Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015"

Transkript

1 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets barnverksamhet sid.6 sid.7 Barns inflytande sid. 8 Förskola och hem sid. 9 Aktiviteter och traditioner på I Ur och Skur Vattendroppen sid.10 En dag på I Ur och Skur Vattendroppen sid. 11 Veckoplanering sid.11 Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring sid. 12 Föräldrasamverkan sid.13 2

3 Bakgrund Förskolan regleras i skollagen och har komunen som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti har 1998 finns en läroplan för förskolan Lpfö 98,samt en revidering av från Det finns tydliga mål för hur ansvaret ska fördelas. Förskolechefen, Förskolläraren och arbetslaget. Läroplanen är utformad i enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska förskolans tradition. Läroplanens inledande avsnitt behandlar förskolans värdegrund och uppdrag. Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för områdena Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Uppdraget: Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Målen är i förskolans läroplan utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan ska sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. I Lidingö Stads budget och investeringsplan kan man ta del av stadens övergripande mål samt Kommunala Skol- och förskolenämndens mål för förskoleverksamheten. Där kan man också se vilka resurser som avsätts för att uppfylla skollagens krav och läroplanens mål. Läroplanen anger de nationella målen för förskolan men ger inga anvisningar om hur målen ska nås eller om arbetssätt och metoder. Förskolorna kan ha olika arbetssätt och metoder och göra olika prioriteringar. Här beskriver vi som arbetar med I Ur och Skur Vattendroppen vår vision och tolkning av förskolans uppdrag och läroplanens mål och intentioner samt hur vi lägger upp och kvalitetssäkrar arbetet utifrån detta. 3

4 Förskolans organisation Vi som driver I Ur och Skur Vattendroppen och därmed är huvudmän är: Py Dalaryd (förskolechef och förskollärare), Bettan Jidell (förskollärare) och Ingela Dahlén (ekonomiansvarig och barnskötare) Förskolan drivs som personalkooperativ och är en ekonomisk förening. Anna Gillenius Kull (förskollärare), Jenny Björklund (förskollärare), Anneli Göransson (barnskötare) samt en kökstjänst är anställda på förskolan. Barnen på Förskolan Droppen är uppdelade i två grupper, Knoppar och Småknyttar är i år 13 stycken, Anna ansvarar för Knoppbarnen, Anneli ansvarar för Småknyttarna. Storknyttar och Mullebarn är 12 stycken, Bettan ansvarar för Mullebarnen och Jenny för Storknyttarna Vi serverar två mål om dagen, lunch och mellanmål. Vi strävar efter att handla ekologiskt, KRAV och fairtrade-märkt så långt det är möjligt. Frukt och grönsaker serveras varje dag. Vår verksamhetsidé Vår verksamhetsidé grundar sig på I Ur och Skurs pedagogik som bygger på upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken. Barnen delas upp utifrån friluftsfrämjandets olika gruppverksamheter. Skogsknopp 1 3 år Skogsknytte 3 4 år Skogsmulles 5 6 år Barnskridskoskola Skrinna 5-6 år Barnskidskola Lagge -5-6 år Grundidén med friluftsliv i förskolan är att; genom naturupplevelser i grupp tillfredsställa barnens behov av: Kunskap, Rörelse och Gemenskap Kunskapen ska ge naturkänsla med förståelse för naturen, hälsan och en grundmurad miljömedvetenhet. Vi vill skapa en trygg atmosfär där alla trivs, har roligt tillsammans och respekterar rätten att vara olika. Vi vill erbjuda en miljö som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet och kreativitet. 4

5 Normer och värden Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö -98) Barn är kompetenta och nyfikna och vi vuxna är förebilder. Utifrån denna syn arbetar vi för att barnen ska vara trygga och trivas. Barnen ska lära sig ta ansvar för sig själva och varandra. Vi strävar efter att flickor och pojkar ska utvecklas till självständiga, reflekterande tänkande människor. Vi arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt, genom att låta barnen vara medbestämmande lägger vi grunden för ett demokratiskt tänkande. Det är viktigt att barn utvecklar förståelse för olikheter och att lära sig att olikheter inte är ett hot utan en tillgång. Vi arbetar för att öka förståelsen för att olika människor behöver olika saker. Att flickor och pojkar ska utvecklas till självständiga, reflekterande tänkande människor. Vi arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt, genom att låta alla barn bli hörda. Genom att arbeta miljömedvetet får barnen naturlig förståelse för alltings beroende av varandra. Vi pedagoger är medupptäckare och tillsammans med barnen genom olika diskussioner och olika undersökningar försöker få barnen att förstå naturen och att tänka i enkla ekologiska system. Växter, ormar, spindlar, fåglar o.s.v. är lika viktiga som vi människor. När vi vistas i naturen lär vi oss ta hänsyn till varandra, växter och djur för att överleva. Genom vårt förhållningssätt vill vi ge barnen känslan för att vilja vara rädda om det som lever. I naturen har barnen möjlighet att få känna på primitiv livsföring, strapatser och äventyr vilket stärker gruppgemenskapen och föder förhoppningsvis viljan att vårda och ta ansvar för naturen. Empiriska vetenskapliga undersökningar visar att människor som vistas mycket ute i naturen blir mer harmoniska, därför måste vi ge våra barn förutsättningar och möjlighet att vistas mer i naturen. 5

6 Utveckling och lärande Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum och Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (Lpfö 98) Vi på Vattendroppen strävar mot dessa mål genom I Ur och Skurs metoder. Grunden är att upplevelsebaserat använda alla sinnen, och att varje barn ska få utvecklas efter sin egen förmåga. Vi arbetar utifrån de olika strävansmålen som matte, språk, skapande, rörelse, naturvetenskap, drama i lekar och på ett lustfyllt sätt, inga lektioner! Pedagogerna skall genom lek i naturen låta barnen utveckla sin fantasi, kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga att uppfatta och tolka sina sinnesintryck. De stimuleras att bedöma avstånd, nivåer, former, färgskiftningar och genom detta lägga grunden för det logiska matematiska tänkandet. Vi utför också enkla vetenskapliga experiment. Alla barn kan under lek och äventyr, utifrån sin utvecklingsnivå, använda skogen med ojämn terräng, på snö och is till att få den bästa möjligheten till rörelseträning, kroppsuppfattning och därigenom öka sin koncentrationsförmåga. Dessa förmågor är viktiga förutsättningar för den kognitiva och fysiska utvecklingen. 6

7 Barnen ska alltid på olika sätt och efter sin förmåga, ges möjlighet att våga prova för att gå vidare i sin utveckling. Vi strävar efter att uppmuntra och stödja barnen att hitta egna lösningar på problem, vilket är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Vi fortsätter miljöarbetet med källsortering, kompostering, odlingar och att följa upp de tankar det väcker hos pedagoger och barn. Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Skogsknopp: Barnen är ca 1-3 år. En blomknopp är symbolen för Knoppbarnen och knoppsången. Syftet är att barnen ska ha roligt, få leka, sjunga och se sig omkring i närmiljön och i skogen. Barnen får göra egna upptäckter i naturen. Läraren är med barnet och fångar tillfället och blir medupptäckare. Det viktigaste är att Knoppbarnen känner sig trygga och lär känna naturen runt knuten. Ett Knopp pass kan se ut så här: Barnen samlas och får träffa knoppdockan, Knoppdockan hälsar på alla barnen och de sjunger Knoppsången och några fler sånger. Man leker en eller ett par lekar. Sen kanske man går på upptäcksfärd i skogen eller leker under granen. Rullar eller hoppar från stenen. Allt utifrån dagsform och intresse från barnen. Skogsknytte: Skogsknyttebarnen är mellan 3 4 år. Nyckelpigan och Knyttesången är Knyttarnas symbol. För Knyttarna är det fortfarande inte så viktigt att gå långt bort även om det kan vara ett äventyr att börja förlänga vandringarna och att gå över stock och sten. Upptäckarglädjen är stor och uppmuntras av lärarna. Ett Knyttepass kan se ut så här: Barnen träffar Maria nyckelpiga och sjunger hennes Knyttesång. Maria föreslår tex. att vi ska se om vi kan samla fina löv, när barnen är klara lägger vi ut en vit duk på marken och barnen kan lägga upp sina löv. Vi använder oss av löven att kategorisera och sortera efter storlek färg mm. Sen leker vi roliga lekar innan vi avslutar passet. Hur långt passet blir beror helt på dagsform och intresse. Skogsmulle: 5 6 år. Skogsmulle är vän med alla djur och barn i skogen och kommer ofta på besök. Det finns en berättelse om hur Mulle kom till och vi sjunger hans sång. Genom vårt förhållningssätt vill vi visa på att: ta hänsyn till naturen och om allemansrätten vara rädd om växter och djur samarbeta och känna gemenskap behärska sin kropp; fin och grovmotorik sköta sin egen ryggsäck leka och trivas i naturen i alla väder. Ett Mullepass kan se ut så här: Vi sjunger Mullesången Vandrar till skogen och följer våren/hösten ser vad man hittar, samlar och utforskar det med sina kamrater och läraren. Leker lekar. Oftast är vi ute hela dagen så barnen hinner leka fritt. Barnskridsko Skrinna Barnen lär sig skridskoåkningens grunder från 4 års ålder. Skridskoskolans mål är att lära sig åka framåt, bromsa, vända och att åka bakåt. Genom roliga lekar och sånger som tillfredsställer barnens behov av fantasi och rörelse ger läraren 7

8 barnen möjlighet till träning och kunskap i skridskoteknik. Barnen får också lära sig sköta sin utrustning. Barnskridskor Lagge, omfattar både längd och utförsåkning, men på Droppen praktiserar vi bara längdåkning. Skidskolan är från 4 år, men alla som vill får pröva på. Skidskolans mål är att genom skidåkning i lekform på slät mark, uppför och utför förbereda barnen för alla former av skidåkning och att på ett allsidigt sätt ge barnen tillfälle till motorisk träning och tillgodose deras behov av fysisk aktivitet. Vi vill också stimulera barnens intresse för friluftsliv och därigenom ge dem möjlighet att under aktiva former uppleva naturen om vintern och känna glädjen i att åka skidor. Barns inflytande Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och Utvecklar sin förmåga att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98) Vi arbetar för att ha en tydlig struktur i verksamheten med vuxna som ser och lyssnar, ger utrymme för barns egna val och möjlighet att påverka sin situation. Vi pedagoger har kontinuerliga samtal med barnen, vi uppmärksammar hela tiden de initiativ som barnen tar. Vi löser problem tillsammans med barnen så de känner att de är delaktiga i de beslut vi tagit. Vi arbetar med att utveckla olika former av dokumentation. Det är viktigt att barnens arbete ska synas, eftersom det ger barnen tillfälle att se och prata om sitt eget och andras verk. Den viktigaste punkten i barns inflytande tycker vi är att ge barnen verktyg att kunna lösa konflikter och för att ta ansvar för sig själva, andra och materiella ting. Vi vill låta barnen uttrycka sina tankar och åsikter och allt utifrån ålder vara med och påverka. Vi är lyhörda för barnens intressen och önskemål eftersom vi är medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande. Vi har upprättat en Diskriminerings och likabehandlingsplan (ska finnas på varje förskola skola enligt lag från ) som finns att läsa både på hemsidan och på förskolan. 8

9 Förskola och hem Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö 98) Förskolevistelsen börjar med invänjning för barn och föräldrar. Alla nya föräldrar ska vara med i tre hela dagar så att de får en känsla av verksamheten och våra rutiner, och slipper tänka på att de ska lämna förskolan. Där efter är det möjligt att lämna barnen så fort det känns bra. Vi vill dock att föräldrarna ska vara lätt tillgängliga de två första veckorna. Föräldrar är alltid välkomna att ställa frågor och ringa om det är något man undrar över. Föräldrar är experter på sina egna barn, vi pedagoger är experter på barn i grupp. Vi tycker det är viktigt att föräldrar är delaktiga i barnets förskolevistelse och i förskolans verksamhet utifrån sina möjligheter. Vi har en blogg där föräldrarna kan följa sina barns dagliga aktiviteter. Vi arbetar för att ha en daglig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning. Vi erbjuder individuella utvecklingssamtal för varje barn en gång per termin, vi kallar dessa föräldrasamtal. Föräldramöte två gånger per läsår. Vi har föräldraråd en gång per termin, två (eller fler) föräldrar och två pedagoger. Föräldrar ställer upp som jourvikarie om personal är sjuk, vård av barn eller är på kurs. Gemensamma aktiviteter för föräldrar, barn och personal är två fixardagar per läsår, ev. Höst- eller Sommarfest och Luciafirande Aktiviteter och traditioner på I Ur och Skur Vattendroppen Traditioner är viktiga, barnen ska lära känna våra kulturella västerländska traditioner. Inom I Ur och Skur firar vi dessa utomhus, som till exempel Lucia i vintermörkret. Gemensamma aktiviteter och traditioner kan se ut så här över året: (vissa aktiviteter kan naturligtvis ibland flyttas ngn månad) Alla traditioner firar vi inte på förskolan men vi pratar ofta med barnen om vad helgen står för. 9

10 Augusti Invänjning av nya barn, lära känna närmiljön September Start för höstens Mulle-, Knytte- och Knoppskolor. Skördefest. Föräldramöte. Oktober Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna fortsätter. Droppeloppet med besök av Laxe. (veckan efter det stora lidingöloppet ). Obligatorisk fixardag, en lördag med barn och föräldrar. Fjolårets Mullebarn bjuds in till bullfest. November Avslutning för Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna. Skridskoskolan Skrinna startar. December Skridskoskolan fortsätter. Lucia. Vi julpysslar och gör ev. ett kyrkobesök Januari Skridsko- och skidskola (skidskolan startar när det finns snö!) Julgransplundring i skogen. Februari Skridsko- och skidskoleavslutning. Mars Start för vårens Mulle- Knytte och Knoppskolor. Våffeldagen. April Mulle-, Knytte- och Knoppskolan fortsätter. Vårens obligatoriska fixardag. Vi börjar förbereda kökslandet och ev. försådd inne. Maj Säsongsavslutning för Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna. Vi sår och sätter potatis i vårt trädgårdsland. Juni Sommarfest, Mullevandring Juli SOMMARLOV Barnens födelsedagar firar vi med att hissa flaggan, sjunga och hurra! Barnen brukar bjuda på frukt, fruktsallad, vilket har blivit mycket uppskattat! Vi har tillsammans med föräldrarna beslutat att ta bort all glass, godis och tårta. Detta ligger i linje med Lidingö Stads Hälsomål. 10

11 En dag på I Ur och Skur Vattendroppen Förskolan öppnar Övriga pedagoger och barn kommer. Det är viktigt att barnen är färdigklädda efter väderlek när dom lämnas. Vi ser gärna att barnen är färdiglämnade kl så vi kan börja vår verksamhet Vi börjar vår dag. Oftast går vi till skogen direkt. Knoppar och små-knyttar går oftast för sig, och stor-knyttar och Mullar för sig. Vi har samling, vilket vi ofta har halvvägs till skogen. När vi nått vårt mål i skogen börjar vi ofta med morgonmatsäcken, vars innehåll varierar efter årstid och väderlek, varmt när det är kallt och kallt när det är varmt. Sedan är det dags för olika aktiviteter, målning, drama, sång och lek, snickring eller ett långt pass fri lek! Lunch: Vi äter hemlagad (ekologisk, KRAV-märkt och fairtrade så långt det är möjligt) mat i lugn och ro, ute större delen av året, men inne när det är riktigt ruggväder nov, dec, jan. Vi försöker äta så allsidigt som möjligt och att introducera nya smaker. En dag i veckan har barnen med sig matsäck hemifrån, ibland lagar vi mat i skogen ca Vila: Knoppbarnen slumrar en stund i sovsäckar ute i vindskyddet. Knyttebarnen lyssnar på saga eller musik på undervåningen. Mullebarnen lyssnar också på saga eller musik på övervåningen Mellanmål: Vi äter mellanmålet ute på tomten, vi försöker att servera så nyttiga mellanmål som möjligt. Enligt Lidingö Stads och vårt hälsomål har vi beslutat att eliminera raffinerat mjöl och socker! Fri lek: Barnen börjar gå hem och barnen som är kvar har fri lek. Veckoplanering: Varje vecka följer vi en aktivitetsplan för att få med så många aktiviteter som möjligt, och att vissa sysselsättningar inte glöms bort. Minst en dag i veckan har vi musik, rytmik, dans och drama då vi utvecklar kroppsmedvetenhet, koncentrationsförmåga och språket genom att sjunga och röra oss tillsammans. Barns möjlighet till kroppslig aktivitet har ju stor betydelse för barnets totala utveckling både motoriskt och intellektuellt. Vi dramatiserar sånger och sagor ofta. Vi lägger 11

12 sångspår i naturen, där barnen letar efter mjukdjur som vi sjunger om, eller sångkort eller liknande. Vi har pinnar gömda under stubbar eller träd där vi dramatiserar sagor t.ex. Rödluvan och vargen, Bockarna Bruse o.s.v. Stor-Knyttar och Mullar gör en heldagsutflykt varje vecka, lagar mat i skogen på triangakök eller över öppen eld. Veckans kockar hjälper Ingela med maten. Även små-knyttar och Knoppar gör heldagsutflykter på våren, sommaren och hösten (på vintern kan en heldag ute för de minsta bli för mycket). De dagar vi har Mulle- Knytte- och Knopp-skola har barnen med sig egen matsäck. På vintern har Mullar och stor-knyttar Skrinna en dag i veckan och då har dessa barn matsäck. När barnen är i skogen och experimenterar, upptäcker och lär i skogen hoppas vi att vi inspirerar och grundlägger ett naturintresse. Varje vecka ger vi barnen möjlighet att prova olika uttrycksmedel så som bild och form. Med naturen som inspirationskälla använder vi kottar, löv, kastanjer, blommor, nypon, sand, vatten, snö, silkespapper, vattenfärger, kritor o.s.v. Mulleforskarna utför ett antal enkla vetenskapliga experiment under vårterminen. Höst och vår bedriver vi vår Mulle- Knytte- Knoppverksamhet en förmiddag i veckan. Vad gör vi i respektive skolor se sid 4. Under vinterhalvåret har vi i stället Skrinna och Lagge. När det är snö passar vi på att leka så mycket som möjligt i snön, vi åker stjärtlapp och madrass. Målar och sågar i snön. Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring Veckoplanering; utvärdering, finplanering och aktuella problem tas upp till diskussion varje vecka för att åtgärdas. Vi utgår alltid efter barnens bästa och dagsformen på gruppen. OBS: Planeringen är aldrig statisk, vi är alltid flexibla att ändra vår planering beroende på hur barngruppen ser ut för dagen! I planeringskalendern i hallen kan alla läsa vad som ska ske. Personalmöten har vi två gånger i månaden (ibland oftare, efter behov), två timmar efter förskolans stängning. Planeringsdagar, vi har två stängda dagar per termin. Dessa utnyttjas till planering, utvärdering och revidering av årsplanen, eller till olika kurser och nätverksträffar med andra I Ur och Skur förskolor. 12

13 Skolverket ställer stora krav på uppföljning och utvärdering och att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer. Vi skickar en Kvalitetsraport och en Årsplan varje år till Lidingö Stad. (de finns att läsa, kommer att finnas på hemsidan). Föräldrasamverkan Vi strävar efter att föräldrar ska känna sig delaktiga i egna och andra barns vardag och genom sin kunskap om sitt barn ge pedagogerna en möjlighet att foga ihop de två världar barnet lever i hem förskola. Föräldrar är experter på sina egna barn och kan hjälpa oss personal att få en helhetsbild av barnet. Förskolläraren är expert på barn i grupp. Förskolan är ett komplement till hemmet. Föräldrasamverkan ökar föräldrarnas förståelse för det pedagogiska arbetet. Föräldrasamverkan ger föräldrarna möjlighet att påverka, berömma, ifrågasätta och utveckla sin föräldraroll. Detta uppnår vi genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Genom föräldramöten, föräldraråd, föräldrajour, spontat deltagande, utvecklingssamtal, årsplan, anslag, veckobrev och sist men inte minst genom trevlig samvaro. 13

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer