DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014"

Transkript

1 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3 BARNETS LEK 2.4 SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INLÄRNING OCH UTVECKLING 2.5 BARNET SOM AKTIV UTFORSKARE 3 FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 FOSTRINSGEMENSKAP,Egenvårdar modell. 3.2 MJUKLANDNING 3.3 VÅRDPLAN 4. BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD BEAKTAS 4.1 INDIVIDUELL VÅRDPLAN 4.2 HABILITERINGSPLAN 4.3 STÖDÅTGÄRDER 5. SAMARBETE MED OLIKA NÄTVERK. 6. UPPFÖLjNING OCH UTVÄRDERING BILAGA MJUKLANDNINGSPLAN INFORMATION OM GRUPPERNA OCH PRAKTISKA ÄRENDEN FÖR FÖRÄLDRARNA

3 1.VIKTORIAS VÄRDEGRUND Barnets bästa : Vårt mål och vår prioritering är att jobba för barnets bästa.i all planering och praktisk verksamhet skall det vara vårt utgångsläge. Med barnets bästa menar vi att barnet får vistas i en trygg miljö,både ute och inne. : Daghemmet ser till att det inte finns vassa eller farliga föremål framme eller i inredningen. Materialen vi använder i pyssel och dylikt är barnvänliga. Leksakerna är ändamålsenliga och ofarliga. Hygienen är viktig och handtvätt på på barn och vuxna en daglig rutin. I parken där vi är ute kontrollerar vi varje dag att det inte finns något opassande eller farligt för barnen liggande omkring och att leksakerna fungerar så att ingen skadar sig. Vi informerar parkavdelningen om hål i staketen eller andra fel i de fasta delarna av parken. Med barnens bästa menar vi att barnen har trygga människorelationer : Vi strävar till att ha samma personal i grupperna. Vi ändrar inte på rutinerna utan orsak. I småbarnsgruppen,0-2 år har personalen samma matplats med samma barn i bordet. De vuxna är konsekventa och ärliga i sitt sätt mot barnen och föräldrarna. Personalen har egna ansvarsbarn(egenvårdare), och vi försöker ordna med bekanta vikarier så långt det är möjligt. Tillräcklig personal i barngruppen skapar lugn och trygghet, varje barn skall bli uppmärksammad och hjälpt där det behövs. Barnen bästa är ett gott föräldra- personal samarbete. Personalen samarbetar med föräldrarna med målsättningen att varje barn får den individuella vård det behöver och familjens önskemål beaktas. Det gör vi genom egenvårdarsystem, föräldrasamtal 1-2 gånger /år, tamburdiskussioner på morgon och kväll och föräldramöten. Personalen bjuder in föräldrarna i verksamheten, vi har t.ex morsdagskaffe/ farsdagskaffe, och en öppna dörrars princip så,att föräldrarna är välkomna med i gruppen. Barnets bästa innebär en rätt att utvecklas i en harmonisk miljö. Varje barn har rätt till lugn och ro och det stöder vi genom gemensamma regler och gränser. Varje barn ges stimulans enligt ålder och utvecklingsnivå. Varje barn skall känna att hon lyckas och är uppskattad. Barnens bästa är att bli uppmärksammade enligt ålder och utveckling :

4 Vi planerar pyssel och aktiviteter anpassade för barnets ålder. Gruppen med 3-5 åringar har åldersindelade samlingar och vilostunder. Vi går också på utfärder i åldersgrupper med den målsättningen att varje barn skall ha glädje av aktiviteten enligt sina egna förutsättningar och mognad. Barnen får specialstöd i den mån det behövs Vi samarbetar med områdets specialbarnträdgårdslärare. Vi följer uppgjorda habiliteringsplaner och möjliga andra överenskomna hjälp åtgärder. Personalen får handledning av eventuella andra instanser, t.ex Folkhälsan, synskadades, hörselskadades förbund osv.. Vi har kontakt med familjerådgivningen och får konsultation hjälp av dem och framför allt för regelbundna samtal med föräldrarna om barnets situation. Barnets bästa är att egen kultur, modersmål, religion och livsåskådning beaktas. Om familjen kommer från en annan kultur gör vi så här : Vi respekterar barnens bakgrund genom att i ett tidigt skede komma överens med föräldrarna om spelregler vid olika situationer. Barnens matvanor uppmärksammas.(egen mat för t.ex muslimer eller andra etiska skäl). Barnen får stanna på dagis vid kyrko-besök om föräldrarna så önskar. Vi har t.ex tema dagar då vi bekantar oss med barnets kultur och språk etc. 1.2 DAGHEMMETS VERKSAMHETSIDE Vi vill ha ett daghem där barn och vuxna kan trivas och utvecklas tillsammans i glädje, vänskap,trygghet och öppenhet. Vi vill utveckla en stark självkänsla så att vi kan acceptera varandras olikheter och ta ansvar för varandra. Vi vill också arbeta för den finlandssvenska kulturen och språket. 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Inlärningsmiljön Daghemmet Viktoria befinner sig i centrum i ett höghus på första våningen. Vår fysiska miljö är en stadsmiljö med alla de möjligheter en storstad erbjuder. Daghemmet är indelat i två grupper enligt åldern 0-2 år och 3-5 år. Daghemmet har inte förskoleverksamhet i den här byggnaden. Förskola erbjuds i närliggande förskolor på området. Grupperna har två stora rum till sitt förfogande + varsitt mindre rum där verksamheten flexibelt ändrar enligt behov. Rummen är ljusa, höga och rätt moderna. Vi har höga bord o. stolar för båda grupperna. Barnen och personalen äter sina måltider i det rum där också den övriga pedagogiska verksamheten sker. Material, spel och leksaker står framme på öppna hyllor. Köket tillräder frukost och mellanmål emedan lunchen beställs via catering. Barnen vistas två gånger om dagen ute i en närbelägen park. Det är en allmän park, stor men dock med få lekredskap. Bredvid parken finns en liten sportplan för ledda lekar, idrottsaktiviteter, tävlingar etc.

5 2.2 Barnen gläds över att lära sig Vi har en öppen-famn princip. Vi ger närhet och kroppskontakt när barnet vill ha det och har behov av det. Personalen är aktivt närvarande.vi är lyhörda för barnens behov och gruppens möjligheter. Vi ger möjlighet till skapande verksamhet som vi tillsammans med barnen och personalen planerar och förverkligar. Vi tar fasta på barnens egna initiativ och intressen och bygger teman och projekt utgående från dem. Vi använder oss av smågruppsarbete. Vi introducerar konst, musik och litteratur utgående från barnets ålder.vi använder oss av kulturfondens stöd paket kultur på dagis.i år handlar det om musik..vi följer konsekvent de regler och tillvägagångssätt vi kommit överens om för att göra den sociala omgivningen trygg och klar för alla. 2.3 Barnets lek är lekens år Barn återger allt de upplevt i leken. Leken är barnets viktigaste redskap när hon bygger sig en uppfattning om världen. Därför är det viktigt att vi ger tid och rum för barnets lek. På morgonen då barnen anländer har barnen möjlighet till lek.vissa barn startar leken genast emedan andra äter frukost först.vi är inne till I Elefant-gruppen stannar en grupp inne och har lek förmiddag varje tisdag medan resten går ut.likadant är det i panda -gruppen fast på torsdagar.under den tiden har vi indelat gruppen i smågrupps-verksamhet, lek eller ledda aktiviteter för barnen. I leken är den vuxna med som aktiv deltagare eller som passiv iakttagare. Ibland är vi endast lek-startare och drar oss undan när leken börjat,allt enligt stundens och barnens behov. Vi vuxna är också material tillförare och utrymmes ordnare om barnen så vill. Med olika material, möbler, rollkläder, leksaker osv. varierar vi lekmöjligheterna och inspirerar barnen till lek. Vi sporrar deras fantasi genom att själva vara flexibla och öppna för nya lek-variationer.vi kommer ihåg att ge tid att avsluta leken, genom att säga till när det snart är tid att sluta. Från 9.30 till fortsätter leken ute. Där uppmuntrar vi till motoriska lekar där barnen får pröva mera fysiska aktiviteter.ute leker vi också ledda grupplekar som Gäddan kommer,tjärubytta och många fler gårdslekar. Klockan finns det god tid till fri lek där igen den vuxna är aktivt medveten om stundens behov. På dagen finns också tid för spel och pussel med vuxna och barn tillsammans.den tiden används också för småpyssel,handarbete och bords-uppgifter. 2.4 Språk och interaktion Viktoria använder boken Språkstrategi för dagvården från A-Ö som riktlinje. Vi utökar barnets ordförråd med hjälp av sagor, rim, spel, lekar och drama och sagotering. Vi har som målsättning att väcka barnets språkliga medvetenhet. Vi jobbar för att barnen skall förstå språket, kunna ta emot instruktioner och kommunicera på svenska. Praktisk verksamhet: Barnen väljer ramsor vid varje mellanmål, Vi har samling varje dag, indelad i tre grupper. I samlingen utforskar vi olika teman med böcker,bilder och lekar. Vi diskuterar och debatterar,vi sjunger och improviserar.alla barn skall ha rätt att höras,

6 därför övar vi konversations-konst ( att vänta på sin tur, tala en i gången osv.). Vi har sångstunder med hela daghemmet varannan vecka, då sjunger och leker vi sånger för alla åldrar. Vi har en sagostund före utevistelsen (eftermiddag).i sagostunden delar vi igen gruppen enligt ålder och mognad.då har vi två sagosamlingar i varsitt rum där vi berättar eller läser framför barnen och med barnen.vi har sagoläsning vid vilan varje dag. Små barns gruppen har mini-samling före maten och innan de går ut och mycket famn-läsning. Personalens målsättning är att prata en ren svenska, använder ord som är tydliga och klara i samtal med barnen.vid sagoläsningen väljer vi sagor som passar för gruppen i fråga, tar med andra ord i beaktande ålder och mognad. Vi benämner saker med dess rätta namn och undviker babyspråk. Barnen kan ta med sig böcker hemifrån som vi läser tillsammans.vi lånar också hem böcker ifall någon vill från daghemmets familjebibliotek som finns i tamburen.under dagen kan barnen själv titta i böcker. Böckerna finns samlade på några bokhyllor i rummen där barnen vistas. Vi läser vid borden och när boken är färdigt läst lämnar vi böckerna tillbaka där man tog dem..daghemmet använder närliggande bibliotek. Viktoria deltar i Bok-biten projektet. Vi deltar i kultur evenemang och har en egen kulturkoordinator som tillför oss information om händelser och projekt i stan. 2.5 BARNET SOM AKTIV UTFORSKARE Begreppsuppfattning och matematik Vårt mål är : Att barnet kan räkna från 1-5, uppfatta antal 0-5, mängduppfattning(en, många, några, mycket, lite). Att kunna jämföra, avstånd, tid- rumsuppfattning.fundera logiskt på saker. Vi genomför det via spel, ledd lek, ute ledd lek, uppgifter osv. Några exempel: Med småbarnen ramsar vi ofta ramsor fingerramsor med siffran ett fem, fem små apor, fem vilda ungar, fem fina fåglar osv. Vi använder oss av böcker med siffror. Vi står i kö i längdordning,åldersindelat, alla eller några osv. Barnen får ordna, sortera, dela. Vi använder utfärder i naturen, parken och närmiljön som hjälp i vår forskning. Social kompetens och emotionell utveckling Vi arbetar för att barnen skall lära sig att kunna vänta på sin tur, regler-,konfliktlösning, Stegvis- metoden. VI övar kamratrelationer ( stegvis- metoden ),att fungera i grupp och kunna uttrycka sina känslor och klara av motgångar. Det är också bra att kunna ta emot och förstå instruktioner. De här färdigheterna övas som tidigare nämnts i samlingen, matsituationen, tamburen, toaletten, praktiskt alla situationer under dagen tränar dessa färdigheter då barnen vistas i grupp. Natur-och miljökunskap Viktoria ligger i centrum så vi har många möjligheter

7 Barnen upptäcker sin närmiljö när vi besöker post, bibliotek, butik etc. Barnen undersöker, forskar naturen genom små utfärder till närbelägna natur områden som Drumsö strand eller central parken. Vi upptäcker våra vanligaste djur, växter och bär genom bilder, utfärder till salutorget eller någon av saluhallarna. Barnen får baka, smaka och konkret känna på olika naturmaterial. Etik och livsåskådning Daghemmet Viktoria uppmärksammar högtider och traditioner. Vi tar upp rätt och fel, mitt eller ditt, diskussioner om ansvar, hänsyn och omtanke. Viktoria besöker kyrkan vid julen och påsken. Personalen för diskussion med föräldrar om familjens val ifråga om religion och etik. Gymnastik och rörelse ( Fysisk fostran ) Daghemmet har ingen jumppa sal men vi har mycket rörelselekar utomhus och inomhus. Sportdag på sandplanen utanför. I år den 14.9 på förmiddagen Bollspel och andra sportsliga aktiviteter för att utveckla kroppsuppfattning, grov- fin motorik och rörelsekontroll. Vi för diskussioner,har tema arbeten kring kondition och vill genom positiva upplevelser av fysisk aktivitet väcka barnets intresse för motion och sport. Skapande verksamhet Vi arbetar med olika material och använder olika färgämnen och tekniker. När vi målar undersöker man grundfärgerna tillsammans med barnen De större barnen har ett sy projekt under året som de jobbar på mitt på dagen då de mindre barnen vilar. Musik Musik och sång hör också till barnens vardag på Viktoria. Vi har sångstund för hela dagiset varannan vecka på onsdagar. Vi sjunger i samlingen och spelar instrument. Barnen får uppleva traditionella barnsånger och nyare. Musiken spelar också en viktig roll i lekar som ofta är sånglekar som leks tillsammans med hela gruppen t.ex ringlekar till julen, rollspel som Törnrosa eller Bockarna Bruse och många många fler.sång och musik kan också födas spontant i olika situationer som i påklädning eller pottträning.

8 Konst,kultur.och estik Viktoria ligger i centrum vilket gör att vi har nära till konst museer. Vi introducerar olika konst former genom att prova på olika material och sätt att skapa när vi har aktivitet och pyssel stunder på förmiddagen.genom understöd som t.ex kultur på dagis projektet kan vi erbjuda konst på en djupare plan.i år keramik för 3-5 åringar och Bonuspaket:dansteater Hurjaruuths vintercirkus på Kabelfabriken. 3. FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Fostringsgemenskap MED BARNAÖGON MODELL Egenvårdare och hembesök : Varje nytt barn får en från personalen utsedd egenvårdare som har hand om familjens föräldrasamtal och ansvarar för det barnets vård.trots detta är också de övriga i personalen ansvariga och i samarbete med familjen. Den första kontakten med barnet och familjen sker då egenvårdaren och föreståndaren kommer och bekantar sig med barnet och familjen i barnets egen miljö.vi presenterar oss själva och daghemmet.innan barnet börjar på dagis har familjen fått hem ett mjuklandnings program. När barnet börjar är någondera eller båda föräldrarna med på daghemmet, då introducerar vi vår verksamhet mera i detalj.föräldrarna får också hem ett informations kompendie där vi samlat praktisk information om vården på Viktoria. Under mjuklandnings perioden har föräldrar, barn och personalen en möjlighet att bekanta sig med varandra och komma överens om barnets vård. Vi ger tid till frågor och rapportering vid avhämtnings tillfällena, på morgonen och eftermiddagen. Föräldrarna kan också komma in och följa med verksamheten under dagens lopp. Varje familj har ett till två föräldra samtal per år som genomförs i samråd med familjen. Daghemmet har ett kvälls föräldra-möte på hösten och ett på våren. Daghemmet har en föräldra-förening som tillsammans med personalen utvecklar och stöder verksamheten på dagis. 3.2 VÅRDPLAN Familjerna har föräldrasamtal med personalen 1-2 ggr / år. I samband med föräldrasamtalet gör vi upp en vårdplan för varje barn.i vårdplanen kommer vi överens om barnets vård och barnets egna önskemål beaktas så långt det går. Den är ett arbetsredskap som vi följer och uppdaterar varje år.vårdplanen följer med barnen när de byter grupp. 4. Barn i behov av särskilt stöd Gruppen med barn som har behov av särskilt stöd är mycket heterogen. Stödåtgärderna måste utformas individuellt trots att en stor del av stödåtgärderna sker i grupp. I det dagliga arbetet tas hänsyn till barnets behov av träning utöver det vanliga programmet. Arbetssituationerna planeras så att barnets behov av tid och stöd beaktas. Daghemmet samarbetar regelbundet med områdets specialbarnträdgårds-lärare, för konsultation och praktiska arrangemang kring olika barn med speciella behov. Dessutom samarbetar daghemmet med föräldrar och andra instanser som är berörda

9 från fall till fall. Varje barn med specialbehov har en egen vårdplan och habiliteringsplan som planeras och uppföljs vid varje ny termin. Vi anlitar assistent eller minskar barngruppen vid behov. Personalen får utbildning, deltar i kurser gällande olika spec.områden. Samarbete med den övriga småbarnspedagogiken. Samarbete sker främst med andra närliggande daghem, närmast familjedagvårdsgruppen Säven och och de andra grann daghemmen. Vi besöker också regelbundet lekparken i Gräsviken som kallas lastentalo parken. 5. Samarbete med olika nätverk Språk barnträdgårdslärare, Med barna ögon mentorer Rådgivningen (4 års blankett och Vasu samtal) Barnets blivande skola Norra svenska församlingen familjelinjen familjerådgivningen.stödtjänster för daghemmet och samarbete med övriga sakkunniga habiliteringsmöten med spec.lärare. talterapeut, spec.btl., Folkhälsan, Barnets borg osv. Barnets kommande förskola, skollärare. 6. Uppföljning och utvärdering Under daghemsvistelsen följer personalen med barnets utveckling och dokumenterar framsteg samt eventuella brister. Med hjälp av personalen bygger barnet upp en egen portfolio som fungerar som redskap för barnets egen utvärdering. Med hjälp av t.ex. intervjuer och samtal i den dagliga samlingen får personalen värdefull information om hur barnet upplever sin daghemsvistelse. Samtidigt får personalen information om vad barnet gjort framsteg i och vad som eventuellt behöver stödjas. I samband med utvecklingssamtalen som hålls varje år får personalen utbyta åsikter och funderingar kring barnets utveckling tillsammans med föräldrarna som sedan dokumenteras i vårdplanen. Daghemmet har också regelbundna utvärderingsmöten och 1-2 planeringsdagar per år där personalen utvärderar daghemmets verksamhet. Personalmöten hålls en gång i veckan där också lämnas möjlighet för utvärdering av veckans händelser. Personalen för personliga utvecklingssamtal med daghemsföreståndaren och får stöd i sitt arbete också via t.ex. spec.barnträdgårdsläraren..intyg över deltagande i daghemmets verksamhet : Alla barn får som minne en ros, och sin portfolio när de slutar på daghemmet.

10 DAGHEM VIKTORIAS MJUKLANDNINGS PROGRAM FÖR ATT BARNETS START PÅ DAGIS SKALL BLI SÅ TRYGG OCH BRA SOM MÖJLIGT ÖNSKAR OCH REKOMMENDERAR VI ATT MAN RESERVERAR TVÅ VECKOR TILL ATT MJUKLANDA SITT BARN.DET HAR VISAT SIG ATT BARNEN LÄTT BLIR MYCKET OROLIGA,GRÅTIGA OCH LEDSNA OM DE UPPLEVER EN FÖR STOR OMSTÄLLNING FÖR SNABBT. PÅ VIKTORIA GÖR VI DÄRFÖR SÅ HÄR DEN FÖRSTA VECKAN ÄR FÖRÄLDERN MED BARNET PÅ DAGIS. DE TVÅ,TRE FÖRSTA DAGARNA BARA PÅ FÖRMIDDAGEN MELLAN KL FÖLJANDE DAGAR STANNAR BARNET PÅ LUNCH MEN GÅR HEM NÄR DAGIS BARNEN GÅR I VILAN. DEN ANDRA VECKAN KAN MAN STEGVIS FÖRLÄNGA DAGARNA OCH FÖRÄLDERN LÄMNAR BARNET KORTA STUNDER MED PERSONALEN,I PARKEN ELLER INNE PÅ DAGIS. MJUKLANDNINGS PERIODEN ÄR EN YPPERLIG TID FÖR FÖRÄLDRAR,BARN OCH PERSONAL ATT BYTA INFORMATION OCH BEKANTA SIG MED VARANDRA.UNDER MJUKLANDNINGEN FÅR NI EN VÅRDPLAN DÄR NI FÅR FYLLA I ERA ÖNSKEMÅL OCH TILLSAMMANS MED PERSONALEN KOMMA ÖVERENS OM HUR ERT BARN SKALL FÅ DEN VÅRD HON BEHÖVER. Med hopp om en bra och trevlig dagis start, personalen på Viktoria!

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Villekulla daghems plan för småbarnsfostran

Villekulla daghems plan för småbarnsfostran Villekulla daghems plan för småbarnsfostran 1 Innehåll Villekulla daghem... 3 Småbarnsfostrans värdegrund och mål... 4 Fostringsgemenskap... 4 Inriktningar... 4 Samarbetsparters... 6 Villekullas årsklocka...

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS Daghemmet Domus grundvärden i planen för småbarnsfostran baserar sig på konventionen om barnens rättigheter (1991), som skall trygga barnens uppväxt och utveckling.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan.

Läroplan. Lekskolan Sockan. Kirstivägen 1 B 02760 Esbo. tel. 09 8056104, 050 5494795. e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi. www.lekskolansockan. Läroplan Lekskolan Sockan Kirstivägen 1 B 02760 Esbo tel. 09 8056104, 050 5494795 e-post: lekskolan.sockan@surfnet.fi www.lekskolansockan.fi Allmännt: Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. upprätthåller

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

GFDH Björkens plan för småbarnsfostran

GFDH Björkens plan för småbarnsfostran GFDH Björkens plan för småbarnsfostran Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Gruppfamiljedaghemmet Björken 3. Egenvårdarmodellen, fostringsgemenskap samt smågruppsverksamhet 4. Vår värdegrund 5. Principer

Läs mer

ELKAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

ELKAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN ELKAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Uppdaterad 07.10.2015 INNEHÅLL Inledning 1. Daghemmet Elkas värdegrund och fostringsprinciper 1.1. Personalen 1.2. Barnen 2. Med barnaögon 2.1. Fostringsgemenskapen 2.2.

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Kontaktinformation Vi som arbetar på Gottby Daghem:

Kontaktinformation Vi som arbetar på Gottby Daghem: 2015-2016 Kontaktinformation Adress: Gottby Daghem Södersundavägen 765 22130 Gottby Telefon: 32427 GSM: 0457-3447227 e-mail: gottbydaghem@jomala.ax Vi som arbetar på Gottby Daghem: Maria Hellström: Föreståndare/barnträdgårdslärare

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Pahkavuori daghem består av 4 barngrupper. I Solstrålarna talar vi svenska, I de övriga grupperna, Mintut, Pippurit och Paprikat, talar vi finska.

Pahkavuori daghem består av 4 barngrupper. I Solstrålarna talar vi svenska, I de övriga grupperna, Mintut, Pippurit och Paprikat, talar vi finska. Pahkavuori daghem består av 4 barngrupper. I Solstrålarna talar vi svenska, I de övriga grupperna, Mintut, Pippurit och Paprikat, talar vi finska. Personalen är lagenlig; barnträdgårdslärare, vårdare och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Sagoborgen drivs som enskild firma av Siw Minnema. Jag har sex barn mellan tre och sex år. Ibland har jag hjälp

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID Tanneförskolan Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

Plan för småbarnsfostran. Håkansböle daghem

Plan för småbarnsfostran. Håkansböle daghem Plan för småbarnsfostran Håkansböle daghem Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.3.2014 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 INLEDNING... 2 2 LÄROPLANENS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2.1 RIKTGIVANDE VÄRDERINGAR...

Läs mer

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION Linköpings kommun Förskolan Djurgården Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25 Västra skolområdet 582 29 LINKÖPING Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Daghem Fylgia-Solhem För barn i åldern 1 6 år Fabriksgatan 16 Bergmansgatan 12 Pb 14713 1. Allmänt om småbarnsfostran... 3 1.1 Vad är småbarnsfostran?... 3 1.2 Fylgia-Solhems värdegrund...

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Inledning Enligt barnomsorgslag för landskapet Åland 15 har varje daghem och gruppfamiljedaghem skyldighet att ha en arbetsplan som beskriver

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Pjukala förskola Arbetsplan 2014-2015

Pjukala förskola Arbetsplan 2014-2015 Pjukala förskola Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan för förskoleundervisningen Enhet: Pjukala daghem Gruppens namn: Svalorna Gruppens storlek: 13 barn varav 11 pojkar och två flickor Personal: Christel Holmström,

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box Sibbo kommun Datum 2.6.2014 Box barntädgård förskola VERKSAMB. 2013- Läsår 2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013

Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 Grundvägen 39 00330 Helsingfors Tfn: (09) 553 438, 050 406 5203 munksnas@sedmigradsky.fi / www.sedmigradsky.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Välkommen till avd Bävern

Välkommen till avd Bävern Välkommen till avd Bävern Bävern är en äldrebarnsavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi strävar efter att ge varje barn möjligheter till ett lustfyllt lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016. Degerö Småbarnsskola

Verksamhetsplan 2015-2016. Degerö Småbarnsskola Verksamhetsplan 2015-2016 Degerö Småbarnsskola 1 INNEHÅLL 1. Verksamhetsidé...sid 3 1.1 Gemensamma mål för Stiftelsen Sedmigradskys Småbarnsskolor sid 3 2. Samarbete. sid 4 2.1 Familjesamarbete...sid 4

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEM LASSE-MAJA 2015 Grunderna för planen för småbarnsfostran INNEHÅLL 1. Presentation av daghemmet 1:1 Barngrupperna 1:2 Personalen 1:3 Verksamhetsmiljön 2. Småbarnsfostran

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer