Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015"

Transkript

1 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets barnverksamhet sid.6 sid.7 Barns inflytande sid. 8 Förskola och hem sid. 9 Aktiviteter och traditioner på I Ur och Skur Vattendroppen sid.10 En dag på I Ur och Skur Vattendroppen sid. 11 Veckoplanering sid.11 Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring sid. 12 Föräldrasamverkan sid.13 2

3 Bakgrund Förskolan regleras i skollagen och har komunen som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti har 1998 finns en läroplan för förskolan Lpfö 98,samt en revidering av från Det finns tydliga mål för hur ansvaret ska fördelas. Förskolechefen, Förskolläraren och arbetslaget. Läroplanen är utformad i enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska förskolans tradition. Läroplanens inledande avsnitt behandlar förskolans värdegrund och uppdrag. Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för områdena Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Uppdraget: Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Målen är i förskolans läroplan utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan ska sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. I Lidingö Stads budget och investeringsplan kan man ta del av stadens övergripande mål samt Kommunala Skol- och förskolenämndens mål för förskoleverksamheten. Där kan man också se vilka resurser som avsätts för att uppfylla skollagens krav och läroplanens mål. Läroplanen anger de nationella målen för förskolan men ger inga anvisningar om hur målen ska nås eller om arbetssätt och metoder. Förskolorna kan ha olika arbetssätt och metoder och göra olika prioriteringar. Här beskriver vi som arbetar med I Ur och Skur Vattendroppen vår vision och tolkning av förskolans uppdrag och läroplanens mål och intentioner samt hur vi lägger upp och kvalitetssäkrar arbetet utifrån detta. 3

4 Förskolans organisation Vi som driver I Ur och Skur Vattendroppen och därmed är huvudmän är: Py Dalaryd (förskolechef och förskollärare), Bettan Jidell (förskollärare) och Ingela Dahlén (ekonomiansvarig och barnskötare) Förskolan drivs som personalkooperativ och är en ekonomisk förening. Anna Gillenius Kull (förskollärare), Jenny Björklund (förskollärare), Anneli Göransson (barnskötare) samt en kökstjänst är anställda på förskolan. Barnen på Förskolan Droppen är uppdelade i två grupper, Knoppar och Småknyttar är i år 13 stycken, Anna ansvarar för Knoppbarnen, Anneli ansvarar för Småknyttarna. Storknyttar och Mullebarn är 12 stycken, Bettan ansvarar för Mullebarnen och Jenny för Storknyttarna Vi serverar två mål om dagen, lunch och mellanmål. Vi strävar efter att handla ekologiskt, KRAV och fairtrade-märkt så långt det är möjligt. Frukt och grönsaker serveras varje dag. Vår verksamhetsidé Vår verksamhetsidé grundar sig på I Ur och Skurs pedagogik som bygger på upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken. Barnen delas upp utifrån friluftsfrämjandets olika gruppverksamheter. Skogsknopp 1 3 år Skogsknytte 3 4 år Skogsmulles 5 6 år Barnskridskoskola Skrinna 5-6 år Barnskidskola Lagge -5-6 år Grundidén med friluftsliv i förskolan är att; genom naturupplevelser i grupp tillfredsställa barnens behov av: Kunskap, Rörelse och Gemenskap Kunskapen ska ge naturkänsla med förståelse för naturen, hälsan och en grundmurad miljömedvetenhet. Vi vill skapa en trygg atmosfär där alla trivs, har roligt tillsammans och respekterar rätten att vara olika. Vi vill erbjuda en miljö som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet och kreativitet. 4

5 Normer och värden Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö -98) Barn är kompetenta och nyfikna och vi vuxna är förebilder. Utifrån denna syn arbetar vi för att barnen ska vara trygga och trivas. Barnen ska lära sig ta ansvar för sig själva och varandra. Vi strävar efter att flickor och pojkar ska utvecklas till självständiga, reflekterande tänkande människor. Vi arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt, genom att låta barnen vara medbestämmande lägger vi grunden för ett demokratiskt tänkande. Det är viktigt att barn utvecklar förståelse för olikheter och att lära sig att olikheter inte är ett hot utan en tillgång. Vi arbetar för att öka förståelsen för att olika människor behöver olika saker. Att flickor och pojkar ska utvecklas till självständiga, reflekterande tänkande människor. Vi arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt, genom att låta alla barn bli hörda. Genom att arbeta miljömedvetet får barnen naturlig förståelse för alltings beroende av varandra. Vi pedagoger är medupptäckare och tillsammans med barnen genom olika diskussioner och olika undersökningar försöker få barnen att förstå naturen och att tänka i enkla ekologiska system. Växter, ormar, spindlar, fåglar o.s.v. är lika viktiga som vi människor. När vi vistas i naturen lär vi oss ta hänsyn till varandra, växter och djur för att överleva. Genom vårt förhållningssätt vill vi ge barnen känslan för att vilja vara rädda om det som lever. I naturen har barnen möjlighet att få känna på primitiv livsföring, strapatser och äventyr vilket stärker gruppgemenskapen och föder förhoppningsvis viljan att vårda och ta ansvar för naturen. Empiriska vetenskapliga undersökningar visar att människor som vistas mycket ute i naturen blir mer harmoniska, därför måste vi ge våra barn förutsättningar och möjlighet att vistas mer i naturen. 5

6 Utveckling och lärande Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum och Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (Lpfö 98) Vi på Vattendroppen strävar mot dessa mål genom I Ur och Skurs metoder. Grunden är att upplevelsebaserat använda alla sinnen, och att varje barn ska få utvecklas efter sin egen förmåga. Vi arbetar utifrån de olika strävansmålen som matte, språk, skapande, rörelse, naturvetenskap, drama i lekar och på ett lustfyllt sätt, inga lektioner! Pedagogerna skall genom lek i naturen låta barnen utveckla sin fantasi, kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga att uppfatta och tolka sina sinnesintryck. De stimuleras att bedöma avstånd, nivåer, former, färgskiftningar och genom detta lägga grunden för det logiska matematiska tänkandet. Vi utför också enkla vetenskapliga experiment. Alla barn kan under lek och äventyr, utifrån sin utvecklingsnivå, använda skogen med ojämn terräng, på snö och is till att få den bästa möjligheten till rörelseträning, kroppsuppfattning och därigenom öka sin koncentrationsförmåga. Dessa förmågor är viktiga förutsättningar för den kognitiva och fysiska utvecklingen. 6

7 Barnen ska alltid på olika sätt och efter sin förmåga, ges möjlighet att våga prova för att gå vidare i sin utveckling. Vi strävar efter att uppmuntra och stödja barnen att hitta egna lösningar på problem, vilket är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Vi fortsätter miljöarbetet med källsortering, kompostering, odlingar och att följa upp de tankar det väcker hos pedagoger och barn. Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Skogsknopp: Barnen är ca 1-3 år. En blomknopp är symbolen för Knoppbarnen och knoppsången. Syftet är att barnen ska ha roligt, få leka, sjunga och se sig omkring i närmiljön och i skogen. Barnen får göra egna upptäckter i naturen. Läraren är med barnet och fångar tillfället och blir medupptäckare. Det viktigaste är att Knoppbarnen känner sig trygga och lär känna naturen runt knuten. Ett Knopp pass kan se ut så här: Barnen samlas och får träffa knoppdockan, Knoppdockan hälsar på alla barnen och de sjunger Knoppsången och några fler sånger. Man leker en eller ett par lekar. Sen kanske man går på upptäcksfärd i skogen eller leker under granen. Rullar eller hoppar från stenen. Allt utifrån dagsform och intresse från barnen. Skogsknytte: Skogsknyttebarnen är mellan 3 4 år. Nyckelpigan och Knyttesången är Knyttarnas symbol. För Knyttarna är det fortfarande inte så viktigt att gå långt bort även om det kan vara ett äventyr att börja förlänga vandringarna och att gå över stock och sten. Upptäckarglädjen är stor och uppmuntras av lärarna. Ett Knyttepass kan se ut så här: Barnen träffar Maria nyckelpiga och sjunger hennes Knyttesång. Maria föreslår tex. att vi ska se om vi kan samla fina löv, när barnen är klara lägger vi ut en vit duk på marken och barnen kan lägga upp sina löv. Vi använder oss av löven att kategorisera och sortera efter storlek färg mm. Sen leker vi roliga lekar innan vi avslutar passet. Hur långt passet blir beror helt på dagsform och intresse. Skogsmulle: 5 6 år. Skogsmulle är vän med alla djur och barn i skogen och kommer ofta på besök. Det finns en berättelse om hur Mulle kom till och vi sjunger hans sång. Genom vårt förhållningssätt vill vi visa på att: ta hänsyn till naturen och om allemansrätten vara rädd om växter och djur samarbeta och känna gemenskap behärska sin kropp; fin och grovmotorik sköta sin egen ryggsäck leka och trivas i naturen i alla väder. Ett Mullepass kan se ut så här: Vi sjunger Mullesången Vandrar till skogen och följer våren/hösten ser vad man hittar, samlar och utforskar det med sina kamrater och läraren. Leker lekar. Oftast är vi ute hela dagen så barnen hinner leka fritt. Barnskridsko Skrinna Barnen lär sig skridskoåkningens grunder från 4 års ålder. Skridskoskolans mål är att lära sig åka framåt, bromsa, vända och att åka bakåt. Genom roliga lekar och sånger som tillfredsställer barnens behov av fantasi och rörelse ger läraren 7

8 barnen möjlighet till träning och kunskap i skridskoteknik. Barnen får också lära sig sköta sin utrustning. Barnskridskor Lagge, omfattar både längd och utförsåkning, men på Droppen praktiserar vi bara längdåkning. Skidskolan är från 4 år, men alla som vill får pröva på. Skidskolans mål är att genom skidåkning i lekform på slät mark, uppför och utför förbereda barnen för alla former av skidåkning och att på ett allsidigt sätt ge barnen tillfälle till motorisk träning och tillgodose deras behov av fysisk aktivitet. Vi vill också stimulera barnens intresse för friluftsliv och därigenom ge dem möjlighet att under aktiva former uppleva naturen om vintern och känna glädjen i att åka skidor. Barns inflytande Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och Utvecklar sin förmåga att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98) Vi arbetar för att ha en tydlig struktur i verksamheten med vuxna som ser och lyssnar, ger utrymme för barns egna val och möjlighet att påverka sin situation. Vi pedagoger har kontinuerliga samtal med barnen, vi uppmärksammar hela tiden de initiativ som barnen tar. Vi löser problem tillsammans med barnen så de känner att de är delaktiga i de beslut vi tagit. Vi arbetar med att utveckla olika former av dokumentation. Det är viktigt att barnens arbete ska synas, eftersom det ger barnen tillfälle att se och prata om sitt eget och andras verk. Den viktigaste punkten i barns inflytande tycker vi är att ge barnen verktyg att kunna lösa konflikter och för att ta ansvar för sig själva, andra och materiella ting. Vi vill låta barnen uttrycka sina tankar och åsikter och allt utifrån ålder vara med och påverka. Vi är lyhörda för barnens intressen och önskemål eftersom vi är medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande. Vi har upprättat en Diskriminerings och likabehandlingsplan (ska finnas på varje förskola skola enligt lag från ) som finns att läsa både på hemsidan och på förskolan. 8

9 Förskola och hem Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö 98) Förskolevistelsen börjar med invänjning för barn och föräldrar. Alla nya föräldrar ska vara med i tre hela dagar så att de får en känsla av verksamheten och våra rutiner, och slipper tänka på att de ska lämna förskolan. Där efter är det möjligt att lämna barnen så fort det känns bra. Vi vill dock att föräldrarna ska vara lätt tillgängliga de två första veckorna. Föräldrar är alltid välkomna att ställa frågor och ringa om det är något man undrar över. Föräldrar är experter på sina egna barn, vi pedagoger är experter på barn i grupp. Vi tycker det är viktigt att föräldrar är delaktiga i barnets förskolevistelse och i förskolans verksamhet utifrån sina möjligheter. Vi har en blogg där föräldrarna kan följa sina barns dagliga aktiviteter. Vi arbetar för att ha en daglig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning. Vi erbjuder individuella utvecklingssamtal för varje barn en gång per termin, vi kallar dessa föräldrasamtal. Föräldramöte två gånger per läsår. Vi har föräldraråd en gång per termin, två (eller fler) föräldrar och två pedagoger. Föräldrar ställer upp som jourvikarie om personal är sjuk, vård av barn eller är på kurs. Gemensamma aktiviteter för föräldrar, barn och personal är två fixardagar per läsår, ev. Höst- eller Sommarfest och Luciafirande Aktiviteter och traditioner på I Ur och Skur Vattendroppen Traditioner är viktiga, barnen ska lära känna våra kulturella västerländska traditioner. Inom I Ur och Skur firar vi dessa utomhus, som till exempel Lucia i vintermörkret. Gemensamma aktiviteter och traditioner kan se ut så här över året: (vissa aktiviteter kan naturligtvis ibland flyttas ngn månad) Alla traditioner firar vi inte på förskolan men vi pratar ofta med barnen om vad helgen står för. 9

10 Augusti Invänjning av nya barn, lära känna närmiljön September Start för höstens Mulle-, Knytte- och Knoppskolor. Skördefest. Föräldramöte. Oktober Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna fortsätter. Droppeloppet med besök av Laxe. (veckan efter det stora lidingöloppet ). Obligatorisk fixardag, en lördag med barn och föräldrar. Fjolårets Mullebarn bjuds in till bullfest. November Avslutning för Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna. Skridskoskolan Skrinna startar. December Skridskoskolan fortsätter. Lucia. Vi julpysslar och gör ev. ett kyrkobesök Januari Skridsko- och skidskola (skidskolan startar när det finns snö!) Julgransplundring i skogen. Februari Skridsko- och skidskoleavslutning. Mars Start för vårens Mulle- Knytte och Knoppskolor. Våffeldagen. April Mulle-, Knytte- och Knoppskolan fortsätter. Vårens obligatoriska fixardag. Vi börjar förbereda kökslandet och ev. försådd inne. Maj Säsongsavslutning för Mulle-, Knytte- och Knoppskolorna. Vi sår och sätter potatis i vårt trädgårdsland. Juni Sommarfest, Mullevandring Juli SOMMARLOV Barnens födelsedagar firar vi med att hissa flaggan, sjunga och hurra! Barnen brukar bjuda på frukt, fruktsallad, vilket har blivit mycket uppskattat! Vi har tillsammans med föräldrarna beslutat att ta bort all glass, godis och tårta. Detta ligger i linje med Lidingö Stads Hälsomål. 10

11 En dag på I Ur och Skur Vattendroppen Förskolan öppnar Övriga pedagoger och barn kommer. Det är viktigt att barnen är färdigklädda efter väderlek när dom lämnas. Vi ser gärna att barnen är färdiglämnade kl så vi kan börja vår verksamhet Vi börjar vår dag. Oftast går vi till skogen direkt. Knoppar och små-knyttar går oftast för sig, och stor-knyttar och Mullar för sig. Vi har samling, vilket vi ofta har halvvägs till skogen. När vi nått vårt mål i skogen börjar vi ofta med morgonmatsäcken, vars innehåll varierar efter årstid och väderlek, varmt när det är kallt och kallt när det är varmt. Sedan är det dags för olika aktiviteter, målning, drama, sång och lek, snickring eller ett långt pass fri lek! Lunch: Vi äter hemlagad (ekologisk, KRAV-märkt och fairtrade så långt det är möjligt) mat i lugn och ro, ute större delen av året, men inne när det är riktigt ruggväder nov, dec, jan. Vi försöker äta så allsidigt som möjligt och att introducera nya smaker. En dag i veckan har barnen med sig matsäck hemifrån, ibland lagar vi mat i skogen ca Vila: Knoppbarnen slumrar en stund i sovsäckar ute i vindskyddet. Knyttebarnen lyssnar på saga eller musik på undervåningen. Mullebarnen lyssnar också på saga eller musik på övervåningen Mellanmål: Vi äter mellanmålet ute på tomten, vi försöker att servera så nyttiga mellanmål som möjligt. Enligt Lidingö Stads och vårt hälsomål har vi beslutat att eliminera raffinerat mjöl och socker! Fri lek: Barnen börjar gå hem och barnen som är kvar har fri lek. Veckoplanering: Varje vecka följer vi en aktivitetsplan för att få med så många aktiviteter som möjligt, och att vissa sysselsättningar inte glöms bort. Minst en dag i veckan har vi musik, rytmik, dans och drama då vi utvecklar kroppsmedvetenhet, koncentrationsförmåga och språket genom att sjunga och röra oss tillsammans. Barns möjlighet till kroppslig aktivitet har ju stor betydelse för barnets totala utveckling både motoriskt och intellektuellt. Vi dramatiserar sånger och sagor ofta. Vi lägger 11

12 sångspår i naturen, där barnen letar efter mjukdjur som vi sjunger om, eller sångkort eller liknande. Vi har pinnar gömda under stubbar eller träd där vi dramatiserar sagor t.ex. Rödluvan och vargen, Bockarna Bruse o.s.v. Stor-Knyttar och Mullar gör en heldagsutflykt varje vecka, lagar mat i skogen på triangakök eller över öppen eld. Veckans kockar hjälper Ingela med maten. Även små-knyttar och Knoppar gör heldagsutflykter på våren, sommaren och hösten (på vintern kan en heldag ute för de minsta bli för mycket). De dagar vi har Mulle- Knytte- och Knopp-skola har barnen med sig egen matsäck. På vintern har Mullar och stor-knyttar Skrinna en dag i veckan och då har dessa barn matsäck. När barnen är i skogen och experimenterar, upptäcker och lär i skogen hoppas vi att vi inspirerar och grundlägger ett naturintresse. Varje vecka ger vi barnen möjlighet att prova olika uttrycksmedel så som bild och form. Med naturen som inspirationskälla använder vi kottar, löv, kastanjer, blommor, nypon, sand, vatten, snö, silkespapper, vattenfärger, kritor o.s.v. Mulleforskarna utför ett antal enkla vetenskapliga experiment under vårterminen. Höst och vår bedriver vi vår Mulle- Knytte- Knoppverksamhet en förmiddag i veckan. Vad gör vi i respektive skolor se sid 4. Under vinterhalvåret har vi i stället Skrinna och Lagge. När det är snö passar vi på att leka så mycket som möjligt i snön, vi åker stjärtlapp och madrass. Målar och sågar i snön. Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring Veckoplanering; utvärdering, finplanering och aktuella problem tas upp till diskussion varje vecka för att åtgärdas. Vi utgår alltid efter barnens bästa och dagsformen på gruppen. OBS: Planeringen är aldrig statisk, vi är alltid flexibla att ändra vår planering beroende på hur barngruppen ser ut för dagen! I planeringskalendern i hallen kan alla läsa vad som ska ske. Personalmöten har vi två gånger i månaden (ibland oftare, efter behov), två timmar efter förskolans stängning. Planeringsdagar, vi har två stängda dagar per termin. Dessa utnyttjas till planering, utvärdering och revidering av årsplanen, eller till olika kurser och nätverksträffar med andra I Ur och Skur förskolor. 12

13 Skolverket ställer stora krav på uppföljning och utvärdering och att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer. Vi skickar en Kvalitetsraport och en Årsplan varje år till Lidingö Stad. (de finns att läsa, kommer att finnas på hemsidan). Föräldrasamverkan Vi strävar efter att föräldrar ska känna sig delaktiga i egna och andra barns vardag och genom sin kunskap om sitt barn ge pedagogerna en möjlighet att foga ihop de två världar barnet lever i hem förskola. Föräldrar är experter på sina egna barn och kan hjälpa oss personal att få en helhetsbild av barnet. Förskolläraren är expert på barn i grupp. Förskolan är ett komplement till hemmet. Föräldrasamverkan ökar föräldrarnas förståelse för det pedagogiska arbetet. Föräldrasamverkan ger föräldrarna möjlighet att påverka, berömma, ifrågasätta och utveckla sin föräldraroll. Detta uppnår vi genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Genom föräldramöten, föräldraråd, föräldrajour, spontat deltagande, utvecklingssamtal, årsplan, anslag, veckobrev och sist men inte minst genom trevlig samvaro. 13

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING

PEDAGOGISK PLANERING PEDAGOGISK PLANERING Avdelning: Skogs- och Sockermyran Termin: HT 2011 och VT 2012 Datum: Augusti 2011 Berörd personal: Anna, Ellinor, Si-Mona, Susanne, Madde, Annelie och Jimmy Barns inflytande Mål utifrån

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

Välkommen till avd Bävern

Välkommen till avd Bävern Välkommen till avd Bävern Bävern är en äldrebarnsavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi strävar efter att ge varje barn möjligheter till ett lustfyllt lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Lärande och utveckling. IUS Förskolan Granen

Lärande och utveckling. IUS Förskolan Granen Lärande och utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 IUS Förskolan Granen www.forskolangranen.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan ska sträva efter

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer