Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

2 Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö 14 Plan och Natur 16 5-årsplan - livsmedel 18 5-årsplan - miljöskydd 19 5-årsplan - närmiljö 22 5-årsplan - plan och natur 24 Verksamhetsplan - syfte Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som lokal myndighet inom områdena miljö- och hälsoskydd, inklusive livsmedelskontroll, samt bygglov. I nämndens ansvar ingår också att driva kommunens eget miljödiplomssystem. Verksamhetsplanen beskriver vilket arbete som planeras inom avdelningen miljö och bygglov under Myndighetsarbetet inom miljö- och hälsoskydd respektive bygglov har många beröringspunkter men också helt egna områden. Nämndens arbete sker utifrån de uppgifter som vi fått som myndighet men också som en del i den kommunala organisationen. Vår gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter: Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut. Vi ska leva upp till våra åtaganden rörande handläggningsrutiner och handläggningstider. Invånare och verksamheter ska få information och service av oss. Vår stora kontaktyta gör att vi är en viktig del av kommunens ansikte utåt. Vi ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med vår kompetens och med en helhetssyn. I ärenden som kräver gemensam handläggning av miljö- och hälsoskydd och bygglov ska vi samarbeta internt för sökandens bästa. Vi ska aktivt arbeta för att förbättra vår effektivitet. Vår finansiering ska till stor del ske genom intäkter. Nämndens effektmål 2015 för God välfärd Detta är nämndens förslag till mål, beslut tas i kommunfullmäktige i december NKI, Nöjd Kund Index, minst index 70 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten (< 50 mkt lågt, lågt, godkänt, högt, >80 mkt högt). Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov. Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna gällande handläggningen av bygglov i sin helhet. helhet. 2

3 Nämndens effektmål 2015 för Hållbar utveckling Detta är nämndens förslag till mål, beslut tas i kommunfullmäktige i december Miljö- och hälsoskyddstillsynen ska leda till att radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m 3 år 2015 att år 2020 har alla flerbostadshus en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m % ska uppnås till 2015 att skolor, förskolor och äldreboenden med tillagningskök ska ha så bra livsmedelshantering att de klassas i erfarenhetsklass A. 70 % ska uppnås under 2015 alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 6 veckor. Diplomverksamheten ska leda till att antal företag med miljödiplom ökar med 5 per år. Organisation Verksamheten består av tre enheter enligt figuren. Vi har även följande stödfunktioner: Bygglovenheten ansvarar för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen dvs. bygglovsärenden, strandskyddsärenden, tillsyn av ventilationskontroll och hissbesiktningar samt tillsyn över befintliga byggnader. Miljö- och hälsoskyddsenheten ansvar för tillsyn enligt miljöskyddslagen, strålskyddslagen och livsmedelslagen inklusive dricksvatten. Miljödiplomsenheten driver Järfälla kommuns miljödiplom och är utfärdare enligt Svensk Miljöbas. På avdelningen finns också en plansamordnare (20%) som ansvarar för nämndens remissvar i detaljplaneärenden och en verksamhetsutvecklare (20 %) som arbetar med utveckling av våra arbetsmetoder. Avdelningsgemensamma utvecklingsprojekt I syfte att effektivisera vårt arbete kommer vi att genomföra flera utvecklingsprojekt under året. Här redovisas de projekt som berör hela avdelningen. De olika enheterna redovisar sina egna projekt. Förbättring av rutiner och mallar, fortsättning från Samsyn kring avdelningens mål, fortsättning från Under året sker ytterligare två projekt: Utbildning för miljö- och bygglovsnämndens ledamöter i och med den nya mandatperioden. Tekniska förbättringar i vår ITmiljö, bland annat omfattande byte av IT-arbetsplatser. Avdelningen har ett personalpolitiskt kvalitetsmått: Minst 60 % av avdelningens personal ska använda hälften av friskvårdstimmarna. 3

4 Det huvudsakliga arbetet på bygglovenheten är handläggning av ansökningar för bygglov. Ansökningarna omfattar allt från mindre ändringar på enbostadshus till nybyggnader av flerbostadshus och nybyggnader för industriändamål. Andra arbetsuppgifter är handläggning av klagomål, mark- och rivningslov, inspektioner samt att ge råd och information. På enheten arbetar idag 14 personer. Tillbakablick Under de senaste åren har antalet ärenden ökat markant. Antal ärenden år 2014 ser ut att bli cirka 900 stycken, vilket kan jämföras med år 2012 där antalet ärenden var cirka 650 stycken. Ökningen ses både i mindre byggprojekt hos privatpersoner och i större byggprojekt såsom Barkarbystaden och Mälarbanan. Antal inkommande klagomål om till exempel olovligt byggande har också ökat i både antal och i komplexitet. Under 2014 kommer enheten att handlägga cirka 50 klagomål. Enheten har under år 2013 och 2014 arbetat en hel del med att utveckla effektiva arbetssätt. Utvecklingsarbetet har haft flera syften, bland annat att korta handläggningstiderna. Under första halvåret 2014 låg den genomsnittliga handläggningstiden på 2,7 veckor, vilket kan jämföras med 5,4 veckor under första halvåret Halveringen av handläggningstiden ska ses i ljuset av att antalet ärenden under perioden ökat med närmare 30 %, och med i stort sett samma bemanning. Bygglov Andra större områden som enheten har utvecklat är struktur och arbetssätt för tillsyn samt utveckling av interna remisser inom förvaltningen. Dessa effektiviseringsåtgärder tillsammans med andra projekt och utbildning av personal har resulterat i en stabil och mycket väl fungerande bygglovenhet. Bygglovenheten har sedan i somras utökat personalstyrkan med 2 bygglovhandläggare. Inom kort kommer ytterligare en bygglovhandläggare att anställas. Framåtblick Prognosen för bostadsbyggandet är enligt Sveriges Byggindustrier (oktober 2014) mycket god. Bostadsinvesteringarna bedöms att stiga under hela 2014 och Järfälla kommun har som mål att påbörja 1000 bostäder om året. Tillväxten medför stora utmaningar för kommunen i form av ökat antal bostäder, arbetsplatser och utbyggd infrastruktur. Bygglovenheten bedömer att antalet ärenden och vår delaktighet i kommunens samhällsbyggande kommer att fortsätta öka för år 2015 och för flera år framåt. Tillväxten i kommunen ställer krav på en väl fungerande bygglovenhet i form av god bemanning, hög kunskap, bra teknik och effektiva arbetssätt samt att bibehålla enhetens framgångsfaktor - arbetsglädje och gemenskap Effektmål och åtaganden Miljö- och bygglovsnämnden har för bygglovenheten beslutat om två effektmål inom kommunens verksamhetsmål God välfärd. NKI, Nöjd Kund Index, minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov. Enheten ska minst upprepar sin 3:e plats från 2013 inom Bygglovalliansen. De åtaganden som bygglovenheten har att leva upp till är att informera sökande om när beslutet för bygglovansökan beräknas vara klart samt att enkla och planenliga ärenden beslutas normalt inom 4 veckor och övriga ärenden inom 10 veckor. 4

5 För att på bästa sätt nå effektmålen och uppfylla åtagandena samt möta kraven för kommunens tillväxt satsar vi oförtrutet vidare med att utveckla enhet och personal. Ett antal aktiviteter kommer att göras och beskrivs enklast inom fem områden tillsyn, tillgänglighet och information, IT, kvalitet samt utbildning. Tillsynsarbetet är en direkt fortsättning på ett arbete som startade Under 2015 kommer arbetet inrikta sig på att säkerställa arbetsmetod med rutiner och mallar samt att få struktur för handläggning av OVK och hissar. Tillgänglighet och information - enheten kommer att utöka med fler tillfällen för Öppet hus, webbplatsen hålls aktuell samt att aktivt arbeta med att utveckla det redan goda samarbetet med Kundtjänst. IT - det finns ett stort behov att utveckla tekniken för att förenkla för sökande, till exempel en e-tjänst och för bygglovenheten en ny karta, e-arkivering,externuppkoppling,statistik,m.m. Det pågår sedan en tid tillbaka ett arbete inom förvaltningen att uppgradera den tekniska plattformen. Uppgraderingen är en förutsättning för att utveckla de tekniska åtgärderna och bygglovenheten inväntar därför att plattformen färdigställs. Kvalitetsarbetet fortsätter bland annat med att säkerställa arbetssätt med rutiner och mallar, effektivisera den tekniska kontrollprocessen i handläggningen samt utveckla samarbetet med enheter inom kommunen. Utbildning kommer främst att ske inom den tekniska kontrollprocessen, tillsyn, lagstiftning och stadsbyggnad. En viktig del är att studera rättsfall för att bevaka nya tolkningar av den nu drygt tre år gamla planoch bygglagen, och med särskilt intresse för de så kallade Attefallsåtgärderna som gäller från sommaren Målet med verksamhetsplanen Målet med aktiviteterna i verksamhetsplanen är att effektmålen nås och att åtaganden hålls. Vidare är målet att enheten fortsättningsvis ska stå sig stabilt och vara väl fungerande för att möta kommunens tillväxt. Uppföljning na i verksamhetsplanen kommer att följas upp en gång i kvartalet. Miljö- och bygglovsnämnden kommer senast halvårskiftet och i samband med verksamhetsplan 2016 delges information om hur planen har hållits. 5

6 Syftet med Järfälla kommuns miljödiplom är tillhandahålla ett miljöledningssystem för företag och kommunala verksamheter samt att stödja dessa i att införa och hålla igång sitt system. Miljöledningssystemen gör att miljöpåverkan minskar. Enheten utformar kraven för att tilldelas miljödiplom och är godkänd utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas som är ett nationellt miljödiplomsystem. Föreningen Svensk Miljöbas har som syfte att stärka marknadsvärdet hos kommunala miljödiplom och att erbjuda ett enkelt och kostnadseffektivt nationellt miljöledningssystem. Järfälla kommuns miljödiplom finns i tre nivåer; brons, silver och guld. För närvarande är 39 företag/föreningar med. Knappt hälften av dessa är verksamheter som även omfattas av nämndens tillsyn enligt miljöbalken. 60 kommunala enheter deltar i miljödiplomeringen. Vår verksamhet med miljödiplom består av tre olika delar fastställa kraven för att tilldelas miljödiplom praktiskt stöd och inspiration för att uppfylla kraven revision för att kontrollera att kraven uppfylls. Praktiskt stöd och inspiration innebär att vi arbetar med en rad uppgifter, allt från att utforma enkla och bra mallar för dokumentation till att ordna utbildningar, ge individuellt handledning, producera nyhetsbrev och ordna frukostmöten. Tre personer arbetar med Järfälla kommuns miljödiplom. 6 Miljödiplom Våra mål Miljö- och bygglovsnämndens effektmål: Miljödiplomeringen ska leda till att antal företag med miljödiplom ökar med 5 per år. Miljömål i Järfälla kommuns miljöplan: Alla kommunala verksamheter ska ha ett giltigt gulddiplom år Prioriteringar inom området 2015 För att uppnå effektmålen är fokus att dels få med nya verksamheter och företag dels att öka antalet giltiga diplom. Årets aktiviteter har delats in efter vilken prioritet de ges i arbetet. Verksamhetsplanens aktiviteter följs upp kontinuerligt under året och en utvärdering görs vid halvårsskiftet. med högre prioritet kommer att genomföras och förhoppningsvis även de med lägre prioritet. I kommunens miljöplan kommer arbetet under 2015 att fokusera på kemikalier, och vi kommer därför att koppla vissa av våra aktiviteter till det ämnet. Detta kan leda till att vi själva måste genomgå någon utbildning inom området. för att behålla redan diplomerade företag/verksamheter Högre prioritet Individuellt stöd: förstagångsinspektion/igångsättning av miljöutredning eller checklista samt löpande rådgivning, konsultation samt hjälp med dokumentation. Minst en kontakt per år. Prioritera ogiltiga diplom och i andra hand bronsdiplom. Utbildningar (grundläggande och miljöansvarsutbildning varje termin): förutom föreläsningen ingår även inläsning, material och presentationer, fikabeställning, mottagande av anmälningar, skriva ut kursintyg samt fakturering. Revisioner: revisorns förberedelse, genomförande och uppföljning. Nätverksträffar. Lägre prioritet Skräddarsydda utbildningar och övrigt vi tar betalt för. Frukostmöten. Studiebesök. Material på hemsidan. Företag och föreningar Högre prioritet Vi visar upp företagen i våra olika forum. Identifiera fler och stärka befintliga fördelar för företagen och föreningarna (t.ex. motiv, kommuningångar, rabatt på event, marknadsföring). Kommunala verksamheter Högre prioritet Föra en dialog med ledningen hos de som har ogiltiga diplom, samt stärka förvaltningarnas roll att stötta och ansvara för enheternas miljöarbete.

7 för att få med nya verksamheter och företag Kommunala verksamheter Lägre prioritet Information om miljödiplom Telefon och platsbesök och informationsmöten på nya enheter med ledning och miljöombud. Företag Högre prioritet Säljaktiviteter Sälj utifrån nuvarande utvecklingsprojekt Marknadsföring Utveckla argumenten för att miljödiplomera verksamheten genom att identifiera fler och stärka befintliga fördelar (t.ex. motiv, kommuningångar, rabatt på event, marknadsföring). Planera en större marknadsföringskampanj Uppdatera och genomföra aktivitetsplan i kommunikationsplanen Lägre prioritet Säljaktiviteter Förbättra möjligheten för miljö- och hälsoskydd att utföra sälj när de träffar verksamheterna. Material och stöd Snyggt material Marknadsföring Marknadsföra att vi är utfärdare av Svensk Miljöbas och möjligheten för verksamheten att miljödiplomeras enligt den standarden. Information Webbplatsen Kvalitetsarbete Högre prioritet Regelbundna diplommöten. Undersöka möjlighet för att tillhandahålla en webbutbildning som komplement till befintliga utbildningar. Ändringar i standarden för Järfälla kommuns miljödiplom. Lägre prioritet Standardiserat arbetssätt. Kompetenshöjning: seminarier, utbildningar, konferenser samt tredjepartsrevisioner av företag i andra kommuner enligt Svensk miljöbas kravstandard. Utveckla förbättringsarbetet enligt LEAN genom t.ex. tavelteknik. Svensk Miljöbas (delta i möten och utveckla standarden). Mindre justering av mallar för verksamheter. Driva Miljöledningssamverkan Norrort (i nuläget med kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands Bro) med syfte att bland annat få erfarenhetsutbyte av kommunernas interna miljöledningssystem, samarbeta med nätverk för företag och anordna gemensamma event. Utreda hur vi kan ersätta de trediplomnivåerna med en. Diplomering enligt Svensk miljöbas för företag och förvaltningar. Strategiskt kommunövergripande Lägre prioritet Miljöplansuppdrag Övriga uppdrag/miljöstrategisk grupp Interna uppdrag: Upphandling, remisser, projekt, arrangemang mot medborgare och annat som inte är direkt kopplat till miljöplanen. Avslut av utvärdering av miljödiplomeringen. 7

8 Miljö- och hälsoskydd Tillsyn Miljö- och hälsoskyddsenhetens planerade tillsyn styrs av de nationella och lokala mål som finns inom miljö- och livsmedelsområdet. Sveriges 16 miljömål Sveriges 11 folkhälsomål Mål i den svenska, nationella, fleråriga kontrollplanen för livsmedelskedjan Miljö- och bygglovsnämndens effektmål Verksamhetsplanen redovisar dels åtgärder för att nå ovanstående mål och dels vilka inkommande ärenden vi har och vad de omfattar. Under 2013 gjordes en behovsutredning som har uppdaterats Utredningens resultat har sedan legat till grund för planeringen av tillsyn enligt miljöbalken. Under år 2013 har det gjorts en större genomlysning av livsmedelstillsynen och denna ligger till grund för planeringen av tillsyn enligt livsmedelslagen. Taxorna enligt miljöbalken och livsmedelslagen har omarbetats under 2013 och även de ligger till grund för verksamhetsplanen. I kommunen finns ca 800 tillsynsobjekt av varierande typ och storlek. Att kontrollera alla årligen är inte möjligt och en prioritering av tillsynen görs därför, baserad på objektens miljöpåverkan och riskerna med verksamheterna. Över en 5-årsperiod besöker vi de flesta objekten och täcker in de flesta områden som lagstiftningen omfattar. Kvalitetsmått För att bihålla en hög kvalitet på handläggningen arbetar vi med egna kvalitetsmått som främst mäter handläggningstider och formfrågor. Uppföljning görs kontinuerligt under året. För 2014 uppfylls alla mål utom nr 13, där åtgärder nu sätts in. 1. Handläggning av anmälningar, ansökningar och klagomål ska påbörjas inom 10 arbetsdagar. 2. Beslut ska meddelas senast sex veckor efter det att ansökan/anmälan är komplett. 3. Handläggning av allvarliga ärenden ska påbörjas senast nästkommande arbetsdag. Sådana ärenden kan t.ex. vara matförgiftning där fler än två oberoende insjuknat, kemikalieolyckor eller hälsoskyddsärenden med objektsburen smitta i verksamheter där flera insjuknat. 4. Inspektionsrapporter ska expedieras inom 10 arbetsdagar från inspektion. 5. Alla pågående ärenden ska följas upp minst en gång var fjärde månad. 6. Inga beslut som prövas i nästa instans ska återremitteras på grund av formfel. 7. Minst 90 % av alla klagomål (registrerade som klagomål) ska ha fått ett beslut inom ett år. Detta behöver inte betyda att ärendet är färdigutrett. 8. Minst 50 % av alla klagomål ska ha fått ett beslut inom 3 månader. 9. Årsavgifter ska debiteras senast 31 mars (utom köldmedia). 10. Minst 90 % av ärendena där vi kan ta timavgift ska vara fakturerade. 11. Minst 90 % av de ärenden som registrerats under året ska vara registrerade i enlighet med gällande rutin. 12. Minst 90 % av de skrivelser (beslut och tjänsteskrivelser) som upprättats under året ska vara skrivna på korrekt, lättbegriplig svenska och utformade i enlighet med gällande mallar. 13. Vid eftersökning av slumpmässigt valda handlingar som inkommit eller upprättats under året ska samtliga återfinnas där de enligt avdelningens rutiner ska vara. För miljöskydd gäller även 14. Miljörapporter och årsrapporter ska besvaras skriftligt inom 3 månader. 15. Komplett ansökan om anläggning av värmepump ska besvaras inom 3 veckor. För hälsoskydd gäller även 16. Beslut om att använda tillfällig lokal (vid utrymning och andra akuta händelser) för en verksamhet som är anmälningspliktig ska meddelas inom tre arbetsdagar. För livsmedel gäller även 17. Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet ska tas senast 10 dagar efter komplett anmälan. 18. Första inspektion senast 5 veckor efter att verksamheten har startat. 8

9 5-årsplanen För att åskådliggöra tillsynens hela omfattning och för att förstärka den långsiktiga planeringen innehåller verksamhetsplanen även en 5-årsplan som i stora drag beskriver verksamheten de kommande åren. Naturligtvis kommer förändringar att ske under tidsperioden. Här kan man se vilka intervall vi planerar för olika tillsynsbesök. Debitering Verksamheten finansieras genom tillsynsavgifter samt skattemedel. Tillsynsobjekt har antingen årsavgifter enligt vår taxa eller debiteras per timme efter nedlagt arbete. Enhetens utvecklingsprojekt Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete. Stort fokus ligger på våra ärendetavlor, där gruppernas arbete kan följas. Vi har gemensamma projekt under året där syftet är att kvalitetssäkra och effektivisera vårt arbete. Gemensam tillsynskampanj 100 Tillsynsmetodik 100 Processkartläggning miljöbalken 200 Intäktskontroll 50 Inför Ecos timmar Arbetsledning, Administration och ECOS Arbetsledning omfattar ekonomi och verksamhetsuppföljning, verksamhetsplanering, ledning, personalfrågor, arbetsmiljöarbete, handläggning av ärenden till nämnden etc. I Administration ingår ärenderegistrering, nämndadministration, posthantering, arkivering, bokföring, fakturering, inköp samt underhåll och utveckling av avdelningens datasystem Ecos, även Ecos systemadministration ingår. Arbetsuppgifter som därutöver ingår: Deltagande i kommunens beredskapsplanering. Utforma och uppdatera information på avdelningens webbplats samt internportal. Arbete med rutiner för ärenderegistrering, dokumenthantering, arkivering och annat kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete Administrationens gruppmöten Samverkan med kommunens övriga registratorer Ekonomimöten Kundtjänst Tekis, informationsträffar 9

10 Målet inom livsmedelskontrollen är säkra livsmedel. I livsmedelslagstiftningen framgår tydligt att det är livsmedelsföretagaren som har ansvaret för detta. Offentlig kontroll innebär att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs i alla led bland annat genom inspektion, provtagning och revision. Totalt finns 372 objekt i Järfälla kommun. Den största gruppen utgörs av detaljhandel. Här ingår både storhushåll, t.ex. restauranger, pizzerior, gatukök och skolkök men även butiker, t.ex. livsmedelsbutiker, kiosker och bensinstationer. Förutom detaljhandel finns även dricksvattenanläggningar, industriell tillverkning och partihandel. I arbetsuppgifterna ingår handläggning av inkomna ärenden, anmälningar om registrering av livsmedelsanläggningar, frågor från livsmedelsföretagare och allmänhet, klagomål och utredningar av misstänkta matförgiftningar. Mycket av tiden går åt till kontroll av verksamheter. Livsmedel Största delen av livsmedelskontrollen sker genom oanmälda inspektioner, då framförallt livsmedelshantering och rengöring i aktuell verksamhet kontrolleras. Revisioner är föranmälda kontroller där bl.a. verksamhetens system för egenkontroll granskas. Kontrollmyndigheten har kontrollansvar för två dricksvattenanläggningar, Görvälnverket och Ängsjö med tillhörande distributionsnät. Tillsammans med representanter från Norrvatten och övriga kommuner inom Norrvattens distributionsområde genomförs samrådsträffar och övningar kring tillsynsfrågor och krisberedskapsfrågor. Personella resurser Beräkningarna är gjorda på full bemanning. Hänsyn har inte tagits till eventuella arbetsbortfall inte heller till andra arbetsuppgifter utanför livsmedelsområdet. Livsmedelsgruppen kommer att ha kvartalsvis uppföljning på verksamhetsplanen där eventuella revideringar och korrigeringar sker. Den totala personalresursen är tre tjänster vilket motsvarar 4176 timmar Arbetsfördelning: Projekt och egenriktad kontroll Dricksvatten Inkommande ärenden Kvalitetsarbete Utbildning inom området Reserv (5%) 2477 timmar 110 timmar 280 timmar 900 timmar 200 timmar 209 timmar Effektmål Livsmedel NKI, Nöjd Kund Index, minst index 70 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten (< 50 mkt lågt, lågt, godkänt, högt, >80 mkt högt) under år 2015 ska 70 % av alla skolor, förskolor och äldreboenden med tillagningskök ha så bra livsmedelshantering att de klassas i erfarenhetsklass A. Prioriteringar inom området Under 2015 kommer fokus att läggas på märkning och redlighet i samband med offentlig kontroll. Tyngdpunkten för kontroll av livsmedelsanläggningar kommer även fortsättningsvis att bedrivas på förskolor, skolor och äldreboende med tillagningskök samt verksamheter placerade i erfarenhetsklass C. I erfarenhetsklass C placeras de livsmedelsanläggningar där kontrollbehovet är stort. Med anledning av ny lagstiftning (informationsförordningen), prioriteras området provtagning. Det kommer bland annat att innebära ett deltagande i olika provtagningsprojekt initierad utifrån samverkansprojekt i länet. Informationen på webbplatsen ska uppdateras. 10

11 Följande aktiviteter/projekt ska bedrivas 2015 Projekt och egeninitierad kontroll Skolor och förskolor 400 Gruppboende 150 Äldreboende 70 Pizzerior 190 Sushi/Thai 110 Hamburgare/grill 65 Livsmedelsbutiker 340 Samverkansprojekt i Stockholms län 200 Övrig planerad kontroll (övriga objekt, fakturering, riskklassning m.m.) timmar Kvalitetsarbete Uppdateringar av mallar och riktlinjer, samt uppdatering av information på webbplatsen är ett arbete som ständigt måste pågå för att det dagliga arbetet ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Livsmedelsmöten m.m. 240 Samverkansmöten 200 Mallar 360 Webbplatsen, G:katalog/Livsmed, Ecos timmar Dricksvattenkontroll Kontroll 30 Krisberedskap 20 SPATmöten 60 Inkommande ärenden Anmälan om registreringar 140 Klagomål/obefogade klagomål 50 Extraordinära händelser/rasff 50 Kontrollrelaterat arbete, remisser, rådgivning, information timmar 280 timmar Utbildning För att höja kvalitén på kontrollen och vara i takt med omvärldens krav på vårt uppdrag är deltagande på årliga konferenser/seminarier, mässor och erfarenhetsutbyte över kommun/nationsgränser nödvändigt. Det senaste årets skandaler inom livsmedelsbranschen har lett till större fokus på märkningen och redlighet/spårbarhet. Provtagning/analyser livsmedel/märkning 112 Informationsförordningen 24 Nordisk konferens 32 Mässor timmar 11

12 Miljöskyddgruppens arbete består av tillsyn av miljöfarlig verksamhet vilket innebär kontroll av verksamheters arbete med miljöbalken. Även tillsyn av förorenad mark samt tillsyn av vattenförekomster ingår. Målet med tillsynen är att kommunens miljöfarliga verksamheter ska uppfylla kraven i miljöbalken och bedriva ett strukturerat miljöarbete. Tillsyn mot företag sker huvudsakligen på de ca 230 tillsynsobjekt (miljöfarliga verksamheter) som finns i nämndens register. I tillsynen ingår inspektioner, lämna synpunkter på miljö- och årsrapporter, beslut om försiktighetsåtgärder och kontrollprogram, granskning av egenkontrollprogram samt rådgivning och information. Inkommande ärenden är en stor del av verksamheten. Att Järfälla är i ett expansivt skede syns på antalet handläggningstimmar, bedömningen är att tidsåtgången för 2015 kommer att öka jämfört med Miljöskydd Effektmål Miljöskydd NKI, Nöjd Kund Index, minst index 70 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten (< 50 mkt lågt, lågt, godkänt, högt, >80 mkt högt) alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 6 veckor. Prioriteringar inom området För 2015 prioriteras tillsynen på verksamheter med fast årsavgift Mälarbanan tunnelbanan tillsynsprojekt riktat mot försäljare av bekämpningsmedel, inventering av nya verksamheter dagvattenfrågor. Exempel på inkommande ärenden är tillsyn av infrastrukturprojekt tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter anmälningar enligt miljöbalken nya ej anmälningspliktiga verksamheter (s.k. U-verksamheter) remisser och klagomål markföroreningsärenden bygglov och planer med miljöskyddsaspekter. Här ingår också handläggning av inkomna köldmedierapporter, information om cisterner samt värmepumpsanmälningar. Personella resurser Den totala personalresursen är 4,95 tjänster vilket motsvarar timmar. Arbetstidens fördelning: Projekt och egeninitierad kontroll Inkommande ärenden Utbildning inom området Kvalitetsarbete Reserv (5%) timmar timmar 250 timmar timmar 347 timmar Utbildning Kompetensen behöver bibehållas och förstärkas främst inom följande områden: Förorenade områden Kemikalier/REACH Tillsyn bygg- och rivningsarbetsplatser Masshantering Avfallshantering Energi Buller Dagvattenfrågor Miljöbalken och dess förordningar Obligatoriska uppgifter Miljöskydd har två obligatoriska arbetsuppgifter som enligt bedömning av prioriterade arbetsområden inte är ett problem. Tvingande krav gör att vi ändå måste arbetas med områdena. Köldmediarapporter 150 Rapportering, EDB-registret timmar 12

13 Följande aktiviteter/projekt ska bedrivas 2015 Projekt och egeninitierad kontroll Tillsyn B-objekt 396 Tillsyn C-objekt 476 Tillsyn U-objekt 258 Tillsyn Mälarbanan 200 Tillsyn Tunnelbanan 200 Tillsyn Förbifart Stockholm 30 Tillsyn Rotebroleden 50 Inventering enligt plan 50 Inventering lantgårdar 30 Inventering livsmedelsverksamhet 30 Inspektion av hantering av FA vid bygg- och rivning 40 Påminnelse köldmedia 20 Följa arbetet med strategi för ytvattenfrågor 30 Tillsyn tandläkare 78 Tillsyn VA:s egenkontroll 50 Båtbottenfärger/båtlatriner 20 Dagvattenfrågor (Bällstaågrupp, Ren bil, åtgärdsplan) 150 Bekämpningsmedelsprojekt 200 Tillsyn masshantering & länshållningsvatten 50 (Barkarbystaden) 2358 timmar Inkommande ärenden Miljöskydd bedömer att nivån från 2013 och 2014 kommer att öka Det ökade trycket beror bland annat på högt exploateringstryck i kommunen. Inför 2015 syns detta inte minst på bygget av Mälarbanan, Tunnelbanan, Barkarbystaden, Söderdalen och Bolinder strand. Anmälan av värmepumpar 300 Information om cisterner 40 Remisser från länsstyrelsen och andra myndigheter 250 Övrigt ex. anmälan av miljöfarlig verksamhet, markföroreningsärenden, klagomål, m.m timmar Kvalitetsarbete I verksamhetsplaneringen tydliggörs ett stort behov av kvalitetsarbete. Det utgörs mestadels av att uppnå samsyn gällande tillsynsmetodik, hålla god struktur på arbetsmaterial samt säkerställa en hög nivå på utgående skrivelser. I kvalitetsarbete ligger även att hålla en fortsatt hög kvalitet på vårt informationsmaterial samt att hålla dem uppdaterade och fortsatt aktuella. Miljöskyddsmöten 240 Verksamhetsplanering 200 Samverkan med SVAB och Käppala 30 M/S Nord 30 Uppdatera faktablad 20 Dokumentstruktur 20 Uppdatera webbplatsen 20 Övrigt timmar 13

14 Tillsynen inom området syftar till att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. Bostäder, offentliga lokaler och skolor ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Verksamheternas egentillsyn, som är viktigast att kontrollera, följs upp genom så kallad systemtillsyn. I övrigt handläggs inkommande ärenden, som klagomål, remisser, anmälningar och tillståndsprövningar. Det kan handla om problem med inomhusmiljö, störningar, radon, magnetfält och buller eller anmälningar av verksamheter och ansökan om tillstånd till viss djurhållning (t.ex. orm). Närmiljö handlägger även ärenden som berör tobakslagen och strålskyddslagen. Totalt finns det ca 220 tillsynsobjekt i vårt tillsynsregister. Utöver det finns oregistrerade objekt t.ex. gym och frisörer. Enligt lagstiftaren ska de verksamheter med störst risk och med barn inblandade prioriteras. Det innebär att fokus, i tillsynen, bör ligga på förskola/ skola och hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta. I tillsynen på förskolor och skolor ingår kontroll av radonhalt. I behovsutredningen har tillsynsintervallet angetts till vartannat år för skolor och förskolor (hälften av verksamheterna tas respektive år). Närmiljö Effektmål Närmiljö NKI, Nöjd Kund Index, minst index 70 för miljö- och hälsoskyddsverksamheten (< 50 mkt lågt, lågt, godkänt, högt, >80 mkt högt) år 2015 ska radonhalten i alla skolor och förskolor vara högst 200 Bq/m 3 år 2020 ska alla flerbostadshus ha en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m % ska uppnås till 2015 Personella resurser Totala personalresursen är 3 tjänster vilket motsvarar 4176 timmar. Arbetstidens fördelning: Projekt och egeninitierad kontroll 1724 timmar Inkommande ärenden 1525 timmar Kvalitetsarbete 600 timmar Utbildning inom området 120 timmar Reserv (5 %) 207 timmar Prioriteringar inom området Under 2015 är den planerade delen av verksamheten inriktad mot tillsyn på förskolor och skolor radon i förskolor, skolor och flerbostadshus solarier bassängbad och plaskdammar inkommande ärenden verksamheter med fast årsavgift Kvalitetsarbete Vi ser ett behov av att lägga mer resurser på att utveckla och effektivisera vårt kvalitetsarbete. Närmiljömöten 240 VP-planering 200 Uppdatera info på webbplatsen 20 Uppföljning av rutiner samt revidering av egen dokumentstruktur 20 Sambruksmöten och nätverksmöten 60 Uppdatering av faktablad och talmanus till kundtjänst timmar 14

15 Följande aktiviteter/projekt ska bedrivas under 2015 Projekt och egeninitierad kontroll Uppföljning av tillsyn radon i flerbostadshus 337 Bakgrundsmätning av gammastrålning 20 Samverka med tekniska nämnden om kommunalt VA 25 Tillsyn på hälften av kommunens förskolor 500 Tillsyn på hälften av kommunens grundskolor och gymnasier 217 Uppföljning av 2013 års tillsyn 90 Årlig tillsyn på bassängbad, strandbad och plaskdammar 43 Tillsyn av tekniska nämndens insamling av hushållsavfall, inklusive de kommunala avfallsföreskrifterna 80 Inkommande ärenden Service och information till allmänheten. 400 Klagomål bl.a. störningar från eldning, buller från trafik, byggverksamhet, hundskall, hög musik, värmepumpar och fläktar. Klagomål på nedskräpning, lukt, dålig sophantering. 850 Anmälan om nya skolor, förskolor, hygienlokaler, ansökningar om undantag från lokala avfallsföreskrifter, hållande av djur, kompostanmälningar, enskilda avlopp, alkoholremisser samt övriga remisser. 275 Deltagande i obligatorisk samverkan med SÖRAB-kommunerna timmar Årlig tillsyn av FTIs återvinningsstationer 16 Uppföljning tillsyn grundskolor och gymnasier 70 Uppföljning tillsyn förskolor 172 Solarietillsyn genom informationsutskick timmar Utbildning 120 timmar Kompetensen behöver behållas och förstärkas främst inom följande områden buller fuktskador enskilda avlopp smittskydd ventilation radon solarier hygien. 15

16 Järfällaborna har rätt till frisk luft, en god ljudmiljö och en ren och välmående miljö, idag och i framtiden. Nya hus som byggs ska vara sunda, säkra och energieffektiva, det ska finnas tillgång till parker och naturområden nära bostadsområdena och det ska vara möjligt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen. Miljö- och hälsoskydd bevakar miljöfrågorna i den fysiska planeringen i kommunen bland annat genom att granska planärenden så att hänsyn tas till miljön och människors hälsa. Utöver remissyttrandena och underhandssynpunkter medverkar miljö och hälsoskydd som miljökompetens vid större exploateringsprojekt såsom bostadsbyggande och ny infrastruktur. Plan och natur För att värna Görvälns naturreservat utövar miljö- och hälsoskydd tillsyn enligt miljöbalken och tillsyn över reservatsföreskrifterna för Görvälns naturreservat, inklusive prövning av ansökningar om undantag från reservatsföreskrifterna. Föreskrifterna anger inskränkningar i såväl markägarnas som allmänhetens rättigheter inom reservatet. I tillsynsansvaret ligger också att genom information och rådgivning förebygga att reglerna överträds. Informationsutbyte och samordning med allmänhetens intressen i kommunens gröna delar ska ske genom deltagande i FRIS-gruppens möten. Samordning och informationsutbyte med förvaltningar som har förvaltningsuppdrag inom Görvälns naturreservat sker genom möten som anordnas av avdelningen. Personella resurser Verksamheten styrs till största delen av inkommande ärenden såsom detaljplaneremisser. För att möta den stora expansionen i kommunen har verksamheten på Plan och natur förstärkts med 0,7 handläggare sedan sommaren Total personalresurs är 1,5 tjänster vilket motsvarar 2090 timmar. Följande aktiviteter/projekt kommer att bedrivas under 2015 Projekt och egeninitierad kontroll Anordna bullervandringar för tjänstemän och politiker 30 Anordna seminarium om luft för tjänstemän och politiker 10 Samordning med Plan och exploatering om markföroreningar vid exploatering 40 Deltagande i FRIS och NAV-grupperna 20 Löpande tillsyn på naturvård som utförs av tekniska nämnden timmar Arbetstidens fördelning: Projekt och egeninitierad kontroll Deltagande i FRIS- och NAVgrupperna Inkommande ärenden Utbildning inom området Kvalitetsarbete 100 timmar 20 timmar 1550 timmar 70 timmar 350 timmar 16

17 Inkommande ärenden Granskning av detaljplaner Delta i detaljplanegrupper Granskning av att byggherrar i Barkarbystaden följer miljö- och gestaltningsprogrammet Prövning av ansökningar om undantag från reservatsföreskrifterna timmar Kvalitetsarbete Plan/Natur-möten VP-planering Samverkan PlaNät (fem norrortskommuner) Övrigt Samordning inom avdelning 350 timmar Utbildning Kompetensen behöver bibehållas och förstärkas främst inom följande områden dagvatten energi buller naturvård 70 timmar 17

18 Livsmedel 5-årig verksamhetsplan Äldreboenden, TK 1 Gruppboenden Äldreboenden, TK 1 Äldreboenden, Äldreboenden, TK 1 TK 1 och MK 2 Gruppboenden Äldreboenden, TK 1 Förskolor, TK 1 och MK 2 Förskolor, TK 1 Förskolor, TK 1 och MK 2 Förskolor, TK 1 Förskolor, TK 1 och MK 2 Skolor, TK 1 och MK 2 Skolor, TK 1 Skolor, TK 1 och MK 2 Skolor, TK 1 Skolor, TK 1 och MK 2 Butiker - normalstora 3 - små 4 Restauranger - normalstora 6 - små 7 Butiker - normalstora 3 - medelstora 5 Restauranger - normalstora 6 - medelstora 8 Butiker Butiker - normalstora 3 - normalstora 3 - medelstora 5 - små 4 Restauranger Restauranger - normalstora 6 - normalstora 6 - medelstora 8 - små 7 Butiker - normalstora 3 Restauranger - normalstora 6 Grossister Grossister Grossister C - verksamheter C - verksamheter C - verksamheter C - verksamheter C - verksamheter Vattenverk Vattenverk Vattenverk Vattenverk Vattenverk Mångtimmarsobjekt 9 - butiker, restauranger, bagerier, industrier TK 1 - tillagningskök Mångtimmarsobjekt 9 - butiker, restauranger, bagerier, industrier MK 2 - mottagningskök Mångtimmarsobjekt 9 - butiker, restauranger, bagerier, industrier Mångtimmarsobjekt 9 - butiker, restauranger, bagerier, industrier Butiker, normalstora 3 - Butiker som har kontrolltid på 5-7 timmar per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras varje år. Butiker, små 4 - Butiker som har kontrolltid på 1-3 timmar per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras vart tredje år. Butiker, medelstora 5 - Butiker som har kontrolltid på 3-4 timmar per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras vartannat år. Restauranger, normalstora 6 - Restauranger som har kontrolltid på 5-7 timmar per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras varje år. Restauranger, små 7 - Restauranger som har kontrolltid på 1-3 timmar per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras vart tredje år. Mångtimmarsobjekt 9 - butiker, restauranger, bagerier, industrier Restauranger, medelstora 8 - Restauranger som har kontrolltid på 3-4 timmar per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras vartannat år. Mångtimmarsobjekt 9 - Stora butiker, restauranger, bagerier och industrier som har kontrolltid på 8 timmar eller mer per år enligt SLV riskklassificeringsmodul. Kontrolleras två eller flera gånger per år. 18

19 Miljöskydd 5-årig verksamhetsplan Nya objekt i taxan: livsmedelsverksamheter, lantgårdar inventeras och 1:a tillsynsbesök sker Bekämpningsmedelstillsyn (KEMI) Tillsyn bygg- och rivningsarbetsplatser Tillsyn Byggnation av Barkarbystaden (länshållningsvatten, schaktmassor, avfall, kemförvaring mm.) Nya objekt i taxan: P- platser med oljeavskiljare, växthus Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Ev. nya KEMI-projekt Projekt kring CLP-märkning och detaljhandel Planering för utökad kemikaliegenomgång. Ev. Jönköpingsmodell C- och U- verksamheter Tillsyn bygg- och rivningsarbetsplatser Tillsyn Byggnation av Barkarbystaden (länshållningsvatten, schaktmassor, avfall, kemförvaring mm.) Kemförteckning Jönköpingsmodellen C- och U- verksamheter Tillsyn bygg- och rivningsarbetsplatser Tillsyn Byggnation av Barkarbystaden (länshållningsvatten, schaktmassor, avfall, kemförvaring mm.) Kemförteckning Jönköpingsmodellen C- och U- verksamheter Stickprovstillsyn byggoch rivningsarbetsplatser Tillsyn Byggnation av Barkarbystaden (länshållningsvatten, schaktmassor, avfall, kemförvaring mm.) Stickprovstillsyn byggoch rivningsarbetsplatser Tillsyn Byggnation av Barkarbystaden (länshållningsvatten, schaktmassor, avfall, kemförvaring mm.) Utveckling av kartskikt för förorenad mark Tillsyn på b och c-objekt kring varutransporter Klarläggning av ansvarsbilden för kända platser Utvärdering och ev. samverkansprojekt kring: Tillsyn på b och c-objekt kring varutransporter Klarläggning av ansvarsbilden för kända platser Klarläggning av ansvarsbilden för kända platser Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt Tillsyn B-objekt 19

20 fortsättning Miljöskydd 5-årig verksamhetsplan Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objekt Tillsyn C-objek Tillsyn C-objek Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn U-objekt Tillsyn tandläkare Besök på nya funna U-verksamheter inom 6 veckor Inventering Jättevägen, Kaminvägen, Gullivervägen, Spisvägen Tillsyn bygget av mälarbanan Tillsyn bygget av Rotebroleden Tillsyn av bygget av tunnelbanan Tillsyn varutransporter Besök på nya funna U-verksamheter inom 6 veckor Brevinspektion butiker/ lager kring energianvändning Ev. försök med snabbkollen av verksamheter med brister vid inspektion 2014 Krav på täthetskontroller av Oljeavskiljare Inventering Nettov., Kontov.-/Girovägen Tillsyn bygget av mälarbanan Tillsyn bygget av Rotebroleden Tillsyn av bygget av tunnelbanan Besök på nya funna U-verksamheter inom 6 veckor Framtagning och distribution av faktablad för små livsmedelsverksamheter Ev. försök med snabbkollen av verksamheter med brister vid inspektion 2015 Krav på täthetskontroller av Oljeavskiljare Inventering Fakturav., Äggelundav., Saldov. Tillsyn bygget av mälarbanan Tillsyn bygget av Rotebroleden Tillsyn av bygget av tunnelbanan Besök på nya funna U-verksamheter inom 6 veckor Tillsyn av energiförbrukning riktad mot fastighetsägare av industribyggnader Ev. försök med snabbkollen av verksamheter med brister vid inspektion 2016 och utvärdering Krav på täthetskontroller av Oljeavskiljare Inventering Västra Veddesta och Spjutvägen Ev. efterarbete kring mälarbanan Ev. efterarbete kring rotebroleden Tillsyn av bygget av tunnelbanan Besök på nya funna U-verksamheter inom 6 veckor Tillsyn av energiförbrukning riktad mot fastighetsägare av industribyggnader Ev. fortsatt snabbkoll Fortsatt efterarbete med frågan Bolinderområdet (Fabriksvägen, Godsvägen, Uddnäsvägen) och Norra Jakobsberg (Åkervägen, Mossvägen) Tillsyn av bygget av tunnelbanan

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 miljö- och bygglovsavdelningen. Halvårsuppföljning

Verksamhetsplan 2013 miljö- och bygglovsavdelningen. Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2013 miljö- och bygglovsavdelningen Halvårsuppföljning 1 Innehåll BAKGRUND... 3 VÅR UPPGIFT... 3 EFFEKTMÅL... 4 RESURSER... 6 AVDELNINGSGEMENSAMMA PROJEKT... 6 BYGGLOV... 7 MILJÖDIPLOM...

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 För miljö och hälsoskyddsavdelningen Uppföljning jan juni

VERKSAMHETSPLAN 2010 För miljö och hälsoskyddsavdelningen Uppföljning jan juni VERKSAMHETSPLAN 2010 För miljö och hälsoskyddsavdelningen Uppföljning jan juni 2010 08 05 Innehåll BAKGRUND...4 HUR HAR DET GÅTT?...4 PLANERADE UPPGIFTER...4 EFFEKTMÅL...4 AVDELNINGENS ÅTAGANDEN...5 KVALITETSMÅTT...5

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Delegeringsbeslut, miljö o hälsa 20150116-20150206 Miljö- och bygglovsnämnden, Järfälla kommun Dnr 2015-32 KON

Delegeringsbeslut, miljö o hälsa 20150116-20150206 Miljö- och bygglovsnämnden, Järfälla kommun Dnr 2015-32 KON Delegeringsbeslut, miljö o hälsa 20150116-20150206 Miljö- och bygglovsnämnden, Järfälla kommun Dnr 2015-32 KN 2014-000622 2015-01-19 Delegationsbeslut ANNELI Miljösanktionsavgift, köldmedierapport 2013,

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2013-12-12 2 VERKSAMHETSPLAN 2014 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Staffanstorps kommun stadsbyggnad Miljö

Dokumenthanteringsplan Staffanstorps kommun stadsbyggnad Miljö Dokumenthanteringsplan Staffanstorps kommun stadsbyggnad Miljö verksamhet/aktivitet: Handlägger, bland annat, tillsynsärenden, anmälan om värmepump, anmälan om livsmedelsverksamhet, årsrapporter för köldmedia

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2013 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Verksamhetsåret 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning MILJÖNÄMNDEN BUDGET OCH MED PLAN FÖR - Inledning/vision och sammanfattning Miljönämnden är kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar både förebyggande arbete i form av råd och

Läs mer

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/31 Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Mål för miljöbalkstillsynen... 3 Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer