Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN"

Transkript

1 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

2

3 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

4

5 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) FÖRORD En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering och utveckling av vatten- och avloppsfrågor i Sala kommun, både inom och utanför nuvarande VAverksamhetsområde. Planen är framtagen av kommunens enhet för planering och utveckling, samhällstekniska enhet och miljöenhet. Arbetat är delfinansierat med LOVAbidrag. Till grund för planen ligger en av kommunen beställd rapport, utarbetad av Sweco Environment AB, Västerås Vatten och miljö, Ann-Charlotte Duvkär och Anne Adrup. DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I DOKUMENTET Verksamhetsområde Spillvatten Dagvatten Dränvatten Kommunalt VA Enskilt VA pe Ett fastställt geografiskt område där Sala kommun ansvarar för försörjning av dricksvatten och omhändertagande av dag- och spillvatten. Avloppsvatten och bad- disk och tvättvatten som leds till spillvattenledning och renas i avloppsreningsverk. Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. (Tekniska nomenklaturcentralen, TNC). Vatten som avleds genom dränering. (Tekniska nomenklaturcentralen, TNC). Framställning och framledning av dricksvatten, bortledning och rening av spillvatten i kommunens regi. En eller flera fastighetsägare med egen/gemensam dricksvattenbrunn och lösning för att ta hand om spillvatten. Personekvivalent är ett mått på den mängd syre som går åt för att bryta ner det organiska material som en människa producerar på ett dygn. 3 (40)

6

7 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) INNEHÅLL Definitioner som används i dokumentet INLEDNING Bakgrund och syfte Processbeskrivning OMVÄRLDSFAKTORER Lagar och regler Befintliga planer Översiktsplan Fördjupade översiktsplaner Detaljplanering i utkanten av Sala stad Saneringsplan Tillsynsplan för enskilt VA FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt Klassning av grundvatten och ytvatten i kommunen Grundvatten Sjöar och vattendrag Industrier och deponier Industrier med egen avloppsrening Lakvatten från deponier Framtida utveckling Befolkningsutveckling Planerad ny bebyggelse Framtida krav på VA-verksamheten DELPLAN 1: PLAN FÖR DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN Nuläge Översikt Vattenförsörjning Ledningsnät för vatten och spillvatten Avloppsreningsverk Dagvattenledningar och rening Behov och handlingsplan Vattenförsörjning Ledningsnät Avloppsrening Kostnadsbedömning och tidplan för genomförande av åtgärder DELPLAN 2: VA-UTBYGGNADSPLAN Prioriteringsgrunder Prioriterade områden Konsekvenser på VA-taxans utveckling och eventuell fastställande av särtaxa Tekniska lösningar i väntan på VA-utbyggnad DELPLAN 3: HANDLINGSPLAN FÖR ENSKILDA AVLOPP Nuläge (40)

8 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 6.2 Skyddsnivå och tekniska förhållanden Skyddsnivå Tekniska förhållanden BILAGOR Bilaga 1. Lagkrav Bilaga 2. Statistik från VASS Bilaga 3. Prioritering av områden utanför nuvarande verksamhetsområde Bilaga 4. Riktlinjer för enskilda avlopp i Sala kommun Bilaga 5. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Bilaga 6. Allmänna bestämmelser för användning av Sala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (40)

9 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Ekologisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun, data från VISS Tabell 2 Kemisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun. I bedömningen ingår inte kvicksilver Tabell 3 Redovisning av vattenförsörjning i Sala kommun tillsammans med tekniska fakta om kapacitet, uttag och antal anslutna Man antar att hushållsförbrukningen motsvarar standard i samtliga vattenverk, 160 l/pe, d Tabell 4 Nyckeltal för ledningsnätet Tabell 5 Tekniska data och reningsförmåga i Sala kommuns reningsverk Tabell 6 Sammanfattning av VA-åtgärder, inklusive kostnadsbedömning och tidplan Tabell 7 Översikt över prioriterade områden Tabell 8 Områden utanför verksamhetsområdet, antal fastigheter samt beskrivning av VA-standard där det är känt (40)

10 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) FIGURFÖRTECKNING Figur 1 VA-planen för Sala kommun omfattar beskrivning och bedömning av VA-frågor både inom och utanför nuvarande allmänna verksamhetsområden. VA-planen ska slutligen klarlägga vilka områden som i framtiden ska ingå i ett utvidgat verksamhetsområde. Bilden är upprättad efter inspiration från Kommunal VA-planering. Manual med tips och checklistor, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2009: Figur 2 Karta över vattenförekomster i Sala kommun, från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) Figur 3 Illustrationen visar de kommunala avloppsreningsverk som finns inom Sala kommun. Illustrationen visar också översiktligt tryckavloppsledningar samt större pumpstationer. Källa: Sala kommun Figur 4 Karta som visar verksamhetsområden i Sala kommun Figur 5 Översikt över prioriterade områden. Anslutning med kort, mellan och lång tidplan är markerade med grönt, gult respektive rött Figur 6 Områden i Sala kommun med hög skyddsnivå ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Kartan är upprättad av Sala kommun (40)

11 Inledning Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med Sala kommuns arbete med VA-frågor är att vara proaktiv i all planering av verksamheter som berör vatten och avlopp i enlighet med Sala kommuns VA-policy, antagen Detta gäller både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för VA. Arbetet ska sträva mot långsiktig hållbarhet. Utöver detta ska VA-planen användas som ett verktyg i det dagliga arbetet. Planen ska ligga till grund för beslut avseende översiktsplanering, utbyggnad av verksamhetsområdet samt tillsyn och beslut avseende enskilda VAlösningar. I samband med kommunens strategiska planering ska VA-planen utgöra grund för var, när och i vilken ordning som den allmänna VAanläggningen ska byggas ut. I VA-planen presenteras kommunens mål för VA-frågor. Målen ska följas upp regelbundet under varje mandatperiod. Denna VA-plan omfattar beskrivning och bedömning av försörjningen inom såväl nuvarande verksamhetsområde som utanför verksamhetsområde, se figur 1. För den del som i nuläget ligger utanför nuvarande verksamhetsområde ska VAplanen klarlägga vilka områden som i framtiden ska ingå i ett utvidgat verksamhetsområde och vilka områden som fortsättningsvis ska ha egna lösningar för vatten och avlopp. VA-översikt VA-policy VA-plan Implementering Uppföljning 9 (40)

12 Inledning Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Figur 1 VA-planen för Sala kommun omfattar beskrivning och bedömning av VA-frågor både inom och utanför nuvarande allmänna verksamhetsområden. VA-planen ska slutligen klarlägga vilka områden som i framtiden ska ingå i ett utvidgat verksamhetsområde. Bilden är upprättad efter inspiration från Kommunal VA-planering. Manual med tips och checklistor, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2009:07. VA-översikten har tagits fram i nära samarbete med medlemmarna i arbetsgruppen för Sala VA-plan, representerande Kommunstyrelseförvaltningen, Bygg- och miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. En del av framtagande av VA-planen är LOVA-finansierad. LOVA-bidragets syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön genom att minska belastningar av näringsämnen. 1.2 Processbeskrivning I arbetet med VA-planen identifierades såväl utvecklingsområden som befintliga verksamhetsområden. Projektet har utförts som ett samarbetsprojekt mellan Sala och Heby kommuner. Genom att arbetet utfördes samtidigt i de båda kommunerna uppstod synergieffekter då det var möjligt att jämföra olika förhållningssätt till de frågeställningar som uppstod. Separata VA-planer har upprättats. Arbetet utfördes i tre steg, i enlighet med manual för kommunal VA-planering (Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2009:07). Steg 1 VA-översikt Steg 2 upprättande av VA-policy 10 (40)

13 Inledning Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Steg 3 upprättande av VA-plan För att få en utredning som är förankrad i olika förvaltningar bildades 2010 en styrgrupp med deltagare från de aktuella förvaltningarna (KSF, BMF och TKF). Inledningsvis hölls ett startmöte med styrgruppen. I styrgruppen diskuterades bakgrund, villkor, förutsättningar, omfattning och underlag. För att förankra projektet presenterades det för politiker och tjänstemän. Vid två tillfällen har workshops hållits med politiker och tjänstemän för att diskutera VA-policy och prioriteringsgrunder. Efter att ovanstående punkter utretts, hölls ett avstämningsmöte med styrgruppen, där resultatet diskuterades. Efter mötet gjordes justeringar och en rapport med tillhörande kartor togs fram. VA-planen upprättas och antas av Kommunfullmäktige Rapporten skickas efter antagande till Länsstyrelsen som en redovisning av projektet. Därefter arbetar kommunen vidare i enlighet med planen; implementering. VA-planen ska revideras varje mandatperiod. 11 (40)

14 Omvärldsfaktorer Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 2 OMVÄRLDSFAKTORER I detta avsnitt redogörs för hur kommunen klarar av att uppfylla de krav som ställs av omvärlden. Här redogörs även för befintliga planer, policys och strategier som används inom kommunen. 2.1 Lagar och regler Vattentjänstlagen Anläggningslagen Plan- och bygglagen Miljöbalken EG:s ramdirektiv för vatten Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar Baltic Sea Action Plan Nationella, regionala och ev. lokala miljökvalitetsmål I Bilaga 1 finns en utförligare redogörelse. 2.2 Befintliga planer Nedan redogörs för de kommunala planer som gäller i dagsläget och som har inverkan på VA-verksamheten ÖVERSIKTSPLAN Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige Sala kommun ser behov av att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Sedan 2010 har Sala kommun arbetat med ortsanalyser för sju av kommunens orter. Detta material kommer att ligga till grund för den nya översiktsplanen och beskriva de olika tätorternas förutsättningar, karaktär och behov inför framtiden FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER I Sala kommun finns en antagen fördjupning av översiktsplanen, Översiktsplan för Sahlberget (1990). 12 (40)

15 Omvärldsfaktorer Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Sala stad. Planförslaget skickas ut på samråd under sommaren I samrådshandlingen för Plan för Sala stad föreslås att Hammarhagen, Stadsskogen/Druvelund, Viksberg och Gudmundstorp utvecklas för bostäder. Fridhem föreslår man utökas för verksamheter och handel. Aktuella områden har prioriterats i denna plan DETALJPLANERING I UTKANTEN AV SALA STAD En ny detaljplan för Viksberg antogs 2012 för att möjliggöra fler permanentbostäder. Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Detaljplanen anger att kommunen avser att iordningställa en avloppsanläggning som senare kommer att utgöra gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter inom plan-området och närliggande fastigheter. En ny detaljplan för Arnebo antogs under 2010 för att möjliggöra omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Detta område omfattas av Sala kommuns verksamhetsområde och särtaxa tillämpas. I Östra Skuggan finns en samfällighet för vatten och avlopp som är ansluten till det kommunala VA-nätet antogs en ny detaljplan i Bråsta som möjliggör ca nya 80 bostäder. Exploatören som planerar att uppföra dessa bostäder avser också att anordna ett ledningsnät för området som sedan kan kopplas till kommunens verksamhetsområde SANERINGSPLAN Förnyelse av ledningsnät sköts löpande genom saneringsplaner. Budgeterade medel för detta är ca 3 miljoner kr per år. Medlen bedöms inte täcka behoven. Vid prioritering av sanering utförs en samlad bedömning som berör flera teknikområden bland annat förnyelse av gator och andra renoveringsarbeten som krävs TILLSYNSPLAN FÖR ENSKILT VA År 2001 beslutades inom kommunen att alla enskilda avlopp ska inventeras och åtgärdas så att de uppfyller gällande lagkrav. Inventeringen har hittills omfattat Sagåns avrinningsområde. Den största delen av avloppen har blivit åtgärdade utan krav på hög skyddsnivå. Detta beror på att riktlinjer för hög skyddsnivå tillkom efter det att inventeringen startats. Riktlinjer för enskilda avlopp finns för Sala kommun, se bilaga 4. Idag krävs åtgärder enligt hög skyddsnivå. 13 (40)

16 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I detta kapitel redovisas en kartläggning av naturgivna förutsättningar för vattenoch avloppsförsörjning utanför verksamhetsområden. Statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster i hela kommunen presenteras. Dessutom beskrivs framtida bebyggelseutveckling. 3.1 Allmänt Sala kommun består till största delen av tre avrinningsområden; Svartån, Sagån och Dalälven. Det finns totalt 67 vattenförekomster, varav 15 sjöar och 52 vattendrag inom kommunen, se figur 3. En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller en älv. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km 2, och för vattendrag skall inte uppströms liggande tillrinningsområde understiga 10 km 2. I alla tre avrinningsområdena förekommer det översvämningar, vanligast dock efter Svartån. Bedömningen är att det kan finnas miljö- och hälsoproblem i kommunen till följd av enskilda VA-anläggningar. Var problemen kan finnas är dock inte helt utrett ännu. Arbete med förbättrat skydd för kommunens vattentäkter pågår. Det finns inga områden i kommunen där det råder vattenbrist. Det finns områden med relikt saltvatten. På vissa sträckor av Badelundaåsen är grundvattnet påverkat av vägsaltning. 3.2 Klassning av grundvatten och ytvatten i kommunen Miljökvalitetsnormer (MKN) fastslår lägsta acceptabla nivå avseende miljökvalitet i sjöar, vattendrag eller grundvatten. För vattentillgångar finns normer för klassning avseende kvalitet, kvantitet, kemisk och ekologisk status GRUNDVATTEN De stora grundvattenmagasinen inom Sala kommun uppnår god status för MKN (kemisk och kvantitativ). I den kvantitativa bedömningen ingår att det ska råda balans mellan nybildning och uttag av grundvatten så att det inte sker inträngning av förorenande ämnen. Kvalitetskrav för kemisk bedömning fastställs efter Vattenmyndighetens riktvärden för grundvatten. 14 (40)

17 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SJÖAR OCH VATTENDRAG På kartan nedan redovisas vattenförekomster i Sala kommun. Figur 2 Karta över vattenförekomster i Sala kommun, från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) Ekologi I Sala kommun är det endast Olof-Jons Damm, Bysjön, Hovnäsfjärden och Tisjön som uppnår en god ekologisk status. Förutom Storljusen och Stensjön så har övriga sjöar problem med övergödning. Storsjön och Gammelbysjön har båda dålig ekologisk status på grund av att de tydligt påverkas kemiskt av näringsämnen. För samtliga sjöar som inte uppnått god status är kravet att de senast år 2021 uppnår god status. Åtgärder ska dock vara påbörjade senast Av vattendragen uppnår drygt 15 procent en god ekologisk status. För övriga vattendrag är anledningen till att de inte når god status främst övergödning. Isätrabäcken, Prästhytteån/Bjurforsån och Lillån är alla övergödda och har dålig ekologisk status. Samtliga vattendrag som inte uppnått god status har fått kvalitetskravet att uppnå god status år (40)

18 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Tabell 1 Ekologisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun, data från VISS Ekologisk status Sjö (antal) Sjö (%) Vattendrag (antal) Vattendrag (%) Hög 0 0 % 0 0 % God % % Måttlig % % Otillfredsställande % % Dålig % % Ej klassad 0 0 % 0 0 % Totalt % % Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har blivit klassade. Kemi Samtliga sjöar och vattendrag i Sala kommun har för höga halter av kvicksilver och uppnår inte en god kemisk status. För kemisk status exklusive kvicksilver uppnår alla god status. Samtliga sjöar och vattendrag ska uppnå kvalitetskravet god kemisk status år Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomster bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar Tabell 2 Kemisk status för sjöar och vattendrag i Sala kommun. I bedömningen ingår inte kvicksilver. Kemisk status Sjö (antal) Sjö (%) Vattendrag (antal) Vattendrag (%) God % % 3.3 Industrier och deponier INDUSTRIER MED EGEN AVLOPPSRENING Företaget Scanspac har egen vattenrening för sitt industrispillvatten. Vattnet behandlas för att sänka halten av biologiskt syreförbrukande ämnen, BOD LAKVATTEN FRÅN DEPONIER Det finns två aktiva deponier i Sala; Isätra och Sörskogstippen. Lakvatten från Isätratippen (VAFAB) går delvis till reningsverket i Sala. På Isätra har det under årens lopp deponerats olika typer av avfall. 16 (40)

19 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Sörskogstippen består av inerta schaktmassor från Sala stad samt en del asfalt. Alla schaktmassor från Sala innehåller dock mer eller mindre förhöjda halter av tungmetaller. Det finns en studie gjord där även platsspecifika riktvärden finns angivna. Lakvattnet från Sörskogstippen rinner orenat ut i Pråmån vid Jakob Mats sluss via kommunala dagvattennätet. Provtagningar som har gjorts av kommunen visar att både grundvatten och ytvatten i närheten av deponin är påverkat av lakvatten, främst i form av lättlösliga salter. Dessutom finns det nedlagda deponier i Möklinta, Sätrabrunn, Lergroparna, Brobacke (Hedåker), Ransta, Salbohed, Västerfärnebo, Hyttskogen samt områdena vid Hyttan och Sala silvergruva. 3.4 Framtida utveckling BEFOLKNINGSUTVECKLING Det finns en politisk vision att Sala år 2024 ska ha invånare. För att nå detta mål behöver antalet invånare öka med ca 300 personer varje år fram till Antalet invånare var vid årsskiftet 2011/2012 knappt PLANERAD NY BEBYGGELSE För 2012 planeras ca 80 nya bostäder varav 48 i flerbostadshus. För 2013 planeras ca 110 bostäder varav 80 i flerbostadshus (omsorgsboende). Sedan 2010 arbetar kommunen med att ta fram ortsanalyser för Sala kommuns mindre tätorter. Materialet beskriver de olika tätorternas förutsättningar, karaktär och behov inför framtiden. Analyser finns framtagna för Västerfärnebo, Möklinta, Ransta, Sätrabrunn och Kumla kyrkby. Analyser för Broddbo och Saladamm förväntas vara färdiga under sommaren De södra delarna av kommunen är de som idag växer, dvs de delar som ligger längs med kommunikationsstråk. Ransta, Sätrabrunn och Saladamm är tätorter med viss efterfrågan på tomter. I Västerfärnebo pågår ett EU-projekt, Bo i Svartådalen, för att hitta enskilda tomter på landet. Den största efterfrågan finns dock i staden FRAMTIDA KRAV PÅ VA-VERKSAMHETEN Framtidsperspektivet för vissa krav är endast några år, medan några ligger mer än 20 år fram i tiden. Kraven på rening av BOD (syreförbrukande ämnen), P (fosfor) och N (kväve) kommer att öka, hur mycket och när är oklart. Detta kommer att gälla alla typer av avloppslösningar såväl enskilda som reningsverk. Därmed kommer även 17 (40)

20 Förutsättningar Vatten- och avloppsplan (VA-plan) kraven på kontroll att öka, detta för att höja miljö- och hälsoskyddet allt enligt lagstiftningen. Ny teknik möjliggör rening av läkemedel i framtiden, vilket innebär stora investeringar i nya tekniska lösningar i reningsverken. Ovidkommande vatten måste minska drastiskt, för att minska in- och utläckage i ledningsnätet. En betydande ökning av renoveringar av ledningsnätet måste till inom några år. I reningsverken stör dag- och dränvatten processerna och ökar den totala belastningen, vilket ger onödiga driftstörningar. Omhändertagande och återföring av näringsämnen från reningen kommer att krävas, slam kvaliteten måste förbättras genom att rena bort tungmetaller mm vid källan. Alternativt kommer kravet på slambehandlingsanläggningar. Deponering av slam kommer att förbjudas. Resurseffektivare anläggningar är ett kommande krav. Är det resurseffektivt att bygga överföringsledningar? Drift och underhåll ökar på ledningsnätet i framtiden. Kemikalier i processerna och el är ofta en stor kostnad. Utvinning av gas från rötning är en viktig resurs att använda på bästa sätt. Smittskyddet har diskuterats i många VA sammanhang, utgående vatten från reningsverken har blivit en källa till oro, speciellt där man tar ytvatten till dricksvatten. Ökade krav på recipientskydd kommer i framtiden. Rening av dagvatten är ett krav inom några år. Ska allt vatten renas genom reningsverket, vilket kommer att innebära ett nytt reningsverk, eller ska nya specifika anläggningar byggas för dagvattenrening? Omvandlingsområden och utökade verksamhetsområden ställer högre krav på reningslösningar på området eller med överföringsledningar. Framtiden kommer säkert att innebära fler regionala lösningar mellan kommuner. Belastningen för små och medelstora kommuner kommer att öka avsevärt. Långsiktig opinionsbildning och en attitydförändring till VA-verksamhet är en nyckelfråga för framtiden. Medarbetarna måste känna yrkesstolthet, få uppskattning för arbetet de utför och medverka till att föra ut bilden av VA-yrket som ett flexibelt och omväxlande miljövårdsarbete. 18 (40)

21 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 4 DELPLAN 1: PLAN FÖR DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN 4.1 Nuläge ÖVERSIKT Figur 3 visar en översikt över kommunala reningsverk och pumpstationer i Sala. Figur 4 visar Sala kommuns verksamhetsområden. Figur 3 Illustrationen visar de kommunala avloppsreningsverk som finns inom Sala kommun. Illustrationen visar också översiktligt tryckavloppsledningar samt större pumpstationer. Källa: Sala kommun. 19 (40)

22 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Figur 4 Karta som visar verksamhetsområden i Sala kommun. 20 (40)

23 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) VATTENFÖRSÖRJNING Den kommunala vattenförsörjningen omfattar sex stycken grundvattentäkter. Vattenverket i Ransta distribuerar vatten från täkten i Härsved. I Ransta finns en reservvattentäkt vid vattenverket, den omfattas för närvarande inte av vattenskyddsområde. Den största andelen vatten hämtas från Knipkällan samt Viggbo-Nötmarken. Härifrån försörjs Sala, Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm. Det bedöms inte finnas några kapacitetsproblem vid täkterna för vattenverket i Knipkällan. Vid Härsved finns en gemensam vattentäkt för Ransta, Kumla, Varmsätra och Vad/Ransta by. Hedåker och Rosshyttan har en gemensam vattentäkt i Hedåker. Det finns vattenskyddsområden för Härsved, Knipkällan samt Viggbo- Nötmarken. Vattentäkten i Kumla används inte längre pga. kvalitetsproblem, men skyddsområdet finns fortfarande kvar. Hedåker, Möklinta, Broddbo och Sätrabrunn har egna vattentäkter som inte ännu omfattas av vattenskyddsområden. Vattnet i de kommunala vattentäkterna behandlas med UV-ljus som barriär mot mikroorganismer. Lut används för att höja ph-värdet i några av vattentäkterna. Vatten från vattenverket Sätrabrunn har förhöjda halter av turbiditet, järn samt mangan. Kapaciteten i denna täkt är oklar. Arbete pågår med att inrätta nya vattenskyddsföreskrifter samt att revidera de gamla. Vattenskyddsområdena omfattas av hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt. Inom Sala kommun finns två samfällda vattentäkter som i genomsnitt under året (enligt dricksvattendirektivets definition) försörjer mer än 50 personer eller producerar mer än 10 m 3 /dygn, Gångar källa och Sätra Hälsobrunn. Gångar källa ligger i närheten av kommunens nuvarande vattenskyddsområde. Dessutom finns ett antal gemensamma vattentäkter för olika områden. 21 (40)

24 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Tabell 3 Redovisning av vattenförsörjning i Sala kommun tillsammans med tekniska fakta om kapacitet, uttag och antal anslutna Man antar att hushållsförbrukningen motsvarar standard i samtliga vattenverk, 160 l/pe, d 1 Verk Typ av vattentäkt Kapacitet vattentäkt (m3/dygn) Kapacitet vattenverk (m3/dygn) Medeluttag (m3/dygn) Medeluttag maxmånad (m3/dygn) Antal anslutna (pe) Knipkällan Grundvatten 8 300* ** Härsved Grundvatten 525* 640** Sätrabrunn Grundvatten Hedåker Grundvatten Möklinta Grundvatten Broddbo Grundvatten , * = Medeldygn enligt vattendom ** = Maxdygn enligt vattendom LEDNINGSNÄT FÖR VATTEN OCH SPILLVATTEN Övergripande En stor andel av ledningsnätet i Sala kommun är byggt under 1970-talet. Överlag är ledningsnätet inom Sala kommuns verksamhetsområde överdimensionerat eftersom stora delar byggts under en tid då vattenförbrukningen förväntades öka kraftigt. Det bedöms därmed inte finnas några generella kapacitetsproblem för kommande anslutningar. Det bedöms att för närvarande hålls en utbytestakt på ca 100 år. Mer uppgifter om ledningsnätet finns i Bilaga 2. 1 Den specifika debiterade vattenförbrukningen är 203 l/pe, d enligt VASS 22 (40)

25 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Tabell 4 Nyckeltal för ledningsnätet. Mycket god uthållighet God uthållighet Mindre god uthållighet Dålig uthållighet Sala Andel vattenprov otjänligt kemiskt nät, % Andel vattenprov tjänligt med anmärkning kemiskt nät, % Andel vattenprov otjänligt mikrobiologiskt nät, % Andel vattenprov tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt nät, % < >25 <1 < >50 4,1 < >15 <1 < >25 8,3 Antal läckor/10 km ledning, st <0, >2.0 0,6 Antal läckor serviser / serviser < >4 0,7 Svinn, % < >40 30 Svinn, liter per dygn och meter ledning < >10 7,6 Antal stopp/10 km ledning < >3 0,4 Antal stopp servis/1 000 serviser Antal källaröversvämningar/1 000 serviser < >7.5 0, >0.80 0,1 Andel tillskottsvatten, % < >67 62 Tillskottsvatten, liter per meter ledning och dygn Andel bräddpunkter där bräddflöde mäts eller beräknas, % < >25 40 > <25 ingen uppgift Genom att sammanställa ett antal nyckeltal kan man göra en uppskattning av statusen på ledningsnätet jämfört med andra kommuner. De kommuner som samarbetar om nyckeltalen inom VA-webb 2 har satt gränserna för de olika bedömningsintervallerna. Det finns en fyrgradig skala där grönt motsvarar mycket god uthållighet, gult god uthållighet, orange mindre god uthållighet och rött dålig uthållighet. I tabell 4 jämförs ett medelvärde för Sala under åren med de bedömningsintervallerna. 2 VA-webb användarförening för rapportering av nyckeltal och statistik. 23 (40)

26 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) Vattenledningsnät Utläckaget från vattenledningarna är relativt högt i jämförelse med andra kommuner. Spillvattenledningsnät Landskapet i Sala kommun är flackt vilket medför att tillräcklig lutning på ledningsnät ibland kan vara svår att hålla. Andel ovidkommande vatten ligger högt jämfört med andra kommuner, framför allt sett till mängd per meter ledning. Med ovidkommande vatten menas oönskat vatten som infiltrerar spillvattensystemet, dvs. dag-, dränerings- och grundvatten, som läcker in i spillvattensystemet. Det kan även vara utläckande dricksvatten. Antalet källaröversvämningar bedöms vara få jämfört med andra kommuner. Anledningen till detta är att kommunen aktivt arbetat med utbyggnaden av ledningsnätet för dagvatten. Vid kraftiga regn bräddar spillvattenledningsnätet. Detta uppstår främst i anslutning till pumpstationer AVLOPPSRENINGSVERK Inom kommunen finns två allmänna reningsverk, Sala och Hedåker. Reningsverket i Sala renar den största delen av allt avloppsvatten som tillförs det kommunala nätet. Hedåkers del utgörs av endast 1-2 % av allt avloppsvatten. Sala avloppsreningsverk renar avloppsvatten genom mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Omkring personer är anslutna till reningsverket. Verket behandlar årligen ca 2,9 miljoner m 3 avloppsvatten. Det finns en begränsning i hur mycket vatten som kan renas. Reningseffekten är begränsad med avseende på BOD. Hedåkers avloppsreningsverk renar avloppsvatten genom direktfällning. I Hedåker är 230 personer anslutna. I tabellen nedan redovisas kapacitet och reningsförmåga i reningsverken. Tabell 5 Tekniska data och reningsförmåga i Sala kommuns reningsverk. Verk Dimensionerad kapacitet (pe) Antal anslutna (pe) Utnyttjad kapacitet (%) Specifikt flöde (l/pe,d) Bedömd reduktion (BOD7, %) Bedömd reduktion (Ptot, %) SALA ARV HEDÅKER ARV (40)

27 Delplan 1: Plan för den allmänna VA-anläggningen Vatten- och avloppsplan (VA-plan) DAGVATTENLEDNINGAR OCH RENING Det finns i dagsläget inga fastställda planer på dagvattenrening i kommunen men diskussionen pågår. Dagvattenledningar i Sala har begränsad kapacitet på många håll. Detta innebär att kommunen i allt större utsträckning kräver LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) vid nyetableringar. Sanering av ovidkommande vatten på avloppsledningsnätet pågår. Det innebär att fastigheter med dag- och dränvatten kopplat till avloppet ska ansluta sig till dagvattennätet där det finns möjlighet. Hur dagvatten ska hanteras i framtiden ska utredas i en dagvattenpolicy. 4.2 Behov och handlingsplan I detta kapitel redovisas åtgärder som behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning och åtgärder för att upprätthålla VA-anläggningens funktion och kondition. Även nödvändiga åtgärder för att möta kommunens långsiktiga fysiska planering baserat på översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram redovisas. En kostnadsbedömning och en tidplan inkluderas i detta kapitel (se tabell 6) VATTENFÖRSÖRJNING För att säkerställa vattentillgången på lång sikt är det viktigt att Vattenskyddsområden upprättas och fastställs Samtliga för framtiden viktiga grundvattenförekomster skyddas. En undersökning bör redovisa möjligheten att öka dricksvattenkapaciteten i reservvattentäkten i Tvärhandsbäcken. Vattnet från vattenverket i Sätrabrunn har förhöjda halter av turbiditet, järn samt mangan. Kapaciteten i denna täkt är oklar, och bör undersökas. En undersökning av föroreningens ursprung och orsak bör upprättas och möjligheterna att sänka föroreningshalterna i denna vattentäkt bör utredas. Arbete pågår med att förnya och upprätta vattenskyddsområden i Sala kommun. Hedåker, Möklinta, Broddbo och Sätrabrunn har egna vattentäkter. Vattenskyddsområden håller på att upprättas för dessa områden. Förhållandena gällande vattenförsörjning vid Hedåker, Gångar källa och Viggbo Nötmarken kommer att ses över LEDNINGSNÄT Kommunen arbetar med att fördubbla huvudvattenledningen mellan vattenverket och vattentornet. Sträckan som bör dubbleras uppgår till 16 km. I 25 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-06-11 7 (32) KF :s HAND LI NG NR 1,2 20 12 125 Vatten- och avloppsplan för Sala kommun Dnr 2012/109 INLEDNING För att tydliggöra Sala kommuns

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, 14KS/0083 VA-policy 2014 VA-översikt VA-policy VA-plan Innehåll Inledning 3 Utgångspunkter för vattenplanering 4 Nationella och lokala mål 5 Övergripande

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000 043X HebyFS 2012:09 Infördes i författningssamlingen den 27 november 2012. VA plan Kommunfullmäktige beslutade 1 den 20 november 2012, om följande

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Kommunal VA plan. Mora kommun

Kommunal VA plan. Mora kommun Kommunal VA plan Mora kommun 1 2 Kommunal VA försörjning? Kommunal VA plan Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

VA-översikt, Rättviks kommun Bilaga 1

VA-översikt, Rättviks kommun Bilaga 1 Styrande dokument och lagstiftning I denna bilaga sammanfattas de viktigaste lagarna som rör VA-planeringen. Av dessa är vattentjänstlagen, anläggningslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken viktigast

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (8) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-04 Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Inledning... 3 2.1 Miljöbalken...

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Sammanfattning av frågor

Sammanfattning av frågor webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Åtgärdsdokument Katrineholm

Åtgärdsdokument Katrineholm Åtgärdsdokument Katrineholm Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Lagstiftning... 2 1.1 Miljöbalken... 2 1.2 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7... 2 1.3 Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön... 2 1.4 EU:s

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun.

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun. VA-strategi för Kommunfullmäktige 2017-02-16 9 Dnr KA 2016/1089 Sid 1/6 VA-strategi för Inledning Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för. VA-strategin har tagits fram med utgångspunkt i den

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07 1 VA-Planering 2011 Del 1 Det första steget är att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som börjar med att utarbeta en VA översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer