Årsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2013-2015 2012-10-23"

Transkript

1 Årsplan

2 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa... 6 Arbete istället för bidrag Sommarjobb Förbättrat näringslivsklimat... 9 Sociala investeringar i barn och ungdomar Barnfattigdom Skola/Förskola inga överinskrivningar Förskoleklass Grundskolan Gymnasiet & Vuxenutbildningen Funktionshinderlots & Barn med särskilda behov Ökat byggande Fritid, idrott och kultur Äldreomsorg inga köer i äldreomsorgen Hållbar utveckling Hållbart resande - kollektivtrafik Buffémat är trevligt och hushållande Personalpolitik i framkant Ekonomi befolkningsutveckling-utblick Budget Finansiella mål Kärnverksamheten Politik, Upphandling, SOLTAK, Privat/Offentligt RR, FI, IV, Driftsplan Tilldelad budgetram.(volym, pris) Ekonomiska sammanställningar, Investeringsplan prioriteringar Fokus, särskilda prioriteringar Socialdemokraternas effektiviseringar/besparingar på 39,95 miljoner 41 Bilagor exell Resultaträkning, Finansieringsanalys, Driftsplan

3 Politiska utgångspunkter Kungälv har alla möjligheter, de bästa av förutsättningar. Socialdemokraterna i Kungälv står för trygghet, ansvar och utveckling. Genom samarbete når vi framgång. Vårt mål är full sysselsättning, Kungälv behöver fler jobb, nya jobb och gröna jobb. Alla behövs, alla gör skillnad och varje människa har rätt att nå sin fulla potential. Våra beslut skall leda till ökad ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska politiken skall bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. I Kungälv accepteras ingen barnfattigdom. Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. En välskött ekonomi är grunden för en fungerande välfärd. De finansiella målen ligger fast, för ytterst handlar det om god hushållning, solidaritet och rättvisa mot kommande generationer. Ekonomin måste utvecklas så vi lever på avkastningen av naturresurserna utan att förbruka dem. Det land, den region, den kommun som förmår ställa om samhället först kommer ha störst möjligheter till nya jobb och ökad välfärd i framtiden. Fokus, särskilda prioriteringar 2013 Socialdemokraterna tre tydliga prioriteringar är de små barnen, ungdomarna och de äldre. Genom att välja och välja bort ökar styrningen och möjligheten att förändra inom den ekonomiska ramen. Vi åtar oss av finansiella principiella skäl att höja VA och Renhållningstaxan, vilket ger högre överskott 2013 som minskar lånebehov. Politiska prioriteringar 17 miljoner - för små barn, ungdomarna och de äldre Inga överinskrivningar i förskola accepteras, inga större klasser, läxhjälp, sommarskola 8 miljoner Jobb & nolltolerans ungdomsarbetslöshet, stödanställningar, sommarjobb 5 miljoner Inga köer i äldreomsorgen accepteras, mer personlig hemtjänst 4 miljoner Polistiska besparingar 39,95 miljoner Alliansens underfinansierade årsplan/budget Övriga prioriteringar/ besparingar - 14 miljoner - 25,95 miljoner AFA-pengar investeras 2013 och framåt 36 miljoner Sociala investeringar i barn och unga, fond Personalinvesteringar, kompetens, arbetsmiljö 18 miljoner 18 miljoner Förslag: Kommunstyrelse/kommunchef får i uppdrag att utreda och lägga förslag till hur AFA-återbetalningen om 36 miljoner skall kunna reserveras från 2012 för att kunna användas kommande år för sociala investeringar i barn och unga samt personalinvesteringar (utan att vara resultatpåverkande). Investeringar platser Solberga äldreboende +18 miljoner Pendelparkeringar, kollektivtrafik + 4 Statshus/nämndhuset exploateringsfinansieras - 68 miljoner 2

4 Strategiska politiska mål Jobb och personal Fler jobb inte minst för unga Fler och växande företag med ökad handel och besöksnäring Personalpolitisk verksamhet i framkant med heltid som en rättighet Kommunen skall sträva efter jämställdhet i all sin verksamhet Utveckla hållbarhetsarbetet/underteckna deklarationen Ålborg +10 God livsmiljö Inför socioekonomiskt bokslut och fond Utveckla Kungälvs fritid, idrott och kultur Bra mat och matmiljö för unga som gamla Hållbar ekologisk utveckling Ökad planberedskap för klimatsmart bostadsbyggande Ökad kollektivtrafik, lägre taxa Utbyggd förnyelsebar energi och ökade klimatinvesteringar Blandad och balanserad bebyggelse med en större andel hyresrätter till rimlig hyra för alla Nybyggnation bör i första hand ske i central/serviceort och längs kollektivtrafikstråken Trygghet Mindre grupper i förskolan Högre kvalité inom vård, äldreomsorg och skola Ökad trygghet i vardagen Frihet Minskad barnfattigdom Ökad ekonomisk och social jämlikhet Dessa Socialdemokratiska strategiska mål på kommunfullmäktigenivå, har i detta förslag till Årsplan 2013 brutits ner till resultatmål för perioden

5 Budgetprocess Socialdemokraternas strategiska mål är tolkade och omskrivna till prioriterade resultatmål. Detta förslag är byggt på och jämförbart med förvaltningens förslag till årsplan. Den ekonomiska ramen är samma, men resultatmål, driftsplan med politiska och ekonomiska prioriteringar skiljer. Vi har ett högre budgeterat resultat Förvaltningen har bistått Socialdemokraterna förtjänstfullt i beräkningsarbetet för att detta förslag till Årsplan skall vara så genomförbart som möjligt inför verksamhetsplanernas utarbetande och beslut. Kommunstyrelsen har inte fullgjort sitt uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges beslut Socialdemokraterna är starkt kritiska till den politiska processen, ambitionerna fanns, men politisk samarbete och framförhållning i årsplanearbetet föll ihop. Det är inte acceptabelt att den Alliansstyrda förvaltningsledningen gör kraftiga svängningar i budgetförutsättningar ena veckan och andra veckan presenterar en underfinansierad budget 7 arbetsdagar innan beslut och att Alliansledning (efter ständiga påtryckningar) två arbetsdagar innan beslut presenterar sina besparingar för att få en budget i balans. Allt detta innebär att förtroendevalda måste presentera mer eller mindre väl avvägda ekonomisk politiska besparingar på mycket kort tid. Den processen missgynnar hela kommunstyrelsen ansvar, oppositionen i synnerhet och små partier i opposition särskilt. Vårt förslag innehåller dock en osäkerhetsgrad i besparingar på 9 miljoner. Vi konstaterar att hela budgetprocessen inte hållit tidtabell och målsättningar, slutsatsen är en underkänd insats och att arbetet på kommunstyrelsenivå måste starta än tidigare, vara tydligare och en högre detaljeringsgrad för att lyckas. Socialdemokraterna är mycket kritiska till att kommunstyrelsen inte fullgjort sitt uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en långsiktigt hållbar investeringsplan. Underlaget har presenterats så sent och är så omfattande att vi som parti inte mäktar med en egen fullständig genomgång för redovisade år, som dessutom borde varit fler, upp till 10 år. Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Förtydligande Strategiska förutsättningar I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Kungälvs kommuns styrmodell, antagen av KF , beskriver modellen för styrning och uppföljning. Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska förutsättningar vilken består av tre delar. Dessa är ekonomi, medarbetare (humankapital) och processer. Dessa tre är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan huruvida vi lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång begränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska målen. Som strategiska förutsättningar kan också nämnas att kommunens verksamhet styrs av lagar, förordningar och reglementen. 4

6 Fler jobb och växande företag Arbete och tillväxt Socialdemokratins viktigaste uppdrag för Sverige, Göteborg och Kungälv är arbete och tillväxt. Våra företag agerar i en alltmer globaliserad värld. För oss är det viktigt att höja vår kompetens till en världsledande nivå. Vi prioriterar att skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag, vi sätter innovation i centrum och vårt viktigaste arbetsmarknadspolitiska uppdrag är att stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden, nationellt, regionalt och lokalt. Vi drivs av övertygelsen och insikten att allas framgång är Sveriges framgång. Den som inte är fri, varken vågar eller kan. Fler, nya och riktiga jobb Kungälv kan bättre. Vårt mål är att ha den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland. Arbetslöshet bekämpas med framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i miljön, människor och framtiden. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs. Varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Arbetslösheten är idag 7,5 procent. Det är högre än flertalet jämförbara europeiska länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en mycket hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats på fem år. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige hålls tillbaka av den otillräckligt fungerande arbetsmarknaden. Utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas. Även i Kungälv biter sig långtidsarbetslösheten fast, arbetslösheten stiger, varsel ökar och andelen sysselsatta minskar. Kungälv har generellt en låg arbetslöshet, men är inget undantag, därför krävs en lokal politik för fler jobb och ökad tillväxt. Passiv jobbpolitik långtidsarbetslösheten växer jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 Arbetslösa >24 mån Arbetsmarknadsutbildning och anställningsstöd Fas 3 Källa: Eurostat 5

7 Unga ska inte vara arbetslösa Vi vägrar acceptera att unga är arbetslösa. Vår utgångspunkt är att unga människor ska jobba eller studera. Inte vara långtidsarbetslösa. Alla måste lära sig att arbete är grunden för välfärd och framgång. Att som ung bli sedd, få erfarenhet, egna referenser och kontaktnät samt tjäna egna pengar är en avgörande start i livet. Satsningar på ungdomsjobb och sommarjobb minskar svartarbete och förebygger brottslighet i samhället. I Kungälvs stiger arbetslösheten bland unga. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Vi vill ha nolltolerans långtidsarbetslöshet. Ingen ung skall vara arbetslös i mer än 100 dagar Västeråsmodellen Vi vill införa ett Utbildningskontrakt enligt Västeråsmodellen för en begränsad grupp. Kontraktet gäller unga mellan som inte har fullgjort gymnasiet. Ungdomen erbjuds jobb i privat eller offentlig sektor med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid. Ersättningen villkoras ersättningar med att utbildningskontraktet fullföljs. Ungdomsarbetslöshet Sverige och jämförbara länder Danmark Tyskland Finland Sverige Norge Källa: Eurostat Ungdomsarbetslösheten är idag högre än jämförbara Europeiska länder så som Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Upphandla jobb Kommunen jämte våra bolag upphandlar tjänster för 100-tals miljoner. När kommunen, dess bolag eller stiftelser upphandlar bygg eller underhållstjänster skall det finnas med i förfrågningsunderlaget möjlighet till utbildning och praktik för kommunens eller områdets arbetssökande, ungdomar skall prioriteras. Alla upphandlingar lämpar sig inte för sociala villkor, men det går att göra inom många områden. (Har bland annat prövats i Stockholm men även av Örebro kommun som genom Bostadsbolaget Öbo samarbetat med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Skanska för att utbilda arbetslösa i Vivalla bostadsområde). Resultaten är goda och entreprenörerna vill hjälpa till och ta ansvar. 6

8 Arbete istället för bidrag Försörjningsstödet ligger på de högsta nivåerna på 10 år och sjunker inte. För 2012 beräknas kostnaden till 27,5 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har det tillkommit 105 nya unga bidragstagare. Ökade kostnader för socialbidrag, inte minst bland ungdomar, skall bytas till skatteintäkter och ges högsta prioritet Försörjningsstöd nettokostnad * *Prognos 2012 Unga arbetssökande med försörjningsstöd skall från dag 1 ges möjlighet att delta i arbete, praktik eller utbildnings eller arbetsorienterade insatser. Kommunens är kommunens största arbetsgivare. Vi har dessutom ett särskilt ansvar enligt lag. Nya jobb höjer kvalitén i kommunen Det finns ett stort behov av arbetsinsatser i kommunen som underhåll, uppsnyggning och tillgängliggörande av kommunens fastigheter, anläggningar, parker, bad- och besöksplatser. Likaså finns ett stort behov av kvalitetshöjande insatser inom skola, vård och omsorg. Här finns uppgifter för våra unga. Stödanställningar Alla, unga som gamla skall ha en andra chans i en tid av omställningen mellan olika jobb på en föränderlig arbetsmarknad. Kungälvs Arbetsförmedling vill att kommunen öppnar dörren för fler stödanställningar, de 50 extra stödanställningar som nu planeras är för de personer som uppbär försörjningsstöd vill vi öka ytterligare med 50 personer, totalt 150. En stödanställning kostar kommunen (FAS 3 kostar ca kr månaden) per person, det finns många arbetssökande även utan försörjningsstöd som kan göra skillnad, inte minst när det gäller kvalitén i offentlig sektor. Vi vill göra en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring detta. Det tjänar alla på och kommunens skatteintäkter öka. I denna process måste de fackliga organisationerna delta från början. Alla insatser skall ske i bred samverkan inom förvaltningen, med andra myndigheter, andra arbetsgivare och föreningar. 7

9 Sommarjobb På Socialdemokratisk förslag beslutade kommunstyrelsen våren 2012 ändra sitt arbetssätt kring sommarjobb och började äntligen samarbeta med näringslivet, inte minst genom tankesmedjan Kung11:an och nätverksgruppen Unga & Arbete. Sommarjobbens syfte är att ge ungdomarna självförtroende, framtidstro och arbetslivserfarenhet. Sommarjobb motverkar barnfattigdom och utanförskap och skall ge alla unga en egen chans till bra start i livet. Näringslivets ökade ansvar skall mötas av ett ökat kommunalt ansvar. Resultaten från 2012 visade fler riktiga sommarjobb till lägre kostnad och ökad nöjdhet hos ungdomarna. Slutsatsen är att samarbetet med näringslivet är av allra största betydelse för god måluppfyllelse och framtida socioekonomiska vinster. Minst 500 ungdomar i ålderspannen önskar sommarjobb 2013, därför måste insatserna höjas, därför föreslår vi 450 sommarjobb Målet är att alla unga som vill, skall ha ett riktigt sommarjobb. Det behövs en långsiktig plan för 1000 sommarjobb i nära samarbete med företag och föreningar. Vidare vill vi att sänkt arbetsgivaravgift för unga skall komma verksamheten till dels, det ger exempelvis utrymme för fler sommarjobb, men är för kommunen kostnadsneutralt. Ändra kommunens finansiering av arbetsgivaravgiften enligt SKL:s rekommendationer. Fokus 2013 Ge unga jobb eller utbildning istället för socialbidrag från dag 1. Kommunstyrelsen skall ställa krav på jobb och utbildningsplatser vid upphandling. Målsättningen är 500 sommarjobb 2013 Resultatmål Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 150 stödanställningar och utbildningsinsatser Alla unga som vill, skall ha ett riktigt sommarjobb. 8

10 Förbättrat näringslivsklimat Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Socialdemokraterna i Kungälv vill öka uppdragsutbildningen mot bristyrken, det kräver en prioritering i vuxenutbildningens uppdrag till att inrikta sig på samarbete med lokala arbetsgivare i syfte att motverka flaskhalsar på lokal arbetsmarknad, finansiering av utbildning kan ske gemensamt och i samarbete med närliggande kommuner. Utan mål kommer vi inte vidare. Vi vill ha tydliga mätbara mål för tillväxt, jobb, service och marknadsföring. Målen skall sättas upp med företagarorganisationerna, handel och turistbolag i nära samarbete med politiken. Idag pågår ett bra arbete med att organisera och effektivisera samarbete med Kungälvs lokala näringsliv KMN, även tankesmedjan Kung:11an är ett viktigt forum att utveckla och politiskt närvara i och engagera sig tillsammans för förändring. Kungälv har mycket duktiga entreprenörer och framgångsrika företag. Det visar inte minst Företagarnas Årets företagarkommun som visar att det går bra för Kungälvs företag. Men det hjälper inte när Kungälvs kommun sjunker och sjunker år efter år i olika tunga rankingar. Vi behöver tillsammans göra mer. 9

11 Vi måste säga mer JA än Nej. Den högsta politiska ledningen måste visa större engagemang och frågorna måste tas på större allvar. Det är inte okej att företagarna upplever att det finns en tröghet, ett dåligt bemötande eller långa handläggningstider. Mycket handlar om attityder, kultur och norm, där har ledningen ett särskilt ansvar. Lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv Plats 1 är bästa placering, 290 är sämst bland 290 kommuner Ranking Källa: Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät Samtidigt är det viktigt att det finns tillräckliga resurser inom området samhällsbyggnad för att kunna ge den service och snabbhet som ofta önskas, men som kanske inte alltid levereras eller upplevs. Därför är vårt förslag att frigöra resurser genom att låta företag själva göra mer av planarbetet centralt i den fortsatta processen. Kungälv är Sveriges näst mest tätbebyggda glesbyggd. Här finns goda möjligheter att investera i Gröna jobb lokalt utvecklingsarbete med närproducerad mat, lokala jordbruk, energiproduktion samt naturvårds- och friluftslivsutveckling. Vi vill skapa ett kommunalt ägt bolag på Marstrand för en mer samlad, professionell lokal insats. Vi vill att beredskapen för industri- och verksamhetsmark skall vara god och alltid aktivt bevakas. Fokus 2013 Det politiska ledarskapet i näringslivsfrågor måste bli mer tydligt, närvarande och visionärt. Sätt tydliga mål tillsammans med näringslivet, säg JA oftare än Nej och satsa på uppdragsutbildningar för fler jobb och konkurrenskraftiga företag. Resultatmål Sätt tydliga mätbara mål (ex jobb, tillväxt, service) tillsammans med näringslivet Uppdragsutbildningar för fler jobb och konkurrenskraftiga företag. Bättre resultat i rankingar (Sv. Näringsliv, SKL, BRG) 10

12 Sociala investeringar i barn och ungdomar 2010 började några få tjänstemän arbeta med ett Socioekonomiskt synsätt, arbetet redovisades den 23 mars Den 20 april 2011 togs det första politiska initiativet i denna fråga, genom en omfattande motion från Socialdemokraterna om att Kungälv skall börja arbeta strukturerat och politiskt fokuserat med Socioekonomi. Sedan dess har flera partier anslutit sig till idén, Alliansen har till och med skrivit in det i sina budgetdirektiv, men så mycket mer har dessvärre inte hänt och motionen är fortfarande obesvarad. Vi drivs av övertygelsen och insikten om att allas framgång är Sveriges framgång. Vårt samhälle måste stå upp för solidaritet och gemenskap för att nå denna framgång. Därför tillåter vi oss att reflektera över ordet "utanförskap", som i sitt sammanhang och retorik direkt åstadkommer en reduktion av och onödiga konflikt mellan människor. Vi vänder oss generellt sätt därför emot detta synsätt och ordet "utanförskap". Tyvärr har ordet blivit vanligt i relevant forskning på området som detta förslag är byggt på, och därför använder vi det. Vad är sociala investeringar? Sveriges kommuner och landsting har valt att definiera sociala investeringar på följande sätt: Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost. Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser. Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv styrning och ledning Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer. Ökat utanförskap Ungdomsarbetslösheten är fortfarande rekordhög och långtidsarbetslösheten biter sig fast, utanförskapet liksom bidragskostnaderna har ökat. Nedmonteringen av arbetsmarknads/sjukförsäkringen slår mot både människor och kommunkassan. Utbetalningarna av försörjningsstöd (socialbidrag) är nu den högsta siffran på 10 år. Kärnverksamheterna i kommunen visar konstanta underskott för 6:e året i rad. Statsbidragen minskas för fortsatta skattesänkningar. Barnfattigdomen ökar, många barn klarar inte skolan, vi har stora utmaningar inom missbruksområdet narkotika och alkohol. Ohälsotalen är fortfarande höga i Kungälv jämfört med många andra närliggande kommuner. Utvecklingen måste brytas, arbetsätten förändras. Hur gör vi mer välfärd med befintliga resurser? Omfattningen av den välfärd som produceras (det vill säga hur mycket barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg vi har råd med) beror, vid sidan av politiska ambitioner, på två saker. Dels på hur mycket skatt som betalas in i våra system, vilket bland annat bestäms av hur många som arbetar och betalar skatt. Men det beror också på hur mycket pengar som går åt till olika transfereringar. Ytterst handlar det om balansen mellan försörjare och försörjda. Här krävs politiska omtag för att möta framtiden, vare sig skattehöjningar eller kostnadsdrivande privatiseringar är någon bra lösning för Kungälv på sikt. Vi måste tänka nytt och göra nytt. Utanförskapet bland unga är omfattande. Det växer. Det är dyrt. En stor del av detta är onödigt. Problemet kring detta är inte i första hand bristen på resurser. Problemet är hur vi använder resurserna. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken som en möjliggörare för förändring. 11

13 En förvaltning en insats Idag ligger förvaltningen före politiken i morgondagens lösningar. Förvaltningen befinner sig i ett sökande efter nya arbetssätt. Därför måste politiken förstå och självt använda och legitimera ett socioekonomiskt arbetssätt. För trots att politiken enigt drivit kravet om en samlad förvaltning har vi fortfarande styr-, budget- och uppföljningssystem som direkt motverkar långsiktigheten i vårt agerande. Den gamla politiska nämndkulturen har delvis flyttat till förvaltningsorganisationen, förändring tar tid. Vi har fortfarande organisations- och kulturella strukturer som försvårar helhetssyn och förstärker fragmenteringen av insatserna. Det går förhållandevis lätt att räkna på effekter för att investera i vägar, hus och gator. Samtidigt tycks det nästan vara omöjligt att räkna på och vaska fram ett socialt investeringskapital kring ex. barn och unga trots att avkastningen många gånger är avsevärt högre på sådana investeringar än de i infrastruktur köpte socialtjänstens Barn och Ungdomsenhet 5500 vårddygn, varje dygn kostar 1000-tals kronor och ett socioekonomiskt arbete genomförs nu för hemmaplanslösningar, men detta räcker inte, vi måste arbeta bredare och mer systematiskt i hela förvaltningen och politiken. Detta kräver nya tänkesätt, nya sätt att arbeta och hushålla. Utanförskapet kostar 100-tals miljoner, det måste brytas Enligt statistik för riket riskerar 12,8% av varje årskull barn och ungdomar i Sverige att hamna i ett framtida utanförskap. (Se fördelning tabell nedan) För Kungälv skulle detta innebära att av en årskull ungdomar som idag är ca 500st, kan vi förvänta oss att 64 ungdomar kommer att hamna i framtida utanförskap. Andelen sannolikt marginaliserade ungdomar från en årskull i Kungälv: Narkoman 1,5 Alkoholist 5,0 Lätt psykiskt sjuk 25 Svårt psykiskt sjuk 2,5 Långtidssjukskriven 15 Långtidsarbetslös 15 Summa 64 En ung människa vars liv leder till livslångt utanförskap skapar samhällskostnader på mellan miljoner kr. För varje årskull i riket där vi avstår från att bryta detta mönster uppstår en hissnande prislapp på ca 210 miljarder kr. Detta innebär för Kungälv en kostnad på minst 640 miljoner för varje årskull. FÖRLORAD PRODUKTION + SKATTEINTÄKTER ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER ÖVRIGA MYNDIGHETER ÖVRIGA VÄLFÄRDSMYNDIGHETER ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET ÖVRIG SOCIALTJÄNST ADM EK BIST EKONOMISKT BISTÅND FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER 12

14 Inför en socioekonomisk modell, ett socioekonomiskt bokslut och fond Vi vill ta ett ökat generationsansvar, vi vill att Kungälvs kommun tänker och arbetar annorlunda i framtiden, att vi inför ett socioekonomiskt arbetssätt, socioekonomisk fond och socioekonomiskt bokslut - det gäller alla slags utanförskap. Ingvar Nilsson och Anders Wadenskogs modell för beräkning av kostnaden för utanförskap är en bra grund att använda när Kungälv bygger sin Socioekonomiska modell framgent. En handfull av våra tjänstemän är idag diplomerade i just denna modell. I modellen kan tjänstemän eller förtroendevalda på egen hand göra en förenklad kalkyl för att räkna ut det ungefärliga socioekonomiska värdet av ett rehabiliterings eller preventionsarbete. En föregångare är bl.a Norrköpings kommun. I grunden handlar det om att göra rätt från början. Likväl som vi kan göra investeringar i anläggningar, fastigheter och energisystem och räkna på ekonomisk lönsamhet kan vi göra långsiktiga investeringar i våra barn och unga eller andra som har särskilda behov och på sikt nå en ökad livskvalitet och bättre ekonomisk hushållning. Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader. För varje beslut om investering måste tidsperioden definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. Genom att göra årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på sektorer där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering. Eftersom den sociala investeringen inte kan hanteras enligt gällande redovisningsprinciper för investeringar, vilket inte heller pensionsavsättningar kan göras, måste vi tänka nytt. Därför är vårt förslag att Kommunstyrelse/kommunchef får i uppdrag att utreda och lägga förslag till hur AFAåterbetalningen om 36 miljoner skall kunna reserveras från 2012 för att kunna användas kommande år för sociala investeringar i barn och unga samt personalinvesteringar (utan att vara resultatpåverkande). Fokus 2013 Att medel avsätts för 2013 för sociala investeringar i barn och unga och att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för fortsatt hantering. Resultatmål Att 18 miljoner av AFA-medlen reserveras från 2012 för att kunna användas kommande år för sociala investeringar i barn och unga. Kommunen skall budgetera för socioekonomiska investeringar Kommunen skall inrätta en social investeringsfond, där syftet är att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, för att på sikt minska risken för långvarig arbetslöshet. Vidare måste det tas fram relevanta styr- och uppföljningssystem och utvecklas nya arbetsmetoder för olika grupper och individer, dessutom måste alla investeringar samordnas våra kommunala investeringar. En väg kan vara gemensamt utvecklingsarbete, avtalskonstruktioner mellan alla som tjänar på sociala investeringar så som exempelvis Polis, Försäkringsbolag, Sjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, banker med flera. Att kommunen inför socioekonomiskt bokslut, syftet är att på sikt göra tydliggöra besparingar i 100- miljonersklassen. 13

15 Barnfattigdom Idag lever var sjunde barn under fattigdomsstrecket. Barn ska inte behöva växa upp under sådana förhållanden. Socialdemokraternas politik kommer att leda till ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Vår sammantagna politik, inte minst på jobbområdet, kommer leda till att färre barn behöver växa upp i fattiga familjer. 450 Antal barn som lever i familjer som ansökt om försörjningsstöd Antal barn Källa: Sektor Arbestliv och Stöd, Folkhälsa Fokus 2013 Socialdemokraterna har tagit initiativ och genom välfärdsberedningen lyft frågan om möjliga åtgärder för att motverka konsekvenserna av barnfattigdom, detta skall beaktas i årsplan Resultatmål Minskad barnfattigdom 14

16 Skolan Vi är stola över Kungälvs skolor, vi har en bra skola. Vårt mål är en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Alla skolor ska vara bra, alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Varje elev ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen och det behövs fler behöriga och välutbildade lärare, ökat elevinflytande och förbättrad kvalitetssäkring av skolan. Såväl internationella som svenska studier visar att grupp & klasstorlek har betydelse för barns utveckling och elevens resultat. Studierna visar att effekterna varierar beroende på elevernas ålder och bakgrund. Mindre klasser har störst effekt för de yngsta barnen och eleverna. Forskning visar tydliga samband mellan att kunna läsa i tidig ålder och förmågan att tillgodogöra sig kunskaper i övriga ämnen, särskilt tydligt var det i matematik vilket inte är så konstigt. Hur ska man kunna räkna ut svaren om man inte kan läsa frågorna? Alla ämnen har dessutom sitt egna fackspråk, kan man inte läsa och skriva bra blir det ett sänke i allt annat. Vi bör därför tidigt satsa på läsa, skriva samt läsförståelse. Ju tidigare desto bättre. Förskolan- att göra rätt från början Förskolan är första steget i barnets rätt till livslångt lärande. Vi skall ge våra barn de bästa förutsättningar. Vi måste göra rätt från början med mindre grupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser. Alla barn skall ha samma chans att utvecklas, ingen skall hållas tillbaka. Socialdemokraterna accepterar inga årliga överinskrivningar i förskolan. Våren 2012 fick 450 barn och personal en sämre förskola med allvarliga konsekvenser, detta är inte acceptabelt. En process måste också starta för att på allvar minska barngrupperna i förskolan, så förskolelärare och barnskötare hinner med varje barn. En strategi för ökad kvalité och hushållning är att bygga sex avdelningar, det ger möjlighet till eget kök. Självklart skall hyrda paviljonger avvecklas så snart som möjligt utan försämring av kvalitén, till förmån för att bygga i egen regi, enligt Kommunfullmäktiges fastighetsstrategi. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i Förskolan. 15

17 Förskoleklass Förskoleklassen är en övergång för barnen mellan förskolan och skolan. Om barn inte stimuleras under den period i livet då de kan lära som mest riskerar de att hamna efter under hela sin skolgång. Såväl internationell som svensk forskning visar att barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklass är en egen skolform och har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Antal barn per heltidstjänst i förskoleklass Källa: sektor skola, enligt skolverket Antal barn per helitstjänst De senaste åren har vi sett en mycket kraftigt ökad andel barn per anställd heltidstjänst i förskoleklasserna. En prioritering av förskolan får inte leda till att verksamheten i fritidshem och öppen fritidsverksamhet samt förskoleklass därmed försämras. Det handlar ju om samma barn. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i Förskoleklass. 16

18 Grundskolan Vi väljer att prioritera skolan. För att varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan måste stora klasser på sikt bli mindre. Redan små klasser ska däremot inte bli mindre. 8,3 8,2 8,1 8 7,9 Antal personal per 100 elever i lågstadiet 7,8 Antal per 100 elever 7,7 7,6 Källa: Skolverket Vi konstaterar att färre personal per 100 elever i skolår 1-9 har lett till större grupper, större klasser och färre halvklasser. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i grundskolan. Resultaten i grundskolan har i Sverige sjunkit sex år i rad och resultaten sjunker också för den svenska skolan i internationella kunskapsmätningar. För att vända den negativa utvecklingen i skolan krävs såväl politiska som ekonomiska prioriteringar Slutbetyg årskurs 9, andel i procent godkända i alla ämnen Förändring efter sommarskola Andel innan sommarskola Källa: Skolverket och sektor skola Det allvarliga med ovanstående tabell är att sommarskolans betydelse bara ökar och ökar, därför måste den förstärkas. För de elever som lämnar eller riskerar att lämna nian utan fullständiga betyg ska en del av sommarlovet ägnas åt att lära sig det man inte lärt sig under året. De ska få mer lärarledd undervisningstid. Likväl anser vi det nödvändigt att organisera läxhjälp till de som har behov. 17

19 Gymnasiet & Vuxenutbildning Vårt långsiktiga mål är att varje elev ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Idag är det var tionde ung människa som saknar det. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland ungdomar som inte har avslutat gymnasiet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi höjer därför ambitionerna för skolan. Vi vill ha en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Vi släpper aldrig skolans viktigaste uppdrag; kunskap. Sommarskola och läxhjälp är viktiga verktyg. Socialdemokraterna vill att alla yrkesprogram på gymnasiet skall vara högskoleförberedande. Vi vill att det skall finnas en generös och tillgängligt vuxenutbildning och folkhögskola för de elever som inte klarar grundskolan. Socialdemokraterna tror inte på att skikta folk tidigt. I det långa loppet leder det till att Sverige inte längre är ett land som kommer konkurrera med kompetens. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i gymnasiet och vuxenutbildningen. 92 Färre och färre behöriga till högre studier Andel elever vid Mimers hus behöriga till universitet och högskola av de elever som fick slutbetyg Andel i procent enligt skolverket Investeringar i lärarna Det finns inget viktigare för en elevs resultat än att möta en motiverad och skicklig lärare. Det viktigaste för att höja resultaten i skolan är därför att investera i lärarna. Vi ser att läraryrket behöver stärkas och utvecklas och lärare måste ges bättre möjligheter till kompetensutveckling och karriär. Elevhälsa En elev som mår bra har bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Hälsa och lärande hänger ihop. Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Kommunens stödenhet är en oerhört viktig del för att nå skolans mål. Socialdemokraterna har under flera år varnat och motsatt oss de neddragningar på de barn som har störst behov. En sammanställning från skolverket 2011 visar nu att Kungälv ligger på samma låga nivå som Stockholm när det gäller antal skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer omräknat till heltidstjänster per elever. 18

20 Personaltätheten i Kungälv är så låg att vi kvalificerat oss till det högsta nya statliga stödet i hela Göteborgsregionen. Det statliga utvecklingsstödet ger fler möjligheter men avslutas 2015, då är det av stor vikt att en höjd kvalitetsnivå bibehålls Antal skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer omräknat till heltidstjänster per elever i kommuner som har ansökt om statsbidrag. Antal heltidstjänster per 1000 elever Källa:Skolverket, Inkomna ansökningar från kommuner som våren 2012 ansökte om statsbidrag för att öka personaltätheten inom elevhälsan. Genomsnittssiffra för 2010/2011. Avgiftsfri skola? Skolan skall vara avgiftsfri. För många är det kanske inte ett problem med många mindre utgifter, för andra är det inte lika enkelt. Därför skall det avsättas medel för att ta bort de synliga avgifterna i skolan så som exempelvis matsäck vid utflykter, frukt, biobesök, klasskassa och presenter till lärarna (100 kr barn/läsår). I övrigt anser vi det av vikt att synliggöra alla dolda kostnader för barnen i skolan. Fokus 2013 Barn och föräldrar är trygga. Skolan ser varje barn, ingen kränks ingen lämnas utanför. I förskolan sker inga överinskrivningar och vi tar ett första planerat steg mot mindre barngrupper. Sommarskola och läxhjälp förstärks för att fler skall nå kunskapsmålen. Resultatmål Inga överinskrivningar i förskolan Barngrupperna i förskolan ska minska Bygg 6-avdelningar med eget kök Aktiv sommarskola Läxhjälp i skolan till de som har behov Stora klasser ska på sikt bli mindre Avgiftsfri skola Varje elev ska ha en fullständig gymnasieexamen Alla barn skall ha en god elevhälsa 19

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Budgetdirektiv 2014 2013-04-23

Budgetdirektiv 2014 2013-04-23 Budgetdirektiv 2014 2013-04-23 Jobb och Framtidstro Politiska utgångspunkter Kungälv har alla möjligheter, de bästa av förutsättningar. Socialdemokraterna i Kungälv står för handlingskraft, framtidstro

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning 1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning Arbetet med att gemensamt jobba med välfärdsfrågor utifrån krympande ekonomiska

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer