Verksamhetsplan år och budget år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan år och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Dnr: UmU Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten 1

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT Sammanfattning Beslut VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR Inledning Om verksamhetsplan Indelning av verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Ansvarsförhållanden Universitetsledning Fakulteter och Lärarhögskolan Institutioner, centrumbildningar och enheter Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UmUB) Planeringsenheten Vision och mål BUDGET FÖR ÅR 2013 INKL EKONOMISK PLAN FÖR ÅR Ekonomisk plan för år Totala intäkter och kostnader år Analys för år Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan Grundutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Utveckling studentantal Fördelning av ramar

3 3.3.4 Språkstöd Idrottshögskolan Forskning/forskarutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning Fakulteternas kommentarer samt bedömningar år Fördelning av budget år 2013 samt preliminära ramar år Universitetsgemensamma funktioner Gemensamma funktioner Universitetsgemensamma projekt Universitetsgemensamma påslag år Lokalhyra Lönekostnadspåslag (LKP) Lokalvård

4 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT 1.1 Sammanfattning Dokumentet Verksamhetsplan år och budget år 2013 består av två delar som är koordinerade. Verksamhetsplanen innehåller vision och delmål för år utifrån Umeå universitet 2020 Vision och mål. Budgeten innehåller avsnitten ekonomisk plan år ; Totala intäkter och kostnader; Grundutbildning; Forskning samt Universitetsgemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om delmål för arbetet under år 2013 samt för det fortsatta arbetet Utifrån detta beslut fattar rektor under juni 2013 beslut om delmål, strategier och uppföljningskriterier för fakulteter och Lärarhögskolan. Under hösten 2013 fortsätter arbetet som del av verksamhetsplaneringen inför verksamhetsår I verksamhetsplanen ingår bland annat delmål utifrån övergripande mål i Umeå universitet 2020 Vision och mål som handlar om att långsiktighet möjliggör risktagande, kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten och att samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet. Delmålen inom avsnittet Utbildning för gränslös kunskap avser attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, hög lärarkompetens, möten med forskning och omgivande samhället samt stark internationell dimension. Delmålen inom Forskning som spränger gränser avser nydanande forskning, forskning som antar samhällets utmaningar, tillgång till den bästa forskningsstrukturen samt att attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft. Delmålen inom Det goda och effektiva universitetet avser bl.a. god arbetsmiljö, samordnat verksamhetsstöd samt trygga lokaler. I avsnittet om totala intäkter och kostnader framgår att kostnaderna troligtvis kommer att öka mer än intäkterna dessa år, bland annat beroende på minskad utbildningsvolym. I avsnittet om grundutbildning framgår bland annat att budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan är ca 5 mnkr högre år 2013 jämfört med 2012 samt att Umeå universitetet erhållit 9,2 mnkr av de totalt 95 mnkr som fördelats som kvalitetsbaserad resursfördelning år I forskningsavsnittet är tillskottet marginellt år 2013, men år 2014 förväntas ett tillskott med preliminärt 26 mnkr mot bakgrund av att forskningsanslaget till landets lärosäten ökas med 600 mnkr detta år. I avsnittet om universitetsgemensamma funktioner framgår bland annat att andelen gemensamma funktioner år 2013 är 10,72 procent, vilket är oförändrad andel jämfört med år

5 1.2 Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka den inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen som föreliggande dokument är ett uttryck för, att uppdra åt rektor att fastställa delmål i juni 2013, att en årlig uppföljning av fastställda delmål sker under perioden Rektor ansvarar för uppföljningen. Universitetsstyrelsen beslutar vidare, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2013 och utifrån vad som anges i universitetets verksamhetsplan år och budget år 2013 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 3.3, att fastställa fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 3.4, att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 3.5 med undantag för de budgetposter som avser kommande beslut om interaktiva miljöer, att uppdra åt förvaltningschef, överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket respektive övrigt universitetsgemensamt med beaktande av vad som anges under avsnitt 3.5, att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande efter samverkan med de fackliga organisationerna, att i övrigt fastställa dokumentet Verksamhetsplan år och budget år

6 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR Inledning Verksamhetsplan Umeå universitet står inför en omfattande förändring avseende arbetet med verksamhetsplaneringen. Förändringen kan indelas i två kategorier: 1) Verksamhetsplaneringen från och med 2013 kommer att vara betydligt mer långsiktig, vilket innebär verksamhetsplaner om treårscykler. Universitetsstyrelsen har beslutat att treåriga verksamhetsplaner ersätter de ettåriga från och med år Däremot kommer arbetet att stödjas av årliga uppföljningar. 2) Tidigare form av verksamhetsuppdrag kommer att ersättas med delmål, vilka utgör en precisering och konkretisering utifrån Umeå universitets nya visions och måldokument Umeå universitet 2020 Vision och mål, som styrelsen fastställde den 8 juni Den tidigare processen för verksamhetsplanering har inkluderat verksamhetsuppdrag, vilka har utgjort styrparametrar som både kvalitativt och kvantitativt har varit gemensamma för hela universitetet. Under en begränsad tid kan den typen av styrparametrar vara effektiva, för att förändra inriktningen på verksamheten på ett övergripande plan. Däremot blir den typen av styrparametrar med tiden verkningslösa p.g.a. av sin trubbighet. Resonemanget kan exemplifieras med följande två exempel från grundutbildningen respektive forskningen. För grundutbildningen löd ett tidigare kvantitativt mål Antalet kurser på grundnivå med färre än tio registrerade studenter ska minska med 25 % år 2011 jämfört med år Även om målet styr verksamheten i önskad riktning blir styrförmågan snabbt begränsad och kan dessvärre styra i oönskad riktning genom att uppdraget kan vara för grovt formulerat. En mer genomgripande analys för olika verksamheter (fakultetsområden) kan visa att en betydligt effektivare styrning erhålls om, som i detta exempel, värdet 25 % vilar på en mer solid grund och är mer anpassad till universitetets skilda verksamheter. Det kan också vara befogat att siffervärdet varierar på ett genomtänkt sätt över tid. Ett exempel från forskningen på ett tidigare verksamhetsuppdrag är Erhållna externa medel till forskning ska 2011 överstiga 1,1 miljarder kronor (år 2009: 995 mkr). Återigen blir värdet 1.1 miljarder kronor mycket av ett slag i luften om inte respektive verksamhets förutsättningar, nuvarande nivå och möjligheter analyseras. För en så stor verksamhet som Umeå universitet blir siffervärdet i sig tämligen verkningslöst, förutom att det uttrycker ett mål om att mer externa medel ska tillfalla våra verksamheter. Analysen måste utgå från nuvarande nivåer för våra olika verksamheter, hur vår styrkeposition ser ut först och främst nationellt, men också i förhållande till tillgängliga resurser inom EU programmen m.m. Dessa två exempel ska bara ses som ett exempel för en generell diskussion och för nödvändiga överväganden för den kommande planeringen för universitetet. Universitetet står nu inför ett mer omfattande och långsiktigt planeringsarbete som ska vila på analyser av nuläget, analyser av omvärlden, benchmarking mot andra verksamheter etc. Syftet är att för verksamheten sätta mål som kan tjäna som utgångspunkt för ett strategiarbete som kan leda till mer omfattande och nödvändiga förändringar av verksamhetens olika delar på kortare och längre sikt. Det första steget i det arbetet utgörs av att formulera delmål för perioden

7 Delmål För att konkretisera arbetet och för att nå de långsiktiga och övergripande målen i måldokumentet UmU 2020, har grupper om delmål för perioden utarbetats för varje långsiktigt mål. Dessa grupper av delmål ska och kan inte ses som en komplett uppsättning av delmål, utan som en grupp av delmål som vart och ett kan anses kunna vara av substantiell betydelse i arbetet med att nå de långsiktiga målen. Delmålen kan till sin karaktär vara av mer kortsiktig art eller mer långsiktig art, eller av mer specifik art eller av mer komplex art. Vissa mål kan vara av mer kvalitativ art, medan andra är av mer kvantitativ art och därmed eventuellt lättare att mäta i kommande uppföljningar. En direkt jämförelse av delmålen kan därför se ut som en icke relevant blandning av stort som smått. Det är dock viktigt att behandla delmålen som en grupp som tillsammans bildar en helhet, som tillsammans leder mot respektive långsiktigt mål. Det betyder att vissa delmål för en verksamhet kanske kan uppnås i närtid, medan samma delmål för en annan verksamhet måste kompletteras med ytterligare delmål för att dels bli relevant och dels för att delmålet ska blir verkningsfullt. Sammantaget så betyder detta att ett arbete måste ske på ett fördjupat sätt utifrån respektive verksamhets (läs fakultet/lärarhögskola, med vidare bearbetning på institutionsnivå) förutsättningar och möjligheter. Om detta ska resultera i en bas för ett verkningsfullt arbete måste det också ges tillräckligt med tid. Precisering av delmål under våren Under våren 2013 ska delmålen konkretiseras och preciseras. Detta arbete kommer att ske i dialog mellan universitetsledning, fakulteter och Lärarhögskolan. På grund av den stora variationen i förutsättningar och behov, sett över den totala verksamheten vid Umeå universitet, är det av största vikt att verksamheten inom respektive fakultet, tillika Lärarhögskolan, ges tillräckligt med tid för arbetet med att (1) identifiera vilka av de delmål som styrelsen tagit ett inriktningsbeslut om inför år 2013 som är de mest prioriterade; (2) vilka av dessa delmål som måste preciseras ytterligare utifrån respektive verksamhets behov; (3) identifiera kompletterande delmål utifrån respektive verksamhets behov. Som ett resultat kommer därmed en del av delmålen att bli fakultetsspecifika i sina respektive uttryck. Andra delmål kommer att vara gemensamma för hela universitetet. Samordning av arbetet med delmålen under våren Det är viktigt att Lärarhögskolan och fakulteterna i samarbete med sina institutioner - ges möjlighet att arbeta med delmålen för sina respektive verksamheter under våren Eftersom en del av delmålen förväntas anta mer fakultetsspecifik karaktär, medan andra förväntas anta en universitetsgemensam karaktär, så kommer arbetet behöva samordnas mellan fakulteterna, Lärarhögskolan, de strategiska råden och universitetsledningen. Dialoger mellan fakulteterna, Lärarhögskolan och universitetsledningen kommer därför att tidssättas redan innan verksamhetsåret 2013 startar. Dessutom fortgår arbetet med främst de gemensamma målen i de strategiska råden. Fakulteterna ansvarar för samordningen med institutionerna. Analyser av verksamhetens position och förutsättningar. En precisering av delmålen måste föregås av analys. Arbetet kommer att stödjas av ett centralt arbete där så är möjligt, men fakulteterna och Lärarhögskolan måste själva svara för nödvändiga analyser, bevakning etc. Strategier för att nå delmål och mål. När delmålen har preciserats så måste strategier för att nå dessa, och på sikt de långsiktiga målen i UmU 2020, utarbetas. Också detta arbete måste ske både på 4

8 central nivå och på fakultetsnivå (i samverkan med institutionerna), och dessutom i samverkan mellan nivåerna. Detsamma gäller för Lärarhögskolan. Uppföljning av delmål för perioden Delmålen ska följas upp årligen. Första uppföljningen sker i början på år 2014, men måste ses som ett tidigt steg i det långsiktiga arbetet. Det betyder att några stora förflyttningar mot målen inte är att vänta redan då. Under våren 2013 ska också uppföljningskriterier utarbetas. Enstaka kriterier eller indikatorer kommer inte vara tillräckligt för att följa verksamhetsutvecklingen. Även om relativt enkla indikatorer såsom publicering/citering, externa anslag, söktryck etc. kommer att utgöra del av uppföljningsunderlaget, så måste av nödvändighet ett mer komplett underlag presenteras för att en uppföljning ska kunna göras. Uppföljningar kommer att kompletteras med utvärderingar efter en längre tidsperiod. En utvärderingstyp skulle kunna utgöras av peer review processer. Modeller för fördelning av anslaget till grundutbildningen och för fördelning av anslaget till forskning och forskarutbildningen. Fördelningen av direkta anslag för å ena sidan grundutbildningen och å andra sidan forskning och forskarutbildning, måste ingå som en del av verksamhetsplaneringscykeln om tre år, samt därmed den knutna budgeten. I. Modell för fördelning av grundutbildningsanslaget (GU-anslag). Grundutbildningsanslaget fördelas till en dominerande del utifrån helårsstudenter och helårsprestationer enligt budgetpropositionens prislappar och till en mindre del enligt fyra huvudkriterier. Fördelningsmodellen måste utgöra en fullständigt integrerad del av verksamhetsplaneringen. II. Forskningskontrakt/modell för fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning. Under 2012 har arbetet med en ny modell (beslut planerat till styrelsens möte i december 2012) för att fördela medlen för forskning och forskarutbildning pågått. Operationaliseringen av denna modell baseras också på UmU Modellen baseras till största delen på forskningskontrakt (styrelsen erhöll underlag vid septembermötet). Fakulteterna skriver ett kontrakt med rektor om delmål och strategier som fakulteterna utarbetar för att nå långsiktiga mål i UmU 2020 avseende den del av arbetet som råder under forskning och forskarutbildning. Kontrakten kommer att baseras på ovanstående diskuterade delmål (vilandes på analys), strategier och uppföljning. Fördelning av anslag utifrån hur fakulteterna lyckats genomföra sina strategier och nå hög måluppfyllelse blir aktuellt först efter tre år, d.v.s. inför fördelning av anslag år Under treårsperioden fördelas medlen huvudsakligen utifrån nu rådande fördelning, som i huvudsak vilar på historisk grund. Sammanfattning av den fortsatta processen: November 2012: Inriktningsbeslut av universitetsstyrelsen Våren 2013: o Analys för identifiering av delmål o Konkretisering och precisering av delmål o Utarbetande av strategier för att nå delmålen o Utarbetande av uppföljningskriterier o Ovanstående punkter ingår för forskning och forskarutbildning som del i arbetet med kontrakten för forskning och forskarutbildning Juni 2013: Rektor fastställer delmål, strategier, uppföljningskriterier och kontrakt 5

9 2.2 Om verksamhetsplan Riksdagen har bland annat uppdragit till Umeå universitet att bedriva: 1. Utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet 2. Forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Från och med år 2008 finns en årlig verksamhetsplan för Umeå universitet. Den ersätts från och med år 2013 med tre-åriga verksamhetsplaner, i enlighet med vad som beskrivits under 2.1. Verksamhetsplanen ska också bidra till att svara upp mot kraven i förordning om intern styrning och kontroll samt regleringsbrev utan att dokumentet blir för komplext och omfattande. Universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012 visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Övergripande mål angivna i visionsdokument utgör grunden för de tre-åriga delmål som ingår i Verksamhetsplan år och budget år Dessa dokument utgör tillsammans de centrala och ledande styrdokumenten för universitetets verksamhet på såväl central-, fakultets- och institutions-/motsvarande nivå. Universitetsstyrelsen har fastställt styrdokumenten Mål för tematiska ansvarsområden , Strategisk plan för samverkansuppgiften , Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet samt Plan för jämställdhet och likabehandling. Dessa dokument är viktiga styrdokument och kommer att följas upp av universitetsstyrelsen. Ovan angivna styrdokument (exkl. Plan för Jämställdhet och likabehandling) sträcker sig till år 2013 och arbetet med huruvida de skall ersättas kommer att genomföras år Verksamhetsplanen är inte fullständig, d.v.s. den beskriver inte allt som universitetet ska göra utan främst de mest prioriterade områdena för aktuellt år. Verksamhetsplanen ska vara ett underlag för fakulteter, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek, institutioner och enheter när de tar fram sina verksamhetsplaner. I föreliggande dokument konkretiseras visionsdokumentets långsiktiga mål i underliggande delmål. Med forskning jämställs i detta dokument även konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete Indelning av verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Ansvarsförhållanden Vision (hämtad från Umeå universitet 2020 Vision och mål) Samtliga delmål avser år

10 2.3 Nulägesbeskrivning Visionen Umeå universitet 2020 målar bilden av ett önskat läge år För att fatta rätt beslut och göra de rätta vägvalen gäller det att analysen bygger på en tydlig bild av nuläget. Genom att kontinuerligt genomlysa de områden och framgångsfaktorer som anges i visionen ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Nedanstående är ett kort utdrag ur en mer komplett nulägesbeskrivning som är en bilaga till Umeå universitet 2020 Vision och mål. I nedanstående tabell framgår vissa grunddata för Umeå universitets utbildning. Uppgifterna avser år 2011 om ingenting annat anges. Umeå universitet Placering i riket Helårsstudenter Andel distansutbildning 24 % 2 Andel avancerad nivå 20 % 9 (bland större lärosäten) Förstahandssökande (ht 2012) (bland större lärosäten) Söktryck (ht 2011) 1,3 9 Antal examina Etableringsgrad (2009) 75 % 29 Omsättning, GU-anslag Mkr 5 I tabellen nedan framgår vissa grunddata för Umeå universitets forskning m.m. Uppgifterna avser år 2011 och redovisas i miljoner kronor eller antal (personaluppgifter). Umeå universitet (mnkr/antal) UmU:s andel i riket (procent) Totala intäkter ,4 % 6 Placering i riket Intäkter forskning/fou ,6 % 7 Intäkter utbildning ,1 % 5 Andel forskningsintäkter (av totala intäkter) 58 % Anslagsintäkter forskning/fou ,4 % 6-9 Externa intäkter forskning/fou (bidrag och avgifter) Undervisande och forskande personal (helårspersoner) varav antal professorer (helårspersoner) ,0 % ,4 % ,6 % 6 7

11 2.4 Ansvarsförhållanden Universitetsledning Rektor ansvarar under universitetsstyrelsen för ledningen av universitetets verksamhet för de av styrelsen beslutade målen i Umeå universitet 2020 Vision och mål Fakulteter och Lärarhögskolan Fakultetsnämnderna och Lärarhögskolan är ansvariga för att universitetets verksamhetsplan utgör underlag för fakulteternas och Lärarhögskolans verksamhetsplanering. Fakulteterna ansvarar vidare för information och underlag till prefekterna för institutionernas verksamhetsplanering. Fakultetsnämnderna och Lärarhögskolan är ansvariga för årlig uppföljning inom sitt ansvarsområde, vilket bl.a. innefattar uppföljning av institutionernas, centrumbildningarnas och enheternas resultat Institutioner, centrumbildningar och enheter Målen i Umeå universitet 2020 och fakulteternas verksamhetsplan utgör underlag för institutionernas, centrumbildningarnas och enheternas verksamhetsplanering. Prefekten/motsvarande ansvarar för en årlig uppföljning av institutionens/enhetens/centrumbildningens verksamhetsplan samt för rapportering av resultat till fakultetsnämnd Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UmUB) Universitetsförvaltningen ansvarar för att ge dekaner och prefekter erforderligt stöd i arbetet. Universitetsförvaltningen och UmUB ska ta del av den av universitetsstyrelsen fastställda verksamhetsplanen för Umeå universitet och väga in dess innehåll i planeringen av sin egen verksamhet Planeringsenheten Rektor ansvarar för den övergripande uppföljningen av mål, samt för rapportering av resultat till universitetsstyrelsen. I detta arbete fungerar planeringsenheten som stöd för rektors och universitetsledningens arbete. 2.5 Vision och mål På nästa sida och sidorna framåt presenteras Umeå universitets vision ur Umeå universitet 2020 Vision och mål samt de till vision och långsiktiga mål kopplade delmålen. Huvudmål med däri underliggande delmål Definition Med forskning jämställs i detta dokument också konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 8

12 9 Bilder från Umeå universitet 2020 vision och mål

13 Långsiktighet möjliggör högt risktagande Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Delmål Universitetet har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar för nydanande forskning. Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks. Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen. 10

14 Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus. Delmål Universitetet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap i ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv Universitetet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer så att gränsöverskridande mellan parter (forskare, forskarstuderande, studenter och externa samverkansparter) och vetenskapsområden främjar kvaliteten i forskningen. 11

15 Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Universitetet har välutvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet. Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen. Delmål Universitetet har ett utvecklat meriteringssystem, som innefattar vetenskaplig meritering, pedagogisk meritering och samverkansmeritering. Universitetet har utvecklat ett system för befattningar som möjliggör och premierar en mobilitet mellan universitetet och andra offentliga och privata aktörer. Universitetet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till alla vetenskapsområden. Universitetet har en välutvecklad modell för regionalt engagemang. 12

16 Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Våra utbildningar är nationellt ledande och internationellt respekterade och präglas av nationell och internationell studentrörlighet. Studenterna deltar aktivt i planering och utveckling av utbildning på alla nivåer. Andelen utbildning på avancerad nivå är hög. Internationella studenter väljer Umeå universitet. Vi har ett attraktivt utbildningsutbud som utvecklas tillsammans med framstående utländska universitet. Delmål Y st utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan campus och nät (nätbaserade delar nyttjas gemensamt av campus- och nätstudenter) har utvecklats. Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till X procent. Andelen studenter som tar ut examen har ökat till X procent. Andelen inresande internationella studenter har ökat till X procent (andel av helårsstudenter som utgörs av inresande studenter). Antalet utresande studenter har ökat till Y antal. 13

17 Hög lärarkompetens Våra lärare har en hög vetenskaplig, pedagogisk och professionsanknuten kompetens. I våra utbildningar använder vi universitetets samlade kunskap och kompetens. Lärarna har goda möjligheter till kontinuerlig pedagogisk och vetenskaplig utveckling och deltar regelbundet i internationella utbyten. Vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Delmål Andelen undervisning som utförs av disputerande lärare har ökat till X procent Antalet lärare som delar sin anställning mellan akademi och organisation utanför akademin har ökat till Y antal Möten med forskning och omgivande samhälle Våra utbildningar har sin grund i goda vetenskapliga miljöer och utvecklar studenternas generiska kompetenser och bildning. Genom att involvera studenterna i aktuell forskning och samverkansprojekt med det omgivande samhället utvecklar de kompetenser för en föränderlig arbetsmarknad och ett kunskapsbaserat samhälle. Delmål Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till X procent. Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv. Minst X procent av examensarbetena är externa. Minst X procent av de interna examensarbetena är knutna till pågående forskning. Stark internationell dimension Samtliga utbildningsprogram innehåller kurser som ges på andra språk än svenska. Våra studenter förlägger någon del av sin utbildning utomlands och utbildningar på avancerad nivå har en hög andel internationella studenter. Delmål Vid universitetet finns minst Y antal utbildningsprogram som utvecklats tillsammans med, eller har ett formaliserat samarbete med liknande program vid utländskt lärosäte. 14

18 Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Nydanande forskning Vi är ett internationellt välrenommerat forskningsuniversitet med goda möjligheter att satsa på nydanande forskning. Våra forskare publicerar sig frekvent i framstående vetenskapliga tidskrifter, citeras ofta och är framgångsrika i utlysningar. Forskningsresultaten sprids och ger avtryck i samhällsdebatten och höjer kunskapsnivån i samhället. Delmål Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess. Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden (anställningar och resurspaket). Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat till X procent av totala forskningsintäkter. 15

19 Forskning som antar samhällets utmaningar Umeå universitets forskare verkar i vetenskapligt gränsöverskridande och kreativa miljöer och bidrar till att lösa svårt samhälls- och miljöproblem. Delmål Andelen internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat (inkluderar deltagande i forskningsprogram som riktas mot svåra samhälls- och miljöproblem inom FP7 och främst Horizon 2020, men givetvis också nationellt finansierade program). Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom några områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen. Delmål Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Universitetet har av statligt forskningsråd/motsvarande utsetts som nationell nod för minst två nationella forskningsinfrastrukturer. Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft Vi utbildar doktorander med ett internationellt perspektiv för både akademi och samhälle. Höga kvalitetskrav ställs på både doktorander och handledare. Forskarutbildningen är individbaserad och har fokus på både vetenskaplig och personlig utveckling. Doktoranderna verkar i interaktiva och mångvetenskapliga miljöer samt breda internationella forskarnätverk. Delmål Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas antagning till forskarutbildning. Universitetet har uppföljningsbara individuella lärandemål och försörjningsplaner som är tydliga redan vid antagning av en forskarstuderande till forskarutbildning. Alla doktorander ska ingå i ett nätverk och ha tillgång till ett handledarteam. Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka. Doktorander ska under sin forskarutbildning ges internationell erfarenhet. 16

20 Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Det goda och effektiva universitetet Umeå universitet byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Jämställdhet, mångfald och likabehandling är därför centrala begrepp. Vi har en långsiktig kompetensförsörjning och stimulerande arbetsmiljö. Ett effektivt verksamhetsstöd ger oss utmärkta möjligheter till ett framgångsrikt arbete. Delmål Under åren ska minst 39 procent av de professorer som anställs och befordras vid universitetet vara kvinnor. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med kompetensförsörjning, jämställdhet och lika villkor. Universitetets medarbetare upplever att de har god möjlighet till utveckling och att deras kompetens tillvaratas. 17

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Verksamhetsplan och budget år 2011

Verksamhetsplan och budget år 2011 Verksamhetsplan och budget år 2011 Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-11-04 Dnr: 211-1340-10 Sid 1 (31) Innehåll 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Beslut... 3 2 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2014 Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2015

Anvisningar för budget inför år 2015 Anvisningar för budget inför år 2015 Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 juni 2014 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2014-06-04 2014-12-31 Dnr: FS 1.3.4-698-14

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015 2016 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 november 2013 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2014-01-01 2014-12-31

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2013. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2014 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola?

Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola? REKTOR I ORKANEN 29 NOV 2012 Ett minskande utbildningsuppdrag vad betyder det för Malmö högskola? BAKGRUND UTVECKLING PÅ LÅNG OCH KORT SIKT Kort sikt (1-3 år): Utbildningsuppdraget från Regeringen minskar

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan år 2017 Umeå universitet

Verksamhetsplan år 2017 Umeå universitet Verksamhetsplan år 2017 Umeå universitet Typ av dokument: Regel Beslutad av: Rektor Datum: 2016-12-20 Dnr: FS 1.3.1-2264-16 Giltighetstid: 2017-01-01 2017-12-31 Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten

Läs mer

Uppföljning av aktivitetsplan 2013

Uppföljning av aktivitetsplan 2013 Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141007 Informationsmöte 1) Budget 2015 2) Anvisningar för VP,VB m.m. 3) Utbildningsfrågor 4) Forskningsfrågor 5) Övriga frågor - MAE 3 Budget 2015 - Allmänt Indexökning + 0,79 % Budgetpropositionen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen?

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen? Vision 2020 Operativt ansvarig: Karin Fogelberg Sekreterare: Sylva Frisk 2011-12-07 1 / 5 Workshop 7 december: Hur ska Göteborgs universitet profilera sin högre utbildning? Program eller fristående kurser?

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Uppföljning av aktivitetsplan 2015

Uppföljning av aktivitetsplan 2015 Uppföljning av aktivitetsplan 2015 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Budgetpropositionen 2015/16:1

Budgetpropositionen 2015/16:1 PM Handläggare Joakim Löfkvist Controller Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 25 01 www.uu.se joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen 2015/16:1 Denna PM är

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Informationsmöte. 3 februari 2016

Informationsmöte. 3 februari 2016 Informationsmöte 3 februari 2016 Samverkansfrågor (Mats Reinhold) Aktuella utbildningsfrågor (Ulrika Haake) Aktuella forskningsfrågor Övriga frågor - Viktiga datum - Årets resultat - Fakultetsnämndens

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer