SATEENKAARI KOTOS PLAN FÖR PRINCIPER OCH ÖVERVAKNING AV DEN EGNA VERKSAMHETEN DAGHEM LYCKOBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SATEENKAARI KOTOS PLAN FÖR PRINCIPER OCH ÖVERVAKNING AV DEN EGNA VERKSAMHETEN DAGHEM LYCKOBO"

Transkript

1 SATEENKAARI KOTOS PLAN FÖR PRINCIPER OCH ÖVERVAKNING AV DEN EGNA VERKSAMHETEN 2014 DAGHEM LYCKOBO

2 INNEHÅLL 1 INLEDNING INNEHÅLL FÖRVERKLIGANDET AV PRINCIPER FÖR OCH ÖVERVAKNING AV DEN EGNA VERKSAMHETEN Producentens kontaktuppgifter Verksamhetsidé, värden och verksamhetsprinciper Tillsynens organisering, ledning och ansvarspersoner KVALITETSSYSTEM Personalens deltagande och arbetsplatsorientering Vårdnadshavarens och barnets deltagande Att känna igen risker - korrigerande åtgärder SERVICENS INTERNA ÖVERVAKNING Personalen Utrymmen Apparater och tillbehör Klientsäkerhet Klientens ställning och rättigheter Klientarbetets innehåll och dess tillsyn Behandling av klientinformation PRINCIPERNA FÖR OCH ÖVERVAKNINGEN AV DEN EGNA VERKSAMHETENS SKILDA DOKUMENT UPPFÖLJANDET AV PRINCIPERNA FÖR OCH ÖVERVAKNINGEN AV DEN EGNA VERKSAMHETEN GILTIGHETSTIDPUNKT... 7

3 1 INLEDNING Att fastställa principerna och övervakningen av den egna verksamheten är en del av daghemmets förverkligande och verkställande av kvalitetsarbetet. Med detta menas Sateenkaari Koto Oy:s olika daghems egen verksamhets kvalitetsbedömning, på så sätt att verksamheten följer lagen och övervakningsprogrammen, samt de för verksamheten egna fastställda kvalitetsbehoven, där man tagit fasta på servicens egna kvalitetsrekommendationer. Principerna för och övervakningen av den egna verksamheten är ett offentligt dokument, som ska finnas synligt för kunderna. 2 INNEHÅLL 2.1 Förverkligandet av principer för och övervakning av den egna verksamheten Producentens kontaktuppgifter Adress och kontaktuppgifter: Daghem Lyckobo Virusmäkivägen 65 b, Åbo Telnr Verksamhetens ansvariga: Henna Junttila, verksamhetschef Servicens producent och ansvarsperson: Pia Pikkarainen, daghemmets föreståndare Daghem Lyckobo är registrerat som producent för privat service den och godkänd som servicesedelproducent den i Åbo Verksamhetsidé, värden och verksamhetsprinciper Sateenkaari Koto Rf är en vinstoberoende, allmännyttig förening, vars uppgift är att producera familjelik dagvård och mångsidig service som stöder småbarnsfamiljers föräldraskap. Föreningen ägs till 100 % av Sateenkaari Koto Oy, som i sin tur distribuerar daghemsverksamhet. Daghemsverksamhetens ledsagande värden är: familjecentrerat, närhet och familjelik omgivning Tillsynens organisering, ledning och ansvarspersoner För principerna för och övervakningen av den egna verksamheten på daghemmet ansvarar daghemmets föreståndare. För följande områden har ansvarspersoner utsetts: Kvalitetskontroll Småbarnsfostran Förskola och elevvård Personalens och studerandes arbetsplatsorientering Säkerhetsplan och brandsäkerhet Första hjälp-/medicinskåp Arbetsskydd och arbetssäkerhet Matansvarig Gröna flaggan-ansvarig

4 2.2 Kvalitetssystem Sateenkaari Koto har i praktiken ett elektroniskt kvalitetssystem, där man sparat användbara dokument och blanketter. Detta system fungerar också som ett arkiv. Därtill använder man sig också av kvalitetsenkäter till både kunderna och personalen. År 2012 fyllde klienterna i både Åbo stads kvalitetsundersökning, utarbetad av en kvalitetsarbetsgrupp, samt Sateenkaari Koto egen TAK (tukiarvioi-kehitä; stöd, utvärdera, utveckla) - klientbelåtenhetsenkät. I framtiden kommer vi att använda oss enbart av Åbo stads gemensamma kvalitetsundersökning för vårdnadshavare. För klienterna: Åbo stads kvalitetsundersökning TAK-klientbelåtenhetsenkät för vårdnadshavare, på våren TAK-klientbelåtenhetsenkät för barn i åldern 3-5 år & förskola, på våren För personalen: TAK-arbetsbelåtenhetsenkät för personalen och föreståndaren, på våren TAK-föreståndarens utvärdering, på våren Daghemmets kvalitetsuppehållning och utveckling påverkas också av: planen för småbarnsfostran- och förskoleplanen samt deras årliga uppdatering barnets egen utvecklingsplan och portfolio den årliga verksamhetsplanen förskoleundervisningens rehabiliterande KOS- (kasvun ja oppimisen seurantalomake: utveckling och läro-uppföljningsblankett) blanketten för barnets småbarnsfostran utvecklingssamtal 1-2 gånger under verksamhetsåret daghemmets årliga egna teamavtal regelbundna personalmöten en gång per vecka personalens utvecklings-, utvärderings och planeringsmöten personalens fortbildningar personalens utvecklingssamtal i januari-februari föräldramöteskvällar Personalens deltagande och arbetsplatsorientering Daghemmets arbetsplatsorienteringsmapp finns i föreståndarens låsta skåp. Vi är på väg att övergå till en helt elektronisk arbetsplatsorienteringsmapp under år Arbetstagaren förbinder sig till tystnadsplikt under arbetsanställningen, och att underteckna ett arbetsavtal. Sateenkaari Koto fortbildar sin personal regelbundet, genom att ordna fortbildningsdagar för hela personalen två gånger per år. Därtill har personalen möjlighet att självmant söka till olika intresserande fortbildningar. Utbildningssplanen finns i arbetsplatsorienteringsmappen. För studerande utnämns en handledare, som tar emot studeranden, sätter in denna i arbetet, och vägleder studeranden under praktikperiodens gång. Vid så kallade provtillfällen fungerar alltid daghemmets föreståndare som övervakare och utvärderare, samt en av arbetstagarna som gått en särskild utbildning för att kunna bedöma och emottaga proven Vårdnadshavarens och barnets deltagande Klienterna och de egna kan ge respons angående kvaliteten och klientsäkerheten till exempel genom klientenkäten. En sammanställning görs över resultaten från enkäten, som behandlas först av föreståndarna på föreståndarmöten, och under höstens början behandlas de på föräldramöteskvällen. På basen av sammanställningen görs planer för verksamheten. Föräldramöteskvällarna hålls i diskuterande syfte, och utvecklar på det sättet vardagen. Barnen hörs dagligen i daghemmets vardag

5 till exempel genom smågruppsverksamhet och sagotering. Annan respons utnyttjas dagligen i principerna för och utvecklingen av verksamheten. Till klienten och dennes närmaste, ges direkt information och vård då klienten utsatts för skada eller en farosituation. Antingen ges informationen via telefon, eller så när vårdnadshavaren hämtar barnet från daghemmet. En skaderedogörelse eller olycksfallsredogörelse skrivs alltid ner på en skild blankett. Årligen går man igenom dessa blanketter tillsammans med den arbetsplatsskyddsansvariga, och gör planer för hur man kan undvika sådana situationer i framtiden Att känna igen risker - korrigerande åtgärder Daghemmets säkerhetsplan och riskkartotering finns i arbetsplatsorienteringsmappen. Riskkartotering görs en gång per år i varje daghem. Riskkartoteringen uppdateras tillsammans med den arbetsplatsskyddsansvariga samt med daghemmets personal. Det väsentliga är ett gemensamt ansvar för att utvärdera risker och kritiska arbetsskeden, och att vara förberedd på dem, samt att kunna uppfylla eventuella korrigerande åtgärder. Gruppen ansvarar för att riskkontrolleringen uppfylls på alla nivåer, att man utnyttjar servicens utveckling och att verksamhetssätten förändras utgående från kvalitetsmålsättningarna. 2.3 Servicens interna övervakning Personalen Personalbehovet är enligt lagen 1 arbetstagare / 4 st. under 3-åriga barn, eller 7 st. över 3-åriga barn.. I Lyckobo finns 41 barn, varav 6 st. är under 3-åringar, och 35 st. över 3-åringar. I huset arbetar 4 st. barnträdgårdslärare, 3 st. barnskötare samt ett daghemsbiträde. Daghemmets föreståndare gör ett arbetsavtal med nya arbetstagare, och skriver vid behov ett arbetsintyg. I samband med att man skriver ett arbetsavtal, kollas också brottsregistret och utbildningsbetyget. Genom att skriva på arbetsavtalet förbinder sig arbetstagaren till tystnadsplikt under arbetsförhållandets gång och då detta slutar. Daghemmets föreståndare gör upp arbetslistor för ungefär 3-månaders perioder. I arbetslisttabellerna uppmärksammas också användningen av vikarier då man vetat att någon i personalen är borta. Vid plötsliga frånvarodagar används daghemsbiträdet vid behov som hjälp, tills man får en vikarie till gruppen. Ifall man inte lyckas få en kompetent vikarie, kan man tillfälligt anställa en inkompetent arbetstagare Utrymmen Lyckobo daghem fungerar i ett gammalt trähus i stadsdelen Raunistula i Åbo. I daghemmet finns tre stora rum, där barngrupperna använder sig av var sitt rum. Gräshopporna använder sig av den stora salen, Delfiner verkar i mat- och lekrummet, och Trålsländor i det mindre rummet. De allmänna utrymmena är tamburen, köket, samt badrummen, varav två stycken är till barnens förfogande, och ett till personalen. Som komplement till de här rummen finns också en glasveranda, som fungerar som alla gruppers lekutrymme. Daghemmets gård är stor, och delar sig i tre olika typers områden. Gårdens framsida är sandbaserad, och där finns en lekstuga, rutschbana, klätterställning, gungbrädor samt en sandlåda. Till framsidan hör också en liten skog, där det växer stora lönnträd. Bakom huset finns ett trädgårdsaktigt gräsområde, där det växer bl.a. gamla äppelträd och buskar. Gården omgärdas delvis av ett högt metallstängsel, delvis av ett plankstaket. Bottenritningarna till utrymmena och gårdsplanen finns som bilaga i säkerhetsplanen. Åbo fostran- och utbildningsverk, samt räddnings- och miljöplaneringsmyndigheter övervakar verksamheten och gör årliga inspektioner. Arbetsskyddets verksamhetsplan är gjord enligt arbetsskyddskommittéens direktiv, och uppdateras årligen.

6 2.3.3 Apparater och tillbehör Apparater och tillbehör samt deras tillhörande instruktioner finns i regel i säkerhetsplanen samt i planen för småbarnsfostran. Kökets plan för principer och tillsyn finns på kylskåpets vägg, samt i arbetsplatsorienteringsmappen. Alla daghem håller sina tvättmedel i låsta skåp utom räckhåll för barnen. Tvättmedlens användningsinstruktioner hittas i daghemmets arbetsskyddsmapp. Tillbehör gällande brandsäkerheten sköts av daghemmets föreståndare. Räddningsplanen finns i arbetsplatsorienteringsmappen. På daghemmet finns en första hjälpväska, som tas med på utflykter Klientsäkerhet I ärenden gällande klientsäkerheten hittas all information i säkerhetsplanen, som hittas i arbetsplatsorienteringsmappen. Riskerna i daghemmets verksamhet är minimerade. Verksamhetstillbehören är riktade till barn och förvaras enligt användning. Barnen är under uppsikt under hela vårddagen. På daghemmet finns färdigt uttänkta handlingsplaner utifall att det uppkommer en risksituation. Alla avvikande situationer skrivs upp för att kunna efterbehandlas. På basis av dessa uppskrivningar görs planer för hur man ska förebygga nya risker Klientens ställning och rättigheter En bild av Sateenkaari Kotos vårdstig: ansökan till daghemmet, dagvårdens påbörjan, att delta i dagvården och att avsluta dagvården, hittas i daghemmets plan för småbarnsfostran. Denna, och också mobbningsplanen hittas i arbetsplatsorienteringsmappen. Barnets dagvårdshistoria och aktuella händelser dokumenteras i barnets egen portfolio. Personlig information förvaras inte i portfolion, utan endast sådant som berör barnets vardag på daghemmet. Portfolion förvaras synlig för barnen i grupprummen. Servicen produceras enligt olika stödformer: Servicesedel: mera om förmåner och rättskydd i servicesedelns regelboks allmänna uppslag, punkt 5. Privatvårdsstöd: FPA:s hemsida / barnfamiljer Köptjänst (närliggande kommuner): köptjänstservicen bestäms alltid tillsammans med den köpande kommunens dagvårdsavdelningschef. Vid reklamationstillfällen ska familjen meddela om sin missnöjdhet till avtalspartnern, det vill säga till daghemmet. Reklamationen ska komma skriftligen på för sådan anvisad blankett. Blanketten fås av personalen på daghemmet. I sista hand skyddas klienten av konsumentskyddslagen (mera bl.a. i servicesedelns regelbok, allmänna uppslag, punkt 5.9) Klientarbetets innehåll och dess tillsyn Servicen stöder uppväxt/välmående, näringstillförsel, utomhusvistelse och motion. Mera om dessa berättas i planen för småbarnsfostran. Verksamheten och smågrupperna är planerade enligt barnens ålder, och för att stöda barnen som individer. Lunch och mellanmål hämtas till daghemmet från Naperokeittiöt Oy, som ansvarar för matens kvalitet. Matlistorna som används är godkända av en näringsterapeut. Utomhusvistelse och motion för barnen är planerad så att de får minst 2 timmar av dessa varje dag, förstås beroende på väderförhållandena. Hygienen på daghemmet, vård av sjukdomar samt medicinalvård kan man läsa mera om i säkerhetsplanen. I hygienaspekter uppmuntrar man barnet till att klara sig självt. I regel ger vi inte mediciner till barnen på daghemmet, förutom då det gäller långtidssjuka barn. Barnens hälsotillstånds övervakan hör till hela personalen. Ifall ett barns hälsotillstånd hastigt försämras, måste man genast ta kontakt med vårdnadshavaren.

7 Städningen på daghemmet sköts i regel av daghemsbiträdet i samarbete med personalen. Skilda städoch läkemedelsplaner finns i arbetsplatsorienteringsmappen Behandling av klientinformation Vi följer följande lagar: - Personuppgiftslagen (523/1999) - Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) - Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) Därtill följer vi en specifik del ur servicesedelns regelbok, som ger oss instruktioner för hur klientinformationen ska förvaras. Kommunen för ett register över Åbo stads områdes barn som använder dagvården. Dokument innehållande personinformation samlas bara in då det är nödvändigt för verksamheten. Alla personliga dokument förvaras i låsta skåp. Information ges vidare endast till de instanser som fått lov av vårdnadshavaren. Alla personliga dokument tillhörande barnen ges vid upphörande av vårdavtalet till barnets vårdnadshavare. Inga dokument eller meddelanden innehållande personuppgifter skickas elektroniskt. Informationsskyddsansvariga inom Sateenkaari Koto är Henri Liimula. Registerutdrag (personuppgiftslagen 10 ) hittas i arbetsplatsorienteringsmappen. Personalen är tillskriven att följa tystnadsplikt inom all verksamhet, också utanför arbetstid. Detta gäller också till exempel i användning av telefonen, verksamhet på sociala forum såsom Facebook, samt så att säga överdriven behandling av ett barns ärenden. Daghemmets föreståndare deltar i Åbo stads uppfostran- och utbildnings småbarnsfostransavdelnings möten en gång per månad, samt i utvecklingsdagar två gånger per år. Kommunens elektroniska dagbok över barnens närvaro på daghemmet ifylls regelbundet. 2.4 Principerna för och övervakningen av den egna verksamhetens skilda dokument Planen för småbarnsfostran Förskoleplan Säkerhetsplan Räddningsplan Mobbningsförebyggandeplan Läkemedelsplan Städningsplan Köket principer och tillsyn Servicesedelns regelbok, allmän och specifik del 3 UPPFÖLJANDET AV PRINCIPERNA FÖR OCH ÖVERVAKNINGEN AV DEN EGNA VERKSAMHETEN Planen uppdateras en gång per år i juni, och fylls på vid behov. Daghemmets förståndare är ansvarig för uppdateringen av planen. 4 GILTIGHETSTIDPUNKT Plats och datum / / Pia Pikkarainen, daghemsföreståndare

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Säkerhetsplanen 5 2.1 Lagstiftning 5 3. Allmänna uppgifter för verksamhetens enheter 7 3.1 Verksamhetsenhetens

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors

Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors EN SÄKER VERKSAMHETSMILJÖ Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors Anvisning för organisatörer av frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors avdelningar, distrikt, centralbyrå

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2012

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2012 Kvalitets- och personalbokslut för 2012 Kvalitets- och personalbokslut 2012 1 2013 Försprång i vårt arbete Inom ramen för vårt utvecklingsarbete har vi målmedvetet tagit tillvara möjligheter och åtgärdat

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

En rökfri arbetsplats. en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet

En rökfri arbetsplats. en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet En rökfri arbetsplats en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet Innehåll En rökfri arbetsplats 2 En rökfri arbetsplats 3 Hur får man en rökfri arbetsplats? 5 Arbetsplatsen är rökfri 6 Renhet i enlighet

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer