Trelleborg VA - plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg VA - plan 2014-2018"

Transkript

1 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan FÖRSLAG

2 Förslag Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson Projektledare Trelleborgs kommun: Bengt Lander Arbetsgrupp: Lars-F Thysell VA-chef Michael Colmorten tf VA-chef Rune Brandt Samhällsbyggnadschef Johan Pettersson Miljöingenjör Daniel Pålsson Wargren Enhetschef avloppsreningsverken och vattenverken Ann-Katrin Sandelius Plan- och byggchef Per-Arne Johansson Byråinspektör Jan-Åke Persson VA-projektör Martin Nilsson Teknisk chef Sandra Gustafsson Miljöchef Fotografier: Ingrid Wall, Trelleborgs kommun Layout: Lina Melldén SWECO Architects AB, rev B. Lander Samt ytterligare ett tjugotal medarbetare från tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning // TRELLEBORG VA-PLAN 1 Inledning 2 Vatten 2.1 Verksamhetsområde vatten 2.2 Enskild vattenförsörjning 2.3 Kommunal vattenförsörjning 3 Spillvatten 3.1 Verksamhetsområde spillvatten 3.2 Enskilda avlopp 3.3 Kommunal avloppsförsörjning 4 Dagvatten 4.1 Kommunalt verksamhetsområde 4.2 Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde 4.3 Dagvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde 4.4 Dagvatten i planprocessen 5 Klimatanpassning 5.1 Översvämningar 5.2 Erosion 6 Kommunikation 7 Miljöeffekter 8 Ekonomisk sammanställning Kartbilagor

4 1. Inledning Inledning // TRELLEBORG VA-PLAN VA-planen för Trelleborgs kommun gäller under perioden , men har även ett längre perspektiv fram till år Detta för att möjliggöra lånsiktig samhällsplanering och större framtida investeringar. Som underlag till VA-planen finns en VA-översikt och en VA-strategi. VA-översikten utgör ett faktaunderlag och begreppsförklaringen däri kan användas som ordlista till VA-planen. VA-strategin utgör grunden för VA-planeringen och beskriver kommunens mål och viljeriktning samt långsiktiga strategier för att uppnå dessa mål. Ett viktigt mål är att vattenförekomsterna i kommunen ska uppnå god status i enlighet med vattenförvaltningens åtgärdsprogram. VA-strategin och VA-planen har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Under arbetets gång har informationsmöten och workshops hållits för att förankra VA-planen inom kommunen. VA-planens kartbilaga kommer även att finns tillgänglig som valbara lager i kartvisaren på kommunens hemsida. Även underliggande handlingsplaner, policys och riktlinjer finns tillgängliga på kommunens hemsida. Kostnader för åtgärder och handlingsplaners genomförande har grovt uppskattats och presenteras i pratbubblor vid texten. Pratbubblorna är färgkodade för att visa hur åtgärderna ska finansieras. I kapitel 7 presenteras de miljöeffekter som de planerade åtgärderna väntas ge upphov till och i kapitel 8 sammanställs kostnaderna. BLÅ GRÖN RÖD Finanseras av VA-kollektivet. Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren. Finansieras av skattemedel eller bidrag. Trelleborgs kommuns VA-plan är delfinansierad med LOVA-bidrag. Pratbubblorna presenterar kostnader för åtgärder och handlingsplaners genomförande. De olika färgerna visa hur åtgärderna ska finansieras. 4 [17]

5 2. Vatten Vatten // TRELLEBORG VA-PLAN Med vatten avses här dricksvatten. Dricksvattenförsörjningen baseras på kommunala och enskilda vattentäkter. Inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahåller kommunen dricksvatten. 2.1 Verksamhetsområde vatten I bilaga 1 visas befintligt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avtalsområden samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut under perioden Övriga fastigheter som inte omfattas av kommunalt verksamhetsområde, avtalsområde eller ingår i utbyggnadsplanen kommer enligt nuvarande förutsättningar fortsatt att ha enskild vattenförsörjning. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på egen hand vill finansiera en anslutning till det kommunala ledningsnätet, kan det under vissa omständigheter låtas göras genom att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen, så kallat delat ansvar eller VAavtal. När kommunen gör nya detaljplaner för bebyggelse ska verksamhetsområde för vatten bildas. När kostnaden för anslutning av vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet skall avgifterna bestämmas med hänsyn till detta ( 31, Lag 2006:412). Detta är aktuellt för ett flertal planerade utökningar av verksamhetsområden i kommunen. Vid arbetet med förändringen av VA-taxan under 2015 skall denna avgift (särtaxa) och övriga förhållanden som påverkar VA-kollektivets kostnader bestämmas. Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten beskrivs närmare i kommunens utbyggnadsplan för VA på landsbygden, se Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden Taxan för vattenanslutning år 2014 är kr (inkl moms). Lokalt rörnät skall bekostas av fastighetsägare genom fastställd taxa eller särtaxa. Överföringsledningar eller andra gemensamma anläggningar bekostas av VA-kollektivet. 5 [17]

6 Vatten // TRELLEBORG VA-PLAN 2.2 Enskild vattenförsörjning Områden utanför de kommunala verksamhetsområden och avtalsområdena har egen vattenförsörjning med enskilda vattentäkter med borrade eller grävda brunnar. I en del enskilda vattentäkter förekommer kvalitetsproblem men dessa är främst kopplade till brunnens utformning och i mindre utsträckning till råvattnets kvalitet. Kommuninvånare med enskild vattenförsörjning kan vända sig till samhällsbyggnadsnämnden för allmän information kring enskilda vattentäkter. 2.3 Kommunal vattenförsörjning Kommunens vattenskyddsområden visas i bilaga 2. Områden som kan vara aktuella för framtida vattentäkter omfattas inte av vattenskyddsområden men vid fysisk planering ska hänsyn tas till att dessa områden kan vara aktuella för vattentäkt i framtiden. Kommunens vattenledningsnät bör förnyas med 1 % årligen med hänsyn till ledningarnas tekniska livslängd. Arbetet ska ske enligt en förnyelseplan där hänsyn tas till ledningarnas kondition, möjlighet till samordning med andra projekt, lokala förutsättningar och dylikt. Ledningssträckor med stort läckage prioriteras, målsättningen är att minska ledningsförlusterna till 12 % till år Cirka t kr för en ny anläggning vid behov 6,5 Mkr/år Utredningen bedöms kosta 0,5-1 Mkr i konsultarvode Oavsett vilket alternativ som väljs kommer investeringar i storleksordningen 200 Mkr att krävas fram till år ,5 Mkr för ny borra 1 Mkr Kapaciteterna i kommunens samtliga vattenverk har utretts och en statusbedömning har gjorts med hänsyn till kommunens mål för befolkningsökning och utbyggnadsplan för VA på landsbygden. Utredningen och genomförda genomgångar av anläggningarna visar att vattenförsörjningen kapacitetsmässigt inte är hotad fram till Åtgärder kommer dock att krävas på samtliga vattenverk för att klara behovet av kvalitet och leveranssäkerhet. Under 2014 ska en utredning påbörjas om Trelleborgs kommuns förutsättningar för en säker framtida dricksvattenförsörjning. Utredningen kommer att omfatta en ekonomisk och teknisk analys av att på sikt behålla den egna dricksvattenproduktionen från grundvatten eller att övergå till annan vattenförsörjning. Beslut om att öka kapaciteten i kommunens vattenanläggningar eller övergå till annan vattenförsörjning behöver tas senast år På kortare sikt behöver åtgärder genomföras vid Klagstorps vattenverk som omfattar utökning med en fjärde borra samt åtgärder för att optimera driften i verket. För tillfället pågår arbete med tillståndsansökan. Det ska upprättas en modell över kommunens dricksvattennät för att kunna hitta svaga punkter och simulera olika krisscenarier. Modellen ska vara klar under år Kommunens vattenförsörjning idag och i framtiden beskrivs närmare i kommunens Vattenförsörjningsplan. 6 [17]

7 3. Spillvatten Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN Spillvatten är avloppsvatten från hushåll och industrier och inkluderar inte dagvatten. Spillvatten från hushåll består av WC-, bad-, disk- och tvättvatten. Spillvatten tas antingen omhand i de kommunala avloppsreningsverken eller i enskilda avlopp. Inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahåller kommunen spillvattenförsörjning och fastighetsägare är där skyldiga att ansluta sig till det kommunala systemet om det finns indraget vatten. 3.1 Verksamhetsområde spillvatten I bilaga 3 visas befintligt kommunalt verksamhetsområde för spillvatten samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut under Områden som idag inte omfattas av verksamhetsområde eller ingår i kommunens utbyggnadsplan kommer enligt nuvarande förutsättningar fortsatt att ha enskild avloppsförsörjning. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på egen hand vill finansiera en anslutning till det kommunala ledningsnätet kan det under vissa omständigheter låtas göras genom att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen, så kallat delat ansvar eller VA-avtal. Taxan för avloppsanslutning år 2014 är kr (inkl moms). Lokalt rörnät skall bekostas av fastighetsägare genom fastställd taxa eller särtaxa. Överföringsledningar eller andra gemensamma anläggningar bekostas av VA-kollektivet. När kostnaden för anslutning av vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet skall avgifterna bestämmas med hänsyn till detta ( 31, Lag 2006:412). Detta är aktuellt för ett flertal planerade utökningar av verksamhetsområden i kommunen. Vid arbetet med förändringen av VA-taxan under 2015 skall denna avgift (särtaxa) och övriga förhållanden som påverkar VA-kollektivets kostnader bestämmas. När kommunen gör nya detaljplaner för bebyggelse ska verksamhetsområde för spillvatten bildas. Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten beskrivs närmare i kommunens utbyggnadsplan för VA på landsbygden, se Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 7 [17]

8 Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 3.2 Enskilda avlopp Utanför kommunalt verksamhetsområde tas spillvattnet omhand i enskilda avlopp. De flesta enskilda avlopp inom Trelleborgs kommun uppfyller inte gällande krav. Det är fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sin anläggning, kommunens miljöavdelning är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Tillsyn av enskilda avlopp beskrivs närmare i Handlingsplan för enskilda avlopp. En reviderad handlingsplan för enskilda avlopp har antagits av samhällsbyggnadsnämnden för att åtgärda de bristfälliga enskilda avloppen. Målsättningarna är följande: 1. Under 2013 påbörjades ett arbete med att ställa krav på anslutning utifrån miljöbalken på fastighetsägare med enskilda avlopp inom befintliga verksamhetsområden. Undantag utifrån miljöbalken görs endast då vatten inte finns indraget (även fastigheter med enbart sommarvatten skall anslutas). 2. Vid utbyggnad av nya verksamhetsområden skall senast tolv månader efter det att förbindelsepunkt upprättats krav utifrån miljöbalken ställas på anslutning av den enskilda fastigheten. Undantag endast i likhet med punkt 1 ovan. 3. Senast skall alla enskilda avlopp i Trelleborgs kommun uppfylla gällande bestämmelser. Endast fastigheter inom framtida utbyggnadsområden, fastigheter utan indraget vatten eller där samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet beslutat om undantag återstår. 4. I områden utanför kommunalt verksamhetsområde där flera fastigheter finns på begränsad yta bör i första hand gemensam avloppsanläggning utföras. I områden som omfattas av utbyggnadsplanen för VA på landsbygden kan fastighetsägarna avvakta med åtgärder enligt punkt 3. Följande gäller för ny och befintligt bebyggelse inom områden där kommunen ska utöka verksamhetsområde för spillvatten: Ny tillkommande bebyggelse (enstaka hus) Enskild avloppsanläggning accepteras och framtida kommunal anslutning villkoras i tillståndsbeslutet. Ny tillkommande bebyggelse (större omfattning) Accepteras ej såvida inte gemensam eller kommunal avloppslösning finns tillgänglig. Befintlig bebyggelse - Miljöskäl Befintlig bebyggelse inom framtida utbyggnadsområden får vara som den är i avvaktan på kommunal anslutning om endast miljöskäl föreligger. Befintlig bebyggelse - Hälsoskäl Finns hälsoskäl i befintlig bebyggelse inom framtida utbyggnadsområden måste ombyggnad ske så att hälsoskyddsaspekten (t.ex. enskild avloppsanläggning som förorenar grannens vattenbrunn) tillgodoses. Cirka tkr/hushåll för uppgradering av enskilda avlopp 8 [17]

9 Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 3.3 Kommunal avloppsförsörjning Kapaciteten i kommunens avloppsreningsverk har utretts och en bedömning har gjorts av hur länge kapaciteten kommer att räcka samt vilka åtgärder som krävs för att kunna försörja kommunens befolkning år I utredningen har hänsyn tagits till att kraven på kommunala avloppsreningsanläggningar väntas bli högre i framtiden. Åtgärder som behöver vidtas vid kommunens avloppsreningsverk sammanfattas i tabellen till höger. Till respektive verk ska det finnas en saneringsplan. Saneringsplanernas syfte är att minska tillskottsvatten på ledningsnätet. I saneringsplanerna beskrivs i detalj de åtgärder som behöver vidtas för att täta eller separera ledningar samt planer för undersökningar av ledningsnätet och fastighetsägarnas installationer. Sanering av fastigheter kan kosta cirka tkr Otäta spillvattenledningar kan leda till att vatten läcker in men också att avloppsvatten läcker ut, vilket innebär risk för förorening av mark och grundvatten. För att minska in- och utläckage ska avloppsledningsnätet förnyas enligt saneringsplanerna. Målet är att kommunens avloppsledningsnät ska förnyas med 1 % årligen. AVLOPPSRENINGSVERK Trelleborg Smygehamn Alstad Fru Alstad Grönalund Sjörup Åtgärder för att klara försörjning av kommunens befolkning år 2025 med hänsyn till kommunens befolkningsprognos och beslutade landsbygdsprojekt Utbyggnad av kväverening, slamhantering och ev. rötkammare Utbyggnad av kväverening, slamhantering och ev. rötkammare Kapacitetsökning alt överföring till Smygehamn Nytt verk alt. överföringsledning till Alstad eller Smygehamn Kvalitetsökning Inga åtgärder behövs Färdigt år Mkr Mkr 10 Mkr 8 Mkr 1-1,5 Mkr För kommunens avloppsreningsverk och pumpstationer ska underhållsplaner tas fram för att säkerställa en ekonomiskt och miljömässigt långsiktig drift. Dessa planer tas fram inom ramen för ordinarie driftbudget. 7,5 Mkr/år BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 9 [17]

10 4. Dagvatten Dagvatten // TRELLEBORG VA-PLAN Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner på mark, i diken eller genom ledningar till recipient. Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område är enligt Miljöbalken definierat som avloppsvatten. Idag orsakar dagvattnet på vissa platser i kommunen problem med översvämningar och föroreningsspridning. Dagvatten är en resurs som till exempel kan användas för bevattning och som kan vara en tillgång i stadsoch landskapsbilden. Kommunens dagvattenhantering, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde, styrs av en Dagvattenpolicy och där tillhörande Riktlinjer för dagvattenhantering. VA-planen förutsätter att kommunen antar ny VA-taxa som planeras träda i kraft tidigast år Kommunalt verksamhetsområde I bilaga 4 visas de områden som omfattas av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut. I bilagan visas även de områden som ska utredas för en eventuell utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde. Det kan finnas skäl till att utöka kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i befintlig bebyggelse som uppfyller nedanstående kriterier: Har översvämningsproblem som orsakas av bristfällig dagvattenhantering inom området Omfattas av detaljplan De områden där verksamhetsområde ska byggas ut är detaljplanelagda områden inom Klagstorps by och Skegrie. I områden som har detaljplan men saknar verksamhetsområde för dagvatten ska behovet utredas. Utökning av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten kommer att finansieras av dagvattentaxa och ev. särtaxa enligt lag 2006:412. För fastighet ca 1000 m 2, 50 tkr/fastighet 4.2 Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde omfattas av samma policy och riktlinjer som inom kommunalt verksamhetsområde men med annan huvudman än kommunen. I bebyggda områden med översvämningsproblem eller på annat sätt bristfällig dagvattenhantering och där det inte finns planer på att utöka verksamhetsområde för dagvatten, ska kommunen initiera att åtgärder för en förbättrad dagvattenhantering kom- mer till stånd. Detta ska ske genom att kommunen tar initiativ till samarbeten mellan boende, markägare och dikningsföretag. Kommunen ska erbjuda information och vägledning till fastighetsägare om hur de på egen hand kan förbättra sin dagvattenhantering. Anläggnings- och driftkostnader fördelas på de fastigheter som får nytta av den förbättrade dagvattenhanteringen Utrednings- och informationskostnader bekostas av kommunen genom den skattefinansierade verksamheten 10 [17]

11 Dagvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 4.3 Dagvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde I dagvattenpolicyn och dess riktlinjer finns inga riktvärden för föroreningsinnehållet i dagvatten. Tekniska nämnden ska senast 2015 ha uppdaterat ABVA och tilläggsbestämmelser till ABVA där riktlinjer för föroreningsinnehåll, som ska gälla för verksamhetsutövare anslutna till kommunens dagvattennät, framgår. Inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten ska kommunen driva och underhålla större anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten. Dagvatten från industri- och verksamhetstomter ska i första hand fördröjas och renas lokalt, i anläggningar som drivs och underhålls av verksamhetsutövaren. Vid behov av lokal reningsanläggning på fastighet ca 100 tkr Vid utbyggnad av dagvattensystem i nya verksamhetsområden för dagvatten ska erforderliga fördröjnings- och reningsanläggningar utföras så att recipientens miljökvalitetsnormer inte överskrids och så att inte översvämningsproblem orsakas. Även de befintliga dagvattensystemen kan behöva åtgärder för att minska översvämningsrisken och förbättra avskiljningen av föroreningar. Till år 2015 ska kommunen ha tagit fram en plan med konkreta åtgärdsförslag för hur dagvattenhanteringen inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten kan anpassas så att föroreningar i dagvattnet minskas och recipienternas miljökvalitetsnormer inte överskrids. För dagvatten som avleds till det kommunala ledningsnätet ska tekniska nämnden ställa krav enligt ABVA med tilläggsbestämmelser. För dagvatten som leds direkt till recipient kan samhällsbyggnadsnämnden göra tillsyn enligt Miljöbalken. De åtgärder på befintliga dagvattensystem som är nödvändiga enligt gällande VA-lagstiftning och VAnormer ska finansieras genom dagvattentaxa. Åtgärder därutöver ska finansieras med skattemedel eller av fastighetsägaren. Avledning och rening av dagvatten från allmän platsmark bekostas av skattemedel Åtgärder kommer i hög grad att påverka VA-taxan och därmed enskilda fastighetsägare 4.4 Dagvatten i planprocessen Kommunen ska, genom tekniska- och samhällsbyggnadsnämnden, ha tydliga krav och riktlinjer för hantering av dagvatten i detaljplane- och exploateringsprocessen. En övergripande kartering av vattnets väg och översvämningsrisker skall vara grundläggande förutsättningar för all samhälls- och bebyggelseplanering. Låglänta områden lämpliga för fördröjning och infiltrering av dagvatten skall identifieras och utgöra underlag vid samhällsplanering. Vid detaljplaneläggning ska områdets geotekniska och hydrologiska förhållanden vara vägledande vid val av enskild eller gemensam/kommunal dagvattenhantering. Valet av gemensamhetsanläggning eller kommunal anläggning skall göras med hänsyn till utrymme för dagvattenhantering inom planområdet. Omhändertagande av dagvatten inom områden med verksamhetsområde för dagvatten ska ske enligt VA-huvudmannens anvisning. Vid dagvattenavledning till dikningsföretag ska dessa inte belastas med ett större flöde än vad som tidigare avvattnades från marken. Samråd ska hållas med dikningsföretagets styrelse. I detaljplanens genomförandebeskrivning ska det tydligt framgå vem som ansvarar för dagvattenhanteringen och underhållet av denna. Grundläggande förutsättningar för dagvattenhantering i den kommunala samhällsplaneringen bekostas av skattemedel Grundläggande förutsättningar för dagvattenhantering i detaljplanering i privat regi bekostas av exploatören BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 11 [17]

12 5. Klimatanpassning Klimatanpassning // TRELLEBORG VA-PLAN Vid hantering av planärenden samt vid utbyggnad och utredningar av VA-anläggningar ska klimatförändringens effekter tas i beaktande. En klimatanalys ska ligga till grund för lokalisering och dimensionering av VAanläggningar. Analysen ska grunda sig på de senaste forskningsrönen och bedömningen ska göras utifrån anläggningens livslängd. Med hänseende till den stora osäkerheten i klimatprognoser ska kostnadsmässigt rimliga säkerhetsmarginaler användas. VA-planering ska göras i enlighet med kommunens Klimatanpassningsplan Klimatanpassning av VA-anläggningar ska ske i samarbete med kommunens klimatgrupp. 5.1 Översvämningar Tekniska nämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska översvämningsrisken i bebyggd miljö. De åtgärder som är nödvändiga enligt gällande VAlagstiftning och VA-normer ska finansieras genom VAtaxa, åtgärder därutöver finansieras med skattemedel eller av fastighetsägaren. Längs kusten finns områden som redan idag är översvämningsbenägna vid höga vattenstånd och där översvämningsrisken väntas förvärras i framtiden. För att minska översvämningsrisken längs kusten kan vissa kustnära områden behöva vallas in. Det kan då bli aktuellt att förse dagvattenutlopp med backventiler och i vissa fall pumpa ut dagvatten från instängda områden. Åtgärder för att skydda kustlinjen mot översvämningar vid höga vattenstånd ska hanteras i en kommunövergripande handlingsplan för kustskydd mot erosion och översvämningar. Även om kommunen genomför åtgärder för att minska översvämningsrisken kommer det alltid finnas risk för att översvämningar ändå inträffar vid extrema väderhändelser. Olika aktörers ansvar och uppgifter vid översvämningstillfällen beskrivs i en Handlingsplan vid översvämningar. Åtgärder utöver uppfyllande av VA-norm eller ökade åtgärder för avvattning av allmän platsmark bekostas av skattekollektivet Olika aktörers ansvar och uppgifter vid översvämningstillfällen beskrivs i en Handlingsplan vid översvämningar. 5.2 Erosion Längs kusten finns flera ledningssträckor och pumpstationer som ligger i riskzonen för att skadas av erosion. I väntan på att kommunen beslutar om huruvida kuststräckan ska skyddas mot erosion kommer VAhuvudmannen att arbeta efter strategin att befintligt ledningsnät flyttas och nya VA-anläggningar förläggs till områden som idag är erosionssäkra ur ett 100-årsperspektiv. Kommunens klimatgrupp ska samordna det övergripande arbetet och se till att frågan hålls levande. Kostnad för att flytta erosionshotade ledningar är ca 25 Mkr Åtgärderna beskrivs i kommunens Handlingsplan för att minska översvämningsrisken. Kostnader för att åtgärda kommunala system som inte uppfyller VA-norm bekostas av VA-kollektivet i enlighet med reinvesteringar på avloppsnätet Sanering av fastighetsinstallationer (felkopplade stuprör och dräneringar) bekostas av fastighetsägaren 12 [17]

13 6. Kommunikation Kommunikation // TRELLEBORG VA-PLAN Information och kommunikation har varit en röd tråd genom arbetet med VA-planen. Ökad kommunikation och kunskapsspridning har identifierats som den viktigaste åtgärden för att uppnå en hållbar VA-hantering. Engagemang och ansvarstagande i VA-frågor behöver öka hos kommuninvånare och verksamhetsutövare, men det finns också ett stort behov av att öka kommunikationen internt mellan förvaltningar och nämnder. Det nämnds- och förvaltningsövergripande samarbetet ska fördjupas. Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska sträva efter att samordna sitt arbete på ett resursbesparande sätt. För att effektivisera tillsyn och uppströmsarbete ska kommunen sträva efter att de databaser som används ska kunna kopplas ihop för informationssökning. (som även bevakas av massmedier), information i samband med faktura, kampanjer, informationsmöten, studiebesök och föreläsningar. 0,5 tjänst som kommunikatör, 0,5 Mkr/år För att minska risken för att områden som ur VAhänseende är olämpliga att bebygga planläggs, ska VA-frågorna tas upp tidigt i planprocessen. Innan beslut om planuppdrag tas ska en övergripande analys av planområdets lämplighet ur VA-hänseende vara genomförd. Analysen ska omfatta dricksvattenoch spillvattenförsörjningen men även möjligheterna till dagvattenhantering och översvämningsrisken inom området. Tekniska nämnden bör ta fram en kommunikationsplan för att nå ut med information kring nämndens ansvarsområden, däribland den kommunala VA-försörjningen. Det bör utses en kommunikationsansvarig för VA-frågor på respektive tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har till ansvar att sprida information kring VA-frågor. Exempel på möjliga kommunikationsvägar är nyheter på hemsidan BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 13 [17]

14 7. Miljöeffekter Miljöeffekter // TRELLEBORG VA-PLAN Genom VA-planering kan VA-verksamhetens miljöpåverkan minskas. Exempel på miljöpåverkan från VAverksamheten är utsläpp av närsalter som kan leda till övergödning, utsläpp av läkemedelsrester och andra kemikalier, tungmetaller i dagvatten och avloppsslam, energiförbrukning med mera. Trelleborgs kommuns VA-strategi grundar sig i en långsiktig strävan efter att uppnå en hållbar VA-försörjning. Detta innefattar ett kretsloppstänk för energi och näringsämnen samt strategier för att minska föroreningsspridning till mark och vatten. I VA-planen konkretiseras VA-strategin i åtgärdsplaner. Nedan beskrivs översiktligt några potentiella miljövinster av de åtgärder som beskrivs i planen. Vatten Kvalitetsproblem är mer vanligt förekommande i de enskilda vattentäkterna än i de kommunala. Därför kan anslutningen av nya abonnenter på landsbygden leda till positiva hälsoeffekter. Minskat rörnätsläckage och optimering av processerna i vattenverken gör att vattenverkens kapacitet ökar och att mindre råvatten och energi åtgår i dricksvattenproduktionen för att försörja kommunens vattenbehov. I kommunens vattenförsörjningsplan finns en rad åtgärder som ska genomföras för att minska risken för föroreningsspridning till grundvattnet. Spillvatten Generellt släpper enskilda avlopp i Trelleborgs kommun ut betydligt mer närsalter per person än de kommunala avloppsreningsverken. Därför kommer anslutningen av nya abonnenter på landsbygden att leda till minskade närsaltsutsläpp. När de kvarvarande enskilda avloppen inom kommunen uppnår gällande bestämmelser kommer det att leda till minskade närsaltsutsläpp. Risken för förorening av vattentäkter och kommunens åar kommer att minska. De planerade åtgärderna för att förbättra kvävereningen och slamhanteringen på kommunens reningsverk leder till minskad övergödning och ökade möjligheter att återföra näringsämnen till kretsloppet. Förnyelse av avloppsledningsnätet leder till färre bräddningar och reducerat utläckage, vilket minskar föroreningsspridning till mark och vatten Dagvatten Fördröjning av dagvatten minskar risken för bräddning och ger en mer naturlig flödesregim i kommunens vattendrag, vilket gynnar den akvatiska miljön. Rening av dagvatten ger en bättre vattenkvalitet i hav, åar och grundvatten. Klimatanpassning av ledningsnätet minskar risken för översvämningar som ofta ger upphov till utsläpp av orenat avloppsvatten. 14 [17]

15 8. Ekonomisk sammanställning Ekonomisk sammanställning // TRELLEBORG VA-PLAN VA-planens påverkan på investeringar som påverkar taxeutvecklingen har sammanställts i 5-års intervall från år 2015 till år Med hänsyn till att ett beslut om framtida vattenförsörjning bedöms komma att fattas år 2019 har medel avsatts genom fondering för investeringar i vattenförsörjningen i perioden och På sidan 16 visas VA-planens bedömda påverkan på taxeutvecklingen samt hur denna har varit historiskt. På sidan 17 visas motsvarande utveckling som kronor per månad för Typhus A och Typhus B. Typhus A motsvarar en villa och Typhus B en lägenhet. Investeringar Produktion 86 Mkr 35 Mkr 27 Mkr Dagvatten 53 Mkr 10 Mkr 0 Mkr Projekt 84 Mkr 25 Mkr 30 Mkr Klimatanpassning 5 Mkr 7 Mkr 5 Mkr Översvämn. Stad 10 Mkr 5 Mkr 10 Mkr Översvämn.Landsb. 10 Mkr 10 Mkr 10 Mkr Kommunikation 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr Distribution 82 Mkr 60 Mkr 60 Mkr Totalt 333 Mkr 155 Mkr 145 Mkr Fondering 75 Mkr 75 Mkr Årligt genomsnitt 56 Mkr 46 Mkr 44 Mkr 15 [17]

16 16 [17] Miljöeffekter // TRELLEBORG VA-PLAN

17 Ekonomisk sammanställning // TRELLEBORG VA-PLAN 17 [17]

18 Kartbilagor Genom beslut i TN omfattas även följande områden av utbyggnad: Brönnestad Öster om Amnelund Steglarp Domme Bygget

19

20 Genom beslut i TN omfattas även följande områden av utbyggnad: Brönnestad Öster om Amnelund Åmossen Lilla Alstad Villie Steglarp Domme Bygget

21

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun.

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun. VA-strategi för Kommunfullmäktige 2017-02-16 9 Dnr KA 2016/1089 Sid 1/6 VA-strategi för Inledning Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för. VA-strategin har tagits fram med utgångspunkt i den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 1(6) Kommunfullmäktige Begäran om anslag för investering i utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet och Väster

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07 1 VA-Planering 2011 Del 1 Det första steget är att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som börjar med att utarbeta en VA översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Åtgärdsdokument Flen

Åtgärdsdokument Flen Åtgärdsdokument Flen Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

VA-strategi Gävle kommun

VA-strategi Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll Inledning sida 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området sida 3 Målbild sida 4 VA-strategi sida 4 Delstrategier sida 5-8 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Kommunal VA plan. Mora kommun

Kommunal VA plan. Mora kommun Kommunal VA plan Mora kommun 1 2 Kommunal VA försörjning? Kommunal VA plan Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Bilaga 5. Ekonomisk konsekvensanalys

Bilaga 5. Ekonomisk konsekvensanalys BILAGA 5 1(7) Antagen av Kommunfullmäktige 2/17 Bilaga 5 Ekonomisk konsekvensanalys s:\va-plan bengtsfors\steg 4, va-plan\bilaga 5 ekonomisk konsekvensanalys antagen.docx 2 1 Ekonomisk konsekvensanalys

Läs mer

Åtgärdsdokument Katrineholm

Åtgärdsdokument Katrineholm Åtgärdsdokument Katrineholm Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Finansieras av VA-kollektivet = alla som är kopplade till allmänt vatten och avlopp Inte att förväxla med skattekollektivet Vamas: äger och driver den allmänna VA anläggningen.

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

2 Kartor Blåplan Rapporten har upprättats av. Huvudförfattare: Geraldine Thiere

2 Kartor Blåplan Rapporten har upprättats av. Huvudförfattare: Geraldine Thiere 2 Kartor Blåplan 2015-2020 2020 Rapporten har upprättats av Huvudförfattare: Geraldine Thiere Blåplan 2015-2020 2020 Kartor 3 Karta 1. Ytvattenförekomster enligt vattenförvaltningen som berör Staffanstorps

Läs mer

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, 14KS/0083 VA-policy 2014 VA-översikt VA-policy VA-plan Innehåll Inledning 3 Utgångspunkter för vattenplanering 4 Nationella och lokala mål 5 Övergripande

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Arbetsgång Allmän hantering av VAförsörjning vart föreligger behovet? VA-översikt Riktlinjer för dricksvattenoch Joakim Ekberg VA-strateg Principupplägg s arbetet startar Sep 2013 Juni 2014 Riktlinjer

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner

Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner Problem och lösningar på kort och lång sikt Mikael Ulf Samhällenas avvattning kläms från två håll Mer intensiva regn och ändrade

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013 Förstudie: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Krokoms kommun Johan Lidström Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och syfte... 1 1.3.

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN för vatten tillämpning i fysisk planering Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Översiktsplan Behovsbedömning / miljöbedömning Detaljplan Exempel från ärendehantering http://www.lansstyrelsen.se/skane/

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

Vatten- och avloppsanläggningar. i allmän mark. Utgångspunkter för fördelning av ansvar och kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet

Vatten- och avloppsanläggningar. i allmän mark. Utgångspunkter för fördelning av ansvar och kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet Vatten- och avloppsanläggningar i allmän mark Utgångspunkter för fördelning av ansvar och kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet 2 INLEDNING Vid utbyggnad, ombyggnad eller omläggning av t ex trafikleder,

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP).

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette Bächi (MP). PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2016-05-25 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2016/252 71 Fyllnadsval Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun

Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-03-01 VA-GIS 2015/466 1 (2) VA-GIS nämnden Förslag om fullständig VA-plan Höörs kommun Förslag till beslut Att föreslå för kommunstyrelsen i Höörs kommun att

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

PM 2013-03-22 Förslag till text i Plan- och genomförandebeskrivningen Planbeskrivning Ansvar för genomförande av åtgärder Erforderliga åtgärder inom VA-anläggningen genomförs inte enligt en fastställd

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Projektplan KK08/317 Anneli Carlén Utmaning Rädda Östersjön Projektstart Projektavslut Avslutat Sign. Anneli Carlén 2009-01-21 Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Innehåll 1. Mål... 3 2. Östersjön...

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Vatten- och vattenavloppsplan

Vatten- och vattenavloppsplan Vatten- och vattenavloppsplan Skara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25, 46 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 VA-planeringsprocessen i Skara kommun... 3 1.2 Mål och regelverk kring

Läs mer