ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN"

Transkript

1 ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

2

3 Innehåll 1 Inledning Vision Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden Ekonomiska förutsättningar Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar Gemensamma besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen Besparingar Prioriteringar Mål Enskilda besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Miljö- och räddningstjänstnämnden Torshälla Stads Nämnd Investeringar Ekonomiska driftramar per nämnd Investeringsbudget Budget 2016 och ekonomisk plan

4 1 Inledning Sverigedemokraterna Eskilstunas årsplan 2016 är en vidareutveckling av våra tidigare kompletterande och ordinarie årsplaner. Den innehåller först en övergripande vision som beskriver hur Eskilstuna kommunkoncern i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad olika prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att kommunstyrelsen och respektive nämnd ska uppnå. En sammanfattning över våra prioriteringar återfinns under kapitel 5. Samtliga prioriteringar och besparingar finns under kapitel 9. Där beskriver vi vad vi vill göra, hur mycket vi uppskattar det kommer kosta eller bespara kommunen. Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelsen utgår ifrån de av kommunfullmäktige föregående år beslutade samt beslut vi yrkat bifall till i nämnder eller styrelser som påverkar budgetramarna. Justeringar för den fortlöpande driften ingår också som grund men presenteras inte specifikt. Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och förslag för respektive nämnd och kommunstyrelsen. Vi ger kompensation för inflation till nämnder och kommunstyrelsen. Vi avsätter också pengar för demografi och löneökningar. För Sverigedemokraterna Eskilstuna Kim Fredriksson, gruppledare

5 2 Vision En stolt svensk stad mitt i Sverige. Sverigedemokraternas strävan för Eskilstuna kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift. Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr något som allt mer har kommit att prägla vår stad. För att kunna skapa det trygga Eskilstuna behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Eskilstuna är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att definiera som Eskilstuna andan. Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation. Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Eskilstuna och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation. Eskilstuna ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Eskilstuna anda. Eskilstuna ska vara en stolt svensk stad där våra invånare känner trygghet genom hela livet.

6 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden Eskilstuna står inför allvarliga utmaningar, för att få kommunen på rätt väg har vi identifierat tio områden som vi vill fokusera på för att Eskilstuna ska bli en framgångskommun. Fokusområden: Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns i vårt valmanifest för som finns på vår lokala hemsida. Ambitionen är att valmanifestet ska vara vägledande genom hela vårt budgetarbete under hela mandatperioden. Men vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och nya behov som behöver prioriteras. Verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden och företag kommer också vara något som påverkar vårt politiska arbete.

7 4 Ekonomiska förutsättningar Här redovisas de ekonomiska förutsättningarna som vi utgår och budgeterar från. Vi beskriver även kortfattat om vår syn på respektive område och hur vi valt att prioritera. Kommunalskatt Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Skattesats i % 22,08 22,08 22,08 Förändring i kr Vår uppfattning är att det inte finns något ekonomiskt utrymme att utifrån nuvarande utmaningar inom välfärden göra någon skattesänkning. För att bryta den negativa trenden med skenade försörjningsstöd och en ihållande hög arbetslöshet är det satsningar på skola och utbildning som måste ligga i fokus. Satsningar som kräver ekonomiska resurser. Den långsiktiga ambitionen är att satsningarna på skola och utbildning ska leda till minskade försörjningsstödskostnader och arbetslöshet. Lyckas den ambitionen är det möjligt att de frigjorda resurserna används för att sänka skatten så den harmoniserar med jämförbara kommuner. Befolkningsökning Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Ökning i antal Förändring i antal Eskilstuna har det senaste åren växt rejält. Tyvärr har antalet bostäder, arbetstillfällen och utbildningsplatser inte växt i samma utsträckning. En stor del av befolkningsökningen beror på att Eskilstuna har tagit ett väldigt stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar och dess anhöriga. Det har aldrig förts några djupare eller verklighetsförankrade resonemang kring hur kommunen ska hantera det nämnda ansvaret. Det är allvarligt och har föranlett bostadsbrist, hög arbetslöshet och ett splittrat Eskilstuna med en hög segregation. Vår ambition är att styra om politiken så befolkningsökningen anpassas efter Eskilstunas förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och en dräglig tillvaro för dess invånare. Men även efter förutsättningarna till jobb med egen försörjning.

8 5 Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar Nedan finns våra satsningar och prioriteringar i diagramform för att enkelt få en uppfattning om vart vi valt att prioritera skattebetalarnas pengar under Mer information finns under kapitel 9 Ekonomiska driftramar per nämnd Specifikt per område Skola & utbildning Mkr Vård & omsorg Mkr Höjd skolpeng 50 Ökad grundbemanning 30 Vuxenutbildning 21 Halverad timkostnad för hemtjänst till 3,5 150 kr Sommarskola 2 Reducerat pris för trygghetslarm till 3,6 50 kr i månaden Höjt stöd till landsbygdsskolorna 2 Rätten till önskad sysselsättningsgrad 3,7 Utveckla basklass 1 Fler sommarkolloplatser 2 Demografi 62,9 Demografi 25,2 Inflation och löneökningar 66,5 Inflation och löneökningar 42,5 Utökad budget för elever med behov av särskilt stöd (obalans tilläggsbelopp) 10 Få budget i balans (obalanser i verksamheterna) 73 Totalt 215,4 Totalt 183,5

9 6 Gemensamma besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen I vår budget ålägger vi varje nämnd samt kommunstyrelsen ett ökat effektiviseringskrav om 0,5 % för 2016 som dras från respektive rambudget och 2018 höjs det ytterligare 0,1 %. Effektiviseringskravet ska uppnås främst genom samordnade upphandlingar, minskade administrativa kostnader och generell samordning inom kommunens verksamheter. Mer åtgärder finns under respektive nämnds besparingar samt i kommande verksamhetsplaner. Se nedan för ökning i miljoner kronor av effektiviseringskravet. Årets resultatmål enligt balanskravet 2016 sätter vi till 2,0 %. Det innebär att det finns resurser avsatta för stora kommande investeringar och för eventuella felberäkningar. 6.1 Besparingar Införa assimileringsinriktad politik Kommunen är idag väldigt segregerad där många lever i ett utanförskap och känner sig inte vara en del av majoritetssamhället. Miljontals kronor pumpas in årligen i olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen. Tyvärr har insatserna marginal effekt. Utanförskapet bland utrikesfödda tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som nämns i de olika åtgärdsplanerna med integration som grund. Ska utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och särlösningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla samhällsbyggandet. Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till. Verka för en ansvarsfull invandringspolitik Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga asyl-, flyktingoch anhöriginvandringen. Syftet är att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att förändra sin invandringspolitik och se över EBO-lagen. Invandringen måste anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder till jobb. Restriktivare regler för bidrag till organisationer Kommunen delar idag ut miljoner i bidrag till olika organisationer. För den kreative bidragssökaren går det att söka bidrag både i kommunstyrelsen och via olika nämnder. Det är varken hållbart eller rättvist att så är fallet. Det bör endast vara en nämnd som sköter hanteringen av bidrag. Utöver detta ska även tydligare krav ställas på bidragssökaren. Organisationer som tenderar att ha en exkluderande och segregerande effekt i samhället ska inte beviljas bidrag. Extra vikt ska läggas vid att organisationer ska skapa gemenskap mellan olika samhällsgrupper, och stärka dess tillit till varandra. Budgetposterna för

10 ändamålet minskas där kommunen får omprioritera med befintliga medel. Ledstjärnan är att föreningar som tydligt gynnar tryggheten och samhällsgemenskapen ska prioriteras. Fastställa andelen ekologiskt till 25 % Istället för att stirra sig blind på att ekologiskt alltid är det bästa för miljön och människan har vi en särskild satsning där vi prioriterar lokalproducerad mat. Återfinns under kommunstyrelsens prioriteringar. Därför ställer vi oss bakom tjänstemännens förslag om att minska andelen ekologiskt från 40 % till 25 %. Se över konstorganisationen Vi ställer oss bakom tjänstemännens förslag om att se över konstorganisationen så att både inköp, tillverkning och bemanning blir kostnadseffektiv. Effektivisera rekryteringsprocessen Sättet kommunen valt att rekrytera personal på idag kan i många avseenden vara byråkratiskt. Därför ställer vi oss bakom tjänstemännens förslag på att effektivisera rekryteringsprocessen. Fortsätta arbetet med att samordna beställningar av material och varor i syfte att minska fraktkostnaderna och styckpriserna. Verka för att alla tjänstgöringsrapporter rapporteras digitalt. Verka för att samtliga anställda och förtroendevalda övergår till e-lönebesked istället för traditionell pappersversion. Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter. Arbeta för att riktlinjer för lokalförsörjning efterföljs av samtliga kommunala verksamheter. 6.2 Prioriteringar Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också av vikt att verka för att få privata aktörer att göra sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer. Vi ser det som prioriterat att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbetar för att nå de nationella miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och andra behov av mer akut karaktär, såsom till exempel god omsorg och kvalitativ utbildning. Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar handlingsplan över hur fordon som drivs på fossila bränslen successivt fasas ut ur den kommunala organisationen. Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga anställda ska ha god kunskap om, genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha behov av det, och genom satsningar

11 på stöd- och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp. Samtliga verksamheter ska se över möjligheten att skapa en så kallad mobilapplikation så att tillgängligheten gentemot kommunens invånare stärks. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att underlätta för invånare som önskar bygga nytt på landsbygden. Huvudsyftet är att landsbygden ska fortsätta vara levande med dess skolor men då krävs det att invånare flyttar ut till landsbygden och inte ifrån den. För de invandrare som bjuds in för att delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare ska krävas på ett språktest samt prov i svenskt samhällsliv. Kravet är sedan godkänt för att få delta. 6.3 Mål Tillgängligheten för äldre och för funktionshindrade personer ska öka inom såväl kommunal verksamhet som inom kommunen som helhet. Andelen medborgare som utsätts för någon form av brott ska minska. Den allmänna trygghetskänslan i kommunen ska öka. Segregationen i kommunen ska minska. Kommunens organisation ska förbättras och effektiveras så att de administrativa kostnaderna minskar. Förutsättningarna att bo och etablera verksamhet och företag på landsbygden ska öka.

12 7 Enskilda besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra. 7.1 Kommunstyrelsen Besparingar Minskade budgetramar under KS Idag finns det under övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen en rad budgetposter som vi anser inte ska ligga under KS ansvar. Genom åren har vi kunnat se att pengarna som finns där delas ut utan något större helhetstänk. Det ges pengar till allt som tycks låta bra. Det är dessutom inte hållbart att det även går att söka likande bidrag via exempelvis kultur- & fritidsnämnden. Det blir ohållbart och risken att dubbla bidrag delas ut för samma projekt finns. Genom att dra ner på alla dessa budgetposter kan vi omprioritera pengarna för maximal nytta för Eskilstunas skattebetalare. Minska stödet till studieförbunden Vi vill styra om studieförbunden så de präglas mer av ideellt arbete och mer samarbete med övriga föreningar som får bidrag av kommunen. Visionen är att verksamheterna ska bli lite smalare men vassare. Höjt utdelningskrav kommunala bolag Se våra ägardirektiv för mer information. Minska den politiska organisationen Jämfört med andra kommuner är Eskilstunas politiska organisation väldigt stor. Med anledning av detta vill vi minska på den. Se våra förslag till förändringar nedan. För att

13 kompensera för det minskade partistödet ska partier i högre grad få nyttja stadshusets lokaler. Partier som inte av egen kraft får ledamot/ersättarplatser erbjuds istället insynsplatser i samtliga nämnder och större bolag. Område Beräknad besparing Minska alla nämnder till 11 ledamöter och 6 ersättare 2,1 (inkl. förlorad arbetsinkomst genomsnitt 400 kr/sammanträde) Minska partistödet med 20 % 0,9 Halvera arvodena för vice och andre vice i alla nämnder 1,9 Minska alla bolag till 7 ledamöter och 5 ersättare 1,0 (inkl. förlorad arbetsinkomst genomsnitt 400 kr/sammanträde) Halvera arvodena för vice och andre vice i alla bolag 0,6 Totalt 6,5 miljoner Vid köp och försäljning av fastigheter ska en oberoende värderingsfirma värdera fastigheten. Kommunstyrelsen ska arbeta för att i samarbete med Migrationsverket, exempelvis genom att delta i något av deras olika projekt, erbjuda återetableringsstöd till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Kommunstyrelsen ska även ansvara för att invandrare, som förbundit sig att återvandra, erbjuds utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. Hela finansieringen bör bekostas av Migrationsverket eller annan statlig myndighet. Det ska också bygga på frivillighet, ingen ska tvingas att återvända till sitt hemland Prioriteringar Inrätta/stärka en EXIT-verksamhet Det förebyggande arbetet mot grov organiserad brottslighet sker i samverkan med civilsamhället. Det förebyggande arbetet ska kännetecknas av nolltolerans mot all brottslig verksamhet, mutor och bestickning. Syftet med EXIT- verksamheten är att minska antalet yrkeskriminella. Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och skaffa fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter med företagen. Men även att inspirera de elever som ges praktikplatser att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna bli anställningsbar på exempelvis företaget praktiken genomförs. (Se inlämnad motion för mer information)

14 Utökad kameraövervakning vid hotspots Idag finns det övervakningskameror vid Centralstationen och Fristadstorget som kommunen och polisen samarbetar kring finansiering, underhåll och drift. Under slutet av 2014 rustades dessa kameror upp mot högupplösta vilket är mycket positivt. Polismyndigheten har i samband med detta även framfört önskemål om ytterligare samfinansiering av kameraövervakning. Något polisen själva motiverat med att de har en positiv uppfattning om att kamerorna har brottsförebyggande och säkerhetsskapande effekt. Med tanke på den stora otrygghet många Eskilstunabor idag upplever är det självklart att kommunen ska tillmötesgå polisens önskemål. Fokus är att öka tryggheten utan att inskränka den personliga integriteten. Operation bostäder! Eskilstuna har akut bostadsbrist som är en bieffekt av den invandrings-, arbetsmarknadsoch skolpolitik som regeringen och den tidigare rödgröna kommunmajoriteten bedrivit. Införs Sverigedemokraternas politik inom nämnda områden kommer fler att få jobb, vilket ökar köpkraften hos Eskilstunaborna. Ökad köpkraft leder i sin tur till att byggbolagen får lägenheter sålda eller uthyrda på ytor som är lämpliga för byggnation och att byggandet initieras. Konkret handlar satsningen om att hela kommunen får ett gemensamt uppdrag. Att tillsammans hjälpas åt att årligen bygga 350 bostäder via Eskilstuna Kommunfastigheter AB och 150 bostäder via privata aktörer. Det handlar om ökad bemanning inom främst stadsbyggnadsförvaltningen för att hantera detaljplaner, bygglov och så vidare. Men även att locka privata aktörer som är villiga att investera i bostäder i kommunen. För att klara av det avsätts årligen en stor summa driftpengar som ska användas för att kunna genomföra projektet. Merparten av resurserna kommer tillfalla Eskilstuna Kommunfastigheter AB för att klara av de stora investeringar förslaget kommer innebära. Lokalproducerad mat (kommunövergripande) Den mat som serveras inom kommunens alla kök ska vara nylagad, näringsrik och utformad med hänsyn tagen till gästernas önskemål. Lokalproducerad mat ska prioriteras. Det ska också säkerställas att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska också prioriteras. Demografi utbildning Då kommunens invånare blir fler till antal krävs det att resurser avsätts för att behålla samma nivå på skolpengen. Dessa pengar är till för just det. Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb i alla dess slag. Detta genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och sommarjobb i högre utsträckning samarbetar. Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytande ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen

15 för medborgarförslag. Beslut i särskilt kontroversiella- och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter. Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en vitaliserad demokrati. Kommunstyrelsen ska därför utarbeta handlingsplaner för att komma tillrätta med problematiken. För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka. En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag. Kommunstyrelsen ska säkerställa att utbyggnaden av Eskilstunas stadsnät fortsätter så att den på sikt kan omfatta hela kommunen. Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla. Bostadsområden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta ska kommunen verka för att det införs områdespoliser. Nattvandringsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp. Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas Mål Andelen medborgare som upplever att de har god insyn i och möjlighet att påverka kommunens verksamhet ska öka. Fler företag ska etablera sig i kommunen. Fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen. Samarbetet mellan kommunens alla verksamheter och frivillighetscentralen ska öka.

16 7.2 Överförmyndarnämnden Besparingar Genom en gemensam nämnd med Strängnäs är bedömningen att verksamheten kommer kunna effektiviseras. Frigjorda resurser ska användas för ökad kvalité och tillgänglighet Prioriteringar Höjd budgetram för att klara av uppdraget Mål För att hantera kommunens ökade behov inom området höjer vi budgetramen för att säkerställa att kommunen klarar av uppdraget. Uppnå en budget i balans för att underlätta sammanslagningen med Strängnäs.

17 7.3 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Besparingar Minska behovet av försörjningsstöd Denna besparing går likt andra besparingar hand i hand med våra satsningar. Med vår invandringspolitik kommer inflödet av nya människor som tvingas in i försörjningsstödsberoendet att radikalt minska. En politik som är anpassad efter Eskilstunas förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället. Detta tillsammans med stora satsningar på skolan, vuxenutbildningar och förbättrad företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Utan att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden så företagen vill anställa dem. Minska behovet av tolkhjälp Genom att prioritera lärandet av det svenska språket i alla avseenden där tydliga krav på anpassning för nya invånare kan både kostnaderna och behovet av tolkar att minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där det ska vara det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i kommunen. Vassare arbetsmarknadsåtgärder Nämnden tillhandahåller väldigt många arbetsmarknadsinsatser som bedrivs i projektform. Generellt sett är det färre som går ut i jobb och egen försörjning efter dessa projekt, än de som avslutar sina yrkesutbildningar på Komvux. Vår bedömning är att ska Eskilstuna bli en arbetarstad igen gäller det att prioritera med redan befintliga medel. Genom att göra

18 arbetsmarknadsinsatserna smalare men vassare med fokus på arbete kan resurser flyttas över till Komvux. Nej till fortsatt Trainee-projekt Trainee-projektet har haft många positiva delar för de berörda individer som deltagit. De har fått en möjlighet att komma ut ur hemmet och få känna känslan av att vara behövda ute på arbetsmarknaden. Tyvärr har satsningen även en baksida. Alldeles för många deltagare har inte gått vidare till jobb eller studier. Faktum är att en bra bit över 60 % har flyttats över till andra former av försäkringssystem, exempelvis A-kassa. Vi avser därför styra om resurserna till vuxenutbildningen med utbildningar som leder till jobb och egen försörjning. Vi tar ett helhetsgrepp med långsiktigt hållbara lösningar istället för kortsiktiga där människor flyttas runt mellan olika försäkringssystem. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation. Fortsatt arbete med att införa e-tjänster för Komvux och för försörjningsstöd i syfte att minska administrativa kostnader. I syfte att öka antalet platser för vuxenutbildning ska nämnden verka för att staten tar ett större ekonomiskt ansvar samt söker de statsbidrag som går att söka inom området Prioriteringar Mer vuxenutbildning I en stad där arbetslösheten är hög, men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet lyckas få yrkeshögskoleutbildningar att läggas i kommunen. Förbättrat SFI (svenska för invandrare) I Eskilstuna bor många invånare som har stort behov av att lära sig det svenska språket. Detta ställer höga krav på god och kvalitativ undervisning. Svenska språket är en vital del i vår vision om ett samhälle präglat av trygghet och gemenskap. Därför är det av högsta vikt att eleverna fullföljer sina studier med goda resultat och kön till SFI hålls till ett minimum. Klasserna bör delas upp baserat på vilken utbildningsnivå eleverna har så utbildningstakten kan anpassas efter inlärningsförmågan. Samtliga studieavbrott ska följas upp och åtgärdsplaner inrättas för att stötta en fortsatt studiemotivation. Invånare som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten ska erbjudas individuellt anpassade stödinsatser.

19 Verka för att rekryteringsmässan hålls 4 gånger per år istället för en. Studievägledare och utbildningsanordnare ska finnas på plats, för att hjälpa arbetssökande till kompletterande utbildning för att leva upp till företagens kompetenskrav. Undersöka vilka bostadsområden som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i syfte att göra riktade arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten Mål Tillgången till utbildningar som underlättar för arbetssökande att matcha sin kompetens mot arbetsmarknadens behov ska öka. Andelen nyanlända som fullföljer Svenska för invandrare (SFI) med goda kunskaper i svenska språket som resultat ska öka. Antalet bidragshushåll för nyanlända som har ekonomiskt bistånd ska minska. Antalet bidragshushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska. (exklusive nyanlända) Andelen invånare i arbetsför ålder med egen försörjning i procent av Eskilstunas befolkning ska ökas till minst 92 % Andelen arbetslösa ungdomar i arbetsför ålder ska minska med minst 3 procentenheter.

20 7.4 Socialnämnden Besparingar Minska behovet av vård för vuxna Vår uppfattning är att missbruket bland vuxna är starkt sammankopplat med känslan av att inte vara behövd, att inte ha ett arbete, att känna sig sviken av samhället och stå utanför. Genom satsningar på Komvux, ökad tillgänglighet och sociala aktiviteter på mötesplatserna kan vi vända utvecklingen. Genom mer samarbete med andra kommuner och landstinget kan vårdkostnaderna per individ även minskas. Föreningslivet fyller också en nyckelroll i kampen mot att vuxna hamnar i missbruk och tvingas in i åtgärder mot missbruket. Detta är ett axplock av satsningar som påverkar och som tillsammans med av nämnden redan antagen åtgärdsplan gör det möjligt att göra besparingen. Mer information om satsningarna finns under prioriteringar i respektive nämnd. Minska behovet av vård för barn och unga Tidigare år har kostnaderna för vård av barn och unga radikalt ökat. Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet som råder i kommunen. Många människor främst unga känner ett behov av att ta till droger för att få tillvaron att kännas dräglig och uthärdlig. Här gäller det att samtliga kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället hjälps åt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. För att nämna några satsningar har vi först mer resurser till skolan där elever som tenderar att hamna utanför fångas upp snabbt, samt mer tillgängliga ungdomsgårdar där det finns vuxna som är närvarande. Även ett mer medvetet föreningsliv som har kännedom om droger och att kunna se tendenser som kan leda till drogmissbruk. Detta är ett axplock av satsningar som påverkar och som tillsammans med av nämnden redan antagen åtgärdsplan gör det möjligt att hantera situationen Prioriteringar Fler sommarkolloplatser Tyvärr är det många barn och unga som lever under svåra förhållanden. Det kan vara arbetslösa föräldrar, missbruk, svårt att hänga med i skolan eller till och med mobbing. Överallt där frågan kring barns utveckling ställs är det alltid samma budskap som ges. Satsa på barnen i så tidig ålder som möjligt. Genom att se till att fler barn och unga får möjligheten att spendera sin sommar på ett kollo kan deras tillvaro förändras väldigt mycket. Minnen och vänner för livet som kan uppstå efter ett par veckor på kollot kan vara den lilla livsglöd som livar upp och ger barnet orken att klara skolan och tillvaron. Aktivt samverka med andra kommuner för att minska dygnskostnaderna för vårdplatser. Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer