Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kompletteringar till Årsplan 2015 antas enligt Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets förslag. Jimmy Jansson Magnus Johansson Maria Chergui Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet

2 Kommunstyrelsen (3) Kommunledningskontoret Ekonomi och planering KSKF/2013:231 Kommunstyrelsen Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2015 föreslår kommunledningskontoret. 1. Årsplan 2015 som behandlades av kommunfullmäktige 17 juni 2014 fastställs. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställs. 3. Eskilstunas vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeav visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare samt beslut under Fem utåtriktade strategiska mål fastställs för mandatperioden. De strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Fler jobb, Ekologisk uthållighet fortlöper och kompletteras med Attraktiv stad och landsbygd samt Social hållbarhet. De strategiska målen definieras i den Strategiska inriktningen som beslutas i juni Den kommunala skattesatsen sänks med 5 öre till 22,08 för För 2015 fastställs resultatmålet till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 110,0 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 400,2 miljoner kronor för år 2015 och 474,6 miljoner kronor för Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 9. Högst 250 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov.

3 Eskilstuna kommun (3) 10. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 22.5 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor för att förstärka insatser för barn och ungdomar. 11. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 27,5 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor för att möta ökade krav på försörjningsstöd. 12. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 1,6 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor för sex till åtta fältassistenter. 13. Arbetsmarknads- och familjenämnden tilldelas 4,0 miljoner kronor för yrkesutbilldningar. 14. Arbetsmarknads- och familjenämnden tilldelas 1,0 miljoner kronor för fler feriepraktikjobb. 15. Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 0,8 miljoner och 0,1 miljoner för ökat öppethållande under lov på fritidsgårdar och fokus på tjejer. 16. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 3,0 miljoner i engångsanslag för junior-em Kommunstyrlesn tilldelas 3,0 miljoner kronor i engångsanslag för kvalitetsmässan Kommunstyrelsen tilldelas 2,0 miljoner kronor för driftkonsekvener av beslut i årsplanen Kommunstyrelsen tilldelas 4,5 miljoner kronor för licenser till internportalen. 20. Kommunstyrelsens gemensamma anslag tilldelas 6,0 miljoner kronor för driftkonsekvener av ny nämnd och förvaltningsorganisation. 21. Anslaget för skolpengen ökas med 10 miljoner kronor för fler barn och elever. 22. Reserven för demografi utbildning tilldelas 13,1 miljoner kronor. 23. Anslaget för pensionsutgifter ökas med 4,0 miljoner kronor. 24. Kommunstyrelsen tillförs 0,2 miljoner kronor samt 0,3 miljoner omfördelas från bildningsförbundens budget, till sökbara medel för

4 Eskilstuna kommun (3) stadsdelsutveckling och kultur för bildningsförbund. 25. De nya prioriteringarna finansieras genom ökade skatteintäkter med 17,9 mnkr, ökade generella statsbidrag med 46,7 miljoner, ökat antal invånare med 200 personer som ger 9,8 miloner, minskade driftkonsekvenser med 10 miljoner p.g.a förseningar av större investeringar, minskade avskrivningar med 13,0 miljoner för verksamhetslokaler och 3 miljoner för asfaltering p.g.a att komponentavskrivning införs Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 27. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola och gymansieskolan i enlighet med bilagan för skolpeng Eskilstuna Kommunföretag ges tillsammans Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter i uppdrag att stötta Parken Zoo i uppstart och kompletterande finansiering av Ecofriends. Ärendet Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges beslut beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2015 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret 10 gemensamma åtagande för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har politiskt process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan En skolpeng för 2015 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan Kommunledningskontoret Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör

5 1 Socialdemokraternas, Miljöpartiet de Grönas och Vänsterpartiets förslag till Kompletteringar till Årsplan 2015 För Eskilstuna kommun

6 2 Inledning Årsplanen 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: Årsplan 2015 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni Kompletteringar till årsplan 2015 är det kompletterande dokumentet som föreslås beslutas av kommunfullmäktige i november Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts-och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom att genomföra Årsplan 2015 förbättras kommunkoncernens verksamhet och svarar samtidigt upp mot och vidmakthåller det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning.

7 3 Innehåll Vi skapar kunskapslinjen och stärker socialpolitiken Komplettering av åtaganden Hållbar utveckling Övergripande verksamhetsprocesser Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Att främja näringsliv och arbete Effektiv organisation Perspektiv Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Ekonomisk plan Ekonomisk sammanställning

8 4 Vi skapar kunskapslinjen och stärker socialpolitiken Eskilstuna har framtiden för sig. Vi är en stad som växer. En stad i en del av Sverige som utvecklas kraftfullt. En stad i ett land med fantastiska möjligheter. Men inget sker av sig själv. För att ta vara på Eskilstunas goda möjligheter krävs samarbete, målmedvetenhet och en tydlig vilja. Den största resursen för att åstadkomma framgång är alla vi som bor i vår kommun. Medborgarna i Eskilstuna sitter själva på svaret om vad vi vill göra Eskilstuna till. Vilken väg vi ska ta. Politiken är ett verktyg och ett stöd. Men det är bara tillsammans vi lyckas åstadkomma positiv förändring. Alla förväntas och ska ges möjlighet att bidra. Vi har utmaningar, det har alla städer. Precis som att alla städer har fantastiska möjligheter. Från majoritetens, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiets sida har vi försökt identifiera både våra utmaningar och möjligheter. Vi tror att genom att bygga på de möjligheter som finns kan vi skapa de resurser och den kraft och energi som behövs till att möta våra utmaningar. För att ha något att fördela solidariskt måste det finnas något att fördela. Majoriteten menar att kunskapslinjen ska råda i Eskilstuna. Därför introducerar vi den. Den ska ligga till grund för allt vi företar oss. Vi menar att människors frihet och möjligheter ökar i takt med att kunskaper ökar. För få har ett arbete i vår kommun. Samtidigt har arbetsgivare svårt att hitta personal. Orsaken till detta är att allt för många saknar de kunskaper som krävs för många jobb idag. Majoriteten lägger därför stor kraft på yrkesutbildningar för vuxna och vi avser att skapa ett campus för detta. Samtidigt stöttar vi högskolan i dess utveckling. Kommunen kommer att stärka utbudet av möjligheter för människor att stärka sig själv. Samtidigt ligger alltid ansvaret hos den enskilde att rusta sig för ett arbete. Ingen får ett jobb idag. Det måste erhållas i tuff konkurrens. Vi fortsätter också att utveckla skolan för barn och unga. Gymnasieskolan ges större fokus i kombination med ökat ansvar för att leva upp till målet om att de allra flesta unga ska ha en fullgjord utbildning. Detta i vetskap om att risken för arbetslöshet minskar radikalt med en gymnasieutbildning. Allt för många unga saknar gymnasieutbildning och de kommer inte vidare i samhället. Dessa måste fångas upp erbjudas alternativ. På samma sätt är möjligheten till feriejobb oerhört viktigt för möjligheten till jobb senare i livet. Vi ökar därför den satsningen ytterligare från junibeslutet. Skolresultaten i grundskolan ska också fortsätta förbättras samtidigt som förskolans grupper ska bli mindre. Eskilstunas resurser till skolan ligger i linje med jämförbara kommuner. Resultaten är snart där likaså. Men det krävs ändå ett fortsatt fokus på hela skolan om vi ska lyckas med att varje ungdom klarar skolans alla delar. Vi stärker också det sociala arbetet, inte minst runt barn och unga. Samhällsutvecklingen är oroväckande. Allt för många unga hamnar i missbruk, inte sällan i kombination med psykisk ohälsa. Tidiga och verkningsfulla insatser krävs. Vi stärker därför fokus på detta från majoritetens sida i syfte att jobba mer med förebyggande insatser i hopp om att minska konsekvenserna senare i livet för många. Det krävs att hela kommunen och det civila samhället samverkar. Skolan, fritiden och de sociala insatserna är alla av stor betydelse. Föräldrarnas roll lika så. Ungdomstiden är en av de härligaste tiderna i livet men kan också vara en av de svåraste tiderna, vi vet att många flickor har en psykisk ohälsa och många

9 5 flickor deltar inte heller i några fritidsaktiviteter. Vi vill därför satsa på mer öppethållande på fritidsgårdarna med särskilt riktade aktiviteter för flickor Vi vet också att en lyckad skolgång är ett skydd mot social utsatthet och risk för att komma i kontakt med kriminalitet. Vi inför även ett arbetslag av fältassistenter som ska finnas på plats på vardagar, kvällar och helger i olika delar av Eskilstuna och finnas som en trygghet för ungdomar i syfte att bygga relationer med ungdomar och tidigt ingripa och förebygga sociala problem. På samma sätt är det hållbara samhället endast möjligt i ett kunskapssamhälle. För att veta och förstå hur människans agerande påverkar inte bara oss själva utan också djur och natur så krävs kunskaper. Det handlar om moral, att ta ansvar för dem som kommer efter oss, men det är också nödvändigt av andra skäl. Det mesta av förutsättningarna för människan på jorden kommer av att vi kan dra nytta av naturens resurser. Men om vi gör det på ett ohållbart sätt så förbrukar vi den möjligheten för kommande generationer. Eskilstuna ska vara en kommun som tar sitt moraliska ansvar. Som går före, också här. Det kommer att kräva satsningar på energisystem såväl som på hur vi väljer att resa kollektivt. Inte minst då transportsektorn har stor påverkan på våra utsläpp. Det betyder också att vi måste arbeta annorlunda med hur vi producerar det vi äter. Vi vill att Eskilstuna ska utvecklas inom matnäringarna. Det finns goda förutsättningar att skapa lokala jobb samtidigt som vi tar hållbart ansvar. För att må bra som människor måste vi trivas i vår omgivning. Vi måste känna att de miljöer vi vistas i är trygga och vackra. Att våra hus är hållbara och tillgängliga. Att det byggs nya bostäder. Att parker och vatten är rent och tillgängligt. Att våra offentliga miljöer är säkra och omhändertagna. Det handlar om framkomlighet, tillgänglighet och funktion. Fungerande kollektivtrafik, cykelbanor och trafiknät. En attraktiv stad och landsbygd således. Majoriteten stärker engagemanget för Eskilstunas landsbygd. Vi inrättar en särskild budget för investeringar på landsbygden och vi skapar ett landsbygdsråd. Vi menar att stad och land är viktiga för varandra och för att hela Eskilstuna ska utvecklas. För att kunna fortsätta utveckla Eskilstuna krävs att vi håller ordning i ekonomin. Majoriteten är stolt över att vi kan tillföra verksamheterna full kompensation för löner och inflation. Långt ifrån alla kommuner kan det. Samtidigt håller vi ett effektiviseringstryck om 0,6 procent. En blygsam nivå i relation till många andra kommuner. Men det skapas förutsättningar att prioritera de delar vi lyft fram i denna budget. Utöver det förstärks välfärden med över 100 miljoner kronor i kompensation för demografi. Tack vare att kommunen växer och vi blir fler som delar på utgifterna kan cirka 50 miljoner kronor ytterligare tillföras direkt till välfärden, vilket är extremt starkt. Något många av de krympande kommunerna inte klarar. Vi mäktar med att ha ett resultat, en reserv, på 110 miljoner kronor eller 2 procent i överskott av skatter och statsbidrag, samtidigt som vi detta år åter kan justera ned skatten med 5 öre. Också detta tack vare att vi blir allt fler som delar på kostnaderna. Det ger också en reserv för framtiden när vi ser ökade behov inom inte minst äldreomsorgen. Vi kan även hålla kvar vid alla de satsningar på äldreomsorg, skola och välfärd vi gick till val på i juni. Vi bygger istället ut satsningarna och börjar beta av vårt valmanifest med denna komplettering. Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet sätter ortens utveckling och välfärden främst och vi kan göra det genom att vi har ordning på ekonomin och att våra medarbetare sköter sin verksamhet så oerhört väl. Eskilstuna kommun ska vara en välskött kommun i alla avseenden.

10 6 Nu möter vi en ny mandatperiod som majoritet. Vi är oerhört tacksamma för det förtroendet. Det är inte i många kommuner det råder tydliga förhållanden mellan de traditionella blocken efter valet som varit. Men i Eskilstuna är det så. Det förhindrar dock inte bredare samarbete. Från majoritetens sida vill vi samarbeta brett om kommunens utmaningar. Det är fler jobb, högre utbildning, social hållbarhet, ekologisk uthållighet och attraktiv stads och landsbygd som är i fokus för oss. Vi menar att det är dessa frågor eskilstunaborna önskat se prioriteras, och vi har tagit detta besked på allvar. Som grund för att klara detta skapar vi kunskapslinjen och stärker det sociala arbetet kraftfullt. De partier som delar bilden av Eskilstunas utmaningar och möjligheter är välkomna att stötta våra förslag samtidigt som vi är villiga att lyssna till såväl medborgare som övriga partier om hur vi bäst tar Eskilstuna framåt. Jimmy Jansson Magnus Johansson Maria Chergui Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet

11 7 Komplettering av åtaganden Åtagandena beskrivs utifrån de två perspektiven hållbar utveckling med dess övergripande processer och effektiv organisation och dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. 4-åriga strategiska mål för hållbar utveckling De 4-åriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Nuvarande fyra strategiska mål ligger fast och kompletteras med ett nytt mål för den kommande mandatperioden. Det nya kompletterande målet är Social hållbarhet. Dessutom breddas det tidigare målet Attraktiv stad till Attraktiv stad och landsbygd. De 4-åriga Strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Ekologisk uthållighet och Fler jobb ligger fast enligt tidigare. För dessa förstärks dock inriktning och en högre ambitionsnivå. Den fyraåriga Strategiska inriktningen med definiering av inriktningen på de nu fem strategiska mål och indikatorer slås fast i juni Effektiv organisation Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS kommunstyrelsen AVN arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden FGN förskole- och grundskolenämnden

12 8 GN gymnasienämnden KFN kultur-och fritidsnämnden MRN miljö-och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden ÖFN överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB TFAST Torshälla Fastighets AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) PZ Parken Zoo i Eskilstuna AB BAD Eskilstuna Bad AB DET Destination Eskilstuna AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer.

13 9 Hållbar utveckling Övergripande processer Att värna demokrati Förstärka samverkan mellan förvaltningar genom att ta fram en samverkansmodell, exempelvis SSPF-konceptet, kring hur vi motverkar droganvändning, drogförsäljning, doping samt nyrekrytering till kriminalitet och organiserad brottslighet. (KS) Social hållbarhet Kommunstyrelsen ska samordna och vidareutveckla arbetet med jämlik och jämställd hälsa utifrån SKLs rekommendationer för jämlik hälsa, samt utveckla arbetet med att analysera hur kommunens verksamheter bidrar till utvecklingen av jämlik och jämställd hälsa. (KS) Social hållbarhet Eskilstuna vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeprocess av visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare under (KS) Attraktiv stad och landsbygd En handlingsplan för ökad tillgänglighet tas fram under Planen framtas i bred samverkan, behandlar olika aspekter av tillgänglighet och utgår från antidiskriminering enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Utveckla och förenkla information utifrån språk och kultur i enlighet med interkulturella strategin. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av utbildning Under läsåret 2015/2016 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2015 till vårterminen Meritmedelvärdet för åk 9 på enheten ska vara minst 10 poäng högre vt 2016 jämfört vt Jämställdhet och lust att lära ska vara centralt i arbetet. (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andel elever som når målen i NP totalt vt 2016 ska ha ökat jämfört enhetens utgångsvärde vt (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vt Andel elever i åk 9 på enheten som uppnått minst godkänt i 16 ämnen ska öka med 5 procent mellan vt 2015 och vt (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå

14 10 Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, FGN, TSN, KS) Höjd utbildningsnivå Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (GN, AVN, KFN, SN, VON) Höjd utbildningsnivå Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Samtliga biståndsinsatser som rör barn och unga, flickor och pojkar i förskole- och skolålder ska fokusera på att understödja en fungerande skolgång. De mest utsatta barnen ska ges förutsättningar att fullfölja sin skolgång. (SN, TSN) Höjd utbildningsnivå / Social hållbarhet Ta fram ett åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera de kvinnor och män 20 till 25 år som inte arbetar eller utbildar sig. (AVN, SN, TSN, VON) Social hållbarhet Brukarna ska vara nöjda på vård- och omsorgsboenden, NKI ska för varje enhet ligga minst i nivå med rikssnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Kontinuitet i hemtjänsten. För varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar ska inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom framtagande av en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol,droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN) Social hållbarhet Utveckla ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld). Nämnden ska under 2015 fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. (KS, SN, TSN) Social hållbarhet Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet

15 11 samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd, Ekologisk uthållighet, Social hållbarhet Arbetet med kretsloppsparken och cirkulär ekonomi ska tydliggöras och förstärkas. ( KS, FGN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, PZ, MSP, DET) Ekologisk uthållighet Etablering och genomförande av Ecofriends för barn och elever i Eskilstunas skolor. (PZ, KS, FGN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, DET) Ekologisk uthållighet Genomföra förstudie, skapa förutsättningar för samt förbereda organisering som möjliggör införande av en modern spårburen kollektivtrafik i staden. (KS, SBN) Ekologisk uthållighet/attraktiv stad och landsbygd Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN) Attraktiv stad och landsbygd Minst 300 bostäder ska byggas årligen. För 2015 planerar Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter att färdigställa 101 lgh samt att påbörja uppförandet av 130 lägenheter. Strategi för ägande av strategisk mark för bostadsbyggande ska uppdateras samt planläget för bostäder ska uppdateras för att säkerställa att tillräcklig tillgång på planlagd mark för bostäder finns. (KS, SBN, KFAST, TFAST) Attraktiv stad och landsbygd Energieffektivisering genomförs genom att förbereda och påbörja EPC-projekt för energieffektivisering samt genomförande av en kampanj inriktad på energieffektivt beteende i hela organisationen under Investeringar om 20 miljoner kronor 2015 samt 260 miljoner kronor (KS, KFAST, TFAST) Ekologisk uthållighet Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. (MRN) Attraktiv stad och landsbygd Att främja näringsliv och arbete Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet. (AVN) Fler jobb 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter under (AVN, alla nämnder och bolag) Fler jobb

16 12 Under sommaren 2015 erbjuds 600 feriepraktikplatser till ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder) Fler jobb 50 personer med biståndsbeslut om dagligverksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen (VON, alla nämnder och bolag) Fler jobb Under 2015 kartläggs vilka mathantverks företag som finns i kommunen och tillsammans med dem genomförs analyser som visar vilka behov som finns i företagen och hur de kan stärkas. (KS, MSP) Fler jobb/ekologisk uthållighet Mathantverk ska främjas inom offentlig och privat sektor genom att arrangera evenemanget "Framtidens Matlagning" under april (KS, FGN, GN, VON, TSN, DET) Fler jobb/ekologisk uthållighet Ett kompetenscentrum för den hållbara offentliga måltiden inrättas och kravcertifieringen av alla kök och resturanger genomförs. (KS, MSP) Fler jobb/ekologisk uthållighet Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Under 2015 ska minst tre välfärdsteknologiska lösningar för alternativt utförande av biståndsinsatser införas. (VON, TSN) Kvalitet Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Kvalitet Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med 7000 besökare varav 2600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam kostorganisation (KS, VON, FGN, TSN) Kvalitet Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Varumärkesplattform för kommunkoncernen utarbetas och omsätts i aktiviteter för organisationen. (KS) Kvalitet

17 13 Medarbetare Införa rätten till önskad sysselsättningsgrad från och med januari 2015 för anställda inom kommunals avtalsområde inom vuxenförvaltningen. Arbetet med att få bort ofrivilliga delade turer ska utredas. (VON, TSN) Attraktiv arbetsgivare Under 2015 ska varje nämnd planera för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) Attraktiv arbetsgivare Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Etablera beslutsstöd och införa Styrkort, Inköpsrapport på alla organisationsnivåer samt Vård- och Omsorgsrapport i omsorgen. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Organisera gemensam kompetens för ansökningar av bidrag och stöd från regionala, statliga och EU-medel. (KS) Stabil ekonomi Utarbeta ett samlat koncept som säkrar att inventarier som ej används i kommunkoncernen synliggörs för att möjligöra nyanvändning i hela organisationen. Allt i syfte att tillvarata ekonomiska resurser för att stärka såväl kvalitet, ekonomi som miljö. (KS, AVN) Stabil ekonomi Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag) Stabil ekonomi

18 14 Ekonomisk plan Samhällsekonomisk utveckling En återhämtning i konjunkturen förväntas under kommande år. Riskerna har dock ökat för en svagare utveckling i omvärlden, främst på grund av ökade oroligheter. Hos Sveriges viktigaste exportländer inom euroområdet väntas mindre uppgångar, medan återhämtningen i andra delar av världen ser bättre ut. Den tidigare ljusa beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen har dämpats något. För 2015 bedöms tillväxtprognosen bli svagare än vad man tidigare hoppats på. Arbetslösheten minskar gradvis från dagens höga nivåer. Under den närmaste planeringsperioden bedöms den att ligga på cirka 8 procent för att falla till drygt 6 procent Inflationen har varit låg under det senaste året och kommer troligen att fortsätta vara det under det närmaste året. På sikt väntas inflationen att öka i takt med att resursutnyttjandet ökar. Den internationella efterfrågan bedöms ändå växa i en relativt hög takt vilket skapar förutsättningar för en jämförelsevis hög BNP-tillväxt i Sverige Utvecklingen i Eskilstuna Under år 2013 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 964 personer. Under det första halvåret år 2014 ökade antalet invånare med 724 personer. Invandringsöverskottet svarade för 530 personer. Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från september 2013 till september 2014 med 143 personer. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16-64 år) är därmed 13,7 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,8 procent. Särskilt hög är arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) och utrikes födda, där andelarna uppgår till 24,3 respektive 33,3 procent. Motsvarande uppgifter för riket är 15,2 respektive 20,7 procent. För Eskilstuna står kvinnor för hela minskningen av arbetslösheten medan männens arbetslöshet ligger på konstant nivå. Den korta arbetslösheten har sjunkit medan de som varit arbetslösa i mer än två år har ökat något. Ekonomiskt läge 2014 Kommunens ekonomi är fortfarande stabil men resultatnivån ligger på lägre nivå än föregående år. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 89 miljoner kronor vilket innebär att vi uppnår årets mål och utgör 0,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 procent. Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 39 miljoner kronor. I princip hela underskottet förklaras av negativa kostnadsavvikelser för försörjningsstöd som inte viker i planerad takt samt vårdkostnader för barn och unga. De kommunala bolagen prognostiserar ett starkt resultat på 104 miljoner kronor. Det är fyra av sex bolag som har en ekonomi i balans. Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKLs bedömning i okt 2014 är att skatteunderlaget ökar med 3,5 procent under 2014 och med 4,8 procent för Totalt för perioden 2013 till 2017 räknar SKL med en ökningstakt på 24,4

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer