Kvalitetssäkring Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssäkring Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden"

Transkript

1 Förskolan Kisa Barn- och utbildningsnämnden Område 2 KVALITETSREDOVISNING 12/13 Förskolans gemensamma kvalitetsredovisning bygger på de utvärderingar och analyser som varje avdelning och förskola gjort för sin verksamhet. Statistiska uppgifter och uppföljning av kompetensutveckling ligger också som grund. Kvalitetssäkring Varje förskoleavdelning har ansvar för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhet utifrån den årsplan man arbetar efter. detta utgör grunden för den gemensamma kvalitetsredovisningen för förskolorna i Kisa. Kvalitetsredovisningen publiceras på hemsida under Barn och utbildning. Alla förskolor arbetar med kvalitetsarbete genom aktionsforskning. Utifrån ett förbättrings- eller utvecklingsområde i den egna praktiken skrivs en problemformulering. En eller flera aktioner bestäms utifrån problemformuleringen. Det resultat som blir av aktionerna analyseras i relation till beprövade erfarenheter samt litteratur och/eller forskning. Analysen hjälper till att synliggöra vidare utvecklingsområden. Mål Det styrdokument som är ledande för förskolans verksamhet är Lpfö 98/10. I den av fullmäktige antagna skolplanen anges fyra prioriterade områden som gäller även för förskolans verksamhet. Förskolorna har utarbetat en gemensam årsplan och den tillsammans förskolornas egen verksamhetsplan vilket utgör mål för verksamheten. Problemformuleringar i kvalitetsarbetet genom aktionsforskning kopplas till mål. Dessa mål i verksamheten kan alltid hänföras till styrdokument Kinda kommuns övergripande strategiska mål och skolplanens prioriterade områden De övergripande strategiska målen i Kinda kommun är följande: Kommunikation/infrastruktur, Näringsliv, Samverkan, Kompetens, Agenda21/hållbar utveckling, Marknadsföring och Kultur. Inom de fyra utvecklingsområdena i skolplanen har inriktningsmål fastställts som gäller även för förskolans verksamhet och dessa samverkar med de övergripande strategiska målen. Skolplanens utvecklingsområden som utgör en del i uppdraget synliggörs på följande sätt.

2 Delaktighet och inflytande KUNSKAP Miljö och hälsa Samverkan - omvärldsorientering Insatser Organisation Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolans verksamhet i kommunen. Kontaktpolitiker finns utsedda för att hålla kontakt med område 2. Förvaltningschef är högst ansvariga tjänsteman. Förskolans verksamhet leddes fram till 1 mars 2013 av rektor tillika förskolechef med en ledningsresurs. 1 mars infördes ny organisation och en förskolechef tillträdde med övergripande ansvar för förskolornas verksamhet. Förskolechefens ansvar Förskolechefen har ansvar för personal, verksamhetens organisation, verksamhetens ekonomi samt att leda och samordna det pedagogiska arbetet och att verka för en utveckling. Enheter och lokaler Bergets förskola Avd. Rubinen 3-4 år Antal barn: 21 Avd. Smaragden 2-3år Antal barn: 15 Avd. Safiren 1-2 år Antal barn: 16 Summa antal barn: 52 Tornhagens förskola Avd. Smultron 2-4 år Antal barn: 17 Avd. Gläntan 2-3 år Antal barn: 17 Avd. Tuvan 1-2 år Antal barn: 12 Summa antal barn: 46 Bäckgårdens förskola Avd. Trollsländan 5 år Antal barn: 44 Avd. Humlan 3-4 år Antal barn: 21 Avd. Minimalen 1-3 år Antal barn: 16 Summa antal barn: 81 Kommentarer: antalet barn är från maj Vid vårterminens slut 2013 avslutas verksamheten på avdelningarna Humlan och Minimalen på Bäckgården. På Tornhagens förskola har renovering av fasaden påbörjats.

3 Personella resurser Förskolan har haft en personaltilldelning enligt följande: en heltidstjänst på 5 barn i åldern 1-5 år, en heltidstjänst på 10 barn i åldern 4-5 år. I den tilldelningen ingår planerings- och reflektionstid. För kvalitetsarbete genom aktionsforskning finns avsatt tid på 1,5 tim/avd/mån för reflektionstid. På två av förskolorna finns kokerskor och deras tjänst har tillsammans utgjort drygt 1,5 %. Assistentresurser har funnits för barn i behov av särskilt stöd på två av förskolorna. Fram till 1 mars utgjordes förskolans ledning av en rektor tillika förskolechef samt en ledningsresurs. Dessa två heltider delade sin tjänst på skola och förskola. 1 mars trädde en organisationsförändring i kraft och förskolan fick en förskolechef på 100 %. Förskolan har tillgång till specialpedagogisk kompetens genom den språkresurs som har sin tjänst i hela kommunen. Språkresursen stöttar barn i deras språkutveckling efter uppdrag från logoped. Hon ger även tips och stöd till personal. Elevhälsan innefattar även förskolan och där har språkresursen sin bas. För förskolans del finns somaliskt språkstöd med ca 5 tim/ vecka. Den resursen fungerar även som tolk. En tjänst på 50 %, nystartsjobb, finns som omsorg och stöd till somaliska barn och föräldrar. Öppna förskolan hade fram till början av vårterminen en tjänst på 25 % för den verksamhet som ingår i familjecentralen Glimten. Då utökades den förskollärartjänsten till 50 %. Materiella resurser Samtliga förskolor har datorer ute på enheterna. De används mestadels av personalen, men där det finns tillgång på bärbara datorer kan de användas i verksamheten med barnen om så önskas. Som stöd vid dokumentationen används digitalkamera. Till förskolans verksamhet finns ekonomiska resurser avsatta. Viss del avsätts för gemensam förbrukning som t.ex OH-kostnader. Övrigt fördelas som verksamhetspengar till förskolorna utifrån det antal barn som är placerade. Kompetensutveckling Arbetet och fortbildningen kring årsplanen har resulterat i en utarbetad årsplan som alla förskolor har som grund för sin verksamhet. Årsplanen beskrivs som ett sätt att strukturera kärnan i verksamheten utifrån uppdraget. (Se bilaga) Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning är kompetensutveckling för pedagoger samtidigt som det är ett kvalitets- och utvecklingsarbete i verksamheten. Pedagoger reflekterar tillsammans och vid några tillfällen har reflektionen varit tillsammans med en handledare. En av kommunens pedagoger är fortbildare i NTA (Natur och Teknik för Alla). Hon har bidragit till att många av pedagogerna har getts tillfälle till utbildning i NTA luft och NTA vatten. Detta medför att det finns kompetens för att arbeta med natur och teknik med hjälp av de lådor som finns med material inom dessa områden. Under året har ett längre fortbildningsprojekt matematik i förskolan avslutats. Det har varit fokus på vad matematik med små barn är samt även hur det kan bedrivas med ett

4 utomhuspedagogiskt perspektiv. Genom föreläsningar och praktiska exempel har kompetenshöjande fortbildning getts till pedagogerna i förskolan. Det avspeglar sig sedan i verksamheten tillsammans med barnen. Förskolans kokerskor har till stor del haft egen kompetensutveckling inom sitt område. De har t.ex. deltagit i ett projekt tillsammans med kostverksamheten, Fokus Matglädje. Förskolan i Kisa Förskolans verksamhet baseras på uppdraget i Lpfö98/10 som säger att förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för barnen. Strävansmålen i läroplanen är uppdraget som förskolans personal har att arbeta utifrån. Vidare har förskolan kommunens skolplan samt årsplanen och kvalitetsarbetet genom aktionsforskning som en bas i verksamheten. Förskolans gemensamma redovisning utgår från de prioriterade områdena i skolplanen, utvärderingar utifrån etapper i årsplanen samt kvalitetsarbetet genom aktionsforskning. Reggio Emilia inspirerat arbetssätt förekommer i förskolans verksamhet. Temaarbete genomförs och vid tillfälle har det skett som kvalitetsarbete genom aktionsforskning. Kunskapsutveckling Förskolan bidrar till det livslånga lärandet genom att erbjuda en varierad verksamhet där strävansmålen i Lpfö98/10 utgör grunden. Förskolorna har arbetat med teman, projekt och kvalitetsarbeten inom olika områden som bidrar till kunskapsutveckling hos barnen. Dessa teman, projekt och kvalitetsarbeten spänner över flera kunskapsområden där pedagoger kan väcka barnens intressen inom de prioriterade målen i skolplanen och inom områdena språk, matematik, natur och teknik i Lpfö98/10. Före Bornholmsmodellen används som ett stöd i det språkutvecklande arbetet på förskolorna. I det språkutvecklande arbetet med de yngsta barnen används ofta Babblarna. Genom bl.a. NTA-lådorna får barnen möta natur och teknik. Utifrån observationer och pedagogers delaktighet i leken formas miljön för att bidra till kunskapsutveckling hos barnen. Miljö och Hälsa Förskoleverksamheten bedrivs i fungerande lokaler och är belägna i miljöer med närhet till skogs- eller naturområden. Dessa områden är en tillgång i verksamheten och nyttjas kontinuerligt. I kvalitetsarbeten finns exempel som har haft fokus på miljöaktioner och utomhusmiljön. På alla förskolor vistas barnen utomhus flera timmar varje dag. Ur ett hälsoperspektiv kan nämnas att genom lek och aktiviteter i utemiljöer övar barnen sin motorik. Varje dag är det vila eller en lugn stund för barnen för att ge tillfälle för återhämtning. Hygienrutiner är av betydelse för att främja hälsa och minska ev. smittospridning. Maten lagas i omedelbar närhet eller på förskolan till samtliga förskolebarn. Två av de tre förskolorna har egen kokerska. Avtal finns för inköp av vissa lokalt producerade köttvaror. Vegetariskt alternativ finns för dem som inte ska äta köttprodukter. En likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling finns på förskolorna.

5 Delaktighet och inflytande Föräldrars delaktighet i förskolan sker genom daglig föräldrakontakt. Inskolningen är första steget i föräldrarnas delaktighet. Föräldrasamråd med representanter från varje förskola tillsammans med ledningsansvarig i förskolan samt en arbetslagsrepresentant från förskolorna träffas varje termin. Det är ett forum för delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten. Det förekommer inslag från någon som har fördjupad kunskap inom ett visst område som t.ex. ett pedagogiskt område i förskolan, kostverksamheten. Varje förskola har minst ett föräldramöte under året där information och dialog sker kring verksamheten på den aktuella enheten. Tillfällen som gårdsfest och/eller drop in då föräldrar bjuds är också tillfällen för delaktighet. Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal efter inskolning erbjuds alla föräldrar. För de föräldrar som behöver finns tillgång till tolksamtal. Genom en enkät från BUN har föräldrar möjlighet att påtala sin syn och uppfattning kring verksamheten i förskolan. Även barnen som är 4-5 år har fått göra en utvärdering. Barnens inflytande i verksamheten sker utifrån mognad och ålder. Det kan handla om att göra val utifrån olika alternativ eller att få med en önskan om något i den planerade verksamheten. Miljön ska inbjuda till att göra egna val i lek och aktiviteter av olika slag. Barns intresse som tas upp i verksamheten är ett sätt för barn att ha inflytande. Det kan visa sig i teman och projekt. Observationer och barnintervjuer bidrar till att pedagoger kan ta till vara barnens behov och önskemål i verksamheten. Samverkan omvärldsorientering Ett samarbete med biblioteket finns genom att de tillhandahåller bokpåsar på förskolorna som barn och föräldrar får låna med hem. Vidare har varje förskola har ett ombud som ingår i ett samarbete med biblioteket för att få pedagogiska boktips m.m. Samverkan sker med samordnare för introduktion av flyktingar när det gäller våra nysvenska barn och familjer. Barn från olika kulturer kan ses som en omvärldsorientering. Tillfällen med utflykter i närmiljön bidrar till en omvärldsorientering som ligger nära barnen. En förskola har vid vissa tillfällen utbyte med det äldreboende som finns i omedelbar närhet till förskolan. Besök vid bondgård, deltagande i aktivitet på hembygdsgården, teaterresa är exempel på omvärldsorientering. Utflykter i närmiljön är förekommande inslag. För samverkan vid överlämningar till förskoleklass finns en framtagen handlingsplan. Rutiner för överlämnande finns även för övergången till femårsförskolan Kvalitetsarbete genom aktionsforskning Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning ingår i förskolornas verksamhet. Det finns avsatt tid för reflektion och handledning för att ett fortsatt lärande och utveckling ska ske. Kvalitetsarbetet utgår från den egna praktiken. Ett utvecklings- och förbättringsområde ger upphov till en problemformulering som är utgångspunkten för vilka aktioner och verktyg som ska användas så att processen kan följas för att få ett resultat att analysera. I reflektionen möts beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Exempel på utvecklings- och förbättringsområden som funnits på förskolor är:

6 Hur får vi barnen mer miljömedvetna? Hur inspirerar och utvecklar vi uteleken med ett uterum? Hur gör vi ateljén mer inbjudande? Hur möter vi barn i trots? Hur får vi barnen delaktiga i vår pappersåtervinning? Hur kan vi använda oss av årsplanen i vårt kvalitetsarbete? Årsplanen Utifrån beskrivningen i boken Årsplanen ett sätt att uppnå delaktighet, struktur och glädje i förskolan (Göran Krok, Maria Lindewald) om hur en årsplan kan tydliggöra och strukturera förskolans verksamhet har en årsplan arbetats fram i förskolorna. (Se bilaga 1). Varje etapp i årsplanen har delmål som formulerats och dokumenterats så att de samstämmer med målen i Lpfö 98/10. Varje etapp utvärderas och följs upp. Samtliga etappers utvärderingar utgör sedan utvärderingen för hela läsåret. Dokumentation Etapperna i årsplanen utvärderas och det utgör en form av dokumentation. Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning dokumenteras. Förskolorna använder sig av portfolio för att synliggöra barnens lärande och utveckling. I portfolion finns fem områden med och det är Jag, Jag kan, Familj och kompisar, Vad vi gör samt Jag tycker. Portfolion ska synliggöra barns lärande. Öppna förskolan Öppna förskolan ingår i familjecentralen Glimten som är ett samarbete mellan kommunen och landstinget. BHV (Barnhälsovården) har sin placering i familjecentralen. Individ- och familj inom socialtjänsten ingår i samarbetet genom att familjebehandlare finns med vid vissa tillfällen i öppna förskolan. Öppna förskolan är en öppen verksamhet för förskolebarn tillsammans med en vuxen, vilket oftast är en förälder. Förskollärartjänsten har i början av 2013 utökats från 25 % till 50 %. Vissa tillfällen i veckan har fokus verksamhet och stöd till nysvenska familjer. Samarbetet och verksamheten i familjecentralen följs upp vid träffar varje med ledningsansvariga tillsammans med dem som arbetar i familjecentralen. Resultat Arbetet utifrån årsplanen visar på att den är ett stöd i att få struktur och att det bidrar till en kontinuitet i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. I kvalitetsarbetet genom aktionsforskning visar förskolorna på resultat som leder till utveckling och förbättring i verksamheten. Det visar då på ökad kvalitet i verksamheten. Planerad verksamhet utifrån verksamhetsplan har genomförts i förskolorna. Fortbildningen i matematik har bidragit till en ökad medvetenhet kring vad matematik i förskolan är.

7 Matematiska begrepp blir en naturlig del i det språkutvecklande arbetet. Pedagoger för in matematiska begrepp i lek och rutinsituationer på förskolan. Genom att de flesta i arbetslagen har fått del av NTA utbildning och kan använda sig av materialet i NTA lådor bidrar det till att natur och teknik finns med i förskolans verksamhet. Förskolans tal och språkansvariga bidrar med stöd både till barn och personal i det språkutvecklande arbetet. På förskolor där arbetssättet är Reggio Emilia inspirerat har projekt genomförts tillsammans med barnen. Föräldrasamverkan fungerar genom inskolning, föräldramöte, samråd, utvecklingssamtal, daglig kontakt. Enkäten från BUN till föräldrarna visade att de flesta instämde i hög grad i att de upplever förskolan som trygg, får information och känner sig delaktiga. Utvärderingen som föräldrar gjort i femårsverksamheten visar på att de är nöjda med verksamhet och personal. Familjecentralens verksamhet har en nära föräldrasamverkan och samarbetet mellan kommun och landsting ger goda förutsättningar för ett naturligt samarbete och kontakter. Analys Genom att etapper i årsplanen utvärderas kan arbetslaget kontinuerligt följa upp och planera för fortsatt verksamhet. Årsplanen synliggör strukturen under året. En utvärdering av årsplanen för att veta om den är ett stöd som är i överensstämmelse med uppdraget i Lpfö 98/10 på ett sätt så att inget blir åsidosatt är viktigt att göra. Det pedagogiska arbetet i förskolan ska ske utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I kvalitetsarbetet genom aktionsforskning sker det. Tid för reflektion och ekonomiska resurser för att få ut den tiden är viktigt även i fortsättningen. Två pedagoger, en i Kisa och en i Rimforsa, kommer att få några procent av sin tjänst avsatt för att utbilda de förskollärare som inte har utbildning inom aktionsforskning samt för att handleda kollegor. De bedömer som en väg för utveckling i vårt kvalitetsarbete. Före Bornholmsmodellen är implementerad i förskolans verksamhet och stöd ges av förskolans språkansvarige även i fortsättningen. Det stödet kan vara viktigt då det ännu har gått för kort tid för att göra en utvärdering på effekterna av det. Kunskaper kring två eller flerspråkiga finns ett behov av dessa barn blivit flera i förskolan. Det behövs även mera kunskap om kulturmöten och föräldrasamverkan när det gäller bemötandet av våra nysvenska familjer. Den avslutade matematikfortbildningen har gett kunskap om vad matematik i förskolan är samt gett inspiration till att använda det i verksamheten. Det blir synliggjort i bl.a. projekt och teman. Projekt och teman ger möjlighet till att få med flera områden av det som Läroplanen säger att pedagoger ska arbeta med tillsammans med barnen. I dessa arbetssätt finns också förutsättningar att ta vara på synpunkter från barnen. Men det krävs tid för reflektion och planering vilket visat sig svårt att få att fungera som det är behov av. Femårsförskolan som haft sitt första år i Kisa har av föräldrar fått goda omdömen när det gäller pedagogisk verksamhet och pedagogers engagemang. Förskolans lokaler är fungerande och utemiljöerna har bra förutsättningar till att bli attraktiva. Det är dock viktigt att ta vara på de förutsättningar som finns och förbättra och utveckla så att det blir stimulerande och säkra gårdar för förskolans verksamhet.

8 Öppna förskolan som en del i en familjecentral innebär att det kan knytas kontakter på ett naturligt sätt med olika parter. Öppna förskolan är en social tillgång för barn med föräldrar. Det gäller inte minst de flyktingfamiljer som finns med i verksamheten. Varje förskola har sin egen likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Här finns dock ett förbättringsområde både i att bli insatt i riktlinjerna kring planerna och att de ska upplevas som en del i verksamheten där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga på olika sätt. Carin Olsson, förskolechef

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vitsippan 2013 KVALITÉTSARBETE På förskolan bedrivs vissa typer av verksamheter uppstöttade av cykliska årshjul. Detta gäller bland annat trygga överinskolningar

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Gyttorps förskola Trygghet och lek i utvecklande miljö Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utförts

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer