Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kompletteringar till Årsplan 2015 antas enligt Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets förslag. Jimmy Jansson Magnus Johansson Maria Chergui Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet

2 Kommunstyrelsen (3) Kommunledningskontoret Ekonomi och planering KSKF/2013:231 Kommunstyrelsen Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2015 föreslår kommunledningskontoret. 1. Årsplan 2015 som behandlades av kommunfullmäktige 17 juni 2014 fastställs. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställs. 3. Eskilstunas vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeav visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare samt beslut under Fem utåtriktade strategiska mål fastställs för mandatperioden. De strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Fler jobb, Ekologisk uthållighet fortlöper och kompletteras med Attraktiv stad och landsbygd samt Social hållbarhet. De strategiska målen definieras i den Strategiska inriktningen som beslutas i juni Den kommunala skattesatsen sänks med 5 öre till 22,08 för För 2015 fastställs resultatmålet till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 110,0 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 400,2 miljoner kronor för år 2015 och 474,6 miljoner kronor för Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 9. Högst 250 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov.

3 Eskilstuna kommun (3) 10. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 22.5 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor för att förstärka insatser för barn och ungdomar. 11. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 27,5 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor för att möta ökade krav på försörjningsstöd. 12. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 1,6 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor för sex till åtta fältassistenter. 13. Arbetsmarknads- och familjenämnden tilldelas 4,0 miljoner kronor för yrkesutbilldningar. 14. Arbetsmarknads- och familjenämnden tilldelas 1,0 miljoner kronor för fler feriepraktikjobb. 15. Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 0,8 miljoner och 0,1 miljoner för ökat öppethållande under lov på fritidsgårdar och fokus på tjejer. 16. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 3,0 miljoner i engångsanslag för junior-em Kommunstyrlesn tilldelas 3,0 miljoner kronor i engångsanslag för kvalitetsmässan Kommunstyrelsen tilldelas 2,0 miljoner kronor för driftkonsekvener av beslut i årsplanen Kommunstyrelsen tilldelas 4,5 miljoner kronor för licenser till internportalen. 20. Kommunstyrelsens gemensamma anslag tilldelas 6,0 miljoner kronor för driftkonsekvener av ny nämnd och förvaltningsorganisation. 21. Anslaget för skolpengen ökas med 10 miljoner kronor för fler barn och elever. 22. Reserven för demografi utbildning tilldelas 13,1 miljoner kronor. 23. Anslaget för pensionsutgifter ökas med 4,0 miljoner kronor. 24. Kommunstyrelsen tillförs 0,2 miljoner kronor samt 0,3 miljoner omfördelas från bildningsförbundens budget, till sökbara medel för

4 Eskilstuna kommun (3) stadsdelsutveckling och kultur för bildningsförbund. 25. De nya prioriteringarna finansieras genom ökade skatteintäkter med 17,9 mnkr, ökade generella statsbidrag med 46,7 miljoner, ökat antal invånare med 200 personer som ger 9,8 miloner, minskade driftkonsekvenser med 10 miljoner p.g.a förseningar av större investeringar, minskade avskrivningar med 13,0 miljoner för verksamhetslokaler och 3 miljoner för asfaltering p.g.a att komponentavskrivning införs Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 27. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola och gymansieskolan i enlighet med bilagan för skolpeng Eskilstuna Kommunföretag ges tillsammans Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter i uppdrag att stötta Parken Zoo i uppstart och kompletterande finansiering av Ecofriends. Ärendet Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges beslut beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2015 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret 10 gemensamma åtagande för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har politiskt process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan En skolpeng för 2015 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan Kommunledningskontoret Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör

5 1 Socialdemokraternas, Miljöpartiet de Grönas och Vänsterpartiets förslag till Kompletteringar till Årsplan 2015 För Eskilstuna kommun

6 2 Inledning Årsplanen 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: Årsplan 2015 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni Kompletteringar till årsplan 2015 är det kompletterande dokumentet som föreslås beslutas av kommunfullmäktige i november Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts-och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom att genomföra Årsplan 2015 förbättras kommunkoncernens verksamhet och svarar samtidigt upp mot och vidmakthåller det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning.

7 3 Innehåll Vi skapar kunskapslinjen och stärker socialpolitiken Komplettering av åtaganden Hållbar utveckling Övergripande verksamhetsprocesser Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Att främja näringsliv och arbete Effektiv organisation Perspektiv Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Ekonomisk plan Ekonomisk sammanställning

8 4 Vi skapar kunskapslinjen och stärker socialpolitiken Eskilstuna har framtiden för sig. Vi är en stad som växer. En stad i en del av Sverige som utvecklas kraftfullt. En stad i ett land med fantastiska möjligheter. Men inget sker av sig själv. För att ta vara på Eskilstunas goda möjligheter krävs samarbete, målmedvetenhet och en tydlig vilja. Den största resursen för att åstadkomma framgång är alla vi som bor i vår kommun. Medborgarna i Eskilstuna sitter själva på svaret om vad vi vill göra Eskilstuna till. Vilken väg vi ska ta. Politiken är ett verktyg och ett stöd. Men det är bara tillsammans vi lyckas åstadkomma positiv förändring. Alla förväntas och ska ges möjlighet att bidra. Vi har utmaningar, det har alla städer. Precis som att alla städer har fantastiska möjligheter. Från majoritetens, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiets sida har vi försökt identifiera både våra utmaningar och möjligheter. Vi tror att genom att bygga på de möjligheter som finns kan vi skapa de resurser och den kraft och energi som behövs till att möta våra utmaningar. För att ha något att fördela solidariskt måste det finnas något att fördela. Majoriteten menar att kunskapslinjen ska råda i Eskilstuna. Därför introducerar vi den. Den ska ligga till grund för allt vi företar oss. Vi menar att människors frihet och möjligheter ökar i takt med att kunskaper ökar. För få har ett arbete i vår kommun. Samtidigt har arbetsgivare svårt att hitta personal. Orsaken till detta är att allt för många saknar de kunskaper som krävs för många jobb idag. Majoriteten lägger därför stor kraft på yrkesutbildningar för vuxna och vi avser att skapa ett campus för detta. Samtidigt stöttar vi högskolan i dess utveckling. Kommunen kommer att stärka utbudet av möjligheter för människor att stärka sig själv. Samtidigt ligger alltid ansvaret hos den enskilde att rusta sig för ett arbete. Ingen får ett jobb idag. Det måste erhållas i tuff konkurrens. Vi fortsätter också att utveckla skolan för barn och unga. Gymnasieskolan ges större fokus i kombination med ökat ansvar för att leva upp till målet om att de allra flesta unga ska ha en fullgjord utbildning. Detta i vetskap om att risken för arbetslöshet minskar radikalt med en gymnasieutbildning. Allt för många unga saknar gymnasieutbildning och de kommer inte vidare i samhället. Dessa måste fångas upp erbjudas alternativ. På samma sätt är möjligheten till feriejobb oerhört viktigt för möjligheten till jobb senare i livet. Vi ökar därför den satsningen ytterligare från junibeslutet. Skolresultaten i grundskolan ska också fortsätta förbättras samtidigt som förskolans grupper ska bli mindre. Eskilstunas resurser till skolan ligger i linje med jämförbara kommuner. Resultaten är snart där likaså. Men det krävs ändå ett fortsatt fokus på hela skolan om vi ska lyckas med att varje ungdom klarar skolans alla delar. Vi stärker också det sociala arbetet, inte minst runt barn och unga. Samhällsutvecklingen är oroväckande. Allt för många unga hamnar i missbruk, inte sällan i kombination med psykisk ohälsa. Tidiga och verkningsfulla insatser krävs. Vi stärker därför fokus på detta från majoritetens sida i syfte att jobba mer med förebyggande insatser i hopp om att minska konsekvenserna senare i livet för många. Det krävs att hela kommunen och det civila samhället samverkar. Skolan, fritiden och de sociala insatserna är alla av stor betydelse. Föräldrarnas roll lika så. Ungdomstiden är en av de härligaste tiderna i livet men kan också vara en av de svåraste tiderna, vi vet att många flickor har en psykisk ohälsa och många

9 5 flickor deltar inte heller i några fritidsaktiviteter. Vi vill därför satsa på mer öppethållande på fritidsgårdarna med särskilt riktade aktiviteter för flickor Vi vet också att en lyckad skolgång är ett skydd mot social utsatthet och risk för att komma i kontakt med kriminalitet. Vi inför även ett arbetslag av fältassistenter som ska finnas på plats på vardagar, kvällar och helger i olika delar av Eskilstuna och finnas som en trygghet för ungdomar i syfte att bygga relationer med ungdomar och tidigt ingripa och förebygga sociala problem. På samma sätt är det hållbara samhället endast möjligt i ett kunskapssamhälle. För att veta och förstå hur människans agerande påverkar inte bara oss själva utan också djur och natur så krävs kunskaper. Det handlar om moral, att ta ansvar för dem som kommer efter oss, men det är också nödvändigt av andra skäl. Det mesta av förutsättningarna för människan på jorden kommer av att vi kan dra nytta av naturens resurser. Men om vi gör det på ett ohållbart sätt så förbrukar vi den möjligheten för kommande generationer. Eskilstuna ska vara en kommun som tar sitt moraliska ansvar. Som går före, också här. Det kommer att kräva satsningar på energisystem såväl som på hur vi väljer att resa kollektivt. Inte minst då transportsektorn har stor påverkan på våra utsläpp. Det betyder också att vi måste arbeta annorlunda med hur vi producerar det vi äter. Vi vill att Eskilstuna ska utvecklas inom matnäringarna. Det finns goda förutsättningar att skapa lokala jobb samtidigt som vi tar hållbart ansvar. För att må bra som människor måste vi trivas i vår omgivning. Vi måste känna att de miljöer vi vistas i är trygga och vackra. Att våra hus är hållbara och tillgängliga. Att det byggs nya bostäder. Att parker och vatten är rent och tillgängligt. Att våra offentliga miljöer är säkra och omhändertagna. Det handlar om framkomlighet, tillgänglighet och funktion. Fungerande kollektivtrafik, cykelbanor och trafiknät. En attraktiv stad och landsbygd således. Majoriteten stärker engagemanget för Eskilstunas landsbygd. Vi inrättar en särskild budget för investeringar på landsbygden och vi skapar ett landsbygdsråd. Vi menar att stad och land är viktiga för varandra och för att hela Eskilstuna ska utvecklas. För att kunna fortsätta utveckla Eskilstuna krävs att vi håller ordning i ekonomin. Majoriteten är stolt över att vi kan tillföra verksamheterna full kompensation för löner och inflation. Långt ifrån alla kommuner kan det. Samtidigt håller vi ett effektiviseringstryck om 0,6 procent. En blygsam nivå i relation till många andra kommuner. Men det skapas förutsättningar att prioritera de delar vi lyft fram i denna budget. Utöver det förstärks välfärden med över 100 miljoner kronor i kompensation för demografi. Tack vare att kommunen växer och vi blir fler som delar på utgifterna kan cirka 50 miljoner kronor ytterligare tillföras direkt till välfärden, vilket är extremt starkt. Något många av de krympande kommunerna inte klarar. Vi mäktar med att ha ett resultat, en reserv, på 110 miljoner kronor eller 2 procent i överskott av skatter och statsbidrag, samtidigt som vi detta år åter kan justera ned skatten med 5 öre. Också detta tack vare att vi blir allt fler som delar på kostnaderna. Det ger också en reserv för framtiden när vi ser ökade behov inom inte minst äldreomsorgen. Vi kan även hålla kvar vid alla de satsningar på äldreomsorg, skola och välfärd vi gick till val på i juni. Vi bygger istället ut satsningarna och börjar beta av vårt valmanifest med denna komplettering. Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet sätter ortens utveckling och välfärden främst och vi kan göra det genom att vi har ordning på ekonomin och att våra medarbetare sköter sin verksamhet så oerhört väl. Eskilstuna kommun ska vara en välskött kommun i alla avseenden.

10 6 Nu möter vi en ny mandatperiod som majoritet. Vi är oerhört tacksamma för det förtroendet. Det är inte i många kommuner det råder tydliga förhållanden mellan de traditionella blocken efter valet som varit. Men i Eskilstuna är det så. Det förhindrar dock inte bredare samarbete. Från majoritetens sida vill vi samarbeta brett om kommunens utmaningar. Det är fler jobb, högre utbildning, social hållbarhet, ekologisk uthållighet och attraktiv stads och landsbygd som är i fokus för oss. Vi menar att det är dessa frågor eskilstunaborna önskat se prioriteras, och vi har tagit detta besked på allvar. Som grund för att klara detta skapar vi kunskapslinjen och stärker det sociala arbetet kraftfullt. De partier som delar bilden av Eskilstunas utmaningar och möjligheter är välkomna att stötta våra förslag samtidigt som vi är villiga att lyssna till såväl medborgare som övriga partier om hur vi bäst tar Eskilstuna framåt. Jimmy Jansson Magnus Johansson Maria Chergui Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet

11 7 Komplettering av åtaganden Åtagandena beskrivs utifrån de två perspektiven hållbar utveckling med dess övergripande processer och effektiv organisation och dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. 4-åriga strategiska mål för hållbar utveckling De 4-åriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Nuvarande fyra strategiska mål ligger fast och kompletteras med ett nytt mål för den kommande mandatperioden. Det nya kompletterande målet är Social hållbarhet. Dessutom breddas det tidigare målet Attraktiv stad till Attraktiv stad och landsbygd. De 4-åriga Strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Ekologisk uthållighet och Fler jobb ligger fast enligt tidigare. För dessa förstärks dock inriktning och en högre ambitionsnivå. Den fyraåriga Strategiska inriktningen med definiering av inriktningen på de nu fem strategiska mål och indikatorer slås fast i juni Effektiv organisation Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS kommunstyrelsen AVN arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden FGN förskole- och grundskolenämnden

12 8 GN gymnasienämnden KFN kultur-och fritidsnämnden MRN miljö-och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden ÖFN överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB TFAST Torshälla Fastighets AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) PZ Parken Zoo i Eskilstuna AB BAD Eskilstuna Bad AB DET Destination Eskilstuna AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer.

13 9 Hållbar utveckling Övergripande processer Att värna demokrati Förstärka samverkan mellan förvaltningar genom att ta fram en samverkansmodell, exempelvis SSPF-konceptet, kring hur vi motverkar droganvändning, drogförsäljning, doping samt nyrekrytering till kriminalitet och organiserad brottslighet. (KS) Social hållbarhet Kommunstyrelsen ska samordna och vidareutveckla arbetet med jämlik och jämställd hälsa utifrån SKLs rekommendationer för jämlik hälsa, samt utveckla arbetet med att analysera hur kommunens verksamheter bidrar till utvecklingen av jämlik och jämställd hälsa. (KS) Social hållbarhet Eskilstuna vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeprocess av visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare under (KS) Attraktiv stad och landsbygd En handlingsplan för ökad tillgänglighet tas fram under Planen framtas i bred samverkan, behandlar olika aspekter av tillgänglighet och utgår från antidiskriminering enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Utveckla och förenkla information utifrån språk och kultur i enlighet med interkulturella strategin. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av utbildning Under läsåret 2015/2016 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2015 till vårterminen Meritmedelvärdet för åk 9 på enheten ska vara minst 10 poäng högre vt 2016 jämfört vt Jämställdhet och lust att lära ska vara centralt i arbetet. (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andel elever som når målen i NP totalt vt 2016 ska ha ökat jämfört enhetens utgångsvärde vt (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vt Andel elever i åk 9 på enheten som uppnått minst godkänt i 16 ämnen ska öka med 5 procent mellan vt 2015 och vt (FGN, TSN) Höjd utbildningsnivå

14 10 Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, FGN, TSN, KS) Höjd utbildningsnivå Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (GN, AVN, KFN, SN, VON) Höjd utbildningsnivå Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Samtliga biståndsinsatser som rör barn och unga, flickor och pojkar i förskole- och skolålder ska fokusera på att understödja en fungerande skolgång. De mest utsatta barnen ska ges förutsättningar att fullfölja sin skolgång. (SN, TSN) Höjd utbildningsnivå / Social hållbarhet Ta fram ett åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera de kvinnor och män 20 till 25 år som inte arbetar eller utbildar sig. (AVN, SN, TSN, VON) Social hållbarhet Brukarna ska vara nöjda på vård- och omsorgsboenden, NKI ska för varje enhet ligga minst i nivå med rikssnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Kontinuitet i hemtjänsten. För varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar ska inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom framtagande av en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol,droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN) Social hållbarhet Utveckla ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld). Nämnden ska under 2015 fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. (KS, SN, TSN) Social hållbarhet Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet

15 11 samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd, Ekologisk uthållighet, Social hållbarhet Arbetet med kretsloppsparken och cirkulär ekonomi ska tydliggöras och förstärkas. ( KS, FGN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, PZ, MSP, DET) Ekologisk uthållighet Etablering och genomförande av Ecofriends för barn och elever i Eskilstunas skolor. (PZ, KS, FGN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, DET) Ekologisk uthållighet Genomföra förstudie, skapa förutsättningar för samt förbereda organisering som möjliggör införande av en modern spårburen kollektivtrafik i staden. (KS, SBN) Ekologisk uthållighet/attraktiv stad och landsbygd Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN) Attraktiv stad och landsbygd Minst 300 bostäder ska byggas årligen. För 2015 planerar Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter att färdigställa 101 lgh samt att påbörja uppförandet av 130 lägenheter. Strategi för ägande av strategisk mark för bostadsbyggande ska uppdateras samt planläget för bostäder ska uppdateras för att säkerställa att tillräcklig tillgång på planlagd mark för bostäder finns. (KS, SBN, KFAST, TFAST) Attraktiv stad och landsbygd Energieffektivisering genomförs genom att förbereda och påbörja EPC-projekt för energieffektivisering samt genomförande av en kampanj inriktad på energieffektivt beteende i hela organisationen under Investeringar om 20 miljoner kronor 2015 samt 260 miljoner kronor (KS, KFAST, TFAST) Ekologisk uthållighet Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. (MRN) Attraktiv stad och landsbygd Att främja näringsliv och arbete Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet. (AVN) Fler jobb 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter under (AVN, alla nämnder och bolag) Fler jobb

16 12 Under sommaren 2015 erbjuds 600 feriepraktikplatser till ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder) Fler jobb 50 personer med biståndsbeslut om dagligverksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen (VON, alla nämnder och bolag) Fler jobb Under 2015 kartläggs vilka mathantverks företag som finns i kommunen och tillsammans med dem genomförs analyser som visar vilka behov som finns i företagen och hur de kan stärkas. (KS, MSP) Fler jobb/ekologisk uthållighet Mathantverk ska främjas inom offentlig och privat sektor genom att arrangera evenemanget "Framtidens Matlagning" under april (KS, FGN, GN, VON, TSN, DET) Fler jobb/ekologisk uthållighet Ett kompetenscentrum för den hållbara offentliga måltiden inrättas och kravcertifieringen av alla kök och resturanger genomförs. (KS, MSP) Fler jobb/ekologisk uthållighet Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Under 2015 ska minst tre välfärdsteknologiska lösningar för alternativt utförande av biståndsinsatser införas. (VON, TSN) Kvalitet Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Kvalitet Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med 7000 besökare varav 2600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam kostorganisation (KS, VON, FGN, TSN) Kvalitet Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Varumärkesplattform för kommunkoncernen utarbetas och omsätts i aktiviteter för organisationen. (KS) Kvalitet

17 13 Medarbetare Införa rätten till önskad sysselsättningsgrad från och med januari 2015 för anställda inom kommunals avtalsområde inom vuxenförvaltningen. Arbetet med att få bort ofrivilliga delade turer ska utredas. (VON, TSN) Attraktiv arbetsgivare Under 2015 ska varje nämnd planera för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) Attraktiv arbetsgivare Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Etablera beslutsstöd och införa Styrkort, Inköpsrapport på alla organisationsnivåer samt Vård- och Omsorgsrapport i omsorgen. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Organisera gemensam kompetens för ansökningar av bidrag och stöd från regionala, statliga och EU-medel. (KS) Stabil ekonomi Utarbeta ett samlat koncept som säkrar att inventarier som ej används i kommunkoncernen synliggörs för att möjligöra nyanvändning i hela organisationen. Allt i syfte att tillvarata ekonomiska resurser för att stärka såväl kvalitet, ekonomi som miljö. (KS, AVN) Stabil ekonomi Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag) Stabil ekonomi

18 14 Ekonomisk plan Samhällsekonomisk utveckling En återhämtning i konjunkturen förväntas under kommande år. Riskerna har dock ökat för en svagare utveckling i omvärlden, främst på grund av ökade oroligheter. Hos Sveriges viktigaste exportländer inom euroområdet väntas mindre uppgångar, medan återhämtningen i andra delar av världen ser bättre ut. Den tidigare ljusa beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen har dämpats något. För 2015 bedöms tillväxtprognosen bli svagare än vad man tidigare hoppats på. Arbetslösheten minskar gradvis från dagens höga nivåer. Under den närmaste planeringsperioden bedöms den att ligga på cirka 8 procent för att falla till drygt 6 procent Inflationen har varit låg under det senaste året och kommer troligen att fortsätta vara det under det närmaste året. På sikt väntas inflationen att öka i takt med att resursutnyttjandet ökar. Den internationella efterfrågan bedöms ändå växa i en relativt hög takt vilket skapar förutsättningar för en jämförelsevis hög BNP-tillväxt i Sverige Utvecklingen i Eskilstuna Under år 2013 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 964 personer. Under det första halvåret år 2014 ökade antalet invånare med 724 personer. Invandringsöverskottet svarade för 530 personer. Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från september 2013 till september 2014 med 143 personer. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16-64 år) är därmed 13,7 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,8 procent. Särskilt hög är arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) och utrikes födda, där andelarna uppgår till 24,3 respektive 33,3 procent. Motsvarande uppgifter för riket är 15,2 respektive 20,7 procent. För Eskilstuna står kvinnor för hela minskningen av arbetslösheten medan männens arbetslöshet ligger på konstant nivå. Den korta arbetslösheten har sjunkit medan de som varit arbetslösa i mer än två år har ökat något. Ekonomiskt läge 2014 Kommunens ekonomi är fortfarande stabil men resultatnivån ligger på lägre nivå än föregående år. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 89 miljoner kronor vilket innebär att vi uppnår årets mål och utgör 0,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 procent. Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 39 miljoner kronor. I princip hela underskottet förklaras av negativa kostnadsavvikelser för försörjningsstöd som inte viker i planerad takt samt vårdkostnader för barn och unga. De kommunala bolagen prognostiserar ett starkt resultat på 104 miljoner kronor. Det är fyra av sex bolag som har en ekonomi i balans. Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKLs bedömning i okt 2014 är att skatteunderlaget ökar med 3,5 procent under 2014 och med 4,8 procent för Totalt för perioden 2013 till 2017 räknar SKL med en ökningstakt på 24,4

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer