Trelleborg VA - plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg VA - plan 2014-2018"

Transkript

1 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan FÖRSLAG

2 Förslag Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson Projektledare Trelleborgs kommun: Bengt Lander Arbetsgrupp: Lars-F Thysell VA-chef Michael Colmorten tf VA-chef Rune Brandt Samhällsbyggnadschef Johan Pettersson Miljöingenjör Daniel Pålsson Wargren Enhetschef avloppsreningsverken och vattenverken Ann-Katrin Sandelius Plan- och byggchef Per-Arne Johansson Byråinspektör Jan-Åke Persson VA-projektör Martin Nilsson Teknisk chef Sandra Gustafsson Miljöchef Fotografier: Ingrid Wall, Trelleborgs kommun Layout: Lina Melldén SWECO Architects AB, rev B. Lander Samt ytterligare ett tjugotal medarbetare från tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning // TRELLEBORG VA-PLAN 1 Inledning 2 Vatten 2.1 Verksamhetsområde vatten 2.2 Enskild vattenförsörjning 2.3 Kommunal vattenförsörjning 3 Spillvatten 3.1 Verksamhetsområde spillvatten 3.2 Enskilda avlopp 3.3 Kommunal avloppsförsörjning 4 Dagvatten 4.1 Kommunalt verksamhetsområde 4.2 Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde 4.3 Dagvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde 4.4 Dagvatten i planprocessen 5 Klimatanpassning 5.1 Översvämningar 5.2 Erosion 6 Kommunikation 7 Miljöeffekter 8 Ekonomisk sammanställning Kartbilagor

4 1. Inledning Inledning // TRELLEBORG VA-PLAN VA-planen för Trelleborgs kommun gäller under perioden , men har även ett längre perspektiv fram till år Detta för att möjliggöra lånsiktig samhällsplanering och större framtida investeringar. Som underlag till VA-planen finns en VA-översikt och en VA-strategi. VA-översikten utgör ett faktaunderlag och begreppsförklaringen däri kan användas som ordlista till VA-planen. VA-strategin utgör grunden för VA-planeringen och beskriver kommunens mål och viljeriktning samt långsiktiga strategier för att uppnå dessa mål. Ett viktigt mål är att vattenförekomsterna i kommunen ska uppnå god status i enlighet med vattenförvaltningens åtgärdsprogram. VA-strategin och VA-planen har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Under arbetets gång har informationsmöten och workshops hållits för att förankra VA-planen inom kommunen. VA-planens kartbilaga kommer även att finns tillgänglig som valbara lager i kartvisaren på kommunens hemsida. Även underliggande handlingsplaner, policys och riktlinjer finns tillgängliga på kommunens hemsida. Kostnader för åtgärder och handlingsplaners genomförande har grovt uppskattats och presenteras i pratbubblor vid texten. Pratbubblorna är färgkodade för att visa hur åtgärderna ska finansieras. I kapitel 7 presenteras de miljöeffekter som de planerade åtgärderna väntas ge upphov till och i kapitel 8 sammanställs kostnaderna. BLÅ GRÖN RÖD Finanseras av VA-kollektivet. Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren. Finansieras av skattemedel eller bidrag. Trelleborgs kommuns VA-plan är delfinansierad med LOVA-bidrag. Pratbubblorna presenterar kostnader för åtgärder och handlingsplaners genomförande. De olika färgerna visa hur åtgärderna ska finansieras. 4 [17]

5 2. Vatten Vatten // TRELLEBORG VA-PLAN Med vatten avses här dricksvatten. Dricksvattenförsörjningen baseras på kommunala och enskilda vattentäkter. Inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahåller kommunen dricksvatten. 2.1 Verksamhetsområde vatten I bilaga 1 visas befintligt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avtalsområden samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut under perioden Övriga fastigheter som inte omfattas av kommunalt verksamhetsområde, avtalsområde eller ingår i utbyggnadsplanen kommer enligt nuvarande förutsättningar fortsatt att ha enskild vattenförsörjning. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på egen hand vill finansiera en anslutning till det kommunala ledningsnätet, kan det under vissa omständigheter låtas göras genom att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen, så kallat delat ansvar eller VAavtal. När kommunen gör nya detaljplaner för bebyggelse ska verksamhetsområde för vatten bildas. När kostnaden för anslutning av vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet skall avgifterna bestämmas med hänsyn till detta ( 31, Lag 2006:412). Detta är aktuellt för ett flertal planerade utökningar av verksamhetsområden i kommunen. Vid arbetet med förändringen av VA-taxan under 2015 skall denna avgift (särtaxa) och övriga förhållanden som påverkar VA-kollektivets kostnader bestämmas. Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten beskrivs närmare i kommunens utbyggnadsplan för VA på landsbygden, se Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden Taxan för vattenanslutning år 2014 är kr (inkl moms). Lokalt rörnät skall bekostas av fastighetsägare genom fastställd taxa eller särtaxa. Överföringsledningar eller andra gemensamma anläggningar bekostas av VA-kollektivet. 5 [17]

6 Vatten // TRELLEBORG VA-PLAN 2.2 Enskild vattenförsörjning Områden utanför de kommunala verksamhetsområden och avtalsområdena har egen vattenförsörjning med enskilda vattentäkter med borrade eller grävda brunnar. I en del enskilda vattentäkter förekommer kvalitetsproblem men dessa är främst kopplade till brunnens utformning och i mindre utsträckning till råvattnets kvalitet. Kommuninvånare med enskild vattenförsörjning kan vända sig till samhällsbyggnadsnämnden för allmän information kring enskilda vattentäkter. 2.3 Kommunal vattenförsörjning Kommunens vattenskyddsområden visas i bilaga 2. Områden som kan vara aktuella för framtida vattentäkter omfattas inte av vattenskyddsområden men vid fysisk planering ska hänsyn tas till att dessa områden kan vara aktuella för vattentäkt i framtiden. Kommunens vattenledningsnät bör förnyas med 1 % årligen med hänsyn till ledningarnas tekniska livslängd. Arbetet ska ske enligt en förnyelseplan där hänsyn tas till ledningarnas kondition, möjlighet till samordning med andra projekt, lokala förutsättningar och dylikt. Ledningssträckor med stort läckage prioriteras, målsättningen är att minska ledningsförlusterna till 12 % till år Cirka t kr för en ny anläggning vid behov 6,5 Mkr/år Utredningen bedöms kosta 0,5-1 Mkr i konsultarvode Oavsett vilket alternativ som väljs kommer investeringar i storleksordningen 200 Mkr att krävas fram till år ,5 Mkr för ny borra 1 Mkr Kapaciteterna i kommunens samtliga vattenverk har utretts och en statusbedömning har gjorts med hänsyn till kommunens mål för befolkningsökning och utbyggnadsplan för VA på landsbygden. Utredningen och genomförda genomgångar av anläggningarna visar att vattenförsörjningen kapacitetsmässigt inte är hotad fram till Åtgärder kommer dock att krävas på samtliga vattenverk för att klara behovet av kvalitet och leveranssäkerhet. Under 2014 ska en utredning påbörjas om Trelleborgs kommuns förutsättningar för en säker framtida dricksvattenförsörjning. Utredningen kommer att omfatta en ekonomisk och teknisk analys av att på sikt behålla den egna dricksvattenproduktionen från grundvatten eller att övergå till annan vattenförsörjning. Beslut om att öka kapaciteten i kommunens vattenanläggningar eller övergå till annan vattenförsörjning behöver tas senast år På kortare sikt behöver åtgärder genomföras vid Klagstorps vattenverk som omfattar utökning med en fjärde borra samt åtgärder för att optimera driften i verket. För tillfället pågår arbete med tillståndsansökan. Det ska upprättas en modell över kommunens dricksvattennät för att kunna hitta svaga punkter och simulera olika krisscenarier. Modellen ska vara klar under år Kommunens vattenförsörjning idag och i framtiden beskrivs närmare i kommunens Vattenförsörjningsplan. 6 [17]

7 3. Spillvatten Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN Spillvatten är avloppsvatten från hushåll och industrier och inkluderar inte dagvatten. Spillvatten från hushåll består av WC-, bad-, disk- och tvättvatten. Spillvatten tas antingen omhand i de kommunala avloppsreningsverken eller i enskilda avlopp. Inom kommunalt verksamhetsområde tillhandahåller kommunen spillvattenförsörjning och fastighetsägare är där skyldiga att ansluta sig till det kommunala systemet om det finns indraget vatten. 3.1 Verksamhetsområde spillvatten I bilaga 3 visas befintligt kommunalt verksamhetsområde för spillvatten samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut under Områden som idag inte omfattas av verksamhetsområde eller ingår i kommunens utbyggnadsplan kommer enligt nuvarande förutsättningar fortsatt att ha enskild avloppsförsörjning. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på egen hand vill finansiera en anslutning till det kommunala ledningsnätet kan det under vissa omständigheter låtas göras genom att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen, så kallat delat ansvar eller VA-avtal. Taxan för avloppsanslutning år 2014 är kr (inkl moms). Lokalt rörnät skall bekostas av fastighetsägare genom fastställd taxa eller särtaxa. Överföringsledningar eller andra gemensamma anläggningar bekostas av VA-kollektivet. När kostnaden för anslutning av vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet skall avgifterna bestämmas med hänsyn till detta ( 31, Lag 2006:412). Detta är aktuellt för ett flertal planerade utökningar av verksamhetsområden i kommunen. Vid arbetet med förändringen av VA-taxan under 2015 skall denna avgift (särtaxa) och övriga förhållanden som påverkar VA-kollektivets kostnader bestämmas. När kommunen gör nya detaljplaner för bebyggelse ska verksamhetsområde för spillvatten bildas. Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten beskrivs närmare i kommunens utbyggnadsplan för VA på landsbygden, se Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 7 [17]

8 Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 3.2 Enskilda avlopp Utanför kommunalt verksamhetsområde tas spillvattnet omhand i enskilda avlopp. De flesta enskilda avlopp inom Trelleborgs kommun uppfyller inte gällande krav. Det är fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sin anläggning, kommunens miljöavdelning är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Tillsyn av enskilda avlopp beskrivs närmare i Handlingsplan för enskilda avlopp. En reviderad handlingsplan för enskilda avlopp har antagits av samhällsbyggnadsnämnden för att åtgärda de bristfälliga enskilda avloppen. Målsättningarna är följande: 1. Under 2013 påbörjades ett arbete med att ställa krav på anslutning utifrån miljöbalken på fastighetsägare med enskilda avlopp inom befintliga verksamhetsområden. Undantag utifrån miljöbalken görs endast då vatten inte finns indraget (även fastigheter med enbart sommarvatten skall anslutas). 2. Vid utbyggnad av nya verksamhetsområden skall senast tolv månader efter det att förbindelsepunkt upprättats krav utifrån miljöbalken ställas på anslutning av den enskilda fastigheten. Undantag endast i likhet med punkt 1 ovan. 3. Senast skall alla enskilda avlopp i Trelleborgs kommun uppfylla gällande bestämmelser. Endast fastigheter inom framtida utbyggnadsområden, fastigheter utan indraget vatten eller där samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet beslutat om undantag återstår. 4. I områden utanför kommunalt verksamhetsområde där flera fastigheter finns på begränsad yta bör i första hand gemensam avloppsanläggning utföras. I områden som omfattas av utbyggnadsplanen för VA på landsbygden kan fastighetsägarna avvakta med åtgärder enligt punkt 3. Följande gäller för ny och befintligt bebyggelse inom områden där kommunen ska utöka verksamhetsområde för spillvatten: Ny tillkommande bebyggelse (enstaka hus) Enskild avloppsanläggning accepteras och framtida kommunal anslutning villkoras i tillståndsbeslutet. Ny tillkommande bebyggelse (större omfattning) Accepteras ej såvida inte gemensam eller kommunal avloppslösning finns tillgänglig. Befintlig bebyggelse - Miljöskäl Befintlig bebyggelse inom framtida utbyggnadsområden får vara som den är i avvaktan på kommunal anslutning om endast miljöskäl föreligger. Befintlig bebyggelse - Hälsoskäl Finns hälsoskäl i befintlig bebyggelse inom framtida utbyggnadsområden måste ombyggnad ske så att hälsoskyddsaspekten (t.ex. enskild avloppsanläggning som förorenar grannens vattenbrunn) tillgodoses. Cirka tkr/hushåll för uppgradering av enskilda avlopp 8 [17]

9 Spillvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 3.3 Kommunal avloppsförsörjning Kapaciteten i kommunens avloppsreningsverk har utretts och en bedömning har gjorts av hur länge kapaciteten kommer att räcka samt vilka åtgärder som krävs för att kunna försörja kommunens befolkning år I utredningen har hänsyn tagits till att kraven på kommunala avloppsreningsanläggningar väntas bli högre i framtiden. Åtgärder som behöver vidtas vid kommunens avloppsreningsverk sammanfattas i tabellen till höger. Till respektive verk ska det finnas en saneringsplan. Saneringsplanernas syfte är att minska tillskottsvatten på ledningsnätet. I saneringsplanerna beskrivs i detalj de åtgärder som behöver vidtas för att täta eller separera ledningar samt planer för undersökningar av ledningsnätet och fastighetsägarnas installationer. Sanering av fastigheter kan kosta cirka tkr Otäta spillvattenledningar kan leda till att vatten läcker in men också att avloppsvatten läcker ut, vilket innebär risk för förorening av mark och grundvatten. För att minska in- och utläckage ska avloppsledningsnätet förnyas enligt saneringsplanerna. Målet är att kommunens avloppsledningsnät ska förnyas med 1 % årligen. AVLOPPSRENINGSVERK Trelleborg Smygehamn Alstad Fru Alstad Grönalund Sjörup Åtgärder för att klara försörjning av kommunens befolkning år 2025 med hänsyn till kommunens befolkningsprognos och beslutade landsbygdsprojekt Utbyggnad av kväverening, slamhantering och ev. rötkammare Utbyggnad av kväverening, slamhantering och ev. rötkammare Kapacitetsökning alt överföring till Smygehamn Nytt verk alt. överföringsledning till Alstad eller Smygehamn Kvalitetsökning Inga åtgärder behövs Färdigt år Mkr Mkr 10 Mkr 8 Mkr 1-1,5 Mkr För kommunens avloppsreningsverk och pumpstationer ska underhållsplaner tas fram för att säkerställa en ekonomiskt och miljömässigt långsiktig drift. Dessa planer tas fram inom ramen för ordinarie driftbudget. 7,5 Mkr/år BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 9 [17]

10 4. Dagvatten Dagvatten // TRELLEBORG VA-PLAN Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner på mark, i diken eller genom ledningar till recipient. Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område är enligt Miljöbalken definierat som avloppsvatten. Idag orsakar dagvattnet på vissa platser i kommunen problem med översvämningar och föroreningsspridning. Dagvatten är en resurs som till exempel kan användas för bevattning och som kan vara en tillgång i stadsoch landskapsbilden. Kommunens dagvattenhantering, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde, styrs av en Dagvattenpolicy och där tillhörande Riktlinjer för dagvattenhantering. VA-planen förutsätter att kommunen antar ny VA-taxa som planeras träda i kraft tidigast år Kommunalt verksamhetsområde I bilaga 4 visas de områden som omfattas av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten samt de områden där kommunalt verksamhetsområde ska byggas ut. I bilagan visas även de områden som ska utredas för en eventuell utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde. Det kan finnas skäl till att utöka kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i befintlig bebyggelse som uppfyller nedanstående kriterier: Har översvämningsproblem som orsakas av bristfällig dagvattenhantering inom området Omfattas av detaljplan De områden där verksamhetsområde ska byggas ut är detaljplanelagda områden inom Klagstorps by och Skegrie. I områden som har detaljplan men saknar verksamhetsområde för dagvatten ska behovet utredas. Utökning av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten kommer att finansieras av dagvattentaxa och ev. särtaxa enligt lag 2006:412. För fastighet ca 1000 m 2, 50 tkr/fastighet 4.2 Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde Dagvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde omfattas av samma policy och riktlinjer som inom kommunalt verksamhetsområde men med annan huvudman än kommunen. I bebyggda områden med översvämningsproblem eller på annat sätt bristfällig dagvattenhantering och där det inte finns planer på att utöka verksamhetsområde för dagvatten, ska kommunen initiera att åtgärder för en förbättrad dagvattenhantering kom- mer till stånd. Detta ska ske genom att kommunen tar initiativ till samarbeten mellan boende, markägare och dikningsföretag. Kommunen ska erbjuda information och vägledning till fastighetsägare om hur de på egen hand kan förbättra sin dagvattenhantering. Anläggnings- och driftkostnader fördelas på de fastigheter som får nytta av den förbättrade dagvattenhanteringen Utrednings- och informationskostnader bekostas av kommunen genom den skattefinansierade verksamheten 10 [17]

11 Dagvatten // TRELLEBORG VA-PLAN 4.3 Dagvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde I dagvattenpolicyn och dess riktlinjer finns inga riktvärden för föroreningsinnehållet i dagvatten. Tekniska nämnden ska senast 2015 ha uppdaterat ABVA och tilläggsbestämmelser till ABVA där riktlinjer för föroreningsinnehåll, som ska gälla för verksamhetsutövare anslutna till kommunens dagvattennät, framgår. Inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten ska kommunen driva och underhålla större anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten. Dagvatten från industri- och verksamhetstomter ska i första hand fördröjas och renas lokalt, i anläggningar som drivs och underhålls av verksamhetsutövaren. Vid behov av lokal reningsanläggning på fastighet ca 100 tkr Vid utbyggnad av dagvattensystem i nya verksamhetsområden för dagvatten ska erforderliga fördröjnings- och reningsanläggningar utföras så att recipientens miljökvalitetsnormer inte överskrids och så att inte översvämningsproblem orsakas. Även de befintliga dagvattensystemen kan behöva åtgärder för att minska översvämningsrisken och förbättra avskiljningen av föroreningar. Till år 2015 ska kommunen ha tagit fram en plan med konkreta åtgärdsförslag för hur dagvattenhanteringen inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten kan anpassas så att föroreningar i dagvattnet minskas och recipienternas miljökvalitetsnormer inte överskrids. För dagvatten som avleds till det kommunala ledningsnätet ska tekniska nämnden ställa krav enligt ABVA med tilläggsbestämmelser. För dagvatten som leds direkt till recipient kan samhällsbyggnadsnämnden göra tillsyn enligt Miljöbalken. De åtgärder på befintliga dagvattensystem som är nödvändiga enligt gällande VA-lagstiftning och VAnormer ska finansieras genom dagvattentaxa. Åtgärder därutöver ska finansieras med skattemedel eller av fastighetsägaren. Avledning och rening av dagvatten från allmän platsmark bekostas av skattemedel Åtgärder kommer i hög grad att påverka VA-taxan och därmed enskilda fastighetsägare 4.4 Dagvatten i planprocessen Kommunen ska, genom tekniska- och samhällsbyggnadsnämnden, ha tydliga krav och riktlinjer för hantering av dagvatten i detaljplane- och exploateringsprocessen. En övergripande kartering av vattnets väg och översvämningsrisker skall vara grundläggande förutsättningar för all samhälls- och bebyggelseplanering. Låglänta områden lämpliga för fördröjning och infiltrering av dagvatten skall identifieras och utgöra underlag vid samhällsplanering. Vid detaljplaneläggning ska områdets geotekniska och hydrologiska förhållanden vara vägledande vid val av enskild eller gemensam/kommunal dagvattenhantering. Valet av gemensamhetsanläggning eller kommunal anläggning skall göras med hänsyn till utrymme för dagvattenhantering inom planområdet. Omhändertagande av dagvatten inom områden med verksamhetsområde för dagvatten ska ske enligt VA-huvudmannens anvisning. Vid dagvattenavledning till dikningsföretag ska dessa inte belastas med ett större flöde än vad som tidigare avvattnades från marken. Samråd ska hållas med dikningsföretagets styrelse. I detaljplanens genomförandebeskrivning ska det tydligt framgå vem som ansvarar för dagvattenhanteringen och underhållet av denna. Grundläggande förutsättningar för dagvattenhantering i den kommunala samhällsplaneringen bekostas av skattemedel Grundläggande förutsättningar för dagvattenhantering i detaljplanering i privat regi bekostas av exploatören BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 11 [17]

12 5. Klimatanpassning Klimatanpassning // TRELLEBORG VA-PLAN Vid hantering av planärenden samt vid utbyggnad och utredningar av VA-anläggningar ska klimatförändringens effekter tas i beaktande. En klimatanalys ska ligga till grund för lokalisering och dimensionering av VAanläggningar. Analysen ska grunda sig på de senaste forskningsrönen och bedömningen ska göras utifrån anläggningens livslängd. Med hänseende till den stora osäkerheten i klimatprognoser ska kostnadsmässigt rimliga säkerhetsmarginaler användas. VA-planering ska göras i enlighet med kommunens Klimatanpassningsplan Klimatanpassning av VA-anläggningar ska ske i samarbete med kommunens klimatgrupp. 5.1 Översvämningar Tekniska nämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska översvämningsrisken i bebyggd miljö. De åtgärder som är nödvändiga enligt gällande VAlagstiftning och VA-normer ska finansieras genom VAtaxa, åtgärder därutöver finansieras med skattemedel eller av fastighetsägaren. Längs kusten finns områden som redan idag är översvämningsbenägna vid höga vattenstånd och där översvämningsrisken väntas förvärras i framtiden. För att minska översvämningsrisken längs kusten kan vissa kustnära områden behöva vallas in. Det kan då bli aktuellt att förse dagvattenutlopp med backventiler och i vissa fall pumpa ut dagvatten från instängda områden. Åtgärder för att skydda kustlinjen mot översvämningar vid höga vattenstånd ska hanteras i en kommunövergripande handlingsplan för kustskydd mot erosion och översvämningar. Även om kommunen genomför åtgärder för att minska översvämningsrisken kommer det alltid finnas risk för att översvämningar ändå inträffar vid extrema väderhändelser. Olika aktörers ansvar och uppgifter vid översvämningstillfällen beskrivs i en Handlingsplan vid översvämningar. Åtgärder utöver uppfyllande av VA-norm eller ökade åtgärder för avvattning av allmän platsmark bekostas av skattekollektivet Olika aktörers ansvar och uppgifter vid översvämningstillfällen beskrivs i en Handlingsplan vid översvämningar. 5.2 Erosion Längs kusten finns flera ledningssträckor och pumpstationer som ligger i riskzonen för att skadas av erosion. I väntan på att kommunen beslutar om huruvida kuststräckan ska skyddas mot erosion kommer VAhuvudmannen att arbeta efter strategin att befintligt ledningsnät flyttas och nya VA-anläggningar förläggs till områden som idag är erosionssäkra ur ett 100-årsperspektiv. Kommunens klimatgrupp ska samordna det övergripande arbetet och se till att frågan hålls levande. Kostnad för att flytta erosionshotade ledningar är ca 25 Mkr Åtgärderna beskrivs i kommunens Handlingsplan för att minska översvämningsrisken. Kostnader för att åtgärda kommunala system som inte uppfyller VA-norm bekostas av VA-kollektivet i enlighet med reinvesteringar på avloppsnätet Sanering av fastighetsinstallationer (felkopplade stuprör och dräneringar) bekostas av fastighetsägaren 12 [17]

13 6. Kommunikation Kommunikation // TRELLEBORG VA-PLAN Information och kommunikation har varit en röd tråd genom arbetet med VA-planen. Ökad kommunikation och kunskapsspridning har identifierats som den viktigaste åtgärden för att uppnå en hållbar VA-hantering. Engagemang och ansvarstagande i VA-frågor behöver öka hos kommuninvånare och verksamhetsutövare, men det finns också ett stort behov av att öka kommunikationen internt mellan förvaltningar och nämnder. Det nämnds- och förvaltningsövergripande samarbetet ska fördjupas. Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska sträva efter att samordna sitt arbete på ett resursbesparande sätt. För att effektivisera tillsyn och uppströmsarbete ska kommunen sträva efter att de databaser som används ska kunna kopplas ihop för informationssökning. (som även bevakas av massmedier), information i samband med faktura, kampanjer, informationsmöten, studiebesök och föreläsningar. 0,5 tjänst som kommunikatör, 0,5 Mkr/år För att minska risken för att områden som ur VAhänseende är olämpliga att bebygga planläggs, ska VA-frågorna tas upp tidigt i planprocessen. Innan beslut om planuppdrag tas ska en övergripande analys av planområdets lämplighet ur VA-hänseende vara genomförd. Analysen ska omfatta dricksvattenoch spillvattenförsörjningen men även möjligheterna till dagvattenhantering och översvämningsrisken inom området. Tekniska nämnden bör ta fram en kommunikationsplan för att nå ut med information kring nämndens ansvarsområden, däribland den kommunala VA-försörjningen. Det bör utses en kommunikationsansvarig för VA-frågor på respektive tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har till ansvar att sprida information kring VA-frågor. Exempel på möjliga kommunikationsvägar är nyheter på hemsidan BLÅ Finanseras av VA-kollektivet GRÖN Finansieras av fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren RÖD Finansieras av skattemedel eller bidrag 13 [17]

14 7. Miljöeffekter Miljöeffekter // TRELLEBORG VA-PLAN Genom VA-planering kan VA-verksamhetens miljöpåverkan minskas. Exempel på miljöpåverkan från VAverksamheten är utsläpp av närsalter som kan leda till övergödning, utsläpp av läkemedelsrester och andra kemikalier, tungmetaller i dagvatten och avloppsslam, energiförbrukning med mera. Trelleborgs kommuns VA-strategi grundar sig i en långsiktig strävan efter att uppnå en hållbar VA-försörjning. Detta innefattar ett kretsloppstänk för energi och näringsämnen samt strategier för att minska föroreningsspridning till mark och vatten. I VA-planen konkretiseras VA-strategin i åtgärdsplaner. Nedan beskrivs översiktligt några potentiella miljövinster av de åtgärder som beskrivs i planen. Vatten Kvalitetsproblem är mer vanligt förekommande i de enskilda vattentäkterna än i de kommunala. Därför kan anslutningen av nya abonnenter på landsbygden leda till positiva hälsoeffekter. Minskat rörnätsläckage och optimering av processerna i vattenverken gör att vattenverkens kapacitet ökar och att mindre råvatten och energi åtgår i dricksvattenproduktionen för att försörja kommunens vattenbehov. I kommunens vattenförsörjningsplan finns en rad åtgärder som ska genomföras för att minska risken för föroreningsspridning till grundvattnet. Spillvatten Generellt släpper enskilda avlopp i Trelleborgs kommun ut betydligt mer närsalter per person än de kommunala avloppsreningsverken. Därför kommer anslutningen av nya abonnenter på landsbygden att leda till minskade närsaltsutsläpp. När de kvarvarande enskilda avloppen inom kommunen uppnår gällande bestämmelser kommer det att leda till minskade närsaltsutsläpp. Risken för förorening av vattentäkter och kommunens åar kommer att minska. De planerade åtgärderna för att förbättra kvävereningen och slamhanteringen på kommunens reningsverk leder till minskad övergödning och ökade möjligheter att återföra näringsämnen till kretsloppet. Förnyelse av avloppsledningsnätet leder till färre bräddningar och reducerat utläckage, vilket minskar föroreningsspridning till mark och vatten Dagvatten Fördröjning av dagvatten minskar risken för bräddning och ger en mer naturlig flödesregim i kommunens vattendrag, vilket gynnar den akvatiska miljön. Rening av dagvatten ger en bättre vattenkvalitet i hav, åar och grundvatten. Klimatanpassning av ledningsnätet minskar risken för översvämningar som ofta ger upphov till utsläpp av orenat avloppsvatten. 14 [17]

15 8. Ekonomisk sammanställning Ekonomisk sammanställning // TRELLEBORG VA-PLAN VA-planens påverkan på investeringar som påverkar taxeutvecklingen har sammanställts i 5-års intervall från år 2015 till år Med hänsyn till att ett beslut om framtida vattenförsörjning bedöms komma att fattas år 2019 har medel avsatts genom fondering för investeringar i vattenförsörjningen i perioden och På sidan 16 visas VA-planens bedömda påverkan på taxeutvecklingen samt hur denna har varit historiskt. På sidan 17 visas motsvarande utveckling som kronor per månad för Typhus A och Typhus B. Typhus A motsvarar en villa och Typhus B en lägenhet. Investeringar Produktion 86 Mkr 35 Mkr 27 Mkr Dagvatten 53 Mkr 10 Mkr 0 Mkr Projekt 84 Mkr 25 Mkr 30 Mkr Klimatanpassning 5 Mkr 7 Mkr 5 Mkr Översvämn. Stad 10 Mkr 5 Mkr 10 Mkr Översvämn.Landsb. 10 Mkr 10 Mkr 10 Mkr Kommunikation 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr Distribution 82 Mkr 60 Mkr 60 Mkr Totalt 333 Mkr 155 Mkr 145 Mkr Fondering 75 Mkr 75 Mkr Årligt genomsnitt 56 Mkr 46 Mkr 44 Mkr 15 [17]

16 16 [17] Miljöeffekter // TRELLEBORG VA-PLAN

17 Ekonomisk sammanställning // TRELLEBORG VA-PLAN 17 [17]

18 Kartbilagor Genom beslut i TN omfattas även följande områden av utbyggnad: Brönnestad Öster om Amnelund Steglarp Domme Bygget

19

20 Genom beslut i TN omfattas även följande områden av utbyggnad: Brönnestad Öster om Amnelund Åmossen Lilla Alstad Villie Steglarp Domme Bygget

21

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar RAPPORT Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar Johanna Andersson IVL svenska Miljöinstitutet AB Anders Rydberg & Sven Celander WSP B2141 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-11

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer