A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960"

Transkript

1 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, Förmånsslag Förmånsslagen är ålderspension, invalidpension och änkepension. 2. Planens omfattning Ålderspensionen intjänas från och med den månaden efter den, varunder man uppnår 25 och kvinna 30 års ålder. Invalid- och änkepensionsskydd inträder från och med den månad tjänsteman uppnår 21 års ålder. Planen är icke tillämplig på tjänsteman, som uttryckligen anställts som vikarie eller tillfälligt för visst uppdrag av kortvarig natur eller innehar anställning utgörande bisyssla. På prov anställd tjänsteman faller under planen vid samma tidpunkt som den, så vid företaget gällande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor blir tillämpligt på honom,. Finnes ej sådant kollektivavtal eller saknar kollektivavtalet särskilda regler om sådan tidpunkt, blir planen tillämplig på tjänsteman, sedan provtjänstgöringen fortgått sex månader. 3. Pensionsålder Pensionsåldern är 65 år för man och 60 år för kvinna, såvida ej annan pensionsålder gäller eller framdeles överenskommes. Överenskommelse om höjning av nu gällande pensionsåldrar utöver 65 respektive 60 år förutsätter medverkan av vederbörande arbetsgivareförbund och berört tjänstemannaförbund. Arbetsgivare och enskild tjänsteman må träffa överenskommelse om anställning efter pensionsåldern och om villkoren härför. 4. Pensionsmedförande lön Pensionsmedförande är lön intill 15 x de vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen om försäkring för allmän tillläggspension. I pensionsmedförande lön ingår fast lön, sådan lön som behandlas i andra stycket nedan samt naturaförmåner i form av kost eller bostad; nämnda naturaförmåner värderas enligt källskattetabellen. Övriga naturaförmåner, övertids- och skiftersättning samt liknande, skall ej inräknas i den pensionsmedförande lönen. För tjänsteman avlönad helt eller delvis med provision, tantiem, produktionspremie eller liknande skall följande gälla. Pensionsmedförande lön är den genomsnittliga totala lönen under närmast föregående tre år. För tjänstemän, för vilka sådant genomsnitt icke kan beräknas, avgör arbetsgivaren vilket lönebelopp, som skall vara pensionsmedförande. 5. Ålderspensionens storlek Full ålderspension utgår med nedan angivna procenttal a) för lön eller lönedel intill 7,5 x det i punkt 4 angivna basbeloppet, före 67 år 65 b) dito efter 67 år 10 c) för lönedel över 7,5 x basbeloppet 32,5 Ålderspensionen före 67 år minskas vid samtidigt utgående förtidspension från den allmänna tilläggspensioneringen, invalidpension från folkpensioneringen, livränta eller sjukpenning enligt yrkesskadeförsäkringen eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt med sådant belopp, att de sammanlagda förmånsbeloppen ej överstiger full ålderspension enligt denna plan (utan tjänstetidsreduktion). 6. Pensionsgrundande tjänstetid Full pension utgår till tjänsteman, som intill pensionsåldern kan beräknas uppnå en pensionsgrundande tjänstetid om 360 månader. Vid kortare beräknad tjänstetid nedsättes de enligt punkt 5 beräknade pensionsförmånerna med 1/360 för varje månad, som fattas i 360. (Därest antalet månader från 25 års ålder för man och 30 års ålder för kvinna intill pensionsåldern understiger 360, utbytes talet 360 mot det lägre talet.) Såsom pensionsgrundande tjänstetid medräknas även halva antalet år, som tjänsteman efter fyllda 25 år för man och 30 år för kvinna varit fortlöpande anställd som arbetare vid företaget. Har tjänsteman genom anställning hos annan arbetsgivare förvärvat pensionsrätt enligt en pensioneringsplan likvärdig med denna skall dels den tid, under vilken ifrågavarande pensionsrätt förvärvats, räknas som tjänstetid hos företaget enligt första stycket, dels ifrågavarande pensionsrätt inrymmas i förmånerna enligt denna plan. Finns betydande skiljaktigheter mellan pensioneringsplanerna, anpassas tjänstetiden med hänsyn härtill. PROTOKOLLSANTECKNING 1 Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även tid, då tjänsteman som på grund av arbetsoförmåga åtnjuter invalidpension. Detsamma gäller tjänstledighet till följd av sjukdom liksom tjänstledighet i samband med havandeskap eller barnsbörd under högst tre månader. PROTOKOLLSANTECKNING 2 För tjänstemän, vars intjänandetid för full pension enligt den 31 december 1959 gällande pensionsvillkor är kortare än 360 månader och som då har mindre än 30 år till pensionsåldern, skall talet 360 reduceras i proportion härtill

2 7. Nedsättning vid lönehöjning, då mindre än 5 år återstår till pensionsåldern Vid lönehöjning, då mindre än 5 år återstår till pensionsåldern, nedsättes de enligt punkterna 5 och 6 beräknade ökningarna av förmånerna med 1/60 för varje månad, varmed återstående tid till pensionsåldern understiger 60 månader. Begränsningen tillämpas dock ej beträffande den del av en lönehöjning, som motsvarar en under föregående år av annan orsak än en ändring av de indirekta skatterna inträffad stegring av socialstyrelsens konsumentprisindex. (1949 = 100). Stegring av index före den 1 juli 1960 skall dock ej beaktas vid tillämpningen av detta stycke. 8. Rätt till invalidpension Rätt till invalidpension inträder, om tjänstemannen är till minst 50 procent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall och sådan arbetsoförmåga under de senaste 12 månaderna förelegat mer än 90 dagar, antingen i en följd eller i perioder av minst 30 dagars varaktighet. För att ersättning skall utgå vid återfall i arbetsoförmåga erfordras härjämte, att denna varar minst 30 dagar. För rätt till invalidpension enligt denna plan erfordras vidare, att tjänstemannen till försäkringsinrättningen eller vid ej försäkringsmässig pensionering till arbetsgivaren skriftligen överlåter sin rätt till eventuell invalidpension från AFP och förtidspension från ATP. I övrigt gäller beträffande rätt till invalidpensionen samt i tillämpliga delar anmälningsskyldighet m.m. SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F:19:59 9 och 10). 9. Invalidpensionens storlek Vid fullständig arbetsoförmåga utgår invalidpension, vilken i förening med eventuellt fribrev punkt C 1 uppgår till samma belopp som ålderspension före 67 år enligt bestämmelserna i punkterna 5, 6 och 7. Vid partiell arbetsoförmåga utgår invalidpension med så stor del av fullt belopp, som svarar mot graden av arbetsoförmåga. Är tjänsteman berättigad till sjukpenning eller livränta på grund av obligatorisk sjukförsäkring eller yrkesskadeförsäkring eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt, nedsättes invalidpensionen för varje kalendermånad under vilken sjukpenning eller livränta för någon tid uppbäres enligt SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: mom. 3 jämte anm.). 10. Rätt till änkepension Rätt till änkepension föreligger, därest änkepension ej utgår enligt den allmänna tilläggspensioneringen på grund av att äktenskapet varat mindre än fem år och tjänstemannen ej efterlämnar barn, som tillika är barn till änkan. I övrigt gäller beträffande rätt till änkepensionen i tillämpligadelar SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: ). 11. Änkepensionens storlek Änkepension utgår i förening med fribrev enligt C 1 med 40% av den ålderspension mannen är berättigad till enligt punkt 5 a). 12. Utbyte av pensionsrätt Vid försäkringsmässig pensionering äger försäkringsanstalten bestämma, att förfallen pension eller pensionsrätt enligt fribrev skall utbytas emot ett efter försäkringsmässiga grunder beräknat, omedelbart utfallande kapitalbelopp. Detta gäller dock endast pension för tid, under vilken den understiger 500 kronor om året. Vid bedömningen av huruvida pensionsrätten under-stiger nämnda kronbelopp skall med avseende på fribrev endast ålderspensionen beaktas. 13. Pensionsrätt vid avgång ur tjänst före pensionsåldern Vid avgång ur tjänst före pensionsåldern utan samband med inträffat pensionsfall är tjänsteman, som uppnått 25 år för man och 30 år för kvinna, berättigad till intjänad pensionsrätt. Vid annan än försäkringsmässig pensionering beräknas intjänad pension, med iakttagande av löneförloppet under den gångna tjänstetiden, på samma sätt som om pensionsförmånerna i sin helhet varit försäkrade i SPP. Vid sådan pensionering äger arbetsgivaren rätt att inlösa den intjänade pensionsrätten i försäkringsinrättning. 14. Besked om pensionsförmåner m.m. Tjänsteman skall erhålla skriftligt beskedom för honom gällande pensionsförmåner enligt denna rekommendation. Inträder förändring av pensionsförmånernas storlek för tjänsteman, skall han skriftligen underrättas även härom. 15. Planens ikraftträdande Planen träder i kraft med avseende på ålderspension den 1 januari 1960 och med avseende på invalidpension den 1 januari 1962; dock skall invalidpension ej utgå före den 1 januari Vid företag, vilka vid tidpunkten för denna rekommendations antagande ej utfäst ålderspension, skall planen träda i kraft senast från och med den 1 januari Tjänstetid före planens ikraftträdande beaktas i den mån, som framgår av punkt B 2. Det enskilda företaget skall före 1960 års utgång underrätta tjänstemännen om från och med vilken tidpunkt företaget avser att tillämpa planen

3 FÖRHANDL1NGSPROTOKOLL Ärende: Pensionsproblem aktualiserade genom lagen om försäkring för allmän tilläggspension (ATP) Parter: Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund Tid: 30 juni 1960 Plats: Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm Närvarande: För: Svenska Arbetsgivareföreningen Fil.dr Sven Schwartz, ordförande Direktör Bertil Kugelberg Direktör Curt-Steffan Giesecke Direktör Lennart Cronqvist För: Svenska Industritjänstemannaförbundet Förbundsordförande Harald Adamsson Ombudsman Göte Johansson För: Sveriges Arbetsledareförbund Förbundsordförande Sune Eriksson Ombudsman Sigvard Gustavsson 1 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade Herr Ordföranden, att uppgörelse träffats enligt följande: Organisationerna överenskommer om bifogade rekommendation rörande dels plan för kompletterande pensionsförmåner, vid sidan av lagen om försäkring för allmän tillläggspension och lagen om folkpensionering, samt plan för grupplivförsäkring dels lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemännens pensionsvillkor, 2 För behandling av sådana eventuella tvister, som enligt rekommendationen i sista hand skall avgöras i särskild ordning, inrättar organisationerna en pensionsskiljenämnd. Denna nämnd skall bestå av två representanter för SAF, en för SIF och en för SALF. Därjämte utser organisationerna gemensamt opartisk ordförande. 3 Parterna rekommenderar SPP att införa sådan riskförsäkring som erfordras för beredande av invalid- och familjepensionsskydd under åren i enlighet med I C 2. Anvisningar om nuvarande pensionsutfästelser m.m. 4 Parterna är ense om att verka för att från ATP respektive AFP utgående förtids- respektive invalidpensionsbelopp må efter företeende av fullmakt från den pensionsberättigade tjänstemannen uppbäras av den arbetsgivare eller försäkringsinrättning, som för tid som beloppen avser utgivit invalidpension enligt del I i rekommendationen. 5 Utöver vad som framgår av denna överenskommelse har SIF och SALF icke några anspråk på lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemännens pensionsvillkor i enlighet med den under 1 angivna rekornmendationen. 6 Därest förutsättningarna för rekommendationen i något avseende skulle undergå mer väsentliga förändringar, skall rekommendationen ändras på grund härav. Som sådana väsentliga förändringar skall ändringar av ATP, AFP eller annan sociallagstiftning betraktas, exempelvis en ändring av ATPs eller AFPs pensionsnivå. 7 Rekommendationen gäller såvitt avser del I tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader från vardera sidan Parterna är ense om att rekommendationen ej må uppsägas att upphöra före den 1 januari Att jämte Herr Ordföranden justera protokollet utsågs Herrar Adamsson och Eriksson. Vid protokollet Lennart Cronqvist Justerat Sven Schwartz Harald Adamsson Sune Eriksson - 3 -

4 Överenskommelse om rekommendation rörande dels plan för kompletterande pensionsförmåner vid sidan av lagen om försäkring för allmän tilläggspension och lagen om folkpensionering, samt plan för grupplivförsäkring, dels lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemännens pensionsvillkor. Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) och Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) har denna dag överenskommit om följande rekommendation. SAF uppmanar för sin del anslutande förbund att antaga rekommendationen. Har arbetsgivareförbund senast den 1 september 1960 meddelat SIF och SALF, att rekommendationen antagits, gäller mellan förbundet och tiänstemannaorganisationerna punkterna I och II nedan såsom rekommendation och punkt III såsom kollektivavtal med därvid gängse giltighetsområde. Därest arbetsgivareförbund utfärdar rekommendation enligt punktema I och II, skall anslutet företag senast den 15 oktober 1960 meddela tjänstemännen, huruvida det avser att tillämpa rekommendationen. SIF och SALF rekommenderar sina medlemmar vid berörda företag att godkänna de förändringar av nuvarande pensionsvillkor, som rekommendationen avser. Enas arbetsgivareförbund och tjänstemannaorganisationerna om annan rekommendation, skall denna träda i den centrala rekommendationens ställe. I. PLAN FÖR KOMPLETTERANDE PENSIONSFÖRMÅNER M.M. Kompletterande pensionsförmåner enligt nedan under A angivna plan beredes av företagen med iakttagande av vad som anges nedan under B. Övergångsbestämmelser. Förmånerna beredes enligt det enskilda företagets bestämmande antingen genom tecknande av pensionsförsäkring eller på annat sätt som kan anses vara betryggande. Beträffande nuvarande pensionsutfästelser m.m. tillämpas de anvisningar, som ges under C. En särskild plan för grupplivförsäkring (kapitalförsäkring mot riskpremie) finnes intagen under D. PROTOKOLLSANTECKNING SAF, SIF och SALF skall under hösten 1960 gemensamt undersöka, under vilka förutsättningar pensionsutfästelser vid annan än försäkringsmässig pensionering kan anses vara tryggade. Härvid skall de i bilagda handling redovisade riktlinjerna i första hand övervägas (bilaga) *. A. Plan för kompletterande pensionsförmåner. Se sid 1 B. Övergångsbestämmelser 1. Planen omfattar ej manlig tjänsteman, som är född senast den 30 juni 1896 eller under tiden 1 januari - 30 juni 1897, och ej heller kvinnlig tjänsteman född senast den 30 juni Vid annan pensionsålder än 65 år för man och 60 år för kvinna skall denna övergångsbestämmelse och punkten C 4 vid sin tillämpning, anpassas med hänsyn härtill. 2. Tjänsteman som före den 1 januari 1960 erhållit utfästelse om ålderspension, tillgodoräknas vid beräkning av pensionsförmåner enligt denna plan även sådan tjänstetid före nämnda datum på vilken nämnda utfästelse baserats. Högst så lång tjänstetid må dock tillgodoräknas, som erfordras för att tillsammans med den återstående beräknade tjänstetiden efter den 1 januari 1960 intill pensionsåldern uppgå till 30 tjänsteår. (Därest kortare intjänandetid för full pension än 30 år gäller enligt protokollsanteckning 2 till punkt A 6, skall talet 30 utbytas mot det lägre talet.) Vidare skall för tid före den 1 januari 1960 tillgodoräknad tjänstetid höjas respektive reduceras i den utsträckning så anges nedan under a) och b) a) Pensionsnivå om 60% enligt den 31 december 1959 gällande pensionsvillkor Tjänstetid före den 1 januari 1960 multipliceras med faktorn Pensionsrätt på lönehöjning oberoende av åldern vid lönehöjningstillfället 1.2 Pensionsrätt på lönehöjning enligt a) 60-delsregeln 1.1 b) 120- och 180-delsregeln 1.0 c) 240-delsregeln 0.9 Ingen pensionsrätt på lönehöjning a) 5 år före pensionsåldern 1.0 b) 10 år före pensionsåldern 0.9 c) 15 år före pensionsåldern 0.8 Därest pension enligt 1959 års pensionsvillkor ej är i princip 60% av pensionsmedförande lön eller är bestämd på annat sätt än i förhållande till lönen (t.ex. K-system, G-system eller pension bestämd till vissa krontal), skall de lokala parterna med ledning av de ovan angivna fallen överenskomma om i vilken utsträckning tjänstetid före den 1 januari 1960 skall tillgodoräknas. b) För tjänsteman, vars pensionsutfästelse enligt 1959 års pensionsvillkor för lön till kronor x det i pla-nens punkt 4 angivna basbeloppet) reducerats till av begränsning av pensionsmedförande lön ("pensionstak"), reduceras i motsvarande mån tjänstetid före den 1 januari 1960, i förekommande fall modifierad enligt a. *Bilaga utlämnad i detta tryck - 4 -

5 3. För tjänsteman född före 1914 och med en pensionsålder om 65 år ökas det i punkt A 5 b) angivna procenttalet med 2.25 procentenheter för varje år tjänstemannen är född före 1914 eller, därest tjänstemannen enligt 1959 års pensionsvillkor var berättigad till en ålderspension om minst 60% av slutlönen utan uttunning vid sena löneökningar, med 2.75 procentenheter. För tjänsteman med en pensionålder om 60 år ökas det i punkt A 5 b) angivna procenttalet för tjänsteman född före 1914 med dels 13,75 procentenheter, dels 2.25 procentenheter, för varje år tjänstemannen är född före 1914 eller, därest tjänstemannen enligt 1959 års pensionsvillkor var berättigad till en ålderspension om minst 60% av slutlönen utan uttunning vid sena löneökningar, med 2,75 procentenheter; för tjänsteman född med dels 6.25 procentenheter, dels 0,75 procentenheter för varje år tjänstemannen är född före 1924 men efter 1913; samt för tjänsteman född med 1.25 procentenheter för varje år tjänstemannen är född före 1929 men efter Vid andra pensionsåldrar än 65 och 60 år skall antalet procentenheter anpassas med hänsyn därtill. För tjänsteman, som ej erhållit utfästelse om ålderspension, sker icke förhöjning enligt denna punkt. 4. Därest ålderspensionen enligt 1959 års pensionsvillkor var antastbar, skall ålderspensionen enligt 1959 års pensions-villkor vara antastbar till den del den med tillämpning av bestämmelserna i punkt 2 ovan baserats på tjänstetid före den 1 januari Därest del av ålderspensionen var antastbar gäller vad nu sagts delen i fråga. C. Anvisningar om nuvarande pensionsutfästelser m.m. 1. Vid det enskilda företaget gällande oantastbara pensionsutfästelser nedsättes i vad avser invalid- och familjepension till det fribrev, vartill tjänstemannen skulle ha varit berättigad vid avgång ur tjänst den 31 december Vid nämnda tidpunkt intjänat fribrevsvärde avseende ålderspension inräknas i ålderspensionen enligt denna plan. Om ålderspensionen enligt fribrevsvärdet är lägre före men högre efter 67 år än ålderspensionen enligt planen, skall planens ålderspension före 67 år nedsättas, dock högst med ett belopp motsvarande värdet av fribrevsöverskottet efter 67 år. 2. Vid invalid- och familjepensionsfall, som inträffar under åren , tillämpas vid det enskilda företaget gällande pensionsvillkor. För pensionsfall, som inträffar under 1962, skall dock pensionen enligt nämnda pensionsvillkor utges endast för Vid försäkringsmässig pensionering upprätthålls pensionsskyddet enligt denna punkt genom en ren riskförsäkring i förening med eventuellt fribrev enligt punkt 1 ovan. 3. Nuvarande kapitalunderstöd gäller intill den 31 december 1960, då de nedsättes till fribrev. 4. För manlig tjänsteman, som är född senast den 30 juni 1896 eller under tiden 1 januari - 30 juni 1897, och för kvinnlig tjänsteman född senast den 30 juni 1902 gäller nuvarande pensionsvillkor. Pensionsutfästelserna nedsättes sålunda ej till fribrev. 5. Tidigare pensionsvillkor upphör i övrigt att gälla från och med den 1 januari D. Plan för grupplivförsäkring (kapitalförsäkring mot riskpremie). Se sid 114 II LÖNEJUSTERING I ANSLUTNING TILL FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTEMÄNNENS PENSIONSVILLKOR A. Lönejustering göres, såvida ej annat framgår av nedanstående protokollsanteckningar, för (a) tjänsteman som erhållit utfästelse om ålderspension innan denna rekommendation antagits av respektive arbetsgivareförbund; (b) tjänsteman som vid fortsatt anställning efter den 31 december om lagen om försäkring för allmän tilläggspension ej blivit genomförd - skulle ha erhållit utfästelse om ålderspension, därest för honom tillämpats de pensionsbestämmelser, som den 31 december 1959 gällde vid företaget. PROTOKOLLSANTECKNING 1 Lönejustering göres även för tjänsteman med kontraktslön, därest det ej av omständigheterna framgår, att detta ej varit avsikten, då kontraktet upprättades respektive förnyades. PROTOKOLLSANTECKNING 2 Har tjänsteman slutat sin anställning efter den 31 december 1959 utan att i förekommande fall ha erhållit den rekommenderade 16nejusteringen, skall han senast den 31 december 1960 hos arbetsgivaren anmäla sitt anspråk i detta hänseende. Försummas detta, har tjänstemannen förlorat sin rätt att till stöd för sitt anspråk åberopa denna rekommendation. PROTOKOLLSANTECKNING 3 Har vid avtal om anställning bevisligen överenskommits, att den avtalade lönen skall gälla oavsett kommande central rekommendation om lönejustering i anslutning till förändringar av tjänstemannens pensionsvillkor, skall därav berörd tjänsteman icke omfattas av den del av denna rekommendation, som avser lönejustering. PROTOKOLLSANTECKNING 4 Lönejustering göres icke, därest det varit klart mellan arbetsgivare och tjänsteman, att vid företaget gällande pensionsbestämmelser icke skulle komma att tillämpas för tjänstemannen, exempelvis om han avböjt erbjuden utfästelse om.ålderspension. PROTOKOLLSANTECKNING 5 Lönejusteringen göres icke för tjänsteman som enligt I B, punkt 1, ej skall omfattas av pensionsplanen. B. Lönejusteringen fastställes enligt nedanstående regler. 1. Tjänstemannens aktuella lön minskas med hans egenpensionsavgift sålunda: - 5 -

6 Fall A (a) ovan Därest pensionsutfästelsen givits senast den 31 december 1959 avdrages tjänstemannens egenpensionsavgift per den 31 december Därest pensionsutfästelsen givits tidigast den 1 januari 1960 och senast dagen för denna rekommendations antagande av respektive arbetsgivareförbund avdrages tjänstemannens aktuella egenpensionsavgift. Har tjänstemannen provisoriskt sluppit erlägga egenpensionsavgift, avdrages den avgift han eljest skulle varit skyldig att erlägga. Fall A (b) ovan Avdrag göres för den egenpensionsavgift tjänstemannen skulle ha varit skyldig att erlägga per den 31 december 1959, därest han vid denna tidpunkt erhållit utfästelse om ålderspension. Ett lönetillägg utgår från och med den 1 januari I punkt 2 nedan anges lönetilläggets storlek i procent av den pensionsmedförande lönen den 31 december För tjänsteman, som anställts efter den 31 december 1959 och erhållit pensionsutfästelse, utgår lönetillägget från och med den dag, då pensionsutfästelsen gavs, och beräknas på den pensionsmedförande lönen vid nämnda tidpunkt. 2. Lönetilläggets storlek beror av den pensionsutfästelse, som den 31 december 1959 gällde för tjänstemannen eller som därefter givits. Den beräknas i olika fall enligt följande regler: a) Grupp 1: Pensionen enligt 1959 års pensionsvillkor är bestämd till viss procent av pensionsmedförande lön. Lönetillägget varierar i detta fall med tjänstemannens pensionsvillkor på det sätt som framgår av nedanstående tabell. Lönetillägg med i nedanstående tabell angivna procenttal göres på helt pensionsmedförande lön eller lönedel, Medför lönedel endast begränsad pensionsrätt, reduceras tabellens procenttal i proportion härtill vid justeringen av ifrågavarande lönedel. Lönetillägget må ej understiga tjänstemannens egenpensionsavgift, såvida denna ej överstiger 8% för man respektive 6% för kvinna. Därest 1959 års pensionsvillkor vid det enskilda företaget ej motsvarar något av de i tabellen angivna fallen, skall de lokala parterna överenskomma om tillämpligt, procenttal med ledning av tabellen. b) Grupp 2: Pensionen enligt 1959 års pensionsvillkor är bestämd på annat sätt än i förhållande till lönen (t.ex. K-system, G- system eller pension bestämd till visst krontal): LÖNETILLÄGG I PROCENT AV PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN 1959 års pensionsvillkor Pensionsrätt på lönehöjning oberoende av åldern vid lönehöjningstillfället Pensionsrätt på lönehöjning begränsad enligt Ingen pensionsrätt på lönehöjning år 10 år 15 år delsregeln före pensionsåldern Pensionsnivå: 68% el högre % % % % % % % % % De lokala parterna skall i detta fall med ledning av reglerna för grupp 1 bedöma, huruvida lönejustering skall genomföras och i så fall överenskomma om lönetilläggets storlek, bestämd i procent av pensionsmedförande lön. I fall av krontalpension skall härvid, därest annan utgångspunkt saknas, såsom pensionsmedförande lön anses den utgående lönen vid den tidpunkt, då krontalspensionen fastställdes. Kan tidpunkten eller den då utgående lönens storlek ej uträknas, skall såsom pensionsmedförande lön anses den lön, av vilken pensionsbeloppet den 31 december 1959 utgjorde 40 procent. Anmärkning till B 2: Efter lokal överenskommelse må lönetillägget i stället göras med samma procenttal för alla tjänstemän, som är berättigade till lönetillägg. Procenttalet fastställes därvid så, att arbetsgivarens kostnad blir densamma som vid en lönejustering enligt a. respektive b. III. FREDSPLIKT OCH FÖRHANDLINGSORDNING A. Följer arbetsgivare delarna I och II i rekommendationen eller motsvarande avsnitt i annan rekommendation, om vilken arbetsgivareförbund och tjänstemannaorganisation enats, gäller därmed fredsplikt med avseende å de i rekommendationen reglerade frågorna. B. Tvister rörande i rekommendationens del I och II reglerade frågor skall behandlas i enlighet med förhandlingsordningen mellan SAF och SIF respektive mellan SAF och SALF. Därest huvudavtalet icke antagits i viss bransch, skall dettas förhandlingsordning dock tillämpas, såvida icke annan förhandlingsordning är gällande mellan parterna i branschen. Tvist rörande rekommendationens tolkning eller tillämpning är att betrakta som rättstvist. Tvist emedan företag ostridigt vägrat att följa rekommendationen är däremot att betrakta som "annan" intressetvist enligt respektive huvudavtal. C. Har i nedan angivna fall tvist ej kunnat lösas vid central förhandling, göres följande inskränkning beträffande 3 i huvudavtalet med SIF respektive 6 i huvudavtalet med SALF

7 Tvist om vilka pensionsutfästelser, som gäller vid det enskilda företaget, skall med bindande verkan för rekommendationens tillämpning avgöras av den pensionsskiljenämnd, som inrättats genom särskild överenskommelse mellan SAF, SIF och SALF. Motsvarande regel skall gälla, där annan förhandlingsordning än huvudavtalets finns gällande mellan parterna i en bransch. D, Har arbetsgivareförbund lämnat besked till tjänstemannaorganisationerna om att förbundet icke är berett att anta rekommendationen, är tjänstemannaorganisationerna oförhindrade att påkalla förhandlingar med arbetsgivareförbundet om kollektivavtalsreglering av de i rekommendationen behandlade frågorna. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Fråga om ändring av SPP:s återbäringsgrunder Parter Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund Tid 27 juni 1960 Plats Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm Närvarande För Svenska Arbetsgivareföreningen Direktör Bertil Kugelberg, ordförande Direktör Lennart Cronqvist För Svenska Industritjänstemannaförbundet Förbundsordförande Harald Adamsson Ombudsman Göte Johansson För Sveriges Arbetsledareförbund Förbundsordförande Sune Eriksson Ombudsman Sigvard Gustavsson 1 Det antecknades, att SPP begärt ett uttalande av parterna beträffande frågan om ändring av SPP:s återbäringsgrunder. Parterna samrnanträdde nu för att diskutera denna begäran. 2 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade Herr Ordföranden, att man enats om följande. Herrar Kugelberg, Eriksson och Johansson skulle i SPP:s styrelse å parternas vägnar göra ett uttalande av det innehåll, som anges nedan; SPP:s verkställande direktör skulle i förväg underrättas härom. - Organisationerna rekommenderar SPP:s styrelse att söka stadfästelse på återbäringsgrunder, så utformade att återbäringsmedel må, oavsett från vilka försäkringar medlen härrör, användas såsom tillägg till pensionstagares förmåner som kompensation för levnadskostnadsersättning som kan ha inträffat efter pensionsfallet. Enligt organisationernas mening utgör en sådan anordning ett gemensamt intresse för SPP:s passiva och aktiva medlemmar. 3 Att jämte Herr Ordföranden justera protokollet utsågos Herrar Eriksson och Johansson. Vid protokollet Justerat Lennart Cronqvist Bertil Kugelberg Sune Eriksson Göte Johansson - 7 -

8 Beteckning Ärende Protokoll Frågor rörande tillämpningen av pensionsuppgörelsen Parter Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund Tid 7 och 12 oktober 1960 Plats Närvarande Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm För Svenska Arbetsgivareföreningen Direktör Curt-Steffan Giesecke, ordförande Direktör Lennart Cronqvist Direktör Sven Hydén Sekreterare Sven-Wilhelm Beckman Sekreterare Ulf Nilsson, vid protokollet Sekreterare Inge Svensson För Svenska Industritjänstemannaförbundet Förbundsordförande Harald Adamsson Ombudsman Göte Johansson För Sveriges Arbetsledareförbund Förbundsordförande Sune Eriksson Ombudsman Sigvard Gustavsson Den 7 oktober 1 Ett antal frågor rörande tillämpningen av uppgörelsen i pensionsfrågan den 30 juni 1960 upptogs till diskussion vid sammanträdet. 2 I följande frågor nåddes enighet om nedan angivna beslut: IA 1. Undantagande från planen av tjänstemän med dåligt hälsotillstånd Tjänsteman, som på grund av sitt dåliga hälsotillstånd enligt av SPP tillämpade regler ej kan beviljas försäkring, faller utanför planens bestämmelser rörande invalidpension och änkepension. IA3 2. Tidpunkten för pensionsålderns inträde Nuvarande praxis rörande tidpunkten för pensionsåldems inträde bibehålles, vilket innebär att ålderspensionen som regel utgår från och med kalendermånaden efter den, under vilken pensionsåldern uppnås. Är pensionsåldern 67 år skall dock ålderspensionen utgå från och med den kalendermåndad, under vilken denna ålder uppnås. På begäran uttalade SAF, att man funne det ofta vara en praktisk ordning vid lägre pensionsålder än 67 år att en tjänsteman. kvarstår i tjänsten hela den kalendermånad, under vilken pensionsåldern uppnås. Om tjänstemannen istället slutar i och med det han uppnår pensionsåldern synes det vara en naturlig ordning att tjänstemannen erhåller den pension, som belöper på resterande del av månaden. I B2 3. Inverkan på tidigare pensionsnivå av samordning med AFP I B 3 Om i en pensionsplan intagits bestämmelser, att ålderspensionen från och med 67 år skall reduceras på grund av att allmän II B folkpension då börjar utgå, skall detta anses reducera pensionsnivån under hela pensionärstiden. Utgångspunkt för beräkningen av en från pensionsåldern uppskattad pensionsnivå skall härvid vara, att en reduktion med kronor vid en pensionsålder om 65 år för män och 60 år för kvinnor innebär en sänkning av pensionsnivån med 8%. Vid pensionsåldrama 62 år för män och 57 år för kvinnor blir sänkningen 6%, vid pensionsåldrarna 67 år för män och 62 år för kvinnor 9%. Vid andra pensionsåldrar görs motsvarande beräkningar. Vid andra reduktionsbelopp än kronor uträknas sänkningen i procent enligt formeln reduktionsbeloppet x det procenttal, som.är tillämpligt för ifrågavarande pensionsåldrar I B2b 4. Medtagande av naturaförmåner och provisioner vid beräkning av tjänstetidsfaktorn enligt I B 2 b Har enligt tidigare pensionsvillkor provision,, tantiem, produktionspremie eller liknande samt naturaförmåner i form av kost eller bostad ej varit pensionsmedförande, skall reduktion enligt I B 2 b ske för tjänsteman, som uppbär sådana inkomstslag. Detta innebär, således, att tjänstetid före 1960 reduceras med förhållandet mellan den gamla pensionsmedförande lönen och den som gäller enligt planen. Om naturaförmåner tidigare varit pensionsmedförande, skall de värderas enligt de tidigare tillämpade principerna vid jämförelsen av pensionstaken såväl enligt den gamla som den nya planen.. - I C1 5. Dispositionsrätten över fribrevsvärde i vissa fall För män under 25 år och kvinnor under 30 år skall ålderspensionen nedsättas till fribrevsvärde och kvarstå med detta belopp tills de nämnda åldrarna uppnås och intjänande av ålderspension enligt den nya planen skall börja. Dylikt fribrevsvärde skall inräknas i ålderspensionen enligt planen. Denna regel skall även tillämpas för det fall tjänsteman, tillträtt ny anställning efter årsskiftet 1959/

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS tryckt december 2008 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m. Sveriges Civilingenjörsförbund (CF)

Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m. Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m Elektriska Installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Plåtslageriernas Riksförbund

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 1928 SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket 3 Avtal 5 1 Avtalets

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler Avtalskod 83 Arbetsgivarföreningen SRAO Överenskommelse om konkurrensklausuler Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer