Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling."

Transkript

1 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. År In per 1/1 Nyinvigda Avgångna Ut per 31/12 Snittålder Närvaro % , , , , , , ,6 32, ,6 31, ,6 32, ,7 31,6 Att tänka på? Om positiv trend vad beror det på? Hur ska ni fortsätta den trenden? Hur många skulle ni vilja vara om 5 år? Hur många måste ni då nyrekrytera per år med tanke på de som faller bort? Om negativ trend vad beror det på? Hur ska ni bryta trenden? Hur många skulle ni vilja vara om 5 år? Hur många måste ni då nyrekrytera per år under de närmaste åren för att börja nettoöka (brutto minus de som faller bort) igen? Trenden för vår loge har i princip legat på samma nivå under de senaste 10 åren. Notabelt är att medelåldern ökar vilket kommer att innebära ett stort medlemstapp om ett tiotal år när avgången av naturliga orsaker ökar. Därför skall nytillskottet i första hand vara yngre bröder för att sänka medelåldern. Vi bör och skall om 5 år vara mellan medlemmar vilket innebär ett nettotillskott under 5 år med 2-3 bröder per år. 2. Rekryteringsplan för de närmaste 5 åren: I ljuset av de senaste 10 åren och era nu formulerade ambitioner, hur skulle ni vilja sätta ribban för ert rekryteringsarbete? 1

2 Det önskade medlemsantalet under de närmast kommande 5 åren. För avgångna använd snittet från de senaste 10 åren År In per 1/1 Nyinvigda Avgångna Ut per 31/ Hur har ni tänkt er att klara detta? Att tänka på? Hur har ni organiserat ert TMU utskott? TMU tänk: Tillväxt, Medlemsvård, Utveckling (av logearbetet) Vilka sitter med i TMU? När träffas de? Hur dokumenteras deras arbete? Hur informeras övriga bröder/systrar om arbetet under året? Hur engageras övriga bröder/systrar? Hur ni tänker använda er av vänaftnar? Hur många? När då? Vilka former? Vilket informationsmaterial skall ni använda för rekryteringen? Hur många invigningsgrader planerar ni? Hur ska ni få tag på potentiella bröder/systrar? Vilka inom logen har möjlighet att rekrytera? Då TMU arbetet är hela logens angelägenhet, är det önskvärt att TMU utskottet möts minst 1-2 ggr per halvår och att bröder/systrar får en kort rapport om vad som gjorts och görs minst en gång per halvår i logen eller i klubben. TMU består av följande bröder: Ordf. FS Br. Kent Persson och övriga ordinarie ledamöter är Brr. Rune Svennelid, Arne Cederborg, Nils-Åke Dahl och Jan Edefell. Ersättare är Brr. Mikael Lindeblad och Ivar Wallin. TMU har 4 protokollförda möten per år med 2 på våren och 2 på hösten. Informationen sker genom korta inlägg vid logesammanträdena samt genom vårt Clementiablad som utkommer 4 ggr/år. Vidare finns möjlighet att genom ÖM-brevet lämna information om TMU:s arbete. Vänaftnar arrangeras 2 ggr/år i januari och september. Tilltänkta aspiranter inbjudes under en vanlig logeafton och erhåller info. om Odd Fellow under tiden som Logens genomför sammanträdet i logesalen. Efteråt inbjuds aspiranterna att delta i brödramåltiden. Genom att vårt budskap sprids bland logemedlemmarnas vänner och bekanta. Samtliga logemedlemmar ges möjlighet att rekrytera nya medlemmar. För rekrytering är ett tillflöde på 5-7nya bröder per år fullt tillräckligt för vår 5-årsplan. Frågan om hur vi behåller invigda bröder är viktigare och den skall prioriteras före en eventuell förändring/utveckling av nyrekrytering. 3. Hur tar ni hand om era nyinvigda bröder/systrar? 2

3 Hur säkerställer ni att de känner sig välkomna och kommer in i kretsen? Hur fungerar fadderverksamheten? Hur engagerar ni dem under första året? Vet ni vad de senaste 5 nya bröderna/systrarna tycker om sitt första år? Vad gör ni om de inte kommer? Logen kommer att låta nyinvigda bröder medverka inom KU vilket ger många möjligheter att som nyinvigd broder bli känd och lära känna övriga bröder. Nyinvigda bröder kan delta i KU fram till nästa invigningsgrad, då dessa bröder tar plats i KU. På så vis frotteras våra nya bröder in i Logen på ett naturligt sätt. Fadderskapet är inte individuellt och kan kanske inte styras med regler, men vi uppmanar faddrarna att uppmuntra sina adepter. TMU-utskottet kommer att engagera sig i att föra en dialog med nyinvigda bröder för att på så vis fånga upp deras tankar, idéer och förväntningar. Denna input kan ses som en hjälp att tipsa faddrarna om var insatser behövs. 4. Er medlemsvård Hur många av era bröder/systrar kommer i snitt varje gång? Varför kommer inte fler? Hur många fler skulle ni vilja vara? Hur fungerar er fadderverksamhet? Vad gör ni om faddern försvinner? Vet ni vilka som är alltid här, sällan eller aldrig i logen? Hur hanterar ni sällan och aldrig här bröderna/systrarna? Hur försöker ni locka dem att komma igen? Transporter till och från logen? Samåkning? Vi anser att vår besöksfrekvens ligger på en godkänd nivå med vid varje möte. Frågorna 4-5 har besvarats under punkten nr. 3 Vi har en god bild över de bröder som alltid sällan eller aldrig är i logen. Sällan bröder är oftast äldre bröder som då och då kommer på möten under årets ljusa tid. Aldrig eller mycket sällan bröder, har oftast angivit familje- eller arbetssituationen som skäl till uteblivna besök. Äldre bröder som önskar besöka logen tar oftast kontakt för att lösa transporten, vilket då ombesörjes av logemedlemmarna. Samåkning förekommer i ganska stor omfattning för bröder som är bosatta i samhällen utanför Helsingborg. 5. Logens årsprogram Har ni lagt ett årsprogram? 3

4 Hur ser programmet ut för arbetet i ordenssalen, i klubben och utanför logehuset? Hur samarbetar ni med andra loger? I ordenssalen: Vanliga logekvällar, högtidsdagar, gradgivningar, veteranaftnar, äldre/yngre/nya bröders/systrars afton, instruktions- och informationsföredrag, kaplans punkt? Ljus- och ljudspel? Årsprogram för kommande år läggs upp och delas ut under jullogen i december. I programmet finns varje logeafton angiven med datum och en kort beskrivning av logesammanträdets innehåll. Eventuella arrangemang under logesammanträdet meddelas via vårt Clementiablad eller genom ÖM:s veckobrev som sändes per brev eller e-post varje veckoslut före logesammanträdet. Ljud eller ljusspel har ännu inte använts vid våra logesammanträden. I klubben: Mathållning, placering (högtid och vanliga kvällar), gäster, underhållning, föredrag, lotterier, högtider, fester etc? Hur hanterar ni dem som inte har råd? Som inte kan äta mycket sent? Den hela logekvällen? Mathållningen sker genom avtal med lokal restauratör. Menyerna görs upp för vårresp. höstsäsong av Logens KU. Placering under vanliga kvällar förekommer sällan. Vid högtider och vissa måltider användes den av Storlogen utgivna placeringsordningen. Det förekommer under brödramåltiderna att KU har arrangerat någon gäst som håller föredrag, eller annan form av underhållning. Lotteri för vår 100-års fond, genomförs vid varje logesammanträde. Bröder som inte har råd att delta vid brödramåltiden finns kanske, men ingen har ännu begärt att få hjälp av Logen. Kommer en ansökan kommer den att behandlas av utskottet för bistånd. Det finns ett fåtal bröder som avstår brödramåltiden p.g.a. att den serveras sent. För dessa bröder har vi inte gjort några separata arrangemang. I övrigt är det Logesammanträde och brödramåltid som gäller för den s.k. hela logekvällen. Utanför logen: Sommarsammanträden, andra aktiviteter? Utanför logen har vi sommarsammanträden samt vårfesten med damer. Vidare år vi varje år i maj Äldre bröders utfärd där någon form av aktivitet planeras och genomförs genom TMU:s försorg. Kyrkfärden vid första advent är också en av aktiviteterna som sker utanför logen. 4

5 Vänloger: Aktiviter? Kontakterna inom distriktet sker genom växelvis fastställda besök i Landskrona och Ängelholm. Övriga Loger inom distriktet har vi kontinuerligt utbyte genom våra interna logeblad eller annan logeinformation. Vi har även samlogemöte växelvis med Logen Nr. 85 Luntertun samt att vi inom distriktet har möjlighet att låta bröder delta i gradgivning hos övriga loger. Vårt internationella samarbete sker genom att vi idag har kontakt med 3 danska loger. Logen Nr. 50 Jonathan, Köpenhamn som vår Loge besöker varje år i april/maj och återbesöks i Helsingborg under vårt första möte i november. Logen Nr. 61 Öresund, Helsingör har vi växelvis utbyte med varje höst samt att vi vid några tillfällen har samordnat Vårfesten med damer tillsammans med Helsingör. Logen Nr. 65 Morgenstjernen, Haslev är vår senaste danska bekantskap där samarbete håller på att utvecklas. Därutöver sker även spontana besök vid gradgivningar hos våra danska loger. Vår loge har även tagit initiativ till en gränsöverskridande golfturnering som avhålles växelvis i Sverige och Danmark. Ytterligare internationellt utbyte är för närvarande inte aktuellt. 6. Er loge ekonomi Hur ser er ekonomi ut? Finns det medel till att förgylla något/några tillfällen? Om svag hur kan den förbättras? Är ni nöjda med förvaltningen av era medel? Logens ekonomi har under de senaste åren förbättrats så att vi idag har en positiv utveckling. Vi har ännu inte nått dit att vi kan tillåta oss några större utsvävningar. DN arbetar intensivt på att förstärka vår ekonomi och därigenom kunna tillåta oss att förgylla vår verksamhet vid enstaka tillfällen. Förvaltningen av logens medel har under de senaste 15 åren inte varit bättre än idag och vi låter DN fortsatt arbeta med aktiv förvaltning och långsiktighet, samt en transparens kring redovisning och beslut i logen. 7. Er organisation 5

6 Att tänka på? Hur är ert nomineringsutskott sammansatt? Hur arbetar ert nomineringsutskott? Planeras det för längre sikt? Hur resonerar ni kring vilka som är lämpliga för olika ämbeten? Hur sker överlämningar till nya valämbetsmän? Nomineringsutskottets sammansättning har god bredd såväl åldersmässigt samt företrädda med olika intressen. Ledamöterna är flitiga besökare i logen. Arbetet har påbörjats vilket så småningom, under våren, meddelas logen. Utskottet kommer att verka under sträng sekretess. Arbetet kommer att vara inriktat på längre sikt, dvs. sträcker sig längre än kommande valperiod, samt att kandidater som diskuteras bör äga egenskaper och intresse som överensstämmer med Ordens och logens mål och inriktning. I resonemangen kring kandidater skall arbetet i första hand vara inriktat på Ordens och logens bästa. Sker individuellt mellan avgående och tillträdande ämbetsman. Hur arbetar ämbetsmännen? Har ni regelbundna möten inom ÄM gruppen? Fungerar samarbetet bra mellan olika ÄM? Kan något göras bättre? ÄM arbetar inom de olika utskott man sitter i samt med förberedelser inför logesammanträdena. ÄM-gruppen har 4 protokollförda möten per år. Samarbetet mellan ÄM fungerar bra och eventuella förbättringar i samarbetet inom ÄM-gruppen är en bearbetning som ständigt pågår. 8. Ceremonielet? Att tänka på? Hur fungerar ceremonielet? Har ni de bästa krafterna? Övas det regelbundet? Vem regisserar? Har alla rätt träning och utbildning? Hur uppfattas ceremonielet inom logen? Kan något bli bättre? 6

7 Vårt ceremoniel har, i ledande befattningar, under flera år haft samma besättning vilket innebär att det har fungerat utmärkt. Inför varje gradgivning repeteras under överinseende av Br. George Bengtsson. Logen har inte tränat och utbildat ceremonielet separat. Utbildningen är adekvat för den uppgift man har att lösa. Logen har alltid efter en gradgivning gett vårt ceremoniel högt betyg för deras agerande. Det finns alltid saker som kan förbättras, vilket också sker under bl.a. repetitionerna. 9. Logens information till bröderna / systrarna Hur informerar ni era bröder / systrar? Tidning, , hemsida? Telefonsamtal? Har ni någon informationsansvarig? Web master? Hur uppfattas er information av bröderna / systrarna? Informationen om Logens verksamhet sker dels genom vårt Clementiblad som utkommer 4 gånger per år. Därutöver skriver ÖM ett, så kallat, veckobrev som sänds ut veckohelgen innan logesammanträdet via e-post och för bröder utan e-post, som brev. Telefonsamtal och besök förekommer också i ganska stor omfattning. Vår web-master är Br. Rune Svennelid. Eftersom vi har ett omfattande informationsflöde till medlemmarna har vi endast fått positiva reaktioner. 10. Logens yttre verksamhet Hur tänker ni bedriva er yttre välgörenhet? Vilka projekt stöder ni? Hur då? Hur informerar ni om detta? Logen har under våren tillsatt en kommitté som arbetat fram en långsiktig plan för vår yttre välgörenhet. Därtill kommer vårt nuvarande åtagande om 2 fadderbarn i Estland och broder Bo Angelhag är kontaktperson och håller även logen informerad om barnens utveckling etc. Bilaga 1. Kommitténs plan för vår yttre välgörenhet. 7

8 11. Behöver ni hjälp? Vad skulle ni behöva eller vilja ha hjälp med? Från vem/vilka? För närvarande har vi inte något behov av hjälp i vårt arbete inom logeverksamheten. I den mån vi blir i behov av att söka hjälp kommer vi att kontakta de personer, inom eller utom vår loge, som besitter den kunskap vi söker. 8

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

- LSS - På brukarnas villkor -

- LSS - På brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Individuella planer - LSS - På brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer