Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5 november 3 december

2 Planens syfte och huvuddrag Ett naturreservat ska bildas på Gråberget mellan Bönan och Utvalnäs. Området omfattas av en detaljplan från 1960 som inte längre är aktuell. Det finns även tre stycken bostadsfastigheter inom planområdet vars användning fastställs i plan. För att skapa tydlighet i området väljer kommunen att upphäva den del av års plan som det nya reservatet ingår i. Reservatsbestämmelserna kommer att reglera markanvändningen inom det upphävda planområdet. Planen syftar till att värna områdets natur- och kulturmiljövärden genom att: ange hur byggnaderna ska bibehållas utseende, material och färgsättning ange hur byggnaderna får förändras avseende material och färgsättning ange ytor och storlek på ytterligare byggnation Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Planområdet är inom riksintresse för kulturmiljö. Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger vid Bönan ca 12 km nordost om centrala Gävle. Planområdet täcker hela det föreslagna naturreservatet som omfattas av 1960-års plan, samt tre bostadsfastigheter vars markanvändning fastställs i ny plan. Det blir en lucka i planen för en detaljplan från 2009 (akt nr. 2180K-25417). Figur 1: Försättskarta. För Örnboet och Grubban fastställs markanvändning i detaljplanen. Befintliga detaljplaner för övrig mark inom planområdet upphävs. 1

3 Areal Detaljplaneområdet är ca 59 ha. Planområdet omfattar ca 29 ha vatten. Området för vilket detaljplanen upphävs är ca 57,5 ha stort. Markägoförhållanden Bönan 6:1 ägs av Fortifikationsverket. Bönan 1:1 ägs av Gävle kommun. Bönan 4:22, 4:23, 6:2 och Utvalnäs 2:7 ägs av privatpersoner. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer När planuppdraget togs gällde Fördjupad Översiktsplan för Norrlandet, Bönan, Utvalnäs m m, antaget av Kommunfullmäktige eftersom Översiktsplan Norrlandet (antaget av KF ) var överklagad. Överklagandet avslogs. Riksintresse för kulturmiljö omfattar nästan hela planområdet, inklusive tre befintliga bostadsfastigheter (Örnboet och Grubban). Karaktärsområde L.1 omfattar 2 befintliga bostadsfastigheter (Örnboet). Två huvudbostäder är klassade som värdefulla byggnader. Den planerade strandpromenaden korsar planområdet. Figur 2: Utsnitt ur ÖP Norrlandet med detaljplanegräns I Översiktsplanen anges användningen naturreservat för större delen av planområdet. Reservatsbestämmelserna kommer att reglera markanvändningen. Detaljplanen stämmer i stort sett överens med översiktsplanen, med undantag av att ca 870 m 2 mark vid Bönan 6:2 blir kvartersmark för bostäder istället för att ingå i naturreservatet. 2

4 Figur 3: Gällande detaljplaner inom planområdet Detaljplaner För merparten av planområdet gäller 1960-års plan för Norrlandet (Akt nr som fastställdes ) som anger Vattenområde som undantagsvis får bebyggas, Park eller plantering samt Område för bostadsändamål. För bostadsfastigheten Utvalnäs 2:7 gäller både planerna och 21-P97:93 som vann laga kraft för olika delar av fastigheten. Parkmark har reglerats från Bönan 6:1 till Utvalnäs 2:7, vilket inte borde ha skett utan planändring. Syftet med att avstycka marken var att den skulle användas för bostadsändamål (det sågs tidigare som en mindre avvikelse att den omfattades av parkmark), vilket är orsaken till att hela fastigheten nu planläggs för bostadsändamål. Figur 4: För fastigheten Utvalnäs 2:7 gäller två olika detaljplaner. Utöver möjliggörande av naturreservat syftar planen till att upphäva inaktuella detaljplaner. Den del av detaljplanen i söder (Akt nr 21-76:1036 som fastställts ) som ingår i planområdet upphävs. Planen anger användning Vatten som får överbyggas. I mitten av planområdet finns en aktuell plan (D.nr. 08BMN724) som vann laga kraft Denna ingår inte i detaljplanen och upphävs därmed inte. 3

5 Kommunala program, grönstruktur program, tillväxtfrågor Naturreservat Länsstyrelsen Gävleborg har ett pågående arbete att bilda naturreservat av Gråberget, både på Fortifikationsverkets mark och Gävle kommuns mark. Vision 2025 Gävle kommun har tagit fram en vision som bland annat ska vara mål i kommunens planarbete. Upphävandet av gällande detaljplan är ett steg i att bilda ett naturreservat, och på så sätt uppnås bland annat: Forma attraktiva livsmiljöer Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kultur och fritidsupplevelser. Miljökonsekvensbeskrivning Någon miljökonsekvensbeskrivning kommer inte upprättas i samband med upphävandet. Konsekvenserna framgår i planbeskrivningen. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Gestaltningsprogram Norrlandet Byggnads- och miljönämnden antog ett program som ger vägledning för utformning, placering och gestaltning av ny och befintlig bebyggelse söder om Bönavägen/Utvalnäsvägen. Programmet ska användas för att: för att formulera och förklara bestämmelser i kommande detaljplaner som upprättas enligt 4 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL. vid bygglovsprövning för att precisera, tolka och förklara kraven på utformning och placering i 2 kap. 6, 8 kap. 1 och 8 kap PBL. Förutsättningar och förändringar Natur Stora delar av skogen på Gråberget har varit stängslat militärt skyddsområde under drygt 50 år. Det finns en hel del spår kvar av försvarsanläggningarna även om det mesta är demonterat och bortstädat. Bitvis har skogen en orörd karaktär med inslag av mycket gamla tallar, delvis på grund av att det inte har bedrivits något skogsbruk inom det militära området, men också på grund av den otillgängliga branten ned mot havet. Det är i de sydvända bergbranterna som områdets högsta naturvärden finns i form av en välutvecklad klippängsvegetation. Området har en mycket hög potential att bli ett lättillgängligt utflyktsmål med rastplatser med en fantastisk utsikt över Gävlebukten. Länsstyrelsens reservatsarbete syftar till att värna områdets naturvärden och besöksvärden. Befintlig och ny bebyggelse Inom planområdet finns 4 privata bostadsfastigheter. Grubban Grubban är en av de sista stora Figur 5: Huvudbyggnad vid Grubban 4

6 sommarvillorna som byggdes utefter Norrlandets kust och ligger således längre österut än de övriga. Villan är bygd 1916 och uppförd i en nationalromantisk stil med inslag av jugend. Villan ligger på ett berg med stranden nedanför. Strandområdet förbinds med tomten genom betonggjutna trappor och räckesfundament. Den ägdes under flera decennier av militären. Sommarvillan har ett stort kulturhistorisk och arkitektoniskt värde genom sin utformning. Genom sitt dramatiska höjdläge blir den monumental vilket också förstärks av de anlagda trapporna. Fastigheten Bönan 6:2 består idag av två markområden på totalt 5706m 2 (5463 m m 2 ) och är bebyggd med sommarvillan och ekonomibyggnader, varav en av dessa har samma ålder som huvudbyggnaden, men övriga är yngre. För att åstadkomma en sammanhållen fastighet medger planen att mark fastighetsregleras till fastigheten, totalt ca 870 m 2 mark från Bönan 6:1, samt ca 270 m 2 vatten och ca 60 m 2 mark från den kommunägda fastigheten Bönan 1:1. Som underlag vid bygglovsprövning avseende utformningskraven i 2 och 8 kapitlet PBL hänvisas till Gestaltningsprogram Norrlandet 2013, Kap 5- Sommarvilla. Värdena omfattar bl.a. dominerande huvudbyggnad, fri sikt mot havet, stora tomter med frodiga trädgårdar och uppvuxna träd, närhet till uppvuxen naturmark, samt traditionell material, volym och kulör. Huvudbyggnaden (figur 5) är klassad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad och förses med rivningsförbud (q 1) samt varsamhetsbestämmelsen k 1. Nordväst om huvudbyggnaden finns en komplementbyggnad Figur 6: Illustration - fastighetsreglering. Grön: Fortifikationsverket. Blå: Gävle kommun. Röd: privatägd. Röd linje: ny fastighetsgräns för vilken anges varsamhetsbestämmelsen k 2. Byggnaden kan byggas ut och får målas i röd eller mörk kulör (lika huvudbyggnaden) och icke-framträdande detaljer, med sadeltak uppfört med tegelpannor. Det är även möjligt att bygga komplementbyggnader på två övriga platser norr om huvudbyggnaden, där det i dagsläget står förrådsbyggnader som troligtvis kommer att rivas. Framtida byggnader regleras av bestämmelsen f1 som anger att de måste uppföras i röd kulör med sadeltak. Komplementbyggnaderna ska ha ett enklare utseende än huvudbyggnaden. Detaljer och färgsättning ska inte vara lika framträdande. 5

7 Området närmast stranden ligger betydligt lägre och nås via betonggjutna trappor. Trappornas placering och utseende förstärker huvudbyggnadens monumentalitet och är ett viktigt utryck för fastigheten och dess kulturhistoriska värde. Trappor och räckesfundament av betong och smide ska bevaras och får ersättas vid skada med lika material och utseende. I anslutning till piren får ett badhus/bastu på högst 30 m 2 uppföras vid vattnet. Den får inte vara framträdande i landskapet eller skymma utsikten från sommarvillan ner mot vattnet. För badhuset anges utformningsbestämmelse f 2 vilket innebär att det får uppföras med röd fasad och sadeltak. Traditionellt för området är badhusen utformade likt huvudbyggnaden med utsmyckande detaljer m.m. Badhuset klarar inte +2,0 meter RH2000 över medelvatten, och får inte inredas för övernattning. Det har troligtvis stått en jaktstuga vid stranden där det i dagsläget står en skorsten. En byggrätt för komplementbyggnad medges vid skorstenen vars utformning också regleras med utformningsbestämmelsen f 1. Örnboet Örnboet är ett fritidshus från mitten av 1900-talet som är uppfört av timmer i en våning. Fasaderna är bruna med blå snickerier. Fritidhuset har ett dramatsikt läge på Gråberget. Fastigheten har delats och på Bönan 4:22 ligger bostadshuset. Det finns två ekonomibyggnader på Bönan 4:23. Utformning av framtida utbyggnad Figur 7: Huvudbyggnad vid Örnboet på fastigheterna ska ske enligt kapitel 6 Sommar- och fritidshus i Gestaltningsprogram för Norrlandet. Huvudbyggnaden på 4:22 kan tillbyggas i samma stil som befintlig byggnad, men får inte rivas. Taket ska ha sadeltak och fasaderna ska ha brunmålade liggande stockar. Utbyggnaden ska i så fall ske i samma arkitektoniska stil, och inte byggas högre än huvudbyggnaden. Komplementbyggnad får uppföras på gräsplanen bakom huvudbyggnaden i mörk eller röd kulör med få framträdande detaljer. En ny byggrätt på ca 300 m 2 medges på 4:23 och dess framtida utformning regleras av f 3 vilket innebär att ny huvudbyggnad får uppföras av trä i en våning med mörk eller röd kulör utan framträdande detaljer. Fastigheten är långsmal och det passerar allmänna ledningar genom fastigheten. Ledningarna måste flyttas för att fastigheten ska kunna bebyggas. I dagsläget ägs båda fastigheterna av samma person, och det finns ett servitut för väg för att garantera framkomlighet till fastigheten 4:22. En ny dragning av vägen möjliggörs i planen. När kommunalt vatten och avlopp byggs ut kommer ledningarna att dras i markerat u-område. Dessa ledningar får inte överbyggas. 6

8 Ett litet badhus/bastu på högst 30 m 2 får byggas vid stranden öster om piren. Det ska utformas i samma stil som övriga bastubyggnader i närområdet med röd fasad utan framträdande detaljer. Stranden är inte tillgänglig för allmänheten och en vall gör att byggnaden inte står ut i landskapet. Vattenförsörjning blir Figur 8: Illustration av möjlig utbyggnad vid Örnboet svårt att ordna i och med de stora höjdskillnaderna. Badhuset klarar inte +2,0 meter RH2000 över medelvatten, och får inte inredas för övernattning. Utvalnäs 2:7 Fastigheten består av ett fritidshus uppfört Det finns ett antal komplementbyggnader uppförda, bl.a. en poolbyggnad i modern stil. Utformning av framtida utbyggnad på fastigheten ska ske enligt kapitel 6 Sommar- och fritidshus i Gestaltningsprogram för Norrlandet. Byggnaderna på fastigheten är målade i ljus kulör, men skulle fastigheten byggas om ska det ske i röd eller mörk kulör enligt gestaltningsprogrammet. Utsikten mot havet från huvudbyggnaden är viktig och marken mellan huvudbyggnad och hav ska inte bebyggas, med undantag av befintligt badhus, som inte får inredas för övernattning. Byggrätten begränsas till 15% av fastighetens storlek enligt gestaltningsprogrammet. Fastigheten får inte avstyckas. Friytor Vid Grubban finns det en strand som även fortsättningsvis kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Det kommer att behöva anordnas en stig ner till stranden för att trygga allmänhetens tillgång. Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd eftersom det aldrig infördes (planen är från 1960). Dock inträder strandskyddet på delar som ligger inom 300 meter från strandlinjen efter det att gällande planer upphävts. Det finns tre bostadsfastigheter inom planområdet vars användning fastställs i planen. Skäl till upphävande av strandskyddet för dessa är att marken redan är ianspråktagen. Vattenområden Delar av fastigheterna Bönan 4:22, 6:2 samt Utvalnäs 2:7 består av vattenområden där bryggor får anläggas. 7

9 Gator och trafik Grusvägar leder till bostadsfastigheterna från Utvalnäsvägen. Vägen ner till Örnboet och Gråberget (Bönan 1:2, 1:3, 4:22 och 4:23) går över den kommunägda fastigheten Bönan 1:1. I dagsläget finns en del servitut till förmån för fastigheterna, men vägen bör lämpligen inrättas som gemensamhetsanläggning eftersom den samnyttjas av fler fastigheter. På vägen som leder vidare till Bönan 4:22, och därmed passerar över Bönan 4:23, finns servitut till förmån för Bönan 4:22. Vid en eventuell byggnation på Bönan 4:23 bör lämpligen en ny dragning av vägen att göras och en gemensamhetsanläggning att bildas på denna del av vägen. Vägen ner till Grubban (Bönan 6:2) går över Bönan 6:1. Vägen nyttjas med stöd av ett servitut till förmån för Bönan 6:2. Störningar I ett tidigare skede har en behovsbedömning av upphävandet av planen genomförts i syfte att undersöka behovet av miljöbedömning (MKB). Något sådant behov föreligger inte. Nya byggrätter för huvudbyggnad placeras högre än +2,0 meter över medelvattennivån (RH2000) för att översvämningsrisk ska undvikas. Nya badhus/bastubyggnader möjliggörs vid stranden under denna nivå. De får inte inredas för bostadsändamål. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Samtliga fastigheter inom planområdet har enskilt vatten och avlopp. Gävle kommun kommer att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet på hela Norrlandet, och Bönan ingår i utbyggnadsetapp 2, och planeras vara anslutet till kommunalt VA På Bönan 1:1 finns det ett servitut för avloppsledning till förmån för Bönan 6:2 som kommer att tas bort i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp eftersom det inte kommer att fylla någon funktion. Ett u-område läggs in på fastigheten Bönan 4:23 för att förse 4:22 med vatten och avlopp. Området får ej överbyggas. El och tele Bostadsfastigheterna inom planområdet är anslutna till Gävle Energis elnät. På fastigheterna Norrlandet 4:22 och 4:23 passerar det allmänna eloch teleledningar i luften. Ledningsdragningarna kan behöva flyttas i samband med Figur 9: Luftburna (streckade) och nergrävda (heldragna) ledningar vid Örnboet. Lila= tele, Blå= el genomförande av planen. Det finns ingen ledningsrätt för ledningarna och måste flyttas ifall markägaren begär det. 8

10 Säkerhet Bostäderna ligger inte inom sammanhängande bebyggelse och brandvattenförsörjning måste ske på samma sätt som för övrig byggnation på Norrlandet, dvs Räddningstjänsten måste ha släckvatten med sig. Tillfartsvägarna är ca 3 meter breda grusvägar och räddningsfordon bedöms kunna ta sig till bostäderna inom planområdet. Vid Grubban finns det en låst port ca 90 meter från huvudbyggnaden. Porten kommer att flyttas till fastighetsgränsen, men det innebär ändå ett avstånd på ca 50 meter till byggnaden. Konsekvenser För de områden där planen upphävs påverkas området endast administrativt eftersom länsstyrelsen ämnar bilda ett naturreservat. Markanvändningen ändras från att ha skydd i detaljplan till att istället ha skydd med reservatsbestämmelser. Fyra privata fastighetsägare får markanvändningen bostad eller vattenområde fastställd i ny detaljplan med anvisningar för hur ny bebyggelse får utföras. Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Fastighetsbildning Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av fastighetsägaren. Fortifikationsverket avser att avyttra hela sin fastighet Bönan 6:1. Ca 870 m 2 regleras till Bönan 6:2 för att få en sammanhållen fastighet, och resterande fastighet säljs till Naturvårdsverket för att ingå i ett naturreservat. Vägen ner till Örnboet och Gråberget (Bönan 1:2, 1:3, 4:22 och 4:23) lämpligen inrättas som gemensamhetsanläggning eftersom den samnyttjas av fler fastigheter. Fastighetskonsekvenser Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande från lantmäterimyndighetens sida. Bönan 4:22 Privatägd fastighet på 5693 m 2 vars användning som bostad fastställs i planen. Ny byggrätt för badhus/bastu vid stranden. Byggbar mark begränsas jämfört med 1960-års plan. Varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för huvudbyggnad införs. Servitutet för väg över 4:23 bör ändras så att väganslutning till fastigheten sker i norra delen av fastigheten och slutar i en vändplan på 4:22. 9

11 Bönan 4:23 Privatägd fastighet på 1994 m 2 vars användning som bostad fastställs i planen. Ny huvudbyggnad och komplementbyggnader i totalt ca 300 m 2 med varsamhetsbestämmelser kan byggas på fastigheten. Det passerar både el- och teleledningar över fastigheten som måste flyttas för att fastigheten ska kunna byggas ut. Ett servitut för väg passerar tvärs över fastigheten. Lämpligen upphävs servitutet och en gemensamhetsanläggning bildas när vägen dras om längs den nordöstra och nordvästra fastighetsgränsen. Ett u-område för att förse Bönan 4:22 med kommunalt vatten och avlopp läggs över fastigheten. Denna får inte överbyggas. Bönan 1:1 Kommunägd fastighet som omfattar ca 37,9 ha mark och vatten inom planområdet. De områden som varit allmän platsmark vatten och park, upphävs i detaljplanen. Ca 70 m 2 mark och 270 m 2 vatten regleras till Bönan 6:2 och blir kvartersmark. Bönan 6:1 Statligt ägd fastighet på m 2. Detaljplan som omfattar ca 19,8 ha av Fortifikationsverkets fastighet upphävs och blir naturreservat som förvaltas av Naturvårdsverket. Totalt ca 870 m 2 regleras till fastigheten Bönan 6:2 och blir kvartersmark för bostäder. Servitut för avlopp till förmån för Bönan 6:2 sägs upp i samband med utbyggnad av kommunalt VA. Bönan 6:2 Privatägd fastighet på 5706 m 2. Fastigheten består i dagsläget av en fastighet med två områden/skiften. För att skapa en sammanhållen fastighet överförs ca 1200 m 2 mark och vatten från Bönan 1:1 och 6:1 till fastigheten genom fastighetsreglering. Byggbar mark begränsas jämfört med 1960-års plan. Befintligt vägservitut och avloppsledning bör omprövas eftersom delar av servituten hamnar inom fastigheten. Utvalnäs 2:7 Privatägd fastighet på 4039 m 2. Del av fastigheten, ca 470 m 2, omfattas av en detaljplan från 1960 som anger allmän platsmark park. Hela fastigheten planläggs för bostadsändamål i en våning och varsamhetsbestämmelser införs. Fastigheten får inte avstyckas. 15% av fastigheten får bebyggas enligt Gestaltningsprogrammet. I dagsläget omfattar byggnaderna en area på totalt ca 500 m 2. Ekonomiska genomförandefrågor Gävle kommun och Fortifikationsverket bekostar detaljplaneplanarbetet. Lantmäteriförrättning för reglering av mark och vatten till Bönan 6:2 bekostas av ägaren. Naturvårdsverket bekostar reservatsbildning. Ledningsinnehavarna har inte ansökt om ledningsrätt för luftledningarna på Bönan 4:22 och 4:23. Fastighetsägaren vill inte att ledningsdragningarna ska begränsa byggrätten på fastigheten, och de kan behöva dras om. Ledningsinnehavarna är skyldiga att bekosta eventuell flytt. Organisatoriska frågor Tidplan Samråd maj 2014 Granskning november

12 Antagande januari 2015 Genomförandetid Upphävandet träder i kraft den dagen beslutet vinner laga kraft. Genomförandetiden för resterande plan är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Medverkande tjänstemän Maria Lind kommunekolog Lena Boox kommunantikvarie Karin Linjer lantmätare Ann-Sofi Dahlqvist - miljöutredare Samhällsbyggnad Gävle Ulrica Olsson Planchef Henry Grew Planarkitekt 11

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer