Årsplan 2015 med budget Nygatan Strängnäs Fastställd av kommunfullmäktige och reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23"

Transkript

1 Årsplan 2015 med budget Nygatan Strängnäs Fastställd av kommunfullmäktige och reviderad

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring Organisation, ledning och styrning... 8 Medborgarnas behov i centrum hållbart över tiden Kommunfullmäktiges mål Befolkningsutveckling Näringsliv och arbete Ekonomisk plan BILAGA 1. Driftbudgetramar per nämnd BILAGA 2. Investeringar BILAGA 3. Exploateringar BILAGA 4. Nämndernas mål

3 Förord Ny tydlig majoritet i möjligheternas kommun Strängnäs kommun är möjligheternas kommun. Nära Storstockholms arbetsmarknad och puls men med historia, kultur och natur inpå knuten i våra fyra unika orter, Strängnäs, Mariefred, Åkers styckebruk och Stallarholmen. Med god tillgång på kommunikationer och tomträtter är målet för inflyttning och tillväxt minst 1 procent. Vi bär på en tung ryggsäck, 2014 prognostiseras kommunens resultat till hela minus 22 miljoner kronor. Vårt främsta mål är att värna välfärdens kärnområden och vi måste utveckla skola och äldreomsorg för att skapa kvalitet och långsiktigt hållbara verksamheter. För att vi ska kunna utveckla vår kommun krävs svåra beslut och våra prioriteringar är kanske inte alltid lätta att förstå för alla. Då blir det extra viktigt med stor öppenhet och tydlighet. Vi kommer inte att under 2015 kunna göra alla de satsningar som vi önskar utan tvingas hantera åtgärder som är viktiga för att inte urholka vår ekonomi ytterligare. Härigenom skapas en bas för långsiktigt ansvar och framtida satsningar. Socialnämndens verksamheter behöver utvecklas och vi ser ett behov av att modernisera och tänka nytt, utan att tumma på kvalitet och långsiktighet. Tvärtom, tillsammans ska vi bli bättre! Medarbetarna ska känna att vi sluter upp bakom dem och invånarna ska uppleva att vår ambition är långsiktigt hållbara trygghetssystem. Kommunens näringsliv består av några större företag och många små egenföretagare. Vi ska se till att företagsklimatet förbättras. Att företag etableras, utvecklas och stannar kvar i kommunen skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter vilket gör att vi gemensamt bygger en bättre välfärd. Det ska vara positivt att vara företagare i Strängnäs kommun, vi ska förbättra företagsklimatet genom förbättringsprogrammet Topp Med stor ödmjukhet tar vi oss an uppgiften att leda kommunen de kommande åren. Vi tror på vår kommun. Vi är därför redo att slita hårt under de kommande åren för att vi ska nå våra gemensamma mål och göra Strängnäs kommun till en ännu bättre plats en möjligheternas kommun! Jacob Högfeldt (M) Monica Lindell Rylén (S) 3

4 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. 4

5 Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. 5

6 Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. 6

7 Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska- miljöjämställdhets- tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

8 Organisation, ledning och styrning Strängnäs kommun bedriver verksamhet i förvaltnings- och bolagsform. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige Valberedning Kommunrevision Kommunstyrelse Valnämnd Krisledningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Teknik- och servicenämnd Överförmyndarnämnd gemensam med E-tuna Styrelse SEVAB Strängnäs Energi AB Styrelse Strängnäs Fastighets AB Organisationsskiss Strängnäs kommuns politiska organisation. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som leder och samordnar planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för vissa övergripande frågor såsom IT-strategi. Kulturnämnden ombildas och byter namn till kultur- och fritidsnämnd och övertar vissa uppgifter från tidigare teknik- och fritidsnämnden. Nämnden ansvarar bland annat för biblioteksverksamhet, fritidsgårdar och inriktning av kommunens fritids- och idrottsanläggningar. Plan- och byggnämnden ombildas och byter namn till samhällsbyggnadsnämnden samt övertar uppgifter från nämnden för hållbart samhälle. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för plan- och byggfrågor och miljöfrågor. Teknik- och servicenämnden ombildas från teknik- och fritidsnämnden och är den nämnd som bland annat ansvarar för drift och underhåll av gata och park samt kommunens inre servicetjänster. Barn- och utbildningsnämnden 8

9 ansvarar för förskola och utbildning. Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsåtgärder. Överförmyndarnämnd är gemensam med Eskilstuna kommun från och med årsskiftet. Fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB (SFAB) äger och förvaltar kommunens verksamhetsfastigheter. Bolaget ska genom sitt dotterbolag, Strängnäs Bostads AB (SBAB), främja bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bostäder. SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) med dotterbolag är kommunens teknikbolag. Bolaget producerar, distribuerar, köper och säljer energi för el, värme, stadsnät, eldistribution och avfallshantering. Tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB har SEVAB bildat ett samägt bolag för gemensam drift av anläggningar (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM) samt ett gemensamt elförsäljningsbolag. Årsplanens roll och styrmodell Årsplan 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå, förutsättningar i vår omvärld och ekonomiska förutsättningar för kommunens verksamheter under de kommande tre åren. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett tydligt samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Strängnäs definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning som styrform för att ständigt utveckla en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Det är kommunfullmäktige som anger inriktningen för all kommunalt finansierad verksamhet. För att åstadkomma en balanserad styrning grupperas målen utifrån fyra perspektiv: Samhälle och miljö, Medborgare, Brobygget och Ekonomi. Brobygget är det namn och den symbol vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Under 2015 kommer styrmodellen att vidareutvecklas, tillsammans med att Strängnäs vision 2030 tar form bygger vi systemet som ska hjälpa oss att uppfylla vår vision. I årsplanen beskrivs politikens viljeinriktning under mandatperioden. I nämndens plan sker en återkoppling till kommunfullmäktigemålen och nämndmål sätts utifrån uppdrag och ansvarsområde. Nämndplanen blir till sist en utgångspunkt för verksamheternas egna mål och aktiviteter. Att återrapportera och synliggöra resultat på varje nivå, från verksamhet till nämndnivå, från nämnd till kommunfullmäktigenivå blir en av framgångsfaktorerna i förbättringsarbetet. I grunden ligger vår värdegrund som beskriver vårt förhållningssätt till dem vi är till för och till varandra. Ledorden i värdegrunden är utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet. 9

10 Ekonomiskrapport per okt Nov: KF fastställer Årsplan Jan: Budgetdirektiv Årsredovisning Mar Ekonomiskrapport per feb Okt: Nämnden beslutar om mål & budget Apr: Dialog Delårsrapport per aug Sep: Dialog Aug/sep: Nämndens plan arbetas fram. Årsklocka för budget och uppföljning Jun: KF beslut ar om ekonomiska ramar Apr: Nämnden tar budgetförutsättningar Maj: Budgetberedning Ekonomiskrapport per apr Budgetprocessen startar i januari med att kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv till nämnderna. Övergripande förutsättningar för kommunen presenteras och nämnderna får i uppdrag att återkomma med sina förutsättningar. I april genomförs dialoger utifrån föregående års resultat, nuläge och nya behov och nämnderna beslutar om budgetförutsättningar. Därefter sker politiska prioriteringar utifrån den politiska majoritetens vilja och kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar i juni. Nämnderna arbetar fram sin plan och beslutar om den i oktober. Kommunfullmäktige fastställer i november årsplan med övergripande mål och budget för nästkommande år. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Löpande ekonomiskrapportering om hur verksamheterna går lämnas därutöver till kommunstyrelsen och nämnder för februari, april och oktober. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen och syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås. Den är även en avstämning av årsplanen och den långsiktiga styrningen för att nå kommunens vision. Vid befarade negativa avvikelser ska en åtgärdsplan omgående upprättas av förvaltningen. En åtgärdsplan visar hur och när ett negativt resultat ska återställas. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen varje månad tills nämnden har en budget i balans. 10

11 Medborgarnas behov i centrum hållbart över tiden Medborgare och brukare ställer allt tydligare och högre krav på stöd och service. Vi behöver bli bättre på att möta upp dessa behov inom flera områden. En förutsättning för att vi ska kunna leva upp till medborgarnas krav på god service av hög kvalitet är att vi ökar kostnadseffektiviteten. Detta är inte bara en fråga på kort sikt utan även en viktigt strategisk fråga. Det är här och nu vi förbereder oss för att långsiktigt svara upp mot vår grundläggande princip Medborgarens behov i centrum, hållbart över tiden. Det är här och nu som vi lägger grunden för att skapa de nödvändiga resurserna till välfärden i framtiden. I Kommunförbundets rapport Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050 utgick man från att om den offentliga konsumtionen skulle öka i samma takt som BNP, bruttonationalprodukten, skulle resultatet bli en kommunalskatt på 50 procent en bit in på 2040-talet. Andra undersökningar visar på liknande scenarier. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi kom fram till en trolig ökning av kommunalskatten med 42 procent. Professor Anders Klevmark lyfte i sin studie fram en sannolik ökning av kommunalskatten med 24 procent år Det är framför allt två faktorer som kommer ha stark påverkansgrad. 1. Välfärden tar idag mer resurser än någonsin. Kraven och välfärdskostnaderna ökar idag snabbare än skatteunderlaget. Det växande kravet på välfärd kostar ungefär 1 procent per år. 2. Idag försörjer 100 personer i arbetsför ålder 70 personer som är för unga eller för gamla att arbeta. Om tio år ska varje 100 arbetande försörja 80. (DS 6/2014) Vi har gjort framsteg och positiva förflyttningar i vårt utvecklingsarbete. Inom vissa områden är det mer synligt än inom andra. Långsiktigt kommer våra framgångar delvis bero på vår förmåga att synliggöra goda exempel, spridningen av dessa och hur väl vi vågar pröva nytt och utveckla nya arbets- och förhållningssätt. Idag lyfter vi bland annat goda exempel genom Nyhetsbrevet Brobygget och på kommunens intranät. Det har även funnits intresse för vårt utvecklingsarbete från externa intressenter. Ett exempel på detta var när kommunchefen Peter Lundberg under året tilldelades priset som Årets förändringsledare. Priset delades ut på Change Management Forum och instiftats av Swedish Learning Association, Kungliga Tekniska Högskolan och Implement AB. 11

12 Brobygget vår verksamhetsstrategi. En ny modell för exploateringsprojekt har tagit fram som gett mycket positiva effekter när det gäller kostnadskontrollen. Svinnet i skolköken har minskat med över 40 procent, vilket innebär en årlig besparing på kronor. Socialkontoret har uppnått tillräckligt hög andel kvalitetsregistreringar och tilldelats en ekonomisk bonus från socialstyrelsen. Ett stort antal effektiviseringar har genomförts inom olika arbetsprocesser: Andelen genomförandeplaner har ökat inom äldreomsorgen från 76 procent till 90 procent. Andelen e-fakturor har ökat från 22 procent till 46 procent från april till augusti. Andelen upphandlingar med miljökrav ökat från 73 procent till 87 procent. Minskat handläggningstiden inom personalavdelningen 2-3 veckor till 2-3 dagar. Antalet sammanfattningar i daganteckningar inom LSS har ökat från procent på mindre än ett år. Förskolan Grävlingen har minskat antalet dörröppningar vilket frigjort mer tid till barnen. Administrativa arbetstiden för Fronter (skolans läsplattform) har minskat med 80 procent. Inför 2015 kommer utvecklingsavdelningen kraftfullt förflytta resurser som stöd till socialkontorets omställningsprocess. Både i form av att driva och leda utvecklingsfrågor men även coachningsstöd riktat till involverade chefer och medarbetare. En annan prioriterad fråga är att fortsätta utvecklingen av styrmodellen. Vi behöver skapa mer långsiktighet och på ett mer kraftfullt sätt prioritera vår energi på våra kärnverksamheter. Arbetet med ständiga förbättringar kommer gå in i en fas där spridningen och alla medarbetares delaktighet och engagemang säkerställs. Under året kommer målet vara att alla medarbetare på alla nivåer ska leverera minst en genomförd förbättring under året. Totalt minst 2000 genomförda förbättringar under

13 Kommunfullmäktiges mål I årsplan 2015 ligger kommunfullmäktiges övergripande mål fast ytterligare ett år. För att skapa långsiktighet i utvecklingen av kommunalt finansierade välfärdstjänster har arbetet med att ta fram en inriktning i ett längre perspektiv än en mandatperiod påbörjats. En ny vision och styrmodell som kommer lägga grunden för styrning och planering av år 2016 och framåt ska tas fram under våren. Kommunfullmäktiges mål är tio till antalet och grupperade i fyra perspektiv. Samhälle och miljö, Medborgare, Brobygget och Ekonomi. Perspektiven Samhälle och miljö och Medborgare riktar sig utåt till brukare och medborgare samt andra intressenter. Perspektiven ger uttryck för vad Strängnäs kommun vill åstadkomma för att skapa ett hållbart samhälle och en attraktiv kommun. Brobygget och är det namn och den symbol som synliggör kommunens verksamhetsstrategi. Den riktar sig inåt organisationen och är ett viktigt stöd för att åstadkomma ökade värden för brukarna, medborgarna och samhället. Ekonomin är ytterst en förutsättning för i vilken omfattning verksamheten kan utföras och omfattar åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans på kort och på längre sikt. I årsplanen presenteras kommunfullmäktiges mål tillsammans med indikatorer för måluppfyllelse. Bedömningen om en god ekonomisk hushållning i kommunen sker utifrån faktiska resultat och de aktiviteter som verksamheterna åtagit sig att genomföra i syfte att nå målen. Nämndernas prioriterade mål med återkoppling till kommunfullmäktiges mål redovisas i bilaga 4 9. Läs mer om nämndmålen i respektive nämnds styrdokument Mål och budget Samhälle och miljö Kommunfullmäktiges mål 1. Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. Befolkningsförändringen under senaste femårsperioden har varit 5,3 procent och det är framför allt inflyttningen som gör att invånarantalet ökar. Bra utbildning, god vård och omsorg, kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är starka konkurrensfaktorer som bidrar till kommunens attraktivitet. Nybyggnation av verksamhetsfastigheter ska uppfylla krav på kvalitet, miljö- och klimatanpassning samt vara tillgänglig för alla. Grönområden och rekreationsområden ska utvecklas och bli än mer attraktiva. Miljöeffektivt resande ska stimuleras bland annat genom planering för bostadsbyggande i anslutning till tätorter och tågstationer och utbyggnad av gång- och 9 Årsplan 2015 kompletteras med nämndernas mål när besluten är fattade. 13

14 cykelvägar. Strängnäs kommun med sina goda kommunikationer och närheten till Stockholm har relativt lätt att attrahera invånare och dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen kommer att göra kommunen än mer attraktiv som bostadsort. Indikatorer för måluppfyllelse Befolkningen ska öka med minst 1 procent, det motsvarar cirka 340 personer. Antal färdigplanerade byggrätter för bostäder i anslutning till tätorter och tågstationer ska vara minst 800 stycken. 200 nya bostäder ska färdigställas. Kommunfullmäktiges mål 2. Företagsklimatet förbättras och förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas. Kommunens agerande ska genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap, ha en god beredskap för företagsetableringar och bra tillgänglighet och service. För fler i arbete genomförs insatser som särskilt riktar sig till ungdomar, personer med utländsk bakgrund och personer som riskerar långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Utifrån ett helhetsperspektiv ska arbetet med arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utvecklas vidare. Inom besöksnäringen arbetar kommunen med inriktning på att tillsammans med företag i branschen få nya besökare, framför allt från utlandet. Målet för länet och kommunen är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen till år Handeln är en bransch som delvis tillhör besöksnäringen då shopping i sig är en upplevelse i kombination med restaurangbesök och liknande och att främja dessa aktörer är ytterligare ett prioriterat näringslivsområde. Indikatorer för måluppfyllelse Företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs kommunranking ska årligen förbättras med cirka 50 platser med sikte på topp 50 år Arbetslösheten i kommunen ska minska mer än i förhållande till den takt som finns för hela riket. Omsättningen i besöksnäringen ska öka från 2013 års utfall om 218 miljoner kronor. 14

15 Kommunfullmäktiges mål 3. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan. Kommunen har stora möjligheter att påverka energiförbrukning, materialåtervinning och källsortering i sina verksamhetslokaler. Utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden fortsätter. Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, i anslutning till sjöar och vattendrag som riskerar att inte uppnå god ekologisk status, ska åtgärdas. Vattenförvaltning ska förstärkas för att förbättra vattenkvalitén i Mälaren och andra sjöar och vattendrag. Genom att öka andelen ekologiska livsmedel och genom att minska matsvinnet bidrar kommunen till att minska sin klimatpåverkan. Miljöstrategin utgör grunden för fortsatta insatser inom miljöområdet. Indikatorer för måluppfyllelse Energiförbrukning i kommunens lokaler ska minska. Andel ekologiska livsmedel ska öka från dagens 27 procent till 30 procent år Kommunen uppfyller det nationella målet och målet enligt måltidspolicyn om att andelen ekologiska livsmedel ska uppnå 25 procent år Antal åtgärdade enskilda avloppsanläggningar ska öka. Kommunen ska klättra i Miljöaktuellts ranking från plats 227 år 2014 till plats 200 år Miljöaktuellts ranking tar tempen på det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet. Medborgare Kommunfullmäktiges mål 4. Barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga. För att barn och unga ska kunna utveckla sin fulla förmåga ska arbetet bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv. Målet kan uppnås genom en ökad samverkan mellan förskola, skola, elevhälsa, socialtjänsten och landstinget. Vid behov ska barn och unga få rätt insatser så tidigt som möjligt. Pedagogiskt, socialt och hälsofrämjande stöd kring barn och deras familjer förväntas bidra till förbättrade kunskapsresultat i skolan. Indikatorer för måluppfyllelse Andel föräldrar som tycker att deras barn får det stöd det behöver i förskolan ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 85 procent. 15

16 Andel elever som tycker att lärarna på skolan hjälper till i skolarbetet när eleverna behöver det ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 85 procent. Andel ungdomar i åldern år som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats ska öka jämfört med senaste resultat om 63 procent. Kommunfullmäktiges mål 5. Kunskapsnivån höjs genom god kvalitet i hela utbildningskedjan från förskola till högre utbildning. Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar. I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska upplevas rolig, trygg och lärorik. Grundskolan och gymnasieskolan ska fokusera på att höja elevernas kunskapsresultat och att ge en god grund för fortsatta studier. Arbetet med mer systematisk uppföljning av studieresultat på individnivå, extra stöd till behövande elever och ett ständigt lärande lärare emellan fortsätter. Indikatorer för måluppfyllelse Andel föräldrar som tycker att förskolan är utvecklande för barnen ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 89 procent. Andel elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 80 procent. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat som publiceras i december. Resultatet 2013 blev 78 procent. Andel elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat som publiceras i december. Resultatet 2013 blev 91 procent. Kommunfullmäktiges mål 6. Tryggheten ökar och hälsan förbättras. Att invånarna känner trygghet är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Känslan av otrygghet på gator, torg och i boendemiljöer ska förebyggas genom olika insatser som samordnas av kommunen i samarbete med bland annat socialtjänsten, polisen, föreningslivet och föräldrar. Att känna trygghet och arbetsro i skolan skapar förutsättningar för en bra lärmiljö. Att tillgodose behovet av vård och omsorg bidrar till trygghet, välbefinnande och en god hälsa för den enskilde. 16

17 Indikatorer för måluppfyllelse Andel föräldrar som upplever att barnet känner sig tryggt i förskolan ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 96 procent. Andelen elever som känner sig trygga i skolan ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat. Av elever i årskurs 5 känner sig 92 procent trygga i skolan, för elever i årskurs 8 var siffran 88 procent. Brukarnas bedömning om hemtjänst för äldre ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 90 procent. Brukarnas bedömning om särskilt boende för äldre ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat om 78 procent. Kommunfullmäktiges mål 7. Medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen utvecklas ständigt både via fysiska möten och på digitala arenor. Tjänster som kan utföras via webben utökas successivt. På kommunens hemsida samlas idag ett 50-tal e-tjänster inom olika områden, allt från felanmälan, ansökan om bygglov, lån av e-böcker och lämna e-förslag till politiken. Förskolan och skolan har ett viktigt demokratiuppdrag där det ingår att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter samt att förankra grundläggande demokratiska värderingar. Elevernas upplevelse av hur lärarna ger dem stöd och utrymme för inflytande när det gäller arbetssätt och undervisningens innehåll blir därför centrala frågor. Indikatorer för måluppfyllelse Delaktighetsindex ger en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Delaktighetsindex ska vara lika eller bättre än 2014 års index om 39. Informationsgivningen på kommunens webbplats vara lika eller bättre än 2014 års granskning som resulterade i informationsindex 81. Andel elever som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ska vara lika eller bättre än 2014 års resultat. Av elever i årskurs 5 upplevde 87 procent att lärarna tog hänsyn till elevernas åsikter, siffran var 59 procent för elever i årskurs 8 och 74 procent för gymnasieelever. 17

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer