DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014"

Transkript

1 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3 BARNETS LEK 2.4 SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INLÄRNING OCH UTVECKLING 2.5 BARNET SOM AKTIV UTFORSKARE 3 FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 FOSTRINSGEMENSKAP,Egenvårdar modell. 3.2 MJUKLANDNING 3.3 VÅRDPLAN 4. BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD BEAKTAS 4.1 INDIVIDUELL VÅRDPLAN 4.2 HABILITERINGSPLAN 4.3 STÖDÅTGÄRDER 5. SAMARBETE MED OLIKA NÄTVERK. 6. UPPFÖLjNING OCH UTVÄRDERING BILAGA MJUKLANDNINGSPLAN INFORMATION OM GRUPPERNA OCH PRAKTISKA ÄRENDEN FÖR FÖRÄLDRARNA

3 1.VIKTORIAS VÄRDEGRUND Barnets bästa : Vårt mål och vår prioritering är att jobba för barnets bästa.i all planering och praktisk verksamhet skall det vara vårt utgångsläge. Med barnets bästa menar vi att barnet får vistas i en trygg miljö,både ute och inne. : Daghemmet ser till att det inte finns vassa eller farliga föremål framme eller i inredningen. Materialen vi använder i pyssel och dylikt är barnvänliga. Leksakerna är ändamålsenliga och ofarliga. Hygienen är viktig och handtvätt på på barn och vuxna en daglig rutin. I parken där vi är ute kontrollerar vi varje dag att det inte finns något opassande eller farligt för barnen liggande omkring och att leksakerna fungerar så att ingen skadar sig. Vi informerar parkavdelningen om hål i staketen eller andra fel i de fasta delarna av parken. Med barnens bästa menar vi att barnen har trygga människorelationer : Vi strävar till att ha samma personal i grupperna. Vi ändrar inte på rutinerna utan orsak. I småbarnsgruppen,0-2 år har personalen samma matplats med samma barn i bordet. De vuxna är konsekventa och ärliga i sitt sätt mot barnen och föräldrarna. Personalen har egna ansvarsbarn(egenvårdare), och vi försöker ordna med bekanta vikarier så långt det är möjligt. Tillräcklig personal i barngruppen skapar lugn och trygghet, varje barn skall bli uppmärksammad och hjälpt där det behövs. Barnen bästa är ett gott föräldra- personal samarbete. Personalen samarbetar med föräldrarna med målsättningen att varje barn får den individuella vård det behöver och familjens önskemål beaktas. Det gör vi genom egenvårdarsystem, föräldrasamtal 1-2 gånger /år, tamburdiskussioner på morgon och kväll och föräldramöten. Personalen bjuder in föräldrarna i verksamheten, vi har t.ex morsdagskaffe/ farsdagskaffe, och en öppna dörrars princip så,att föräldrarna är välkomna med i gruppen. Barnets bästa innebär en rätt att utvecklas i en harmonisk miljö. Varje barn har rätt till lugn och ro och det stöder vi genom gemensamma regler och gränser. Varje barn ges stimulans enligt ålder och utvecklingsnivå. Varje barn skall känna att hon lyckas och är uppskattad. Barnens bästa är att bli uppmärksammade enligt ålder och utveckling :

4 Vi planerar pyssel och aktiviteter anpassade för barnets ålder. Gruppen med 3-5 åringar har åldersindelade samlingar och vilostunder. Vi går också på utfärder i åldersgrupper med den målsättningen att varje barn skall ha glädje av aktiviteten enligt sina egna förutsättningar och mognad. Barnen får specialstöd i den mån det behövs Vi samarbetar med områdets specialbarnträdgårdslärare. Vi följer uppgjorda habiliteringsplaner och möjliga andra överenskomna hjälp åtgärder. Personalen får handledning av eventuella andra instanser, t.ex Folkhälsan, synskadades, hörselskadades förbund osv.. Vi har kontakt med familjerådgivningen och får konsultation hjälp av dem och framför allt för regelbundna samtal med föräldrarna om barnets situation. Barnets bästa är att egen kultur, modersmål, religion och livsåskådning beaktas. Om familjen kommer från en annan kultur gör vi så här : Vi respekterar barnens bakgrund genom att i ett tidigt skede komma överens med föräldrarna om spelregler vid olika situationer. Barnens matvanor uppmärksammas.(egen mat för t.ex muslimer eller andra etiska skäl). Barnen får stanna på dagis vid kyrko-besök om föräldrarna så önskar. Vi har t.ex tema dagar då vi bekantar oss med barnets kultur och språk etc. 1.2 DAGHEMMETS VERKSAMHETSIDE Vi vill ha ett daghem där barn och vuxna kan trivas och utvecklas tillsammans i glädje, vänskap,trygghet och öppenhet. Vi vill utveckla en stark självkänsla så att vi kan acceptera varandras olikheter och ta ansvar för varandra. Vi vill också arbeta för den finlandssvenska kulturen och språket. 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Inlärningsmiljön Daghemmet Viktoria befinner sig i centrum i ett höghus på första våningen. Vår fysiska miljö är en stadsmiljö med alla de möjligheter en storstad erbjuder. Daghemmet är indelat i två grupper enligt åldern 0-2 år och 3-5 år. Daghemmet har inte förskoleverksamhet i den här byggnaden. Förskola erbjuds i närliggande förskolor på området. Grupperna har två stora rum till sitt förfogande + varsitt mindre rum där verksamheten flexibelt ändrar enligt behov. Rummen är ljusa, höga och rätt moderna. Vi har höga bord o. stolar för båda grupperna. Barnen och personalen äter sina måltider i det rum där också den övriga pedagogiska verksamheten sker. Material, spel och leksaker står framme på öppna hyllor. Köket tillräder frukost och mellanmål emedan lunchen beställs via catering. Barnen vistas två gånger om dagen ute i en närbelägen park. Det är en allmän park, stor men dock med få lekredskap. Bredvid parken finns en liten sportplan för ledda lekar, idrottsaktiviteter, tävlingar etc.

5 2.2 Barnen gläds över att lära sig Vi har en öppen-famn princip. Vi ger närhet och kroppskontakt när barnet vill ha det och har behov av det. Personalen är aktivt närvarande.vi är lyhörda för barnens behov och gruppens möjligheter. Vi ger möjlighet till skapande verksamhet som vi tillsammans med barnen och personalen planerar och förverkligar. Vi tar fasta på barnens egna initiativ och intressen och bygger teman och projekt utgående från dem. Vi använder oss av smågruppsarbete. Vi introducerar konst, musik och litteratur utgående från barnets ålder.vi använder oss av kulturfondens stöd paket kultur på dagis.i år handlar det om musik..vi följer konsekvent de regler och tillvägagångssätt vi kommit överens om för att göra den sociala omgivningen trygg och klar för alla. 2.3 Barnets lek är lekens år Barn återger allt de upplevt i leken. Leken är barnets viktigaste redskap när hon bygger sig en uppfattning om världen. Därför är det viktigt att vi ger tid och rum för barnets lek. På morgonen då barnen anländer har barnen möjlighet till lek.vissa barn startar leken genast emedan andra äter frukost först.vi är inne till I Elefant-gruppen stannar en grupp inne och har lek förmiddag varje tisdag medan resten går ut.likadant är det i panda -gruppen fast på torsdagar.under den tiden har vi indelat gruppen i smågrupps-verksamhet, lek eller ledda aktiviteter för barnen. I leken är den vuxna med som aktiv deltagare eller som passiv iakttagare. Ibland är vi endast lek-startare och drar oss undan när leken börjat,allt enligt stundens och barnens behov. Vi vuxna är också material tillförare och utrymmes ordnare om barnen så vill. Med olika material, möbler, rollkläder, leksaker osv. varierar vi lekmöjligheterna och inspirerar barnen till lek. Vi sporrar deras fantasi genom att själva vara flexibla och öppna för nya lek-variationer.vi kommer ihåg att ge tid att avsluta leken, genom att säga till när det snart är tid att sluta. Från 9.30 till fortsätter leken ute. Där uppmuntrar vi till motoriska lekar där barnen får pröva mera fysiska aktiviteter.ute leker vi också ledda grupplekar som Gäddan kommer,tjärubytta och många fler gårdslekar. Klockan finns det god tid till fri lek där igen den vuxna är aktivt medveten om stundens behov. På dagen finns också tid för spel och pussel med vuxna och barn tillsammans.den tiden används också för småpyssel,handarbete och bords-uppgifter. 2.4 Språk och interaktion Viktoria använder boken Språkstrategi för dagvården från A-Ö som riktlinje. Vi utökar barnets ordförråd med hjälp av sagor, rim, spel, lekar och drama och sagotering. Vi har som målsättning att väcka barnets språkliga medvetenhet. Vi jobbar för att barnen skall förstå språket, kunna ta emot instruktioner och kommunicera på svenska. Praktisk verksamhet: Barnen väljer ramsor vid varje mellanmål, Vi har samling varje dag, indelad i tre grupper. I samlingen utforskar vi olika teman med böcker,bilder och lekar. Vi diskuterar och debatterar,vi sjunger och improviserar.alla barn skall ha rätt att höras,

6 därför övar vi konversations-konst ( att vänta på sin tur, tala en i gången osv.). Vi har sångstunder med hela daghemmet varannan vecka, då sjunger och leker vi sånger för alla åldrar. Vi har en sagostund före utevistelsen (eftermiddag).i sagostunden delar vi igen gruppen enligt ålder och mognad.då har vi två sagosamlingar i varsitt rum där vi berättar eller läser framför barnen och med barnen.vi har sagoläsning vid vilan varje dag. Små barns gruppen har mini-samling före maten och innan de går ut och mycket famn-läsning. Personalens målsättning är att prata en ren svenska, använder ord som är tydliga och klara i samtal med barnen.vid sagoläsningen väljer vi sagor som passar för gruppen i fråga, tar med andra ord i beaktande ålder och mognad. Vi benämner saker med dess rätta namn och undviker babyspråk. Barnen kan ta med sig böcker hemifrån som vi läser tillsammans.vi lånar också hem böcker ifall någon vill från daghemmets familjebibliotek som finns i tamburen.under dagen kan barnen själv titta i böcker. Böckerna finns samlade på några bokhyllor i rummen där barnen vistas. Vi läser vid borden och när boken är färdigt läst lämnar vi böckerna tillbaka där man tog dem..daghemmet använder närliggande bibliotek. Viktoria deltar i Bok-biten projektet. Vi deltar i kultur evenemang och har en egen kulturkoordinator som tillför oss information om händelser och projekt i stan. 2.5 BARNET SOM AKTIV UTFORSKARE Begreppsuppfattning och matematik Vårt mål är : Att barnet kan räkna från 1-5, uppfatta antal 0-5, mängduppfattning(en, många, några, mycket, lite). Att kunna jämföra, avstånd, tid- rumsuppfattning.fundera logiskt på saker. Vi genomför det via spel, ledd lek, ute ledd lek, uppgifter osv. Några exempel: Med småbarnen ramsar vi ofta ramsor fingerramsor med siffran ett fem, fem små apor, fem vilda ungar, fem fina fåglar osv. Vi använder oss av böcker med siffror. Vi står i kö i längdordning,åldersindelat, alla eller några osv. Barnen får ordna, sortera, dela. Vi använder utfärder i naturen, parken och närmiljön som hjälp i vår forskning. Social kompetens och emotionell utveckling Vi arbetar för att barnen skall lära sig att kunna vänta på sin tur, regler-,konfliktlösning, Stegvis- metoden. VI övar kamratrelationer ( stegvis- metoden ),att fungera i grupp och kunna uttrycka sina känslor och klara av motgångar. Det är också bra att kunna ta emot och förstå instruktioner. De här färdigheterna övas som tidigare nämnts i samlingen, matsituationen, tamburen, toaletten, praktiskt alla situationer under dagen tränar dessa färdigheter då barnen vistas i grupp. Natur-och miljökunskap Viktoria ligger i centrum så vi har många möjligheter

7 Barnen upptäcker sin närmiljö när vi besöker post, bibliotek, butik etc. Barnen undersöker, forskar naturen genom små utfärder till närbelägna natur områden som Drumsö strand eller central parken. Vi upptäcker våra vanligaste djur, växter och bär genom bilder, utfärder till salutorget eller någon av saluhallarna. Barnen får baka, smaka och konkret känna på olika naturmaterial. Etik och livsåskådning Daghemmet Viktoria uppmärksammar högtider och traditioner. Vi tar upp rätt och fel, mitt eller ditt, diskussioner om ansvar, hänsyn och omtanke. Viktoria besöker kyrkan vid julen och påsken. Personalen för diskussion med föräldrar om familjens val ifråga om religion och etik. Gymnastik och rörelse ( Fysisk fostran ) Daghemmet har ingen jumppa sal men vi har mycket rörelselekar utomhus och inomhus. Sportdag på sandplanen utanför. I år den 14.9 på förmiddagen Bollspel och andra sportsliga aktiviteter för att utveckla kroppsuppfattning, grov- fin motorik och rörelsekontroll. Vi för diskussioner,har tema arbeten kring kondition och vill genom positiva upplevelser av fysisk aktivitet väcka barnets intresse för motion och sport. Skapande verksamhet Vi arbetar med olika material och använder olika färgämnen och tekniker. När vi målar undersöker man grundfärgerna tillsammans med barnen De större barnen har ett sy projekt under året som de jobbar på mitt på dagen då de mindre barnen vilar. Musik Musik och sång hör också till barnens vardag på Viktoria. Vi har sångstund för hela dagiset varannan vecka på onsdagar. Vi sjunger i samlingen och spelar instrument. Barnen får uppleva traditionella barnsånger och nyare. Musiken spelar också en viktig roll i lekar som ofta är sånglekar som leks tillsammans med hela gruppen t.ex ringlekar till julen, rollspel som Törnrosa eller Bockarna Bruse och många många fler.sång och musik kan också födas spontant i olika situationer som i påklädning eller pottträning.

8 Konst,kultur.och estik Viktoria ligger i centrum vilket gör att vi har nära till konst museer. Vi introducerar olika konst former genom att prova på olika material och sätt att skapa när vi har aktivitet och pyssel stunder på förmiddagen.genom understöd som t.ex kultur på dagis projektet kan vi erbjuda konst på en djupare plan.i år keramik för 3-5 åringar och Bonuspaket:dansteater Hurjaruuths vintercirkus på Kabelfabriken. 3. FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Fostringsgemenskap MED BARNAÖGON MODELL Egenvårdare och hembesök : Varje nytt barn får en från personalen utsedd egenvårdare som har hand om familjens föräldrasamtal och ansvarar för det barnets vård.trots detta är också de övriga i personalen ansvariga och i samarbete med familjen. Den första kontakten med barnet och familjen sker då egenvårdaren och föreståndaren kommer och bekantar sig med barnet och familjen i barnets egen miljö.vi presenterar oss själva och daghemmet.innan barnet börjar på dagis har familjen fått hem ett mjuklandnings program. När barnet börjar är någondera eller båda föräldrarna med på daghemmet, då introducerar vi vår verksamhet mera i detalj.föräldrarna får också hem ett informations kompendie där vi samlat praktisk information om vården på Viktoria. Under mjuklandnings perioden har föräldrar, barn och personalen en möjlighet att bekanta sig med varandra och komma överens om barnets vård. Vi ger tid till frågor och rapportering vid avhämtnings tillfällena, på morgonen och eftermiddagen. Föräldrarna kan också komma in och följa med verksamheten under dagens lopp. Varje familj har ett till två föräldra samtal per år som genomförs i samråd med familjen. Daghemmet har ett kvälls föräldra-möte på hösten och ett på våren. Daghemmet har en föräldra-förening som tillsammans med personalen utvecklar och stöder verksamheten på dagis. 3.2 VÅRDPLAN Familjerna har föräldrasamtal med personalen 1-2 ggr / år. I samband med föräldrasamtalet gör vi upp en vårdplan för varje barn.i vårdplanen kommer vi överens om barnets vård och barnets egna önskemål beaktas så långt det går. Den är ett arbetsredskap som vi följer och uppdaterar varje år.vårdplanen följer med barnen när de byter grupp. 4. Barn i behov av särskilt stöd Gruppen med barn som har behov av särskilt stöd är mycket heterogen. Stödåtgärderna måste utformas individuellt trots att en stor del av stödåtgärderna sker i grupp. I det dagliga arbetet tas hänsyn till barnets behov av träning utöver det vanliga programmet. Arbetssituationerna planeras så att barnets behov av tid och stöd beaktas. Daghemmet samarbetar regelbundet med områdets specialbarnträdgårds-lärare, för konsultation och praktiska arrangemang kring olika barn med speciella behov. Dessutom samarbetar daghemmet med föräldrar och andra instanser som är berörda

9 från fall till fall. Varje barn med specialbehov har en egen vårdplan och habiliteringsplan som planeras och uppföljs vid varje ny termin. Vi anlitar assistent eller minskar barngruppen vid behov. Personalen får utbildning, deltar i kurser gällande olika spec.områden. Samarbete med den övriga småbarnspedagogiken. Samarbete sker främst med andra närliggande daghem, närmast familjedagvårdsgruppen Säven och och de andra grann daghemmen. Vi besöker också regelbundet lekparken i Gräsviken som kallas lastentalo parken. 5. Samarbete med olika nätverk Språk barnträdgårdslärare, Med barna ögon mentorer Rådgivningen (4 års blankett och Vasu samtal) Barnets blivande skola Norra svenska församlingen familjelinjen familjerådgivningen.stödtjänster för daghemmet och samarbete med övriga sakkunniga habiliteringsmöten med spec.lärare. talterapeut, spec.btl., Folkhälsan, Barnets borg osv. Barnets kommande förskola, skollärare. 6. Uppföljning och utvärdering Under daghemsvistelsen följer personalen med barnets utveckling och dokumenterar framsteg samt eventuella brister. Med hjälp av personalen bygger barnet upp en egen portfolio som fungerar som redskap för barnets egen utvärdering. Med hjälp av t.ex. intervjuer och samtal i den dagliga samlingen får personalen värdefull information om hur barnet upplever sin daghemsvistelse. Samtidigt får personalen information om vad barnet gjort framsteg i och vad som eventuellt behöver stödjas. I samband med utvecklingssamtalen som hålls varje år får personalen utbyta åsikter och funderingar kring barnets utveckling tillsammans med föräldrarna som sedan dokumenteras i vårdplanen. Daghemmet har också regelbundna utvärderingsmöten och 1-2 planeringsdagar per år där personalen utvärderar daghemmets verksamhet. Personalmöten hålls en gång i veckan där också lämnas möjlighet för utvärdering av veckans händelser. Personalen för personliga utvecklingssamtal med daghemsföreståndaren och får stöd i sitt arbete också via t.ex. spec.barnträdgårdsläraren..intyg över deltagande i daghemmets verksamhet : Alla barn får som minne en ros, och sin portfolio när de slutar på daghemmet.

10 DAGHEM VIKTORIAS MJUKLANDNINGS PROGRAM FÖR ATT BARNETS START PÅ DAGIS SKALL BLI SÅ TRYGG OCH BRA SOM MÖJLIGT ÖNSKAR OCH REKOMMENDERAR VI ATT MAN RESERVERAR TVÅ VECKOR TILL ATT MJUKLANDA SITT BARN.DET HAR VISAT SIG ATT BARNEN LÄTT BLIR MYCKET OROLIGA,GRÅTIGA OCH LEDSNA OM DE UPPLEVER EN FÖR STOR OMSTÄLLNING FÖR SNABBT. PÅ VIKTORIA GÖR VI DÄRFÖR SÅ HÄR DEN FÖRSTA VECKAN ÄR FÖRÄLDERN MED BARNET PÅ DAGIS. DE TVÅ,TRE FÖRSTA DAGARNA BARA PÅ FÖRMIDDAGEN MELLAN KL FÖLJANDE DAGAR STANNAR BARNET PÅ LUNCH MEN GÅR HEM NÄR DAGIS BARNEN GÅR I VILAN. DEN ANDRA VECKAN KAN MAN STEGVIS FÖRLÄNGA DAGARNA OCH FÖRÄLDERN LÄMNAR BARNET KORTA STUNDER MED PERSONALEN,I PARKEN ELLER INNE PÅ DAGIS. MJUKLANDNINGS PERIODEN ÄR EN YPPERLIG TID FÖR FÖRÄLDRAR,BARN OCH PERSONAL ATT BYTA INFORMATION OCH BEKANTA SIG MED VARANDRA.UNDER MJUKLANDNINGEN FÅR NI EN VÅRDPLAN DÄR NI FÅR FYLLA I ERA ÖNSKEMÅL OCH TILLSAMMANS MED PERSONALEN KOMMA ÖVERENS OM HUR ERT BARN SKALL FÅ DEN VÅRD HON BEHÖVER. Med hopp om en bra och trevlig dagis start, personalen på Viktoria!

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer