuxna ger barnet frihet att leka, men stöder vid behov och berikar leken till exempel med föreställningar och redskap. Den vuxna förstår den likställda gruppens betydelse, eftersom den gör det möjligt för barnet att leka på eget initiativ. Den vuxna visar också sin uppskattning för leken genom att lyssna på barnet Att röra på sig Daglig motion är grunden för ett friskt barns välbefinnande. Genom att röra på sig lägger barnet inte bara grunden för ett sunt liv, utan får också fart och upplevelser. För barnet är motion ett naturligt sätt att lära känna sig själv, andra människor och sin omgivning. Fostringsgemenskapen och verksamheten inom den gör det möjligt för barnet att röra på sig dagligen. Fostrarnas uppgift är att observera motionens betydelse för barnets helhetsutveckling och motoriska inlärning. Det här beaktas både i miljön, som stimulerar till motion, och i observationen av varje barns motoriska inlärning. Ett barn som rör på sig behöver utrymme och

14 14 därför är det viktigt att utrymmena kan ändras efter behov. Också inomhus borde barnen ges möjligheter att röra på sig fartfyllt, att leka och spela. Genom att kombinera motorisk aktivitet och undervisning ökar fostraren barnets möjligheter att lära sig Att uppleva och uttrycka konst Genom skapande och upplevelse av konst kan barnet erbjudas en möjlighet till verklig glädje av inlärning. I konsten har barnet en möjlighet att uppleva en fantasivärld, där allting är möjligt och sant på lek. Dessa upplevelser föds i en atmosfär som värnar om musik, bildkonst, dans, drama, hantverksfärdigheter och barnlitteratur. Barnet njuter at konst, färdighet och uttryck både ensam och tillsammans med andra. På det sättet utvecklas barnet både som individ och som medlem i gruppen. Fostrarens förmåga att observera barnets egna personliga val och respektera dem ökar och uppmuntrar barnets konstnärliga upplevelser och uttryck. Fostraren ger rum, tid och ro åt barnets egen fantasi och kreativitet. Barnet får möjlighet att mångsidigt ta del av olika konstområden och att förverkliga mål det själv ställt upp och den vuxna leder barnet i tekniskt kunnande och övning Utforskande Redan för ett litet spädbarn är utforskande ett naturligt sätt att tillfredsställa nyfikenheten och uppleva delaktighet i den omgivande världen och gemenskapen. Senare fungerar barnets egen upplevelsevärld och växelverkan med andra människor och den närmaste omgivningen som inspiration till utforskande. Utforskandet är viktigt för att det upprätthåller och förstärker glädjen över att lära sig och är en erfarenhet som erbjuder försök, misstag och känslan av att lyckas. Fostrarna skapar en öppen och sporrande atmosfär som inspirerar till utforskande. De möjliggör barnets lärande genom att ge det tid att utforska och förundra sig. Den vuxna leder och sporrar barnet att pröva på saker och ting och söka förklaringar i de dagliga omvårdnads-, fostrings- och undervisningssituationerna. Genom sin egen verksamhet möjliggör och sporrar den vuxna barnet till att tänka själv och lösa problem INNEHÅLLSMÄSSIG INRIKTNING I VERKSAMHETEN I planeringen och genomförandet av all verksamhet inom småbarnsfostran beaktar man barnets kritiska perioder och intressen och agerar i enlighet med dem. Då ett barn t.ex. börjar intressera sig för bokstäverna, ges det möjlighet att lära sig dem. Då verksamheten planeras är barnens egen iver och deras intresse det viktigaste och barnens behov är utgångspunkten för all planering. Redan då verksamheten planeras är man medveten om att allting är förknippat med allting. På det sättet är verksamheten både integrerad och harmonisk.

15 15 Då innehållet i inriktningarna planeras öppnas ämneshelheter i inriktningarnas riktning genom frågor som kommer upp tillsammans med barnen. Längden på ämneshelheterna kan ökas/minskas i enlighet med barnens intresse och behov. I planeringen funderar man på vilka inriktningar som kan genomföras via olika bekanta företeelser som finns i miljön Matematisk inriktning Matematiken i småbarnsfostran är "vardagsmatematik" som genomförs i dagliga vardagssituationer t.ex. hur många köttbullar äter du, hur många barn är på plats, vem är längre/kortare genom spel, lek och ramsor Naturvetenskaplig inriktning Till den naturvetenskapliga inriktningen hör: att utnyttja Lojos egen närmiljö Lojo sjö Lojoåsen skogarna, parkerna som metod utflykter i närmiljön att utveckla naturobservationen som metoder t.ex. projektet Gröna flaggan, skogsmulleverksamheten att utforska, observera, testa uppföljning av fenomen erfarenheter upplevelser att lyssna på talgoxens sång på en skogstuva att stanna upp, förnimma naturen att använda och uppskatta naturmaterial sortering, återvinning, hållbar utveckling personalens medvetet positiva attityd barnen mera med i praktiska göromål (t.ex. mjölkburkar till insamling) att följa med årstidernas växling djur växter naturfenomen (t.ex. vädret) Historisk-samhällelig inriktning Med hjälp av den historisk-samhälleliga inriktningen bildas barnets rötter till den egna hembygden och närmiljön. Lojolandskapet med sjöar, åsar och bebyggda objekt öppnar synvinklar till gångna händelser. Det går ofta att stifta bekantskap med objekten i närmiljön och hembygden genom att göra utflykter. En bild av det förgångna kan byggas upp med hjälp av föremål och dokument. Också äldre människor och barnens föräldrar är en värdefull källa till information. Att stifta bekantskap med verksamheten i det moderna samhället samt med den

16 16 lokala konst- och kulturverksamheten skapar för sin del en grund för barnets samhälleliga utveckling Estetisk inriktning Den estetiska inriktningen innehåller observation, lyssnande, kännande och skapande. Barnet får upplevelser och egna förnimmelser genom skönhet, harmoni, melodi, rytm, stil, spänning och glädje. Också föreställning och intuition är typiskt för barnet. Genom egna förnimmelser och erfarenheter börjar barnets värderingar, attityder och åsikter ta form Etisk inriktning Den etiska fostran ingår i all vård och fostran, i det dagliga livet och i att växa som människa, där lärande genom modeller har en stor betydelse. I detta ingår granskning av infallsvinklarna rätt och fel, gott och ont samt sanning och lögn. Barnet styrs till rättvisa, respekt för andra och jämställdhet med beaktande av barnets utvecklingsnivå. Också svåra känslor, såsom rädslor, ångest och skuld, behandlas i syftet att säkerställa barnets grundläggande trygghet Religions- och åskådningsanknuten inriktning I den religions- och åskådningsanknutna fostran ser man till att barnet har möjlighet att stifta bekantskap med religiösa, andliga och mentala företeelser och fenomen, med beaktande av och respekt för barnets och dess familjs religiösa synsätt. Barnet tar del av och lär sig om traditioner, vanor och praxis i religioner och åskådningar i dess närhet. Barnet får möjlighet till tystnad, förundran och meditation samt tillfälle att fråga och fundera SÄRSKILT STÖD OCH TIDIGT INGRIPANDE Då ett behov av särskilt stöd observeras är det viktigt att personalen inom småbarnsfostran och föräldrarna samarbetar och att samarbetet bygger på en förtroendefull fostringsgemenskap. Barnets behov av stöd kan framträda på olika områden i barnets utveckling eller varaktigt eller för olika långa tider inom vissa delområden i utvecklingen. Behovet av stöd kan ha konstaterats tidigare eller framträda för första gången. Då behovet av stöd tas upp kan personalen utnyttja ett s.k. sållningssystem, som kan vara till hjälp då behovet av stöd bedöms och beskrivs. Det viktiga är att bedöma behovet av stöd i olika verksamhetsmiljöer och att också ägna uppmärksamhet åt barnets starka sidor. I småbarnsfostran är målet att identifiera behovet av stöd i ett tidigt skede för att kunna förebygga att svårigheterna hopar sig och blir långvariga. Ett redskap för att identifiera behovet av stöd är treårsbeskrivningarna i dagvården (Napero) och femårsundersökningarna (KEHU Viikaria!), som i Lojo utförs i samarbete mellan föräldrarna, rådgivningen och dagvården. Stödåtgärderna inom småbarnsfostran sätts in omedelbart då behovet av stöd observerats. I Lojo anordnas särskilt stöd i första hand i barnets egen dagvårdsgrupp, i det egna dagvårdsområdet. Den fostrande gemenskapen granskar sin egen verksamhet och barnets fysiska, psykiska och

17 17 kognitiva miljö anpassas så att den motsvarar barnets behov. Genom planmässig verksamhet förstärks den rehabilitering som sker i vardagen. Barnets behov av individuellt stöd behandlas och besluten om strukturella stödåtgärder fattas i en arbetsgrupp för utlåtanden inom småbarnsfostran. En definition av behovet av särskilt stöd och hur detta anordnas fogas till barnets individuella plan för småbarnsfostran. Vid behov konsulteras experter i samråd med föräldrarna. I enlighet med barnets behov kan också annan stödservice anknytas till rehabiliteringen. Detta kräver effektiverat samarbete mellan personalen inom småbarnsfostran och olika myndigheter för att en enhetlig stödservicehelhet ska bildas. I Man ser till att stödet är obrutet i alla övergångsskeden i barnets liv och att all behövlig information följer med barnet. Som strukturell stödåtgärd kan barngruppens storlek minskas eller det kan behövs en specialassistent i gruppen som stöd för ett/flera barn. En stödåtgärd kan också vara att barnet placeras i en s.k. förminskad grupp (högst 15 barn i gruppen). Det finns en förminskad grupp i vart och ett av de finska dagvårdsområdena. Specialbarnträdgårdslärarna med vidgat arbetsområde inom småbarnsfostran är för sin del med om att planera och genomföra verksamheten för barn som behöver särskilt stöd och i samarbetet med familjerna och sakkunniga instanser inom alla dagvårdsområden. Inom de finska dagvårdsområdena arbetar 9 specialbarnträdgårdslärare med vidgat arbetsområde, varav en dessutom är koordinator för specialdagvården. Chefen för det svenska dagvårdsområdet fungerar också i sitt område som specialbarnträdgårdslärare. I svårigheter som gäller språk och växelverkan anlitas de två talterapeuterna inom dagvården som experter BARN MED OLIKA SPRÅK- OCH KULTURBAKGRUND I SMÅBARNSFOSTRAN Olika kulturer och religioner berikar småbarnsfostran och lär alla barn tolerans och förståelse för olikhet. I Lojo omfattar småbarnsfostran såväl barn som talar romani och barn som kommunicerar på teckenspråk som barn med invandrarbakgrund och invandrarbarn. Småbarnsfostran för dessa barn anordnas i samband med den normala verksamheten på så sätt att barnen hör till en grupp och deras sociala kontakter inom barngruppen stöds. Behovet av stöd för svenska hos barn över 3 år med invandrarbakgrund bedöms. I barnets plan för småbarnsfostran antecknas hur undervisningen i svenska som andra språk (S2) ska genomföras. Specialbarnträdgårdslärarna med vidgat arbetsområde fungerar inom sina områden som S2-ansvariga och instruerar personalen inom småbarnsfostran i att genomföra S2- undervisningen och är eventuellt också med om att ordna själva undervisningen. Alla barn skall ha möjligheter att växa till medlemmar både i sin egen kulturkrets och i det finländska samhället. Ansvaret för att barnets eget modersmål och egen kultur bevaras och utvecklas bärs i första hand av familjen. I detta får föräldrarna också stöd och uppbackning av småbarnsfostran. Stöd för barnets modersmål och kultur inbegrips också i barnets individuella plan för småbarnsfostran, som utarbetas tillsammans med föräldrarna. Deltagandet i småbarnsfostran stöder för sin del barnets möjligheter att lära sig finska eller svenska i naturliga situationer.

18 HELHETEN SMÅBARNSFOSTRAN, FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Småbarnsfostran och den anknytande förskoleundervisningen samt den grundläggande utbildningen skall bilda en helhet som med tanke på barnets utveckling framskrider följdriktigt. De innehållsmässiga inriktningarna i småbarnsfostran är mer omfattande än läroämnena i den grundläggande utbildningen och likaså mer omfattande än innehållsområdena i förskoleundervisningen. Valet och bearbetningen av inriktningarna är bundna till miljön och situationen. De centrala innehållsområdena i förskoleundervisningen kan placeras i anslutning till de innehållsmässiga inriktningarna i småbarnsfostran och på det sättet kan man visa på hurdana obrutna helheter det uppstår från de innehållsmässiga inriktningarna i småbarnsfostran till de centrala innehållsområdena i förskoleundervisningen och vidare till läroämnena i den grundläggande utbildningen. Varje inriktning inom småbarnsfostran har en förbindelse till flera innehållsområden i förskoleundervisningen. För att småbarnsfostran och förskoleundervisningen skall bilda en helhet som är meningsfull för barnet, är de samarbetsformer och strukturer inom undervisningsväsendet och småbarnsfostran som understryker denna helhet av avgörande vikt. Både småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen bör ha en gemensam värdegrundad åsikt om vad som avses med att stöda barnets inlärning. Det mest väsentliga med tanke på uppkomsten av en helhet är en gemensam uppfattning om barnets sätt att lära sig hur man lär sig, om innehållen i uppfostran och undervisning, om sociala färdigheter och om barnets behov av särskilt stöd. Småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen behöver också gemensamma överenskomna strukturer för den informationsöverföring som i praktiken sker från småbarnsfostran till den grundläggande utbildningen och från den grundläggande utbildningen till småbarnsfostran. I Lojo säkerställs en gemensam syn på grundskolan och småbarnsfostran på så sätt att lärarna deltar i utvärderingen och utvecklingen av planen för småbarnsfostran och planen för förskoleundervisning, medan personalen inom småbarnsfostran för sin del deltar i utvärderingen och utvecklingen av skolans undervisningsplan. Samarbetet inom regional planering och utvärdering sker varje verksamhetsår och det har säkerställts genom en årlig enhetlig tidtabell. De skriftliga verksamhetsplanerna lämnas till chefen för småbarnsfostran/undervisningschefen senast i augusti och den självutvärdering av verksamheten som varje enhet gör lämnas in i juni. Verksamheten planeras och utvärderas på blanketter som är gemensamma. Daghemsföreståndarna och skolornas rektorer ansvarar för att ett gemensamt möte anordnas årligen i början av verksamhetsperioden. Under mötet kommer man överens om det kommande samarbetet. Man tar särskilt fasta på det samarbete som anknyter till knutpunkterna mellan småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Samtidigt bedömer man möjligheterna att utnyttja specialarbetarnas insats och expertis i arbetet för att stöda de barn som behöver särskilt stöd för tillväxten, utvecklingen och inlärningen. 6. FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 6.1. FOSTRINGSGEMENSKAP Fostringsgemenskapen i småbarnsfostran innebär att föräldrarna och personalen tillsammans förbinder sig till att stödja barnets tillväxt och utveckling. Man utgår ifrån barnets behov. Föräldrarna och personalen inom småbarnsfostran agerar i jämbördig växelverkan, där båda parters likvärdiga, men olika kunskap om barnet kombineras. Utgångspunkten för

19 19 fostringsgemenskapen är att föräldrarna ska få ordet i större utsträckning. Föräldrarnas kännedom om det egna barnet lyfts fram och föräldrarnas intryck, förväntningar och kunskaper värderas och respekteras. Det viktiga är att skapa en förtroendefull gemenskap mellan personalen och föräldrarna. Målet för fostringsgemenskapen är att barnets två fostrarsamfund, hemmet och dagvården, når en interaktiv diskussion. Personalen inom småbarnsfostran har ansvaret för att fostringsgemenskapen är en del av samarbetet med familjerna och av barnets småbarnsfostran. I gemenskapen tappar man in den professionella sakkunskapen, utan uppmärksamheten fästs på hur den professionella fostraren ger sin egen kompetens, sina kunskaper och färdigheter i föräldrarnas och barnets bruk. Fostringsgemenskapen börjar i och med det första mötet med familjen och barnet. Från den stunden börjar familjen, barnet och dagvården bekanta sig med varandra. Det är viktigt att det inte bara är familjen som lär känna dagvården, utan dagvården ska också lära känna familjen och dess historia. Då barnet börjar i dagvården kan ett stöd vara att personalen besöker barnets hem för att bli bekant med barnet och att barnet sedan besöker daghemmet. Framför allt i fråga om små barn bör man satsa på början i dagvården och bära upp barnet inför den nya situationen. Fostringsgemenskapen bygger i hög grad på förmågan att lyssna och därigenom på ett förtroende som byggs upp med familjen. Då man lyssnar på och beaktar föräldrarnas syn på saker och ting, förväntningar och åsikter gynnas uppkomsten av förtroende. Genom en respektfull växelverkan och godkännande för att familjer, föräldrar och barn är olika kan man agera för barnets välbefinnande. De dagliga situationerna då barnet avlämnas och hämtas innebär viktig kommunikation med föräldrarna också upprätthåller fostringsgemenskapen. I Lojo förs en eller två gånger om året diskussioner om fostran med föräldrarna, där man tillsammans gör upp barnets plan för småbarnsfostran. Också gemensamma tillställningar, föräldramöten och fester är viktiga sätt för parterna i fostringsgemenskapen att närma sig varandra. Ett av syftena med fostringsgemenskapen är också att få föräldrarna mera med i utvärderingen och bearbetningen av planen för småbarnsfostran. I anslutning till fostringsgemenskapen startade vi i Lojo hösten 2006 grundläggande utbildning i fostringsgemenskap för dagvårdspersonalen. Med hjälp av utbildningen försöker vi föra ut principerna och verksamhetssätten för fostringsgemenskapen i vardagen inom dagvården i Lojo FÖRÄLDRARNA MED I PLANERINGEN OCH UTVÄRDERINGEN AV DAGVÅRDSENHETENS VERKSAMHET I början av verksamhetsåret arrangeras föräldrakvällar i enheterna för småbarnsfostran. Där får vårdnadshavarna information om planeringen och utvärderingen av verksamheten. I det här skedet har föräldrarna en möjlighet att påverka planeringen och komma med önskemål om temana i inriktningsområdena. Önskemålen, och de samtal som förs med föräldrarna tas i betraktande då vardagen inom småbarnsfostran planeras. Planerna skall vara i bruk bland personalen och föräldrarna skall ha tillgång till dem. Föräldrarna har möjligheter att utvärdera verksamheten och framföra sina synpunkter under samtal med personalen inom småbarnsfostran samt i en enkät om kundnöjdhet som görs vart annat år. Barnen deltar också i utvärderingen av verksamheten med metoder som lämpar sig för dem.

20 UTARBETANDE AV BARNETS INDIVIDUELLA PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN OCH UTVÄRDERING AV PLANEN Personalen inom småbarnsfostran i Lojo gör ungefär två månader efter skolstarten i samråd med föräldrarna upp en individuell plan för småbarnsfostran för varje barn som får dagvård. En tid för diskussion reserveras för varje familj för uppgörande av planen. Personalen och föräldrarna beslutar tillsammans om barnet ska närvara under diskussionen. Då planen görs upp tillför föräldrarna information om barnets utveckling och uppväxtmiljö samt olika vanor. Utgående från personalens observationer, föräldrarnas sakkunskap och eventuellt barnets egen åsikt antecknas barnets starka sidor och föremål för barnets intresse i planen samt kommande saker som behöver övas. Barnets eventuella behov av särskilt stöd beaktas i planen i enlighet med varje barns individuella behov. Barnets plan för småbarnsfostran fungerar som grund för personalens planering då ett enskilt barns och hela gruppens verksamhet planeras. Hur planen genomförts utvärderas minst en gång om året tillsammans med föräldrarna. 7. SAMARBETE BLAND PERSONALEN INOM SMÅBARNSFOSTRAN Genomförandet av en målinriktad småbarnsfostran förutsätter att den personal som deltar samarbetar intensivt och planmässigt. Samarbete sker både inom dagvårdsområdena och mellan olika dagvårdsområden. I Lojo utgörs dagvårdsområdena av dagvårdsteam med olika dagvårdsformer som lyder under en och samma chef. Hela personalen i ett team utarbetar tillsammans planen för småbarnsfostran och utgående från planen för förskoleundervisningen en plan för verksamhetsåret med gemensamma mål endera en eller två gånger om året. Utgående från denna plan utarbetar varje grupp som erbjuder småbarnsfostran en tillämpad verksamhetsplan för sin egen barngrupp; preciserar målen, innehållet och utvärderingssätten. Verksamheten utvärderas både inom gruppen och inom teamet. Informationen sköts på personalmöten inom teamen och på gemensamma möten för hela teamet enligt en överenskommen modell. Stadens plan för småbarnsfostran utvärderas årligen i juni samt uppdateras och justeras vid behov. Utvärderingen görs först i de olika dagvårdsområdena och därefter i samarbete mellan de olika områdena. 8. NÄTVERKSSAMARBETE OCH SAMARBETE MED ANDRA SAKKUNNIGA INOM SMÅBARNSFOSTRAN Multiprofessionell planering och utveckling tillsammans med hela det nätverk som betjänar barnet och familjen är en integrerad del av verksamhetsformerna inom småbarnsfostran. Vid behov samarbetar man också regionalt. Småbarnsfostran stöds av ett regelbundet och intensivt samarbete med de serviceinstanser som står barnet och familjen nära. Samarbetet förutsätter samtycke av barnets föräldrar/vårdnadshavare. I första hand utförs samarbetet av barnets föräldrar/vårdnadshavare

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Fyra tassar och en svans blir fem

Fyra tassar och en svans blir fem Nina Borgström Fyra tassar och en svans blir fem En studie i hur hundassisterad pedagogik som metod kan främja barns inlärning i matematik Kandidatarbete Enheten för barnpedagogik vid Åbo Akademi Helsingfors

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer