Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015"

Transkript

1 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets barnverksamhet sid.6 sid.7 Barns inflytande sid. 8 Förskola och hem sid. 9 Aktiviteter och traditioner på I Ur och Skur Vattendroppen sid.10 En dag på I Ur och Skur Vattendroppen sid. 11 Veckoplanering sid.11 Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring sid. 12 Föräldrasamverkan sid.13 2

3 Bakgrund Förskolan regleras i skollagen och har komunen som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti har 1998 finns en läroplan för förskolan Lpfö 98,samt en revidering av från Det finns tydliga mål för hur ansvaret ska fördelas. Förskolechefen, Förskolläraren och arbetslaget. Läroplanen är utformad i enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska förskolans tradition. Läroplanens inledande avsnitt behandlar förskolans värdegrund och uppdrag. Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för områdena Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Uppdraget: Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Målen är i förskolans läroplan utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan ska sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. I Lidingö Stads budget och investeringsplan kan man ta del av stadens övergripande mål samt Kommunala Skol- och förskolenämndens mål för förskoleverksamheten. Där kan man också se vilka resurser som avsätts för att uppfylla skollagens krav och läroplanens mål. Läroplanen anger de nationella målen för förskolan men ger inga anvisningar om hur målen ska nås eller om arbetssätt och metoder. Förskolorna kan ha olika arbetssätt och metoder och göra olika prioriteringar. Här beskriver vi som arbetar med I Ur och Skur Vattendroppen vår vision och tolkning av förskolans uppdrag och läroplanens mål och intentioner samt hur vi lägger upp och kvalitetssäkrar arbetet utifrån detta. 3

4 Förskolans organisation Vi som driver I Ur och Skur Vattendroppen och därmed är huvudmän är: Py Dalaryd (förskolechef och förskollärare), Bettan Jidell (förskollärare) och Ingela Dahlén (ekonomiansvarig och barnskötare) Förskolan drivs som personalkooperativ och är en ekonomisk förening. Anna Gillenius Kull (förskollärare), Jenny Björklund (förskollärare), Anneli Göransson (barnskötare) samt en kökstjänst är anställda på förskolan. Barnen på Förskolan Droppen är uppdelade i två grupper, Knoppar och Småknyttar är i år 13 stycken, Anna ansvarar för Knoppbarnen, Anneli ansvarar för Småknyttarna. Storknyttar och Mullebarn är 12 stycken, Bettan ansvarar för Mullebarnen och Jenny för Storknyttarna Vi serverar två mål om dagen, lunch och mellanmål. Vi strävar efter att handla ekologiskt, KRAV och fairtrade-märkt så långt det är möjligt. Frukt och grönsaker serveras varje dag. Vår verksamhetsidé Vår verksamhetsidé grundar sig på I Ur och Skurs pedagogik som bygger på upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken. Barnen delas upp utifrån friluftsfrämjandets olika gruppverksamheter. Skogsknopp 1 3 år Skogsknytte 3 4 år Skogsmulles 5 6 år Barnskridskoskola Skrinna 5-6 år Barnskidskola Lagge -5-6 år Grundidén med friluftsliv i förskolan är att; genom naturupplevelser i grupp tillfredsställa barnens behov av: Kunskap, Rörelse och Gemenskap Kunskapen ska ge naturkänsla med förståelse för naturen, hälsan och en grundmurad miljömedvetenhet. Vi vill skapa en trygg atmosfär där alla trivs, har roligt tillsammans och respekterar rätten att vara olika. Vi vill erbjuda en miljö som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet och kreativitet. 4

5 Normer och värden Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö -98) Barn är kompetenta och nyfikna och vi vuxna är förebilder. Utifrån denna syn arbetar vi för att barnen ska vara trygga och trivas. Barnen ska lära sig ta ansvar för sig själva och varandra. Vi strävar efter att flickor och pojkar ska utvecklas till självständiga, reflekterande tänkande människor. Vi arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt, genom att låta barnen vara medbestämmande lägger vi grunden för ett demokratiskt tänkande. Det är viktigt att barn utvecklar förståelse för olikheter och att lära sig att olikheter inte är ett hot utan en tillgång. Vi arbetar för att öka förståelsen för att olika människor behöver olika saker. Att flickor och pojkar ska utvecklas till självständiga, reflekterande tänkande människor. Vi arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt, genom att låta alla barn bli hörda. Genom att arbeta miljömedvetet får barnen naturlig förståelse för alltings beroende av varandra. Vi pedagoger är medupptäckare och tillsammans med barnen genom olika diskussioner och olika undersökningar försöker få barnen att förstå naturen och att tänka i enkla ekologiska system. Växter, ormar, spindlar, fåglar o.s.v. är lika viktiga som vi människor. När vi vistas i naturen lär vi oss ta hänsyn till varandra, växter och djur för att överleva. Genom vårt förhållningssätt vill vi ge barnen känslan för att vilja vara rädda om det som lever. I naturen har barnen möjlighet att få känna på primitiv livsföring, strapatser och äventyr vilket stärker gruppgemenskapen och föder förhoppningsvis viljan att vårda och ta ansvar för naturen. Empiriska vetenskapliga undersökningar visar att människor som vistas mycket ute i naturen blir mer harmoniska, därför måste vi ge våra barn förutsättningar och möjlighet att vistas mer i naturen. 5

6 Utveckling och lärande Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum och Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (Lpfö 98) Vi på Vattendroppen strävar mot dessa mål genom I Ur och Skurs metoder. Grunden är att upplevelsebaserat använda alla sinnen, och att varje barn ska få utvecklas efter sin egen förmåga. Vi arbetar utifrån de olika strävansmålen som matte, språk, skapande, rörelse, naturvetenskap, drama i lekar och på ett lustfyllt sätt, inga lektioner! Pedagogerna skall genom lek i naturen låta barnen utveckla sin fantasi, kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga att uppfatta och tolka sina sinnesintryck. De stimuleras att bedöma avstånd, nivåer, former, färgskiftningar och genom detta lägga grunden för det logiska matematiska tänkandet. Vi utför också enkla vetenskapliga experiment. Alla barn kan under lek och äventyr, utifrån sin utvecklingsnivå, använda skogen med ojämn terräng, på snö och is till att få den bästa möjligheten till rörelseträning, kroppsuppfattning och därigenom öka sin koncentrationsförmåga. Dessa förmågor är viktiga förutsättningar för den kognitiva och fysiska utvecklingen. 6

7 Barnen ska alltid på olika sätt och efter sin förmåga, ges möjlighet att våga prova för att gå vidare i sin utveckling. Vi strävar efter att uppmuntra och stödja barnen att hitta egna lösningar på problem, vilket är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Vi fortsätter miljöarbetet med källsortering, kompostering, odlingar och att följa upp de tankar det väcker hos pedagoger och barn. Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Skogsknopp: Barnen är ca 1-3 år. En blomknopp är symbolen för Knoppbarnen och knoppsången. Syftet är att barnen ska ha roligt, få leka, sjunga och se sig omkring i närmiljön och i skogen. Barnen får göra egna upptäckter i naturen. Läraren är med barnet och fångar tillfället och blir medupptäckare. Det viktigaste är att Knoppbarnen känner sig trygga och lär känna naturen runt knuten. Ett Knopp pass kan se ut så här: Barnen samlas och får träffa knoppdockan, Knoppdockan hälsar på alla barnen och de sjunger Knoppsången och några fler sånger. Man leker en eller ett par lekar. Sen kanske man går på upptäcksfärd i skogen eller leker under granen. Rullar eller hoppar från stenen. Allt utifrån dagsform och intresse från barnen. Skogsknytte: Skogsknyttebarnen är mellan 3 4 år. Nyckelpigan och Knyttesången är Knyttarnas symbol. För Knyttarna är det fortfarande inte så viktigt att gå långt bort även om det kan vara ett äventyr att börja förlänga vandringarna och att gå över stock och sten. Upptäckarglädjen är stor och uppmuntras av lärarna. Ett Knyttepass kan se ut så här: Barnen träffar Maria nyckelpiga och sjunger hennes Knyttesång. Maria föreslår tex. att vi ska se om vi kan samla fina löv, när barnen är klara lägger vi ut en vit duk på marken och barnen kan lägga upp sina löv. Vi använder oss av löven att kategorisera och sortera efter storlek färg mm. Sen leker vi roliga lekar innan vi avslutar passet. Hur långt passet blir beror helt på dagsform och intresse. Skogsmulle: 5 6 år. Skogsmulle är vän med alla djur och barn i skogen och kommer ofta på besök. Det finns en berättelse om hur Mulle kom till och vi sjunger hans sång. Genom vårt förhållningssätt vill vi visa på att: ta hänsyn till naturen och om allemansrätten vara rädd om växter och djur samarbeta och känna gemenskap behärska sin kropp; fin och grovmotorik sköta sin egen ryggsäck leka och trivas i naturen i alla väder. Ett Mullepass kan se ut så här: Vi sjunger Mullesången Vandrar till skogen och följer våren/hösten ser vad man hittar, samlar och utforskar det med sina kamrater och läraren. Leker lekar. Oftast är vi ute hela dagen så barnen hinner leka fritt. Barnskridsko Skrinna Barnen lär sig skridskoåkningens grunder från 4 års ålder. Skridskoskolans mål är att lära sig åka framåt, bromsa, vända och att åka bakåt. Genom roliga lekar och sånger som tillfredsställer barnens behov av fantasi och rörelse ger läraren 7

8 barnen möjlighet till träning och kunskap i skridskoteknik. Barnen får också lära sig sköta sin utrustning. Barnskridskor Lagge, omfattar både längd och utförsåkning, men på Droppen praktiserar vi bara längdåkning. Skidskolan är från 4 år, men alla som vill får pröva på. Skidskolans mål är att genom skidåkning i lekform på slät mark, uppför och utför förbereda barnen för alla former av skidåkning och att på ett allsidigt sätt ge barnen tillfälle till motorisk träning och tillgodose deras behov av fysisk aktivitet. Vi vill också stimulera barnens intresse för friluftsliv och därigenom ge dem möjlighet att under aktiva former uppleva naturen om vintern och känna glädjen i att åka skidor. Barns inflytande Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och Utvecklar sin förmåga att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98) Vi arbetar för att ha en tydlig struktur i verksamheten med vuxna som ser och lyssnar, ger utrymme för barns egna val och möjlighet att påverka sin situation. Vi pedagoger har kontinuerliga samtal med barnen, vi uppmärksammar hela tiden de initiativ som barnen tar. Vi löser problem tillsammans med barnen så de känner att de är delaktiga i de beslut vi tagit. Vi arbetar med att utveckla olika former av dokumentation. Det är viktigt att barnens arbete ska synas, eftersom det ger barnen tillfälle att se och prata om sitt eget och andras verk. Den viktigaste punkten i barns inflytande tycker vi är att ge barnen verktyg att kunna lösa konflikter och för att ta ansvar för sig själva, andra och materiella ting. Vi vill låta barnen uttrycka sina tankar och åsikter och allt utifrån ålder vara med och påverka. Vi är lyhörda för barnens intressen och önskemål eftersom vi är medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande. Vi har upprättat en Diskriminerings och likabehandlingsplan (ska finnas på varje förskola skola enligt lag från ) som finns att läsa både på hemsidan och på förskolan. 8

9 Förskola och hem Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö 98) Förskolevistelsen börjar med invänjning för barn och föräldrar. Alla nya föräldrar ska vara med i tre hela dagar så att de får en känsla av verksamheten och våra rutiner, och slipper tänka på att de ska lämna förskolan. Där efter är det möjligt att lämna barnen så fort det känns bra. Vi vill dock att föräldrarna ska vara lätt tillgängliga de två första veckorna. Föräldrar är alltid välkomna att ställa frågor och ringa om det är något man undrar över. Föräldrar är experter på sina egna barn, vi pedagoger är experter på barn i grupp. Vi tycker det är viktigt att föräldrar är delaktiga i barnets förskolevistelse och i förskolans verksamhet utifrån sina möjligheter. Vi har en blogg där föräldrarna kan följa sina barns dagliga aktiviteter. Vi arbetar för att ha en daglig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning. Vi erbjuder individuella utvecklingssamtal för varje barn en gång per termin, vi kallar dessa föräldrasamtal. Föräldramöte två gånger per läsår. Vi har föräldraråd en gång per termin, två (eller fler) föräldrar och två pedagoger. Föräldrar ställer upp som jourvikarie om personal är sjuk, vård av barn eller är på kurs. Gemensamma aktiviteter för föräldrar, barn och personal är två fixardagar per läsår, ev. Höst- eller Sommarfest och Luciafirande Aktiviteter och traditioner på I Ur och Skur Vattendroppen Traditioner är viktiga, barnen ska lära känna våra kulturella västerländska traditioner. Inom I Ur och Skur firar vi dessa utomhus, som till exempel Lucia i vintermörkret. Gemensamma aktiviteter och traditioner kan se ut så här över året: (vissa aktiviteter kan naturligtvis ibland flyttas ngn månad) Alla traditioner firar vi inte på förskolan men vi pratar ofta med barnen om vad helgen står för. 9

10 Augusti Invänjning av nya barn, lära känna närmiljön September Start för höstens Mulle-, Knytte- och Knoppskolor. Skördefest. Föräldramöte. Oktober Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna fortsätter. Droppeloppet med besök av Laxe. (veckan efter det stora lidingöloppet ). Obligatorisk fixardag, en lördag med barn och föräldrar. Fjolårets Mullebarn bjuds in till bullfest. November Avslutning för Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna. Skridskoskolan Skrinna startar. December Skridskoskolan fortsätter. Lucia. Vi julpysslar och gör ev. ett kyrkobesök Januari Skridsko- och skidskola (skidskolan startar när det finns snö!) Julgransplundring i skogen. Februari Skridsko- och skidskoleavslutning. Mars Start för vårens Mulle- Knytte och Knoppskolor. Våffeldagen. April Mulle-, Knytte- och Knoppskolan fortsätter. Vårens obligatoriska fixardag. Vi börjar förbereda kökslandet och ev. försådd inne. Maj Säsongsavslutning för Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna. Vi sår och sätter potatis i vårt trädgårdsland. Juni Sommarfest, Mullevandring Juli SOMMARLOV Barnens födelsedagar firar vi med att hissa flaggan, sjunga och hurra! Barnen brukar bjuda på frukt, fruktsallad, vilket har blivit mycket uppskattat! Vi har tillsammans med föräldrarna beslutat att ta bort all glass, godis och tårta. Detta ligger i linje med Lidingö Stads Hälsomål. 10

11 En dag på I Ur och Skur Vattendroppen Förskolan öppnar Övriga pedagoger och barn kommer. Det är viktigt att barnen är färdigklädda efter väderlek när dom lämnas. Vi ser gärna att barnen är färdiglämnade kl så vi kan börja vår verksamhet Vi börjar vår dag. Oftast går vi till skogen direkt. Knoppar och små-knyttar går oftast för sig, och stor-knyttar och Mullar för sig. Vi har samling, vilket vi ofta har halvvägs till skogen. När vi nått vårt mål i skogen börjar vi ofta med morgonmatsäcken, vars innehåll varierar efter årstid och väderlek, varmt när det är kallt och kallt när det är varmt. Sedan är det dags för olika aktiviteter, målning, drama, sång och lek, snickring eller ett långt pass fri lek! Lunch: Vi äter hemlagad (ekologisk, KRAV-märkt och fairtrade så långt det är möjligt) mat i lugn och ro, ute större delen av året, men inne när det är riktigt ruggväder nov, dec, jan. Vi försöker äta så allsidigt som möjligt och att introducera nya smaker. En dag i veckan har barnen med sig matsäck hemifrån, ibland lagar vi mat i skogen ca Vila: Knoppbarnen slumrar en stund i sovsäckar ute i vindskyddet. Knyttebarnen lyssnar på saga eller musik på undervåningen. Mullebarnen lyssnar också på saga eller musik på övervåningen Mellanmål: Vi äter mellanmålet ute på tomten, vi försöker att servera så nyttiga mellanmål som möjligt. Enligt Lidingö Stads och vårt hälsomål har vi beslutat att eliminera raffinerat mjöl och socker! Fri lek: Barnen börjar gå hem och barnen som är kvar har fri lek. Veckoplanering: Varje vecka följer vi en aktivitetsplan för att få med så många aktiviteter som möjligt, och att vissa sysselsättningar inte glöms bort. Minst en dag i veckan har vi musik, rytmik, dans och drama då vi utvecklar kroppsmedvetenhet, koncentrationsförmåga och språket genom att sjunga och röra oss tillsammans. Barns möjlighet till kroppslig aktivitet har ju stor betydelse för barnets totala utveckling både motoriskt och intellektuellt. Vi dramatiserar sånger och sagor ofta. Vi lägger 11

12 sångspår i naturen, där barnen letar efter mjukdjur som vi sjunger om, eller sångkort eller liknande. Vi har pinnar gömda under stubbar eller träd där vi dramatiserar sagor t.ex. Rödluvan och vargen, Bockarna Bruse o.s.v. Stor-Knyttar och Mullar gör en heldagsutflykt varje vecka, lagar mat i skogen på triangakök eller över öppen eld. Veckans kockar hjälper Ingela med maten. Även små-knyttar och Knoppar gör heldagsutflykter på våren, sommaren och hösten (på vintern kan en heldag ute för de minsta bli för mycket). De dagar vi har Mulle- Knytte- och Knopp-skola har barnen med sig egen matsäck. På vintern har Mullar och stor-knyttar Skrinna en dag i veckan och då har dessa barn matsäck. När barnen är i skogen och experimenterar, upptäcker och lär i skogen hoppas vi att vi inspirerar och grundlägger ett naturintresse. Varje vecka ger vi barnen möjlighet att prova olika uttrycksmedel så som bild och form. Med naturen som inspirationskälla använder vi kottar, löv, kastanjer, blommor, nypon, sand, vatten, snö, silkespapper, vattenfärger, kritor o.s.v. Mulleforskarna utför ett antal enkla vetenskapliga experiment under vårterminen. Höst och vår bedriver vi vår Mulle- Knytte- Knoppverksamhet en förmiddag i veckan. Vad gör vi i respektive skolor se sid 4. Under vinterhalvåret har vi i stället Skrinna och Lagge. När det är snö passar vi på att leka så mycket som möjligt i snön, vi åker stjärtlapp och madrass. Målar och sågar i snön. Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring Veckoplanering; utvärdering, finplanering och aktuella problem tas upp till diskussion varje vecka för att åtgärdas. Vi utgår alltid efter barnens bästa och dagsformen på gruppen. OBS: Planeringen är aldrig statisk, vi är alltid flexibla att ändra vår planering beroende på hur barngruppen ser ut för dagen! I planeringskalendern i hallen kan alla läsa vad som ska ske. Personalmöten har vi två gånger i månaden (ibland oftare, efter behov), två timmar efter förskolans stängning. Planeringsdagar, vi har två stängda dagar per termin. Dessa utnyttjas till planering, utvärdering och revidering av årsplanen, eller till olika kurser och nätverksträffar med andra I Ur och Skur förskolor. 12

13 Skolverket ställer stora krav på uppföljning och utvärdering och att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer. Vi skickar en Kvalitetsraport och en Årsplan varje år till Lidingö Stad. (de finns att läsa, kommer att finnas på hemsidan). Föräldrasamverkan Vi strävar efter att föräldrar ska känna sig delaktiga i egna och andra barns vardag och genom sin kunskap om sitt barn ge pedagogerna en möjlighet att foga ihop de två världar barnet lever i hem förskola. Föräldrar är experter på sina egna barn och kan hjälpa oss personal att få en helhetsbild av barnet. Förskolläraren är expert på barn i grupp. Förskolan är ett komplement till hemmet. Föräldrasamverkan ökar föräldrarnas förståelse för det pedagogiska arbetet. Föräldrasamverkan ger föräldrarna möjlighet att påverka, berömma, ifrågasätta och utveckla sin föräldraroll. Detta uppnår vi genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Genom föräldramöten, föräldraråd, föräldrajour, spontat deltagande, utvecklingssamtal, årsplan, anslag, veckobrev och sist men inte minst genom trevlig samvaro. 13

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan för I Ur och Skur Vindivil

Verksamhetsplan för I Ur och Skur Vindivil Verksamhetsplan för I Ur och Skur Vindivil Läsåret 2016-2017 I Ur och Skur Vindivils vision: Friluftsliv där vi tillsammans år obegränsad tid att öva. pröva, upptäcka, och utforska. Vår verksamhet ska

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN BERGSHÖJ DEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN BERGSHÖJ DEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN BERGSHÖJ DEN 1 1.Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 5 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Logens handlingsplan 2012/2013

Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolans uppdrag Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016 Arbetsplan Lillbergets förskola Avd 4 2015/2016 INLEDNING Vi på avdelning 4 har valt att främst arbeta med målen Språk och kommunikation samt med Utveckling och lärande. På avdelningen går barn i åldrarna

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA

ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA Innehåll BAKGRUND 3 KÄPPALA FÖRSKOLAS VERKSAMHETSIDÉ 4 NORMER OCH VÄRDEN 5 UTVECKLING OCH LÄRANDE 6 BARNS INFLYTANDE 8 FÖRSKOLA OCH HEM 9 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN,

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Handlingsplan för. Brynäs-Nynäs förskoleenhet. Förskola Hammargården 2011/2012

Handlingsplan för. Brynäs-Nynäs förskoleenhet. Förskola Hammargården 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (19) Handlingsplan för Brynäs-Nynäs förskoleenhet Förskola Hammargården 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (19) 2.1 NORMER OCH

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Arbetsplan

Arbetsplan Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2014-2015 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande

Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande 1 Strävansmål för Tamburen, på- och avklädning. För tambursituationen har vi följande strävansmål. vilja att hjälpa ansvar * självständighet och tillit till sin egen förmåga att klä av- och på sig själv.

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola Pedagogisk plan för Silvertallens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Maarit Enbuske Tfn- 0927-72050 REKTORS OMRÅDE

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Ekorrens arbetsplan läsåret Stenbitens förskola

Ekorrens arbetsplan läsåret Stenbitens förskola ska genomsyras av glädje trygghet och gemenskap Ekorrens arbetsplan läsåret 2016-2017 Stenbitens förskola Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse

Läs mer

Arbetsplan Älvbackens förskola

Arbetsplan Älvbackens förskola Arbetsplan Älvbackens förskola 2013/2014 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957 93 Pello

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer