Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet"

Transkript

1 Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

2 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan

3 Innehåll 1 Inledning Vision Uppföljning av vårt valmanifest Ekonomiska förutsättningar Sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen Besparingar Prioriteringar Mål Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Arbetsmarknads och familjenämnden Barn och utbildningsnämnden Vuxennämnden Kultur - och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Miljö och räddningstjänstnämnden Torshälla Stads Nämnd Investeringar Prioriteringar Besparingar Investeringsbudget Budget 2015 och ekonomisk plan

4 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Inledning Sverigedemokraterna Eskilstunas årsplan 2015 är en vidareutveckling av våra tidigare kompletterande och ordinarie årsplaner. Den innehåller först en vision som beskriver hur Eskilstuna kommunkoncern i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad olika prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att respektive nämnd och kommunstyrelse ska uppnå. En sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar återfinns under rubrik 5. Där beskriver vi vad vi vill göra, hur mycket vi uppskattar det kommer kosta eller bespara kommunen. Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår dels ifrån de av kommunfullmäktige föregående år beslutade samt beslut vi yrkat bifall till i nämnder eller styrelser som påverkar budgetramarna. Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och förslag för respektive nämnd och kommunstyrelse. Vi ger kompensation för inflation till nämnder och kommunstyrelse. Vi avsätter också pengar för demografi och löneökningar. För Sverigedemokraterna Eskilstuna Kim Fredriksson, gruppledare 4

5 2 Vision En Stolt Svensk Stad mitt i Sverige. Sverigedemokraternas strävan för Eskilstuna kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift. Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr något som allt mer har kommit att prägla vår stad. För att kunna skapa det trygga Eskilstuna behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Eskilstuna är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att definiera som Eskilstuna andan. Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation. Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Eskilstuna och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation. Eskilstuna ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Eskilstuna anda. Eskilstuna ska vara en stolt svensk stad där våra invånare känner trygghet genom hela livet. 5

6 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Uppföljning av vårt valmanifest 2010 I vårt valmanifest från 2010 pekade vi på sex områden som vi lovade skulle stå i fokus för vårt politiska arbete. Dessa områden var: En ansvarsfull invandrings och assimileringspolitik. Prioritering av kärnverksamheter. Fler i arbete och ett gott företagarklimat. En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola. Krafttag mot brottsligheten. En värdig ålderdom. Sedan mandatperiodens början har vi genomgående haft som målsättning att försöka påverka de politiska besluten inom framförallt dessa områden. Det har vi visat genom våra ställningstaganden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men också genom de motioner vi lagt hittills. Arbetet med att försöka infria våra löften begränsas dock inte bara till det, utan det är också utifrån valmanifestet, våra generella riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik samt verksamhetsbesök och företagsbesök som vi gör våra prioriteringar i våra årsplaner. 6

7 4 Ekonomiska förutsättningar Här redovisas de ekonomiska förutsättningarna som vi utgår och budgeterar från. Vi beskriver även kortfattat om vår syn på respektive område och hur vi valt att prioritera. Kommunalskatt Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Skattesats i % 22,13 22,13 22,13 Förändring i kr Oförändrad Oförändrad Oförändrad Vår uppfattning är att det inte finns något ekonomiskt utrymme att utifrån nuvarande utmaningar inom välfärden göra någon skattesänkning. För att bryta den negativa trenden med skenade försörjningsstöd och en ihållande hög arbetslöshet är det satsningar på skola och utbildning som måste ligga i fokus. Satsningar som kräver ekonomiska resurser. Den långsiktiga ambitionen är att satsningarna på skola och utbildning ska leda till minskade försörjningsstödskostnader och arbetslöshet. Lyckas den ambitionen är det möjligt att de frigjorda resurserna används för att sänka skatten så den harmoniserar med jämförbara kommuner. Befolkningsökning Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ökning i antal Förändring i antal Oförändrad Eskilstuna har det senaste åren växt rejält. Tyvärr har antalet bostäder, arbetstillfällen och utbildningsplatser inte växt i samma utsträckning. En stor del av befolkningsökningen beror på att Eskilstuna har tagit ett väldigt stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar och dess anhöriga. Det har aldrig förts några djupare eller verklighetsförankrade resonemang kring hur kommunen ska hantera det nämnda ansvaret. Det är allvarligt och föranlett bostadsbrist, hög arbetslöshet och ett splittrat Eskilstuna med hög segregation. Vår ambition är att styra om politiken så befolkningsökningen anpassas efter Eskilstunas förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och en dräglig tillvaro för dess invånare. Men även efter förutsättningarna till jobb med egen försörjning. 7

8 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar Här redovisas en sammanfattning över våra besparingar och prioriteringar som vi anser kommunfullmäktige och respektive verksamhet ska verkställa först. Pengar avsatta för inflation redovisas inte här. Mer information om förslagen finns under rubrik 6, 7 och 8. Prioriteringar Åtgärd Budget 2015 Höjd skolpeng 80 miljoner - Förskolan: 20 miljoner - Grundskolan: 20 miljoner - Gymnasieskolan: 40 miljoner Sommarskola 4 miljoner Gymnasieskolan: 3 miljoner Högstadiet: 1 miljon Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar) 6 miljoner Mer vuxenutbildning 20 miljoner Förbättrat SFI (svenska för invandrare) 2 miljoner Fler sommarkolloplatser 2 miljoner Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen 2 miljoner Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen 35 miljoner Lokal och näringsrik mat för de äldre 5 miljoner Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden 3,6 miljoner Fria bussresor för pensionärer (65 år och äldre) 4,4 miljoner Stimulansbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna 3 miljoner Rätten till heltid 10 miljoner Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr 3,5 miljoner Bortprioritering av vindkraftsinvestering 7,5 miljoner Borttagande av inköp och miljöavgifterna 5,4 miljoner Inrätta/stärka en EXIT-verksamhet 2,1 miljoner Förbättrad kameraövervakning vid hotspots 1,7 miljoner Investering Nytt äldreboende/trygghetsboende: 150 miljoner 5,3 miljoner (kapitalkostnad) Investering Upprustning av befintliga skollokaler: 60 miljoner 2 miljoner (kapitalkostnad) Investering Nya förskoleplatser: 100 miljoner 3,5 miljoner (kapitalkostnad) Investering Förbättrad framkomlighet i centrum: 50 miljoner 2,3 miljoner (kapitalkostnad) Demografi 82,6 miljoner - Utbildning: 59,1 miljoner - Äldre: 7 miljoner - Funktionshindrade: 16,5 miljoner Totalt exkl demografi Totalt inkl demografi 210,3 miljoner 292,9 miljoner 8

9 Besparingar Åtgärd Budget 2015 Minska behovet av försörjningsstöd 30 miljoner Minska behovet av vård för barn och unga 12 miljoner Minska behovet av vård för vuxna 2 miljoner Minska behovet av tolkhjälp 1 miljon Höjt effektiviseringskrav till 1 % 23,6 miljoner Vassare arbetsmarknadsåtgärder 10 miljoner Minska stödet till studieförbunden 6 miljoner Höjt utdelningskrav kommunala bolag 15 miljoner Minska behovet av vikarier för vård och omsorg 25 miljoner Minskade budgetramar under KS 35,6 miljoner Inför en assimileringsinriktad politik 10 miljoner Inför en ansvarsfull invandringspolitik Okänd Restriktiva regler för bidrag till organisationer 1 miljon Totalt 171,2 miljoner Extra resurser Typ Budget 2015 Ökade intäkter kommunalskatt och generella bidrag enligt prognos 39,1 miljoner samt med resultatmål 2,5 % för Demografi. (utbildning, äldre och funktionshindrade) 82,6 miljoner Totalt 121,7 miljoner 9

10 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen I vår budget ålägger vi varje nämnd samt kommunstyrelsen ett ökat effektiviseringskrav om 0,5 % för 2015 som dras från respektive rambudget och 2017 höjs det ytterligare 0,1 %. Effektiviseringskravet ska uppnås främst genom samordnade upphandlingar, minskade administrativa kostnader och generell samordning inom kommunens verksamheter. Mer åtgärder finns under respektive nämnds besparingar samt i kommande verksamhetsplaner. Se nedan för ökning i miljoner kr av effektiviseringskravet. Vi tar även bort inköps och miljöavgifterna. Årets resultatmål enligt balanskravet 2015 sätter vi till 2,5 %. Det innebär att det finns resurser avsatta för stora kommande investeringar och för eventuella felberäkningar. Effektiviseringskrav per nämnd: Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- fritidsnämnden Miljö- och räddningstjänstnämnden Stadsbyggnadsnämnden Torshälla stads nämnd Vuxennämnden Överförmyndarnämnden Övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen (friskolor) Totalt: Beräknad besparing miljon 2,5 miljoner 8,5 miljoner 1,1 miljoner 0,1 miljoner 1,4 miljoner 1,5 miljoner 6,2 miljoner 0,1 miljoner 1,3 miljoner 23,6 miljoner 6.1 Besparingar 10 Inför assimileringsinriktad politik Kommunen är idag väldigt segregerad där många lever i ett utanförskap och känner sig inte vara en del av majoritetssamhället. Miljontals kronor pumpas in årligen i olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen. Tyvärr har insatserna marginal effekt. Utanförskapet bland utrikesfödda tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som nämns i de olika åtgärdsplanerna med integration som grund. Ska utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och särlöningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla samhällsbyggandet. Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till.

11 Inför en ansvarsfull invandringspolitik Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga flykting- och anhöriginvandringen. Syftet är att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att förändra sin invandringspolitik och se över EBO-lagen. Invandringen måste anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder till jobb. Restriktiva regler för bidrag till organisationer Kommunen delar idag ut miljoner i bidrag till olika organisationer. För den kreative bidragssökaren går det att söka bidrag både i kommunstyrelsen och via olika nämnder. Det är varken hållbart eller rättvist att så är fallet. Det bör endast vara en nämnd som sköter hanteringen av bidrag. Utöver detta ska även tydligare krav ställas på bidragssökaren. Organisationer som tenderar att ha en exkluderande och segregerande effekt i samhället ska inte beviljas bidrag. Extra vikt ska läggas vid att organisationer ska skapa gemenskap mellan olika samhällsgrupper, och stärka dess tillit tillvarandra. Fortsätta arbetet med att samordna beställningar av material och varor i syfte att minska fraktkostnaderna och styckpriserna. Verka för att alla tjänstgöringsrapporter rapporteras digitalt. Verka för att samtliga anställda och förtroendevalda övergår till e-lönebesked istället för traditionell pappersversion. Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter. Arbeta för att riktlinjer för lokalförsörjning efterföljs av samtliga kommunala verksamheter. Samtliga delegationsordningar i nämnder och kommunstyrelsen ska skrivas om så att inga kurser, konferenser, studiebesök eller liknade förlagda utomlands för bevilja med hjälp av ordförandebeslut. 6.2 Prioriteringar Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också viktigt att verka för att få privata aktörer att göra sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer. Vi ser det som viktigt att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbetar för att bidra till uppnåendet av de nationella 11

12 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och andra behov av mer akut karaktär, såsom till exempel god omsorg och kvalitativ utbildning. Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar handlingsplan över hur fordon som drivs på fossila bränslen successivt fasas ut ur den kommunala organisationen. Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och åtgärda alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har god kunskap om, genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha behov av det, och genom satsningar på stöd och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp. Samtliga verksamheter ska se över möjligheten att skapa en så kallad mobilapplikation så att tillgängligheten gentemot kommunens invånare stärks. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att underlätta för invånare som önskar bygga nytt på landsbygden. Huvudsyftet är att landsbygden ska fortsätta vara levande med dess skolor men då krävs det att invånare flyttar ut till landsbygden och inte ifrån den. För de invandrare som bjuds in för att delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare ska krävas på ett språktest samt prov i svenskt samhällsliv. Kravet är sedan godkänt för att få delta. 6.3 Mål Tillgängligheten för äldre och för funktionshindrade personer ska öka inom såväl kommunal verksamhet som inom kommunen som helhet. Andelen medborgare som utsätts för någon form av brott ska minska. Den allmänna trygghetskänslan i kommunen ska öka. Segregationen i kommunen ska minska. Kommunens organisation ska förbättras och effektiveras så att de administrativa kostnaderna minskar. Förutsättningarna att bo och etablera verksamhet och företag på landsbygden ska öka. 12

13 7 Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra. 7.1 Kommunstyrelsen Besparingar Minskade budgetramar under KS Idag finns det under övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen en rad budgetposter som vi anser inte ska ligga under KS ansvar. Genom åren har vi kunnat se att pengarna som finns där delas ut utan något större helhetstänk. Det ges pengar till allt som tycks låta bra. Det är dessutom inte hållbart att det även går att söka likande bidrag via exempelvis kultur & fritidsnämnden. Det blir ohållbart och risken att dubbla bidrag delas ut för samma projekt finns. Genom att dra ner på alla dessa budgetposter kan vi omprioritera pengarna för maximal nytta för Eskilstunas skattebetalare. Budgetpost KS allmänna Ekologisk utveckling Grön omställning Näringslivsutveckling Ortsutveckling Reserv oförutsett Kretsloppspark Totalt Beräknad besparing 3,4 miljoner 2,2 miljoner 2 miljoner 3 miljoner 2,5 miljoner 20 miljoner 2,5 miljoner 35,6 miljoner Minska stödet till studieförbunden Vi vill styra om studieförbunden så de präglas mer av ideellt arbete och mer samarbete med övriga föreningar som får bidrag av kommunen. Visionen är att verksamheterna ska bli lite smalare men vassare. Höjt utdelningskrav kommunala bolag Se våra ägardirektiv för mer information. 13

14 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 Vid köp och försäljning av fastigheter ska en oberoende värderingsfirma värdera fastigheten. Kommunstyrelsen ska arbeta för att i samarbete med Migrationsverket, exempelvis genom att delta i något av deras olika projekt, erbjuda återetableringsstöd till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Kommunstyrelsen ska även ansvara för att invandrare, som förbundit sig att återvandra, erbjuds utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. Hela finansieringen bör bekostas av Migrationsverket eller annan statlig myndighet. Det ska också bygga på frivillighet, ingen ska tvingas att återvända till sitt hemland Prioriteringar Inrätta/stärka en EXIT-verksamhet Det förebyggande arbetet mot grov organiserad brottslighet sker i samverkan med civilsamhället. Det förebyggande arbetet ska kännetecknas av nolltolerans mot all brottslig verksamhet, mutor och bestickning. Syftet med EXIT- verksamheten är att minska antalet yrkeskriminella. Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och skaffa fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter med företagen. Men även att inspirera de elever som ges praktikplatser att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna bli anställningsbar på exempelvis företaget praktiken genomförs. (Se inlämnad motion för mer information) Förbättrad Kameraövervakning vid hotspots Idag finns det övervakningskameror vid centralsation och fristadstorget som kommunen och polisen samarbetar kring finansiering, underhåll och drift. Dock är många kameror behov av upprustning, samt så planeras det för en liten utökning av områdena för övervakningen. Satsningen är avsedd för att i första hand byta ut samtliga kameror mot högupplösta, så kallade 4 k kameror med inspelningsfunktion. Då kommer behovet av antalet kameror per område att minska samt så blir bildkvaliten väldigt mycket bättre. Vilket bör leda till att fler brottslingar blir dömda då bevismaterialet blir avsevärt bättre. Det i sin tur bör även leda till att fler människor upplever trygghet på gator och torg. Satsningen innehåller även resurser för att förse andra områden med högupplösta kameror. Eskilstuna kommun får i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer peka ut dessa utökade områden. Fokus är att öka tryggheten utan att inskränka den personliga integriteten. 14

15 Demografi utbildning Då kommunens invånare blir fler till antal krävs det att resurser avsätts för att behålla samma nivå på skolpengen. Dessa pengar är tillför just det. Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb i alla dess slag. Detta genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och sommarjobb i högre utsträckning samarbetar sinsemellan sig emellan men även med kommunala som fristående skolor, högskolor, arbetsförmedlingen och andra verksamheter. Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytandet ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter. Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en vitaliserad demokrati. Kommunstyrelsen ska därför utarbeta handlingsplaner för att det förebyggande arbetet mot alla former av politisk extremism som tar sig kriminella uttryck, samt för hanteringen av hot mot förtroendevalda, snarast ska kunna påbörjas. För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka. En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag. Kommunstyrelsen ska säkerställa att utbyggnaden av Eskilstunas stadsnät fortsätter så att den på sikt kan omfatta hela kommunen. Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla. Bostadsområden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta ska kommunen verka för att det införs så kallade kvarterspoliser och vid behov också förses med kameraövervakning. (Se inlämnad motion för mer information) Nattvandringsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp. 15

16 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.(se inlämnad motion för mer information) Mål Andelen medborgare som upplever att de har god insyn i och möjlighet att påverka kommunens verksamhet ska öka. Fler företag ska etablera sig i kommunen. Fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen. Samarbetet mellan kommunens alla verksamheter och frivillighetscentralen ska öka. 7.2 Överförmyndarnämnden Besparingar Genom en ihop slagning med Strängnäs är bedömningen att verksamheten kommer kunna effektiviseras. Frigjorda resurser ska användas för ökad kvalité och tillgängliget Prioriteringar Förbereda verksamheten för en sammanslagning med Strängnäs överförmyndarnämnd Mål Uppnå en budget i balans för att underlätta sammanslagningen med Strängnäs. 16

17 7.3 Arbetsmarknads och familjenämnden Besparingar Minska behovet av försörjningsstöd Denna besparing går likt andra besparingar hand i hand med våra satsningar. Med vår invandringspolitik kommer inflödet av nya människor som tvingas in försörjningsstödsberoendet att radikalt minska. En politik som är anpassad efter Eskilstunas förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället. Detta tillsammans med stora satsningar på skolan, vuxenutbildningar och förbättrad företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Utan att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden. Så att de slutligen kan bli anställningsbara och täcka upp behoven med rätt utbildad arbetskraft som företagen behöver. Minska behovet av tolkhjälp Genom att prioritera lärandet av det svenska språket i alla avseenden där tydliga krav på anpassning för nya invånare kan både kostnaderna och behovet av tolkar att minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där det ska vara det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i kommunen. Minska behovet av vård för barn och unga Tidigare år har kostnaderna för vård av barn och unga radikalt ökat. Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet som råder i kommunen. Där många människor främst unga känner ett behov av att ta till droger för att få tillvaron att kännas dräglig och uthärdlig. Här gäller det att samtliga kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället hjälps åt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. För att nämna några satsningar har vi först mer resurser till skolan där elever som tenderar att hamna utanför fångas upp snabbt, samt mer tillgängliga ungdomsgårdar där det finns vuxna som är närvarande. Även ett mer medvetet föreningsliv som har kännedom om droger och att kunna se tendenser som kan leda till drogmissbruk. Detta är ett axplock av satsningar som påverkar och som tillsammans med av nämnden redan antagen åtgärdsplan gör det möjligt att göra besparingen. Mer information om satsningarna finns under prioriteringar i respektive nämnd. 17

18 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 Minska behovet av vård för vuxna Vår uppfattning är att missbruket bland vuxna är starkt sammankopplat med känslan av att inte vara behöv, att inte ha ett arbete, att känna sig sviken av samhället och stå utanför. Genom satsningar på Komvux, ökad tillgänglighet och sociala aktiviteter på mötesplatserna kan vi vända utvecklingen. Genom mer samarbete med andra kommuner och landstinget kan vårdkostnaderna per individ även minskas. Föreningslivet fyller också en viktig nyckelroll i kampen mot att vuxna hamnar i missbruk och tvingas in i åtgärder mot missbruket. Detta är ett axplock av satsningar som påverkar och som tillsammans med av nämnden redan antagen åtgärdsplan gör det möjligt att göra besparingen. Mer information om satsningarna finns under prioriteringar i respektive nämnd. Vassare arbetsmarkandsåtgärder Nämnden tillhandahåller väldigt många arbetsmarknadsinsatser som bedrivs i projektform. Generellt sett är det färre som går ut i jobb och egen försörjning efter dessa projekt, än de som avslutar sina yrkesutbildningar på Komvux. Vår bedömning är att ska Eskilstuna bli en arbetarstad igen gäller det att prioritera med redan befintliga medel. Genom att göra arbetsmarkandsinsatserna smalare men vassare med fokus på arbete kan resurser flyttas över till Komvux. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation. Fortsatt arbete med att införa e-tjänster för Komvux och för försörjningsstöd i syfte att minska administrativa kostnader. Genom att ställa högre krav på anpassning till det svenska samhället för de invandrare som är och kommer till Eskilstuna bidrar det starkt till att bryta det redan idag utbredda utanförskapet och segregationen. Inte förrän då kan vi på allvar bryta den höga arbetslösheten och bidragsberoendet bland våra utrikesfödda invånare och ta tillvara på deras kompetens och få in dem i den svenska gemenskapen. I syfte att få ner försörjningsstödskostnaderna och andra omkostnader för dem nyanländas etablering ska nämnden verka för att staten tar större och längre ekonomiskt ansvar. I syfte att öka antalet platser för vuxenutbildning ska nämnden verka för att staten tar ett större ekonomiskt ansvar samt söker de statsbidrag som går att söka inom området. 18

19 7.3.2 Prioriteringar Mer vuxenutbildning I en stad där arbetslösheten är hög, men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet utveckla nya yrkesutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. Fler sommarkolloplatser Tyvärr är det många barn och unga som lever under svåra förhållanden. Det kan vara arbetslösa föräldrar, missbruk och svårt att hänga med i skolan eller till och med mobbing. Överallt frågan kring barns utveckling ställs är det alltid samma budskap som ges. Satsa på barnen i så tidig ålder som möjligt. Genom att se till att fler barn och unga får möjligheten att spendera sin sommar på ett kollo kan deras tillvaro förändras radikalt. Minnen och vänner för livet som kan uppstå efter ett par veckor på kollot kan vara den lilla livsglöd, som livar upp och ger barnet orken att klara skolan och tillvaron. Förbättrat SFI (svenska för invandrare) I Eskilstuna bor många invånare som har stort behov av att lära sig det svenska språket. Detta tillsammans med en hög invandring ställer höga krav på god och kvalitativ undervisning. Svenska språket är en vital del i vår vision om ett samhälle präglat av trygghet och gemenskap. Därför är det av högsta vikt att eleverna fullföljer sina studier med goda resultat och kön till SFI hålls till ett minimum. Klasserna bör delas upp baserat på vilken utbildningsnivå eleverna har så utbildningstakten kan anpassas efter inlärningsförmågan. Samtliga studieavbrott ska följas upp och åtgärsplaner inrättas för att stötta en fortsatt studiemotivation. Invånare som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten ska erbjudas individuellt anpassade stödinsatser. Säkerställa att kommunen lever upp till sina skyldigheter när det gäller uppföljning av ungdomar år som inte går i gymnasiet. Verka för att rekryteringsmässan hålls 4 gånger per år istället för en gång per år. Samt att studievägledare och utbildningsanordnare finns på plats för att hjälpa arbetssökande till kompletterande utbildning för att leva upp till företagens kompetenskrav. 19

20 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 Undersöka vilka bostadsområden som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i syfte att göra riktade arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten. Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. När det gäller familjerådgivning är det viktigt att rätt kompetens finns hos rådgivarna och att fokus ligger på individernas förutsättningar och livssituation. Särskilt viktigt är ett bra samarbete med polisen när det gäller våld i nära relation. I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer som dock kan variera i antal beroende på hur beräkningen sker. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation. Genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, ska missbruk och ungdomsbrottslighet förebyggas. Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt behandlingshem för att omedelbart kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov Mål Tillgången till utbildningar som underlättar för arbetssökande att matcha sin kompetens mot arbetsmarknadens behov ska öka. Andelen nyanlända som fullföljer Svenska för invandrare (SFI) med goda kunskaper i svenska språket som resultat ska öka. Antalet bidragshushåll för nyanlända som har ekonomiskt bistånd ska radikalt minska. Antalet bidragshushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska. (exklusive nyanlända) Andelen invånare i arbetsför ålder med egen försörjning i procent av Eskilstunas befolkning ska ökas till minst 92 %. (exklusive Torshälla) Antalet hemlösa personer i kommunen ska minska. Andelen arbetslösa ungdomar i arbetsför ålder ska minska med minst 3 procentenheter. 20

21 7.4 Barn och utbildningsnämnden Besparingar Modersmålsundervisning som inte är lagstadgat ska avskaffas Prioriteringar Öka skolpengen till för- grund- och gymnasieskolan Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra skolan är att höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Därför prioriterar vi höjd skolpeng och låter våra övriga satsningar som återfinns nedan vara en inriktning för hur pengarna bör användas. Sommarskola för gymnasieelever Denna satsning riktar sig till gymnasieelever som ligger efter i skolan eller gått ut den med ofullständiga betyg. Satsningen ligger i linje med vår ambition med att minska behovet av försörjningsstöd. Genom att erbjuda elever en andra chans att fixa sina betyg ökar chansen till jobb eller högre studier. Utöver undervisning ska fokus även ligga på att leta efter tendenser till att hamna i drogmissbruk. Sommarskola för högstadieelever Idag erbjuds redan sommarskola för högstadieelever och finns finansierat inom budgetram. Dock anser vi det är av vikt att fler får möjligheten till sommarskola och fixa till sina betyg innan de går vidare till gymnasiet. Därför är denna satsning en utökning av budgeten inom nämnt område. Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg. Internationella klasser och Slussen fyller en viktig funktion, men det bör ses över hur dessa verksamheter kan effektiviseras och ge nyanlända bättre redskap för att kunna bli en del av samhället. De nationella reformerna som rör skolan kommer att innebära stora omställningar. För att göra omställningarna så smidiga som möjligt är det viktigt att avsätta tillräckligt med resurser för att inte sänka kvaliteten på utbildningen under tiden som omställningarna sker. 21

22 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 Fler lärare behöver anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed underlätta individualiserad undervisning. Det är viktigt att få fler elever att uppnå betyget E (godkänt) i så många ämnen som möjligt, men det är också viktigt att ge stöd åt de elever som satsar på högre betyg. Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld i ett tidigt skede. Genuspedagogiken ska avvecklas. För att hindra att ungdomar tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk är det viktigt att det finns hjälp och stöd att få för alla ungdomar som av olika skäl mår dåligt. Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver. Lokalt samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras. Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Valfrihet och mångfald inom barnomsorg och skola ska främjas. Detta genom att uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen, och genom att öka föräldrarnas möjlighet att välja mellan olika pedagogiska inriktningar och profileringar. Kommunen ska verka för att införa vårdnadsbidrag för att göra det möjligt för fler föräldrar att själva ta hand om sina barn och därmed få mer tid tillsammans med dem. Långt ifrån alla föräldrar har arbetstider som är förenliga med öppettiderna i förskolan, och många har dessutom långa pendlingsavstånd dagligen. Barnomsorgen måste i högre utsträckning än idag anpassas till detta så att det blir lättare att förena heltidsarbete, även på obekväm arbetstid, med föräldraskap. Dock är det viktigt att sådan anpassning görs med så stor hänsyn som möjligt till barnen och deras förutsättningar. 22

23 Barngrupperna i förskolan är idag överlag alldeles för stora. En satsning på färre antal barn per personal behövs för att säkerställa att alla barn får den omsorg som de behöver av personal som känner att deras tid räcker till. Önskvärt är också att barngrupperna generellt blir mindre för att minska på stress och ljudnivå. Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet. Det absolut effektiva och bästa sättet att uppnå nämnda åtgärder och förslag är att höja skolpengen. Då ges det bättre förutsättningar för verksamheterna själva att prioritera vilken åtgärd som är mest akut för just deras verksamhet Mål Andelen elever som har godkänt betyg i minst 16 ämnen när de lämnar grundskolan ska uppgå till 100 %. 100 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med slutbetyg. Den genomsnittliga betygspoängen för såväl grundskole som gymnasielever ska överstiga rikssnittet. Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska. Andelen grundskole och gymnasieelever som i skolan känner sig trygga och respektfullt bemötta ska öka. Andelen grundskole och gymnasieelever som upplever stress i skolan ska minska. Det enskilda barnets unika behov ska i högre utsträckning än idag tillgodoses genom alternativa barnomsorgsformer, mindre barngrupper och högre personaltäthet. Matsvinnet ska minska med 40 %. 7.5 Vuxennämnden Besparingar Minskat behov av vikarier Grovt räknat ligger personalkostnaden mellan grundbemanning och vikarie på 85 % respektive 15 %. Det är alltså budgeterat för att vikarier ska tas in under året. Genom att ta x antal miljoner av vikariebudgeten och lägga på grundbemanningen, ökas tryggheten då det blir fler av fastanställd personal på avdelningarna. Dessutom minskas behovet av att ta in vikarier vid sjukdom. Detta eftersom grundbemanningen är högre att personalen klarar sig ändå. 23

24 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Prioriteringar 24 Ökad grundbemanning Genom att öka grundbemanningen inom vård och omsorg minskas behovet av att ta in vikarier. Eftersom med en väl tilltagen grundbemanning behövs inga vikarier vid sjukdom. Satsningen är tänkt att öka tryggheten bland personalen samt minska stressen. Rätten till heltid Rätten till heltid innebär att de anställa inom vård och omsorg erbjuds möjligheten att gå upp från deltid till heltid. Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerat är det ur ett jämställdhetsperspektiv en viktig satsning och prioritering. Genom att fler kvinnor erbjuds heltidsarbete minskas inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Det ger även pappor större chans att kunna vara hemma med sina barn då inkomstbortfallet minskas då mannen och kvinnans inkomster blir mer lika. För att göra satsningen med rätten till heltid genomförbar i verkligheten krävs det att resurser avsätts. Det vore naivt att tro att det inte skulle medföra ökade kostnader att lova rätten till heltid. Demografi - äldre För att hålla samma kvalité på äldreomsorgen trots ökning av antalet äldre reserveras pengar för det. Demografi funktionshindrade För att hålla samma kvalité på vården av människor med en funktionsnedsättning reserveras pengar för det. Lokal och näringsrik mat Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden ska vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. Lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras. Reducerat pris trygghetslarm Kommunen erbjuder idag trygghetslarm för personer som av biståndshandläggare bedöms ha ett behov av det. I praktiken beviljas det till alla som känner ett behov av det, finns inga uppgifter om att någon har nekats. Fördelen med trygghetlarmet är att det ger en känsla av trygghet både för brukaren men för dess anhöriga. Känslan av att veta att hjälp kan tillkallas om olyckan skulle vara framme. Idag kostar larmet 200 kr i månaden och risken finns att folk avstår till följd av kostnaden. Genom att

25 kraftigt reducera månadskostnaden kommer troligtvis fler välja trygghetslarmet. Då kommer fler känna trygghet, både som brukare och anhörig. Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr Genom en halvering av timkostnaden kan fler äldre ta del av hjälpen vilket kan leda till att fler äldre kan bo kvar hemma längre. En halvering av timkostnaden påverkas av många faktorer och långt ifrån alla betalar dagens 300 kr i timmen vilket gör satsningen svårberäknelig. Vi reserverar pengar för att markera vår viljeinriktning. LOV (Lagen om valfrihet) ska införas snarast. En lokal parboendegaranti ska införas. Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska ses över och vid behov ska en utbyggnad ske. Hemtjänst ska tilldelas i form av tid. I denna tid ska ingå vissa fastställda uppgifter, dock ska tiden vara så pass väl tilltagen att uppgifterna kan utföras ordentligt och det dessutom finns möjlighet till viss social samvaro i syfte att bryta isolering. Behovet av hemtjänst ser också ut att öka som en följd av att allt fler äldre bor kvar i sina hem i en högre ålder. Därför måste framtida behov av hemtjänst tas i beaktande redan nu. För att minska arbetsskador bland personal och anhörigvårdare på grund av exempelvis tunga lyft är det viktigt att ge ergonomisk vägledning och att se till att hjälpmedel är lättillgängliga. Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt med vårdinrättningar och myndigheter. Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att motverka isolering och skapa en dräglig tillvaro. Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska utföra uppgifter som ofta inte hinns med av ordinarie vårdpersonal, som till exempel att följa med äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, hjälpa till med alldagliga sysslor. För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning. Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare. I samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende ska kommunen erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning. 25

26 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 Det behöver säkerställas att personer med funktionshinder får den hjälp som de behöver, vare sig det handlar om hjälp i det egna hemmet eller vårdplats på ett boende. När planering av nya demensboenden sker ska fördelarna med enplansboenden beaktas och långa raka korridorer undvikas Mål Äldres och funktionshindrades trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka. Stödet till anhörigvårdare ska öka. Äldres och funktionshindrades tillgång till meningsfull sysselsättning ska öka. Matsvinnet ska minska med minst 40 %. 7.6 Kultur - och fritidsnämnden Besparingar Idrottslivet ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud av fritidssysselsättningar. Dock vill vi för tillfället se att stöd tilldelas främst för nödvändigt underhåll av befintliga anläggningar och motionsspår, och för handikappanpassning. Nybyggnation, utbyggnad och liknande bör beviljas restriktivt. Genomför en översyn av samtliga avtal med olika idrottsföreningar och organisationer för att säkerställa en tydlighet vid eventuella tvister Prioriteringar 26 Stimulansbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna En växande otrygghet är något som påverkar bilden av vår stad, skadar vårt varumärke och begränsar medborgarnas frihet. Kriminella grupperingar växer sig starkare och allt för många allvarliga brott klaras aldrig upp. Polisen har huvudansvaret för trygghet och att brott klaras upp men kommunen har också ett stort ansvar gentemot sina invånare. Ett sätt att arbeta för en ökad trygghet är att införa ett stimulansbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna. Stimulansbidraget ska rikta sig till föreningar som söker föreningsbidrag från kommunen men vars huvudsyfte inte redan bygger på brottsförebyggande eller assimilationsfrämjande verksamhet. Kriterierna ska vara att man arbetar med en närvaro i otrygga områden för att få in fler ungdomar i en meningsfull fritidssysselsättning, stärka ungdomar till att våga vittna, sprida information om

27 alkohol, tobak och andra droger. Polisens synpunkter över kriterierna bör också tas med för att optimera trygghetseffekterna. (Se inlämnad motion för mer information) Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar) Idag finns 16 fritidsgårdar där hälften drivs av Ung fritid och resten av olika föreningar. De fyller en viktig funktion för att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för kommunens unga. De har också en central roll i kampen mot droger och missbruk. Satsningen riktas till främst tre områden. Förbättrad tillgänglighet, upprustning av lokaler samt ökad medvetenhet kring så kallade nätdroger. Dock ska även möjligheten att öppna fritidsgårdar ute på landsbyggden ses över. Gemenskap och inkludering ska prägla tillvaron på fritidsgårdarna. Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas fram i kommunens kulturverksamheter. En satsning bör ske på att utveckla och marknadsföra den nordiska kulturtriennalen. Kommunen bör uppmunta till gemensamma aktiviteter för invånare i olika bostadsområden. Särskilt fokus ska läggas på bostadsområden där segregationen är hög. Syftet är att stärka gemenskapen i samhället och förbättra assimileringen av nyanlända Mål Det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska lyftas fram i kommunens kulturverksamheter. Andelen medborgare, oavsett ålder, som upplever att de har en meningsfull fritidssysselsättning ska öka. Antalet mötesplatser (såväl föreningar som kommunala verksamheter) som i praktiken är öppna för alla oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt, ska öka. Idrottsföreningar ska uppmunta äldre att bli inkluderade i föreningsverksamheten. 27

28 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Stadsbyggnadsnämnden Besparingar Genom en mer restriktiv utveckling av våra grönområden med utsmyckande planteringar minskas tillkommande underhållskostnader. Öka effektiviseringskravet på samhällsbetalda resor Prioriteringar Fria bussresor till alla pensionärer (65 år och äldre) Kommunens äldre hade tidigare rätt till fria bussresor. Det vill vi återinföra som ett led i vår vision om en bättre ålderdom med förbättrad fritidssysselsättning. En mer aktiv bostadspolitik ska bedrivas där blandade bostadsformer planeras och matchas med behovet bland stadens invånare. Småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet och närhet till central samhällsservice ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden. Minskade bilköer i tätorten, detta genom att kommunen verkar för att fler samåker samt gör det mer attraktivt att åka kollektivt. Bevarandet och synliggörandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara högt prioriterat. Anpassa service och information i kollektivtrafiken efter teknikens utveckling. Klotter och olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden, varför det är viktigt att sanering alltid utförs så fort som möjligt efter att klotter upptäcks. För att hålla kommunens gator så fria som möjligt från skräp behöver antalet skräpbehållare ökas. Det är inte acceptabelt att det på sina håll är kilometersträckor mellan behållarna. På många platser behövs även askkoppar för att undvika att fimpar slängs på marken. Stadsvicevärdar ska finnas, vars uppgift ska vara att rapportera om och se till att nedskräpning, skadegörelse och klotter åtgärdas. Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta, dock ska det ske i proposition med övriga investeringar i exempelvis skolan och äldreomsorgen Det ska säkerställas att gator, vägar, cykelbanor och trottoarer går att ta sig fram på vintertid, på ett säkert sätt. 28

29 7.7.3 Mål Antalet nybyggda bostäder anpassade efter invånarnas behov ska öka Klotter och nedskräpning som idag kraftigt försämrar stadsbilden ska minska. Antalet områden i kommunen som medborgarna upplever som otrygga ska minska. Antalet hållplatser med cykelparkeringar ska öka. 7.8 Miljö och räddningstjänstnämnden Besparingar Prioriteringar Eskilstuna har en underbemannad utryckningsstyrka. Ska vi kunna hålla en god säkerhet och säkerställa att uppsatta mål nås och att liv räddas måste resurser avsättas för att öka utryckningsstyrkan. En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare. Det långt gångna arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta. Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en livscykelanalys, först utföras Mål Åtgärder ska påbörjas vid minst 5 % av alla förorenade områden i riskklass 1 och 2. Andelen medborgare som vet hur de ska agera vid brand och olycka ska öka. Vid larm om brand eller olycka ska räddningstjänsten vara på plats inom 10 minuter i minst 80 % av fallen. 29

30 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan Torshälla Stads Nämnd Torshälla stads nämnd är unik då den hanterar flertalet områden inom sitt geografiska område. Samtliga av våra prioriteringar och besparingar läggs och dras från de övriga nämnder. Endast justeringar för ökat effektiviseringskrav, höjd skolpeng och demografi är gjorda på rambudgeten. Justeringar i rambudget mellan Torshälla stads nämnd och övriga nämnder görs under verksamhetsåret Besparingar Lika som övriga nämnder inom respektive områden Prioriteringar Lika som övriga nämnder inom respektive områden Mål Lika som övriga nämnder inom respektive områden. 30

31 8 Investeringar När det gäller investeringar anser vi att det är viktigt att inte göra fler sådana än vad som är försvarbart i ett läge då behovet av resurser är starkt inom de flesta av kommunens verksamheter. Investeringar som ligger utanför kommunens kärnuppdrag är vi restriktiva med att göra. Under rubrik 9 Investeringsbudget finns hela vår investeringsbudget där vi har rödmarkerat de bortprioriterade investeringarna. Nya investeringar har vi grönmarkerat. Nedan följer en kort beskrivning över hur vi valt att prioritera. 8.1 Prioriteringar Nytt äldreboende/trygghetsboende I takt med att kommunens äldre ökar behövs det fler boendeplatser. Det pågår en beredning som undersöker behovet av utformning och antalet platser. I vår investeringsbudget reserverar vi pengar för ändamålet och inväntar rapporten från nämnda beredning. Ökade driftkostnader för personal finansieras via demografipengarna samt ökad driftram. Upprustning av befintliga skollokaler Efter flertalet verksamhetsbesök och samtal med lärare och skolpersonal kan vi konstatera att behovet av en rejäl upprustning av skolans lokaler finns. I vår investeringsbudget reserverar vi pengar för ändamålet och överlåter till tjänstemännen vilka lokaler som ska prioriteras. Nya förskoleplatser Eftersom kommunen växer behövs det även byggas fler förskoleplatser. Investeringen syftar också till att minska barngrupperna. Ökade driftkostnader för personal finansieras via demografipengarna samt genom ökad skolpeng till förskolorna. Förbättrad framkomlighet i centrum Trafiksituationen i de centrala delarna av kommunen är under all kritik. Långa trafikköer hör numera tyvärr till vardagen för de bilburna Eskilstunaborna. Det skapar inte bara irritation bland invånarna utan leder också till ökat buller och onödigt miljöutsläpp. Resurserna ska användas för att förbättra framkomligheten kortsiktigt och långsiktigt. Det kan handla om att ha dubbelfiliga vägar och rondeller som lättar upp köbildningarna, samt utreda möjligheten att leda bort trafiken från centrum. 31

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer