2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3"

Transkript

1 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från Planen gäller till Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin Nilsson, Fritidshemmet samt åk F-3 Uppdat: 20/ sida 1

2 Innehåll 1 Redovisning av det förebyggande och främjande arbetet under Lagstiftningen Övergripande mål för Örkenedskolan Vad står begreppen för i planen Kartläggning Framtagande av planerna Förväntningar Skolans arbete med främjande insatser Skolans arbete med förebyggande insatser Skolans åtgärder mot kränkande behandling Kränkande behandling Utvärdering och uppföljning Utvärdering av föregående läsårs plan Ansvarsfördelning Arbetsgång vid incidenter Rutiner och åtgärder vid misstänkta trakasserier etc Dokumentationsblankett Flödesschema sida 2

3 1 Redovisning av det förebyggande och främjande arbetet under 2014 Alla elever och vårdnadshavare har under året informerats om likabehandlingsplanen och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi tog under året fram en förkortad version i ett mindre format som delades ut till samtliga elever/vårdnadshavare. Denna version finns även med i skolans telefonkatalog som delas ut till eleverna. Vi har jobbat med gruppstärkande aktiviteter som tex rollspel, värderingsövningar, samarbete över klassgränser och temadagar. Detta arbete har gett resultat och enligt kommunenkäten som genomfördes under hösten 2014 känner sig 9 av 10 elever på fritidshemmet samt åk F-3 sig trygga (instämmer helt) och 1 av 10 elever håller delvis med. Trots vårt värdegrundsarbete förekommer kränkningar, oftast verbala där eleverna retar varandra. Vi har under året arbetat med detta och gjort eleverna uppmärkasamma på vad som sker och det ger resultat vilket syns i enkäterna där eleverna uppger att personalen säger ifrån om någon elev retas. 2 Lagstiftningen Arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att se till att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen eller på utbildningen. Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare får reda på att någon anser sig utsatt för trakasserier är det deras skyldighet att utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem. Med arbetsgivare menas någon i chefsposition och med utbildningsanordnare menas personal på utbildningen. Det innebär att så fort någon i personalen på utbildningen eller någon i chefsposition på arbetsplatsen får reda på att någon känner sig trakasserad startar utredningsskyldigheten. 3 Övergripande mål för Örkenedskolan Ingen på Örkenedskolan skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller främlingsfientlighet. Ingen skall heller utsättas för direkt eller indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Alla elever på Örkenedskolan skall känna sig trygga och må bra i skolan. Samtliga elever har rätt till studiero. sida 3

4 4 Vad står begreppen för i planen 4.1 Diskriminering Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (DO, 2013) Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Direkt diskriminering är när en elev eller någon i personalen missgynnas och är kopplad direkt till någon av diskrimineringsgrunderna Indirekt diskriminering är när skolan använder en regel eller en bestämmelse som missgynnar någon Diskrimineringsgrund Könsidentitet eller könsuttryck I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. (DO, 2013) Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter. (DO, 2013) Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. (DO, 2013) Diskrimineringsgrund funktionsnedsättning I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning. (DO, 2013) Diskrimineringsgrund sexuell läggning Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning. (DO, 2013) sida 4

5 4.1.6 Diskrimineringsgrund ålder Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. (DO, 2013) 4.2 Trakasserier Inga trakasserier är tillåtna. Trakasserier är förbjudna om de har samband med: Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elev eller en student. Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, hora, eller liknande. Det kan även vara fråga om ignorerande, utfrysning eller att någon visslar, stirrar eller gör kränkande gester och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är du som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserier av en student eller en elev medan en annan inte alls behöver bli illa berörd. (DO, 2013) 4.3 Vad är sexuella trakasserier? Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande. (DO, 2013) 4.4 Vad innebär begreppet för kränkande behandling Begreppet kränkande behandling står för ett handlande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Om någon blir kallad plugghäst, glasögonorm, benmärgel eller UFO eller liknande kan det uppfattas som kränkande behandling. Det är viktigt att komma ihåg att trakasserier och kränkande behandling inte alltid är verbala utan kan bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller att någon stirrar. Fysiska påhopp och skadegörelse (till exempel att kasta ägg på någons kläder, ta någons saker) är exempel på trakasserier och kränkande behandling. (Skolinspektionen, 2013) sida 5

6 4.5 Varför inte begreppet mobbning? Begreppet mobbning har länge varit vanligt när man talar om elevers utsatthet. Den allmänt vedertagna definitionen av mobbning innebär att en elev upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever. Det är också vanligt att begreppet innefattar att den som mobbar någon ska ha ont uppsåt. Det innebär att begreppet mobbning är smalare än begreppen trakasserier och kränkande behandling, då dessa även kan användas för enstaka händelser. Dessutom är det begreppen trakasserier och kränkande behandling som huvudsakligen används i lagstiftningen. (Skolinspektionen, 2013) 5 Kartläggning Varje höst ska det genomföras en kartläggning hur det ser ut på Örkenedskolan. Denna enkät ska besvaras av elever, föräldrar och personal. Utifrån de svar som ges ska främjande och förebyggande insatser planeras. 6 Framtagande av planerna Rektor ansvarar för framtagandet av planerna. Planerna ska gälla för ett kalenderår och ska bygga på föregående års arbete Personal är delaktiga genom arbetet i arbetslaget där främjande och förebyggande insatser planeras utifrån höstens kartläggning. Elever och föräldrar ska vara delaktiga i framtagandet. Elever genom miniråd och klassråd samt föräldrarna ska vara delaktiga genom föräldraråd. sida 6

7 7 Förväntningar 7.1 Elever Vår ambition är att du och dina kamrater ska trivas och känna er trygga på Örkenedskolan samt att du har rätt till studiero under lektionerna. Som elev kan du genom ett trevligt bemötande vara till stor hjälp för att skapa en trygg och trevlig skola. Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, från en annan elev eller från en vuxen, så vill vi att du kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också om du känner någon annan som är utsatt. 7.2 Föräldrar Vi vill att du tar del av Örkenedskolans likabehandlingsplan tillsammans med ditt barn. Det är viktigt att skola och hem gemensamt tar avstånd från kränkande behandling. Misstänker du som förälder att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling önskar vi att du kontaktar skolans personal Det kan vara svårt att ta till sig att ditt eget barn skulle kränka andra. Men är det så vill vi att du gör det klart för barnet att du ser allvarligt på beteendet och inte accepterar det. 7.3 Personal Vi som vuxna på skolan har ett mycket stort ansvar för att alla ska må bra, elever såväl som personal. Det är vår uppgift att följa upp och åtgärda allt vi ser, hör eller får reda på annat sätt. Ta tidigt kontakt med föräldrar och elever eller skolledning. Tänk på! Tidig upptäckt - tidig insats. 7.4 Kommunikation och förankring En plan för arbetet med likabehandling, som motverkar diskriminering, ska vara ett levande dokument, väl känt av barn/elever, personal och föräldrar. Planen gås igenom med alla elever i alla klasser en gång per termin. Information om planen ges till all personal, föräldrar och på hemsidan. 7.5 Uppföljning och utvärdering Inför utvärdering av likabehandlingsplanen lämnas synpunkter från klassråd, föräldraråd samt från personalen på arbetsplatsträffar. Revideringar tas upp i samverkansgruppen. Rektor fastställer därefter planen i början av året. sida 7

8 8 Skolans arbete med främjande insatser På individnivå Nivå Elever Område Mål Insats Ansvar Trygghet och trivsel Alla elever skall under skol och fritidstid känna sig sedda och trygga. Värderingsövningar, samarbete över klassgränserna, temadagar, sagogestaltning, plats på skolgården dit man kan gå om man inte hittar någon kompis, kompissamtal, trygghetsvandring, känslolåda och hemlig kompis. 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Uppföljning Kommunenkäten, uppföljning vid utvecklingssamtalet, trygghetsvandring och utvärdering av temadagar På gruppnivå Nivå Klasser Område Mål Insats Ansvar Uppföljning Trygghet och studiero. Oberoende av gruppsammansättningen ska arbetsro och trygghet finnas under skoloch fritidstid. Poängtera när det är arbetsro och tydlig struktur och göra gruppen målmedveten. Tisdagsaktiviteter på fritids. 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Klassråd och kommunenkät På skolnivå Nivå Hela skolan Område Mål Insats Ansvar Uppföljning Vi är varandras arbetsmiljö. All personal och alla elever ska känna sig sedda, må bra och känna arbetsglädje på arbetsplatsen. Ordningsreglerna är välkända och ständigt uppmärksammade. All personal och alla elever ska få positiv respons och uppmuntran. 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Kommunenkäten och genom olika samtal t ex utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. sida 8

9 9 Skolans arbete med förebyggande insatser 9.1 Diskrimineringsgrund kön Hur det ser ut nu Man behöver tänka till för att fördela lika mycket tid och uppmärksamhet till alla oavsett kön. Mål Ingen ska behandlas annorlunda beroende på kön. Åtgärd Medvetandegörande diskussioner i klasserna och på fritids. Tidsplan 2015 Ansvar Uppföljning 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Samtal med elever. 9.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Hur det ser ut nu Viss främlings-fientlighet förekommer på skolan bland eleverna. Mål Åtgärd Främlingsfientlighet ska inte förekomma på skolan och på fritds. Medvetandegörande diskussioner som ger kunskaper och skapar förståelse för olika kulturer. Tidsplan Vårterminen 2015 Ansvar Uppföljning 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Utvärderingsdagarna i juni och januari Viktigt att fritidspersonalen är med och utvärderar. 9.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Hur det ser ut nu Få elever med annan religion går på skolan Mål Åtgärd Eleverna ska inte diskrimineras pga religion eller annan trosuppfattning. Skapa förståelse för och kunskap om andra religioner och trosuppfattningar. Undervisning om andra religioner. Tidsplan Kontinuerligt arbete under 2015 Ansvar Uppföljning 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Utvärderingsdagarna i juni och januari Viktigt att fritidspersonalen är med och utvärderar. sida 9

10 9.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder Hur det ser ut nu Närheten till träningsskolan gör att elever med funktionshinder blir ett naturligt inslag i vardagen Det finns synliga funktionshinder och sådana som inte syns. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Alla elever ska ha förståelse för olika funktionshinder. Eleverna ska inte diskrimineras pga synliga eller osynliga funktionshinder. Gemensamma aktiviteter och temadagar med träningsskolan även i fortsättningen. Arbeta för att alla ska respekteras för den de är. Informera om olika funktions-hinder. Vt-15 Kontinuerligt arbete. När frågan blir aktualiserad tar man upp och belyser extra. 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Uppföljning Utvärderingsdagarna i juni och januari Viktigt att fritidspersonalen är med och utvärderar. 9.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning Hur det ser ut nu Nedvärderande språk kan förekomma bland eleverna, främst bland äldre elever. Mål Åtgärd Ingen ska bli diskriminerad pga sexuell läggning. Aktualiseras och repeteras då anspelningar uppkommer. Tidsplan 2015 Ansvar Uppföljning 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Varje läsår. sida 10

11 10 Skolans åtgärder mot kränkande behandling 10.1 Kränkande behandling Hur det ser ut nu Vissa verbala kränkningar och fysiska kränkningar förekommer bland eleverna. Mål Inga kränkningar ska förekomma på skolan. Alla ska känna sig trygga på skolan. Åtgärd Många vuxna bland eleverna. Diskutera enskilt och i grupp när olika problem uppstår, man kan ha olika upplevelser av samma händelse Arbeta med värderingsövningar och rollspel, kompissamtal och samarbetsövningar När kränkning förekommit ageras enligt likabehandlingsplanen. Tidsplan Ansvar Uppföljning Kontinuerligt arbete under läsåret. 1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt) Kommunenkät. Kontinuerligt under läsåret samt vid utvecklingssamtal sida 11

12 11 Utvärdering och uppföljning Utvärdering av föregående läsårs plan I de fall där kränkande behandling kommit till vår kännedom har handlingsplanen följts. Uppföljning har skett i form av samtal med berörda elever, kurator, pedagoger, rektor och i vissa fall vårdnadshavare. Planen har utvärderats på föräldraråd, mellanråd och elevråd. 12 Ansvarsfördelning Rektor Ansvar ytterst för arbetet med likabehandling och för arbetet mot diskriminering. Ansvarar för anmälan till huvudmannen vid kränkningar och trakasserier Ansvarar för att dokumentation sparas. Ansvarar för att kontakt tas med polis för samråd om incidenten faller under allmänt åtal. Ansvarar för att handlingsprogram upprättas. Handlingsprogrammet kan upprättas av annan än rektor tillsammans med elev och vårdnadshavare. Ansvarar ytterst att för elever som utsatts för kränkande behandling eller diskriminering får det stöd de behöver. Ansvarar för att ev. anmälan till arbetsmiljöverket upprättas Ansvarar för att denna plan introduceras till nyanställd personal Elevhälsan Träffas regelbundet och sammanställer och samordnar insatser för uppkomna incidenter Analyserar situationen på skolan och föreslår gemensamma insatser Klassföreståndare/ansvarig pedagog Ansvarar för att upprätta dokumentation och vidta åtgärder enligt denna plan vid incidenter utan dröjsmål. Alla incidenter ska anmälas till rektor. Ansvarar för att denna plan gås igenom i med eleverna en gång per termin Har huvudansvaret för kontakten med eleven, vårdnadshavare och rektor Arbetslaget Ansvarar i första ledet för handledning och hjälp vid uppkomna incidenter Arbetar förebyggande tillsammans och tar fram övergripande insatser Elever Varje elev ska ta ställning mot kränkande behandling och diskriminering Ansvarar för att informera en vuxen så fort som möjligt när du eller någon annan elev blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. sida 12

13 13 Arbetsgång vid incidenter Rutiner och åtgärder vid misstänkt kränkande behandling etc 1. Om någon i personalen får kännedom om att ett barn eller elev anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling när skolverksamhet bedrivs ska händelsen utredas utan dröjsmål. 2. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger hos den personal som får kännedom om händelsen. 3. Rektor informeras. Det är den enskildes subjektiva upplevelse som gäller när man skall tolka vad som är kränkande behandling. 4. Om personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling ansvarar rektor för utredningen. 5. Enskilda samtal med berörda barn eller elever. Direkt inblandad personal ansvarar för samtalet och dokumenterar på särskild blankett (bilaga) som ska arkiveras i den utsattes elevmapp. Bedömning görs av rektor om handlingsprogram ska upprättas. Vid behov kan samråd hållas med elevhälsan. 6. Direkt inblandad personal informerar berörda föräldrar och ansvarar för uppföljning. 7. Direkt inblandad personal informerar övrig personal som på något sätt är berörd. 8. Åtgärder verkställs och följs upp till dess att trakasserierna eller den kränkande behandlingen upphör. Dokumentation av samtal och övriga insatser görs till och med uppföljning. Direkt inblandad personal ansvarar. 9. Vid fortsatt diskriminering tas beslut om ytterligare åtgärder av elevhälsoteamet i samråd med berörda parter. Åtgärder som kan bli aktuella är t.ex samtal med skolpsykolog/skolkurator, samt omgruppering av elev. 10. Händelser som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa rapporteras till Arbetsmiljöverket. Rektor ansvarar. Rektor beslutar om ärendet ska föras vidare till socialtjänst och/eller polis efter samråd med berörda vårdnadshavare. sida 13

14 Diarienummer: 14 Dokumentationsblankett 2015 Örkenedskolan Lönsboda Utredning: När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering. Skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen 2 kap. 7 Blanketten lämnas efter utredning till expeditionen och förvaras i pärm i valvet. Kopia på framsida i respektive elevmapp Personuppgifter Utredarens namn och titel Datum för händelsen Datum för utredningen Ansvarig förskolechef/rektor Förskola/skola Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt Avdelning/klass Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass Namn på personal som deltagit i utredningen Kort beskrivning av händelsen Beskriv kortfattat vad som hänt Preliminär bedömning av händelsen Vidtagna akuta åtgärder Kränkande behandling Trakasserier Diskriminering Ant: Samtal med berörda elever Kontakt med vårdnadshavare, den Via mail telefon möte Samtal med personal Anmälan till rektor ( observera att utredning och ev. åtgärder s. 2-3 kan göras innan anmälan görs till rektor. Vänta inte med din utredning) Datum för anmälan till rektor Rektors underskrift Anmälan till huvudmannen skickas skickas inte av rektor sida 14

15 Utredning av händelser Beskrivning av händelseförlopp Plats Tid Elever och personal som var närvarande Elever och personal utredaren pratat med Beskrivning av händelsen (Vad visar din utredning) Diskriminerinsgrunder: Könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Trakasserier: Om kränkningen berör diskrimineringsgrunderna är det trakasserier. Kränkande behandling kan delas in i fyra undergrupper: Verbal: skällsord, förolämpningar, ryktesspridning Social: utfrysning, miner, blickar, Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse, Text och bildburna: sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar, chattsidor sida 15

16 Åtgärder Beskriv vilka åtgärder som vidtas i samband med utredningen Samtal med elever, enskilt Samtal i grupp med berörda elever Kontakt med vårdnadshavare via telefon (samtal) via mail via SMS annat sätt Möte bokat med vårdnadshavare, den Kallat berörd personal till mötet Ärendet anmält till elevhälsoteamet den Uppföljning bokad till den Anteckningar Åtgärder på kort sikt Åtgärder på längre sikt sida 16

17 Uppföljning Datum för uppföljning: Uppföljningen visar: Ärendet avslutas Datum för avslut av rektor Rektors underskrift sida 17

18 15 Flödesschema Personal ser, hör eller på något annat sätt uppmärksammar att en kränkning sker Personal får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling En förälder eller annan person tar kontakt med personal om att en kränkning sker, tex via telefon eller mail. Om personal misstänks skall utredningen göras av rektor Rektor informeras Rektor anmäler till huvudman, (2.3) att utredning startat Dokumentation Framsidan på dokumentationsblanketten kopieras till berörda Skyndsam utredning genomförs alltid av den som fått kännedom om händelsen Rektor diarieför ärendet Dokumentation Framsidan på dokumentationsblanketten i elevernas mappar, blanketten i valvet i pärm 16 Rektor informeras om resultatet av utredningen Ev Anmälan till polis/socialtjänsten Kontakta vårdnadshavare Rektor beslutar om åtgärder Allvarlig fara för liv eller hälsa? Rektor ansvarar Vårdnadshavare informeras och deltar i handlingsplanen Personal upprättar handlingsplan Anmälan till arbetsmiljöverket Kontakta vårdnadshavare! Dokumentation förvaras i de inblandade elevernas mappar Uppföljning av insatser Rektor avslutar ärendet sida 18

19 DOKUMENTATIONSBLANKETT VID KRÄNKANDE BEHANDLING Sida 1(1) Barn och skola Utredning: När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering. Skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen 2 kap. 7 Personuppgifter Utredarens namn och titel Datum för utredningen Ansvarig förskolechef/rektor Förskola/skola Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt Avdelning/klass Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass Namn på personal som deltagit i utredningen Händelse och åtgärder Beskriv händelsen Åtgärder Datum för uppföljning Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Org.nr PlusGiro Bankgiro

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan Åk 4-9

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan Åk 4-9 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Åk 4-9 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen För årskurs 4-9: Rektor Johan

Läs mer

2016 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Önnestads skola

2016 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Önnestads skola 2016 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Önnestads skola Åk F - 3 Planen gäller från 2016-08-01 Planen gäller till 2017-07-31 Ansvariga för planen För årskurs F - 3: Rektor

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldsmedens Förskola Planen antogs 2011-01-01 Gäller till och med 2012-01-01 2 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Haffstaskolans likabehandlingsplan

Haffstaskolans likabehandlingsplan Haffstaskolans likabehandlingsplan 2014-2015 Haffstaskolans likabehandlingsplan gäller för läsåret 2014-2015, och beskriver arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Grunduppgifter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-09-19 2017-09-19 Högsvedens Förskola 1 Innehållsförteckning Förskolans vision samt delaktighet:...3 Utvärdering och analys av föregående års

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2016/ 2017 1.Grunduppgifter Verksamheter som omfattas av planen: Planen gäller för fritidsverksamhet vid Tussilagon. Huvudmål med likabehandlingsarbetet:

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlshamns kommun Hällaryd-/Sternöenheten Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hällaryds skola och fritidshem Läsåret 2017-18 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10 02-2016-05-25 Förskolan Diamanten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 förskolans vision samt delaktighet:... 4 utvärdering och

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Dahlgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gamlebygårdens förskola 20150201-20160131 2(11 Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Skolområde Östra. Allö förskola

Skolområde Östra. Allö förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Allö förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Rutiner för samtal med elever beträffande diskriminering och kränkande behandling:

Rutiner för samtal med elever beträffande diskriminering och kränkande behandling: 1 [7] Rutiner för samtal med elever beträffande diskriminering och kränkande behandling: *OBS! Begreppet ansvarslärare innefattar samtlig personal med specifikt ansvar för elev/elever samt elevgrupper.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016-04-15 SID 1(5) Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2016 Denna plan syftar till att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer Djurängen Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Budjur710.20.1 1 av 9 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Upprättad den Reviderad/kontrollerad den Personalen Rektor 2007-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormkärrskolan Inger Burström rektor Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Ormkärrskolan Verksamhet Planen gäller för grundskolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117 Banafjälskolan förskolan 2012-2013 Version: 20120117 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Vår vision på Banafjälskolan... 3 2. Bakgrund... 4 3. Främjande och förebyggande arbete... 4 3.1 Planerade

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2015

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN DNR: XXXX SID 1(5) Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2015 Denna plan syftar till att främja elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LYCKORNAS FÖRSKOLA LÄSÅR 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LYCKORNAS FÖRSKOLA LÄSÅR 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LYCKORNAS FÖRSKOLA LÄSÅR 2015/2016 Vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem. Vision Lyckorna ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola och fritidshem 2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering: Diskriminering är när skolan

Läs mer

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Liljeborgsskolan 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är grundskola årskurs 7-9. Ansvarig för planen är rektor.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Skärpeskolans årliga plan

Skärpeskolans årliga plan Skärpeskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Vt 2012 Vt 2013 Grunduppgifter De verksamhetsformer som omfattas av planen är : Grundskola, fritidshem och grundsärskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer