Verksamhetsplan år och budget år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan år och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Dnr: UmU Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten 1

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT Sammanfattning Beslut VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR Inledning Om verksamhetsplan Indelning av verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Ansvarsförhållanden Universitetsledning Fakulteter och Lärarhögskolan Institutioner, centrumbildningar och enheter Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UmUB) Planeringsenheten Vision och mål BUDGET FÖR ÅR 2013 INKL EKONOMISK PLAN FÖR ÅR Ekonomisk plan för år Totala intäkter och kostnader år Analys för år Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan Grundutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Utveckling studentantal Fördelning av ramar

3 3.3.4 Språkstöd Idrottshögskolan Forskning/forskarutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning Fakulteternas kommentarer samt bedömningar år Fördelning av budget år 2013 samt preliminära ramar år Universitetsgemensamma funktioner Gemensamma funktioner Universitetsgemensamma projekt Universitetsgemensamma påslag år Lokalhyra Lönekostnadspåslag (LKP) Lokalvård

4 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT 1.1 Sammanfattning Dokumentet Verksamhetsplan år och budget år 2013 består av två delar som är koordinerade. Verksamhetsplanen innehåller vision och delmål för år utifrån Umeå universitet 2020 Vision och mål. Budgeten innehåller avsnitten ekonomisk plan år ; Totala intäkter och kostnader; Grundutbildning; Forskning samt Universitetsgemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om delmål för arbetet under år 2013 samt för det fortsatta arbetet Utifrån detta beslut fattar rektor under juni 2013 beslut om delmål, strategier och uppföljningskriterier för fakulteter och Lärarhögskolan. Under hösten 2013 fortsätter arbetet som del av verksamhetsplaneringen inför verksamhetsår I verksamhetsplanen ingår bland annat delmål utifrån övergripande mål i Umeå universitet 2020 Vision och mål som handlar om att långsiktighet möjliggör risktagande, kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten och att samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet. Delmålen inom avsnittet Utbildning för gränslös kunskap avser attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, hög lärarkompetens, möten med forskning och omgivande samhället samt stark internationell dimension. Delmålen inom Forskning som spränger gränser avser nydanande forskning, forskning som antar samhällets utmaningar, tillgång till den bästa forskningsstrukturen samt att attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft. Delmålen inom Det goda och effektiva universitetet avser bl.a. god arbetsmiljö, samordnat verksamhetsstöd samt trygga lokaler. I avsnittet om totala intäkter och kostnader framgår att kostnaderna troligtvis kommer att öka mer än intäkterna dessa år, bland annat beroende på minskad utbildningsvolym. I avsnittet om grundutbildning framgår bland annat att budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan är ca 5 mnkr högre år 2013 jämfört med 2012 samt att Umeå universitetet erhållit 9,2 mnkr av de totalt 95 mnkr som fördelats som kvalitetsbaserad resursfördelning år I forskningsavsnittet är tillskottet marginellt år 2013, men år 2014 förväntas ett tillskott med preliminärt 26 mnkr mot bakgrund av att forskningsanslaget till landets lärosäten ökas med 600 mnkr detta år. I avsnittet om universitetsgemensamma funktioner framgår bland annat att andelen gemensamma funktioner år 2013 är 10,72 procent, vilket är oförändrad andel jämfört med år

5 1.2 Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka den inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen som föreliggande dokument är ett uttryck för, att uppdra åt rektor att fastställa delmål i juni 2013, att en årlig uppföljning av fastställda delmål sker under perioden Rektor ansvarar för uppföljningen. Universitetsstyrelsen beslutar vidare, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2013 och utifrån vad som anges i universitetets verksamhetsplan år och budget år 2013 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 3.3, att fastställa fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 3.4, att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 3.5 med undantag för de budgetposter som avser kommande beslut om interaktiva miljöer, att uppdra åt förvaltningschef, överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket respektive övrigt universitetsgemensamt med beaktande av vad som anges under avsnitt 3.5, att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande efter samverkan med de fackliga organisationerna, att i övrigt fastställa dokumentet Verksamhetsplan år och budget år

6 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR Inledning Verksamhetsplan Umeå universitet står inför en omfattande förändring avseende arbetet med verksamhetsplaneringen. Förändringen kan indelas i två kategorier: 1) Verksamhetsplaneringen från och med 2013 kommer att vara betydligt mer långsiktig, vilket innebär verksamhetsplaner om treårscykler. Universitetsstyrelsen har beslutat att treåriga verksamhetsplaner ersätter de ettåriga från och med år Däremot kommer arbetet att stödjas av årliga uppföljningar. 2) Tidigare form av verksamhetsuppdrag kommer att ersättas med delmål, vilka utgör en precisering och konkretisering utifrån Umeå universitets nya visions och måldokument Umeå universitet 2020 Vision och mål, som styrelsen fastställde den 8 juni Den tidigare processen för verksamhetsplanering har inkluderat verksamhetsuppdrag, vilka har utgjort styrparametrar som både kvalitativt och kvantitativt har varit gemensamma för hela universitetet. Under en begränsad tid kan den typen av styrparametrar vara effektiva, för att förändra inriktningen på verksamheten på ett övergripande plan. Däremot blir den typen av styrparametrar med tiden verkningslösa p.g.a. av sin trubbighet. Resonemanget kan exemplifieras med följande två exempel från grundutbildningen respektive forskningen. För grundutbildningen löd ett tidigare kvantitativt mål Antalet kurser på grundnivå med färre än tio registrerade studenter ska minska med 25 % år 2011 jämfört med år Även om målet styr verksamheten i önskad riktning blir styrförmågan snabbt begränsad och kan dessvärre styra i oönskad riktning genom att uppdraget kan vara för grovt formulerat. En mer genomgripande analys för olika verksamheter (fakultetsområden) kan visa att en betydligt effektivare styrning erhålls om, som i detta exempel, värdet 25 % vilar på en mer solid grund och är mer anpassad till universitetets skilda verksamheter. Det kan också vara befogat att siffervärdet varierar på ett genomtänkt sätt över tid. Ett exempel från forskningen på ett tidigare verksamhetsuppdrag är Erhållna externa medel till forskning ska 2011 överstiga 1,1 miljarder kronor (år 2009: 995 mkr). Återigen blir värdet 1.1 miljarder kronor mycket av ett slag i luften om inte respektive verksamhets förutsättningar, nuvarande nivå och möjligheter analyseras. För en så stor verksamhet som Umeå universitet blir siffervärdet i sig tämligen verkningslöst, förutom att det uttrycker ett mål om att mer externa medel ska tillfalla våra verksamheter. Analysen måste utgå från nuvarande nivåer för våra olika verksamheter, hur vår styrkeposition ser ut först och främst nationellt, men också i förhållande till tillgängliga resurser inom EU programmen m.m. Dessa två exempel ska bara ses som ett exempel för en generell diskussion och för nödvändiga överväganden för den kommande planeringen för universitetet. Universitetet står nu inför ett mer omfattande och långsiktigt planeringsarbete som ska vila på analyser av nuläget, analyser av omvärlden, benchmarking mot andra verksamheter etc. Syftet är att för verksamheten sätta mål som kan tjäna som utgångspunkt för ett strategiarbete som kan leda till mer omfattande och nödvändiga förändringar av verksamhetens olika delar på kortare och längre sikt. Det första steget i det arbetet utgörs av att formulera delmål för perioden

7 Delmål För att konkretisera arbetet och för att nå de långsiktiga och övergripande målen i måldokumentet UmU 2020, har grupper om delmål för perioden utarbetats för varje långsiktigt mål. Dessa grupper av delmål ska och kan inte ses som en komplett uppsättning av delmål, utan som en grupp av delmål som vart och ett kan anses kunna vara av substantiell betydelse i arbetet med att nå de långsiktiga målen. Delmålen kan till sin karaktär vara av mer kortsiktig art eller mer långsiktig art, eller av mer specifik art eller av mer komplex art. Vissa mål kan vara av mer kvalitativ art, medan andra är av mer kvantitativ art och därmed eventuellt lättare att mäta i kommande uppföljningar. En direkt jämförelse av delmålen kan därför se ut som en icke relevant blandning av stort som smått. Det är dock viktigt att behandla delmålen som en grupp som tillsammans bildar en helhet, som tillsammans leder mot respektive långsiktigt mål. Det betyder att vissa delmål för en verksamhet kanske kan uppnås i närtid, medan samma delmål för en annan verksamhet måste kompletteras med ytterligare delmål för att dels bli relevant och dels för att delmålet ska blir verkningsfullt. Sammantaget så betyder detta att ett arbete måste ske på ett fördjupat sätt utifrån respektive verksamhets (läs fakultet/lärarhögskola, med vidare bearbetning på institutionsnivå) förutsättningar och möjligheter. Om detta ska resultera i en bas för ett verkningsfullt arbete måste det också ges tillräckligt med tid. Precisering av delmål under våren Under våren 2013 ska delmålen konkretiseras och preciseras. Detta arbete kommer att ske i dialog mellan universitetsledning, fakulteter och Lärarhögskolan. På grund av den stora variationen i förutsättningar och behov, sett över den totala verksamheten vid Umeå universitet, är det av största vikt att verksamheten inom respektive fakultet, tillika Lärarhögskolan, ges tillräckligt med tid för arbetet med att (1) identifiera vilka av de delmål som styrelsen tagit ett inriktningsbeslut om inför år 2013 som är de mest prioriterade; (2) vilka av dessa delmål som måste preciseras ytterligare utifrån respektive verksamhets behov; (3) identifiera kompletterande delmål utifrån respektive verksamhets behov. Som ett resultat kommer därmed en del av delmålen att bli fakultetsspecifika i sina respektive uttryck. Andra delmål kommer att vara gemensamma för hela universitetet. Samordning av arbetet med delmålen under våren Det är viktigt att Lärarhögskolan och fakulteterna i samarbete med sina institutioner - ges möjlighet att arbeta med delmålen för sina respektive verksamheter under våren Eftersom en del av delmålen förväntas anta mer fakultetsspecifik karaktär, medan andra förväntas anta en universitetsgemensam karaktär, så kommer arbetet behöva samordnas mellan fakulteterna, Lärarhögskolan, de strategiska råden och universitetsledningen. Dialoger mellan fakulteterna, Lärarhögskolan och universitetsledningen kommer därför att tidssättas redan innan verksamhetsåret 2013 startar. Dessutom fortgår arbetet med främst de gemensamma målen i de strategiska råden. Fakulteterna ansvarar för samordningen med institutionerna. Analyser av verksamhetens position och förutsättningar. En precisering av delmålen måste föregås av analys. Arbetet kommer att stödjas av ett centralt arbete där så är möjligt, men fakulteterna och Lärarhögskolan måste själva svara för nödvändiga analyser, bevakning etc. Strategier för att nå delmål och mål. När delmålen har preciserats så måste strategier för att nå dessa, och på sikt de långsiktiga målen i UmU 2020, utarbetas. Också detta arbete måste ske både på 4

8 central nivå och på fakultetsnivå (i samverkan med institutionerna), och dessutom i samverkan mellan nivåerna. Detsamma gäller för Lärarhögskolan. Uppföljning av delmål för perioden Delmålen ska följas upp årligen. Första uppföljningen sker i början på år 2014, men måste ses som ett tidigt steg i det långsiktiga arbetet. Det betyder att några stora förflyttningar mot målen inte är att vänta redan då. Under våren 2013 ska också uppföljningskriterier utarbetas. Enstaka kriterier eller indikatorer kommer inte vara tillräckligt för att följa verksamhetsutvecklingen. Även om relativt enkla indikatorer såsom publicering/citering, externa anslag, söktryck etc. kommer att utgöra del av uppföljningsunderlaget, så måste av nödvändighet ett mer komplett underlag presenteras för att en uppföljning ska kunna göras. Uppföljningar kommer att kompletteras med utvärderingar efter en längre tidsperiod. En utvärderingstyp skulle kunna utgöras av peer review processer. Modeller för fördelning av anslaget till grundutbildningen och för fördelning av anslaget till forskning och forskarutbildningen. Fördelningen av direkta anslag för å ena sidan grundutbildningen och å andra sidan forskning och forskarutbildning, måste ingå som en del av verksamhetsplaneringscykeln om tre år, samt därmed den knutna budgeten. I. Modell för fördelning av grundutbildningsanslaget (GU-anslag). Grundutbildningsanslaget fördelas till en dominerande del utifrån helårsstudenter och helårsprestationer enligt budgetpropositionens prislappar och till en mindre del enligt fyra huvudkriterier. Fördelningsmodellen måste utgöra en fullständigt integrerad del av verksamhetsplaneringen. II. Forskningskontrakt/modell för fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning. Under 2012 har arbetet med en ny modell (beslut planerat till styrelsens möte i december 2012) för att fördela medlen för forskning och forskarutbildning pågått. Operationaliseringen av denna modell baseras också på UmU Modellen baseras till största delen på forskningskontrakt (styrelsen erhöll underlag vid septembermötet). Fakulteterna skriver ett kontrakt med rektor om delmål och strategier som fakulteterna utarbetar för att nå långsiktiga mål i UmU 2020 avseende den del av arbetet som råder under forskning och forskarutbildning. Kontrakten kommer att baseras på ovanstående diskuterade delmål (vilandes på analys), strategier och uppföljning. Fördelning av anslag utifrån hur fakulteterna lyckats genomföra sina strategier och nå hög måluppfyllelse blir aktuellt först efter tre år, d.v.s. inför fördelning av anslag år Under treårsperioden fördelas medlen huvudsakligen utifrån nu rådande fördelning, som i huvudsak vilar på historisk grund. Sammanfattning av den fortsatta processen: November 2012: Inriktningsbeslut av universitetsstyrelsen Våren 2013: o Analys för identifiering av delmål o Konkretisering och precisering av delmål o Utarbetande av strategier för att nå delmålen o Utarbetande av uppföljningskriterier o Ovanstående punkter ingår för forskning och forskarutbildning som del i arbetet med kontrakten för forskning och forskarutbildning Juni 2013: Rektor fastställer delmål, strategier, uppföljningskriterier och kontrakt 5

9 2.2 Om verksamhetsplan Riksdagen har bland annat uppdragit till Umeå universitet att bedriva: 1. Utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet 2. Forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Från och med år 2008 finns en årlig verksamhetsplan för Umeå universitet. Den ersätts från och med år 2013 med tre-åriga verksamhetsplaner, i enlighet med vad som beskrivits under 2.1. Verksamhetsplanen ska också bidra till att svara upp mot kraven i förordning om intern styrning och kontroll samt regleringsbrev utan att dokumentet blir för komplext och omfattande. Universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012 visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Övergripande mål angivna i visionsdokument utgör grunden för de tre-åriga delmål som ingår i Verksamhetsplan år och budget år Dessa dokument utgör tillsammans de centrala och ledande styrdokumenten för universitetets verksamhet på såväl central-, fakultets- och institutions-/motsvarande nivå. Universitetsstyrelsen har fastställt styrdokumenten Mål för tematiska ansvarsområden , Strategisk plan för samverkansuppgiften , Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet samt Plan för jämställdhet och likabehandling. Dessa dokument är viktiga styrdokument och kommer att följas upp av universitetsstyrelsen. Ovan angivna styrdokument (exkl. Plan för Jämställdhet och likabehandling) sträcker sig till år 2013 och arbetet med huruvida de skall ersättas kommer att genomföras år Verksamhetsplanen är inte fullständig, d.v.s. den beskriver inte allt som universitetet ska göra utan främst de mest prioriterade områdena för aktuellt år. Verksamhetsplanen ska vara ett underlag för fakulteter, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek, institutioner och enheter när de tar fram sina verksamhetsplaner. I föreliggande dokument konkretiseras visionsdokumentets långsiktiga mål i underliggande delmål. Med forskning jämställs i detta dokument även konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete Indelning av verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Ansvarsförhållanden Vision (hämtad från Umeå universitet 2020 Vision och mål) Samtliga delmål avser år

10 2.3 Nulägesbeskrivning Visionen Umeå universitet 2020 målar bilden av ett önskat läge år För att fatta rätt beslut och göra de rätta vägvalen gäller det att analysen bygger på en tydlig bild av nuläget. Genom att kontinuerligt genomlysa de områden och framgångsfaktorer som anges i visionen ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Nedanstående är ett kort utdrag ur en mer komplett nulägesbeskrivning som är en bilaga till Umeå universitet 2020 Vision och mål. I nedanstående tabell framgår vissa grunddata för Umeå universitets utbildning. Uppgifterna avser år 2011 om ingenting annat anges. Umeå universitet Placering i riket Helårsstudenter Andel distansutbildning 24 % 2 Andel avancerad nivå 20 % 9 (bland större lärosäten) Förstahandssökande (ht 2012) (bland större lärosäten) Söktryck (ht 2011) 1,3 9 Antal examina Etableringsgrad (2009) 75 % 29 Omsättning, GU-anslag Mkr 5 I tabellen nedan framgår vissa grunddata för Umeå universitets forskning m.m. Uppgifterna avser år 2011 och redovisas i miljoner kronor eller antal (personaluppgifter). Umeå universitet (mnkr/antal) UmU:s andel i riket (procent) Totala intäkter ,4 % 6 Placering i riket Intäkter forskning/fou ,6 % 7 Intäkter utbildning ,1 % 5 Andel forskningsintäkter (av totala intäkter) 58 % Anslagsintäkter forskning/fou ,4 % 6-9 Externa intäkter forskning/fou (bidrag och avgifter) Undervisande och forskande personal (helårspersoner) varav antal professorer (helårspersoner) ,0 % ,4 % ,6 % 6 7

11 2.4 Ansvarsförhållanden Universitetsledning Rektor ansvarar under universitetsstyrelsen för ledningen av universitetets verksamhet för de av styrelsen beslutade målen i Umeå universitet 2020 Vision och mål Fakulteter och Lärarhögskolan Fakultetsnämnderna och Lärarhögskolan är ansvariga för att universitetets verksamhetsplan utgör underlag för fakulteternas och Lärarhögskolans verksamhetsplanering. Fakulteterna ansvarar vidare för information och underlag till prefekterna för institutionernas verksamhetsplanering. Fakultetsnämnderna och Lärarhögskolan är ansvariga för årlig uppföljning inom sitt ansvarsområde, vilket bl.a. innefattar uppföljning av institutionernas, centrumbildningarnas och enheternas resultat Institutioner, centrumbildningar och enheter Målen i Umeå universitet 2020 och fakulteternas verksamhetsplan utgör underlag för institutionernas, centrumbildningarnas och enheternas verksamhetsplanering. Prefekten/motsvarande ansvarar för en årlig uppföljning av institutionens/enhetens/centrumbildningens verksamhetsplan samt för rapportering av resultat till fakultetsnämnd Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UmUB) Universitetsförvaltningen ansvarar för att ge dekaner och prefekter erforderligt stöd i arbetet. Universitetsförvaltningen och UmUB ska ta del av den av universitetsstyrelsen fastställda verksamhetsplanen för Umeå universitet och väga in dess innehåll i planeringen av sin egen verksamhet Planeringsenheten Rektor ansvarar för den övergripande uppföljningen av mål, samt för rapportering av resultat till universitetsstyrelsen. I detta arbete fungerar planeringsenheten som stöd för rektors och universitetsledningens arbete. 2.5 Vision och mål På nästa sida och sidorna framåt presenteras Umeå universitets vision ur Umeå universitet 2020 Vision och mål samt de till vision och långsiktiga mål kopplade delmålen. Huvudmål med däri underliggande delmål Definition Med forskning jämställs i detta dokument också konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 8

12 9 Bilder från Umeå universitet 2020 vision och mål

13 Långsiktighet möjliggör högt risktagande Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Delmål Universitetet har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar för nydanande forskning. Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks. Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen. 10

14 Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus. Delmål Universitetet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap i ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv Universitetet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer så att gränsöverskridande mellan parter (forskare, forskarstuderande, studenter och externa samverkansparter) och vetenskapsområden främjar kvaliteten i forskningen. 11

15 Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Universitetet har välutvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet. Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen. Delmål Universitetet har ett utvecklat meriteringssystem, som innefattar vetenskaplig meritering, pedagogisk meritering och samverkansmeritering. Universitetet har utvecklat ett system för befattningar som möjliggör och premierar en mobilitet mellan universitetet och andra offentliga och privata aktörer. Universitetet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till alla vetenskapsområden. Universitetet har en välutvecklad modell för regionalt engagemang. 12

16 Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Våra utbildningar är nationellt ledande och internationellt respekterade och präglas av nationell och internationell studentrörlighet. Studenterna deltar aktivt i planering och utveckling av utbildning på alla nivåer. Andelen utbildning på avancerad nivå är hög. Internationella studenter väljer Umeå universitet. Vi har ett attraktivt utbildningsutbud som utvecklas tillsammans med framstående utländska universitet. Delmål Y st utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan campus och nät (nätbaserade delar nyttjas gemensamt av campus- och nätstudenter) har utvecklats. Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till X procent. Andelen studenter som tar ut examen har ökat till X procent. Andelen inresande internationella studenter har ökat till X procent (andel av helårsstudenter som utgörs av inresande studenter). Antalet utresande studenter har ökat till Y antal. 13

17 Hög lärarkompetens Våra lärare har en hög vetenskaplig, pedagogisk och professionsanknuten kompetens. I våra utbildningar använder vi universitetets samlade kunskap och kompetens. Lärarna har goda möjligheter till kontinuerlig pedagogisk och vetenskaplig utveckling och deltar regelbundet i internationella utbyten. Vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Delmål Andelen undervisning som utförs av disputerande lärare har ökat till X procent Antalet lärare som delar sin anställning mellan akademi och organisation utanför akademin har ökat till Y antal Möten med forskning och omgivande samhälle Våra utbildningar har sin grund i goda vetenskapliga miljöer och utvecklar studenternas generiska kompetenser och bildning. Genom att involvera studenterna i aktuell forskning och samverkansprojekt med det omgivande samhället utvecklar de kompetenser för en föränderlig arbetsmarknad och ett kunskapsbaserat samhälle. Delmål Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till X procent. Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv. Minst X procent av examensarbetena är externa. Minst X procent av de interna examensarbetena är knutna till pågående forskning. Stark internationell dimension Samtliga utbildningsprogram innehåller kurser som ges på andra språk än svenska. Våra studenter förlägger någon del av sin utbildning utomlands och utbildningar på avancerad nivå har en hög andel internationella studenter. Delmål Vid universitetet finns minst Y antal utbildningsprogram som utvecklats tillsammans med, eller har ett formaliserat samarbete med liknande program vid utländskt lärosäte. 14

18 Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Nydanande forskning Vi är ett internationellt välrenommerat forskningsuniversitet med goda möjligheter att satsa på nydanande forskning. Våra forskare publicerar sig frekvent i framstående vetenskapliga tidskrifter, citeras ofta och är framgångsrika i utlysningar. Forskningsresultaten sprids och ger avtryck i samhällsdebatten och höjer kunskapsnivån i samhället. Delmål Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess. Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden (anställningar och resurspaket). Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat till X procent av totala forskningsintäkter. 15

19 Forskning som antar samhällets utmaningar Umeå universitets forskare verkar i vetenskapligt gränsöverskridande och kreativa miljöer och bidrar till att lösa svårt samhälls- och miljöproblem. Delmål Andelen internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat (inkluderar deltagande i forskningsprogram som riktas mot svåra samhälls- och miljöproblem inom FP7 och främst Horizon 2020, men givetvis också nationellt finansierade program). Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom några områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen. Delmål Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Universitetet har av statligt forskningsråd/motsvarande utsetts som nationell nod för minst två nationella forskningsinfrastrukturer. Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft Vi utbildar doktorander med ett internationellt perspektiv för både akademi och samhälle. Höga kvalitetskrav ställs på både doktorander och handledare. Forskarutbildningen är individbaserad och har fokus på både vetenskaplig och personlig utveckling. Doktoranderna verkar i interaktiva och mångvetenskapliga miljöer samt breda internationella forskarnätverk. Delmål Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas antagning till forskarutbildning. Universitetet har uppföljningsbara individuella lärandemål och försörjningsplaner som är tydliga redan vid antagning av en forskarstuderande till forskarutbildning. Alla doktorander ska ingå i ett nätverk och ha tillgång till ett handledarteam. Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka. Doktorander ska under sin forskarutbildning ges internationell erfarenhet. 16

20 Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Det goda och effektiva universitetet Umeå universitet byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Jämställdhet, mångfald och likabehandling är därför centrala begrepp. Vi har en långsiktig kompetensförsörjning och stimulerande arbetsmiljö. Ett effektivt verksamhetsstöd ger oss utmärkta möjligheter till ett framgångsrikt arbete. Delmål Under åren ska minst 39 procent av de professorer som anställs och befordras vid universitetet vara kvinnor. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med kompetensförsörjning, jämställdhet och lika villkor. Universitetets medarbetare upplever att de har god möjlighet till utveckling och att deras kompetens tillvaratas. 17

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2009 2011 Beslut Dnr: 326/2008-100 2008-02-20 Sid: 1 / 16 + 3 bilagor Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer