BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014"

Transkript

1 BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag juni

2 Bilaga 1. Effektmål De nedanstående punkterna är de effektmål som Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ämnar uppnå: Den fysiska planeringen ska långsiktigt och strukturerat kunna tillgodose Malmöbornas behov av samhällsservice, framförallt förskolor, grundskolor och anläggningar och ytor för fysisk aktivit. En kommunövergripande plan för samhällsservicens markbehov ska ge tydligare gemensamma mål, ramar och styrning för förvaltningarnas arbete med att tillgodose behovet av samhällsservice. Planeringsprocessen för samhällsservice ska vara smidig och präglas av en gemensam målbild, kända grundkrav, samarbete och tydlig rollfördelning. 2

3 Bilaga 2. Nyckeltal De nyckeltal för framräkning av samhällsservice som presenteras i denna bilaga är i de flesta fall de som togs fram av fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadskontoret I några fall har de reviderats i dialog med de förvaltningar som är huvudansvariga för planering av serviceslaget. Som omnämns i planens huvuddokument så föreslås en revidering av nyckeltalen för åtminstone förskolor och grundskolor. Det är viktigt att påpeka att nyckeltalen endast utgör en del av beräkningen av servicebehovet i staden. Demografiska skiften som kan förändra behovet av olika servicetyper pågår ständigt även i befintliga delar av staden. Nyckeltalen för exempelvis för- och grundskolor täcker således endast in behovet som genereras av ny bebyggelse. Omliggande servicebehov och demografiska skiften i befintlig bebyggelse bör även stämmas av med involverade förvaltningar. Nyckeltalen kan utgå från olika faktorer. Några serviceslag särskilt för- och grundskoleplatser kan mer konkret kopplas till bostadsbyggande medan andra snarare kan sägas följa stadens generella befolkningsutveckling och är mindre platsbundna. Nyckeltalen för för- och grundskola presenteras i tre tidshorisonter: vid inflyttning, efter 5-10 år och på lång sikt. Detta för att barnkullarna tendera att förändras över tid. Förskola Antal barn 1-5 år per bostad Inflyttn efter 5-10 år på lång sikt Småhus 0,5 0,25 0,15 Flerbostadshus 0,2 0,1 0,1 Grundskola Antal barn 6-15 år per bostad Inflyttn efter 5-10 år på lång sikt Småhus 0,5 0,75 0,3 Flerbostadshus 0,2 0,25 0,25 Föreningsidrott Inget exakt nyckeltal för framräkning av föreningsidrottens lokalbehov kopplat till befolkningen finns. Diskussioner om fritidslokaler bör stämmas av med fritidsförvaltningen. 3

4 Spontan fysisk aktivitet Malmö stads målsättning är att varje bostad i Malmö ska ha tillgång till ett basutbud av anläggningar för spontan fysisk aktivitet inom 500 meter. I basutbudet ingår: En multifunktionell bollplan. En motionsslinga. En klippt gräsyta på minst 2000 kvm. Ett utegym. Mer detaljerad dialog om lokalt behov bör föras med gatukontorets stadsmiljöavdelning. LSS Behovet av LSS-bostäder följer befolkningsutvecklingen snarare än bostadsbyggandet. Enligt sociala resursförvaltningen är behovet av nya LSS-bostäder ca per år för att täcka behovet i hela Malmö. Räknat utifrån befolkningen kan behovet då beskrivas som LSS-bostäder per nya invånare. Trots att LSS-behovet inte direkt kan kopplas till ny bebyggelse är det önskvärt att inom alla större byggprojekt se över möjligheten att även planera för ett antal LSS-bostäder. Räknat utifrån det genomsnittliga antalet färdigställda bostäder per år i Malmö på ca stycken kan en riktlinje för LSS-behov uttryckas som: 1 ny LSS-bostad för ca var 20:e ordinarie bostad som byggs. Vårdcentral Ca 70 procent av malmöborna tillhör någon av de 14 offentliga vårdcentralerna vilket innebär att en genomsnittlig offentlig vårdcentral täcker ca invånare. Utöver dessa finns 10 stycken privata vårdcentraler. Malmö har under de senaste åren i genomsnitt växt med ungefär en offentlig vårdcentral om året. En vårdcentral kräver ca kvm lokalyta och en utformning som klarar ett flöde av människor. Utöver detta finns inga särskilda krav på byggnaderna från verksamheten de kan exempelvis förläggas tillsammans med bostäder. Planeringen av vårdcentraler görs främst av Region Skåne, som dock välkomnar mer samarbete med kommunen, till exempel för att hitta samlokaliseringslösningar med annan samhällsservice. Vid planering av större områden bör Region Skåne kontaktas för avstämning av behovet av vårdcentral. 4

5 Bilaga 3. Planerade följduppdrag I planen föreslås ett antal följduppdrag, som bedöms nödvändiga för att uppnå en ökad kvalitet i planeringen och utbyggnaden av samhällsservice men samtidigt inte kan avklaras inom ramen för Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö. Nedans listas de planerade följduppdragen med en sidhänvisning till huvuddokumentet för att kunna ta del av resonemangen bakom. Vilken förvaltning som bedöms mest lämplig att ansvara för uppdraget anges också. En strukturerad planeringsprocess 1. Utred vilken kommunal aktör som är mest lämplig för att ha ett processledande samordningsansvar för planerings- och utbyggnadsprocesserna beträffande samhällsservice i Malmö stad (s. 19). Ansvarig: Stadskontoret. Nyckeltal och behovsprognoser 2. Ta fram nya nyckeltal för beräkning av servicebehov kopplat till ny bebyggelse (s ). Ansvarig: Fastighetskontoret. 3. Utför en demografisk studie över boende- och flyttmönster kopplat till barntäthet i Malmö. Studien bör även innehålla omvärldsbevakning och se på utvecklingen i övriga svenska storstäder (s ). Ansvarig: Stadskontoret. 4. Kartlägg och analysera strömmarna mellan olika grundskolor och hur de förändrats över tid (s ). Ansvarig: Grundskoleförvaltningen. 5. Kartlägg och analysera hur andelen elever i för- och grundskolor som väljer privat drivna alternativ förändrats över tid (s ). Ansvarig: Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Mark- och avtalsfrågor 6. Upprätta en markförvärvsstrategi för att kunna tillgodose behovet av mark för samhällsservice i enlighet med översiktsplanens intentioner (s ). Ansvarig: Fastighetskontoret. 7. Utred redan nu framtida lokaliseringar av grundskolor i Malmös centrala delar (s. 28). Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret. 5

6 8. Ta fram en handlingsplan för hantering av förorenad mark när det gäller byggande av samhällsservice (s. 29). Ansvarig: Miljöförvaltningen. Planeringsriktlinjer 9. Ett förvaltningsövergripande samarbete för att se hur Malmös parker och grönytor kan utvecklas för att fungera väl för förskolors utevistelse och grundskolors utomhuspedagogik bör påbörjas (s ). Ansvarig: Gatukontoret. 10. En utredning och klassificering av stadens grönytors utvecklingspotential och lämplighet för placering av förskolor i anslutning till parker och grönytor bör göras i den kommande grönplanen (s ). Ansvarig: Gatukontoret. 11. Utred hur mycket olika parker och grönytor används av förskoleklasser för att få en bild av kapacitetsutnyttjandet (s ). Ansvarig: Förskoleförvaltningen. 12. Ett kvalitetsprogram för för- och grundskolans fysiska miljö bör arbetas fram i ett förvaltningsövergripande samarbete (s. 37) Ansvarig: Grundskoleförvaltningen. 13. Genomför en utredning om det långsiktiga behovet av större föreningsidrottsanläggningar (s ). Ansvarig: Fritidsförvaltningen. 6

7

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer