A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960"

Transkript

1 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, Förmånsslag Förmånsslagen är ålderspension, invalidpension och änkepension. 2. Planens omfattning Ålderspensionen intjänas från och med den månaden efter den, varunder man uppnår 25 och kvinna 30 års ålder. Invalid- och änkepensionsskydd inträder från och med den månad tjänsteman uppnår 21 års ålder. Planen är icke tillämplig på tjänsteman, som uttryckligen anställts som vikarie eller tillfälligt för visst uppdrag av kortvarig natur eller innehar anställning utgörande bisyssla. På prov anställd tjänsteman faller under planen vid samma tidpunkt som den, så vid företaget gällande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor blir tillämpligt på honom,. Finnes ej sådant kollektivavtal eller saknar kollektivavtalet särskilda regler om sådan tidpunkt, blir planen tillämplig på tjänsteman, sedan provtjänstgöringen fortgått sex månader. 3. Pensionsålder Pensionsåldern är 65 år för man och 60 år för kvinna, såvida ej annan pensionsålder gäller eller framdeles överenskommes. Överenskommelse om höjning av nu gällande pensionsåldrar utöver 65 respektive 60 år förutsätter medverkan av vederbörande arbetsgivareförbund och berört tjänstemannaförbund. Arbetsgivare och enskild tjänsteman må träffa överenskommelse om anställning efter pensionsåldern och om villkoren härför. 4. Pensionsmedförande lön Pensionsmedförande är lön intill 15 x de vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen om försäkring för allmän tillläggspension. I pensionsmedförande lön ingår fast lön, sådan lön som behandlas i andra stycket nedan samt naturaförmåner i form av kost eller bostad; nämnda naturaförmåner värderas enligt källskattetabellen. Övriga naturaförmåner, övertids- och skiftersättning samt liknande, skall ej inräknas i den pensionsmedförande lönen. För tjänsteman avlönad helt eller delvis med provision, tantiem, produktionspremie eller liknande skall följande gälla. Pensionsmedförande lön är den genomsnittliga totala lönen under närmast föregående tre år. För tjänstemän, för vilka sådant genomsnitt icke kan beräknas, avgör arbetsgivaren vilket lönebelopp, som skall vara pensionsmedförande. 5. Ålderspensionens storlek Full ålderspension utgår med nedan angivna procenttal a) för lön eller lönedel intill 7,5 x det i punkt 4 angivna basbeloppet, före 67 år 65 b) dito efter 67 år 10 c) för lönedel över 7,5 x basbeloppet 32,5 Ålderspensionen före 67 år minskas vid samtidigt utgående förtidspension från den allmänna tilläggspensioneringen, invalidpension från folkpensioneringen, livränta eller sjukpenning enligt yrkesskadeförsäkringen eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt med sådant belopp, att de sammanlagda förmånsbeloppen ej överstiger full ålderspension enligt denna plan (utan tjänstetidsreduktion). 6. Pensionsgrundande tjänstetid Full pension utgår till tjänsteman, som intill pensionsåldern kan beräknas uppnå en pensionsgrundande tjänstetid om 360 månader. Vid kortare beräknad tjänstetid nedsättes de enligt punkt 5 beräknade pensionsförmånerna med 1/360 för varje månad, som fattas i 360. (Därest antalet månader från 25 års ålder för man och 30 års ålder för kvinna intill pensionsåldern understiger 360, utbytes talet 360 mot det lägre talet.) Såsom pensionsgrundande tjänstetid medräknas även halva antalet år, som tjänsteman efter fyllda 25 år för man och 30 år för kvinna varit fortlöpande anställd som arbetare vid företaget. Har tjänsteman genom anställning hos annan arbetsgivare förvärvat pensionsrätt enligt en pensioneringsplan likvärdig med denna skall dels den tid, under vilken ifrågavarande pensionsrätt förvärvats, räknas som tjänstetid hos företaget enligt första stycket, dels ifrågavarande pensionsrätt inrymmas i förmånerna enligt denna plan. Finns betydande skiljaktigheter mellan pensioneringsplanerna, anpassas tjänstetiden med hänsyn härtill. PROTOKOLLSANTECKNING 1 Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även tid, då tjänsteman som på grund av arbetsoförmåga åtnjuter invalidpension. Detsamma gäller tjänstledighet till följd av sjukdom liksom tjänstledighet i samband med havandeskap eller barnsbörd under högst tre månader. PROTOKOLLSANTECKNING 2 För tjänstemän, vars intjänandetid för full pension enligt den 31 december 1959 gällande pensionsvillkor är kortare än 360 månader och som då har mindre än 30 år till pensionsåldern, skall talet 360 reduceras i proportion härtill

2 7. Nedsättning vid lönehöjning, då mindre än 5 år återstår till pensionsåldern Vid lönehöjning, då mindre än 5 år återstår till pensionsåldern, nedsättes de enligt punkterna 5 och 6 beräknade ökningarna av förmånerna med 1/60 för varje månad, varmed återstående tid till pensionsåldern understiger 60 månader. Begränsningen tillämpas dock ej beträffande den del av en lönehöjning, som motsvarar en under föregående år av annan orsak än en ändring av de indirekta skatterna inträffad stegring av socialstyrelsens konsumentprisindex. (1949 = 100). Stegring av index före den 1 juli 1960 skall dock ej beaktas vid tillämpningen av detta stycke. 8. Rätt till invalidpension Rätt till invalidpension inträder, om tjänstemannen är till minst 50 procent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall och sådan arbetsoförmåga under de senaste 12 månaderna förelegat mer än 90 dagar, antingen i en följd eller i perioder av minst 30 dagars varaktighet. För att ersättning skall utgå vid återfall i arbetsoförmåga erfordras härjämte, att denna varar minst 30 dagar. För rätt till invalidpension enligt denna plan erfordras vidare, att tjänstemannen till försäkringsinrättningen eller vid ej försäkringsmässig pensionering till arbetsgivaren skriftligen överlåter sin rätt till eventuell invalidpension från AFP och förtidspension från ATP. I övrigt gäller beträffande rätt till invalidpensionen samt i tillämpliga delar anmälningsskyldighet m.m. SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F:19:59 9 och 10). 9. Invalidpensionens storlek Vid fullständig arbetsoförmåga utgår invalidpension, vilken i förening med eventuellt fribrev punkt C 1 uppgår till samma belopp som ålderspension före 67 år enligt bestämmelserna i punkterna 5, 6 och 7. Vid partiell arbetsoförmåga utgår invalidpension med så stor del av fullt belopp, som svarar mot graden av arbetsoförmåga. Är tjänsteman berättigad till sjukpenning eller livränta på grund av obligatorisk sjukförsäkring eller yrkesskadeförsäkring eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt, nedsättes invalidpensionen för varje kalendermånad under vilken sjukpenning eller livränta för någon tid uppbäres enligt SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: mom. 3 jämte anm.). 10. Rätt till änkepension Rätt till änkepension föreligger, därest änkepension ej utgår enligt den allmänna tilläggspensioneringen på grund av att äktenskapet varat mindre än fem år och tjänstemannen ej efterlämnar barn, som tillika är barn till änkan. I övrigt gäller beträffande rätt till änkepensionen i tillämpligadelar SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: ). 11. Änkepensionens storlek Änkepension utgår i förening med fribrev enligt C 1 med 40% av den ålderspension mannen är berättigad till enligt punkt 5 a). 12. Utbyte av pensionsrätt Vid försäkringsmässig pensionering äger försäkringsanstalten bestämma, att förfallen pension eller pensionsrätt enligt fribrev skall utbytas emot ett efter försäkringsmässiga grunder beräknat, omedelbart utfallande kapitalbelopp. Detta gäller dock endast pension för tid, under vilken den understiger 500 kronor om året. Vid bedömningen av huruvida pensionsrätten under-stiger nämnda kronbelopp skall med avseende på fribrev endast ålderspensionen beaktas. 13. Pensionsrätt vid avgång ur tjänst före pensionsåldern Vid avgång ur tjänst före pensionsåldern utan samband med inträffat pensionsfall är tjänsteman, som uppnått 25 år för man och 30 år för kvinna, berättigad till intjänad pensionsrätt. Vid annan än försäkringsmässig pensionering beräknas intjänad pension, med iakttagande av löneförloppet under den gångna tjänstetiden, på samma sätt som om pensionsförmånerna i sin helhet varit försäkrade i SPP. Vid sådan pensionering äger arbetsgivaren rätt att inlösa den intjänade pensionsrätten i försäkringsinrättning. 14. Besked om pensionsförmåner m.m. Tjänsteman skall erhålla skriftligt beskedom för honom gällande pensionsförmåner enligt denna rekommendation. Inträder förändring av pensionsförmånernas storlek för tjänsteman, skall han skriftligen underrättas även härom. 15. Planens ikraftträdande Planen träder i kraft med avseende på ålderspension den 1 januari 1960 och med avseende på invalidpension den 1 januari 1962; dock skall invalidpension ej utgå före den 1 januari Vid företag, vilka vid tidpunkten för denna rekommendations antagande ej utfäst ålderspension, skall planen träda i kraft senast från och med den 1 januari Tjänstetid före planens ikraftträdande beaktas i den mån, som framgår av punkt B 2. Det enskilda företaget skall före 1960 års utgång underrätta tjänstemännen om från och med vilken tidpunkt företaget avser att tillämpa planen

3 FÖRHANDL1NGSPROTOKOLL Ärende: Pensionsproblem aktualiserade genom lagen om försäkring för allmän tilläggspension (ATP) Parter: Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund Tid: 30 juni 1960 Plats: Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm Närvarande: För: Svenska Arbetsgivareföreningen Fil.dr Sven Schwartz, ordförande Direktör Bertil Kugelberg Direktör Curt-Steffan Giesecke Direktör Lennart Cronqvist För: Svenska Industritjänstemannaförbundet Förbundsordförande Harald Adamsson Ombudsman Göte Johansson För: Sveriges Arbetsledareförbund Förbundsordförande Sune Eriksson Ombudsman Sigvard Gustavsson 1 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade Herr Ordföranden, att uppgörelse träffats enligt följande: Organisationerna överenskommer om bifogade rekommendation rörande dels plan för kompletterande pensionsförmåner, vid sidan av lagen om försäkring för allmän tillläggspension och lagen om folkpensionering, samt plan för grupplivförsäkring dels lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemännens pensionsvillkor, 2 För behandling av sådana eventuella tvister, som enligt rekommendationen i sista hand skall avgöras i särskild ordning, inrättar organisationerna en pensionsskiljenämnd. Denna nämnd skall bestå av två representanter för SAF, en för SIF och en för SALF. Därjämte utser organisationerna gemensamt opartisk ordförande. 3 Parterna rekommenderar SPP att införa sådan riskförsäkring som erfordras för beredande av invalid- och familjepensionsskydd under åren i enlighet med I C 2. Anvisningar om nuvarande pensionsutfästelser m.m. 4 Parterna är ense om att verka för att från ATP respektive AFP utgående förtids- respektive invalidpensionsbelopp må efter företeende av fullmakt från den pensionsberättigade tjänstemannen uppbäras av den arbetsgivare eller försäkringsinrättning, som för tid som beloppen avser utgivit invalidpension enligt del I i rekommendationen. 5 Utöver vad som framgår av denna överenskommelse har SIF och SALF icke några anspråk på lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemännens pensionsvillkor i enlighet med den under 1 angivna rekornmendationen. 6 Därest förutsättningarna för rekommendationen i något avseende skulle undergå mer väsentliga förändringar, skall rekommendationen ändras på grund härav. Som sådana väsentliga förändringar skall ändringar av ATP, AFP eller annan sociallagstiftning betraktas, exempelvis en ändring av ATPs eller AFPs pensionsnivå. 7 Rekommendationen gäller såvitt avser del I tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader från vardera sidan Parterna är ense om att rekommendationen ej må uppsägas att upphöra före den 1 januari Att jämte Herr Ordföranden justera protokollet utsågs Herrar Adamsson och Eriksson. Vid protokollet Lennart Cronqvist Justerat Sven Schwartz Harald Adamsson Sune Eriksson - 3 -

4 Överenskommelse om rekommendation rörande dels plan för kompletterande pensionsförmåner vid sidan av lagen om försäkring för allmän tilläggspension och lagen om folkpensionering, samt plan för grupplivförsäkring, dels lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemännens pensionsvillkor. Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) och Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) har denna dag överenskommit om följande rekommendation. SAF uppmanar för sin del anslutande förbund att antaga rekommendationen. Har arbetsgivareförbund senast den 1 september 1960 meddelat SIF och SALF, att rekommendationen antagits, gäller mellan förbundet och tiänstemannaorganisationerna punkterna I och II nedan såsom rekommendation och punkt III såsom kollektivavtal med därvid gängse giltighetsområde. Därest arbetsgivareförbund utfärdar rekommendation enligt punktema I och II, skall anslutet företag senast den 15 oktober 1960 meddela tjänstemännen, huruvida det avser att tillämpa rekommendationen. SIF och SALF rekommenderar sina medlemmar vid berörda företag att godkänna de förändringar av nuvarande pensionsvillkor, som rekommendationen avser. Enas arbetsgivareförbund och tjänstemannaorganisationerna om annan rekommendation, skall denna träda i den centrala rekommendationens ställe. I. PLAN FÖR KOMPLETTERANDE PENSIONSFÖRMÅNER M.M. Kompletterande pensionsförmåner enligt nedan under A angivna plan beredes av företagen med iakttagande av vad som anges nedan under B. Övergångsbestämmelser. Förmånerna beredes enligt det enskilda företagets bestämmande antingen genom tecknande av pensionsförsäkring eller på annat sätt som kan anses vara betryggande. Beträffande nuvarande pensionsutfästelser m.m. tillämpas de anvisningar, som ges under C. En särskild plan för grupplivförsäkring (kapitalförsäkring mot riskpremie) finnes intagen under D. PROTOKOLLSANTECKNING SAF, SIF och SALF skall under hösten 1960 gemensamt undersöka, under vilka förutsättningar pensionsutfästelser vid annan än försäkringsmässig pensionering kan anses vara tryggade. Härvid skall de i bilagda handling redovisade riktlinjerna i första hand övervägas (bilaga) *. A. Plan för kompletterande pensionsförmåner. Se sid 1 B. Övergångsbestämmelser 1. Planen omfattar ej manlig tjänsteman, som är född senast den 30 juni 1896 eller under tiden 1 januari - 30 juni 1897, och ej heller kvinnlig tjänsteman född senast den 30 juni Vid annan pensionsålder än 65 år för man och 60 år för kvinna skall denna övergångsbestämmelse och punkten C 4 vid sin tillämpning, anpassas med hänsyn härtill. 2. Tjänsteman som före den 1 januari 1960 erhållit utfästelse om ålderspension, tillgodoräknas vid beräkning av pensionsförmåner enligt denna plan även sådan tjänstetid före nämnda datum på vilken nämnda utfästelse baserats. Högst så lång tjänstetid må dock tillgodoräknas, som erfordras för att tillsammans med den återstående beräknade tjänstetiden efter den 1 januari 1960 intill pensionsåldern uppgå till 30 tjänsteår. (Därest kortare intjänandetid för full pension än 30 år gäller enligt protokollsanteckning 2 till punkt A 6, skall talet 30 utbytas mot det lägre talet.) Vidare skall för tid före den 1 januari 1960 tillgodoräknad tjänstetid höjas respektive reduceras i den utsträckning så anges nedan under a) och b) a) Pensionsnivå om 60% enligt den 31 december 1959 gällande pensionsvillkor Tjänstetid före den 1 januari 1960 multipliceras med faktorn Pensionsrätt på lönehöjning oberoende av åldern vid lönehöjningstillfället 1.2 Pensionsrätt på lönehöjning enligt a) 60-delsregeln 1.1 b) 120- och 180-delsregeln 1.0 c) 240-delsregeln 0.9 Ingen pensionsrätt på lönehöjning a) 5 år före pensionsåldern 1.0 b) 10 år före pensionsåldern 0.9 c) 15 år före pensionsåldern 0.8 Därest pension enligt 1959 års pensionsvillkor ej är i princip 60% av pensionsmedförande lön eller är bestämd på annat sätt än i förhållande till lönen (t.ex. K-system, G-system eller pension bestämd till vissa krontal), skall de lokala parterna med ledning av de ovan angivna fallen överenskomma om i vilken utsträckning tjänstetid före den 1 januari 1960 skall tillgodoräknas. b) För tjänsteman, vars pensionsutfästelse enligt 1959 års pensionsvillkor för lön till kronor x det i pla-nens punkt 4 angivna basbeloppet) reducerats till av begränsning av pensionsmedförande lön ("pensionstak"), reduceras i motsvarande mån tjänstetid före den 1 januari 1960, i förekommande fall modifierad enligt a. *Bilaga utlämnad i detta tryck - 4 -

5 3. För tjänsteman född före 1914 och med en pensionsålder om 65 år ökas det i punkt A 5 b) angivna procenttalet med 2.25 procentenheter för varje år tjänstemannen är född före 1914 eller, därest tjänstemannen enligt 1959 års pensionsvillkor var berättigad till en ålderspension om minst 60% av slutlönen utan uttunning vid sena löneökningar, med 2.75 procentenheter. För tjänsteman med en pensionålder om 60 år ökas det i punkt A 5 b) angivna procenttalet för tjänsteman född före 1914 med dels 13,75 procentenheter, dels 2.25 procentenheter, för varje år tjänstemannen är född före 1914 eller, därest tjänstemannen enligt 1959 års pensionsvillkor var berättigad till en ålderspension om minst 60% av slutlönen utan uttunning vid sena löneökningar, med 2,75 procentenheter; för tjänsteman född med dels 6.25 procentenheter, dels 0,75 procentenheter för varje år tjänstemannen är född före 1924 men efter 1913; samt för tjänsteman född med 1.25 procentenheter för varje år tjänstemannen är född före 1929 men efter Vid andra pensionsåldrar än 65 och 60 år skall antalet procentenheter anpassas med hänsyn därtill. För tjänsteman, som ej erhållit utfästelse om ålderspension, sker icke förhöjning enligt denna punkt. 4. Därest ålderspensionen enligt 1959 års pensionsvillkor var antastbar, skall ålderspensionen enligt 1959 års pensions-villkor vara antastbar till den del den med tillämpning av bestämmelserna i punkt 2 ovan baserats på tjänstetid före den 1 januari Därest del av ålderspensionen var antastbar gäller vad nu sagts delen i fråga. C. Anvisningar om nuvarande pensionsutfästelser m.m. 1. Vid det enskilda företaget gällande oantastbara pensionsutfästelser nedsättes i vad avser invalid- och familjepension till det fribrev, vartill tjänstemannen skulle ha varit berättigad vid avgång ur tjänst den 31 december Vid nämnda tidpunkt intjänat fribrevsvärde avseende ålderspension inräknas i ålderspensionen enligt denna plan. Om ålderspensionen enligt fribrevsvärdet är lägre före men högre efter 67 år än ålderspensionen enligt planen, skall planens ålderspension före 67 år nedsättas, dock högst med ett belopp motsvarande värdet av fribrevsöverskottet efter 67 år. 2. Vid invalid- och familjepensionsfall, som inträffar under åren , tillämpas vid det enskilda företaget gällande pensionsvillkor. För pensionsfall, som inträffar under 1962, skall dock pensionen enligt nämnda pensionsvillkor utges endast för Vid försäkringsmässig pensionering upprätthålls pensionsskyddet enligt denna punkt genom en ren riskförsäkring i förening med eventuellt fribrev enligt punkt 1 ovan. 3. Nuvarande kapitalunderstöd gäller intill den 31 december 1960, då de nedsättes till fribrev. 4. För manlig tjänsteman, som är född senast den 30 juni 1896 eller under tiden 1 januari - 30 juni 1897, och för kvinnlig tjänsteman född senast den 30 juni 1902 gäller nuvarande pensionsvillkor. Pensionsutfästelserna nedsättes sålunda ej till fribrev. 5. Tidigare pensionsvillkor upphör i övrigt att gälla från och med den 1 januari D. Plan för grupplivförsäkring (kapitalförsäkring mot riskpremie). Se sid 114 II LÖNEJUSTERING I ANSLUTNING TILL FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTEMÄNNENS PENSIONSVILLKOR A. Lönejustering göres, såvida ej annat framgår av nedanstående protokollsanteckningar, för (a) tjänsteman som erhållit utfästelse om ålderspension innan denna rekommendation antagits av respektive arbetsgivareförbund; (b) tjänsteman som vid fortsatt anställning efter den 31 december om lagen om försäkring för allmän tilläggspension ej blivit genomförd - skulle ha erhållit utfästelse om ålderspension, därest för honom tillämpats de pensionsbestämmelser, som den 31 december 1959 gällde vid företaget. PROTOKOLLSANTECKNING 1 Lönejustering göres även för tjänsteman med kontraktslön, därest det ej av omständigheterna framgår, att detta ej varit avsikten, då kontraktet upprättades respektive förnyades. PROTOKOLLSANTECKNING 2 Har tjänsteman slutat sin anställning efter den 31 december 1959 utan att i förekommande fall ha erhållit den rekommenderade 16nejusteringen, skall han senast den 31 december 1960 hos arbetsgivaren anmäla sitt anspråk i detta hänseende. Försummas detta, har tjänstemannen förlorat sin rätt att till stöd för sitt anspråk åberopa denna rekommendation. PROTOKOLLSANTECKNING 3 Har vid avtal om anställning bevisligen överenskommits, att den avtalade lönen skall gälla oavsett kommande central rekommendation om lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemannens pensionsvillkor, skall därav berörd tjänsteman icke omfattas av den del av denna rekommendation, som avser lönejustering. PROTOKOLLSANTECKNING 4 Lönejustering göres icke, därest det varit klart mellan arbetsgivare och tjänsteman, att vid företaget gällande pensionsbestämmelser icke skulle komma att tillämpas för tjänstemannen, exempelvis om han avböjt erbjuden utfästelse om.ålderspension. PROTOKOLLSANTECKNING 5 Lönejusteringen göres icke för tjänsteman som enligt I B, punkt 1, ej skall omfattas av pensionsplanen. B. Lönejusteringen fastställes enligt nedanstående regler. 1. Tjänstemannens aktuella lön minskas med hans egenpensionsavgift sålunda: - 5 -

6 Fall A (a) ovan Därest pensionsutfästelsen givits senast den 31 december 1959 avdrages tjänstemannens egenpensionsavgift per den 31 december Därest pensionsutfästelsen givits tidigast den 1 januari 1960 och senast dagen för denna rekommendations antagande av respektive arbetsgivareförbund avdrages tjänstemannens aktuella egenpensionsavgift. Har tjänstemannen provisoriskt sluppit erlägga egenpensionsavgift, avdrages den avgift han eljest skulle varit skyldig att erlägga. Fall A (b) ovan Avdrag göres för den egenpensionsavgift tjänstemannen skulle ha varit skyldig att erlägga per den 31 december 1959, därest han vid denna tidpunkt erhållit utfästelse om ålderspension. Ett lönetillägg utgår från och med den 1 januari I punkt 2 nedan anges lönetilläggets storlek i procent av den pensionsmedförande lönen den 31 december För tjänsteman, som anställts efter den 31 december 1959 och erhållit pensionsutfästelse, utgår lönetillägget från och med den dag, då pensionsutfästelsen gavs, och beräknas på den pensionsmedförande lönen vid nämnda tidpunkt. 2. Lönetilläggets storlek beror av den pensionsutfästelse, som den 31 december 1959 gällde för tjänstemannen eller som därefter givits. Den beräknas i olika fall enligt följande regler: a) Grupp 1: Pensionen enligt 1959 års pensionsvillkor är bestämd till viss procent av pensionsmedförande lön. Lönetillägget varierar i detta fall med tjänstemannens pensionsvillkor på det sätt som framgår av nedanstående tabell. Lönetillägg med i nedanstående tabell angivna procenttal göres på helt pensionsmedförande lön eller lönedel, Medför lönedel endast begränsad pensionsrätt, reduceras tabellens procenttal i proportion härtill vid justeringen av ifrågavarande lönedel. Lönetillägget må ej understiga tjänstemannens egenpensionsavgift, såvida denna ej överstiger 8% för man respektive 6% för kvinna. Därest 1959 års pensionsvillkor vid det enskilda företaget ej motsvarar något av de i tabellen angivna fallen, skall de lokala parterna överenskomma om tillämpligt, procenttal med ledning av tabellen. b) Grupp 2: Pensionen enligt 1959 års pensionsvillkor är bestämd på annat sätt än i förhållande till lönen (t.ex. K-system, G- system eller pension bestämd till visst krontal): LÖNETILLÄGG I PROCENT AV PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN 1959 års pensionsvillkor Pensionsrätt på lönehöjning oberoende av åldern vid lönehöjningstillfället Pensionsrätt på lönehöjning begränsad enligt Ingen pensionsrätt på lönehöjning år 10 år 15 år delsregeln före pensionsåldern Pensionsnivå: 68% el högre % % % % % % % % % De lokala parterna skall i detta fall med ledning av reglerna för grupp 1 bedöma, huruvida lönejustering skall genomföras och i så fall överenskomma om lönetilläggets storlek, bestämd i procent av pensionsmedförande lön. I fall av krontalpension skall härvid, därest annan utgångspunkt saknas, såsom pensionsmedförande lön anses den utgående lönen vid den tidpunkt, då krontalspensionen fastställdes. Kan tidpunkten eller den då utgående lönens storlek ej uträknas, skall såsom pensionsmedförande lön anses den lön, av vilken pensionsbeloppet den 31 december 1959 utgjorde 40 procent. Anmärkning till B 2: Efter lokal överenskommelse må lönetillägget i stället göras med samma procenttal för alla tjänstemän, som är berättigade till lönetillägg. Procenttalet fastställes därvid så, att arbetsgivarens kostnad blir densamma som vid en lönejustering enligt a. respektive b. III. FREDSPLIKT OCH FÖRHANDLINGSORDNING A. Följer arbetsgivare delarna I och II i rekommendationen eller motsvarande avsnitt i annan rekommendation, om vilken arbetsgivareförbund och tjänstemannaorganisation enats, gäller därmed fredsplikt med avseende å de i rekommendationen reglerade frågorna. B. Tvister rörande i rekommendationens del I och II reglerade frågor skall behandlas i enlighet med förhandlingsordningen mellan SAF och SIF respektive mellan SAF och SALF. Därest huvudavtalet icke antagits i viss bransch, skall dettas förhandlingsordning dock tillämpas, såvida icke annan förhandlingsordning är gällande mellan parterna i branschen. Tvist rörande rekommendationens tolkning eller tillämpning är att betrakta som rättstvist. Tvist emedan företag ostridigt vägrat att följa rekommendationen är däremot att betrakta som "annan" intressetvist enligt respektive huvudavtal. C. Har i nedan angivna fall tvist ej kunnat lösas vid central förhandling, göres följande inskränkning beträffande 3 i huvudavtalet med SIF respektive 6 i huvudavtalet med SALF

7 Tvist om vilka pensionsutfästelser, som gäller vid det enskilda företaget, skall med bindande verkan för rekommendationens tillämpning avgöras av den pensionsskiljenämnd, som inrättats genom särskild överenskommelse mellan SAF, SIF och SALF. Motsvarande regel skall gälla, där annan förhandlingsordning än huvudavtalets finns gällande mellan parterna i en bransch. D, Har arbetsgivareförbund lämnat besked till tjänstemannaorganisationerna om att förbundet icke är berett att anta rekommendationen, är tjänstemannaorganisationerna oförhindrade att påkalla förhandlingar med arbetsgivareförbundet om kollektivavtalsreglering av de i rekommendationen behandlade frågorna. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Fråga om ändring av SPP:s återbäringsgrunder Parter Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund Tid 27 juni 1960 Plats Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm Närvarande För Svenska Arbetsgivareföreningen Direktör Bertil Kugelberg, ordförande Direktör Lennart Cronqvist För Svenska Industritjänstemannaförbundet Förbundsordförande Harald Adamsson Ombudsman Göte Johansson För Sveriges Arbetsledareförbund Förbundsordförande Sune Eriksson Ombudsman Sigvard Gustavsson 1 Det antecknades, att SPP begärt ett uttalande av parterna beträffande frågan om ändring av SPP:s återbäringsgrunder. Parterna samrnanträdde nu för att diskutera denna begäran. 2 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade Herr Ordföranden, att man enats om följande. Herrar Kugelberg, Eriksson och Johansson skulle i SPP:s styrelse å parternas vägnar göra ett uttalande av det innehåll, som anges nedan; SPP:s verkställande direktör skulle i förväg underrättas härom. - Organisationerna rekommenderar SPP:s styrelse att söka stadfästelse på återbäringsgrunder, så utformade att återbäringsmedel må, oavsett från vilka försäkringar medlen härrör, användas såsom tillägg till pensionstagares förmåner som kompensation för levnadskostnadsersättning som kan ha inträffat efter pensionsfallet. Enligt organisationernas mening utgör en sådan anordning ett gemensamt intresse för SPP:s passiva och aktiva medlemmar. 3 Att jämte Herr Ordföranden justera protokollet utsågos Herrar Eriksson och Johansson. Vid protokollet Justerat Lennart Cronqvist Bertil Kugelberg Sune Eriksson Göte Johansson - 7 -

8 Beteckning Ärende Protokoll Frågor rörande tillämpningen av pensionsuppgörelsen Parter Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund Tid 7 och 12 oktober 1960 Plats Närvarande Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm För Svenska Arbetsgivareföreningen Direktör Curt-Steffan Giesecke, ordförande Direktör Lennart Cronqvist Direktör Sven Hydén Sekreterare Sven-Wilhelm Beckman Sekreterare Ulf Nilsson, vid protokollet Sekreterare Inge Svensson För Svenska Industritjänstemannaförbundet Förbundsordförande Harald Adamsson Ombudsman Göte Johansson För Sveriges Arbetsledareförbund Förbundsordförande Sune Eriksson Ombudsman Sigvard Gustavsson Den 7 oktober 1 Ett antal frågor rörande tillämpningen av uppgörelsen i pensionsfrågan den 30 juni 1960 upptogs till diskussion vid sammanträdet. 2 I följande frågor nåddes enighet om nedan angivna beslut: IA 1. Undantagande från planen av tjänstemän med dåligt hälsotillstånd Tjänsteman, som på grund av sitt dåliga hälsotillstånd enligt av SPP tillämpade regler ej kan beviljas försäkring, faller utanför planens bestämmelser rörande invalidpension och änkepension. IA3 2. Tidpunkten för pensionsålderns inträde Nuvarande praxis rörande tidpunkten för pensionsåldems inträde bibehålles, vilket innebär att ålderspensionen som regel utgår från och med kalendermånaden efter den, under vilken pensionsåldern uppnås. Är pensionsåldern 67 år skall dock ålderspensionen utgå från och med den kalendermåndad, under vilken denna ålder uppnås. På begäran uttalade SAF, att man funne det ofta vara en praktisk ordning vid lägre pensionsålder än 67 år att en tjänsteman. kvarstår i tjänsten hela den kalendermånad, under vilken pensionsåldern uppnås. Om tjänstemannen istället slutar i och med det han uppnår pensionsåldern synes det vara en naturlig ordning att tjänstemannen erhåller den pension, som belöper på resterande del av månaden. I B2 3. Inverkan på tidigare pensionsnivå av samordning med AFP I B 3 Om i en pensionsplan intagits bestämmelser, att ålderspensionen från och med 67 år skall reduceras på grund av att allmän II B folkpension då börjar utgå, skall detta anses reducera pensionsnivån under hela pensionärstiden. Utgångspunkt för beräkningen av en från pensionsåldern uppskattad pensionsnivå skall härvid vara, att en reduktion med kronor vid en pensionsålder om 65 år för män och 60 år för kvinnor innebär en sänkning av pensionsnivån med 8%. Vid pensionsåldrama 62 år för män och 57 år för kvinnor blir sänkningen 6%, vid pensionsåldrarna 67 år för män och 62 år för kvinnor 9%. Vid andra pensionsåldrar görs motsvarande beräkningar. Vid andra reduktionsbelopp än kronor uträknas sänkningen i procent enligt formeln reduktionsbeloppet x det procenttal, som.är tillämpligt för ifrågavarande pensionsåldrar I B2b 4. Medtagande av naturaförmåner och provisioner vid beräkning av tjänstetidsfaktorn enligt I B 2 b Har enligt tidigare pensionsvillkor provision,, tantiem, produktionspremie eller liknande samt naturaförmåner i form av kost eller bostad ej varit pensionsmedförande, skall reduktion enligt I B 2 b ske för tjänsteman, som uppbär sådana inkomstslag. Detta innebär, således, att tjänstetid före 1960 reduceras med förhållandet mellan den gamla pensionsmedförande lönen och den som gäller enligt planen. Om naturaförmåner tidigare varit pensionsmedförande, skall de värderas enligt de tidigare tillämpade principerna vid jämförelsen av pensionstaken såväl enligt den gamla som den nya planen.. - I C1 5. Dispositionsrätten över fribrevsvärde i vissa fall För män under 25 år och kvinnor under 30 år skall ålderspensionen nedsättas till fribrevsvärde och kvarstå med detta belopp tills de nämnda åldrarna uppnås och intjänande av ålderspension enligt den nya planen skall börja. Dylikt fribrevsvärde skall inräknas i ålderspensionen enligt planen. Denna regel skall även tillämpas för det fall tjänsteman, tillträtt ny anställning efter årsskiftet 1959/

9 I D 6. Uppkomna överskottsmedel vid grupplivförsäkrtng Det uttalades, att försäkringsbolagen bör anpassa sina premier för den nya grupplivförsäkringen så nära som möjligt till de faktiskt utgående förmånerna. Uppkommer likväl överskott under ett år, bör detta användas till förstärkning av utfallande för-säkringsbelopp enligt hittillsvarande praxis. II A 7. Undre åldersgräns för lönejustering Parterna är ense om att en lämplig undre åldersgräns för erhållande av lönejustering är, att tjänstemarmen under 1960 skall ha fyllt 18 år. Lönejustering till sådan tjänsteman utgår från och med den 1 januari Uppgörelsen innebär dock i och för sig ej hinder för att ge även yngre tjänstemän lönejustering. II B 8. Lönetilläggets storlek vid 24%-linjen Lönetillägget vid den s.k. 24%-linjen (22% för, kvinnor) skall utgöra 15%. 3 IA15 Planens ikraftträdande Det noterades, att parterna har olika uppfattning om när den nya pensionsplanen skall träda i kraft vid företag, som givit pensionsutfästelser till vissa tjänstemän men ej till andra. SAF hävdar, att frågan om planens ikraftträdande skall behandlas individuellt för varje tjänsteman beroende på om denne erhållit utfästelse eller ej, SIF och SALF hävdar, att frågan om en pensionsplan i princip gäller för företaget eller ej skall vara avgörande för tidpunkten för planens ikraftträdande för samtliga tjänstemän. Parterna vidhöll sina ståndpunkter men enades om att avgöra eventuella tvister från fall till fall. 4 Följande frågor bordlades för senare avgörande: IB 4 1. Kvarstående antastbarhet Det noterades, att parterna rörande den kvarstående antastbarheten hos pensionsutfästelser vidhåller de ståndpunkter som redovisas på sid. 42 under I B 4 i SAF:kommentar till pensionsuppgörelsen. IC1-2 I samband härmed förklarade sig SAF beredd rekommendera företagen att ge viss utfyllnad vid antastbar familjepensionsutfästelse på sätt angives på sid. 45 nederst i nämnda kommentar. Den 12 oktober 5 Intervallerna i lönetilläggstabellen Parterna enades om att vid inplacering i lönetilläggstabellen under II B av en pensionsnivå uttryckt i form av ett decimalbråk skall förfaras enligt följande typexempel: En pensionsnivå från och med 47,0 till och med 47,4% inplaceras i intervallet "43-47%" samt en pensionsnivå från och med 47,5 till och med 47,9% i intervallet "48-52%". 6 Att jämte Herr Ordföranden justera protokollet utsågs herrar Johansson och Eriksson. Vid protokollet Justerat Ulf Nilsson Curt-Steffan Giesecke Göte Johansson Sune Eriksson Överenskommelse mellan SAF, SIF OCH SALF Organisationerna är ense om att förlänga giltighetstiden av den mellan dem den 30 juni 1960 träffade överenskommelsen om rekommendation rörande dels plan för kompletterande pensionsförmåner, dels plan för grupplivförsäkring till och med den 31 mars Samtidigt framflyttas sista dag för uppsägning till den 31 mars Organisationerna är vidare ense om att pensions- och försäkringsfall samt intjänande av pensionsförmåner under tiden till och med den 31 mars 1966 definitivt skall regleras enligt reglerna i 1960 års pensionsöverenskommelse. Stockholm den 13 december 1965 SVENSKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN Curt-Steffan Giesecke SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET Göte Johansson SVERIGES ARBETSLEDAREFÖRBUND Sune Eriksson - 9 -

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension.

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension. A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1969 Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 1969 med beaktande av dels de bestämmelser som protokollsanteckningen ovan innehåller (se sid 23), dels de övergångsbestämmelser

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972 BILAGA Avtal om tjänstegrupplivsäkring, 1972 i SIF/SALF/CF-avtalet: mellan... (arbetsgivarbundet) samt Svenska Industritjänstemannabundet (SIF), Sveriges Arbetsledarebund (SALF)och Sveriges Civilingenjörsbund

Läs mer

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1987-09-17 Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

1 (6) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL KFS. Plats. Tid 2008-06-10 Parter

1 (6) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL KFS. Plats. Tid 2008-06-10 Parter FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2008-06-10 1 (6) Ärende Förhandling angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09 samt ändringar i PA-KFS Plats KFS Tid 2008-06-10 Parter Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen. Sveriges Byggindustrier Löneavtal Sveriges Byggindustrier och Unionen är ense om följande löneavtal att gälla för arbetsgivarförbundens medlemsföretag och Unionens medlemmar vid dessa. Avtalet gäller för

Läs mer

Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet. Avtal om ITP och TGL 2005-03-10

Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet. Avtal om ITP och TGL 2005-03-10 Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet PTK Avtal om ITP och TGL 2005-03-10 INNEHÅLL Förord 5 Basbelopp i ITP-planen 6 ITP-planen - Avtal A ITP-planen 1 Förmåner 7 2 Planens omfattning 11

Läs mer

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF)

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) ÖVERENSKOMMELSE mellan MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) och SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND (CF) 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007 prolongera

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Introduktion Här redovisas nu, april 2005, gällande avtalstext för ITP-planen. Uppdatering har gjorts av avsnitt C. Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring, enligt förhandlingsprotokoll 2005-03-10.

Läs mer

1. Personer som i sin anställning har exponerats för asbest rekommenderas att genomgå av socialstyrelsen anvisad hälsoundersökning.

1. Personer som i sin anställning har exponerats för asbest rekommenderas att genomgå av socialstyrelsen anvisad hälsoundersökning. ÖVERENSKOMMELSE mellan å ena sidan Grafiska Arbetsgivareförbundet och å andra sidan Grafiska Fackförbundet, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund. I anslutning till den

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2015-07-21 RiB 15 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Löneavtal Löneprinciper. Bilaga 1 ( B1Lön)

Löneavtal Löneprinciper. Bilaga 1 ( B1Lön) Bilaga 1 (31-2004-7-B1Lön) Löneavtal 2004-2007 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, avtalsområde Folkhögskola och SFHL, Lärarnas Samverkansråd, SKTF

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Riktlinjer för lokal lönesättning och löneutveckling

Riktlinjer för lokal lönesättning och löneutveckling Riktlinjer för lokal lönesättning och löneutveckling Gemensamma utgångspunkter Lönesättning och löneutveckling sker mot bakgrund av de förhållanden som skapar företagets/organisationens ekonomiska förutsättningar.

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Avtal om regler vid asbestexponering

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Kf 35/03 Bilaga SVENSKA PM 1 (6), KOMMUNFÖRBUNDET 2001-06-15, CIRKULÄR NR 2001:65 Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda I denna PM kommenteras Bestämmelser

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Vem omfattas av A-KAP-KL

Vem omfattas av A-KAP-KL Vem omfattas av A-KAP-KL I vänsterkolumnen nedan beskrivs avtalsinnehållet i A-KAP-KL. Högerkolumnen innehåller en mer utvecklad beskrivning, och ibland en beskrivning över av vad förändringen innebär.

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler Avtalskod 83 Arbetsgivarföreningen SRAO Överenskommelse om konkurrensklausuler Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 50 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN Avtal om regler vid asbestexponering ÖVERENSKOMMELSE Ersättning

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Avtal om lönebildning

Avtal om lönebildning Avtal om lönebildning för fristående skolor och förskolor samt uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1 maj 2007 31 dec 2009 SKTF, 1 maj 2007 31 dec

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Utvecklingsavtal. med överenskommelse om förslagsverksamhet 1985-09-09

Utvecklingsavtal. med överenskommelse om förslagsverksamhet 1985-09-09 Utvecklingsavtal med överenskommelse om förslagsverksamhet 1985-09-09 Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK med överenskommelse om förslagsverksamhet 1985-09-09 Svenskt Näringsliv bildades den 29

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2007-02-12 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller för anställningsskydd,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2810-2012 1(2) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: : SRAT: Tjänstetandläkarföreningen: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för tiden 2012-06-01

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Personal Ekonomi/Finans Arbetsdomstolens dom 1998 nr 109 angående fråga om pensionsfordran Bilagor: AD-dom 1998 nr 109

Personal Ekonomi/Finans Arbetsdomstolens dom 1998 nr 109 angående fråga om pensionsfordran Bilagor: AD-dom 1998 nr 109 Cirkulärnr: 1998:152 Diarienr: 1998/2281 P-cirknr: 1998-2:54 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: AD, Pensioner Anders Mellberg Kerstin Ehlin Datum: 1998-09-21 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer