PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431"

Transkript

1 LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län

2 Detaljplan för Brodalen 22:1 m fl (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län. Upprättad på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning den 22 februari PLANBESKRIVNING Handlingar tillhörande detaljplanen: 1, Plankarta i skala 1:1000 (vid utskrift i A2 format) med planbestämmelser 2, Planbeskrivning 3, Fastighetsförteckning Övriga handlingar: 1, Behovsbedömning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund & syfte Förfrågan om att etablera en biltvätt vid Siggebohyttevägen/Ishockeygatan inkom till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd under Den föreslagna verksamheten strider mot gällnade detaljplan som medger idrott och rekreation. Bygglovet prövades som ett tillfälligt bygglov, och tillfälligt bygglov medgavs på 5 år av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd genom beslut Det finns nu en önskan från ägaren av verksamheten (biltvätten) att permanent etablera sina byggnader och sin verksamhet, och även att köpa en fastighet av kommunen genom avstyckning från den befintliga Brodalen 22:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en permanent etablering av verksamheten, genom användningen Bilservice och handel (ej drivmedelsförsäljning). Därtill ska möjligheten att avstycka en lämplig fastighet skapas. Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas. Miljöpåverkan beskrivs vidare under rubriken påverkan på miljön. Planförfarande Detaljplanearbetet genomförs med enkelt planförfarande enligt PBL (Plan- och Bygglagen) kap 5 7, vilket innebär att planen ej kommer att ställas ut för granskning till allmänheten. Den enkla planprocessen kommer också ha som mål att genomföras med sk. sammanslagna skeden. Det betyder att man redan i samrådsskedet försöker få skriftligt godkännande från 1 (9)

3 samtliga sakägare kring planförslaget. Detta innebär att förslaget därefter kan gå direkt vidare till antagande. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet är beläget nordväst om stadskärnan, i korsningen Siggebohyttevägen / Ishockeygatan. Areal Det aktuella planområdet omfattar 3557 m 2. Mark inom hela Brodalen 22:1 ägs av Lindesbergs kommun. Planområdet omfattar en del av fastighetens södra del. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplaner För centralorten Lindesberg finns en områdesplan upprättad. Denna ingår som en del i den kommunövergripande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 17 april Varken översiktsplanen eller områdesplanen anger någon specifik användning för det aktuella planområdet. Detaljplaner I planområdet finns en gällande detaljplan, detaljplan nr A29 Förslag till stadsplan för utvidgat idrottsområde vid stadsskogsvallen samt ett söder därom industriområde i Lindesberg som vann laga kraft 15 januari I planen anges användningen till (Ri) område för idrottsändamål och tillåten byggnadshöjd på 4,0 meter. Detaljplan A29 släcks i del ut av A51 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av nordvästra industriområdet (kv. Gnistan m fl) i Lindesberg som vann laga kraft 20 oktober A51 ligger ej inom förslaget till detaljplan som här upprättas, men planen är anslutande i västlig och sydlig riktning. 2 (9)

4 Bild 1. Utsnitt av detaljplan A29. Markerat med rödstreckad linje är en ungefärlig illustration av plangränsen. Bild 2. Utsnitt av detaljplan A51. Markerat med rödstreckad linje är en ungefärlig illustration av plangränsen. 3 (9)

5 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Hela planområdet sluttar mot sydväst. Planområdet består till ungefär hälften av asfalterad yta, lokaliserad i omedelbar närhet till tvättanläggningen. Därutöver utgörs området av ej skött grönyta med några enstaka träd, huvudsakligen bestående av tall och björk. Geoteknik I en översiktlig geoteknisk utredning från 1973 redovisas det aktuella området som berg, berg med tunt jordtäcke, morän i den västra delen, med inslag av finsediment med liten mäktighet >2-3 m i den östra delen. Undersökningen är utförd av Jacobson & Widmark och är en kombination av flygbildstolkning och observationer och provtagning i fält. Fornlämningar Inom det aktuella planområdet finns inga registrerade fornlämningar i Riksantikvarieämbetets databas. Cykelvägen som passerar strax nordöst om planområdet är dock rester från en av de ursprungliga större vägarna ut ur Lindesberg. Den har i och med det ett visst kulturhistoriskt värde. Bild 3. Planområdet. Västlig vy över planområdet, från gång- och cykelvägens anslutning till Siggebohyttevägen. 4 (9)

6 Bebyggelse I planområdet Planområdet inrymmer i dagsläget endast verksamhetens byggnad, som är en manuell biltvätt med en höjd på ca 4 meter. Bild 4. Sydvästlig vy över den befintliga verksamheten i planområdet. Bilden är tagen från gång- och cykelvägen. Utanför planområdet Runt det aktuella planområdet består bebyggelsen i väst och syd av större industribebyggelse. Öster/nordöst om planområdet breder idrottsområden ut sig (grusplan och gräsplan), medan det norr om området finns ett bostadshus samt en större ishall. Planförslaget ligger i utkanten av det som är Lindesbergs största industriområde. Planförslaget medger en byggrätt på högst 7 meter, och användningen är begränsad till Bilservice och Handel. Buller Verksamheten i planområdet bedöms inte bidra med ljudnivåer som skulle kunna bli störande för omgivningen. 5 (9)

7 Förorenad mark Det finns inga dokument som tyder på att det i området förekommit någon verksamhet som kan har förorenat marken. Det var först när området för första gången inkluderades i en detaljplan som området började exploateras. Innan dess hade området karaktär av landsbygd. Användningen i detaljplan har alltid varit område för idrottsändamål, vilket angavs i detaljplan Innan tillfälligt bygglov gavs på platsen var den en orörd grönyta. Verksamheten som har tillfälligt bygglov idag, och som har för avsikt att stanna på platsen, är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Den del av förorenat vatten som lämnar anläggningen fångas upp av kommunens spillvattenledning. Inverkan på miljön Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan medför betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. För att bedöma planens miljöpåverkan har en så kallad behovsbedömning gjorts. Behovsbedömningen är utformad som en checklista utgående från 4 MKBförordningen. Resultatet av behovsbedömningen (se separat dokument) är att genomförande av planen inte bedöms ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 miljöbalken behöver upprättas. Gator och trafik Parkering/uppställning av fordon Parkering till verksamheten, och uppställning av fordon, sker i dagslägen inom kvartersmark på en hårdgjord yta. Samtlig besökstrafik, samt fordon tillhörande ev. personal, skall rymmas inom planområdet. 6 (9)

8 Trafik Bild 5. Siggebohyttevägen, vy västerut. Utfarten från planområdet syns till höger i bilden. Planområdet berörs av två olika vägar, Siggebohyttevägen och Ishockeygatan. I gällande detaljplan för Ishockeygatan sträcker den sig mellan Fotbollsgatan i norr, till Siggebohyttevägen i söder. De sista 120 metrarna ner till Fotbollsgatan är dock ej byggda, utan utgörs av en grönyta. Trafiken till planområdet når området från Siggebohyttevägen. I det sydvästra hörnet av planförslaget är ett förbud mot körbar infart inlagt. Det finns dock en möjlighet att i framtiden, om Ishockeygatan byggs ut ner mot Fotbollsgatan, skapa en infart till planområdet från Ishockeygatan. Framtida trafik till verksamheten inom planområdet bedöms inte vara en mängd som negativt kommer påverka trafikflödet eller trafiksäkerheten. Siggebohyttevägen är bred och sikten i området är god. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området kan anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät via ledningar i Ishockeygatans planlagda sträckning väster om planområdet. Anslutningspunkter finns i planområdets sydvästra hörn för vatten och avlopp. 7 (9)

9 Dagvatten Antalet hårdgjorda ytor med oigenomsläppligt material är stort i hela nordvästra industriområdet, och bostadsområdet Brodalen står inför fysiska förändringar för att klara det ökande problemet med häftiga regn. Planområdet är med andra ord mitt i en del av tätorten som redan idag har problem med höga dagvattenflöden, och därtill även ett dagvatten som släpps ut i vattendrag orenat. Det är därför av största vikt att dagvatten frågan i planförslaget blir belyst. Dagvatten i området skall fördröjas så att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten. Det dagvatten som inte infiltreras, kan tas upp av det kommunala dagvattennätet som finns utmed Siggebohyttevägen. El Elförsörjning kan ske från befintliga ledningar utmed Siggebohyttevägen. Planens genomförande Tidplan Detaljplanearbetet genomförs med enkelt planförfarande. Samråd hålls under perioden februari/mars Målet är att använda sammanslaget skede, vilket innebär att samtliga sakägare får möjlighet att godkänna förslaget i samrådsskedet (man slår samman samårsskedet och granskningskedet). Förslaget kan då gå direkt för antagande, efter det sammanslagna skedet, om samtliga sakägare godkänner förslaget. Organisatoriska frågor En byggnation i området kan påbörjas först när detaljplanen vunnit laga kraft och när erforderliga bygglov och övriga tillstånd erhållits. Fastighetsrättsliga frågor Marken inom Brodalen 22:1 ägs av Lindesbergs kommun. Ekonomiska frågor Alla omkostnader i samband med planens upprättande, handläggning och genomförande samt eventuell fastighetsbildning belastar Näringsliv & Utveckling som är beställare av detaljplanen. 8 (9)

10 Fastighetskonsekvenser En ny fastighet som följer planområdets gräns kommer att kunna avstyckas från Brodalen 22:2. Administrativa frågor Planen handläggs som enkelt planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Genomförandetiden föreslås bli fem år från den dagen planen vinner laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid planarbetet har förutom undertecknad planförfattare även stadsarkitekt Per Granlund medverkat. Per Axelsson Fysisk planerare Per Granlund Stadsarkitekt Detaljplanen antogs av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 4 april Beslutet vann laga kraft den 24 maj (9)

11

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer