Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kompletteringar till Årsplan 2015 antas enligt Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets förslag. Jimmy Jansson Magnus Johansson Maria Chergui Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet

2 Kommunstyrelsen (3) Kommunledningskontoret Ekonomi och planering KSKF/2013:231 Kommunstyrelsen Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2015 föreslår kommunledningskontoret. 1. Årsplan 2015 som behandlades av kommunfullmäktige 17 juni 2014 fastställs. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställs. 3. Eskilstunas vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeav visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare samt beslut under Fem utåtriktade strategiska mål fastställs för mandatperioden. De strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Fler jobb, Ekologisk uthållighet fortlöper och kompletteras med Attraktiv stad och landsbygd samt Social hållbarhet. De strategiska målen definieras i den Strategiska inriktningen som beslutas i juni Den kommunala skattesatsen sänks med 5 öre till 22,08 för För 2015 fastställs resultatmålet till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 110,0 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 400,2 miljoner kronor för år 2015 och 474,6 miljoner kronor för Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 9. Högst 250 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov.

3 Eskilstuna kommun (3) 10. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 22.5 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor för att förstärka insatser för barn och ungdomar. 11. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 27,5 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor för att möta ökade krav på försörjningsstöd. 12. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 1,6 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor för sex till åtta fältassistenter. 13. Arbetsmarknads- och familjenämnden tilldelas 4,0 miljoner kronor för yrkesutbilldningar. 14. Arbetsmarknads- och familjenämnden tilldelas 1,0 miljoner kronor för fler feriepraktikjobb. 15. Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 0,8 miljoner och 0,1 miljoner för ökat öppethållande under lov på fritidsgårdar och fokus på tjejer. 16. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 3,0 miljoner i engångsanslag för junior-em Kommunstyrlesn tilldelas 3,0 miljoner kronor i engångsanslag för kvalitetsmässan Kommunstyrelsen tilldelas 2,0 miljoner kronor för driftkonsekvener av beslut i årsplanen Kommunstyrelsen tilldelas 4,5 miljoner kronor för licenser till internportalen. 20. Kommunstyrelsens gemensamma anslag tilldelas 6,0 miljoner kronor för driftkonsekvener av ny nämnd och förvaltningsorganisation. 21. Anslaget för skolpengen ökas med 10 miljoner kronor för fler barn och elever. 22. Reserven för demografi utbildning tilldelas 13,1 miljoner kronor. 23. Anslaget för pensionsutgifter ökas med 4,0 miljoner kronor. 24. Kommunstyrelsen tillförs 0,2 miljoner kronor samt 0,3 miljoner omfördelas från bildningsförbundens budget, till sökbara medel för

4 Eskilstuna kommun (3) stadsdelsutveckling och kultur för bildningsförbund. 25. De nya prioriteringarna finansieras genom ökade skatteintäkter med 17,9 mnkr, ökade generella statsbidrag med 46,7 miljoner, ökat antal invånare med 200 personer som ger 9,8 miloner, minskade driftkonsekvenser med 10 miljoner p.g.a förseningar av större investeringar, minskade avskrivningar med 13,0 miljoner för verksamhetslokaler och 3 miljoner för asfaltering p.g.a att komponentavskrivning införs Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 27. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola och gymansieskolan i enlighet med bilagan för skolpeng Eskilstuna Kommunföretag ges tillsammans Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter i uppdrag att stötta Parken Zoo i uppstart och kompletterande finansiering av Ecofriends. Ärendet Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges beslut beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2015 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret 10 gemensamma åtagande för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har politiskt process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan En skolpeng för 2015 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan Kommunledningskontoret Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör

5 1 Socialdemokraternas, Miljöpartiet de Grönas och Vänsterpartiets förslag till Kompletteringar till Årsplan 2015 För Eskilstuna kommun

6 2 Inledning Årsplanen 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: Årsplan 2015 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni Kompletteringar till årsplan 2015 är det kompletterande dokumentet som föreslås beslutas av kommunfullmäktige i november Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts-och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom att genomföra Årsplan 2015 förbättras kommunkoncernens verksamhet och svarar samtidigt upp mot och vidmakthåller det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning.

7 3 Innehåll Vi skapar kunskapslinjen och stärker socialpolitiken Komplettering av åtaganden Hållbar utveckling Övergripande verksamhetsprocesser Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Att främja näringsliv och arbete Effektiv organisation Perspektiv Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Ekonomisk plan Ekonomisk sammanställning

8 4 Vi skapar kunskapslinjen och stärker socialpolitiken Eskilstuna har framtiden för sig. Vi är en stad som växer. En stad i en del av Sverige som utvecklas kraftfullt. En stad i ett land med fantastiska möjligheter. Men inget sker av sig själv. För att ta vara på Eskilstunas goda möjligheter krävs samarbete, målmedvetenhet och en tydlig vilja. Den största resursen för att åstadkomma framgång är alla vi som bor i vår kommun. Medborgarna i Eskilstuna sitter själva på svaret om vad vi vill göra Eskilstuna till. Vilken väg vi ska ta. Politiken är ett verktyg och ett stöd. Men det är bara tillsammans vi lyckas åstadkomma positiv förändring. Alla förväntas och ska ges möjlighet att bidra. Vi har utmaningar, det har alla städer. Precis som att alla städer har fantastiska möjligheter. Från majoritetens, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiets sida har vi försökt identifiera både våra utmaningar och möjligheter. Vi tror att genom att bygga på de möjligheter som finns kan vi skapa de resurser och den kraft och energi som behövs till att möta våra utmaningar. För att ha något att fördela solidariskt måste det finnas något att fördela. Majoriteten menar att kunskapslinjen ska råda i Eskilstuna. Därför introducerar vi den. Den ska ligga till grund för allt vi företar oss. Vi menar att människors frihet och möjligheter ökar i takt med att kunskaper ökar. För få har ett arbete i vår kommun. Samtidigt har arbetsgivare svårt att hitta personal. Orsaken till detta är att allt för många saknar de kunskaper som krävs för många jobb idag. Majoriteten lägger därför stor kraft på yrkesutbildningar för vuxna och vi avser att skapa ett campus för detta. Samtidigt stöttar vi högskolan i dess utveckling. Kommunen kommer att stärka utbudet av möjligheter för människor att stärka sig själv. Samtidigt ligger alltid ansvaret hos den enskilde att rusta sig för ett arbete. Ingen får ett jobb idag. Det måste erhållas i tuff konkurrens. Vi fortsätter också att utveckla skolan för barn och unga. Gymnasieskolan ges större fokus i kombination med ökat ansvar för att leva upp till målet om att de allra flesta unga ska ha en fullgjord utbildning. Detta i vetskap om att risken för arbetslöshet minskar radikalt med en gymnasieutbildning. Allt för många unga saknar gymnasieutbildning och de kommer inte vidare i samhället. Dessa måste fångas upp erbjudas alternativ. På samma sätt är möjligheten till feriejobb oerhört viktigt för möjligheten till jobb senare i livet. Vi ökar därför den satsningen ytterligare från junibeslutet. Skolresultaten i grundskolan ska också fortsätta förbättras samtidigt som förskolans grupper ska bli mindre. Eskilstunas resurser till skolan ligger i linje med jämförbara kommuner. Resultaten är snart där likaså. Men det krävs ändå ett fortsatt fokus på hela skolan om vi ska lyckas med att varje ungdom klarar skolans alla delar. Vi stärker också det sociala arbetet, inte minst runt barn och unga. Samhällsutvecklingen är oroväckande. Allt för många unga hamnar i missbruk, inte sällan i kombination med psykisk ohälsa. Tidiga och verkningsfulla insatser krävs. Vi stärker därför fokus på detta från majoritetens sida i syfte att jobba mer med förebyggande insatser i hopp om att minska konsekvenserna senare i livet för många. Det krävs att hela kommunen och det civila samhället samverkar. Skolan, fritiden och de sociala insatserna är alla av stor betydelse. Föräldrarnas roll lika så. Ungdomstiden är en av de härligaste tiderna i livet men kan också vara en av de svåraste tiderna, vi vet att många flickor har en psykisk ohälsa och många

9 5 flickor deltar inte heller i några fritidsaktiviteter. Vi vill därför satsa på mer öppethållande på fritidsgårdarna med särskilt riktade aktiviteter för flickor Vi vet också att en lyckad skolgång är ett skydd mot social utsatthet och risk för att komma i kontakt med kriminalitet. Vi inför även ett arbetslag av fältassistenter som ska finnas på plats på vardagar, kvällar och helger i olika delar av Eskilstuna och finnas som en trygghet för ungdomar i syfte att bygga relationer med ungdomar och tidigt ingripa och förebygga sociala problem. På samma sätt är det hållbara samhället endast möjligt i ett kunskapssamhälle. För att veta och förstå hur människans agerande påverkar inte bara oss själva utan också djur och natur så krävs kunskaper. Det handlar om moral, att ta ansvar för dem som kommer efter oss, men det är också nödvändigt av andra skäl. Det mesta av förutsättningarna för människan på jorden kommer av att vi kan dra nytta av naturens resurser. Men om vi gör det på ett ohållbart sätt så förbrukar vi den möjligheten för kommande generationer. Eskilstuna ska vara en kommun som tar sitt moraliska ansvar. Som går före, också här. Det kommer att kräva satsningar på energisystem såväl som på hur vi väljer att resa kollektivt. Inte minst då transportsektorn har stor påverkan på våra utsläpp. Det betyder också att vi måste arbeta annorlunda med hur vi producerar det vi äter. Vi vill att Eskilstuna ska utvecklas inom matnäringarna. Det finns goda förutsättningar att skapa lokala jobb samtidigt som vi tar hållbart ansvar. För att må bra som människor måste vi trivas i vår omgivning. Vi måste känna att de miljöer vi vistas i är trygga och vackra. Att våra hus är hållbara och tillgängliga. Att det byggs nya bostäder. Att parker och vatten är rent och tillgängligt. Att våra offentliga miljöer är säkra och omhändertagna. Det handlar om framkomlighet, tillgänglighet och funktion. Fungerande kollektivtrafik, cykelbanor och trafiknät. En attraktiv stad och landsbygd således. Majoriteten stärker engagemanget för Eskilstunas landsbygd. Vi inrättar en särskild budget för investeringar på landsbygden och vi skapar ett landsbygdsråd. Vi menar att stad och land är viktiga för varandra och för att hela Eskilstuna ska utvecklas. För att kunna fortsätta utveckla Eskilstuna krävs att vi håller ordning i ekonomin. Majoriteten är stolt över att vi kan tillföra verksamheterna full kompensation för löner och inflation. Långt ifrån alla kommuner kan det. Samtidigt håller vi ett effektiviseringstryck om 0,6 procent. En blygsam nivå i relation till många andra kommuner. Men det skapas förutsättningar att prioritera de delar vi lyft fram i denna budget. Utöver det förstärks välfärden med över 100 miljoner kronor i kompensation för demografi. Tack vare att kommunen växer och vi blir fler som delar på utgifterna kan cirka 50 miljoner kronor ytterligare tillföras direkt till välfärden, vilket är extremt starkt. Något många av de krympande kommunerna inte klarar. Vi mäktar med att ha ett resultat, en reserv, på 110 miljoner kronor eller 2 procent i överskott av skatter och statsbidrag, samtidigt som vi detta år åter kan justera ned skatten med 5 öre. Också detta tack vare att vi blir allt fler som delar på kostnaderna. Det ger också en reserv för framtiden när vi ser ökade behov inom inte minst äldreomsorgen. Vi kan även hålla kvar vid alla de satsningar på äldreomsorg, skola och välfärd vi gick till val på i juni. Vi bygger istället ut satsningarna och börjar beta av vårt valmanifest med denna komplettering. Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet sätter ortens utveckling och välfärden främst och vi kan göra det genom att vi har ordning på ekonomin och att våra medarbetare sköter sin verksamhet så oerhört väl. Eskilstuna kommun ska vara en välskött kommun i alla avseenden.

10 6 Nu möter vi en ny mandatperiod som majoritet. Vi är oerhört tacksamma för det förtroendet. Det är inte i många kommuner det råder tydliga förhållanden mellan de traditionella blocken efter valet som varit. Men i Eskilstuna är det så. Det förhindrar dock inte bredare samarbete. Från majoritetens sida vill vi samarbeta brett om kommunens utmaningar. Det är fler jobb, högre utbildning, social hållbarhet, ekologisk uthållighet och attraktiv stads och landsbygd som är i fokus för oss. Vi menar att det är dessa frågor eskilstunaborna önskat se prioriteras, och vi har tagit detta besked på allvar. Som grund för att klara detta skapar vi kunskapslinjen och stärker det sociala arbetet kraftfullt. De partier som delar bilden av Eskilstunas utmaningar och möjligheter är välkomna att stötta våra förslag samtidigt som vi är villiga att lyssna till såväl medborgare som övriga partier om hur vi bäst tar Eskilstuna framåt. Jimmy Jansson Magnus Johansson Maria Chergui Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet

11 7 Komplettering av åtaganden Åtagandena beskrivs utifrån de två perspektiven hållbar utveckling med dess övergripande processer och effektiv organisation och dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. 4-åriga strategiska mål för hållbar utveckling De 4-åriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Nuvarande fyra strategiska mål ligger fast och kompletteras med ett nytt mål för den kommande mandatperioden. Det nya kompletterande målet är Social hållbarhet. Dessutom breddas det tidigare målet Attraktiv stad till Attraktiv stad och landsbygd. De 4-åriga Strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Ekologisk uthållighet och Fler jobb ligger fast enligt tidigare. För dessa förstärks dock inriktning och en högre ambitionsnivå. Den fyraåriga Strategiska inriktningen med definiering av inriktningen på de nu fem strategiska mål och indikatorer slås fast i juni Effektiv organisation Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS kommunstyrelsen AVN arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden FGN förskole- och grundskolenämnden

12 8 GN gymnasienämnden KFN kultur-och fritidsnämnden MRN miljö-och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden ÖFN överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB TFAST Torshälla Fastighets AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) PZ Parken Zoo i Eskilstuna AB BAD Eskilstuna Bad AB DET Destination Eskilstuna AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer.

13 9 Hållbar utveckling Övergripande processer Att värna demokrati Förstärka samverkan mellan förvaltningar genom att ta fram en samverkansmodell, exempelvis SSPF-konceptet, kring hur vi motverkar droganvändning, drogförsäljning, doping samt nyrekrytering till kriminalitet och organiserad brottslighet. (KS) Social hållbarhet Kommunstyrelsen ska samordna och vidareutveckla arbetet med jämlik och jämställd hälsa utifrån SKLs rekommendationer för jämlik hälsa, samt utveckla arbetet med att analysera hur kommunens verksamheter bidrar till utvecklingen av jämlik och jämställd hälsa. (KS) Social hållbarhet Eskilstuna vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeprocess av visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare under (KS) Attraktiv stad och landsbygd En handlingsplan för ökad tillgänglighet tas fram under Planen framtas i bred samverkan, behandlar olika aspekter av tillgänglighet och utgår från antidiskriminering enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Utveckla och förenkla information utifrån språk och kultur i enlighet med interkulturella strategin. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av utbildning Under läsåret 2015/2016 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2015 till vårterminen Meritmedelvärdet för åk 9 på enheten ska vara minst 10 poäng högre vt 2016 jämfört vt Jämställdhet och lust att lära ska vara centralt i arbetet. (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andel elever som når målen i NP totalt vt 2016 ska ha ökat jämfört enhetens utgångsvärde vt (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vt Andel elever i åk 9 på enheten som uppnått minst godkänt i 16 ämnen ska öka med 5 procent mellan vt 2015 och vt (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå

14 10 Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, FGN, TSN, KS) Höjd utbildningsnivå Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (GN, AVN, KFN, SN, VON) Höjd utbildningsnivå Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Samtliga biståndsinsatser som rör barn och unga, flickor och pojkar i förskole- och skolålder ska fokusera på att understödja en fungerande skolgång. De mest utsatta barnen ska ges förutsättningar att fullfölja sin skolgång. (SN, TSN) Höjd utbildningsnivå / Social hållbarhet Ta fram ett åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera de kvinnor och män 20 till 25 år som inte arbetar eller utbildar sig. (AVN, SN, TSN, VON) Social hållbarhet Brukarna ska vara nöjda på vård- och omsorgsboenden, NKI ska för varje enhet ligga minst i nivå med rikssnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Kontinuitet i hemtjänsten. För varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar ska inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom framtagande av en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol,droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN) Social hållbarhet Utveckla ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld). Nämnden ska under 2015 fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. (KS, SN, TSN) Social hållbarhet Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet

15 11 samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd, Ekologisk uthållighet, Social hållbarhet Arbetet med kretsloppsparken och cirkulär ekonomi ska tydliggöras och förstärkas. ( KS, FGN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, PZ, MSP, DET) Ekologisk uthållighet Etablering och genomförande av Ecofriends för barn och elever i Eskilstunas skolor. (PZ, KS, FGN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, DET) Ekologisk uthållighet Genomföra förstudie, skapa förutsättningar för samt förbereda organisering som möjliggör införande av en modern spårburen kollektivtrafik i staden. (KS, SBN) Ekologisk uthållighet/attraktiv stad och landsbygd Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN) Attraktiv stad och landsbygd Minst 300 bostäder ska byggas årligen. För 2015 planerar Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter att färdigställa 101 lgh samt att påbörja uppförandet av 130 lägenheter. Strategi för ägande av strategisk mark för bostadsbyggande ska uppdateras samt planläget för bostäder ska uppdateras för att säkerställa att tillräcklig tillgång på planlagd mark för bostäder finns. (KS, SBN, KFAST, TFAST) Attraktiv stad och landsbygd Energieffektivisering genomförs genom att förbereda och påbörja EPC-projekt för energieffektivisering samt genomförande av en kampanj inriktad på energieffektivt beteende i hela organisationen under Investeringar om 20 miljoner kronor 2015 samt 260 miljoner kronor (KS, KFAST, TFAST) Ekologisk uthållighet Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. (MRN) Attraktiv stad och landsbygd Att främja näringsliv och arbete Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet. (AVN) Fler jobb 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter under (AVN, alla nämnder och bolag) Fler jobb

16 12 Under sommaren 2015 erbjuds 600 feriepraktikplatser till ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder) Fler jobb 50 personer med biståndsbeslut om dagligverksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen (VON, alla nämnder och bolag) Fler jobb Under 2015 kartläggs vilka mathantverks företag som finns i kommunen och tillsammans med dem genomförs analyser som visar vilka behov som finns i företagen och hur de kan stärkas. (KS, MSP) Fler jobb/ekologisk uthållighet Mathantverk ska främjas inom offentlig och privat sektor genom att arrangera evenemanget "Framtidens Matlagning" under april (KS, FGN, GN, VON, TSN, DET) Fler jobb/ekologisk uthållighet Ett kompetenscentrum för den hållbara offentliga måltiden inrättas och kravcertifieringen av alla kök och resturanger genomförs. (KS, MSP) Fler jobb/ekologisk uthållighet Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Under 2015 ska minst tre välfärdsteknologiska lösningar för alternativt utförande av biståndsinsatser införas. (VON, TSN) Kvalitet Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Kvalitet Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med 7000 besökare varav 2600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam kostorganisation (KS, VON, FGN, TSN) Kvalitet Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Varumärkesplattform för kommunkoncernen utarbetas och omsätts i aktiviteter för organisationen. (KS) Kvalitet

17 13 Medarbetare Införa rätten till önskad sysselsättningsgrad från och med januari 2015 för anställda inom kommunals avtalsområde inom vuxenförvaltningen. Arbetet med att få bort ofrivilliga delade turer ska utredas. (VON, TSN) Attraktiv arbetsgivare Under 2015 ska varje nämnd planera för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) Attraktiv arbetsgivare Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Etablera beslutsstöd och införa Styrkort, Inköpsrapport på alla organisationsnivåer samt Vård- och Omsorgsrapport i omsorgen. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Organisera gemensam kompetens för ansökningar av bidrag och stöd från regionala, statliga och EU-medel. (KS) Stabil ekonomi Utarbeta ett samlat koncept som säkrar att inventarier som ej används i kommunkoncernen synliggörs för att möjligöra nyanvändning i hela organisationen. Allt i syfte att tillvarata ekonomiska resurser för att stärka såväl kvalitet, ekonomi som miljö. (KS, AVN) Stabil ekonomi Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag) Stabil ekonomi

18 14 Ekonomisk plan Samhällsekonomisk utveckling En återhämtning i konjunkturen förväntas under kommande år. Riskerna har dock ökat för en svagare utveckling i omvärlden, främst på grund av ökade oroligheter. Hos Sveriges viktigaste exportländer inom euroområdet väntas mindre uppgångar, medan återhämtningen i andra delar av världen ser bättre ut. Den tidigare ljusa beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen har dämpats något. För 2015 bedöms tillväxtprognosen bli svagare än vad man tidigare hoppats på. Arbetslösheten minskar gradvis från dagens höga nivåer. Under den närmaste planeringsperioden bedöms den att ligga på cirka 8 procent för att falla till drygt 6 procent Inflationen har varit låg under det senaste året och kommer troligen att fortsätta vara det under det närmaste året. På sikt väntas inflationen att öka i takt med att resursutnyttjandet ökar. Den internationella efterfrågan bedöms ändå växa i en relativt hög takt vilket skapar förutsättningar för en jämförelsevis hög BNP-tillväxt i Sverige Utvecklingen i Eskilstuna Under år 2013 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 964 personer. Under det första halvåret år 2014 ökade antalet invånare med 724 personer. Invandringsöverskottet svarade för 530 personer. Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från september 2013 till september 2014 med 143 personer. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16-64 år) är därmed 13,7 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,8 procent. Särskilt hög är arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) och utrikes födda, där andelarna uppgår till 24,3 respektive 33,3 procent. Motsvarande uppgifter för riket är 15,2 respektive 20,7 procent. För Eskilstuna står kvinnor för hela minskningen av arbetslösheten medan männens arbetslöshet ligger på konstant nivå. Den korta arbetslösheten har sjunkit medan de som varit arbetslösa i mer än två år har ökat något. Ekonomiskt läge 2014 Kommunens ekonomi är fortfarande stabil men resultatnivån ligger på lägre nivå än föregående år. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 89 miljoner kronor vilket innebär att vi uppnår årets mål och utgör 0,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 procent. Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 39 miljoner kronor. I princip hela underskottet förklaras av negativa kostnadsavvikelser för försörjningsstöd som inte viker i planerad takt samt vårdkostnader för barn och unga. De kommunala bolagen prognostiserar ett starkt resultat på 104 miljoner kronor. Det är fyra av sex bolag som har en ekonomi i balans. Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKLs bedömning i okt 2014 är att skatteunderlaget ökar med 3,5 procent under 2014 och med 4,8 procent för Totalt för perioden 2013 till 2017 räknar SKL med en ökningstakt på 24,4

TTRAKTIV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ

TTRAKTIV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ FLER JOBB KVALITET ATTRAKTIV ARBETSGIVARE IV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ EKOLOGIS HET FLER JOBB KVALITET ATTRAKTIV ARBETSGIVAR KONOMI ATTRAKTIV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIV ISK UTHÅLLIGHET FLER JOBB KVALITET

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2013

BOKSLUTSRAPPORT 2013 BOKSLUTSRAPPORT 2013 Resultat 59,9 mkr, 3,3 % (2012: 26,6 mkr, 1,5 %) Budget 35,8 mkr (2012: 23,2 mkr) Avvikelse 24,1 mkr (2012: 3,4 mkr) Bokslutsrapporten presenterar det ekonomiska resultatet för kommunen

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer