Trelleborg VA - plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg VA - plan 2014-2018"

Transkript

1 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan FÖRSLAG

2 Förslag Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson Projektledare Trelleborgs kommun: Bengt Lander Arbetsgrupp: Lars-F Thysell VA-chef Michael Colmorten tf VA-chef Rune Brandt Samhällsbyggnadschef Johan Pettersson Miljöingenjör Daniel Pålsson Wargren Enhetschef avloppsreningsverken och vattenverken Ann-Katrin Sandelius Plan- och byggchef Per-Arne Johansson Byråinspektör Jan-Åke Persson VA-projektör Martin Nilsson Teknisk chef Sandra Gustafsson Miljöchef Fotografier: Ingrid Wall, Trelleborgs kommun Layout: Lina Melldén SWECO Architects AB, rev B. Lander Samt ytterligare ett tjugotal medarbetare från tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning // TRELLEBORG VA-PLAN 1 Inledning 2 Vatten 2.1 Verksamhetsområde vatten 2.2 Enskild vattenförsörjning 2.3 Kommunal vattenförsörjning 3 Spillvatten 3.1 Verksamhetsområde spillvatten 3.2 Enskilda avlopp 3.3 Kommunal avloppsförsörjning 4 Dagvatten 4.1 Kommunalt verksamhetsområde 4.2 Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde 4.3 Dagvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde 4.4 Dagvatten i planprocessen 5 Klimatanpassning 5.1 Översvämningar 5.2 Erosion 6 Kommunikation 7 Miljöeffekter 8 Ekonomisk sammanställning Kartbilagor

4 1. Inledning Inledning // TRELLEBORG VA-PLAN VA-planen för Trelleborgs kommun gäller under perioden , men har även ett längre perspektiv fram till år Detta för att möjliggöra lånsiktig samhällsplanering och större framtida investeringar. Som underlag till VA-planen finns en VA-översikt och en VA-strategi. VA-översikten utgör ett faktaunderlag och begreppsförklaringen däri kan användas som ordlista till VA-planen. VA-strategin utgör grunden för VA-planeringen och beskriver kommunens mål och viljeriktning samt långsiktiga strategier för att uppnå dessa mål. Ett viktigt mål är att vattenförekomsterna i kommunen ska uppnå god status i enlighet med vattenförvaltningens åtgärdsprogram. VA-strategin och VA-planen har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Under arbetets gång har informationsmöten och workshops hållits för att förankra VA-planen inom kommunen. VA-planens kartbilaga kommer även att finns tillgänglig som valbara lager i kartvisaren på kommunens hemsida. Även underliggande handlingsplaner, policys och riktlinjer finns tillgängliga på kommunens hemsida. Kostnader för åtgärder och handlingsplaners genomförande har grovt uppskattats och presenteras i pratbubblor vid texten. Pratbubblorna är färgkodade för att visa hur åtgärderna ska finansieras. I kapitel 7 presenteras de miljöeffekter som de planerade åtgärderna väntas ge upphov till och i kapitel 8 sammanställs kostnaderna. BLÅ GRÖN RÖD Finanseras av VA-kollektivet. Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren. Finansieras av skattemedel eller bidrag. Trelleborgs kommuns VA-plan är delfinansierad med LOVA-bidrag. Pratbubblorna presenterar kostnader för åtgärder och handlingsplaners genomförande. De olika färgerna visa hur åtgärderna ska finansieras. 4 [17]

5 2. Vatten Vatten // TRELLEBORG VA-PLAN Med vatten avses här dricksvatten. Dricksvattenförsörjningen baseras på kommunala och enskilda vattentäkter. Inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahåller kommunen dricksvatten. 2.1 Verksamhetsområde vatten I bilaga 1 visas befintligt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avtalsområden samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut under perioden Övriga fastigheter som inte omfattas av kommunalt verksamhetsområde, avtalsområde eller ingår i utbyggnadsplanen kommer enligt nuvarande förutsättningar fortsatt att ha enskild vattenförsörjning. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på egen hand vill finansiera en anslutning till det kommunala ledningsnätet, kan det under vissa omständigheter låtas göras genom att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen, så kallat delat ansvar eller VAavtal. När kommunen gör nya detaljplaner för bebyggelse ska verksamhetsområde för vatten bildas. När kostnaden för anslutning av vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet skall avgifterna bestämmas med hänsyn till detta ( 31, Lag 2006:412). Detta är aktuellt för ett flertal planerade utökningar av verksamhetsområden i kommunen. Vid arbetet med förändringen av VA-taxan under 2015 skall denna avgift (särtaxa) och övriga förhållanden som påverkar VA-kollektivets kostnader bestämmas. Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten beskrivs närmare i kommunens utbyggnadsplan för VA på landsbygden, se Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden Taxan för vattenanslutning år 2014 är kr (inkl moms). Lokalt rörnät skall bekostas av fastighetsägare genom fastställd taxa eller särtaxa. Överföringsledningar eller andra gemensamma anläggningar bekostas av VA-kollektivet. 5 [17]

6 Vatten // TRELLEBORG VA-PLAN 2.2 Enskild vattenförsörjning Områden utanför de kommunala verksamhetsområden och avtalsområdena har egen vattenförsörjning med enskilda vattentäkter med borrade eller grävda brunnar. I en del enskilda vattentäkter förekommer kvalitetsproblem men dessa är främst kopplade till brunnens utformning och i mindre utsträckning till råvattnets kvalitet. Kommuninvånare med enskild vattenförsörjning kan vända sig till samhällsbyggnadsnämnden för allmän information kring enskilda vattentäkter. 2.3 Kommunal vattenförsörjning Kommunens vattenskyddsområden visas i bilaga 2. Områden som kan vara aktuella för framtida vattentäkter omfattas inte av vattenskyddsområden men vid fysisk planering ska hänsyn tas till att dessa områden kan vara aktuella för vattentäkt i framtiden. Kommunens vattenledningsnät bör förnyas med 1 % årligen med hänsyn till ledningarnas tekniska livslängd. Arbetet ska ske enligt en förnyelseplan där hänsyn tas till ledningarnas kondition, möjlighet till samordning med andra projekt, lokala förutsättningar och dylikt. Ledningssträckor med stort läckage prioriteras, målsättningen är att minska ledningsförlusterna till 12 % till år Cirka t kr för en ny anläggning vid behov 6,5 Mkr/år Utredningen bedöms kosta 0,5-1 Mkr i konsultarvode Oavsett vilket alternativ som väljs kommer investeringar i storleksordningen 200 Mkr att krävas fram till år ,5 Mkr för ny borra 1 Mkr Kapaciteterna i kommunens samtliga vattenverk har utretts och en statusbedömning har gjorts med hänsyn till kommunens mål för befolkningsökning och utbyggnadsplan för VA på landsbygden. Utredningen och genomförda genomgångar av anläggningarna visar att vattenförsörjningen kapacitetsmässigt inte är hotad fram till Åtgärder kommer dock att krävas på samtliga vattenverk för att klara behovet av kvalitet och leveranssäkerhet. Under 2014 ska en utredning påbörjas om Trelleborgs kommuns förutsättningar för en säker framtida dricksvattenförsörjning. Utredningen kommer att omfatta en ekonomisk och teknisk analys av att på sikt behålla den egna dricksvattenproduktionen från grundvatten eller att övergå till annan vattenförsörjning. Beslut om att öka kapaciteten i kommunens vattenanläggningar eller övergå till annan vattenförsörjning behöver tas senast år På kortare sikt behöver åtgärder genomföras vid Klagstorps vattenverk som omfattar utökning med en fjärde borra samt åtgärder för att optimera driften i verket. För tillfället pågår arbete med tillståndsansökan. Det ska upprättas en modell över kommunens dricksvattennät för att kunna hitta svaga punkter och simulera olika krisscenarier. Modellen ska vara klar under år Kommunens vattenförsörjning idag och i framtiden beskrivs närmare i kommunens Vattenförsörjningsplan. 6 [17]

7 3. Spillvatten Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN Spillvatten är avloppsvatten från hushåll och industrier och inkluderar inte dagvatten. Spillvatten från hushåll består av WC-, bad-, disk- och tvättvatten. Spillvatten tas antingen omhand i de kommunala avloppsreningsverken eller i enskilda avlopp. Inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahåller kommunen spillvattenförsörjning och fastighetsägare är där skyldiga att ansluta sig till det kommunala systemet om det finns indraget vatten. 3.1 Verksamhetsområde spillvatten I bilaga 3 visas befintligt kommunalt verksamhetsområde för spillvatten samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut under Områden som idag inte omfattas av verksamhetsområde eller ingår i kommunens utbyggnadsplan kommer enligt nuvarande förutsättningar fortsatt att ha enskild avloppsförsörjning. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på egen hand vill finansiera en anslutning till det kommunala ledningsnätet kan det under vissa omständigheter låtas göras genom att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen, så kallat delat ansvar eller VA-avtal. Taxan för avloppsanslutning år 2014 är kr (inkl moms). Lokalt rörnät skall bekostas av fastighetsägare genom fastställd taxa eller särtaxa. Överföringsledningar eller andra gemensamma anläggningar bekostas av VA-kollektivet. När kostnaden för anslutning av vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet skall avgifterna bestämmas med hänsyn till detta ( 31, Lag 2006:412). Detta är aktuellt för ett flertal planerade utökningar av verksamhetsområden i kommunen. Vid arbetet med förändringen av VA-taxan under 2015 skall denna avgift (särtaxa) och övriga förhållanden som påverkar VA-kollektivets kostnader bestämmas. När kommunen gör nya detaljplaner för bebyggelse ska verksamhetsområde för spillvatten bildas. Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten beskrivs närmare i kommunens utbyggnadsplan för VA på landsbygden, se Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 7 [17]

8 Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 3.2 Enskilda avlopp Utanför kommunalt verksamhetsområde tas spillvattnet omhand i enskilda avlopp. De flesta enskilda avlopp inom Trelleborgs kommun uppfyller inte gällande krav. Det är fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sin anläggning, kommunens miljöavdelning är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Tillsyn av enskilda avlopp beskrivs närmare i Handlingsplan för enskilda avlopp. En reviderad handlingsplan för enskilda avlopp har antagits av samhällsbyggnadsnämnden för att åtgärda de bristfälliga enskilda avloppen. Målsättningarna är följande: 1. Under 2013 påbörjades ett arbete med att ställa krav på anslutning utifrån miljöbalken på fastighetsägare med enskilda avlopp inom befintliga verksamhetsområden. Undantag utifrån miljöbalken görs endast då vatten inte finns indraget (även fastigheter med enbart sommarvatten skall anslutas). 2. Vid utbyggnad av nya verksamhetsområden skall senast tolv månader efter det att förbindelsepunkt upprättats krav utifrån miljöbalken ställas på anslutning av den enskilda fastigheten. Undantag endast i likhet med punkt 1 ovan. 3. Senast skall alla enskilda avlopp i Trelleborgs kommun uppfylla gällande bestämmelser. Endast fastigheter inom framtida utbyggnadsområden, fastigheter utan indraget vatten eller där samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet beslutat om undantag återstår. 4. I områden utanför kommunalt verksamhetsområde där flera fastigheter finns på begränsad yta bör i första hand gemensam avloppsanläggning utföras. I områden som omfattas av utbyggnadsplanen för VA på landsbygden kan fastighetsägarna avvakta med åtgärder enligt punkt 3. Följande gäller för ny och befintligt bebyggelse inom områden där kommunen ska utöka verksamhetsområde för spillvatten: Ny tillkommande bebyggelse (enstaka hus) Enskild avloppsanläggning accepteras och framtida kommunal anslutning villkoras i tillståndsbeslutet. Ny tillkommande bebyggelse (större omfattning) Accepteras ej såvida inte gemensam eller kommunal avloppslösning finns tillgänglig. Befintlig bebyggelse - Miljöskäl Befintlig bebyggelse inom framtida utbyggnadsområden får vara som den är i avvaktan på kommunal anslutning om endast miljöskäl föreligger. Befintlig bebyggelse - Hälsoskäl Finns hälsoskäl i befintlig bebyggelse inom framtida utbyggnadsområden måste ombyggnad ske så att hälsoskyddsaspekten (t.ex. enskild avloppsanläggning som förorenar grannens vattenbrunn) tillgodoses. Cirka tkr/hushåll för uppgradering av enskilda avlopp 8 [17]

9 Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 3.3 Kommunal avloppsförsörjning Kapaciteten i kommunens avloppsreningsverk har utretts och en bedömning har gjorts av hur länge kapaciteten kommer att räcka samt vilka åtgärder som krävs för att kunna försörja kommunens befolkning år I utredningen har hänsyn tagits till att kraven på kommunala avloppsreningsanläggningar väntas bli högre i framtiden. Åtgärder som behöver vidtas vid kommunens avloppsreningsverk sammanfattas i tabellen till höger. Till respektive verk ska det finnas en saneringsplan. Saneringsplanernas syfte är att minska tillskottsvatten på ledningsnätet. I saneringsplanerna beskrivs i detalj de åtgärder som behöver vidtas för att täta eller separera ledningar samt planer för undersökningar av ledningsnätet och fastighetsägarnas installationer. Sanering av fastigheter kan kosta cirka tkr Otäta spillvattenledningar kan leda till att vatten läcker in men också att avloppsvatten läcker ut, vilket innebär risk för förorening av mark och grundvatten. För att minska in- och utläckage ska avloppsledningsnätet förnyas enligt saneringsplanerna. Målet är att kommunens avloppsledningsnät ska förnyas med 1 % årligen. AVLOPPSRENINGSVERK Trelleborg Smygehamn Alstad Fru Alstad Grönalund Sjörup Åtgärder för att klara försörjning av kommunens befolkning år 2025 med hänsyn till kommunens befolkningsprognos och beslutade landsbygdsprojekt Utbyggnad av kväverening, slamhantering och ev. rötkammare Utbyggnad av kväverening, slamhantering och ev. rötkammare Kapacitetsökning alt överföring till Smygehamn Nytt verk alt. överföringsledning till Alstad eller Smygehamn Kvalitetsökning Inga åtgärder behövs Färdigt år Mkr Mkr 10 Mkr 8 Mkr 1-1,5 Mkr För kommunens avloppsreningsverk och pumpstationer ska underhållsplaner tas fram för att säkerställa en ekonomiskt och miljömässigt långsiktig drift. Dessa planer tas fram inom ramen för ordinarie driftbudget. 7,5 Mkr/år BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 9 [17]

10 4. Dagvatten Dagvatten // TRELLEBORG VA-PLAN Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner på mark, i diken eller genom ledningar till recipient. Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område är enligt Miljöbalken definierat som avloppsvatten. Idag orsakar dagvattnet på vissa platser i kommunen problem med översvämningar och föroreningsspridning. Dagvatten är en resurs som till exempel kan användas för bevattning och som kan vara en tillgång i stadsoch landskapsbilden. Kommunens dagvattenhantering, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde, styrs av en Dagvattenpolicy och där tillhörande Riktlinjer för dagvattenhantering. VA-planen förutsätter att kommunen antar ny VA-taxa som planeras träda i kraft tidigast år Kommunalt verksamhetsområde I bilaga 4 visas de områden som omfattas av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut. I bilagan visas även de områden som ska utredas för en eventuell utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde. Det kan finnas skäl till att utöka kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i befintlig bebyggelse som uppfyller nedanstående kriterier: Har översvämningsproblem som orsakas av bristfällig dagvattenhantering inom området Omfattas av detaljplan De områden där verksamhetsområde ska byggas ut är detaljplanelagda områden inom Klagstorps by och Skegrie. I områden som har detaljplan men saknar verksamhetsområde för dagvatten ska behovet utredas. Utökning av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten kommer att finansieras av dagvattentaxa och ev. särtaxa enligt lag 2006:412. För fastighet ca 1000 m 2, 50 tkr/fastighet 4.2 Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde omfattas av samma policy och riktlinjer som inom kommunalt verksamhetsområde men med annan huvudman än kommunen. I bebyggda områden med översvämningsproblem eller på annat sätt bristfällig dagvattenhantering och där det inte finns planer på att utöka verksamhetsområde för dagvatten, ska kommunen initiera att åtgärder för en förbättrad dagvattenhantering kom- mer till stånd. Detta ska ske genom att kommunen tar initiativ till samarbeten mellan boende, markägare och dikningsföretag. Kommunen ska erbjuda information och vägledning till fastighetsägare om hur de på egen hand kan förbättra sin dagvattenhantering. Anläggnings- och driftkostnader fördelas på de fastigheter som får nytta av den förbättrade dagvattenhanteringen Utrednings- och informationskostnader bekostas av kommunen genom den skattefinansierade verksamheten 10 [17]

11 Dagvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 4.3 Dagvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde I dagvattenpolicyn och dess riktlinjer finns inga riktvärden för föroreningsinnehållet i dagvatten. Tekniska nämnden ska senast 2015 ha uppdaterat ABVA och tilläggsbestämmelser till ABVA där riktlinjer för föroreningsinnehåll, som ska gälla för verksamhetsutövare anslutna till kommunens dagvattennät, framgår. Inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten ska kommunen driva och underhålla större anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten. Dagvatten från industri- och verksamhetstomter ska i första hand fördröjas och renas lokalt, i anläggningar som drivs och underhålls av verksamhetsutövaren. Vid behov av lokal reningsanläggning på fastighet ca 100 tkr Vid utbyggnad av dagvattensystem i nya verksamhetsområden för dagvatten ska erforderliga fördröjnings- och reningsanläggningar utföras så att recipientens miljökvalitetsnormer inte överskrids och så att inte översvämningsproblem orsakas. Även de befintliga dagvattensystemen kan behöva åtgärder för att minska översvämningsrisken och förbättra avskiljningen av föroreningar. Till år 2015 ska kommunen ha tagit fram en plan med konkreta åtgärdsförslag för hur dagvattenhanteringen inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten kan anpassas så att föroreningar i dagvattnet minskas och recipienternas miljökvalitetsnormer inte överskrids. För dagvatten som avleds till det kommunala ledningsnätet ska tekniska nämnden ställa krav enligt ABVA med tilläggsbestämmelser. För dagvatten som leds direkt till recipient kan samhällsbyggnadsnämnden göra tillsyn enligt Miljöbalken. De åtgärder på befintliga dagvattensystem som är nödvändiga enligt gällande VA-lagstiftning och VAnormer ska finansieras genom dagvattentaxa. Åtgärder därutöver ska finansieras med skattemedel eller av fastighetsägaren. Avledning och rening av dagvatten från allmän platsmark bekostas av skattemedel Åtgärder kommer i hög grad att påverka VA-taxan och därmed enskilda fastighetsägare 4.4 Dagvatten i planprocessen Kommunen ska, genom tekniska- och samhällsbyggnadsnämnden, ha tydliga krav och riktlinjer för hantering av dagvatten i detaljplane- och exploateringsprocessen. En övergripande kartering av vattnets väg och översvämningsrisker skall vara grundläggande förutsättningar för all samhälls- och bebyggelseplanering. Låglänta områden lämpliga för fördröjning och infiltrering av dagvatten skall identifieras och utgöra underlag vid samhällsplanering. Vid detaljplaneläggning ska områdets geotekniska och hydrologiska förhållanden vara vägledande vid val av enskild eller gemensam/kommunal dagvattenhantering. Valet av gemensamhetsanläggning eller kommunal anläggning skall göras med hänsyn till utrymme för dagvattenhantering inom planområdet. Omhändertagande av dagvatten inom områden med verksamhetsområde för dagvatten ska ske enligt VA-huvudmannens anvisning. Vid dagvattenavledning till dikningsföretag ska dessa inte belastas med ett större flöde än vad som tidigare avvattnades från marken. Samråd ska hållas med dikningsföretagets styrelse. I detaljplanens genomförandebeskrivning ska det tydligt framgå vem som ansvarar för dagvattenhanteringen och underhållet av denna. Grundläggande förutsättningar för dagvattenhantering i den kommunala samhällsplaneringen bekostas av skattemedel Grundläggande förutsättningar för dagvattenhantering i detaljplanering i privat regi bekostas av exploatören BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 11 [17]

12 5. Klimatanpassning Klimatanpassning // TRELLEBORG VA-PLAN Vid hantering av planärenden samt vid utbyggnad och utredningar av VA-anläggningar ska klimatförändringens effekter tas i beaktande. En klimatanalys ska ligga till grund för lokalisering och dimensionering av VAanläggningar. Analysen ska grunda sig på de senaste forskningsrönen och bedömningen ska göras utifrån anläggningens livslängd. Med hänseende till den stora osäkerheten i klimatprognoser ska kostnadsmässigt rimliga säkerhetsmarginaler användas. VA-planering ska göras i enlighet med kommunens Klimatanpassningsplan Klimatanpassning av VA-anläggningar ska ske i samarbete med kommunens klimatgrupp. 5.1 Översvämningar Tekniska nämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska översvämningsrisken i bebyggd miljö. De åtgärder som är nödvändiga enligt gällande VAlagstiftning och VA-normer ska finansieras genom VAtaxa, åtgärder därutöver finansieras med skattemedel eller av fastighetsägaren. Längs kusten finns områden som redan idag är översvämningsbenägna vid höga vattenstånd och där översvämningsrisken väntas förvärras i framtiden. För att minska översvämningsrisken längs kusten kan vissa kustnära områden behöva vallas in. Det kan då bli aktuellt att förse dagvattenutlopp med backventiler och i vissa fall pumpa ut dagvatten från instängda områden. Åtgärder för att skydda kustlinjen mot översvämningar vid höga vattenstånd ska hanteras i en kommunövergripande handlingsplan för kustskydd mot erosion och översvämningar. Även om kommunen genomför åtgärder för att minska översvämningsrisken kommer det alltid finnas risk för att översvämningar ändå inträffar vid extrema väderhändelser. Olika aktörers ansvar och uppgifter vid översvämningstillfällen beskrivs i en Handlingsplan vid översvämningar. Åtgärder utöver uppfyllande av VA-norm eller ökade åtgärder för avvattning av allmän platsmark bekostas av skattekollektivet Olika aktörers ansvar och uppgifter vid översvämningstillfällen beskrivs i en Handlingsplan vid översvämningar. 5.2 Erosion Längs kusten finns flera ledningssträckor och pumpstationer som ligger i riskzonen för att skadas av erosion. I väntan på att kommunen beslutar om huruvida kuststräckan ska skyddas mot erosion kommer VAhuvudmannen att arbeta efter strategin att befintligt ledningsnät flyttas och nya VA-anläggningar förläggs till områden som idag är erosionssäkra ur ett 100-årsperspektiv. Kommunens klimatgrupp ska samordna det övergripande arbetet och se till att frågan hålls levande. Kostnad för att flytta erosionshotade ledningar är ca 25 Mkr Åtgärderna beskrivs i kommunens Handlingsplan för att minska översvämningsrisken. Kostnader för att åtgärda kommunala system som inte uppfyller VA-norm bekostas av VA-kollektivet i enlighet med reinvesteringar på avloppsnätet Sanering av fastighetsinstallationer (felkopplade stuprör och dräneringar) bekostas av fastighetsägaren 12 [17]

13 6. Kommunikation Kommunikation // TRELLEBORG VA-PLAN Information och kommunikation har varit en röd tråd genom arbetet med VA-planen. Ökad kommunikation och kunskapsspridning har identifierats som den viktigaste åtgärden för att uppnå en hållbar VA-hantering. Engagemang och ansvarstagande i VA-frågor behöver öka hos kommuninvånare och verksamhetsutövare, men det finns också ett stort behov av att öka kommunikationen internt mellan förvaltningar och nämnder. Det nämnds- och förvaltningsövergripande samarbetet ska fördjupas. Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska sträva efter att samordna sitt arbete på ett resursbesparande sätt. För att effektivisera tillsyn och uppströmsarbete ska kommunen sträva efter att de databaser som används ska kunna kopplas ihop för informationssökning. (som även bevakas av massmedier), information i samband med faktura, kampanjer, informationsmöten, studiebesök och föreläsningar. 0,5 tjänst som kommunikatör, 0,5 Mkr/år För att minska risken för att områden som ur VAhänseende är olämpliga att bebygga planläggs, ska VA-frågorna tas upp tidigt i planprocessen. Innan beslut om planuppdrag tas ska en övergripande analys av planområdets lämplighet ur VA-hänseende vara genomförd. Analysen ska omfatta dricksvattenoch spillvattenförsörjningen men även möjligheterna till dagvattenhantering och översvämningsrisken inom området. Tekniska nämnden bör ta fram en kommunikationsplan för att nå ut med information kring nämndens ansvarsområden, däribland den kommunala VA-försörjningen. Det bör utses en kommunikationsansvarig för VA-frågor på respektive tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har till ansvar att sprida information kring VA-frågor. Exempel på möjliga kommunikationsvägar är nyheter på hemsidan BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 13 [17]

14 7. Miljöeffekter Miljöeffekter // TRELLEBORG VA-PLAN Genom VA-planering kan VA-verksamhetens miljöpåverkan minskas. Exempel på miljöpåverkan från VAverksamheten är utsläpp av närsalter som kan leda till övergödning, utsläpp av läkemedelsrester och andra kemikalier, tungmetaller i dagvatten och avloppsslam, energiförbrukning med mera. Trelleborgs kommuns VA-strategi grundar sig i en långsiktig strävan efter att uppnå en hållbar VA-försörjning. Detta innefattar ett kretsloppstänk för energi och näringsämnen samt strategier för att minska föroreningsspridning till mark och vatten. I VA-planen konkretiseras VA-strategin i åtgärdsplaner. Nedan beskrivs översiktligt några potentiella miljövinster av de åtgärder som beskrivs i planen. Vatten Kvalitetsproblem är mer vanligt förekommande i de enskilda vattentäkterna än i de kommunala. Därför kan anslutningen av nya abonnenter på landsbygden leda till positiva hälsoeffekter. Minskat rörnätsläckage och optimering av processerna i vattenverken gör att vattenverkens kapacitet ökar och att mindre råvatten och energi åtgår i dricksvattenproduktionen för att försörja kommunens vattenbehov. I kommunens vattenförsörjningsplan finns en rad åtgärder som ska genomföras för att minska risken för föroreningsspridning till grundvattnet. Spillvatten Generellt släpper enskilda avlopp i Trelleborgs kommun ut betydligt mer närsalter per person än de kommunala avloppsreningsverken. Därför kommer anslutningen av nya abonnenter på landsbygden att leda till minskade närsaltsutsläpp. När de kvarvarande enskilda avloppen inom kommunen uppnår gällande bestämmelser kommer det att leda till minskade närsaltsutsläpp. Risken för förorening av vattentäkter och kommunens åar kommer att minska. De planerade åtgärderna för att förbättra kvävereningen och slamhanteringen på kommunens reningsverk leder till minskad övergödning och ökade möjligheter att återföra näringsämnen till kretsloppet. Förnyelse av avloppsledningsnätet leder till färre bräddningar och reducerat utläckage, vilket minskar föroreningsspridning till mark och vatten Dagvatten Fördröjning av dagvatten minskar risken för bräddning och ger en mer naturlig flödesregim i kommunens vattendrag, vilket gynnar den akvatiska miljön. Rening av dagvatten ger en bättre vattenkvalitet i hav, åar och grundvatten. Klimatanpassning av ledningsnätet minskar risken för översvämningar som ofta ger upphov till utsläpp av orenat avloppsvatten. 14 [17]

15 8. Ekonomisk sammanställning Ekonomisk sammanställning // TRELLEBORG VA-PLAN VA-planens påverkan på investeringar som påverkar taxeutvecklingen har sammanställts i 5-års intervall från år 2015 till år Med hänsyn till att ett beslut om framtida vattenförsörjning bedöms komma att fattas år 2019 har medel avsatts genom fondering för investeringar i vattenförsörjningen i perioden och På sidan 16 visas VA-planens bedömda påverkan på taxeutvecklingen samt hur denna har varit historiskt. På sidan 17 visas motsvarande utveckling som kronor per månad för Typhus A och Typhus B. Typhus A motsvarar en villa och Typhus B en lägenhet. Investeringar Produktion 86 Mkr 35 Mkr 27 Mkr Dagvatten 53 Mkr 10 Mkr 0 Mkr Projekt 84 Mkr 25 Mkr 30 Mkr Klimatanpassning 5 Mkr 7 Mkr 5 Mkr Översvämn. Stad 10 Mkr 5 Mkr 10 Mkr Översvämn.Landsb. 10 Mkr 10 Mkr 10 Mkr Kommunikation 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr Distribution 82 Mkr 60 Mkr 60 Mkr Totalt 333 Mkr 155 Mkr 145 Mkr Fondering 75 Mkr 75 Mkr Årligt genomsnitt 56 Mkr 46 Mkr 44 Mkr 15 [17]

16 16 [17] Miljöeffekter // TRELLEBORG VA-PLAN

17 Ekonomisk sammanställning // TRELLEBORG VA-PLAN 17 [17]

18 Kartbilagor Genom beslut i TN omfattas även följande områden av utbyggnad: Brönnestad Öster om Amnelund Steglarp Domme Bygget

19

20 Genom beslut i TN omfattas även följande områden av utbyggnad: Brönnestad Öster om Amnelund Åmossen Lilla Alstad Villie Steglarp Domme Bygget

21

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 Upprättad: 2010-03-17 Reviderad: INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare och som berörs av utbyggnaden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Det livsviktiga vattnet

Det livsviktiga vattnet Det livsviktiga vattnet Strategi för en långsiktig och hållbar VA försörjning i Östra Göinge Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-10-07 Dnr: KS 2014/00230 Innehållsförteckning 1 Det livsviktiga vattnet

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa - 5 år efter införandet i UMEÅ - Conny Persson conny.persson@umeva.se 090-16 13 99, 070-517 13 99 Varför dagvattentaxa? Vattentjänstlagen (LAV) medger inte att kostnader

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder Diarienummer: 14KS/0483 Datum: 2015-02-11 Lars Fladvad, utvecklingschef vattenmyndigheten.vastrnanland@ lans styrelsen.se över Samråd om vattenförvaltning 537-5058-14) Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Idé till disposition

Idé till disposition Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering Lennart de Maré Dagvatten och Dräneringsvatten Konferens Alnarp 19 20 oktober 2011 Idé till disposition Vad är markavvattning? Regler kring ny

Läs mer

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Riktlinjer Hantering av dagvatten Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Vad är dagvatten?... 5 Vilka

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet.

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet. Sedan huvudman beslutat att fastighetens dränvatten skulle anslutas till dagvattennätet i stället för till spillvattennätet ansågs fastighetsägare inte vara skyldig att betala anläggningsavgift för denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

VA Viareds sommarstad

VA Viareds sommarstad VA Viareds sommarstad Presentation Filip Ström, projektledare 033-357464, filip.strom@borasem.se Harry Sörensen, VA-projektör och kontakt 033-357463, 0733-277207 harry.sorensen@borasem.se Carol Jarpa de

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning Information till fastighetsägare Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning 1 Innehåll Inledning 3 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 6 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Datum 2011-03-25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Utredare Måns Troedsson VA-ingenjör NSVA mans.troedsson@nsva.se Beställare Bengt-Olle Andersson Samhällsbyggnadschef Åstorps kommun Innehåll

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygd

Strategi för vatten och avlopp på landsbygd Strategi för vatten och avlopp på landsbygd Svalövs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29, 65 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Begreppsförklaringar 3 3. Mål och avgränsning 4 3.1 Recipienter

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer