Fridtjuv Bergskolan F-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fridtjuv Bergskolan F-5"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Ödeshög kommunala skola samt skolbarnsomsorg Fridtjuv Bergskolan F-5 Syfte DK-planens syfte är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vision Alla elever ska ha rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Främjande arbete Ödeshögs skola bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det bedrivs också ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det främjande arbetet går ut på att identifiera och stärka de positiva sidor av verksamheten som ger förutsättningar för likabehandling. Det utgår från skolans uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. All personal ska medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. En verksamhet där barn och elever upplever meningsfulla sammanhang,

2 delaktighet och att olikheter respekteras lägger grunden för goda relationer och motverkar kränkningar. Utbildning av personal genomförs kontinuerligt efter uppkomna behov. Förebyggande arbete Kommentar rörande befogade tillsägelser : Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillsägelse är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Organisationsnivå Alla anställda inom skolans verksamhetsområde ska känna till DK-planen (plan mot diskriminering och kränkande behandling). Rektor informerar nyanställd personal. Klasslärare/mentorer informerar föräldrar via föräldramöten. Rektor ansvarar för att föräldraenkät genomförs varje år. Rektor ansvarar för att elevenkät genomförs varje termin samt att denna följs upp. DK-team eller motsvarande samordnar det förebyggande arbetet samt informerar personalen om sitt arbete. Teamet ansvarar även för kamratstödjarnas arbetsuppgifter. Ödeshögs kommunala skola har ett elevstödsteam bestående av rektorer, chef för elevhälsan, kurator, röst och talpedagog, skolsköterska samt specialpedagog. Tillsynsansvaret när det gället raster, ses över och struktureras inför varje terminsstart. Gemensamma trivselregler finns, revideras och görs kända varje läsår. Enheten ansvarar för att DK-planen följs upp och revideras varje år. Gruppnivå DK-planens syfte integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Klassföreståndaren ansvarar för att elevenkäten följs upp inom klassens ramar. Kamratstödjare finns i alla klasser från år 2. Trygghetsteam eller motsvarande ansvarar för deras arbete. Kamratstödjarna och DK-team träffas minst en gång per månad. I år F-9 arbetar man med relationsfrågor inom gruppen/klassen utifrån bl.a. SET. Klassföreståndare/mentorer ansvarar för att DK-planen och trivselregler hålls levande. Individnivå DK-planen tas upp vid behov vid utvecklingssamtal. Lärare och elev kommunicerar via loggbok/skoldagbok. 2

3 Mål 2015 Mål 1 * vi ska ha ett vårdat språk på skolan Aktivitet: All personal på skolan är förebilder och arbetar dagligen med detta. Mål 2 * vi ska respektera när en kamrat säger nej eller ber någon sluta Aktivitet: All personal på skolan är förebilder och handleder eleverna i detta. På varje rast finns rastvakter. Mål 3 * vi ska lära eleverna om moral och etik på nätet Aktivitet: IKT-pedagog arbetar aktivt i klasserna. Information om ämnet ges till föräldrar på föräldramöten. Diskussioner sker kontinuerligt i arbetslagen. Mål 4 * vi ska respektera varandras olikhet och betona allas lika värde Aktivitet: Vi tar tillvara på varandras erfarenheter. Vi synliggör problematik när något uppstår. Vi uppmärksammar FN-dagen. Gemensamma storsamlingar. Mål 5 * vi ska möjliggöra tid för gemensam planering för DK-teamet Aktivitet: 1 timme/månad. Uppföljning - Utvärdering i loggböcker, klassråd och elevråd. - Samarbete med föräldraråd fortsätter i form av bytardagar med mera. - Kamratstödjarträffar fortsätter som tidigare. 3

4 Utvärdering och revidering av DK-planen DK-planens mål utvärderas och revideras på enheterna under maj/juni. Ny kartläggning av verksamhetens behov genomförs såväl inom personalgruppen som på klass- och elevråd, i början av höstterminen. Utifrån kartläggningen upprättas nya mål. Detta skall vara genomfört senast november månads utgång. Detta sker i samråd med eleverna, där elevrådet (eller motsvarande) är ett viktigt organ. Även föräldrarna har möjlighet att vara delaktiga via föräldraråd och skolråd. Definitioner och begrepp En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 4

5 Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen. Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga kommunala nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter. I diskrimineringslagen används begreppet utbildningsanordnare men i den här skriften används begreppet huvudman oavsett vilken lagstiftning det rör sig om. Skolverkets allmänna råd

6 Vid misstanke om eller identifikation av trakasserier eller annan kränkande behandling. I arbetsgången nedan återfinns begreppet DK-team. När det gäller de mindre enheterna, Rök, Boet, Rödingen m.fl., utgör all personal teamet. S T E G 1 Redan vid misstanke om att kränkningar förekommer måste uppmärksammas. Skolledningen och den övriga personalen måste vara uppmärksamma på om elever upplever sig kränkta av någon i verksamheten, såväl av någon annan elev som av någon vuxen. Om misstanke föreligger, eller vid identifiering av kränkande behandling måste åtgärder vidtas omedelbart. Klassföreståndare, undervisande lärare eller annan berörd personal måste agera direkt. Företrädesvis är det klassföreståndarna som agerar i ett fortsatt skede. Målet är att få kränkningarna att upphöra omedelbart och förhindra att de fortsätter. Vid behov skall föräldrarna kontaktas och informeras redan i detta skede! Om problemet trots tydliga insatser från berörda lärare/klassföreståndare kvarstår eller om det uppstår akuta situationer, kan teamet kopplas in. DK-teamet kontaktas då av berörda lärare. I detta läge skall föräldrarna informeras. Vid akuta ärenden kan DK-teamet uppdras direkt av rektorn att agera. DK-teamet agerar enligt nedanstående plan: (notera att personalen från DK-teamet företrädesvis arbetar två och två vid samtalen) Dokumentation Om problemen kvarstår eller i de fall DK-teamet är inkopplat, skall samtalen alltid dokumenteras enligt en framtagen mall (se bilaga 1). Berörd person i teamet tar därefter en kopia till teamets arkivering samt lämnar originalet till expeditionen. Skolassistenten ansvarar för att originalet förvaras i skolans arkiv. En kopia lämnas i samband med detta även till rektorn. Rektorn har således alltid den senaste dokumentationen och är väl ajour med aktuella händelser. Obs. Samtliga samtal (2-4) skall dokumenteras. Vid behov dokumenteras även agerande enligt steg 1. S T E G 2 (när DK-teamet ev. kopplats in) Berörda vårdnadshavare skall informeras skyndsamt. Följande åtgärder vidtas: (ordning kan skifta) Samtal med den som blivit kränkt. Samtal med den som kränkt, där ett löfte om ett omedelbart upphörande av kränkningarna avkrävs. Uppföljning av den som blivit kränkt samt den som kränkt. Denna uppföljning skall ske inom två veckor. Här kontrolleras bl.a. att löftet om kränkningarnas upphörande följts enligt överenskommelse. Här kan det bli aktuellt med vidare åtgärder mot den som kränkt om löftet ej efterlevts och om kränkningarna ej upphört (se steg 3). 6

7 S T E G 3 Följande åtgärder vidtas direkt om åtgärderna i steg 1 och 2 ej gett önskat resultat: Enskilt samtal med den som blivit kränkt. Samtal med den som blivit kränkt och dess föräldrar, som kallas till skolan 1 Enskilt samtal med den som kränkt. Samtal med den som kränkt och dennes föräldrar, som kallas till skolan 2. Upprättande av åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kan gälla såväl den eller de som utfört kränkningen som den utsatta eleven. Elev och vårdnadshavare skall ges möjlighet att närvara vid upprättandet av åtgärdsplanen. S T E G 4 När ovanstående åtgärder (steg 1-3) ej resulterat i ett slut på kränkningarna, kopplas rektor och elevvårdsteamet in. För den som kränkt och dennes föräldrar presenteras en ny åtgärdsplan, vilket t ex kan innebära fortsatta samtal med skolpersonal, byte av grupp/klass, avstängning från fritidsgård, avstängning från diverse trivselaktiviteter på skolan, kontakt med polis/sociala myndigheter, förflyttning av mobbare. Det finns ingen laglig skyldighet för skolan att anmäla en elev som begått ett brott. Vid varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig situationen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Vid allvarliga tillbud där det är fara för hälsa skall arbetsmiljöverket underrättas. Särskilda blanketter för olika tillbud finns framtagna, och all personal har fått information om dessa och när de skall användas. Personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling Om personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling gentemot en elev skall rektor eller i förekommande akuta fall ställföreträdande rektor ansvara för utredningen. Särskild delegationslista talar om vilka personer som är ställföreträdande då rektor ej finns närvarande. 1 Bedömning görs från fall till fall. I vissa fall är telefonkontakt med vårdnadshavarna en fullgod lösning. 2 Se ovan. 7

8 Checklista Checklistan är ett enkelt hjälpmedel för att få likabehandlingsplanen att fungera som ett bra verktyg för verksamhetens likabehandlingsarbete. Ju fler av följande påståenden som kan besvaras med ja, desto större är chansen att så är fallet. 1. Nu gällande plan a) Vår likabehandlingsplan är aktuell enligt lagens krav, det vill säga är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och gäller för ett år. b) När vi upprättade planen tog vi hänsyn till utvärderingen av föregående års plan. 2. Samverkan med barnen Barnen har varit med om att påverka innehållet i planen. 3. Kartläggning a) Vi har kartlagt verksamhetens behov på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. b) Vid kartläggningen har vi beaktat samtliga diskrimineringsgrunder (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning) och inkluderat annan kränkande behandling. c) Vi har sett över områden som Verksamhetens form och innehåll Klimat och miljö i förskolan Kommunikation Kompetensutveckling Rekrytering/Antagning Introduktion 4. Mål Planen innehåller mål för likabehandlingsarbetet som går att följa upp. 5. Åtgärder a) Planen innehåller konkreta åtgärder för det förebyggande arbetet och för främjandearbetet. b) Vi har tagit fram åtgärder för att främja likabehandling och förebygga diskriminering för samtliga diskrimineringsgrunder. c) Vi har tagit fram åtgärder för det förebyggande arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling. 8

9 d) Åtgärderna går att följa upp och är tidsplanerade. e) Det framgår i planen vem som är ansvarig för respektive åtgärd. 6. Resurser Det framgår i planen vilka resurser som finns för att genomföra likabehandlingsarbetet. 7. Kommunikation Vår likabehandlingsplan innehåller rutiner för att presentera planen och förankra likabehandlingsarbetet hos barn, vårdnadshavare och personal. 8. Utvärdering och revidering Likabehandlingsplanen innehåller rutiner för den årliga utvärderingen. 9

10 Dokumentation Steg: Utifrån åtgärdsplanen (steg 1- Bilaga 1 Datum: Utsatt elev: Den/de elev/er som gjort handlingen: Närvarande: Beskrivning: Överenskommelse: Underskrift elev Underskrift personal 10

11 Samtal med elev som uppfört sig illa (Allvarssamtal) (enligt Farstamodellen Karl Ljungström, Ordkällan Pedaktiv) Bilaga 2 Den principiella ståndpunkten är att skolan alltid bör ha någon form av samtal med elever som uppfört sig illa. Detta samtal skall äga rum i nära anslutning till det inträffade alternativt i nära anslutning till att skolan upptäckte det som inträffat. Vad som är viktigt är att, vid sådana tillfällen, visa att de vuxna bryr sig samt markera de vuxnas inställning. Detta samtal utesluter inte föräldrasamtal eller andra åtgärder. Det som inträffat kan vara något av följande: 11 Attack eller övergrepp mot annan elev Slagsmål med oacceptabelt våld Hotelser och/eller grova trakasserier mot andra elever Trakasserier mot personal Skadegörelse och liknande Någon slags åtgärd mestadels ett samtal vidtas vid de flesta skolor. Jag vill ändå här beskriva något som jag kallar Allvarssamtal. Det väsentliga som sker i och med samtalet är: Att något görs Budskapet till den aktuelle eleven och till alla andra elever på skolan är att de vuxna bryr sig Vuxenauktoriteten på skolan stärks Samtalstekniken Du som håller i samtalet ska vara så avspänd och lugn som möjligt. Du ska vara en neutral vuxen och försöka att undvika aggressivitet. Du är inte arg men allvarlig. I detta sammanhang ska märkas att du är vuxen och att eleven är ett barn. När ni kommer in i samtalsrummet så är det du som säger var eleven ska sitta. (Du ska se till att du har initiativet från början). Du inleder med att säga exempelvis Jag/vi heter N.N och är.. här på skolan. Jag/vi brukar prata med elever när något allvarligt har inträffat.

12 Jag har hört att du var i bråk med Pelle Karlsson på rasten. Kan du berätta vad som hände! Börja från när det ringde ut till rast! (Eleven är oftast ganska spänd och försvarsinställd innan samtalet. Hans/hennes förväntning är att du först ska anklaga honom/henne för något och sedan skälla ut honom/henne eller komma med moraliserande förmaningar Du förstår väl att du inte.. ) Att eleven själv får berätta, göra att han blir lugnare. Att berätta och prata om det som skett, blir också en form av bearbetning av det som inträffat. Du lyssnar uppmärksamt och försöker förstå vad som verkligen hände. När du blir tveksam eller undrande, avbryter du eleven med en fråga. Speciellt när eleven kommer till de känsliga delar i berättelsen som berör hans eget (dåliga) beteende, är det viktigt att det är sanningen som redovisas. Om du tror att han utifrån din kännedom försöker förringa sin egen roll alltför mycket så avbryter du med en fråga, exempelvis Jag har hört att det var du som.., stämmer inte det? Ibland kanske du avbryter honom och gör en kort sammanfattning av vad han senast berättat och frågar direkt: Var det så du menade? När eleven berättat klart, så kommenterar du händelsen och betonar speciellt vad eleven gjorde fel och att detta absolut inte får upprepas. Den vuxne avslutar med: Nu när du återkommer till klassen så kommer kompisarna att undra var du har varit och vad du har gjort tycker du att du måste berätta för dem om det här samtalet? (Med ditt tonfall och din formulering visar du vad du tycker.) Svaret blir troligen Nej! varpå den vuxne säger: Det tycker inte jag heller och om någon frågar så kan du väl säga att det är en privatsak. Tror du att du klarar det? Jadå, det tror eleven. Bra, det tror jag också hej då! Om och kring samtalet Den som leder samtalet bör vara en någorlunda erfaren person, gärna med auktoritet och pondus. (Dock ej rektor. Han/hon kan bli aktuell vid upprepad misskötsamhet eller om skolan tänker polisanmäla.) 12

13 Man bör helst vara två vuxna vid samtalet men detta kan avgöras från fall till fall. (Den gamla regeln om att undvika ensam manlig personal i enrum med flicka/or gäller fortfarande). Det är väsentligt att samtalet äger rum i anslutning till händelsen; helst samma dag. Ibland sätter sig eleven nonchalant i stolen. Vad som sker är att eleven känner obehag inför att samtalet ska äga rum och att sitta nonchalant blir en markering mot den vuxne. Han sätter upp en slags mur mot dig och mot det du säger. Om du accepterar hans sittställning så fungerar muren, du har tappat initiativet eleven bestämmer villkoren och samtalet blir mindre effektfullt. Innan du börjar samtalet säger du därför: Kan du sitta lite bättre! Du väntar sedan tills han sätter sig bättre. I sällsynta fall svarar eleven Varför då? Ditt svar: Det går lättare att prata då. Dt kan också inträffa att en elev i ett samtal i stället svarar på ett nonchalant sätt. Det är samma som ovan ett försök till skyddsmur för att inte bli berörd av samtalet. Du kan då stanna upp i samtalet och säga exempelvis: du låter lite spänd och konstig på rösten kan du försöka att prata naturligt! I bägge exemplen ovan, när du säger till, så känner sig eleven avslöjad och brukar snabbt återgå till ordningen. Det som sägs i slutet av samtalet, Nu när du återkommer till klassrummet, så kommer kompisarna att.. är en bra och viktig avslutning av samtalet. Eleven funderar kanske redan själv över vad han ska säga till kompisarna, och känner därför lite olust. Din fråga och ditt förslag blir då en hjälp för honom, och ni får en förtrolig vuxenbarn-kontakt vilken känns riktig som avslutning. Eleven är sedan mentalt förberedd när frågan kommer från kompisarna och han klarar därför situationen lättare. Effekten av samtalet blir mycket starkare om eleven håller samtalet, och dess innehåll, för sig själv. Om man på skolan inte redan har ett väl fungerande sätt att samtala så rekommenderar jag den här formen. 13

14 Den här samtalsmodellen är mycket lätt att genomföra. Det viktiga är: Att eleven får börja berätta så tidigt som möjligt Att vid avslutningen den vuxne säger vad eleven gjorde fel och att det inte får upprepas, (helst bör man också uppmuntra eleven att inte berätta för kamraterna om samtalet) Detta är fullt tillräckligt för att åstadkomma ett bra samtal. 14

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/2014 6-11 Samverkan med elever/vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer