Verksamhetsplan år och budget år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan år och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Dnr: UmU Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten 1

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT Sammanfattning Beslut VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR Inledning Om verksamhetsplan Indelning av verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Ansvarsförhållanden Universitetsledning Fakulteter och Lärarhögskolan Institutioner, centrumbildningar och enheter Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UmUB) Planeringsenheten Vision och mål BUDGET FÖR ÅR 2013 INKL EKONOMISK PLAN FÖR ÅR Ekonomisk plan för år Totala intäkter och kostnader år Analys för år Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan Grundutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Utveckling studentantal Fördelning av ramar

3 3.3.4 Språkstöd Idrottshögskolan Forskning/forskarutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning Fakulteternas kommentarer samt bedömningar år Fördelning av budget år 2013 samt preliminära ramar år Universitetsgemensamma funktioner Gemensamma funktioner Universitetsgemensamma projekt Universitetsgemensamma påslag år Lokalhyra Lönekostnadspåslag (LKP) Lokalvård

4 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT 1.1 Sammanfattning Dokumentet Verksamhetsplan år och budget år 2013 består av två delar som är koordinerade. Verksamhetsplanen innehåller vision och delmål för år utifrån Umeå universitet 2020 Vision och mål. Budgeten innehåller avsnitten ekonomisk plan år ; Totala intäkter och kostnader; Grundutbildning; Forskning samt Universitetsgemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om delmål för arbetet under år 2013 samt för det fortsatta arbetet Utifrån detta beslut fattar rektor under juni 2013 beslut om delmål, strategier och uppföljningskriterier för fakulteter och Lärarhögskolan. Under hösten 2013 fortsätter arbetet som del av verksamhetsplaneringen inför verksamhetsår I verksamhetsplanen ingår bland annat delmål utifrån övergripande mål i Umeå universitet 2020 Vision och mål som handlar om att långsiktighet möjliggör risktagande, kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten och att samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet. Delmålen inom avsnittet Utbildning för gränslös kunskap avser attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, hög lärarkompetens, möten med forskning och omgivande samhället samt stark internationell dimension. Delmålen inom Forskning som spränger gränser avser nydanande forskning, forskning som antar samhällets utmaningar, tillgång till den bästa forskningsstrukturen samt att attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft. Delmålen inom Det goda och effektiva universitetet avser bl.a. god arbetsmiljö, samordnat verksamhetsstöd samt trygga lokaler. I avsnittet om totala intäkter och kostnader framgår att kostnaderna troligtvis kommer att öka mer än intäkterna dessa år, bland annat beroende på minskad utbildningsvolym. I avsnittet om grundutbildning framgår bland annat att budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan är ca 5 mnkr högre år 2013 jämfört med 2012 samt att Umeå universitetet erhållit 9,2 mnkr av de totalt 95 mnkr som fördelats som kvalitetsbaserad resursfördelning år I forskningsavsnittet är tillskottet marginellt år 2013, men år 2014 förväntas ett tillskott med preliminärt 26 mnkr mot bakgrund av att forskningsanslaget till landets lärosäten ökas med 600 mnkr detta år. I avsnittet om universitetsgemensamma funktioner framgår bland annat att andelen gemensamma funktioner år 2013 är 10,72 procent, vilket är oförändrad andel jämfört med år

5 1.2 Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka den inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen som föreliggande dokument är ett uttryck för, att uppdra åt rektor att fastställa delmål i juni 2013, att en årlig uppföljning av fastställda delmål sker under perioden Rektor ansvarar för uppföljningen. Universitetsstyrelsen beslutar vidare, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2013 och utifrån vad som anges i universitetets verksamhetsplan år och budget år 2013 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 3.3, att fastställa fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 3.4, att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 3.5 med undantag för de budgetposter som avser kommande beslut om interaktiva miljöer, att uppdra åt förvaltningschef, överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket respektive övrigt universitetsgemensamt med beaktande av vad som anges under avsnitt 3.5, att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande efter samverkan med de fackliga organisationerna, att i övrigt fastställa dokumentet Verksamhetsplan år och budget år

6 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR Inledning Verksamhetsplan Umeå universitet står inför en omfattande förändring avseende arbetet med verksamhetsplaneringen. Förändringen kan indelas i två kategorier: 1) Verksamhetsplaneringen från och med 2013 kommer att vara betydligt mer långsiktig, vilket innebär verksamhetsplaner om treårscykler. Universitetsstyrelsen har beslutat att treåriga verksamhetsplaner ersätter de ettåriga från och med år Däremot kommer arbetet att stödjas av årliga uppföljningar. 2) Tidigare form av verksamhetsuppdrag kommer att ersättas med delmål, vilka utgör en precisering och konkretisering utifrån Umeå universitets nya visions och måldokument Umeå universitet 2020 Vision och mål, som styrelsen fastställde den 8 juni Den tidigare processen för verksamhetsplanering har inkluderat verksamhetsuppdrag, vilka har utgjort styrparametrar som både kvalitativt och kvantitativt har varit gemensamma för hela universitetet. Under en begränsad tid kan den typen av styrparametrar vara effektiva, för att förändra inriktningen på verksamheten på ett övergripande plan. Däremot blir den typen av styrparametrar med tiden verkningslösa p.g.a. av sin trubbighet. Resonemanget kan exemplifieras med följande två exempel från grundutbildningen respektive forskningen. För grundutbildningen löd ett tidigare kvantitativt mål Antalet kurser på grundnivå med färre än tio registrerade studenter ska minska med 25 % år 2011 jämfört med år Även om målet styr verksamheten i önskad riktning blir styrförmågan snabbt begränsad och kan dessvärre styra i oönskad riktning genom att uppdraget kan vara för grovt formulerat. En mer genomgripande analys för olika verksamheter (fakultetsområden) kan visa att en betydligt effektivare styrning erhålls om, som i detta exempel, värdet 25 % vilar på en mer solid grund och är mer anpassad till universitetets skilda verksamheter. Det kan också vara befogat att siffervärdet varierar på ett genomtänkt sätt över tid. Ett exempel från forskningen på ett tidigare verksamhetsuppdrag är Erhållna externa medel till forskning ska 2011 överstiga 1,1 miljarder kronor (år 2009: 995 mkr). Återigen blir värdet 1.1 miljarder kronor mycket av ett slag i luften om inte respektive verksamhets förutsättningar, nuvarande nivå och möjligheter analyseras. För en så stor verksamhet som Umeå universitet blir siffervärdet i sig tämligen verkningslöst, förutom att det uttrycker ett mål om att mer externa medel ska tillfalla våra verksamheter. Analysen måste utgå från nuvarande nivåer för våra olika verksamheter, hur vår styrkeposition ser ut först och främst nationellt, men också i förhållande till tillgängliga resurser inom EU programmen m.m. Dessa två exempel ska bara ses som ett exempel för en generell diskussion och för nödvändiga överväganden för den kommande planeringen för universitetet. Universitetet står nu inför ett mer omfattande och långsiktigt planeringsarbete som ska vila på analyser av nuläget, analyser av omvärlden, benchmarking mot andra verksamheter etc. Syftet är att för verksamheten sätta mål som kan tjäna som utgångspunkt för ett strategiarbete som kan leda till mer omfattande och nödvändiga förändringar av verksamhetens olika delar på kortare och längre sikt. Det första steget i det arbetet utgörs av att formulera delmål för perioden

7 Delmål För att konkretisera arbetet och för att nå de långsiktiga och övergripande målen i måldokumentet UmU 2020, har grupper om delmål för perioden utarbetats för varje långsiktigt mål. Dessa grupper av delmål ska och kan inte ses som en komplett uppsättning av delmål, utan som en grupp av delmål som vart och ett kan anses kunna vara av substantiell betydelse i arbetet med att nå de långsiktiga målen. Delmålen kan till sin karaktär vara av mer kortsiktig art eller mer långsiktig art, eller av mer specifik art eller av mer komplex art. Vissa mål kan vara av mer kvalitativ art, medan andra är av mer kvantitativ art och därmed eventuellt lättare att mäta i kommande uppföljningar. En direkt jämförelse av delmålen kan därför se ut som en icke relevant blandning av stort som smått. Det är dock viktigt att behandla delmålen som en grupp som tillsammans bildar en helhet, som tillsammans leder mot respektive långsiktigt mål. Det betyder att vissa delmål för en verksamhet kanske kan uppnås i närtid, medan samma delmål för en annan verksamhet måste kompletteras med ytterligare delmål för att dels bli relevant och dels för att delmålet ska blir verkningsfullt. Sammantaget så betyder detta att ett arbete måste ske på ett fördjupat sätt utifrån respektive verksamhets (läs fakultet/lärarhögskola, med vidare bearbetning på institutionsnivå) förutsättningar och möjligheter. Om detta ska resultera i en bas för ett verkningsfullt arbete måste det också ges tillräckligt med tid. Precisering av delmål under våren Under våren 2013 ska delmålen konkretiseras och preciseras. Detta arbete kommer att ske i dialog mellan universitetsledning, fakulteter och Lärarhögskolan. På grund av den stora variationen i förutsättningar och behov, sett över den totala verksamheten vid Umeå universitet, är det av största vikt att verksamheten inom respektive fakultet, tillika Lärarhögskolan, ges tillräckligt med tid för arbetet med att (1) identifiera vilka av de delmål som styrelsen tagit ett inriktningsbeslut om inför år 2013 som är de mest prioriterade; (2) vilka av dessa delmål som måste preciseras ytterligare utifrån respektive verksamhets behov; (3) identifiera kompletterande delmål utifrån respektive verksamhets behov. Som ett resultat kommer därmed en del av delmålen att bli fakultetsspecifika i sina respektive uttryck. Andra delmål kommer att vara gemensamma för hela universitetet. Samordning av arbetet med delmålen under våren Det är viktigt att Lärarhögskolan och fakulteterna i samarbete med sina institutioner - ges möjlighet att arbeta med delmålen för sina respektive verksamheter under våren Eftersom en del av delmålen förväntas anta mer fakultetsspecifik karaktär, medan andra förväntas anta en universitetsgemensam karaktär, så kommer arbetet behöva samordnas mellan fakulteterna, Lärarhögskolan, de strategiska råden och universitetsledningen. Dialoger mellan fakulteterna, Lärarhögskolan och universitetsledningen kommer därför att tidssättas redan innan verksamhetsåret 2013 startar. Dessutom fortgår arbetet med främst de gemensamma målen i de strategiska råden. Fakulteterna ansvarar för samordningen med institutionerna. Analyser av verksamhetens position och förutsättningar. En precisering av delmålen måste föregås av analys. Arbetet kommer att stödjas av ett centralt arbete där så är möjligt, men fakulteterna och Lärarhögskolan måste själva svara för nödvändiga analyser, bevakning etc. Strategier för att nå delmål och mål. När delmålen har preciserats så måste strategier för att nå dessa, och på sikt de långsiktiga målen i UmU 2020, utarbetas. Också detta arbete måste ske både på 4

8 central nivå och på fakultetsnivå (i samverkan med institutionerna), och dessutom i samverkan mellan nivåerna. Detsamma gäller för Lärarhögskolan. Uppföljning av delmål för perioden Delmålen ska följas upp årligen. Första uppföljningen sker i början på år 2014, men måste ses som ett tidigt steg i det långsiktiga arbetet. Det betyder att några stora förflyttningar mot målen inte är att vänta redan då. Under våren 2013 ska också uppföljningskriterier utarbetas. Enstaka kriterier eller indikatorer kommer inte vara tillräckligt för att följa verksamhetsutvecklingen. Även om relativt enkla indikatorer såsom publicering/citering, externa anslag, söktryck etc. kommer att utgöra del av uppföljningsunderlaget, så måste av nödvändighet ett mer komplett underlag presenteras för att en uppföljning ska kunna göras. Uppföljningar kommer att kompletteras med utvärderingar efter en längre tidsperiod. En utvärderingstyp skulle kunna utgöras av peer review processer. Modeller för fördelning av anslaget till grundutbildningen och för fördelning av anslaget till forskning och forskarutbildningen. Fördelningen av direkta anslag för å ena sidan grundutbildningen och å andra sidan forskning och forskarutbildning, måste ingå som en del av verksamhetsplaneringscykeln om tre år, samt därmed den knutna budgeten. I. Modell för fördelning av grundutbildningsanslaget (GU-anslag). Grundutbildningsanslaget fördelas till en dominerande del utifrån helårsstudenter och helårsprestationer enligt budgetpropositionens prislappar och till en mindre del enligt fyra huvudkriterier. Fördelningsmodellen måste utgöra en fullständigt integrerad del av verksamhetsplaneringen. II. Forskningskontrakt/modell för fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning. Under 2012 har arbetet med en ny modell (beslut planerat till styrelsens möte i december 2012) för att fördela medlen för forskning och forskarutbildning pågått. Operationaliseringen av denna modell baseras också på UmU Modellen baseras till största delen på forskningskontrakt (styrelsen erhöll underlag vid septembermötet). Fakulteterna skriver ett kontrakt med rektor om delmål och strategier som fakulteterna utarbetar för att nå långsiktiga mål i UmU 2020 avseende den del av arbetet som råder under forskning och forskarutbildning. Kontrakten kommer att baseras på ovanstående diskuterade delmål (vilandes på analys), strategier och uppföljning. Fördelning av anslag utifrån hur fakulteterna lyckats genomföra sina strategier och nå hög måluppfyllelse blir aktuellt först efter tre år, d.v.s. inför fördelning av anslag år Under treårsperioden fördelas medlen huvudsakligen utifrån nu rådande fördelning, som i huvudsak vilar på historisk grund. Sammanfattning av den fortsatta processen: November 2012: Inriktningsbeslut av universitetsstyrelsen Våren 2013: o Analys för identifiering av delmål o Konkretisering och precisering av delmål o Utarbetande av strategier för att nå delmålen o Utarbetande av uppföljningskriterier o Ovanstående punkter ingår för forskning och forskarutbildning som del i arbetet med kontrakten för forskning och forskarutbildning Juni 2013: Rektor fastställer delmål, strategier, uppföljningskriterier och kontrakt 5

9 2.2 Om verksamhetsplan Riksdagen har bland annat uppdragit till Umeå universitet att bedriva: 1. Utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet 2. Forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Från och med år 2008 finns en årlig verksamhetsplan för Umeå universitet. Den ersätts från och med år 2013 med tre-åriga verksamhetsplaner, i enlighet med vad som beskrivits under 2.1. Verksamhetsplanen ska också bidra till att svara upp mot kraven i förordning om intern styrning och kontroll samt regleringsbrev utan att dokumentet blir för komplext och omfattande. Universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012 visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Övergripande mål angivna i visionsdokument utgör grunden för de tre-åriga delmål som ingår i Verksamhetsplan år och budget år Dessa dokument utgör tillsammans de centrala och ledande styrdokumenten för universitetets verksamhet på såväl central-, fakultets- och institutions-/motsvarande nivå. Universitetsstyrelsen har fastställt styrdokumenten Mål för tematiska ansvarsområden , Strategisk plan för samverkansuppgiften , Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet samt Plan för jämställdhet och likabehandling. Dessa dokument är viktiga styrdokument och kommer att följas upp av universitetsstyrelsen. Ovan angivna styrdokument (exkl. Plan för Jämställdhet och likabehandling) sträcker sig till år 2013 och arbetet med huruvida de skall ersättas kommer att genomföras år Verksamhetsplanen är inte fullständig, d.v.s. den beskriver inte allt som universitetet ska göra utan främst de mest prioriterade områdena för aktuellt år. Verksamhetsplanen ska vara ett underlag för fakulteter, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek, institutioner och enheter när de tar fram sina verksamhetsplaner. I föreliggande dokument konkretiseras visionsdokumentets långsiktiga mål i underliggande delmål. Med forskning jämställs i detta dokument även konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete Indelning av verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Ansvarsförhållanden Vision (hämtad från Umeå universitet 2020 Vision och mål) Samtliga delmål avser år

10 2.3 Nulägesbeskrivning Visionen Umeå universitet 2020 målar bilden av ett önskat läge år För att fatta rätt beslut och göra de rätta vägvalen gäller det att analysen bygger på en tydlig bild av nuläget. Genom att kontinuerligt genomlysa de områden och framgångsfaktorer som anges i visionen ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Nedanstående är ett kort utdrag ur en mer komplett nulägesbeskrivning som är en bilaga till Umeå universitet 2020 Vision och mål. I nedanstående tabell framgår vissa grunddata för Umeå universitets utbildning. Uppgifterna avser år 2011 om ingenting annat anges. Umeå universitet Placering i riket Helårsstudenter Andel distansutbildning 24 % 2 Andel avancerad nivå 20 % 9 (bland större lärosäten) Förstahandssökande (ht 2012) (bland större lärosäten) Söktryck (ht 2011) 1,3 9 Antal examina Etableringsgrad (2009) 75 % 29 Omsättning, GU-anslag Mkr 5 I tabellen nedan framgår vissa grunddata för Umeå universitets forskning m.m. Uppgifterna avser år 2011 och redovisas i miljoner kronor eller antal (personaluppgifter). Umeå universitet (mnkr/antal) UmU:s andel i riket (procent) Totala intäkter ,4 % 6 Placering i riket Intäkter forskning/fou ,6 % 7 Intäkter utbildning ,1 % 5 Andel forskningsintäkter (av totala intäkter) 58 % Anslagsintäkter forskning/fou ,4 % 6-9 Externa intäkter forskning/fou (bidrag och avgifter) Undervisande och forskande personal (helårspersoner) varav antal professorer (helårspersoner) ,0 % ,4 % ,6 % 6 7

11 2.4 Ansvarsförhållanden Universitetsledning Rektor ansvarar under universitetsstyrelsen för ledningen av universitetets verksamhet för de av styrelsen beslutade målen i Umeå universitet 2020 Vision och mål Fakulteter och Lärarhögskolan Fakultetsnämnderna och Lärarhögskolan är ansvariga för att universitetets verksamhetsplan utgör underlag för fakulteternas och Lärarhögskolans verksamhetsplanering. Fakulteterna ansvarar vidare för information och underlag till prefekterna för institutionernas verksamhetsplanering. Fakultetsnämnderna och Lärarhögskolan är ansvariga för årlig uppföljning inom sitt ansvarsområde, vilket bl.a. innefattar uppföljning av institutionernas, centrumbildningarnas och enheternas resultat Institutioner, centrumbildningar och enheter Målen i Umeå universitet 2020 och fakulteternas verksamhetsplan utgör underlag för institutionernas, centrumbildningarnas och enheternas verksamhetsplanering. Prefekten/motsvarande ansvarar för en årlig uppföljning av institutionens/enhetens/centrumbildningens verksamhetsplan samt för rapportering av resultat till fakultetsnämnd Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UmUB) Universitetsförvaltningen ansvarar för att ge dekaner och prefekter erforderligt stöd i arbetet. Universitetsförvaltningen och UmUB ska ta del av den av universitetsstyrelsen fastställda verksamhetsplanen för Umeå universitet och väga in dess innehåll i planeringen av sin egen verksamhet Planeringsenheten Rektor ansvarar för den övergripande uppföljningen av mål, samt för rapportering av resultat till universitetsstyrelsen. I detta arbete fungerar planeringsenheten som stöd för rektors och universitetsledningens arbete. 2.5 Vision och mål På nästa sida och sidorna framåt presenteras Umeå universitets vision ur Umeå universitet 2020 Vision och mål samt de till vision och långsiktiga mål kopplade delmålen. Huvudmål med däri underliggande delmål Definition Med forskning jämställs i detta dokument också konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 8

12 9 Bilder från Umeå universitet 2020 vision och mål

13 Långsiktighet möjliggör högt risktagande Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Delmål Universitetet har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar för nydanande forskning. Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks. Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen. 10

14 Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus. Delmål Universitetet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap i ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv Universitetet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer så att gränsöverskridande mellan parter (forskare, forskarstuderande, studenter och externa samverkansparter) och vetenskapsområden främjar kvaliteten i forskningen. 11

15 Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Universitetet har välutvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet. Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen. Delmål Universitetet har ett utvecklat meriteringssystem, som innefattar vetenskaplig meritering, pedagogisk meritering och samverkansmeritering. Universitetet har utvecklat ett system för befattningar som möjliggör och premierar en mobilitet mellan universitetet och andra offentliga och privata aktörer. Universitetet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till alla vetenskapsområden. Universitetet har en välutvecklad modell för regionalt engagemang. 12

16 Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Våra utbildningar är nationellt ledande och internationellt respekterade och präglas av nationell och internationell studentrörlighet. Studenterna deltar aktivt i planering och utveckling av utbildning på alla nivåer. Andelen utbildning på avancerad nivå är hög. Internationella studenter väljer Umeå universitet. Vi har ett attraktivt utbildningsutbud som utvecklas tillsammans med framstående utländska universitet. Delmål Y st utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan campus och nät (nätbaserade delar nyttjas gemensamt av campus- och nätstudenter) har utvecklats. Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till X procent. Andelen studenter som tar ut examen har ökat till X procent. Andelen inresande internationella studenter har ökat till X procent (andel av helårsstudenter som utgörs av inresande studenter). Antalet utresande studenter har ökat till Y antal. 13

17 Hög lärarkompetens Våra lärare har en hög vetenskaplig, pedagogisk och professionsanknuten kompetens. I våra utbildningar använder vi universitetets samlade kunskap och kompetens. Lärarna har goda möjligheter till kontinuerlig pedagogisk och vetenskaplig utveckling och deltar regelbundet i internationella utbyten. Vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Delmål Andelen undervisning som utförs av disputerande lärare har ökat till X procent Antalet lärare som delar sin anställning mellan akademi och organisation utanför akademin har ökat till Y antal Möten med forskning och omgivande samhälle Våra utbildningar har sin grund i goda vetenskapliga miljöer och utvecklar studenternas generiska kompetenser och bildning. Genom att involvera studenterna i aktuell forskning och samverkansprojekt med det omgivande samhället utvecklar de kompetenser för en föränderlig arbetsmarknad och ett kunskapsbaserat samhälle. Delmål Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till X procent. Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv. Minst X procent av examensarbetena är externa. Minst X procent av de interna examensarbetena är knutna till pågående forskning. Stark internationell dimension Samtliga utbildningsprogram innehåller kurser som ges på andra språk än svenska. Våra studenter förlägger någon del av sin utbildning utomlands och utbildningar på avancerad nivå har en hög andel internationella studenter. Delmål Vid universitetet finns minst Y antal utbildningsprogram som utvecklats tillsammans med, eller har ett formaliserat samarbete med liknande program vid utländskt lärosäte. 14

18 Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Nydanande forskning Vi är ett internationellt välrenommerat forskningsuniversitet med goda möjligheter att satsa på nydanande forskning. Våra forskare publicerar sig frekvent i framstående vetenskapliga tidskrifter, citeras ofta och är framgångsrika i utlysningar. Forskningsresultaten sprids och ger avtryck i samhällsdebatten och höjer kunskapsnivån i samhället. Delmål Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess. Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden (anställningar och resurspaket). Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat till X procent av totala forskningsintäkter. 15

19 Forskning som antar samhällets utmaningar Umeå universitets forskare verkar i vetenskapligt gränsöverskridande och kreativa miljöer och bidrar till att lösa svårt samhälls- och miljöproblem. Delmål Andelen internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat (inkluderar deltagande i forskningsprogram som riktas mot svåra samhälls- och miljöproblem inom FP7 och främst Horizon 2020, men givetvis också nationellt finansierade program). Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom några områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen. Delmål Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Universitetet har av statligt forskningsråd/motsvarande utsetts som nationell nod för minst två nationella forskningsinfrastrukturer. Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft Vi utbildar doktorander med ett internationellt perspektiv för både akademi och samhälle. Höga kvalitetskrav ställs på både doktorander och handledare. Forskarutbildningen är individbaserad och har fokus på både vetenskaplig och personlig utveckling. Doktoranderna verkar i interaktiva och mångvetenskapliga miljöer samt breda internationella forskarnätverk. Delmål Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas antagning till forskarutbildning. Universitetet har uppföljningsbara individuella lärandemål och försörjningsplaner som är tydliga redan vid antagning av en forskarstuderande till forskarutbildning. Alla doktorander ska ingå i ett nätverk och ha tillgång till ett handledarteam. Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka. Doktorander ska under sin forskarutbildning ges internationell erfarenhet. 16

20 Bild från Umeå universitet 2020 vision och mål Det goda och effektiva universitetet Umeå universitet byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Jämställdhet, mångfald och likabehandling är därför centrala begrepp. Vi har en långsiktig kompetensförsörjning och stimulerande arbetsmiljö. Ett effektivt verksamhetsstöd ger oss utmärkta möjligheter till ett framgångsrikt arbete. Delmål Under åren ska minst 39 procent av de professorer som anställs och befordras vid universitetet vara kvinnor. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med kompetensförsörjning, jämställdhet och lika villkor. Universitetets medarbetare upplever att de har god möjlighet till utveckling och att deras kompetens tillvaratas. 17

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557 Sid 1 (7) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006-10-16 Rektors stab Lars Rydberg Sammanfattning av budgetpropositionen för 2007 1. Grundutbildningen 1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Dnr: FS 1.3.3-104-15. ÅRSREDOVISNING 2014 Umeå universitet

Dnr: FS 1.3.3-104-15. ÅRSREDOVISNING 2014 Umeå universitet Dnr: FS 1.3.3-104-15 ÅRSREDOVISNING 2014 Umeå universitet Umeå universitet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING... 3 FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 INDELNING AV ÅRSREDOVISNINGEN...

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

HSTK-utvecklingen 2010

HSTK-utvecklingen 2010 2010 Ökningen fortsätter 2010 - Umeå universitet hade totalt 5,9 procent fler ackumulerade fakturagrundande HSTK vid kalenderåret 2010 års andra jämförelse (VT-2 2010) jämfört med samma tidpunkt 2009.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad: 2012-02-06 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag.

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Dnr UmU 212-43-13. Umeå Universitet. Årsredovisning 2012

Dnr UmU 212-43-13. Umeå Universitet. Årsredovisning 2012 Dnr UmU 212-43-13 Umeå Universitet Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING/EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 VERKSAMHETEN... 3 PERSONAL... 3 INDELNING AV VERKSAMHETEN... 4 EKONOMISK SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 D nr 2011/276 Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan 2012... 2 Utveckling under 2011...2 En attraktiv kunskapsmiljö...3 Universitetsstyrelsens ställningstagande...5

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

Kvalitetssystem för Umeå universitet

Kvalitetssystem för Umeå universitet Skriftserie från Universitetsförvaltningen 2007 Kvalitetssystem för Umeå universitet för ökad kvalitet och konkurrenskraft Fastställt av Umeå universitets styrelse, 2007 Kommittén för kvalitetsfrågor/planeringsenheten

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer