Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015"

Transkript

1 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart avstånd från alla former av kränkande behandling och arbetar målmedvetet med det främjande och förebyggande arbetet. För förskolan Dalabo Planen upprättad: Januari 2015

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Lagar... 4 Diskrimineringsgrunder... 5 Barns rätt till stöd... 5 Upprättande och uppföljning... 5 Utvärdering av 2014 års arbete... 5 Barn och vårdnadshavares delaktighet... 6 Kartläggning... 7 Främjande arbete års kartläggning, mål och handlingsplan för verksamheten... 9 Åtgärder Ansvarsfördelning Utreda och åtgärda Barn barn Vuxna barn Kommunikation/information Dokumentation Bilaga

3 Inledning Förskolans ledning och personal tar klart avstånd från alla former av kränkande behandling och vi arbetar målmedvetet med det främjande, förebyggande och stödjande arbetet. Vår förskola ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Varje barn har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att få göra framsteg och övervinna svårigheter. Förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det dagliga arbetet på förskolan ska präglas av barns inflytande och delaktighet, där lyhörd personal omtänksamt och konsekvent uppmärksammar varje enskilt barns behov. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden på förskolan. Ur, Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan vilar på demokratins grund. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö sid 4) Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. I läroplanen står att läsa att: Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av om omsorg av individens välbefinnande och utveckling. Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder, eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund (Lpfö sid. 4). Mål från Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. - Förmåga att ta hänsyn till och leva sig i in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. - Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. - Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning - Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö sid 8) 3

4 Lagar Från och med januari 2009 skall förskolan beakta bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt Skollagen (2010:800 kap. 6). Enligt skollagen skall en årlig plan för att främja likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling upprättas. Enligt Skollagen och Diskrimineringslagen skall huvudmannen se till att: det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever (skollagen 6 e kap 6, Diskrimineringslagen 3 kap 14 ) det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling (skollagen 6 e kap 7, Diskrimineringslagen 3 kap 15 ) det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (skollagen 6 e kap 8, Diskrimineringslagen 3 kap 16 ) Definition av begrepp taget från Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för att främja och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar.( sid 8) Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (sid 28) Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. (sid 28) Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. (Sid 8) Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. (sid 28) Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. (sid 28) 4

5 Diskrimineringsgrunder De klassificeringsrubriker som innebär en större risk för att bli negativt särbehandlad har uppmärksammats i lagstiftningen. De kallas diskrimineringsgrunder, och är sju till antalet. Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck = identifierar sig inte med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet = nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg, eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder = varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning = homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Fem av diskrimineringsgrunderna ska kartläggas i förskolans planarbete, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller annan trosuppfattning. Barns rätt till stöd Ett barn har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Barnets upplevelse av kränkningen får inte avfärdas. Det är den utsatte som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Personalen har alltid ett vuxenansvar att skydda barnet från att fara illa. För att åtgärder ska kunna vidtas måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. Upprättande och uppföljning Planen ska vara aktuell, utvärderingsbar och påvisa om de insatser förskolan gjort gett önskat resultat. Planen är framtagen av representant från förskolan Dalabo i samarbete med andra förskolor och förskolechef. Planen gäller i ett år och ansvarig för planens upprättande är förskolechef. Planen ska revideras under hösten och kartläggning ske under året Ansvarig för att revidering sker är förskolechef samt arbetslaget på förskolan Dalabo. Personalen ska arbeta kontinuerligt med planen och arbetet följs upp och dokumenteras vartefter kartläggning sker. Utvärdering av 2014 års arbete Under våren 2014 genomfördes en föreläsningsserie - Vägledande samspel, med hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Arbetet kopplades till Kultur och utbildningsnämndens prioriterade mål om barns inflytande och delaktighet i verksamheten men även till arbetet med att främja likabehandling och att arbeta mot diskriminering. Personalens utvärderingar visar på att de är nöjda och att det har lett till fördjupade diskussioner i arbetslagen om förhållningssätt och relationsskapande arbete. Något som i allra högsta grad förbättrar verksamheternas främjande arbete. Vi har också lyssnat till Elisabet Arnér som pratat om Barns inflytande och möjlighet 5

6 till demokrati i förskolan. En föreläsning som även den bidragit till diskussioner och förändrade arbetssätt. Inför arbetet med revideringen av nästa läsårs plan ser vi över att minska ner omfånget av planen så att den lättare kan tas emot av vårdnadshavare, barn och personal. Vi ser över vilka kartläggningsmetoder vi ska genomföra under året och hur rutinerna för det ska se ut. I planen beskriver vi en del av det främjande arbete som sker i förskolan och hur vi gör för att utvärdera och följa det arbetet under året som kommer. Utvärderingen av föregående års plan visar på att förskolan har arbetat bra för att motverka all form av diskriminering. Vi har inte behövt arbeta åtgärdande kring någon av diskrimineringsgrunderna. Sammanställningen av vårdnadshavarenkäten visar på att vid tillfället då denna lämnades ut hade vi åtta inskrivna barn och svarsfrekvensen är 100 %. Den visade på att alla vårdnadshavare känner trygghet med att lämna sina barn på förskolan och upplever att samarbetet och informationen mellan hem och förskola fungerar bra. Tre av åtta föräldrar svarade vet ej på frågan om utvecklingssamtalet gav bra information om barnets utveckling. Vi tolkar detta svar med att flertalet föräldrar tackar nej till det utvecklingssamtal som erbjuds och därför inte riktigt har kunskap om vad samtalet ska handla om. Barn och vårdnadshavares delaktighet Likabehandlingsplanen ska enligt förordningen (2006:1083) upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen i den verksamhet det gäller. Utformningen och omfattningen av barnens deltagande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Detta kan t.ex. handla om deras deltagande i den kartläggning som sker på förskolan. Vårdnadshavare ska ges möjlighet till delaktighet i arbetet. Detta kan ske genom t.ex. enkät, utvecklingssamtal, föräldramöten samt spontana samtal. 6

7 Kartläggning Kartläggning av förskolans verksamhet är en viktig del i likabehandlingsarbetet som ska identifiera och ge viktig information om förskolans styrkor och svagheter inom likabehandlingsområden. Kartläggning på förskolan som arbetslaget är ansvarig för sker genom: Intervjuer/samtal med barnen vid/inför: Utvecklingssamtal intervjufrågor till både barn och vårdnadshavare delas ut som bl.a. handlar om trygghet och relationer kopplat till vistelsetiden på förskolan. Efter samtalen reflekterar och dokumenterar arbetslaget om det är något som måste förändras i förhållningssätt/arbetsmetoder på förskolan. Eventuella åtgärder dokumenteras. Planering av verksamheten och dess aktiviteter så att barnens inflytande och delaktighet möjliggörs. Dokumentationen görs i förskolans handlingsplan. Trygghetsvandring tillsammans med 4-5 åringarna ute på gården. Materialet sammanställs och diskuteras i arbetslaget. Eventuella åtgärder dokumenteras. Observation utifrån ett jämställdhetsperspektiv som sammanställs och reflekteras över i arbetslaget. Eventuella åtgärder dokumenteras. Vi använder oss av mall från Tid: Vid utvecklingssamtal vårterminen 2015 Sker löpande under året inför planering av teman eller andra aktiviteter Vid årstidsförändring. September och april eller vid behov. Sker i början av vårterminen 2015 samt efter sommaruppehållet. Observationen sker vid tre tillfällen med två veckors intervall med fokus på hallen. 7

8 Främjande arbete Enligt diskrimineringslagen ska förskolan bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, s. 11). Förskolans främjande arbete som personalen ansvarar för: Vi välkomnar varje barn när de kommer till förskolan. Vi arbetar aktivt i arbetslaget med värderingar, människosyn och allas lika värde med hjälp av friends material: En bra start, På resa mot en trygg förskola. Vi arbetar för att barnen ska utveckla goda kamratrelationer och i det arbetet använder vi oss bl.a. av: Kloka ugglan, kompisluvan, teater, sociala berättelser samt att vi är närvarande/delaktiga i barnens lek. Vi strävar efter att ha en bra och öppen dialog med vårdnadshavarna t.ex. dagliga samtal vid hämtning och lämning, utvecklingssamtal m.m. Utvärdering och dokumentation Vi utvärderar genom att det finns med en fråga i vårdnadshavarenkäten (den går ut med 2 års intervall). Vi utvärderar arbetet vid planeringsträffar och stängningsdagar. Vi utvärderar genom att observera barnens attityder och förhållningssätt gentemot varandra och reflekterar i arbetslaget kring vilka arbetsmetoder vi måste använda oss av. Utvärderas med hjälp av frågeställningar i vårdnadshavarenkäten. 8

9 2014 års kartläggning, mål och handlingsplan för verksamheten Nedan följer en aktuell kartläggning av verksamhetens styrkor och svagheter. Kartläggningen ligger som utgångspunkt för verksamhetens förebyggande åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna. I barngruppen finns det fyra pojkar och fem flickor i åldrarna 1-5 är. Vi upplever inte att barnen blir diskriminerade på grund av sin ålder eller sitt kön. Vi erbjuder aktiviteter för alla och deras individuella behov oavsett ålder eller kön. Vi har inga andra religioner eller olika typer av familjebildningar representerade i barngrupp eller bland vårdnadshavarna. Vi kommer under året att fokusera på hur vi arbetar normkritiskt genom observationer samt genomföra fler trygghetsvandringar. Under hösten gjordes en trygghetsvandringen med tre flickor och en pojke i åldern 4-5 år. Vi delade ut ett rött kort och ett grönt kort åt dem var, som de skulle få hålla upp på de olika platserna som vi skulle gå till under vandringen. Vandringen visade på att barnen kände sig trygg på alla platser ute på gården. Däremot hade de en del synpunkter på vilka aktiviteter som erbjöds. Detta är något som vi har tagit till oss och som vi kommer att jobba på till våren/sommaren. 9

10 Åtgärder Om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling ska förskolan enligt diskrimineringslagen, och skollagen, vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. (Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, s. 22). Ansvarsfördelning Huvudansvaret för arbetet runt likabehandling vilar på kommunen. På förskolan är det förskolechefen som tillsammans med arbetslaget ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas och följs årligen. Det är förskolechefens ansvar enligt lag att: Årligen upprätta, utvärdera och revidera Likabehandlingsplanen i samarbete med personal och barn, om möjligt också med vårdnadshavare. Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Se till att förskolepersonalen har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits. Driva det förebyggande likabehandlingsarbetet genom att se till att värdegrundsdiskussioner och förhållningssätt diskuteras i arbetslagen och att det efterlevs i arbetet med barnen. Utbilda arbetslagen i frågor som rör likabehandling. Informera Kultur och utbildningsnämnden om pågående och/eller avslutade ärenden. Personalens ansvar All personal i förskolan har ett ansvar att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Har skyldighet att veta vad som står i planen och att arbeta efter den samt att arbeta för att detta är väl förankrat i verksamheten. Personalens ansvar är att följa verksamhetens arbete med Likabehandlingsplanen och vara väl insatt med dess innehåll. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar. Ska lägga grunden i likabehandlingsarbetet så att barnen blir delaktiga. Se till att åtgärder vidtas när diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks, upptäcks eller anmäls. Skall presentera likabehandlingsplanens innehåll för vårdnadshavarna. 10

11 Utreda och åtgärda Förskolans personal ska vara närvarande och uppmärksamma vuxna som hjälper, stödjer och arbetar för att lösa konflikter i barngruppen. Att uppmärksamma brister i miljön, förhållningssätt och attityder t.ex. språk och jargong samt själva och i arbetslaget reflektera, ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. De kontinuerliga samtalen med barnens vårdnadshavare är även viktiga inslag i arbetet med likabehandling. Barn barn I utredningen är det viktigt att som personal: Agerar direkt Samtala med berörda barn för att skapa en bild av vad som inträffat. Vid behov kontakta vårdnadshavare och förskolechef. Besluta om åtgärd gemensamt med de berörda. Gemensamt med de berörda besluta om/ hur uppföljningssamtal ska ske. Samråda med förskolechef för när anmälan till annan myndighet måste göras. Dokumenterar händelse och åtgärder genom tillbuds/skaderapport och i bifogad mall. Vuxna barn Vuxnas kräkningar mot barn är viktiga att uppmärksamma och åtgärda enligt följande: Personalen markerar och tar upp händelsen med berörd vuxen Personal rapporterar om kränkande behandling till ansvarig förskolechef Förskolechef samlar information om händelsen Förskolechef genomför samtal med de inblandade Berörd förälder kontaktas. Facklig representant meddelas. Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda Uppföljningssamtal sker med de inblandade enligt överenskommelse Förskolechef dokumenterar händelse och åtgärder. 11

12 Kommunikation/information För att likabehandlingsplanen ska vara känd är det viktigt med information. Förskolechef ansvarar för att: Likabehandlingsplanen delas ut till samtliga anställda efter den årliga revideringen Likabehandlingsplanen delas ut till alla nyanställda och vikarier. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på alla förskolors enheter. Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan efter revidering. Arbetslaget ansvarar för att: Presentera likabehandlingsplanen för vårdnadshavarna vid barnets start på förskolan. Varje barns vårdnadshavare får muntlig information om innehållet i likabehandlingsplanen samt om arbetet med likabehandling på föräldramöten. Dela ut likabehandlingsplanen till alla vårdnadshavare efter revidering. Dela ut likabehandlingsplanen till praktikanter. Barnen tar del av arbetet mot likabehandling då det är ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Dokumentation Förskolans personal dokumenterar och antecknar kontinuerligt kring utredningen, de vidtagna åtgärderna och uppföljningen/utvärderingen. Mallen som används för dokumentations se bilaga 1. 12

13 Bilaga 1 Datum: Barn: Vårdnadshavare: närvarande: ja kontaktad: ja ev. noteringar: Dokumentation gjord av: Förskola: avdelning: nej nej Andra närvarande vid samtalet: Beskriv händelsen: Åtgärder som planeras och genomförs; överenskommelser som träffas; samt tidpunkt för uppföljning. Dokumentationen skickad till förskolechef, datum: 13

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/2014 6-11 Samverkan med elever/vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer