Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand"

Transkript

1

2 Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand

3 PilA KTISK yäg LEONTNG H ÄSTAFVELN AF REINHOLD VON ESSEN II' KI"S(;[,. 1..\l'l)') IIIII K~-,\K.ltn:I!l~N 1I~:I,i;)\,\1I I'HI~~I(H1t"l' ANDRA OFORÄ:"])I!Al)E ltpl't.aoa);' STOCKHOI.U I'.\ SORSTr.VT.k BÖSERS PÖRI.AG

4 STQCKHOUl lo."1g n.",.ol. IOOI<T1ITCll:UJIlT. 1". A. XOIlln'1<'>T.&:.Ölf

5 l. Om bildande af raser. Hästen hal' fullllits på vål' jonl långt tillbaka i urtiden. Fossila skelett af hästar hafva anträffats, utvisande, att sådana lefvat samtidigt med mammut djuret, uroxen, rinoceros samt flera numera utdöda eller änllu kvarlef\"unue djurarter. Vid h\'ad tid hästen först blifvit använd som h\l~djlll' kan ej hi storiskt påvisas. De äldsta data härom hämtas från Egypten, där hästar begagnades till krigsbruk vid tiden för israeliternas tåg dtll'ifrån, således 1500 ål' föi'e Kristi fildelse. UlHlet' tidernas lopp hafva en mängd olika typer uppstatt af detta vårt dyrbaraste husdjur, beroende på dc skiftande ful'hållandell, under hvilka!jåstarna 1Jå olika delal' af jordklotet nppviixt. JOl'limån, ldimat och däraf beroende växters beskaffenhet samt dejl olika anvllndllillg, hästen fatt, harva utöfvat af gurall(le inflytulide på bildanuet af halls former samt hans egenskaper föl' öfl'igt. Där på ett större område med likartade ofvannämnda förhållalldell ulhler en liillgre följd af ge llerationer hh,i'ital' blifvit uppföuda utan inblandning af afvelsdjnr utifråjl samt af befolkuingen ullviimits alltjämt till samma slags arbete, uppstår stor likhet mellan individerna i afseende å utseellje och YissA. X"/,,,", ".e,,

6 1nlt/u/, K"r",.i~!J OM nti,dand}, AF HAf:,IUI. karskteristi~ka egenskaper, jämte det att utseende och egenskaper f'orblifva fol.ig lika 8111ktled efter släktled. Dill' bilda8 då en ras, Under sådana f'örljållanden bildade raser benämna. vi llaturrascr. Men i tidernas löngd och i jämbredd med alltmer ntvecklade knltllr- och lalldtbl'liksförhållanden finnas natul'i'<lsel'lla ej allestädes motsvara de mångfahliga fordringar på hästen, som förändrade förhällanden medfort. Med förstand och energi begåfvade npprörlare hafva då på sina ställen lyckats ombilda Ilatlll'rasema och dana nya raser med andra och "ärdefllllare egenskaper: kulturj'8.sel'. För uppndende af sädflnt mål fil1llfls tva. vägar. Man kall bland befintliga individer afell förhandenvarande naturlig ras utvälja dem, som närmelse"is likna dcn typ, man efterstriifvar att frambringa. Bland dcssas afkomlingar utväljer man vidare de bästa och fortfar på sådant sätt, till dess man uppnått det efterstrlifvade m:llet. Detta förfaringssätt benämnes ilhl.fvel i vidsträckt bemllrkelse. Det inses hitt, att en rundlig tid måste ätgå, innan man på denna väg hunnit ffi fram det man önskar, Med mindre husdjur, såsom far och!'lvin, går det fortare, l'lläl' de äro vida tidigare afvelsfiirdiga. En annan nb'äg finnes att bilda ku!turraser, och det är den som vanligen begagnas, nämligen korsning. :Man skaffar sig handjur af annan ms, som tir i besittning af egenskaper, hvilka saknas hos den f'orefintliga I'a",en, men hvilka man ön!lkal' bibringa den, Genom parning af dessa handjur mcd JIOlHljnr af gamla ruseh f'lh mun Los afkomman till en "ihs gl'8.d in de egells;kaper, man åsyftar, ):Il fortfar man fltt Rnlita handjur af den främmrnde"

7 O~[ nn.daxdb Ar IIAl'EH.. 5 rasen, till dess man uppnått det day/lade målet, nilmligell att hos de aalunda fl'amhragta korsnings Iwodnkterna hnf\'a inplantat de efterstrllf\'ade typi...ka egenskaperna, Härefter söker man bibehålla och bet"flta det nmna resultatet genom all vändande af badt> han hondjur af den nybildade rasen; iuai\'cl i trängl'e bemärkel!!'e, ~Ian kommer då i de f1e8ta fall att till en böljan sammanpara djur, som äro siuliemellan besläktade, SJäktskapsaf,'el har den fördel, att den fortare hos afkommun befaster de egenskaper, som karakterillera den nybildade rasen. Of\'ergår Illan till familjeafvel, iii',"el'kall sa myeket säkrare. Med familj fol'strs afkomlingar af ell och.':'ltmma stammorier. Gäl' man linda till.incestaf\ eh, eller paruillg af närmaste blodsförvllnter med hvarandra: foriildrar med bat"ll, ellcl' helsysl(qll sim; emellan, sa betryggas föl'h!'fning af egensimpel' än mem. fnoestafvel är dock ej tillrådlig IOlrHlt äll 1l111lalllagsvis, och då ej me I' illl ell gäng, e1lel' (la sin höjd i två led. Den ledel' nilmligcn lätt till forfinad benbyggnad och, Iiingrc t<li tl"att, till ofr'likt "am het,!,lom cl'fal'cnheten "isat, Sluktskapsafveloch äfven familjeaf\'t'1. dock båda måttligt och med omdöme anlitade, 11.1'0 dul'emot goda medel föl' rasegenskapernas befästande. Om ell stam böljar gå tillbaka i egenskaper, kan man en eller annan gäng anvullda handjur fnln annan stam af samma ras; dettu kallas blodllljpfriskning. Vid all af\'el. mell i synnerhet vid "Jäktskapsafvel, mäste ihagkommll-s, att ej blott goda egelllokapel' mell il.f\'cn fel gå i arf. Slriillflt IIITrll af afl'd,~djll" HI' <Iäd'ur ett oundgängligt villkur föl' att lfr~..f.6</e-'ft "igl.

8 O~I D1r.rH:"VE.U' HAH:lt, lll'l)1111 ett godt resultat och föra stammen framåt i ntveckling. Hvad nll är sagdt om bildande af knltun{l.~('t gäller ll.f"ell om förädling af redan bildade kulturra~el' till större fullkomlighet, ViI! hiidande eller forblittrillg af raser Hl' af högsta vikt at.t IIhulja ofvelsdjuren ej blott på gnllld af yttre formel' utan ufven och lika mycket pa grund af genom arbete bevisade egenskapel', styi'ka, snabbhet, sundhet Ul_ III_ Där ej af\'eln grundar l'ig på UI'vul efter såtlanr grunder, kommer rasen icke att g fl'aro:'!.t utan t\'ärt om tillbaka, 1iJ., Hur läng tid man kan beböfva fllr att genom I".~d korsning hillla en ny ras, beror på, huru\,ida de buda raserna,!:lom skola sammallsmältag, iiro hvarandra snarlika eller ej, samt om man lyckas finna djlll' Illed stol' föl'iirfningsföl'llläga, äf'vcnsom Olll den Ilsyftade typen mycket nhrmrr sig dell ('na rascii. l lyckligt fall kullna tl'e a. fym generationer '-HI'R nog. Atlllal~ iinda till tio, hval'cfter den rasen, från hvilken handjur tagits, fatt sådan öfvcrhand, att toga återstår af den andra rasens blod. Idr Äfvcn kliiturraserna röna inflytande afjordmån '~~7~,,~foch klimat, I Arabien och på. UngeJ'lIs slätter, dä!'..,.., det sällan regnar, blif\'a "äxtel'lla, af hvilka hästen hämtar sill nål'ing, mindre saftiga men rika på närillgs~\nlllen i föga voluminös form, tjänliga att dana hiistill' med liltt kroppsuj'ggnad och stol- enorgi, torra, mel! fast eellvilfnad 0011 dllrigcllom bildade hårda muskler samt med god andhumtningsföl'mäga. Stora, tunga draghästar skulle ej diir med tordel kunna uppfödas. Des!!a fostras bil'lt på låglstnda marker med rik,'egetation af saftiga gräs och andra

9 0.\1 ntldasde.h RASER. 7 föl' husten tjänliga fodermedel, åstadkomna af frukthal' jordmån och fuktigt klimat. De saftiga näringsmedlen gifvq åt alla kroppens ('eller större volym och mera vattenhalt, &1 att musklerna, danade af f'adan celhiifllad, blifva fylliga men af lös beskaffenhet. benstommen grof och hela hä~ten stor och grof men h\"[ul man kallar J)'lllfatisk: mer eller mindre svampaktig i kroppen och at' ett flegmatiskt temperament. Sädana hakter finnas mest vid hafskuster. På trakter af mcllansort kunna hästar af dc Hestll slag nppfudns. på, de höglunda markerna blif\'b. de likväl torrare och llårdarp än pil. jämförelsevis mera låglända. Pä. sumpiga, med starrgräs beviixta marker ltfvensom på. steril salhljord af of'!:llktbal' beskaffenhet kunna ej goda hästar uppfödas. Hästar. öf\'erflyttade frän ett land till ett aunat, fri. ofta förändrade former genom inflytandet af det nya landets klimat, jordmån etc. Ju äldre rasen UI', dess mindre röner han inflytande af förändrade förhållanden. Engelska fullblorlshästen minst. De stora l/l.gll\ndshästsl"nl\ kunna svårligen bil)ehålla. sina former, om de blifvit flyttade till an Ilat slags mark Un där de uppföjts. Men ej blott klimat och jordmån spela en stor 1'011 vid danande af hä.stslag och rnser, utan äfven hltl!tens användande lii,h uppfödning. Uti. Ilästen använder blott till att i skridt draga tunga iafls, tagas hoppens organer allnat sätt i 81lf'pråk. än dl\. det gällel' rörelse i snabbt lopp, och fort.satt bruk i generationer i ena eller andra riktnitigen förlänar kroppsformel' af tullg ellp!, lätt be~katt'ellhet,hilka gå i arr.

10 8 Slittet. på h"ilket hästen är uppfödd, är i nu ifrllga"arande hänseende af "ikt äf"cll det. Hästar, som fratl Hin fiirsta ungdom fått ga ute i fl'jhet stölte del af året samt hållits till kraftig rörelse i snahllt lopp, hos hvilka. Utlllle~viixljllgell fortgatt. snabbare och mera oafbl'litet, få fasta lhllsklel', go(\ andhämtning Sl\lllt frisk och sund k,'oppsbeskaflimhet, god fodersmältning och i det hela god konstitution. Hos harje organiskt "äsen fortgar ell oupphörlig växling!tf de ämnen. \I\'ul'aforganismen består. Ar kroppen i hvila och overksamhet, skel' Umnes\'Uxlingen långsamt, Humena blifvlt liksom förlegade, 0('11 muskler, senor m. m. blifvll slappare. Vid rtlj"else och hoppsl\nstrilngnillg tiiil'cmot förbrukas Hnmena fortare och ersättas med nyn af frisk beskaffenhet, 80m bilda fasta muskler samt kraftiga organer i allmänhet. Om hasten under!lin uppväxttid hallits inne i stallet största del af året, kan ej fl.jrväntall aullat än att muskler, senor oeh ligamentei' blif'"a miudre kraftiga och hiisten i det hela hvarkell sund eller uthållig. Äfvell utfotirillgcns IlICZ' eller milldl'e rikliga bcskafl'enllct utöfval' illhytande, SI"illtfölhla hästar utveckla fo:ig ej fördelaktigt..man må Jmfm hingstar och stoll af den bastu ras; om lilan ej fortfarande gör strilngt urval af af"elsdjul' samt ej 8öljel' for att lie, mell i S,Yllnel' het efter dem fallna t1llgl1iistal', få åtnjuta god om \'ardlhhi, tillräcklig rörelse i fria luften samt godt och passllllde fodel' i tillräcklig mängd, så går rasen snart tillbaka släktled eftcz' släl\tlcd. Natnrell göl' fölungen, uppfödaren hästcll», säger ett ordspråk. Dc ärftliga cgcliskupcl'lla öf\'el'gä från led till led blott såsom anlag; om de skola blifva ut,-eeklade

11 till hvad de kunna blifva, beror mest på. uppfödal'ells ätgiirdel'. Natul'l'userllfl. föl'svinna mcr och llier i alla län- Varmder. KnltulTascl'l1a taga öfw'l'hand i jämbredel med ;/;;1.;:;;. det alltmcr ökade behof\ et. afsp<'cjejla hästtyper föl' blqd;!!" :;peciella iiudamål, som den stigande kulturen begär., am. Hästafveln hal' hiil'igenom tagit två hnfvllehikt ningal': doll ena afseende utbildning af hiistur mod ut,hållighet i snabbt lopp under ryttare eller f/jr vagn, den andra af häst~\l', liimpliga att draga tllllga lass. l sina båda iindpunkter betecknas dessa rikt ulngal' il enll sidall af den engelska fullblodshästen och dell orientaliska hästen; å andra sidan af den stora engelska lassljiif:.ten, den belgiska låglands- MatCH m, fl. lijall har for de båda olika slagen antagit belliimjlingal'tla n'armblocliga~ och.kall blodiga" benälllningar, som lära vara uppfunna i Amcrika och llll vnnllit burskap i det hippologif:.ka!:l]ll'åkbrnket, Att beniimllingarlla ej ha något attgöra lllctl blodets temperatnr är kanske öfvedlödigt att Ollltliimlll.\. Denna ii[' hos alla ft'iska hästar lika. Mell jämte \'ul'jnulodiga och kallblodiga finnu,,; i alla IUndcr hll~tal', som ej kunlla hänföras linder nogotdera af ofvalluämnda båda slug; Je utgöra ett mellanslag utan bestämda l'asteeken och biiiia måll gcnstiides ell stor del af befintliga hästar. :En tysk hippolog benämncr dem ~ljumblodiga~. Hos oss finnes numcra ej någon naturrus utom dc små Ölands och Gotlundsponies. Någon inhemsk kultlll'l'as hal' mall ej heller hört omtalas. JämtlandshästelI tordc knappast knjllla göra anspråk på att utgöra någon slirskild ras, om han också har vissa l,araktel'isti,,;b, källl1etec1,ell. Enskilda stam- f'tm,mi<m<id i S"";9~

12 0:11 IHLIH.XI)l!; A~' RA8EK. mar haf\'a väl fullnits och finnas ännu där och Iwar i olika delar af landet. men hafva \'anligen under tidernas lopp nral'tat och för,,;nlnnit genom f'ör mycken ~liikt:<lm.p~af\ el elle\' genom uppblandning, hvurelllot nya pli!lndra orter Ilppstfttt. Allt.'lerlan femtonhundratalet ha tid efter aunan hit införts hingstar och ston från utlandet af varm blodigt slag, pa selh\ste tiden nästan uteslut<'\llde engelskt fullblod eller half'blod. Efter dem hafva vi nu en mängd hiistar, hvilka. om de ochä ej kunna säga.'! utgöra. en ras, dock ieke äro I"llslöSll ljum blodillgan utan representera den öfver större delen af dcil civiliserade viirljen nllmii1mr halfhlodstypen, som i,.ina. indiviulicllaexemp[l\l' visserligen llppvisar olikheter i storlek och form till "iss grad, men hilkcn dock hal' vissa gemensamma karakteristiska egenskaper och kil.lllletecken. På!lAgra ställen i utlandet hafm bildats särilkijda typer ehel', om mall så \'ill, raser af haltblodshll.star. såsom i Hannover och Osf,preusen. Troligt lir ej, att vi här i vårt lam.! knllllu få utbildad någon gemensam typ föt, e11 svensk hnlfblodshiist, ty vårt land äl' allttör lit sträckt, och ingenstädes bedl'ifves halfblodsafvel så uteslutande, att gemensamt arbete mellan nppfödal'ue på en viss, större eller mindre trakt kan förmodas komma att äga rum. Vära halfblo<h'!hrstar kunna (lock vara, ocll än Iller blifvr, goda och Rm i!.ndbarr i alla fall..enskilda stalllmal' komma tunnodligen I1U som fön' att fortfflrande utbildas. :Med»half blod, menas i det hi}lpologisl\l:t språkbruket ej blot.t för:'ita korsningspl'odukten mellan fullblod och icke fullblod. utan alla från engelskt eller orientaliskt fullblod härstammande hästar, de må IIU hafva 3 4,7 8.

13 O~l IlILllASDE Al' llaseh.. 11 l5!j6 blod o. s. v., allt intill så nära fnllblod som möjligt, utan att dock vara det. Under de senaste årtiondena ha gjorts ansatser till bildande af kallblodiga raser. Som bekflilt hafva liingstar och stoll blifvit illföl'l.la afardellller-. Clydesdales-, rercheron-, I{,inggumc och Shire-Ilästar, af hvilka de två för,c:tllämihla vunnit mestaspridnillgen och blifvit omtyckta. De genom korsnijlg mellan hillgstar af dessa raser och ttimligen grofva ston af inhemskt Jandtslag frambl'agta hästar hafva visat sig gfl.l1ska användbftra som arbetshästar äf\'ensom för vagn med ej alltföl' stora anspråk på sl1abbllct, Man bör genom fortsatt korslling kunna åstadkomma inhemska kallblodiga raser. Dessa komma väl ej att alldeles likna de utliindska stamföräldrarne, utan komma att få i vis>; mån föriindrade formel' genom inflytalldct uf jordmån m. m. där, hvarest de komma att np})\"iixa, men blifva därigenom icke mindre passande föl' OSi"..l\'fan böl' ej ens eftel'stl'ilfvfl att, öfvel'allt fl'ambl'inga samma stol'1ek och gl'of!ek som hos den lltläl](],;im stammen. På sina ställen torde en lättare mellanf:.ol't bl it'va mest anvä.ndbar och SÄljbar, l detta fall afbryter lilun tidigare kol'sllillgcn merl hingstar af rent blod och öfvergår till ftllvrndande af hingstalo af llalti'fl..';ell. Det, som mest hindrar framgållgsrikt bildande af raser i ifrågavarande fall, är svårigheten HU åstad kolllma enig sam\"erkall mellan hhstnppfödare i ett stön't" eller minut'e distrikt, llvilka \'issel'1igcn i Jet hela. vilja nppföda hästar af en ras, t. ex. Al'de11l1er hilstur, mell med det rillga sinne föl' och llppsl,attande af vilrdet af typiska former, som ännu kal'akteriserar större delen af hästnppfödare, samt under

14 Ii 0)1 IHLDASm: AF RASEn, intryck af det vankelmod, som vidlåder dem. icke tveka att. sedan de en tid hållit pa med bildande af en sådan ra8, byta om och anlita hingst af helt annan ra,; och därefter mahällda en tredje och sälulhla mot A.rbeta rnsbildlling i stället för att befl'ämja dell. Vel'k~<\lnmaste, mig bekanta medlet att å~tat.lkomma godt resultat är att bilda föreningar. hvilkas medlemmar förbinda sig att till sina ston af hnlfras eller h('iras af kallblodigt slag endast använda hillgsbu af samma ras. Kan det åstadkommas att, där sådana föreningal' bildats, tillika träfl'a åtgärder 1'"01' att hilldra, det hingstar af andra l'aser Uål' upp träda, Hl' det af stol' nytta, ty i föreningen får lllall måhunda icke ill alla stoägal'e i trakten i fråga, Att hälla g1'ofva Ilingstar af omtyckta r88e1' ii!' en god ami!', flom lockar mången, hilken frilgar foga efter, om den hingst, hall lyckats komma öfver, passar till stostammen i tmkten eller ej. Bildande af for. eningar och aflhiliande af olämpliga hingstar!il' en ganska svår uppgift, men om~jligt är ej att ga i lantl diil'med. Blida dessa åtgärdel' liro på mlgm stiillcn åvägabragta, mållända på flera, och böra mana till efterrujjd. Exempel fl'ull utlandet \"isa till (yllest, att hustupplodning id kali med framgång endast där lippfodal'lle förstå att bilda och taga vara på t,ner, d. ". 8. stammar eller raser af sårlan beskaffenhet, som liro af praktiskt god kropl)sbyggna<1 och för konsumenterna begärliga. I England, där hästupp föual'llc hullnit oiinoligt långt framför flertalet af våra i insikter och erfarenhet, uppfödas en mängd olika slags hästal', JUen!'ascrna hållas rena, och man rör ej ihop dem.

15 OM AFvF.I,<:RrKT:srXI1AR. 13 Den norska hiisten bar af ålder anyändts i bruksdistrikt i mellersta ocb norra Sverige. vare sig hel- eller llajfl'8s. Han är oör"erträffiig till det arbete, han hhl' hal' att utföra:,-id timmel'utdl'ifnillg i ohlmlig mark Ramt forsling af malm ochjill'n m, m" genom sin i form. Ilande till storlekeli Unsenliga styrka, f'in vighet, f6rllöjsamhet och oömma, här<lade konstitntioll. UpprppRde för"ök att använda norska hästar till korsning med ston pr slättlandet hafva ej ledt till gynnsamma rpsultat i jullgden. Efter en eller annan genf'l'ation \'n1' den IlOI'$ka typen f6rsnlllnen. J[imtlandshästen anses hafva norsk llltrkomst till en del, men har blifvit större på. de yppiga betp1la i Jumtland. Om honom gäller äf\'en hvad ofvan "agt" om den nor"ka husten. u. Om afvelsriktningar. Ur stnt<:ekollomil'lk synpunkt är det önsk"ärdt, G(W/" att, Olll behöf"a.~, ma inom landet uppfödas. Sär"kildt är.''"9''''' det f01' staten viktigt, att de roi' bären erforderliga lliistnl'fi:\ mo. inom lalh]et kunna. an!lkaff'as. God iii' h\'ulje afvclsriktlling, som hal' till mill a.tt af flå got! beskaffenhet, som möjligt fl'nmbringn miiiligt. alla slags hilstal', som i {'tt land ""',<S",,"f, 01 u~..,. 111lfttal' af slag, som äro föl' la.ndet behöfliga och gagneliga, "amt att yttpl'lignre förbättra och full od

16 14 0.\[ AF\'nSKIKTNIXOAR. komna den ras, som är af\'ellls föremal. liindre goda eller daliga af\'el~riktnillgar,!n'ilka icke uppfylla ett sådant ilmlamal, kllllllll. vara af tltskilliga slag, lllell p;å i allmllnhet ut ifl'ån att till afve] 811 v{lucla med fel behhftade djur eller sål.ialla, som Horo föl' fina och klena, eller, 011I gl'of,'a, dock slappa och veka, eller att söka skalla en ny ras genom sam manparning af raser, som ej lata forens sig. eller att utan mal och plan sammanpara ston af en viss ras med hingstar af än en I'&S, än en allnan och därpå en tredje och sa fortfara. så att ra~föl'bistl'ing hlir resultatet. Dalig afvelsl'iktning iii' ufven att från utlandet införa och hut Söka uppamma hast.ftl' af slag, som hill' icke behöfvas, eller sådana. som ilra för våra hehof olämpliga, l'iii medlet af dl'tta sekel rörde sig hustaf\'eln hlir i landet inom trängre grunser och var däl'i genom enklare. Så väl kronans hingstar som enskildas voro alla af \larmblodigt slag, dels fullblod, dels halfblod, hvariblallu somliga stammal', såsom.godsvellsstlllllmem, Gamla Flyingeras{,ll' m. fl" hade ell viss ryktbarhet. Efter sil.daua folio remonter och vagnshil.stal'. Den del af allmogens stoll, som icke fördes till dessa hingstar, parades med hingstar af lanutslag. Att Iihiil iifven efter de senare :oega Q<'h uthålliga hii:star uppf"oddes, i synnerhet pa \'issa tj'akter, får till stor del tillskrif\'a8 tlels dessa trakters naturliga lämplighet för hust :lfvel, dels de länga distansel', 80m då med hästar lljllste tilll'yggalilggas och hvrl'igellom hll.stal'nes n"'maga sklil'pte,;, Sedan de kallblodiga raserna hit inf"ol,ts, har ptt \'itb:träcktare fult yppat sig för "al af af\'el'i-

17 ( Oll AF' El..'!RIKTN"!NtJAR. 15 dktnillgar, O<'h dål'med större uppgifter förelagh hlist.lippf'tk\arne. Begagnas d~s.~a )'aiof'i' riitt, sa kunna. \'Unlefulln inhemska l'aser upl)f\mmas, llvilka knlllla tillfreds~tiilla olika allspråk och motsvara olika itlldamäl, hvar efter sin beskaffenhet. Äfven rid O('h vagllf'häst31' ford."as Illl af flera olika. slag än!'öit,!'ia att pl'oducentema ufven häl' hafva olika afvel'll'iklllingar att viilja pa. l \'årt vidsträckta land, dur llatul'l'örllållandcna liro af mångfaldigt olika slag, erbjuda sig trakter synn 'r1igen lämpliga för upllf'odande af hästar af olika slag och beskaffenhet, sa att konsumenter borde kllllna nf inhemsk upptoolling erhälla de flesta SOl' tel's hästar, som behöfvns. UJlpfödal'cn ur visserligen konsument äf\'en han, IDen sullan i deu omf'llttlling, att han ~älf behöfvel' am'iinda alla (le hltrtal', han uppfoder. Det vanliga är, att han IIppfudel' flera, lin han begagnar sjiilf'; resten afyttras, och således blir husten föl' honom äfven en handelsvani. Hans intresse 111' denna synpunkt är att uppföda husta]',!lom betnias VHJ. 8!'fnrenheten så vhi från utlandet som fl'lin \'Ill-t 1"'.a.J~ eget land \'isar, att hästaf,'eln på sina stilllen Hl' "1',«,l~r - lönande, på. andra ater icke, Resultatet beror af!i'"'' Ilppl'ötllll'CnS vakna blick for \'öl \'aju af\"elsriktning."-limt nr hang praktiska föi'sbtml i utf"ön\lluet. Hal' hall jordmån läm!)lig for hästaf\'el, afvelsdjul' }>a...sande 1"61' jordmänell och af slag, som äro begärliga och af kollihlmcnterlla efter;;ökta samt i sig själfvft affull. god bellkaffenhet, sa kan och bör uppl"tkiningen blifm liinallde.!\len då uppfödaren beflitar sig om att uppföda hii~tal', som,'äl betala sig, måste hall pli "'amma gllllg IJuf,'a till ögonllllll"ke, att nppfljllnillg('ll I

18 16 OM A.'n:r,sRHn,.'SGAR. ma lämna goda afn>l~djur nf det filag, han nl.1t. toi' att alltfort uheckla och förbuttra han>' Joltalll. Dessa båda iil1tlamal kunlla lätt förenas, ty goda afvelshiijoltal' HI'O pil. samma gång goja gagnhilstnl'. Vuljas nfl'elsdjul'(,ll lhed lll'llkilllling, behallas och till at'n" användas endast de bii!<ta unga stoll!llimt paras med i sig själf"a goda och till stona pa!'!srnde hingstar, och Je unga höstarna llpptoda~ \'Hl och ra tionellt, om hvijket allt IHngl'c fram ::.kall afiuliul1m, så är all anledning att \"iinta en god afkomma, 90m Ugnar sig både till at\'el och f1l1'i'äijuillg. De bii.'1b\. l!tmlla då god vin.'1t, mcli Itfven de. flom ej uhe('k lats att fullkomligt, kullna dock blifva ful'sålda så 90m anvulldbara till diverse bl'llk. Om dtel' af,'elll iii' sådan. /'ttt de bhsta exemplaren nätt och jämt betala fodret, så bli de ijfriga förlustbringande att nppf'"oda ()('h somliga måhända Riga anviindbara som brllksdjlll'; oeh st~ blir f"orhallandet, där underhaltiga stoll begagnas till afvel, eller dul' ston paras med hingstar, som ickc passa till stona, eller dur nppfudniugcll af ungllilbtol'na lämnlu' Atskilligt Ufl'igt ntt önska, sllsom vi finna förhåljal1dct Val'R pa många håll. Produ~elltens och konsumentens illtre!lsen sammanfalla "id god oeh lyckad Iliil"tafvel. Den fiil'rp fal','äl betalllt, den senare flir goda hästar. 0(,11 llpt allmänna vinner pa att nationalförmögenheten uka~ genom allt bättrc och blittrc hilgtar. Om vi "ijjn f'l(' till, hvilkn l'ilag!'l hltf'ltal' betalas hiifit pa viil'hl!'lmar1,nadpll, filt lillllll. \'1 f'l'ilml"t fnllblod af god klas!!, Sadaml kunna vi dork f'j llijpnids i bri$lt af därtill nödigt ka}>ital filt' att kunna anordna kapplöpningar till den unga. af\"f'ln!! prijf-

19 OM AFVELSRTKTNINGAR, 17 vande. Ej heller ha vi råd att skaffa oss första. klassens afvelsmateriel Fullblodshingstar kunna vi dock ej und\'ara, så vidt vi vilja frambringa hästar med ädelhet och energi. Viii uppfödas ett mindre antal fullblodshästar i landet och komma väl fortfarande att uppfödas, men mcd den ofullkomliga pröfning af dell unga afvelll, som här kan åstadkommas, saknar man vid lil'val af afvelsdjtlr den fasta basis, som il andra MIlder stål' till buds. Vi kunna diirför ej i afseende å fhllblod göra oss oaf!ltingiga af utlandet utan måste hnfvmlsakligen förse oss med fuublodsbeskällare utifrån. Som brnkshästar tira fnublod1"hästar med god exteriör lätt afsmtliga till höga pris som ridhästar. Detsamma är förhållandet med ädla halfblodshästar, vare sig fallna efter fullblod eller l11igt furiidiade halfblodshillgstul', hvilka. alltefter lller eller mindre fullkomlig kroppsbyggl1ud och öfriga egenskaper betalas med mer eller minure höga, dock alltid nöjaktiga pris, då de äro af godt blod, korrekta i byggnaden och äga sm~bbhet och uthållighet i erforderlig grad. De, som ej utvecklat sig så väl som de bästa, kunna dock användas, äfven de, till remonter eller lättare vagnshiistar. Stora ridhästar af tyngre slag äro llu mycket eftersökta; till frambringande af sådana användas helst stora, breda halfblodsstoll, parade med halfblods- eller fullblodshingst, alltefter stoets större eller mindre graflek. Dessa slags hästar betalas väl, och nppfödantlet af sådana är lönande. Stora vagnshilstar med ädelilet i formel'lla stå högt i pris; sådana uppfödas jämförelsevis tä och icke motsval'allde eftelfnlgan. Ej heller hafva vi godt om mollerstoll, efter Il\'ilka dylika knllllii på- Essell. l"'«idi.k "ij[jled"itlg i /,ij8ia/.-eln. 2

20 O~I AFVELSRIKT"r:-;OIlIl. läggas, dock torde antalet smaniugom ökas_ Föl. ston med bredd och grofjek, dock af ädelt slag, äre mycket värdefulla for att frambringa hästar af of,'annämmla slag, I Hannover, Mecklenburg och Ostpreussell har halfblodsaf,-ein alltmer riktats pa frambringande af $Stora och breda hästar, så att diil'i fl'lin kuuna model'ston crhnllas. De sedan flera ar fortsatta importer af tul från dessa liinder böra göm l'lloi' nytta, f:;a fl'amt de, som utveckla sig till el' fi.mlel'lig bp.skafi"ellhet att kullna IJlif'va goda fölston, bibehållas till af've!. Gl"of'va IlalfblotlHhingstal' af ol"vlll\uälllllda i:llag iil O af saullna skäl Illycket 0.1\ vlilhlbal'a_ Bland (leras afkomlillgul' böra kuillh\ ul>p (hllgas moderi:lton af nu nu.mnda sort. Men äl\'cli vagnshästar af uågoll mindre grad af' ädelhet, men tlimlig storlek, betalas väl. Exem plar, som ej blif,'a tillräckligt stora, kunna gå. till vagnshästar föl' mindre anspraksfulja afnämarc cller ock till arbetshästar, alltefter kvalitet Q('h beskaftimhet, Stora och breda "agns- och ridhiistar Imlllltl. äf,'en åstadkommas genom parljing af yarmblodigll. ston med kallblotlig bingst, helst af ClydesdalesmSCIl, eller ni' L'lytif'sdalessto Illed (ldel hingst. HiistOl', fallna efter f1l1dan korsiling, blifva stom och gl'of\'a mell kunna förete en,'i.~s grad af iideljlet i nt-:lccnjc lliil'jilmtc, Är den lijlal'o parten högt i blodet och begm\-ad med energi, kunna sådana kor... llingspl'odukter vara aln-iinjbara för tunga ryttarc, ellel' fl'amfur stora vagnar och i.f"en })restel'!1uägoi' lunda starka takter, :Uen att använda dem till "idare af,-cl, i tanke att pli sä satt grundlägga och förkofra en stam af breda rid- och "ugnshästar, ar

21 OM A.}'VELSRIKl':\rNOAR. 19 icke att tillråda. Försök i dcn YiigclI hafva gjorts i TYf.lkland men misslyckats, Bland allnat böllo benelj~ grofiek ej i längden jiimna steg med bålens. Dctta iii' dalig af\'elsriktning, För att Astadkomma en stam af sadana slags rid och vagnshiistar böra alwändas grof,'a hallblodshingstar af varmblodigt slag, :'Il vcket stora kallblodiga hustar af låglandsras betala~ Ilögt af vissa industj-iitlkare. Moderston8. äro dock i allmunhet ej särdeles Bnvandbara hos 0.'<:<, ty de äro större än SOIll r<ir flertalet landt brukare il!' behöfligt, hyaljiimte tie ej ilgn formåga af uthållighet i traf utöf\'cl' ell kortare striicka. Des!'a hll.'ltal' fordra f01' att tl'ifv8s snnull8 klimatiska or'h fotlcrfl.;rljidlflndell som i deras hemjajhl. Sådana kllllllll. dlirf/;ll' ej hos oss uppfödas tinnat iill möjligcn undnntagsvis pil. vissa ortel'. Arbet!>hiistnl', ej fnllt sh, IÖtora mell med mera förmåga af l'örlighct, sådana, l,lom fl'ambl'ingas ge nom koi'snillg med hit illfol'da utländska kallblodiga r3ser, Al'Ilt'llncr, CJydesdale och Shire, tiro ganska mycket eftel':<ökta ufven utom landets gränser. De gl'öfre ga till industrien, de luttare till sparvugar m, III., samt båda slagen till jordbruket. Dessa hä ~tar lämpa sig väl for den mindre jordbrukaren, som \'ill uppfoda hästar. Dock äro fl:lr honom varmblodiga af gröfre slag och lagom storlek lika lämpliga, t. ex. fallna efter mecklenhw'gska breda half hlt)(h,hiljg~tal' af medelstorlek, Afkomlingarna säljas fördelaktigt tilll'emonter eller vagnshastar och kunna äf\'en \'ar8 mycket användbara till jordbruksarbete. l fraga om hästars beglirlighet i marknaden '1fJ1aN'k 'Ilelar ::maken föl' dagen ah'en ell viss rou mest tj,,..aj'. ti<1~n4

22 ,"Mr/d ~. ft!1rtq_ 20 Oll A~'VELSRrI\T~I~(:,~ll. dock i afsecnde å. lyxhästar, dyrbarare rid och vagnshästar. Skäckar, tigerfärgade och isabeller haf"a haft sina glansdagar. Hastar med.ramskopf, tjocka högresta halsar och runda form!'r haf,'s på sin tid "arit högt i rop, o. s. v. _Fordran pa storlek törälidras ofta med modet, i synnerhet hvad vagns!lustar betl'iilfar. De önskas större eller mindre jllmsides med vagnarnas af modet törcskrifna bcskaffenhet: ell llög vagn fordra]' stora hästar; till ell låg vagn ph~sa mindre, I allmhnhet ha an>:pl'åkcll på storlek hos rid- och vagnshästar tilltagit under de sista 40 it 50 Al'en. Dc hästar, som dll. ansågos SOUl mcdelstora. IlIl$C'l IlU som fl.h små. Skillnaden torde kunna ansiåfol till ha il tre tum. [viss män torde smakcn for dag-en däri hafm del. lilen äf"cn och till större del dc ökade fordringar, som nu stnllas på dessa slag[ol h/istar, egentligen dock Ilå ka"allerihästar och i allmänhet pa rid hastar i afseende a st,)'i"ka. snabb het och uthållighet. Till att bura ell tung ryttare öfver hinder 1ämllll. sig bäst stora och gl'of,'(\ hä...tar. emedan gl'of,'ll. Iedglingar kräf"rs för att motståstöten i nedhoppot med stor extra vikt att bura utöfvel' kroppsvikten. Att storleken i och föl' sig eljest skulle vura gradmatnre på styrka oel] lit hållighet, torde kuulid. betviflas. Erfarenheten \"isui' nog, att de medelstora hästarna i stort sedt åro de bästa. l ett "erk af H. von Xathttsius suges, att fysiologcrna IIU betrakta som be"isadt, att muskelns relnti,'a styrka ej angif,"es genom dess tjocklek, bredd och liingd utan genom kvadratytan af muskelns tvärgenomskärning. Utgående fl'iin dettaantagallde

Sfel .'"!1 BE'JGIENS ÅKERBRUK. j L "...l,11 HJALMAB IATHHOISL. POGGENMRFfS "DIE LANDWlRTllSCHAIT mbelgien", A1iNUAIRE DES AGRJCOLES. W. FL.

Sfel .'!1 BE'JGIENS ÅKERBRUK. j L ...l,11 HJALMAB IATHHOISL. POGGENMRFfS DIE LANDWlRTllSCHAIT mbelgien, A1iNUAIRE DES AGRJCOLES. W. FL. ., ", ~-_.-...-- I I l.'"!1 Sfel BE'JGIENS ÅKERBRUK. El'Tf.1l POGGENMRFfS "DIE LANDWlRTllSCHAIT mbelgien", A1iNUAIRE DES AGRJCOLES. W. FL. ARBETEN HJALMAB IATHHOISL _ a _ Jlf.1l f.ll: I>'\'IITA untii 110:1.(:11:\1

Läs mer

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf.

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR lokf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868 Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. PRIS 50 ÖRE FÖRORD. D en 14:de Ma'rs 1912 kunde Smlllviken

Läs mer

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar ~.. \Vi.tglcd i ng till inrättandet ar Fa ttig-gårdar, eller de Fattiges försöljning l(:delsl Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, f(!,.koh. i "jfid~l:. 811pplemcnl i l Sm1\.liilHlslm Arehit\'et. W EX.rÖ 1 tl'sdt

Läs mer

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien

Läs mer

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM "^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM ^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^ K :iu 1^ 1»^ 0-^ m^ i»^_i^ f^,^_j4^>^ t>^ (^ ^^L^,^ ^jy, ^,»f> Hy» "i^^i^ ^>'^c^;ilv*^ >iv^' 'J^Mf^MfiS'M^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER FÖRRA DELEN ^, STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG 'i^..

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk. föredrag af hjalmar branting. hållet första gången på inbjudan af gefle arbetareklubb den

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.)

Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.) Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.) Från Bräcke gå vi nordostvart genom Östligaste delen af Jämtland. Landskapet är här ödsligt men styckevis visst

Läs mer

Årg 4, N:r 1, utg. 1839

Årg 4, N:r 1, utg. 1839 Årg 4, N:r 1, utg. 1839 TIDSRRIFT l S J Ö V Ä S E N D E T. J.t'JERDE ÅRGÅNGEN. = RARLSKRONA. G E O R G A lll E E N ~ C O M p, 1839. ,. ) Innehåll. -'/:"'.. :.. \ l A( handling om lojrat-missvisningen,

Läs mer

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand , Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand Moti(mer i 11lldra Kammaretl, N:o 123 1 11.0 /23. Af horr Fridtjuv Berg" om skrijvelse till ](ongl. Ma,j:t riirande åtgät'der f6r beredande af lämplig!lippfostran

Läs mer

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3 1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3 - 149- Bör skeppsgosse lyda under krigslag och hänfö1 as till krigsmän? För att besvara denna fråga hafva vi först att undersöka dels beskaffenheten af och ändamålet med

Läs mer

Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846

Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Skolmästarkonst Antydningar för Lärare och skolinspektörer af O. E. L. Dahm Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 FÖRENINGEN FÖR

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina.

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. N:r 15. Ar!. 15. 1910. 1'ren.-priS t 35. L inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. Tclelon: Rik

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

OCH KULTURLAGER FÖRHISTORISKA FLIHTGRDFVOR. V v* > \ BROR SCHNITTGER AKADEMISK AFHANDLING STOCKHOLM VID KVARNBY OCH S. SALLERUP I SKÅNE.

OCH KULTURLAGER FÖRHISTORISKA FLIHTGRDFVOR. V v* > \ BROR SCHNITTGER AKADEMISK AFHANDLING STOCKHOLM VID KVARNBY OCH S. SALLERUP I SKÅNE. FÖRHISTORISKA FLIHTGRDFVOR OCH KULTURLAGER VID KVARNBY OCH S. SALLERUP I SKÅNE. AKADEMISK AFHANDLING SOM MED TILLSTÅND AF FILOSOFISKA FAKULTETENS I UPSALA HUMANISTISKA SEKTION FÖR VINNANDE AF FILOSOFISK

Läs mer

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på N:R 41 (980) TORSDAGEN DEN 12 OKTOBER 1905 lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på nationsbalerna. Filosofie kandidat

Läs mer

Bygg själv Eder båt.

Bygg själv Eder båt. Bygg själv Eder båt. Handbok i enklare båtbyggeri Praktisk hjälpreda vid byggandet av allmogebåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar och illustrationer. av JOHN SVENSSON fd skeppstimmerman

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

TREDJE UPPLAGAN. Sveriges. mkespouiik. BEtYSNINö STOCKHOLM AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELN D 621 S5S8 1915

TREDJE UPPLAGAN. Sveriges. mkespouiik. BEtYSNINö STOCKHOLM AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELN D 621 S5S8 1915 TREDJE UPPLAGAN. Sveriges mkespouiik BEtYSNINö D 621 S5S8 1915 STOCKHOLM AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELN )U SVERIGES UTRIKESPOLITIK I VÄRLDSKRIGETS BELYSNING Tron ej livad håglösheten hviskar till er,

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre.

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. «r - i FRITZ VON DARDEL minnen III. 1866-1870. STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. FRITZ VON DARDEL MINNEN TREDJE DELEN 1866 1870 STOCKHOLM P. A. NORSTEDT

Läs mer