Kvalitetssäkring Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssäkring Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden"

Transkript

1 Förskolan Kisa Barn- och utbildningsnämnden Område 2 KVALITETSREDOVISNING 12/13 Förskolans gemensamma kvalitetsredovisning bygger på de utvärderingar och analyser som varje avdelning och förskola gjort för sin verksamhet. Statistiska uppgifter och uppföljning av kompetensutveckling ligger också som grund. Kvalitetssäkring Varje förskoleavdelning har ansvar för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhet utifrån den årsplan man arbetar efter. detta utgör grunden för den gemensamma kvalitetsredovisningen för förskolorna i Kisa. Kvalitetsredovisningen publiceras på hemsida under Barn och utbildning. Alla förskolor arbetar med kvalitetsarbete genom aktionsforskning. Utifrån ett förbättrings- eller utvecklingsområde i den egna praktiken skrivs en problemformulering. En eller flera aktioner bestäms utifrån problemformuleringen. Det resultat som blir av aktionerna analyseras i relation till beprövade erfarenheter samt litteratur och/eller forskning. Analysen hjälper till att synliggöra vidare utvecklingsområden. Mål Det styrdokument som är ledande för förskolans verksamhet är Lpfö 98/10. I den av fullmäktige antagna skolplanen anges fyra prioriterade områden som gäller även för förskolans verksamhet. Förskolorna har utarbetat en gemensam årsplan och den tillsammans förskolornas egen verksamhetsplan vilket utgör mål för verksamheten. Problemformuleringar i kvalitetsarbetet genom aktionsforskning kopplas till mål. Dessa mål i verksamheten kan alltid hänföras till styrdokument Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden De övergripande strategiska målen i Kinda kommun är följande: Kommunikation/infrastruktur, Näringsliv, Samverkan, Kompetens, Agenda21/hållbar utveckling, Marknadsföring och Kultur. Inom de fyra utvecklingsområdena i skolplanen har inriktningsmål fastställts som gäller även för förskolans verksamhet och dessa samverkar med de övergripande strategiska målen. Skolplanens utvecklingsområden som utgör en del i uppdraget synliggörs på följande sätt.

2 Delaktighet och inflytande KUNSKAP Miljö och hälsa Samverkan - omvärldsorientering Insatser Organisation Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolans verksamhet i kommunen. Kontaktpolitiker finns utsedda för att hålla kontakt med område 2. Förvaltningschef är högst ansvariga tjänsteman. Förskolans verksamhet leddes fram till 1 mars 2013 av rektor tillika förskolechef med en ledningsresurs. 1 mars infördes ny organisation och en förskolechef tillträdde med övergripande ansvar för förskolornas verksamhet. Förskolechefens ansvar Förskolechefen har ansvar för personal, verksamhetens organisation, verksamhetens ekonomi samt att leda och samordna det pedagogiska arbetet och att verka för en utveckling. Enheter och lokaler Bergets förskola Avd. Rubinen 3-4 år Antal barn: 21 Avd. Smaragden 2-3år Antal barn: 15 Avd. Safiren 1-2 år Antal barn: 16 Summa antal barn: 52 Tornhagens förskola Avd. Smultron 2-4 år Antal barn: 17 Avd. Gläntan 2-3 år Antal barn: 17 Avd. Tuvan 1-2 år Antal barn: 12 Summa antal barn: 46 Bäckgårdens förskola Avd. Trollsländan 5 år Antal barn: 44 Avd. Humlan 3-4 år Antal barn: 21 Avd. Minimalen 1-3 år Antal barn: 16 Summa antal barn: 81 Kommentarer: antalet barn är från maj Vid vårterminens slut 2013 avslutas verksamheten på avdelningarna Humlan och Minimalen på Bäckgården. På Tornhagens förskola har renovering av fasaden påbörjats.

3 Personella resurser Förskolan har haft en personaltilldelning enligt följande: en heltidstjänst på 5 barn i åldern 1-5 år, en heltidstjänst på 10 barn i åldern 4-5 år. I den tilldelningen ingår planerings- och reflektionstid. För kvalitetsarbete genom aktionsforskning finns avsatt tid på 1,5 tim/avd/mån för reflektionstid. På två av förskolorna finns kokerskor och deras tjänst har tillsammans utgjort drygt 1,5 %. Assistentresurser har funnits för barn i behov av särskilt stöd på två av förskolorna. Fram till 1 mars utgjordes förskolans ledning av en rektor tillika förskolechef samt en ledningsresurs. Dessa två heltider delade sin tjänst på skola och förskola. 1 mars trädde en organisationsförändring i kraft och förskolan fick en förskolechef på 100 %. Förskolan har tillgång till specialpedagogisk kompetens genom den språkresurs som har sin tjänst i hela kommunen. Språkresursen stöttar barn i deras språkutveckling efter uppdrag från logoped. Hon ger även tips och stöd till personal. Elevhälsan innefattar även förskolan och där har språkresursen sin bas. För förskolans del finns somaliskt språkstöd med ca 5 tim/ vecka. Den resursen fungerar även som tolk. En tjänst på 50 %, nystartsjobb, finns som omsorg och stöd till somaliska barn och föräldrar. Öppna förskolan hade fram till början av vårterminen en tjänst på 25 % för den verksamhet som ingår i familjecentralen Glimten. Då utökades den förskollärartjänsten till 50 %. Materiella resurser Samtliga förskolor har datorer ute på enheterna. De används mestadels av personalen, men där det finns tillgång på bärbara datorer kan de användas i verksamheten med barnen om så önskas. Som stöd vid dokumentationen används digitalkamera. Till förskolans verksamhet finns ekonomiska resurser avsatta. Viss del avsätts för gemensam förbrukning som t.ex OH-kostnader. Övrigt fördelas som verksamhetspengar till förskolorna utifrån det antal barn som är placerade. Kompetensutveckling Arbetet och fortbildningen kring årsplanen har resulterat i en utarbetad årsplan som alla förskolor har som grund för sin verksamhet. Årsplanen beskrivs som ett sätt att strukturera kärnan i verksamheten utifrån uppdraget. (Se bilaga) Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning är kompetensutveckling för pedagoger samtidigt som det är ett kvalitets- och utvecklingsarbete i verksamheten. Pedagoger reflekterar tillsammans och vid några tillfällen har reflektionen varit tillsammans med en handledare. En av kommunens pedagoger är fortbildare i NTA (Natur och Teknik för Alla). Hon har bidragit till att många av pedagogerna har getts tillfälle till utbildning i NTA luft och NTA vatten. Detta medför att det finns kompetens för att arbeta med natur och teknik med hjälp av de lådor som finns med material inom dessa områden. Under året har ett längre fortbildningsprojekt matematik i förskolan avslutats. Det har varit fokus på vad matematik med små barn är samt även hur det kan bedrivas med ett

4 utomhuspedagogiskt perspektiv. Genom föreläsningar och praktiska exempel har kompetenshöjande fortbildning getts till pedagogerna i förskolan. Det avspeglar sig sedan i verksamheten tillsammans med barnen. Förskolans kokerskor har till stor del haft egen kompetensutveckling inom sitt område. De har t.ex. deltagit i ett projekt tillsammans med kostverksamheten, Fokus Matglädje. Förskolan i Kisa Förskolans verksamhet baseras på uppdraget i Lpfö98/10 som säger att förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för barnen. Strävansmålen i läroplanen är uppdraget som förskolans personal har att arbeta utifrån. Vidare har förskolan kommunens skolplan samt årsplanen och kvalitetsarbetet genom aktionsforskning som en bas i verksamheten. Förskolans gemensamma redovisning utgår från de prioriterade områdena i skolplanen, utvärderingar utifrån etapper i årsplanen samt kvalitetsarbetet genom aktionsforskning. Reggio Emilia inspirerat arbetssätt förekommer i förskolans verksamhet. Temaarbete genomförs och vid tillfälle har det skett som kvalitetsarbete genom aktionsforskning. Kunskapsutveckling Förskolan bidrar till det livslånga lärandet genom att erbjuda en varierad verksamhet där strävansmålen i Lpfö98/10 utgör grunden. Förskolorna har arbetat med teman, projekt och kvalitetsarbeten inom olika områden som bidrar till kunskapsutveckling hos barnen. Dessa teman, projekt och kvalitetsarbeten spänner över flera kunskapsområden där pedagoger kan väcka barnens intressen inom de prioriterade målen i skolplanen och inom områdena språk, matematik, natur och teknik i Lpfö98/10. Före Bornholmsmodellen används som ett stöd i det språkutvecklande arbetet på förskolorna. I det språkutvecklande arbetet med de yngsta barnen används ofta Babblarna. Genom bl.a. NTA-lådorna får barnen möta natur och teknik. Utifrån observationer och pedagogers delaktighet i leken formas miljön för att bidra till kunskapsutveckling hos barnen. Miljö och Hälsa Förskoleverksamheten bedrivs i fungerande lokaler och är belägna i miljöer med närhet till skogs- eller naturområden. Dessa områden är en tillgång i verksamheten och nyttjas kontinuerligt. I kvalitetsarbeten finns exempel som har haft fokus på miljöaktioner och utomhusmiljön. På alla förskolor vistas barnen utomhus flera timmar varje dag. Ur ett hälsoperspektiv kan nämnas att genom lek och aktiviteter i utemiljöer övar barnen sin motorik. Varje dag är det vila eller en lugn stund för barnen för att ge tillfälle för återhämtning. Hygienrutiner är av betydelse för att främja hälsa och minska ev. smittospridning. Maten lagas i omedelbar närhet eller på förskolan till samtliga förskolebarn. Två av de tre förskolorna har egen kokerska. Avtal finns för inköp av vissa lokalt producerade köttvaror. Vegetariskt alternativ finns för dem som inte ska äta köttprodukter. En likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling finns på förskolorna.

5 Delaktighet och inflytande Föräldrars delaktighet i förskolan sker genom daglig föräldrakontakt. Inskolningen är första steget i föräldrarnas delaktighet. Föräldrasamråd med representanter från varje förskola tillsammans med ledningsansvarig i förskolan samt en arbetslagsrepresentant från förskolorna träffas varje termin. Det är ett forum för delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten. Det förekommer inslag från någon som har fördjupad kunskap inom ett visst område som t.ex. ett pedagogiskt område i förskolan, kostverksamheten. Varje förskola har minst ett föräldramöte under året där information och dialog sker kring verksamheten på den aktuella enheten. Tillfällen som gårdsfest och/eller drop in då föräldrar bjuds är också tillfällen för delaktighet. Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal efter inskolning erbjuds alla föräldrar. För de föräldrar som behöver finns tillgång till tolksamtal. Genom en enkät från BUN har föräldrar möjlighet att påtala sin syn och uppfattning kring verksamheten i förskolan. Även barnen som är 4-5 år har fått göra en utvärdering. Barnens inflytande i verksamheten sker utifrån mognad och ålder. Det kan handla om att göra val utifrån olika alternativ eller att få med en önskan om något i den planerade verksamheten. Miljön ska inbjuda till att göra egna val i lek och aktiviteter av olika slag. Barns intresse som tas upp i verksamheten är ett sätt för barn att ha inflytande. Det kan visa sig i teman och projekt. Observationer och barnintervjuer bidrar till att pedagoger kan ta till vara barnens behov och önskemål i verksamheten. Samverkan omvärldsorientering Ett samarbete med biblioteket finns genom att de tillhandahåller bokpåsar på förskolorna som barn och föräldrar får låna med hem. Vidare har varje förskola har ett ombud som ingår i ett samarbete med biblioteket för att få pedagogiska boktips m.m. Samverkan sker med samordnare för introduktion av flyktingar när det gäller våra nysvenska barn och familjer. Barn från olika kulturer kan ses som en omvärldsorientering. Tillfällen med utflykter i närmiljön bidrar till en omvärldsorientering som ligger nära barnen. En förskola har vid vissa tillfällen utbyte med det äldreboende som finns i omedelbar närhet till förskolan. Besök vid bondgård, deltagande i aktivitet på hembygdsgården, teaterresa är exempel på omvärldsorientering. Utflykter i närmiljön är förekommande inslag. För samverkan vid överlämningar till förskoleklass finns en framtagen handlingsplan. Rutiner för överlämnande finns även för övergången till femårsförskolan Kvalitetsarbete genom aktionsforskning Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning ingår i förskolornas verksamhet. Det finns avsatt tid för reflektion och handledning för att ett fortsatt lärande och utveckling ska ske. Kvalitetsarbetet utgår från den egna praktiken. Ett utvecklings- och förbättringsområde ger upphov till en problemformulering som är utgångspunkten för vilka aktioner och verktyg som ska användas så att processen kan följas för att få ett resultat att analysera. I reflektionen möts beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Exempel på utvecklings- och förbättringsområden som funnits på förskolor är:

6 Hur får vi barnen mer miljömedvetna? Hur inspirerar och utvecklar vi uteleken med ett uterum? Hur gör vi ateljén mer inbjudande? Hur möter vi barn i trots? Hur får vi barnen delaktiga i vår pappersåtervinning? Hur kan vi använda oss av årsplanen i vårt kvalitetsarbete? Årsplanen Utifrån beskrivningen i boken Årsplanen ett sätt att uppnå delaktighet, struktur och glädje i förskolan (Göran Krok, Maria Lindewald) om hur en årsplan kan tydliggöra och strukturera förskolans verksamhet har en årsplan arbetats fram i förskolorna. (Se bilaga 1). Varje etapp i årsplanen har delmål som formulerats och dokumenterats så att de samstämmer med målen i Lpfö 98/10. Varje etapp utvärderas och följs upp. Samtliga etappers utvärderingar utgör sedan utvärderingen för hela läsåret. Dokumentation Etapperna i årsplanen utvärderas och det utgör en form av dokumentation. Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning dokumenteras. Förskolorna använder sig av portfolio för att synliggöra barnens lärande och utveckling. I portfolion finns fem områden med och det är Jag, Jag kan, Familj och kompisar, Vad vi gör samt Jag tycker. Portfolion ska synliggöra barns lärande. Öppna förskolan Öppna förskolan ingår i familjecentralen Glimten som är ett samarbete mellan kommunen och landstinget. BHV (Barnhälsovården) har sin placering i familjecentralen. Individ- och familj inom socialtjänsten ingår i samarbetet genom att familjebehandlare finns med vid vissa tillfällen i öppna förskolan. Öppna förskolan är en öppen verksamhet för förskolebarn tillsammans med en vuxen, vilket oftast är en förälder. Förskollärartjänsten har i början av 2013 utökats från 25 % till 50 %. Vissa tillfällen i veckan har fokus verksamhet och stöd till nysvenska familjer. Samarbetet och verksamheten i familjecentralen följs upp vid träffar varje med ledningsansvariga tillsammans med dem som arbetar i familjecentralen. Resultat Arbetet utifrån årsplanen visar på att den är ett stöd i att få struktur och att det bidrar till en kontinuitet i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. I kvalitetsarbetet genom aktionsforskning visar förskolorna på resultat som leder till utveckling och förbättring i verksamheten. Det visar då på ökad kvalitet i verksamheten. Planerad verksamhet utifrån verksamhetsplan har genomförts i förskolorna. Fortbildningen i matematik har bidragit till en ökad medvetenhet kring vad matematik i förskolan är.

7 Matematiska begrepp blir en naturlig del i det språkutvecklande arbetet. Pedagoger för in matematiska begrepp i lek och rutinsituationer på förskolan. Genom att de flesta i arbetslagen har fått del av NTA utbildning och kan använda sig av materialet i NTA lådor bidrar det till att natur och teknik finns med i förskolans verksamhet. Förskolans tal och språkansvariga bidrar med stöd både till barn och personal i det språkutvecklande arbetet. På förskolor där arbetssättet är Reggio Emilia inspirerat har projekt genomförts tillsammans med barnen. Föräldrasamverkan fungerar genom inskolning, föräldramöte, samråd, utvecklingssamtal, daglig kontakt. Enkäten från BUN till föräldrarna visade att de flesta instämde i hög grad i att de upplever förskolan som trygg, får information och känner sig delaktiga. Utvärderingen som föräldrar gjort i femårsverksamheten visar på att de är nöjda med verksamhet och personal. Familjecentralens verksamhet har en nära föräldrasamverkan och samarbetet mellan kommun och landsting ger goda förutsättningar för ett naturligt samarbete och kontakter. Analys Genom att etapper i årsplanen utvärderas kan arbetslaget kontinuerligt följa upp och planera för fortsatt verksamhet. Årsplanen synliggör strukturen under året. En utvärdering av årsplanen för att veta om den är ett stöd som är i överensstämmelse med uppdraget i Lpfö 98/10 på ett sätt så att inget blir åsidosatt är viktigt att göra. Det pedagogiska arbetet i förskolan ska ske utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I kvalitetsarbetet genom aktionsforskning sker det. Tid för reflektion och ekonomiska resurser för att få ut den tiden är viktigt även i fortsättningen. Två pedagoger, en i Kisa och en i Rimforsa, kommer att få några procent av sin tjänst avsatt för att utbilda de förskollärare som inte har utbildning inom aktionsforskning samt för att handleda kollegor. De bedömer som en väg för utveckling i vårt kvalitetsarbete. Före Bornholmsmodellen är implementerad i förskolans verksamhet och stöd ges av förskolans språkansvarige även i fortsättningen. Det stödet kan vara viktigt då det ännu har gått för kort tid för att göra en utvärdering på effekterna av det. Kunskaper kring två eller flerspråkiga finns ett behov av dessa barn blivit flera i förskolan. Det behövs även mera kunskap om kulturmöten och föräldrasamverkan när det gäller bemötandet av våra nysvenska familjer. Den avslutade matematikfortbildningen har gett kunskap om vad matematik i förskolan är samt gett inspiration till att använda det i verksamheten. Det blir synliggjort i bl.a. projekt och teman. Projekt och teman ger möjlighet till att få med flera områden av det som Läroplanen säger att pedagoger ska arbeta med tillsammans med barnen. I dessa arbetssätt finns också förutsättningar att ta vara på synpunkter från barnen. Men det krävs tid för reflektion och planering vilket visat sig svårt att få att fungera som det är behov av. Femårsförskolan som haft sitt första år i Kisa har av föräldrar fått goda omdömen när det gäller pedagogisk verksamhet och pedagogers engagemang. Förskolans lokaler är fungerande och utemiljöerna har bra förutsättningar till att bli attraktiva. Det är dock viktigt att ta vara på de förutsättningar som finns och förbättra och utveckla så att det blir stimulerande och säkra gårdar för förskolans verksamhet.

8 Öppna förskolan som en del i en familjecentral innebär att det kan knytas kontakter på ett naturligt sätt med olika parter. Öppna förskolan är en social tillgång för barn med föräldrar. Det gäller inte minst de flyktingfamiljer som finns med i verksamheten. Varje förskola har sin egen likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Här finns dock ett förbättringsområde både i att bli insatt i riktlinjerna kring planerna och att de ska upplevas som en del i verksamheten där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga på olika sätt. Carin Olsson, förskolechef

KVALITETSREDOVISNING 11/12

KVALITETSREDOVISNING 11/12 Rimforsa Barn-och utbildningsnämnden Område 4 KVALITETSREDOVISNING 11/12 s gemensamma kvalitetsredovisning bygger på de kvalitetsredovisningar som varje förskola gjort för sin verksamhet. Uppgifter är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Rimforsa förskolor 09/10

Kvalitetsredovisning Rimforsa förskolor 09/10 Kvalitetsredovisning Rimforsa förskolor 09/10 Mål BUN har i kommunens Skolplan 2009-2012 preciserat sina mål inom fyra områden: Kunskapsutveckling Miljö hälsa Delaktighet - inflytande Samverkan omvärldsorientering

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Liatorps förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan... 3 2. Årets utvecklingsområden... 4 3. Normer och värden... 4 4. Utveckling och lärande...

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolor Sturefors

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolor Sturefors Kvalitetsrapport 2015/2016 Vår Vision: En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang- Kompetens- Arbetsglädje Sammanfattning Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Lokal arbetsplan 2014/15

Lokal arbetsplan 2014/15 Lokal arbetsplan 2014/15 Innehållsförteckning 1. Syfte och metod 2. Verksamhetsbeskrivning Vendelsömalms förskolor 3. Systematiskt kvalitetsarbete 4. Prioriterade Målområden och förbättringsplan 5. Genomförande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation Mål: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan förskolan ska.. Riktlinjer: Riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning för Kullsta förskola 2006/2007. Kort presentation av förskolan. Kullsta förskola ligger i norra delen av centralorten Nynäshamn. Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017

Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017 Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola...3 1.1. Inledning...3 1.2 Verksamhet och profil...3 1.2. Församlingsinstruktion...3 1.2.1 Arbetets inriktning...3

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Sammanställning per Förskoleenhet Enhet: Kungsängens förskolor Utbildningskontoret 2014-06-19 Sida 1 av 9 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete 2014... 1 Innehåll... 2

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Arbetsplan Lingonbackens förskola

Arbetsplan Lingonbackens förskola Sandvikens kommun Arbetsplan Lingonbackens förskola 2015-2016 Kunskapsförvaltningen Datum 20150831 Sidan 2(7) Lingonbackens arbetsplan 2015-2016 I analyserna från Lingonbackens kvalitetsredovisning för

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer