Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN"

Transkript

1 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

2

3 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

4

5 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) FÖRORD En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering och utveckling av vatten- och avloppsfrågor i Sala kommun, både inom och utanför nuvarande VAverksamhetsområde. Planen är framtagen av kommunens enhet för planering och utveckling, samhällstekniska enhet och miljöenhet. Arbetat är delfinansierat med LOVAbidrag. Till grund för planen ligger en av kommunen beställd rapport, utarbetad av Sweco Environment AB, Västerås Vatten och miljö, Ann-Charlotte Duvkär och Anne Adrup. DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I DOKUMENTET Verksamhetsområde Spillvatten Dagvatten Dränvatten Kommunalt VA Enskilt VA pe Ett fastställt geografiskt område där Sala kommun ansvarar för försörjning av dricksvatten och omhändertagande av dag- och spillvatten. Avloppsvatten och bad- disk och tvättvatten som leds till spillvattenledning och renas i avloppsreningsverk. Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. (Tekniska nomenklaturcentralen, TNC). Vatten som avleds genom dränering. (Tekniska nomenklaturcentralen, TNC). Framställning och framledning av dricksvatten, bortledning och rening av spillvatten i kommunens regi. En eller flera fastighetsägare med egen/gemensam dricksvattenbrunn och lösning för att ta hand om spillvatten. Personekvivalent är ett mått på den mängd syre som går åt för att bryta ner det organiska material som en människa producerar på ett dygn. 3 (40)

6

7 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) INNEHÅLL Definitioner som används i dokumentet INLEDNING Bakgrund och syfte Processbeskrivning OMVÄRLDSFAKTORER Lagar och regler Befintliga planer Översiktsplan Fördjupade översiktsplaner Detaljplanering i utkanten av Sala stad Saneringsplan Tillsynsplan för enskilt VA FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt Klassning av grundvatten och ytvatten i kommunen Grundvatten Sjöar och vattendrag Industrier och deponier Industrier med egen avloppsrening Lakvatten från deponier Framtida utveckling Befolkningsutveckling Planerad ny bebyggelse Framtida krav på VA-verksamheten DELPLAN 1: PLAN FÖR DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN Nuläge Översikt Vattenförsörjning Ledningsnät för vatten och spillvatten Avloppsreningsverk Dagvattenledningar och rening Behov och handlingsplan Vattenförsörjning Ledningsnät Avloppsrening Kostnadsbedömning och tidplan för genomförande av åtgärder DELPLAN 2: VA-UTBYGGNADSPLAN Prioriteringsgrunder Prioriterade områden Konsekvenser på VA-taxans utveckling och eventuell fastställande av särtaxa Tekniska lösningar i väntan på VA-utbyggnad DELPLAN 3: HANDLINGSPLAN FÖR ENSKILDA AVLOPP Nuläge (40)

8 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 6.2 Skyddsnivå och tekniska förhållanden Skyddsnivå Tekniska förhållanden BILAGOR Bilaga 1. Lagkrav Bilaga 2. Statistik från VASS Bilaga 3. Prioritering av områden utanför nuvarande verksamhetsområde Bilaga 4. Riktlinjer för enskilda avlopp i Sala kommun Bilaga 5. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Bilaga 6. Allmänna bestämmelser för användning av Sala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (40)

9 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Ekologisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun, data från VISS Tabell 2 Kemisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun. I bedömningen ingår inte kvicksilver Tabell 3 Redovisning av vattenförsörjning i Sala kommun tillsammans med tekniska fakta om kapacitet, uttag och antal anslutna Man antar att hushållsförbrukningen motsvarar standard i samtliga vattenverk, 160 l/pe, d Tabell 4 Nyckeltal för ledningsnätet Tabell 5 Tekniska data och reningsförmåga i Sala kommuns reningsverk Tabell 6 Sammanfattning av VA-åtgärder, inklusive kostnadsbedömning och tidplan Tabell 7 Översikt över prioriterade områden Tabell 8 Områden utanför verksamhetsområdet, antal fastigheter samt beskrivning av VA-standard där det är känt (40)

10 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) FIGURFÖRTECKNING Figur 1 VA-planen för Sala kommun omfattar beskrivning och bedömning av VA-frågor både inom och utanför nuvarande allmänna verksamhetsområden. VA-planen ska slutligen klarlägga vilka områden som i framtiden ska ingå i ett utvidgat verksamhetsområde. Bilden är upprättad efter inspiration från Kommunal VA-planering. Manual med tips och checklistor, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2009: Figur 2 Karta över vattenförekomster i Sala kommun, från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) Figur 3 Illustrationen visar de kommunala avloppsreningsverk som finns inom Sala kommun. Illustrationen visar också översiktligt tryckavloppsledningar samt större pumpstationer. Källa: Sala kommun Figur 4 Karta som visar verksamhetsområden i Sala kommun Figur 5 Översikt över prioriterade områden. Anslutning med kort, mellan och lång tidplan är markerade med grönt, gult respektive rött Figur 6 Områden i Sala kommun med hög skyddsnivå ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Kartan är upprättad av Sala kommun (40)

11 Inledning Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med Sala kommuns arbete med VA-frågor är att vara proaktiv i all planering av verksamheter som berör vatten och avlopp i enlighet med Sala kommuns VA-policy, antagen Detta gäller både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för VA. Arbetet ska sträva mot långsiktig hållbarhet. Utöver detta ska VA-planen användas som ett verktyg i det dagliga arbetet. Planen ska ligga till grund för beslut avseende översiktsplanering, utbyggnad av verksamhetsområdet samt tillsyn och beslut avseende enskilda VAlösningar. I samband med kommunens strategiska planering ska VA-planen utgöra grund för var, när och i vilken ordning som den allmänna VAanläggningen ska byggas ut. I VA-planen presenteras kommunens mål för VA-frågor. Målen ska följas upp regelbundet under varje mandatperiod. Denna VA-plan omfattar beskrivning och bedömning av försörjningen inom såväl nuvarande verksamhetsområde som utanför verksamhetsområde, se figur 1. För den del som i nuläget ligger utanför nuvarande verksamhetsområde ska VAplanen klarlägga vilka områden som i framtiden ska ingå i ett utvidgat verksamhetsområde och vilka områden som fortsättningsvis ska ha egna lösningar för vatten och avlopp. VA-översikt VA-policy VA-plan Implementering Uppföljning 9 (40)

12 Inledning Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Figur 1 VA-planen för Sala kommun omfattar beskrivning och bedömning av VA-frågor både inom och utanför nuvarande allmänna verksamhetsområden. VA-planen ska slutligen klarlägga vilka områden som i framtiden ska ingå i ett utvidgat verksamhetsområde. Bilden är upprättad efter inspiration från Kommunal VA-planering. Manual med tips och checklistor, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2009:07. VA-översikten har tagits fram i nära samarbete med medlemmarna i arbetsgruppen för Sala VA-plan, representerande Kommunstyrelseförvaltningen, Bygg- och miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. En del av framtagande av VA-planen är LOVA-finansierad. LOVA-bidragets syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön genom att minska belastningar av näringsämnen. 1.2 Processbeskrivning I arbetet med VA-planen identifierades såväl utvecklingsområden som befintliga verksamhetsområden. Projektet har utförts som ett samarbetsprojekt mellan Sala och Heby kommuner. Genom att arbetet utfördes samtidigt i de båda kommunerna uppstod synergieffekter då det var möjligt att jämföra olika förhållningssätt till de frågeställningar som uppstod. Separata VA-planer har upprättats. Arbetet utfördes i tre steg, i enlighet med manual för kommunal VA-planering (Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2009:07). Steg 1 VA-översikt Steg 2 upprättande av VA-policy 10 (40)

13 Inledning Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Steg 3 upprättande av VA-plan För att få en utredning som är förankrad i olika förvaltningar bildades 2010 en styrgrupp med deltagare från de aktuella förvaltningarna (KSF, BMF och TKF). Inledningsvis hölls ett startmöte med styrgruppen. I styrgruppen diskuterades bakgrund, villkor, förutsättningar, omfattning och underlag. För att förankra projektet presenterades det för politiker och tjänstemän. Vid två tillfällen har workshops hållits med politiker och tjänstemän för att diskutera VA-policy och prioriteringsgrunder. Efter att ovanstående punkter utretts, hölls ett avstämningsmöte med styrgruppen, där resultatet diskuterades. Efter mötet gjordes justeringar och en rapport med tillhörande kartor togs fram. VA-planen upprättas och antas av Kommunfullmäktige Rapporten skickas efter antagande till Länsstyrelsen som en redovisning av projektet. Därefter arbetar kommunen vidare i enlighet med planen; implementering. VA-planen ska revideras varje mandatperiod. 11 (40)

14 Omvärldsfaktorer Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 2 OMVÄRLDSFAKTORER I detta avsnitt redogörs för hur kommunen klarar av att uppfylla de krav som ställs av omvärlden. Här redogörs även för befintliga planer, policys och strategier som används inom kommunen. 2.1 Lagar och regler Vattentjänstlagen Anläggningslagen Plan- och bygglagen Miljöbalken EG:s ramdirektiv för vatten Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar Baltic Sea Action Plan Nationella, regionala och ev. lokala miljökvalitetsmål I Bilaga 1 finns en utförligare redogörelse. 2.2 Befintliga planer Nedan redogörs för de kommunala planer som gäller i dagsläget och som har inverkan på VA-verksamheten ÖVERSIKTSPLAN Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige Sala kommun ser behov av att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Sedan 2010 har Sala kommun arbetat med ortsanalyser för sju av kommunens orter. Detta material kommer att ligga till grund för den nya översiktsplanen och beskriva de olika tätorternas förutsättningar, karaktär och behov inför framtiden FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER I Sala kommun finns en antagen fördjupning av översiktsplanen, Översiktsplan för Sahlberget (1990). 12 (40)

15 Omvärldsfaktorer Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Sala stad. Planförslaget skickas ut på samråd under sommaren I samrådshandlingen för Plan för Sala stad föreslås att Hammarhagen, Stadsskogen/Druvelund, Viksberg och Gudmundstorp utvecklas för bostäder. Fridhem föreslår man utökas för verksamheter och handel. Aktuella områden har prioriterats i denna plan DETALJPLANERING I UTKANTEN AV SALA STAD En ny detaljplan för Viksberg antogs 2012 för att möjliggöra fler permanentbostäder. Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Detaljplanen anger att kommunen avser att iordningställa en avloppsanläggning som senare kommer att utgöra gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter inom plan-området och närliggande fastigheter. En ny detaljplan för Arnebo antogs under 2010 för att möjliggöra omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Detta område omfattas av Sala kommuns verksamhetsområde och särtaxa tillämpas. I Östra Skuggan finns en samfällighet för vatten och avlopp som är ansluten till det kommunala VA-nätet antogs en ny detaljplan i Bråsta som möjliggör ca nya 80 bostäder. Exploatören som planerar att uppföra dessa bostäder avser också att anordna ett ledningsnät för området som sedan kan kopplas till kommunens verksamhetsområde SANERINGSPLAN Förnyelse av ledningsnät sköts löpande genom saneringsplaner. Budgeterade medel för detta är ca 3 miljoner kr per år. Medlen bedöms inte täcka behoven. Vid prioritering av sanering utförs en samlad bedömning som berör flera teknikområden bland annat förnyelse av gator och andra renoveringsarbeten som krävs TILLSYNSPLAN FÖR ENSKILT VA År 2001 beslutades inom kommunen att alla enskilda avlopp ska inventeras och åtgärdas så att de uppfyller gällande lagkrav. Inventeringen har hittills omfattat Sagåns avrinningsområde. Den största delen av avloppen har blivit åtgärdade utan krav på hög skyddsnivå. Detta beror på att riktlinjer för hög skyddsnivå tillkom efter det att inventeringen startats. Riktlinjer för enskilda avlopp finns för Sala kommun, se bilaga 4. Idag krävs åtgärder enligt hög skyddsnivå. 13 (40)

16 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I detta kapitel redovisas en kartläggning av naturgivna förutsättningar för vattenoch avloppsförsörjning utanför verksamhetsområden. Statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster i hela kommunen presenteras. Dessutom beskrivs framtida bebyggelseutveckling. 3.1 Allmänt Sala kommun består till största delen av tre avrinningsområden; Svartån, Sagån och Dalälven. Det finns totalt 67 vattenförekomster, varav 15 sjöar och 52 vattendrag inom kommunen, se figur 3. En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller en älv. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km 2, och för vattendrag skall inte uppströms liggande tillrinningsområde understiga 10 km 2. I alla tre avrinningsområdena förekommer det översvämningar, vanligast dock efter Svartån. Bedömningen är att det kan finnas miljö- och hälsoproblem i kommunen till följd av enskilda VA-anläggningar. Var problemen kan finnas är dock inte helt utrett ännu. Arbete med förbättrat skydd för kommunens vattentäkter pågår. Det finns inga områden i kommunen där det råder vattenbrist. Det finns områden med relikt saltvatten. På vissa sträckor av Badelundaåsen är grundvattnet påverkat av vägsaltning. 3.2 Klassning av grundvatten och ytvatten i kommunen Miljökvalitetsnormer (MKN) fastslår lägsta acceptabla nivå avseende miljökvalitet i sjöar, vattendrag eller grundvatten. För vattentillgångar finns normer för klassning avseende kvalitet, kvantitet, kemisk och ekologisk status GRUNDVATTEN De stora grundvattenmagasinen inom Sala kommun uppnår god status för MKN (kemisk och kvantitativ). I den kvantitativa bedömningen ingår att det ska råda balans mellan nybildning och uttag av grundvatten så att det inte sker inträngning av förorenande ämnen. Kvalitetskrav för kemisk bedömning fastställs efter Vattenmyndighetens riktvärden för grundvatten. 14 (40)

17 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SJÖAR OCH VATTENDRAG På kartan nedan redovisas vattenförekomster i Sala kommun. Figur 2 Karta över vattenförekomster i Sala kommun, från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) Ekologi I Sala kommun är det endast Olof-Jons Damm, Bysjön, Hovnäsfjärden och Tisjön som uppnår en god ekologisk status. Förutom Storljusen och Stensjön så har övriga sjöar problem med övergödning. Storsjön och Gammelbysjön har båda dålig ekologisk status på grund av att de tydligt påverkas kemiskt av näringsämnen. För samtliga sjöar som inte uppnått god status är kravet att de senast år 2021 uppnår god status. Åtgärder ska dock vara påbörjade senast Av vattendragen uppnår drygt 15 procent en god ekologisk status. För övriga vattendrag är anledningen till att de inte når god status främst övergödning. Isätrabäcken, Prästhytteån/Bjurforsån och Lillån är alla övergödda och har dålig ekologisk status. Samtliga vattendrag som inte uppnått god status har fått kvalitetskravet att uppnå god status år (40)

18 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Tabell 1 Ekologisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun, data från VISS Ekologisk status Sjö (antal) Sjö (%) Vattendrag (antal) Vattendrag (%) Hög 0 0 % 0 0 % God % % Måttlig % % Otillfredsställande % % Dålig % % Ej klassad 0 0 % 0 0 % Totalt % % Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har blivit klassade. Kemi Samtliga sjöar och vattendrag i Sala kommun har för höga halter av kvicksilver och uppnår inte en god kemisk status. För kemisk status exklusive kvicksilver uppnår alla god status. Samtliga sjöar och vattendrag ska uppnå kvalitetskravet god kemisk status år Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomster bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar Tabell 2 Kemisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun. I bedömningen ingår inte kvicksilver. Kemisk status Sjö (antal) Sjö (%) Vattendrag (antal) Vattendrag (%) God % % 3.3 Industrier och deponier INDUSTRIER MED EGEN AVLOPPSRENING Företaget Scanspac har egen vattenrening för sitt industrispillvatten. Vattnet behandlas för att sänka halten av biologiskt syreförbrukande ämnen, BOD LAKVATTEN FRÅN DEPONIER Det finns två aktiva deponier i Sala; Isätra och Sörskogstippen. Lakvatten från Isätratippen (VAFAB) går delvis till reningsverket i Sala. På Isätra har det under årens lopp deponerats olika typer av avfall. 16 (40)

19 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Sörskogstippen består av inerta schaktmassor från Sala stad samt en del asfalt. Alla schaktmassor från Sala innehåller dock mer eller mindre förhöjda halter av tungmetaller. Det finns en studie gjord där även platsspecifika riktvärden finns angivna. Lakvattnet från Sörskogstippen rinner orenat ut i Pråmån vid Jakob Mats sluss via kommunala dagvattennätet. Provtagningar som har gjorts av kommunen visar att både grundvatten och ytvatten i närheten av deponin är påverkat av lakvatten, främst i form av lättlösliga salter. Dessutom finns det nedlagda deponier i Möklinta, Sätrabrunn, Lergroparna, Brobacke (Hedåker), Ransta, Salbohed, Västerfärnebo, Hyttskogen samt områdena vid Hyttan och Sala silvergruva. 3.4 Framtida utveckling BEFOLKNINGSUTVECKLING Det finns en politisk vision att Sala år 2024 ska ha invånare. För att nå detta mål behöver antalet invånare öka med ca 300 personer varje år fram till Antalet invånare var vid årsskiftet 2011/2012 knappt PLANERAD NY BEBYGGELSE För 2012 planeras ca 80 nya bostäder varav 48 i flerbostadshus. För 2013 planeras ca 110 bostäder varav 80 i flerbostadshus (omsorgsboende). Sedan 2010 arbetar kommunen med att ta fram ortsanalyser för Sala kommuns mindre tätorter. Materialet beskriver de olika tätorternas förutsättningar, karaktär och behov inför framtiden. Analyser finns framtagna för Västerfärnebo, Möklinta, Ransta, Sätrabrunn och Kumla kyrkby. Analyser för Broddbo och Saladamm förväntas vara färdiga under sommaren De södra delarna av kommunen är de som idag växer, dvs de delar som ligger längs med kommunikationsstråk. Ransta, Sätrabrunn och Saladamm är tätorter med viss efterfrågan på tomter. I Västerfärnebo pågår ett EU-projekt, Bo i Svartådalen, för att hitta enskilda tomter på landet. Den största efterfrågan finns dock i staden FRAMTIDA KRAV PÅ VA-VERKSAMHETEN Framtidsperspektivet för vissa krav är endast några år, medan några ligger mer än 20 år fram i tiden. Kraven på rening av BOD (syreförbrukande ämnen), P (fosfor) och N (kväve) kommer att öka, hur mycket och när är oklart. Detta kommer att gälla alla typer av avloppslösningar såväl enskilda som reningsverk. Därmed kommer även 17 (40)

20 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) kraven på kontroll att öka, detta för att höja miljö- och hälsoskyddet allt enligt lagstiftningen. Ny teknik möjliggör rening av läkemedel i framtiden, vilket innebär stora investeringar i nya tekniska lösningar i reningsverken. Ovidkommande vatten måste minska drastiskt, för att minska in- och utläckage i ledningsnätet. En betydande ökning av renoveringar av ledningsnätet måste till inom några år. I reningsverken stör dag- och dränvatten processerna och ökar den totala belastningen, vilket ger onödiga driftstörningar. Omhändertagande och återföring av näringsämnen från reningen kommer att krävas, slam kvaliteten måste förbättras genom att rena bort tungmetaller mm vid källan. Alternativt kommer kravet på slambehandlingsanläggningar. Deponering av slam kommer att förbjudas. Resurseffektivare anläggningar är ett kommande krav. Är det resurseffektivt att bygga överföringsledningar? Drift och underhåll ökar på ledningsnätet i framtiden. Kemikalier i processerna och el är ofta en stor kostnad. Utvinning av gas från rötning är en viktig resurs att använda på bästa sätt. Smittskyddet har diskuterats i många VA sammanhang, utgående vatten från reningsverken har blivit en källa till oro, speciellt där man tar ytvatten till dricksvatten. Ökade krav på recipientskydd kommer i framtiden. Rening av dagvatten är ett krav inom några år. Ska allt vatten renas genom reningsverket, vilket kommer att innebära ett nytt reningsverk, eller ska nya specifika anläggningar byggas för dagvattenrening? Omvandlingsområden och utökade verksamhetsområden ställer högre krav på reningslösningar på området eller med överföringsledningar. Framtiden kommer säkert att innebära fler regionala lösningar mellan kommuner. Belastningen för små och medelstora kommuner kommer att öka avsevärt. Långsiktig opinionsbildning och en attitydförändring till VA-verksamhet är en nyckelfråga för framtiden. Medarbetarna måste känna yrkesstolthet, få uppskattning för arbetet de utför och medverka till att föra ut bilden av VA-yrket som ett flexibelt och omväxlande miljövårdsarbete. 18 (40)

21 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 4 DELPLAN 1: PLAN FÖR DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN 4.1 Nuläge ÖVERSIKT Figur 3 visar en översikt över kommunala reningsverk och pumpstationer i Sala. Figur 4 visar Sala kommuns verksamhetsområden. Figur 3 Illustrationen visar de kommunala avloppsreningsverk som finns inom Sala kommun. Illustrationen visar också översiktligt tryckavloppsledningar samt större pumpstationer. Källa: Sala kommun. 19 (40)

22 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Figur 4 Karta som visar verksamhetsområden i Sala kommun. 20 (40)

23 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) VATTENFÖRSÖRJNING Den kommunala vattenförsörjningen omfattar sex stycken grundvattentäkter. Vattenverket i Ransta distribuerar vatten från täkten i Härsved. I Ransta finns en reservvattentäkt vid vattenverket, den omfattas för närvarande inte av vattenskyddsområde. Den största andelen vatten hämtas från Knipkällan samt Viggbo-Nötmarken. Härifrån försörjs Sala, Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm. Det bedöms inte finnas några kapacitetsproblem vid täkterna för vattenverket i Knipkällan. Vid Härsved finns en gemensam vattentäkt för Ransta, Kumla, Varmsätra och Vad/Ransta by. Hedåker och Rosshyttan har en gemensam vattentäkt i Hedåker. Det finns vattenskyddsområden för Härsved, Knipkällan samt Viggbo- Nötmarken. Vattentäkten i Kumla används inte längre pga. kvalitetsproblem, men skyddsområdet finns fortfarande kvar. Hedåker, Möklinta, Broddbo och Sätrabrunn har egna vattentäkter som inte ännu omfattas av vattenskyddsområden. Vattnet i de kommunala vattentäkterna behandlas med UV-ljus som barriär mot mikroorganismer. Lut används för att höja ph-värdet i några av vattentäkterna. Vatten från vattenverket Sätrabrunn har förhöjda halter av turbiditet, järn samt mangan. Kapaciteten i denna täkt är oklar. Arbete pågår med att inrätta nya vattenskyddsföreskrifter samt att revidera de gamla. Vattenskyddsområdena omfattas av hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt. Inom Sala kommun finns två samfällda vattentäkter som i genomsnitt under året (enligt dricksvattendirektivets definition) försörjer mer än 50 personer eller producerar mer än 10 m 3 /dygn, Gångar källa och Sätra Hälsobrunn. Gångar källa ligger i närheten av kommunens nuvarande vattenskyddsområde. Dessutom finns ett antal gemensamma vattentäkter för olika områden. 21 (40)

24 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Tabell 3 Redovisning av vattenförsörjning i Sala kommun tillsammans med tekniska fakta om kapacitet, uttag och antal anslutna Man antar att hushållsförbrukningen motsvarar standard i samtliga vattenverk, 160 l/pe, d 1 Verk Typ av vattentäkt Kapacitet vattentäkt (m3/dygn) Kapacitet vattenverk (m3/dygn) Medeluttag (m3/dygn) Medeluttag maxmånad (m3/dygn) Antal anslutna (pe) Knipkällan Grundvatten 8 300* ** Härsved Grundvatten 525* 640** Sätrabrunn Grundvatten Hedåker Grundvatten Möklinta Grundvatten Broddbo Grundvatten , * = Medeldygn enligt vattendom ** = Maxdygn enligt vattendom LEDNINGSNÄT FÖR VATTEN OCH SPILLVATTEN Övergripande En stor andel av ledningsnätet i Sala kommun är byggt under 1970-talet. Överlag är ledningsnätet inom Sala kommuns verksamhetsområde överdimensionerat eftersom stora delar byggts under en tid då vattenförbrukningen förväntades öka kraftigt. Det bedöms därmed inte finnas några generella kapacitetsproblem för kommande anslutningar. Det bedöms att för närvarande hålls en utbytestakt på ca 100 år. Mer uppgifter om ledningsnätet finns i Bilaga 2. 1 Den specifika debiterade vattenförbrukningen är 203 l/pe, d enligt VASS 22 (40)

25 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Tabell 4 Nyckeltal för ledningsnätet. Mycket god uthållighet God uthållighet Mindre god uthållighet Dålig uthållighet Sala Andel vattenprov otjänligt kemiskt nät, % Andel vattenprov tjänligt med anmärkning kemiskt nät, % Andel vattenprov otjänligt mikrobiologiskt nät, % Andel vattenprov tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt nät, % < >25 <1 < >50 4,1 < >15 <1 < >25 8,3 Antal läckor/10 km ledning, st <0, >2.0 0,6 Antal läckor serviser / serviser < >4 0,7 Svinn, % < >40 30 Svinn, liter per dygn och meter ledning < >10 7,6 Antal stopp/10 km ledning < >3 0,4 Antal stopp servis/1 000 serviser Antal källaröversvämningar/1 000 serviser < >7.5 0, >0.80 0,1 Andel tillskottsvatten, % < >67 62 Tillskottsvatten, liter per meter ledning och dygn Andel bräddpunkter där bräddflöde mäts eller beräknas, % < >25 40 > <25 ingen uppgift Genom att sammanställa ett antal nyckeltal kan man göra en uppskattning av statusen på ledningsnätet jämfört med andra kommuner. De kommuner som samarbetar om nyckeltalen inom VA-webb 2 har satt gränserna för de olika bedömningsintervallerna. Det finns en fyrgradig skala där grönt motsvarar mycket god uthållighet, gult god uthållighet, orange mindre god uthållighet och rött dålig uthållighet. I tabell 4 jämförs ett medelvärde för Sala under åren med de bedömningsintervallerna. 2 VA-webb användarförening för rapportering av nyckeltal och statistik. 23 (40)

26 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Vattenledningsnät Utläckaget från vattenledningarna är relativt högt i jämförelse med andra kommuner. Spillvattenledningsnät Landskapet i Sala kommun är flackt vilket medför att tillräcklig lutning på ledningsnät ibland kan vara svår att hålla. Andel ovidkommande vatten ligger högt jämfört med andra kommuner, framför allt sett till mängd per meter ledning. Med ovidkommande vatten menas oönskat vatten som infiltrerar spillvattensystemet, dvs. dag-, dränerings- och grundvatten, som läcker in i spillvattensystemet. Det kan även vara utläckande dricksvatten. Antalet källaröversvämningar bedöms vara få jämfört med andra kommuner. Anledningen till detta är att kommunen aktivt arbetat med utbyggnaden av ledningsnätet för dagvatten. Vid kraftiga regn bräddar spillvattenledningsnätet. Detta uppstår främst i anslutning till pumpstationer AVLOPPSRENINGSVERK Inom kommunen finns två allmänna reningsverk, Sala och Hedåker. Reningsverket i Sala renar den största delen av allt avloppsvatten som tillförs det kommunala nätet. Hedåkers del utgörs av endast 1-2 % av allt avloppsvatten. Sala avloppsreningsverk renar avloppsvatten genom mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Omkring personer är anslutna till reningsverket. Verket behandlar årligen ca 2,9 miljoner m 3 avloppsvatten. Det finns en begränsning i hur mycket vatten som kan renas. Reningseffekten är begränsad med avseende på BOD. Hedåkers avloppsreningsverk renar avloppsvatten genom direktfällning. I Hedåker är 230 personer anslutna. I tabellen nedan redovisas kapacitet och reningsförmåga i reningsverken. Tabell 5 Tekniska data och reningsförmåga i Sala kommuns reningsverk. Verk Dimensionerad kapacitet (pe) Antal anslutna (pe) Utnyttjad kapacitet (%) Specifikt flöde (l/pe,d) Bedömd reduktion (BOD7, %) Bedömd reduktion (Ptot, %) SALA ARV HEDÅKER ARV (40)

27 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) DAGVATTENLEDNINGAR OCH RENING Det finns i dagsläget inga fastställda planer på dagvattenrening i kommunen men diskussionen pågår. Dagvattenledningar i Sala har begränsad kapacitet på många håll. Detta innebär att kommunen i allt större utsträckning kräver LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) vid nyetableringar. Sanering av ovidkommande vatten på avloppsledningsnätet pågår. Det innebär att fastigheter med dag- och dränvatten kopplat till avloppet ska ansluta sig till dagvattennätet där det finns möjlighet. Hur dagvatten ska hanteras i framtiden ska utredas i en dagvattenpolicy. 4.2 Behov och handlingsplan I detta kapitel redovisas åtgärder som behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning och åtgärder för att upprätthålla VA-anläggningens funktion och kondition. Även nödvändiga åtgärder för att möta kommunens långsiktiga fysiska planering baserat på översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram redovisas. En kostnadsbedömning och en tidplan inkluderas i detta kapitel (se tabell 6) VATTENFÖRSÖRJNING För att säkerställa vattentillgången på lång sikt är det viktigt att Vattenskyddsområden upprättas och fastställs Samtliga för framtiden viktiga grundvattenförekomster skyddas. En undersökning bör redovisa möjligheten att öka dricksvattenkapaciteten i reservvattentäkten i Tvärhandsbäcken. Vattnet från vattenverket i Sätrabrunn har förhöjda halter av turbiditet, järn samt mangan. Kapaciteten i denna täkt är oklar, och bör undersökas. En undersökning av föroreningens ursprung och orsak bör upprättas och möjligheterna att sänka föroreningshalterna i denna vattentäkt bör utredas. Arbete pågår med att förnya och upprätta vattenskyddsområden i Sala kommun. Hedåker, Möklinta, Broddbo och Sätrabrunn har egna vattentäkter. Vattenskyddsområden håller på att upprättas för dessa områden. Förhållandena gällande vattenförsörjning vid Hedåker, Gångar källa och Viggbo Nötmarken kommer att ses över LEDNINGSNÄT Kommunen arbetar med att fördubbla huvudvattenledningen mellan vattenverket och vattentornet. Sträckan som bör dubbleras uppgår till 16 km. I 25 (40)

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun

Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun Sigrid Esbjörnsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN FEBRUARI 2003 2 FÖRORD Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal intressen

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun CIT Urban Water Management AB Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun Åsa Erlandsson Frida Pettersson Erik Kärrman Uppdragsnr: 290026 Rapportserienr: 2010:2

Läs mer