PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016"

Transkript

1 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen Kompisplan ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och barn. En förenklad broschyr av planen finns att läsa på skolområdets hemsida. Upprättad

2 Innehållsförteckning 1. GRUNDUPPGIFTER... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Ansvarig för planen... 2 Vårt mål... 2 Barnens delaktighet... 2 Vårdnadshavarnas delaktighet... 2 Medarbetarnas delaktighet... 2 Förankring av planen UTVÄRDERING... 3 Beskriv hur planen för har utvärderats... 3 Delaktiga i utvärderingen av planen för års mål, resultat och analys av utvärderingen års plan ska utvärderas senast... 5 Beskriv hur planen för ska utvärderas... 5 Ansvarig för att årets plan utvärderas FRÄMJANDE INSATSER Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling Ålder Genusperspektiv Etnisk tillhörighet och religion Funktionsnedsättning Sexuell läggning Tillgänglighet KARTLÄGGNING Kartläggningsmetoder Områden som berörs i kartläggningen Barnens delaktighet i kartläggningen Vårdnadshavares delaktighet i kartläggningen Medarbetares delaktighet i kartläggningen FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Att motverka förekomsten av mobbning och kränkning Rekommendation till vårdnadshavare RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER Rutiner för att tidigt upptäcka mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och diskriminering Vid anmälan vänder sig barn, föräldrar och medarbetare till Rutiner för att utreda och åtgärda vid misstanke om att barn kränks av barn Rutiner för att utreda och åtgärda vid misstanke om att barn kränks av personal Rutiner för att utreda och åtgärda vid misstanke om att personal kränks av barn Rutiner för dokumentation Ansvarsförhållande BILAGOR BILAGA 1, VAD BETYDER ORDEN BILAGA 2, CHECKLISTA - PLANERING FÖRSKOLANS UTVÄRDERINGSARBETE AV KOMPISPLANEN BILAGA 3,PRÄSTKRAGENS TRYGGHET OCH TRIVSELENKÄT/BARN BILAGA 4, PRÄSTKRAGENS TRYGGHET OCH TRIVSELENKÄT FÖR FÖRÄLDRAR BILAGA 5, HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT MOBBNING/KRÄNKNING BARN MOT BARN BILAGA 6, HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT MOBBNING/KRÄNKNING PERSONAL MOT BARN BILAGA 7, HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT MOBBNING/KRÄNKNING BARN MOT PERSONAL BILAGA 8, FÖRSLAG TILL DOKUMENTATION BILAGA 9, ANMÄLAN OM UTSATTHET GÄLLANDE BARN I BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER BILAGA 10, ANMÄLNINGSBLANKETT VID MISSTANKE OM UTSATTHET Bilaga 11, Processkartläggning gällande anmälan om utsatthet

3 1. GRUNDUPPGIFTER Giltighet under läsåret Verksamhetsformer som omfattas av planen Prästkragens förskola. Ansvarig för planen Förskolechef. Vårt mål På Prästkragens förskola har varje individ rätt att få vara den de är. Alla på förskolan ska känna sig trygga och vara en del av gemenskapen. Alla barn, vårdnadshavare och medarbetare känner till Kompisplanen, arbetsgången i ett misstänkt ärende och vart de kan vända sig vid misstänkt ärende. Alla medarbetare arbetar aktivt förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling, agerar, utreder och vidtar åtgärder enligt handlingsplanen. Barnens delaktighet Barnen är i den form det är möjligt delaktiga i framtagandet av förskolans vision och syften med planen genom grupparbeten, värderingsövningar och dialoger. I början av höstterminen går pedagogerna igenom kompisplanen med barnen. Framkommer det tyckanden och tänkanden kring den skickas de till förskolechefen. I samband med utvecklingssamtal får barnen svara på frågor för att möjliggöra utvärdering av årets arbete och utformning av framtida arbete gällande mobbning, kränkning, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna får vidmöten för vårdnadshavare information kring barnens och medarbetarnas framtagande av förskolans vision och syften med planen. De har vid dessa tillfällen möjlighet att komma med egna förslag i arbetet mot mobbning, kränkning, trakasserier och diskriminering etc. Inför utvecklingssamtalet på våren svarar vårdnadshavare på en enkät gällande trivsel, mående, diskriminering. Medarbetarnas delaktighet Vid arbetsplatsträffar och på pedagogiska måndagar, i samtal med barn och i dialog med vårdnadshavare arbetar pedagogerna med planen. Arbetslaget och förskolechef/biträdande förskolechef gör en skriftlig sammanställning och analys av barn och vårdnadshavares svar under våren Utifrån reflektioner och analys av enkätsvar, förda dialoger och vardags observationer föreslår arbetslaget åtgärder inför nästa läsår. Förslag till förbättringar lämnas till förskolechef. Pedagogerna informerar vårdnadshavare om utvärderingen på föräldramötet vid skolstart. Medarbetare på förskolan arbetar med det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkning, trakasserier och diskriminering etc. och träffas regelbundet, under ledning av förskolechef/biträdande förskolechef. Förankring av planen Detta möjliggörs genom att: barn, medarbetare och vårdnadshavare är delaktiga vid utvärdering och framtagandet av planen varje läsår planen används vid värdegrundsarbete 2

4 Giltighet under läsåret planen introduceras vid nyanställning, föräldramöte, arbetsplatsträffar eller arbetslagsträffar planen finns tillgänglig på skolområdets hemsida och är en del i skolområdets arbetsplan 2. UTVÄRDERING Beskriv hur planen för har utvärderats Pedagogerna har analyserat och reflekterat över vilka metoder som använts för att nå målen. Under våren har föräldrarna erbjudits att fylla i trivselenkäten enligt vår plan. Utifrån resultatet av trivselenkäterna har pedagoger och förskolechef analyserat svaren och reflekterat och fört dialog utifrån den pedagogiska dokumentationen och upptäckt risker utifrån kartläggningen. Därefter har nya mål satts upp för det förebyggande arbetet inför nästa läsår. På våren analyserades åtgärder som genomförts på förskolan under året. Delaktiga i utvärderingen av planen för Vårdnadshavare har erbjudits att fylla i en trivsel och trygghetsenkät, 42 % svarade på enkäten. En pedagog har genomfört enkäter med barnen födda -09 och -10. Pedagoger och förskolechef/biträdande förskolechef har varit delaktiga genom analyser, reflektioner och observationer av enkätresultaten, reflektioner utifrån pedagogisk dokumentation och vardagliga observationer av pedagoger, under det förebyggande arbetet och kartläggningen. Utvärdering av planen har gjorts genom dialoger, enkäter och observationer i verksamheten. Utvärderingen av planen har diskuterats på arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar och i pedagogiska forum, vid olika möten och träffar med vårdnadshavare, i barngrupper och tillsammans med förskolechef/ biträdande förskolechef. Observationer och pedagogiska dokumentationer av pedagoger, samt genom vardags dialoger tillsammans med vårdnadshavare och barnen i verksamheten ligger också till grund i utvärderingen års mål, resultat och analys av utvärderingen Mål 1 Att göra planen mot diskriminering och kränkande behandling mer tillgänglig för föräldrar och personal. Genomförande Vi har tagit upp betydelsen av att föräldrarna besvarar enkäten. Vi har genomfört trivsel- och trygghetsenkäten med barnen födda -09 och -10. Planen har funnits tillgänglig för vårdnadshavare i hallen på förskolan. Vid utvecklingssamtal har pedagogerna haft dialog om barnens mående och trivsel, samt ställt frågor om hur vårdnadshavare upplever bemötandet från pedagogerna. Resultat och analys mål 1: Bedömningen är att målet inte är uppnått och kvarstår till nästa år. Pedagogerna själva upplever att de försökt förmedla vikten av att vårdnadshavare deltar och svarar på enkäten om sitt barns trivsel och trygghet, men inte lyckats fullt ut. Svarssekvensen på besvarade enkäter från vårdnadshavare är lågt och behöver förbättras till nästa läsår. Barnens vårdnadshavare uttrycker att det svårt att svara på enkäten, dels för att barnen är så unga att de själva inte kan utrycka hur de upplever sin trivsel och trygghet, utan det är föräldrarnas bedömning av sitt barns trivsel och trygghet, en del uttrycker också att frågorna är svåra och behöver utvecklas. Under året har också Oskarshamns kommun haft en kommunövergripande enkät ute till föräldrarna på webben. Svarsfrekvensen på denna var så låg att vi inte fick ut resultatet på förskolenivå då deltagarantalet inte var högre än tio 3

5 besvarade enkäter på förskolan. Resultatet skickades därför ut på skolområdesdel för vår del. Vi behöver därför arbeta med och fundera över och hur vi ska få ett högre deltagarantal på båda enkäterna. På våren intervjuades alla barn födda -09 och -10 av en pedagog. Även barnen hade svårt med frågeställningarna och pedagogen fick förtydliga och förklara många av orden. Detta behöver utvecklas under nästa läsår. Till nästa läsår behöver förskolans pedagoger och förskolechefen också betona betydelsen av att besvara enkäten/enkäterna för vårdnadshavare genom samtal, information och vid olika träffar med vårdnadshavare. Mål 2 Att uppmärksamma miljöer och situationer som behöver förbättras för att undvika kränkning. Genomförande Under hösten 2014 startade vi upp verksamheten med två 1-5 års avdelningar för att få en jämnare fördelning på barnen i grupperna och kunna fördela den personalbemanning som fanns på förskolan. Pedagogerna på förskolan har skapat nya lekmiljöer och skapat rum i rummen med syfte att skapa lugna miljöer som minskar konflikter och att barnen kan delas i mindre grupper. Barnen finns i hallen tillsammans med en eller flera pedagoger i mindre grupper när de ska gå ut eller gå in från utevistelsen för att skapa en miljö där varje barn blir sedd och har samma möjlighet till utrymme. Pedagogerna observerar leksituationer, har dialoger med barnen och deras vårdnadshavare dagligen, vid lämning och hämtning. Genom enkäterna har vi också fått veta om barnen känner sig rädda eller oroliga för något. Pedagogerna uppmuntrar vårdnadshavare till att de tar kontakt om det är något de funderar eller undrar över. Resultat och analys mål 2: Bedömningen är att målet är uppnått till viss del och finns kvar något omformulerat till nästa läsår. Vi ser att den nya uppdelningen av barngruppen har varit gynnsam för barnen. De äldre hjälper de yngre och barnen tar hänsyn till varandra i lek och samspel. Som pedagog har man en bättre överblick i de nya miljöerna. Barnen leker mer i mindre grupper och pedagogerna finns i närheten till stor del. Detta kan vi dock utveckla mer, att var mindre grupper med barn tillsammans med pedagoger som finns nära. Detta gäller både ute och innemiljön. Pedagogerna vill också göra barnen mer delaktiga i miljöerna och ska tillsammans med barnen gå igenom miljöerna och lyssna till barnens tankar och önskemål. Mål 3. Att barnen ska få utmanas i sina socials relationer och skapa kontakter med andra, oavsett könstillhörighet/ålder, som leder till utveckling och lärande. Genomförande Pedagogerna har uppmuntrat barnen att välja kompis utefter leksituation istället för att alltid leka med samma kompisar. Pedagogerna har skapat olika lekmiljöer för att locka och utmana barnen från båda avdelningarna att leka med varandra. Om ett barn vill leka med någon från andra avdelningen försöker pedagogerna att möta barnens önskemål utan att för den skull störa en pågående lek på andra avdelningen. Resultat och analys mål 3: Bedömningen är att förskolan nått det uppsatta målet. Vi håller i det goda arbetet som påbörjats och fortsätter utveckla. Vi ser att barnen oavsett kön eller ålder leker över åldersgränserna i grupperna mer än tidigare, utan påverkan från pedagoger. Vi ser att den nya indelningen med barn 1-5 år i gupperna har skapat en naturlig miljö för barnen att leka med barn i alla åldrar. Barnen utmanas i sina relationer och väljer en lek utan att välja vilken kompis man ska leka med först. Som pedagoger säger vi ja 4

6 till att leka med barn över avdelningsgränserna och det fungerar bra. De äldre barnen är förebilder för de yngre barnen som ser och lär av goda förebilder. Det har varit många positiva reaktioner från vårdnadshavare som upplever att den nya uppdelningen är positiv för deras barns lärande och utveckling, även från en del som först var mycket kritiska. Till hösten håller vi i arbetet och utvecklar ett större samarbete mellan avdelningarna med tvärgrupper där olika barn ingår från båda avdelningarna. Analys och slutsats Utifrån de resultat och analyser som gjorts kommer vi att hålla i två av målen från förra året, något omformulerade. Nya insatser kommer att göras, vilket bl.a. innebär en större närvaro av pedagoger i olika miljöer, samt att ett mera nära samarbete mellan barn och pedagoger i verksamheten ska ge resultat och göra att vi når målen under nästa läsår. Vi ska också arbeta för att ha en högre andel av vårdnadshavare som svarar på enkäten för att få ett bra underlag till nästa års utvärdering och fortsatta insatser. Under behöver vi arbeta fram nya frågeställningar till trivsel och trygghetsenkäten för alla förskolor i skolområdet, då vi fått in synpunkter från vårdnadshavare och barn att frågorna är svåra att svara på. Detta arbete ansvarar förskolechef för i samarbete med pedagoger från de olika enheterna års plan ska utvärderas senast Beskriv hur planen för ska utvärderas Utvärdering av planen ska ske genom dialoger, enkäter och observationer i verksamheten. Utvärderingen av planen ska diskuteras på arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar och i pedagogiska forum, vid olika möten och träffar med vårdnadshavare, i samtliga barngrupper och tillsammans med förskolechef/ biträdande förskolechef. Observationer och pedagogiska dokumentationer av pedagoger, samt genom vardags dialoger tillsammans med vårdnadshavare och barnen i verksamheten. Vårdnadshavare och barn får information kring likabehandlingsplanens mål, innehåll och arbetsgång på möten redan på hösten och under våren får vårdnadshavare och barn möjlighet att fylla i trivselenkäten enligt vår plan. När enkäterna är besvarade och inlämnade sammanställs allt. Utifrån analysen av enkäter, dokumentationer och dialoger, för pedagogerna tillsammans med förskolechef/biträdande förskolechef samtal om vilka åtgärder som behöver genomföras och vilka nya mål verksamheten behöver arbeta vidare med. Detta för att förebygga all form av mobbning och diskriminering. Utvärderingen ligger till grund för höstens arbete och nya mål sätt upp för det förebyggande arbetet. Ansvarig för att årets plan utvärderas Pedagogerna ska införskaffa underlag från barn och vårdnadshavare. Materialet ska sedan sammanställas, analyseras och ges till berörd förskolechef med förslag på åtgärder. Förskolechef inventerar inkomna ärenden. Alla har möjlighet att komma in med synpunkter innan nytt förslag till plan upprättas sommaren Förskolechef har huvudansvaret för utvärdering och upprättande av ny plan för respektive förskola (bilaga 2: Checklista). 3. FRÄMJANDE INSATSER 3.1 Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. 5

7 Mål och uppföljning MÅL: Ingen på förskolan ska uppleva sig mobbad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller kränkande behandlad. UPPFÖLJNING: 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om mobbning eller kränkning (bilagor 5 7). 2. Personal lämnar ut utvärderingsblankett till föräldrar (bilaga 3) och barn (bilaga 4) eller ställer frågor under utvecklingssamtal. De lämnar in en sammanställning av dessa till förskolechefen. 3. Förskolechefen inventerar i slutet av läsåret förskolans dokumenterade ärenden kring mobbning eller kränkning. Insatser och ansvarig för verkställandet Personal tränar barnens förmåga till empati och respekt för allas lika värde oavsett exempelvis utseende och personlig stil (Ansvarig: all personal). Personal använder sig av metoder såsom värderingsövningar och aktiviteter för att belysa olika värdegrundsfrågor (Ansvarig: all personal). Det ska alltid finnas personal med under barnens utevistelse (Ansvarig: aktuell personal). Vid behov utbildas personal i hanterandet av mobbningsärenden (Ansvarig: förskolechef). Barnen ska berätta för en vuxen hemma eller i förskolan om de känner sig mobbade/kränkta eller om de ser någon mobbas/kränkas (Ansvarig: alla barn). Föräldrar ska berätta för den utsattes vårdnadshavare eller för en personal i förskolan om de känner till att någon blir mobbad eller kränkt (Ansvarig: alla föräldrar). Vuxna i förskolan föregår med gott exempel och visar barnen hur man bör bete sig mot varandra (Ansvarig: all personal). Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 3.2 Ålder Områden som berörs av insatsen Ålder. Mål och uppföljning MÅL: Ingen på förskolan upplever sig diskriminerad utifrån ålder. 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om mobbning eller kränkning (bilagor 5 7). 2. Personal lämnar ut utvärderingsblankett till föräldrar (bilaga 3) och barn (bilaga 4) eller ställer frågor under utvecklingssamtal. De lämnar in en sammanställning av dessa till förskolechefen. 3. Förskolechefen inventerar i slutet av läsåret förskolans dokumenterade ärenden kring mobbning eller kränkning. Insatser och ansvarig för verkställandet Delaktighet ska prägla barnens vistelse i den mån det går att taga hänsyn till detta (Ansvarig: alla medarbetare). 6

8 7 Giltighet under läsåret Oavsett ålder ges barnen lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten i den mån det går (Ansvarig: alla medarbetare). Personalen diskuterar åldersadekvata frågor med barnen och låter dem reflektera över det egna förhållningssättet till olika dilemman (Ansvarig: aktuell personal). Medarbetare bekräftar barn som bryter normen (Ansvarig: alla medarbetare). Barnen arbetar med muntliga och praktiska övningar för att stärka självkänslan (Ansvarig: aktuell personal). Personal arbetar utifrån bestämda mönster, strukturer när det gäller gruppindelningar. (Ansvarig: aktuell personal). 3.3 Genusperspektiv Områden som berörs av insatsen Kön, könsidentitet eller könsuttryck. Mål och uppföljning MÅL: Ingen i förskolan ska uppleva sig diskriminerad utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck. 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om mobbning eller kränkning (bilagor 5 7). 2. Personal lämnar ut utvärderingsblankett till föräldrar (bilaga 3) och barn (bilaga 4) eller ställer frågor under utvecklingssamtal. De lämnar in en sammanställning av dessa till förskolechefen. 3. Förskolechefen inventerar i slutet av läsåret förskolans dokumenterade ärenden kring mobbning eller kränkning. Insatser och ansvarig för verkställandet Oavsett kön ges barnen lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten (Ansvarig: all personal). Personal diskuterar åldersadekvata genusfrågor med barnen och låter dem reflektera över det egna förhållningssättet till pojke/flicka (Ansvarig: all personal). Vid behov diskuterar personal med barn om likheter och olikheter mellan könen (Ansvarig: all personal). Personal bekräftar barn som bryter normen (Ansvarig: all personal). Personal diskuterar genusfrågor i arbetslaget samt reflekterar över det egna förhållningssättet till flickor respektive pojkar (Ansvarig: all personal). Barnen arbetar med muntliga och praktiska övningar för att stärka jagkänslan (Ansvarig: all personal). Personal arbetar utifrån bestämda mönster, strukturer när det gäller gruppindelningar på avdelningen (Ansvarig: all personal). Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 3.4 Etnisk tillhörighet och religion Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Mål och uppföljning

9 8 Giltighet under läsåret MÅL: Ingen i förskolan ska uppleva sig diskriminerad utifrån etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om mobbning eller kränkning (bilagor 5 7). 2. Personal lämnar ut utvärderingsblankett till föräldrar (bilaga 3) och barn (bilaga 4) eller ställer frågor under utvecklingssamtal. De lämnar in en sammanställning av dessa till förskolechefen. 3. Förskolechefen inventerar i slutet av läsåret förskolans dokumenterade ärenden kring mobbning eller kränkning. Insatser och ansvarig för verkställandet Personal arbetar systematiskt för att utveckla barns förmåga att leva sig in i och respektera andra kulturer och värderingar (Ansvarig: all personal). Personal är lyhörda för barnens funderingar och anpassar verksamheten därefter (Ansvarig: all personal). Personal bemöter alla människor lika och visar respekt och hänsyn (Ansvarig: all personal). Främlingsfientliga uttryck (ord, texter, symboler, musik) är inte tillåtna i förskolan (Ansvarig: alla i förskolan). Förskolan erbjuder alternativ kost (Ansvarig: kökspersonal). Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 3.5 Funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning. Mål och uppföljning MÅL: Ingen i förskolan ska uppleva sig diskriminerad utifrån funktionsnedsättning. 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om diskriminering utifrån funktionsnedsättning (bilagor 5 7). 2. I slutet av läsåret inventerar förskolechef förskolans dokumenterade ärenden kring funktionsnedsättning. Insatser och ansvarig för verkställandet Förskolan samarbetar med BHV, Elevhälsan, Habiliteringen (Ansvarig: all personal). När ett barn med funktionsnedsättning börjar i förskolan anpassas verksamheten med hänsyn till individens förutsättningar (Ansvarig: förskolechef). Berörd personal informeras om barns behov av särskilt stöd (Ansvarig: förskolechef). Aktiviteter utformas så att alla barn kan delta utifrån sina villkor (Ansvarig: all personal). Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 3.6 Sexuell läggning Områden som berörs av insatsen

10 Sexuell läggning. Giltighet under läsåret Mål och uppföljning MÅL: Ingen i förskolan ska uppleva sig diskriminerad utifrån sexuell läggning. 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om diskriminering utifrån sexuell läggning (bilagor 5 7). 2. I slutet av läsåret inventerar förskolechef förskolans dokumenterade ärenden kring sexuell läggning. Insatser och ansvarig för verkställandet Förskolans värdegrund påverkas inte av individers sexuella läggning (Ansvarig: alla i förskolan). Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 3.7 Könsöverskridande identitet Områden som berörs av insatsen Könsöverskridande identitet. Mål och uppföljning MÅL: Ingen i förskolan ska uppleva sig diskriminerad utifrån könsöverskridande identitet. 1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån förskolans handlingsplan vid misstanke om diskriminering utifrån könsöverskridande identitet (bilagor 5 7). 2. I slutet av läsåret inventerar förskolechef förskolans dokumenterade ärenden kring könsöverskridande identitet. Insatser och ansvarig för verkställandet Förskolans värdegrund påverkas inte av individers könsöverskridande identitet (Ansvarig: alla på förskolan). Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 3.7 Tillgänglighet Områden som berörs av insatsen Tillgänglighet gäller alla oavsett funktionsnedsättning. Mål och uppföljning MÅL: Undervisningen och förskolans lokaler ska vara tillgänglig för alla. 1. Hösten 2015 granskas tillgängligheten då fastighetsrond och skyddsrond genomförs. 2. Förskolechef tar fram en handlingsplan om brister i tillgängligheten finns. 3. Förskolechef meddelar förvaltningschefen eventuella brister på tillgänglighet vid höstterminens slut. 4. Alla agerar genom att anpassa och kompensera om misstanke av brist på tillgänglighet finns. Kartläggning och dokumentation sker enligt bilagor. Anmälan görs till förskolechef. 9

11 5. Förskolechef inventerar i slutet av läsåret förskolans dokumenterade ärenden kring tillgänglighet. Insatser och ansvarig för verkställandet Delaktighet ska prägla barnen hela förskoletiden. Undervisningen som bedrivs ska vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar (Ansvarig: alla medarbetare). Medarbetare anpassar och kompenserar undervisningen så att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar (Ansvarig: alla medarbetare). Förskolepersonal arbetar utifrån bestämda mönster, strukturer när det gäller gruppindelningar (Ansvarig: aktuell pedagog). Dialog angående begreppet tillgänglighet under läsåret i varje arbetslag (Ansvarig: förskolechef) 4. KARTLÄGGNING Kartläggningsmetoder Genom observationer i den dagliga verksamheten, inventering av dokumentation, reflektioner i pedagogiska forum, vid utvecklingssamtal och vardagliga samtal, enkätfrågor till barn och vårdnadshavare tar förskolan reda på om någon är utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller mobbning. Områden som berörs i kartläggningen Mobbning, kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Barnens delaktighet i kartläggningen Förskolan har regelbundna värdegrundssamtal så kallade kompissamtal. Barnen har varit delaktiga genom att samtala kring värdegrundsfrågor. Barnen har tillsammans med en pedagog besvarat enkäten om trivsel- och trygghet på förskolan. Vårdnadshavares delaktighet i kartläggningen Vårdnadshavare har deltagit i dialoger i olika mötesforum. På utvecklingssamtal har de getts möjligheter att ge synpunkter på sitt barns förskolesituation. Under våren har vårdnadshavare fått svara på en enkät om sitt barns trivsel och trygghet på förskolan. De dagliga samtalen med vårdnadshavare har betydelse för att få inblick i sitt barns förskolevistelse. Medarbetares delaktighet i kartläggningen Alla medarbetare har varit delaktig i kartläggningen genom dialoger, medverkat i pedagogiska samtal och utvärderingar. Alla trivsel- och trygghetsenkäter sammanställdes för förskolan. Pedagogerna har analyserat resultaten och diskuterat sitt kommande arbete för att förbättra och förebygga sitt arbete med mobbning, trakasserier och diskriminering i förskolan. De risker som framkommit i kartläggningen ligger till grund för det förebyggande arbetet och nya uppsatta mål inför läsåret Förslag till förbättringar lämnas till förskolechef. 5. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Att motverka förekomsten av mobbning och kränkning Områden som berörs av åtgärden Diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkning. 10

12 Mål och uppföljning Mål 1 Planen mot diskriminering och kränkande behandling är tydlig och lätt tillgänglig för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Genomförande: Förskolechefen går igenom planen tillsammans med pedagogerna på förskolan första stängningsdagen på höstterminen och försäkrar sig om att alla pedagoger känner sig bekväma med dokumentet och de nya målen. Pedagogerna tar upp och för dialog med barn och vårdnadshavare i olika mötesforum under hela läsåret, svarar på frågor och tar emot synpunkter från barn och vårdnadshavare och samtalar med kollegor/chefer under pedagogiska möten på måndagar och på reflektionstid under veckan. Planen finns tillgänglig i sin helhet på Döderhults skolområdes hemsida och en kompisplan delas ut till alla vårdnadshavare under höstens möte med vårdnadshavare. Planen i sin helhet och kompisplanen finns också i pappersform på förskolan tillgänglig för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Mål 2 Alla barn känner sig trygga i förskolans olika lärmiljöer inomhus och utomhus. Genomförande: Förskolan har gemensam öppning och stängning på förskolan så att barnen lär känna varandra och pedagogerna. Pedagogerna delar upp sig i olika miljöer, både inomhus och utomhus så att det finns pedagoger närvarande där barnen befinner sig. Förskolan ordnar gemensamma aktiviteter t.ex. temasamlingar, tvärgrupper med olika barn från avdelningarna. Barn och pedagoger går tillsammans igenom miljöerna för att skapa delaktighet och inflytande. Vi har dialoger med barnen och vårdnadshavare där vi tar upp om barnens trygghet på förskolan. Enkäter delas ut till vårdnadshavare och genomförs med barnen. Mål 3: Fler vårdnadshavare som besvarar trivsel- och trygghetsenkäter Genomförande: Vi tar upp betydelsen av att vårdnadshavare besvarar enkäten på höstens möte för vårdnadshavare och ger dem möjlighet att besvara enkäten i samband med utvecklingssamtalet på våren. En pedagog genomför trivsel- och trygghetsenkäten med barnen födda -10 och -11. UPPFÖLJNING: Utvärdering av planen sker genom dialoger, enkäter och observationer i verksamheten. Utvärderingen av planen diskuteras på arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar och i pedagogiska forum, vid olika möten och träffar med vårdnadshavare, i barngrupper och tillsammans med förskolechef/ biträdande förskolechef. Observationer och pedagogiska dokumentationer genomförs av pedagoger, samt genom vardags dialoger tillsammans med vårdnadshavare och barnen i verksamheten. Vårdnadshavare och barn får information kring likabehandlingsplanens mål, innehåll och arbetsgång på möten redan på hösten och under våren får vårdnadshavare och barn möjlighet att fylla i trivselenkäten enligt vår plan Kontinuerliga samtal förs kring de åtgärder som satts upp för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkning etc. 11

13 12 Giltighet under läsåret Åtgärder Närvarande pedagoger uppmärksammar barnens samspel och dialoger i olika miljöer, både ute och inne. Pedagogerna erbjuder aktiviteter till barngruppen som lockar till lek och samspel Samtal med barnen om värdegrundsord Organisera nya lekmiljöer Utnyttja lokalerna på förskolan och dela upp barnen i mindre grupper Genom samtal vid hämtning och vid utvecklingssamtal informeras vårdnadshavare om barnets, lek och samspel och aktiviteter under dagen Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och lärplattan för att visa vad förskolan erbjuder Vårdnadshavare får möjlighet att svara på enkäten i samband med vårens utvecklingssamtal. Ansvarig Arbetslaget All personal på Prästkragens förskola arbetar kontinuerligt med åtgärderna för det förebyggande arbetet. Lämna ut trivsel- och trygghets enkäter till barn och föräldrar. Analysera och reflektera kring sammanställningen av enkätsvaren. Samt formulera nya mål efter resultatet. Observera verksamheten och dokumentera kontinuerligt Delar ut kompisplanen till föräldrar. Alla pedagoger i förskolan är förebilder kring värdegrundsfrågor. Förskolechef Diskutera planen på arbetslagsträffar, arbetsplatsträffar och vid samtal med personal. Göra personalen medvetna om förskolans uppdrag kring likabehandling och likabehandlingens årshjul. Upprättar nästa års plan. Aktualisera observationer av en oberoende part. Inventerar och följer upp alla dokumentationer. Stödjer och handleder. Skolområdets specialpedagog Stödjer vid behov medarbetare i hantering av mobbningsärenden. Möten med vårdnadshavare Föra dialog om planen mot diskriminering och kränkande behandling. Dialog kring ställningstagandet mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Rekommendation till vårdnadshavare Diskutera Kompisplanen med ditt barn och med pedagoger. Prata med barn om mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Visa tydligt att du tar avstånd från all form av mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Om vårdnadshavare misstänker att deras eller någon annans barn utsätts för något av dessa vill vi att de kontaktar någon medarbetare på verksamheten. Det går att vara anonym. Vi ber

14 vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att de ser allvarligt på beteendet och att de inte accepterar det. Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 6. RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER Policy Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller brist på tillgänglighet accepteras inte på förskolan och i Döderhults skolområde. Gemensamt arbetar vi för: att alla ska visa hänsyn och respekt för varandra att ge alla en god arbetsmiljö med positivt klimat för lärande och utveckling att måna om allas integritet och självkänsla att alla ska uppleva trygghet och ha goda relationer till alla i förskolan att undervisningen och lokalerna är tillgängliga för alla en god relation och ett respektfullt samarbete med våra barns vårdnadshavare att varje enskild ska anmäla vid minsta misstanke om mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och diskriminering Ute på gården finns det personal som har god uppsikt över alla platser där barnen befinner sig. Personalen frågar kring trygghet, mobbning, diskriminering under utvecklingssamtalen. Medarbetare, barn och vårdnadshavare är insatta och delaktiga i verksamhetens arbete gentemot diskriminering, mobbning och kränkning. Medarbetare har god kunskap om förskolans handlingsplaner. Vid anmälan vänder sig barn, föräldrar och medarbetare till - Aktuell personal, specialpedagog på förskolan - Förskolechef - Områdeschef Rutiner för att utreda och åtgärda vid misstanke om att barn kränks av barn Se bilaga 5. Rutiner för att utreda och åtgärda vid misstanke om att barn kränks av personal Se bilaga 6. Rutiner för att utreda och åtgärda vid misstanke om att personal kränks av barn Se bilaga 7. Rutiner för dokumentation Alla åtgärder kring mobbning dokumenteras (händelse, datum, berörd barn/ medarbetare) av berörda medarbetare, får ett eget diarienummer och arkiveras i tio år. Dokumentationen 13

15 lämnas till förskolechef som sätter in den i pärmen för Likabehandling som finns i arkivet. Dokumenten är offentliga för den det berör. Efter preskribering mals all dokumentation. Förslag till dokumentering, se vidare bilaga 8. Ansvarsförhållande Förskolechef har det yttersta ansvaret för allt arbete i verksamheten och för att planen mot diskriminering och kränkande behandling efterlevs. Förskolechef ansvarar för att medarbetare kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolechef skall informera områdeschef som i sin tur informerar förvaltningschef vid misstanke om mobbning eller annan kränkande behandling (bilaga 9). Alla som arbetar i verksamheten är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och motverka mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Det innebär att vid minsta misstanke om dessa ska den enskilde reagera och ingripa, samt så fort som möjligt utreda händelsen. Barnen ska trivas och känna samhörighet med de vuxna på verksamheten. Trivsel är en av de viktigaste förutsättningarna för att god inlärning. Varje barn kan genom ett trevligt bemötande vara till stor hjälp för att skapa en trivsam och trygg miljö. Om du som barn någon gång blir utsatt för mobbning, kränkande behandling och diskriminering vill vi att du pratar med en vuxen på förskolan eller vårdnadshavare. Detta gäller också om du upplever att någon annan blir utsatt. Vill du vara anonym så kan du fylla i anmälningsblanketten (bilaga 10). Vårdnadshavare är viktiga. När både förskolan och hemmen tar klart avstånd från all mobbning, diskriminering och kränkande behandling får detta en positiv påverkan på barnen. När du som vårdnadshavare misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för något av detta kontaktar du någon på förskolan. Det går att vara anonym. Det kan vara svårt att acceptera att ens eget barn mobbar eller kränker andra. Förskolan uppmanar alla vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att ni ser mycket allvarligt på beteendet och att ni inte accepterar det. 14

16 BILAGOR Giltighet under läsåret BILAGA 1, VAD BETYDER ORDEN De åtta diskrimineringsgrunderna - Syftar på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och tillgänglighet. Kön: man eller kvinna. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom klädsel eller annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett kön. Etnisk tillhörighet: någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller färg. Religion eller annan trosuppfattning: någon som tror på en högre icke-världslig makt eller en gud. Sexuell läggning: homosexuell-, bisexuell-, transsexuell-, heterosexuell läggning etc. Ålder: uppnådd levnadslängd. Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska-, psykiska- eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillgänglighet: är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionshinder. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Kränkande behandling - Vad som tolkas som kränkande är en subjektiv bedömning och utgår från sunt förnuft. En handling är kränkande om den utsatta upplever det så. Kränkningar kan var fysiska (slag, knuffar), verbala (hotelser, bli kallad vid fula namn), psykosocial (utfrysning, ryktesspridning) eller textade (klotter, brev, lappar, e-post, SMS, chatt eller andra webbaktiviteter). Kränkande behandling kan delas in i: 1. Annan kränkande behandling - Detta innebär en kränkning av individens värdighet och den saknar koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan). 2. Trakasserier - Detta innebär att någon känner sig kränkt och handlingen har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan). Mobbning - Handlingen kännetecknas av upprepningar under en längre tid och av en obalans i maktförhållandet dvs. den/de som mobbar skaffar sig makt/har makt över och förtrycker den/de som utsätts. Mobbning kan utövas av en eller flera personer, mot en eller flera personer. Mobbning kan vara fysisk, verbal eller psykosocial (se stycket Kränkande behandling). Diskriminering - Det kan innebära t.ex. att förskolan behandlar ett barn annorlunda än andra barn. Detta kan ske ex. genom läroböcker, regler, undervisning etc. I detta sammanhang finns det två former av diskriminering: 1. Direkt diskriminering - vilken avser negativ särbehandling utifrån de åtta diskrimineringsgrunderna. 2. Indirekt diskriminering - vilken avser neutrala ordningsregler som i praktiken leder till diskriminerande effekter. Ett exempel kan vara att förskolans pedagoger behandlar alla barn lika och det kan missgynna ett barn med en funktionsnedsättning. Det kan föreligga sakliga skäl till ett beteende och då är det inte frågan om indirekt diskriminering, men detta bör förskolan kunna bevisa. 15

17 BILAGA 2, CHECKLISTA - PLANERING FÖRSKOLANS UTVÄRDERINGSARBETE AV KOMPISPLANEN Giltighet under läsåret Gå igenom planen med medarbetarna i början av terminen förskolechef ansvarar. Berätta för barn och vårdnadshavare att det finns en ny plan på hemsidan och dela ut kompisplanen. Informera hur barn och vårdnadshavare kan anmäla en misstanke om utsatthet. Informerar barn och vårdnadshavare i början av höstterminen om förra läsårets enkäter, kartläggning och analys och de nya målen. Alla pedagoger arbetar kontinuerligt med olika värdegrundsfrågor och samarbetsklimatet. Vid misstanke om utsatthet. Arbeta enligt bilagorna i planen och dokumentera för att över tid förebygga. Vid vilka platser förekommer det? På vilket sätt? Finns det elever eller grupper som är särskilt utsatta? Var fanns pedagogerna? Har man berättat det för någon vuxen på förskolan och för vem i så fall? Ibland räcker en enkel utredning. Alla medarbetare får en genomgång av agerande vid misstanke utsatthet samt har en dialog i arbetslaget kring definitionen av begrepp. Förskolechef och biträdande förskolechef ansvarar En tydlig struktur gällande närvarande pedagoger. Dialoger bland medarbetar, på förskolan och på avdelning vad som gäller utifrån gemensamma trivselreglerna. På utvecklingssamtalen under höstterminen förs samtal kring barns förskoleskolsituation. Under januari till mars lämnas trygghetsenkäterna ut. Målsättningen är att alla svarar. Pedagogerna sammanställer, analyserar och ger förslag på åtgärder. Återkoppling till barn på gruppnivå och individnivå. Eventuellt är specialpedagog delaktig i återkoppling på individnivå. På utvecklingssamtalen under vårterminen förs samtal kring barnets situation i förskolan. Dialog med arbetslaget på VK/ Husmöte eller en pedagogisk måndag under majmånad angående sammanställningen och analysen av trivselenkäten. Förskolechef och biträdande förskolechef ansvarar. Utifrån trivselenkäterna diskuteras nästa års plan med barnen arbetslag ansvarar. Förslag på åtgärder samordnas på enhetsnivå och lämnas till förskolechef. I samband med det systematiska kvalitetsarbetet, under maj månad, lämnas denna checklista till förskolechef. I juni upprättar förskolechef/biträdande förskolechef en ny plan utifrån kartläggning och analys. 16

18 BILAGA 3,PRÄSTKRAGENS TRYGGHET OCH TRIVSELENKÄT/BARN RINGA IN DET ALTERNATIV SOM DU TYCKER PASSAR BÄST IN PÅ VAD DU TYCKER Avdelning/grupp: 1. Trivs du i förskolan? Ja Vet inte Nej 2. Har du kompisar att Ja Vet inte Nej vara med i förskolan? 3. Är du ibland rädd för Ja Vet inte Nej andra barn i förskolan? a. För vad är du rädd? b. Var/när är du rädd? Tycker du att de vuxna säger till Ja Vet inte Nej om barnen är dumma mot varandra? 5. Om du är ledsen i förskolan Ja Vet inte Nej finns det då någon att prata med? 6. Finns det någon i förskolan Ja Vet inte Nej som du tycker är ensam? 7. Får du hjälp av vuxna när Ja Vet inte Nej du tycker att du behöver det? 17

19 BILAGA 4, PRÄSTKRAGENS TRYGGHET OCH TRIVSELENKÄT FÖR FÖRÄLDRAR RINGA IN DET ALTERNATIV SOM DU TYCKER PASSAR BÄST IN PÅ VAD DU TROR STÄMMER IN PÅ DET DU HÖR FRÅN DITT BARN Avdelning/grupp: 1. Hur trivs barnet i gruppen? Mycket bra Bra Dåligt 2. Har barnet någon att vara Alltid Ibland Aldrig med? 3 Är barnet rädd när han/hon är i förskolan? Alltid Ibland Aldrig a) För vad är barnet rädd? b) Var/när är barnet rädd? De vuxna i förskolan är uppmärksamma Alltid Ibland Aldrig på hur barnen är mot varandra. 5 Om barnet är ledset finns det någon för Alltid Ibland Aldrig barnet att prata med. 6 Finns det någon i förskolan som Alltid Ibland Aldrig du tycker är ensam? 7 Barnet får hjälp av vuxna när han/hon Alltid Ibland Aldrig behöver det. Barn misstänks bli: Kryssa i något alternativ nedan Mobbad Trakasserad Sexuellt trakasserad Kränkt Diskriminerad Skriv ner vad som hänt eller berätta på vilket sätt du tycker att barnet har blivit sämre behandlad pga. diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller tillgänglighet. 18

20 BILAGA 5, HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT MOBBNING/KRÄNKNING BARN MOT BARN Berörd personal ska utreda, dokumentera, följa upp och utvärdera åtgärderna. Förskolechef ska informeras om mobbning/kränkning. Förskolechef ansvarar för att informera områdeschef om pågående ärende och områdeschef ansvarar för att informera förvaltningschefen. Enligt Arbetsmiljöförordningen 2 ska anmälan göras vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsan Samtal med berörda vid utredning och kartläggning Samtal med den som upplever sig eller upplevs som utsatt. - Vad har hänt? Ge din bild av det som har hänt. Berätta hur du har upplevt det som har hänt. - Hur blev du utsatt? - Hur utsatte du? - Hur ofta? - Vem utsätter dig? - Vem utsätter du? - Finns det någon ledare? - När sker det? - Var sker det? Bestäm tillsammans med eleven hur hemmet, lärare och övriga vuxna på skolan ska informeras. Råd till den som anser sig vara utsatt: - Ge inte igen. - Provocera inte. Utredaren tar kontakt med elevernas pedagoger för att ta reda på vad de vet. Om mobbning förekommit rapportera till rektor och samtliga pedagoger att det har skett och att arbetet är igång. Samtal med målsman Enligt skolverkets allmänna råd och kommentarer bör vårdnadshavaren till barn som är inblandade informeras så fort som möjligt. Ibland är det bra att låta barn få möjlighet att själv berätta hemma innan skolan informerar. Samtal med den/de som utsätter efter kartläggningen Detta blir endast aktuellt om utredningen visar att mobbning eller annan kränkande behandling förekommer. Om det är flera inblandade, börja med den som sägs vara ledaren. Tala om fakta och håll samtalet på en individuell nivå dvs. prata inte om vad andra har gjort. Ställ frågorna NÄR?, VAR?, HUR? Var tydlig med din och skolans inställning till händelsen men moralisera inte. Ge tillbaka ansvaret genom att ställa frågan HUR SKA DU GÖRA FÖR ATT FÅ STOPP PÅ DET?. Här krävs det konkreta svar. Fråga vad han/hon ska säga till sina kompisar. Säg att du tror att han/hon kommer att lyckas. Informera om att vi kommer att följa upp hur det går och kontakta dennes vårdnadshavare. 19

21 Nya enskilda samtal med de inblandade Här besvaras frågorna: Har det upphört? Hur upplever den som varit utsatt sin situation nu? Var det svårt att upphöra med agerandet? Vad kan bli bättre? Uppföljning med de inblandade Vid behov ska personal, när situationen har förbättrats, arbeta med hela klassen eller en grupp. Lämpliga frågor att arbeta med är: Upplever ni att det har upphört? Hur är stämningen i klassen? Vad kan bli bättre? Hur ska detta ske? Hur ska vi undvika liknande händelser i framtiden? Om agerandet fortsätter vidtas lämpliga åtgärder som bestäms tillsammans med vårdnadshavare på ett möte tillsammans med förskolechef. 20

22 BILAGA 6, HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT MOBBNING/KRÄNKNING PERSONAL MOT BARN Förskolechef eller den som förskolechef utsett ska utreda, dokumentera, följa upp och utvärdera åtgärderna. Skolverket rekommenderar att förskolechef ansvarar för utredningen. Förskolechef informerar förvaltningschefen och den fackliga organisationen. Efter kontakt med förvaltningschefen skriver förskolechef till Arbetsmiljöverket för att rapportera händelsen. Enligt Arbetsmiljöförordningen 2 ska anmälan göras vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsan Samtal med berörda vid utredning och kartläggning Samtal med den som upplever sig eller upplevs som utsatt. - Vad har hänt? Ge din bild av det som har hänt. Berätta hur du har upplevt det som har hänt. - Hur blev du utsatt? - Hur utsatte du? - Hur ofta? - Vem utsätter dig? - Vem utsätter du? - Finns det någon ledare? - När sker det? - Var sker det? Bestäm tillsammans med barnet hur hemmet, lärare och övriga vuxna på förskolan ska informeras. Råd till den som anser sig vara utsatt: - Ge inte igen. - Provocera inte. Utredaren tar kontakt med elevernas pedagoger för att ta reda på vad de vet. Om mobbning förekommit rapportera till samtliga pedagoger att det har skett och att arbetet är igång. Samtal med målsman Enligt skolverkets allmänna råd och kommentarer bör vårdnadshavaren till barn som är inblandade informeras så fort som möjligt, helst samma dag. Ibland är det bra att låta eleven få möjlighet att själv berätta hemma innan förskolan informerar. Samtal med den/de som utsätter efter kartläggningen Detta blir endast aktuellt om utredningen visar att mobbning eller annan kränkande behandling förekommer. Om det är flera inblandade, börja med den som sägs vara ledaren. Tala om fakta och håll samtalet på en individuell nivå dvs. prata inte om vad andra har gjort. Ställ frågorna NÄR?, VAR?, HUR? Var tydlig med din och skolans inställning till händelsen men moralisera inte. Ge tillbaka ansvaret genom att ställa frågan HUR SKA DU GÖRA FÖR ATT FÅ STOPP PÅ DET?. Här krävs det konkreta svar. Fråga vad han/hon ska säga till sina kompisar. Säg att du tror att han/hon kommer att lyckas. Informera om att vi kommer att följa upp hur det går och kontakta dennes vårdnadshavare. 21

23 Nya enskilda samtal med de inblandade Här besvaras frågorna: Har det upphört? Hur upplever den som varit utsatt sin situation nu? Var det svårt att upphöra med agerandet? Vad kan bli bättre? Giltighet under läsåret Uppföljning med de inblandade Lämpliga frågor att arbeta med är: Upplever ni att agerandet har upphört? Hur är stämningen i gruppen? Vad kan bli bättre? Hur ska detta ske? Hur ska vi undvika liknande händelser i framtiden? Om agerandet trots detta fortsätter vidtas åtgärder. Det kan vara disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, omplacering eller uppsägning. I vissa fall kan det bli nödvändigt att dela på barn och den vuxna genom att placera dem i olika grupper. 22

24 BILAGA 7, HANDLINGSPLAN VID MISSTÄNKT MOBBNING/KRÄNKNING BARN MOT PERSONAL Förskolechef eller den som förskolechef utsett ska utreda, dokumentera, följa upp och utvärdera åtgärderna. Skolverket rekommenderar att förskolechef ansvarar för utredningen. Rapportera till förvaltningen genom skadeanmälningsblanketten eller tillbudsblanketten att mobbning har skett och att arbetet är igång. Om det finns behov ska ett åtgärdsprogram upprättas för det barn som är inblandad i en kränkande behandling. Utifrån det enskilda fallet bör alltid övervägande göras om åtgärder ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. Om verksamheten inte själv förfogar över den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation bör hjälp tas utifrån. Förskolechef informerar förvaltningschefen och den fackliga organisationen. Efter kontakt med förvaltningschefen skriver rektor till Arbetsmiljöverket för att rapportera händelsen. Enligt Arbetsmiljöförordningen 2 ska anmälan göras vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsan Samtal med berörda vid utredning och kartläggning Samtal med den som upplever sig eller upplevs som utsatt. - Vad har hänt? Ge din bild av det som har hänt. Berätta hur du har upplevt det som har hänt. - Hur blev du utsatt? - Hur utsatte du? - Hur ofta? - Vem utsätter dig? - Vem utsätter du? - Finns det någon ledare? - När sker det? - Var sker det? Bestäm tillsammans med eleven hur hemmet, lärare och övriga vuxna på förskolan ska informeras. Råd till den som anser sig vara utsatt: - Ge inte igen. - Provocera inte. Utredaren tar kontakt med barnens pedagoger för att ta reda på vad de vet. Om mobbning förekommit rapportera till samtliga pedagoger och ledningen att det har skett och att arbetet är igång. Samtal med målsman Enligt skolverkets allmänna råd och kommentarer bör vårdnadshavaren till barn som är inblandade informeras så fort som möjligt. Ibland är det bra att låta barnet få möjlighet att själv berätta hemma innan skolan informerar. Samtal med den/de som utsätter efter kartläggningen Detta blir endast aktuellt om utredningen visar att mobbning eller annan kränkande behandling förekommer. Rapportera till förvaltningen genom skadeanmälningsblanketten eller tillbudsblanketten att mobbning har skett och att arbetet är igång. Om det är flera inblandade, börja med den som sägs vara ledaren. Tala om fakta och håll samtalet på en individuell nivå dvs. prata inte om vad andra har gjort. Ställ frågorna NÄR?, VAR?, HUR? Var tydlig med din och skolans inställning till händelsen men moralisera inte. 23

25 Giltighet under läsåret Ge tillbaka ansvaret genom att ställa frågan HUR SKA DU GÖRA FÖR ATT FÅ STOPP PÅ DET?. Här krävs det konkreta svar. Fråga vad han/hon ska säga till sina kompisar. Säg att du tror att han/hon kommer att lyckas. Informera om att vi kommer att följa upp hur det går och kontakta dennes vårdnadshavare. Nya enskilda samtal med de inblandade Här besvaras frågorna: Har det upphört? Hur upplever den som varit utsatt sin situation nu? Vad kan bli bättre? Uppföljning med de inblandade Lämpliga frågor att arbeta med är: Upplever ni att agerandet har upphört? Hur är stämningen i gruppen? Vad kan bli bättre? Hur ska detta ske? Hur ska likande händelser undvikas i framtiden? Om agerandet fortsätter vidtas lämpliga åtgärder som bestäms tillsammans med vårdnadshavare på ett möte tillsammans med förskolechef. 24

26 BILAGA 8, FÖRSLAG TILL DOKUMENTATION Dokumentation steg 1 Dagens datum: 201X- Namn på barn: X Personnummer: 00 Avdelning: X Vem / vilka handlar anmälan om? Handlar det om någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsövergripande identitet, etnisk bakgrund, religionsuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder eller tillgänglighet? Vad har hänt? På vilket sätt sker det? Var och när sker det? Vem utsätter? X.. Finns det en ledare? Vem i så fall Har barnet berättat om händelsen hemma? Uppföljningsdatum, tid och plats: X Vilka deltar: När kontaktades vårdnadshavare och vem/vilka kontaktades? X.. 25

27 Dokumentation steg 2 med den eller dem som misstänks ha utsatt Dagens datum: 201X- Namn på barn: X Personnummer: 00 Avdelning: X Vem / vilka handlar anmälan om? Handlar det om någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsövergripande identitet, etnisk bakgrund, religionsuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder eller tillgänglighet? Vad har hänt? Ge din bild av Vad kan barnet göra för att få slut på detta? När kan barnet börja med det nya beteendet? Vad kommer barnet att säga till dina kompisar? X.. Har barnet berättat om händelsen hemma? Uppföljningsdatum, tid och plats: X Vilka deltar: När kontaktades vårdnadshavare och vem/vilka kontaktades? X.. 26

28 Dokumentation steg 3 uppföljning med berörda Dagens datum: 201X- Namn, roll och befattning på dem som deltar i uppföljningen: Giltighet under läsåret Har det upphört? Vad kan bli bättre? Vad ska barnet/barnen tänka på? Har barnen berättat hemma hur det fungerar nu? Är ärendet avslutat eller vilka åtgärder krävs ytterligare? Nytt uppföljningsdatum, tid och plats: X Vilka deltar: När kontaktades vårdnadshavare och vem/vilka kontaktades? X.. 27

29 BILAGA 9, ANMÄLAN OM UTSATTHET GÄLLANDE BARN I BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER Giltighet under läsåret Enhetens och områdets namn Förskola Skola (förskoleklass till komvux) Fritids Öppen förskola Pedagogisk omsorg Tidpunkt för händelsen (år, mån, dag, tid) Ärendenummer Kränkande behandling Verbala kränkningar Textbaserat, ex klotter Digitala/sociala medier Psykosocialt, t.ex. utfrysning Fysiskt våld Annat Diskriminering, d.v.s. kränkning enligt diskrimineringslagens grunder Kön Könsövergripande identitet/uttryck Etnisk tillhörighet Religion/trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Tillgänglighet X X Möjligheten/skyldigheten att anmäla till polis, socialnämnd och/eller Arbetsmiljöverket eller annan extern instans har beaktats Ovanstående uppgifter har lämnats av Förskolechef Rektor Datum Namn Förskola/skola/enhet Anmälan mottagen av huvudmannen som representeras av områdeschef Datum Namn Område Åter förskolechef/rektor för vidare utredning/åtgärder Kommentar.. Se bilaga/or Återkoppling till områdeschefen ska ske År, mån, dag Omständigheterna anses utredda Anmälan mottagen av huvudmannen Förvaltningschef Datum Namn Omständigheterna anses utredda Till områdeschef för vidare utredning/åtgärder Kommentar.. Se bilaga/or Återkoppling till huvudmannen ska ske År, mån, dag Presidiet har informerats År, mån, dag 28

30 BILAGA 10, ANMÄLNINGSBLANKETT VID MISSTANKE OM UTSATTHET Barnets namn: Giltighet under läsåret Födelseår: Förskola & avdelning: Barn misstänks bli - kryssa i något av alternativen nedan Mobbad Trakasserad Sexuellt trakasserad Kränkt Diskriminerad Skriv ner vad som hänt eller berätta på vilket sätt du tycker att eleven har blivit sämre behandlad pga. diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller tillgänglighet. Uppgiftslämnare: Tfn dagtid: Datum: Blanketten lämnas/skickas till: Förskolechef Carina Frisk Box Oskarshamn Mottaget den 29

31 Bilaga 11, Processkartläggning gällande anmälan om utsatthet 30

FÖRSKOLAN DEJEGÅRDENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2011-2012

FÖRSKOLAN DEJEGÅRDENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2011-2012 FÖRSKOLAN DEJEGÅRDENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2011-2012 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

KRISTDALASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING. Förskoleklass, skola och fritidshem läsåret 2015/2016

KRISTDALASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING. Förskoleklass, skola och fritidshem läsåret 2015/2016 KRISTDALASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Förskoleklass, skola och fritidshem läsåret 2015/2016 En presentation av skolans likabehandlingsarbete Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller 2015-01-01-2016-01-01 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan I Gudhem Ansvariga för planen Claes Hagman Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer