Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning"

Transkript

1

2 Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen har en översiktlig miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 genomförts för att klarlägga platsens föroreningssituation. UPPDRAG OCH SYFTE Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Motala kommun utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av byggnader, mark och grundvatten vid Gamla Motala Verkstad i Motala. Uppdragets syfte är att i så stor utsträckning som möjligt kartlägga platsens föroreningssituation samt göra en riskbedömning av området med avseende på hälsa och miljö. RISKBEDÖMNING Föroreningar förekommer över en stor del av de undersökta områdena. Till mycket begränsad del förekommer dock föroreningar i markytan vilket innebär att någon betydande risk ur hälsosynpunkt inte föreligger med nuvarande markanvändning. Någon spridning av föroreningar via grundvatten bedöms inte förekomma förutom vid ett område i undersökningsområdets nordöstra del. Föroreningarnas utbredning i detta område har inte avgränsats. Spridning av föroreningar kan även ske via partiklar som transporteras med yt- eller dagvatten. Troligen har den största delen av denna typ av spridning redan skett och avklingat under årens lopp, men kan accelerera om t ex flöden ökas i kulvertsystemen eller att vatten avleds på andra ytor än tidigare. Efterbehandlingsbehovet vid nuvarande markanvändning bedöms inte vara påkallat på grund av påverkan på människor som vistas inom det undersökta området, utan styras av i vilken mån påverkan sker, eller riskerar att ske på områden utanför. Känsligare markanvändning, i form av bostäder, daghem etc. inom området, kan inte realiseras utan att efterbehandlingsåtgärder vidtas. Några tecken på att byggnader inom området förorenats i betydande grad till följd av de verksamheter som bedrivits har inte påvisats. REKOMMENDATION För att Naturvårdsverkets generella riktvärden inte ska överskridas visar undersökningsresultaten att ett betydande efterbehandlingsarbete måste genomföras, vilket innebär stora kostnader. För att kunna bedöma det verkliga efterbehandlingsbehovet och beräkna kostnader för att de ska kunna genomföras behöver faktaunderlaget fördjupas vad gäller påvisade föroreningars förekomst samt spridnings- och exponeringsförutsättningar. Kulvertsystem och kvarvarande delar av byggnader och konstruktioner bör kartläggas mer ingående. Detta är påkallat både ur miljösynpunkt, då både föroreningsinnehåll och spridningsvägar till stora delar är okända, men även ur teknisk synpunkt pga. inverkan på markstabilitet och risk för ras och sättningar. Uppdragsnummer: Sida 2

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 Inledning 5 2 Uppdrag och syfte Organisation 5 3 Objektbeskrivning Allmänt Historik Hydrogeologi Byggnader Förväntad föroreningssituation 11 4 Bedömningsgrunder Skyddsobjekt Tillämpade riktvärden för mark och sediment Tillämpade riktvärden för vatten Tillämpade riktvärden för byggnader Tillämpade riktvärden för övrigt 16 5 Utförande Metod allmänt Fältanalyser Laboratorieanalyser Provtagning och provhantering 18 6 Överensstämmelse/avvikelse mot provtagningsplan Laboratorieanalyser Förflyttningar av provpunkter 21 7 Resultat Fältanalyser Laboratorieanalyser 24 8 Samlad bedömning 46 9 Diskussion och slutsatser Mark Grundvatten Byggnader Ytvatten och sediment 57 1 Samlad riskbedömning Rekommendationer Bedömning av spridnings- och exponeringsförutsättningar Övrigt Referenser 6 Uppdragsnummer: Sida 3

4 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Provtagningsplan Laboratorieanalyser Fältanalyser Jämförelser fältmätningar/labanalyser Fotodokumentation Översikt föroreningar Koordinater för provpunkter Uppdragsnummer: Sida 4

5 1 Inledning Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. I framtiden finns planer på att använda området som arbetsplats inom kulturverksamhet men frågan om att etablera bostäder på området kan också komma att aktualiseras. Inför en eventuell ändring av markanvändningen har en översiktlig miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 genomförts för att klarlägga platsens föroreningssituation. Denna rapport redogör för utförd undersökning. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Motala kommun, Alisa Basic, utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av byggnader, mark och grundvatten vid Gamla Motala Verkstad i Motala. Undersökningen är utförd enligt MIFO fas 2, Naturvårdsverkets rapport Uppdragets syfte är att kartlägga platsens föroreningssituation samt göra en riskbedömning av området med avseende på hälsa och miljö. Uppdraget har utförts inom ramen för EU-projektet BECOSI, Benchmarking on contaminated sites. 2.1 Organisation I uppdraget har följande företag och personer medverkat: NAMN FÖRETAG ANSVAR Peter Carlsson Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare. Ingvar Eriksson Structor Miljöteknik AB Handläggare. Helene Spets Structor Miljöteknik AB Handläggare. Stadspartner VA-projekt AB K-Entreprenad Bennys Betongborr ALS Scandinavia Skruvborrning Skruvborrning Provgropsgrävning Betonghåltagning Laboratorieanalyser Uppdragsnummer: Sida 5

6 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Undersökningsområdet har en area av ca 7 m 2, avgränsas i söder av Svarta Gatan och sträcker sig längs Motala Ström i öster och Göta Kanal i väster. Området avgränsas i norr av angränsande bostadsområde. Undersökningsområdet berör två fastigheter, dels verkstadsområdet, Motala verkstad 1, som ägs av Motala kommun, dels delar av fastigheten Kanaljorden 1:54, som ägs av Tekniska Verken Linköping, längs Verkstadsvägen vid slänt mot Motala Ström. I bild 1 markeras hela undersökningsområdet. Bild 1. Undersökningsområdet är beläget på Verkstadsön i Motala och ligger inom svart streckning. Bild hämtad från hitta.se En mångskiftande produktion har ägt rum under den långa verksamhetsperioden. Huvudsakligen bestod verksamheterna i olika typer av metallbearbetning såsom gjuteri, renseri, smedja och plåtslageri. I slutet av 197-talet avvecklades den industriella verksamheten. Idag finns bland annat en folkhögskola, billackering och en MC-klubb i byggnaderna. En stor del av lokalerna står ouppvärmda och öde. Under verksamhetsperioden var merparten av marken på området bebyggd med industribyggnader som, vid verksamhetens upphörande, jämnades med marken och användes som fyllnadsmassor på området. Idag täcks största delen av området av gräsmatta. Hårdgjorda ytor utgörs av gång- och bilvägar samt parkeringsplatser. Två stora industribyggnader står idag kvar. Byggnadernas sammanlagda area utgör ca 2 m 2. Uppdragsnummer: Sida 6

7 3.2 Historik I drygt 15 år har industriell tillverkning bedrivits på platsen sedan grundandet år Verksamhet och produktion Tillverkning i AB Motala Verkstads regi har varit mångfacetterad. Till en början utfördes främst underhållsarbeten på kanalbolagets utrustning. Verksamheten växte och kom att innefatta tillverkning av bland annat fartyg och lokomotiv, men även diskbänkar, takplåt, kirurgiska instrument. En stor del av produktionen har utgjorts av plåt- och svetsarbeten. I Länsstyrelsens MIFO-databas finns uppgifter om att följande verksamheter har bedrivits på platsen: - Tackjärnsframställning (-193) - Metallgjuteri (-194) - Stålproduktion (-1978) - Gasverk (mitten av 18-talet fram till ca 195) - Skrotsmedja - Skrotgård - Verkstad för grovbearbetning Kemikalier och ämnen såsom smörjoljor, brännoljor och avfettningskemikalier använts i verksamheten i stor utsträckning. Bruk av oljor och kemikalier har enligt uppgift skett jämnt fördelat över området och dess verksamheter. Även godshantering och leveranser av oljor och kemiska ämnen skedde utspritt över området. Branden 1953 År 1953 inträffade en brand som förstörde en stor del av vad som dittills varit lok- och maskinverkstad. Förstörda delar av byggnaden återuppfördes och reparerades och därefter inhyste lokalerna tunnplåtslageri och sjukhusverkstad. Platsens utformning Plats och byggnader har under verksamhetsåren successivt anpassats till aktuell verksamhet och produktion. Tabellen nedan och efterföljande bilder ger en inblick i hur produktion och byggnader förändrats över tid (Programhandling, förfrågningsunderlag Motala Verkstad 29). Tabell 1 Verksamheter och byggnader Motala Verkstad grundas. På platsen finns en verkstadsbyggnad, ett arbetsskjul och en smedja. 183-tal Uppförande av gjuteri. Verksamheten utökas. Ca 1835 Smedja och maskinverkstad tillkommer. 184-tal Uppförande av valsverk och grovsmedja Stång- och plåtvalsverk anläggs Hjulsmedja, torvgasverk, martinugnar och en lokomotivverkstad byggs Lokverkstaden uppförs Brand i maskinverk. Efter reparation kom byggnaden att användas som tunnplåtslageri och sjukhusverkstad År 1978 upphör industriell verksamhet på området. Merparten av industribyggnaderna revs, jämför flygfoton figur 4 och 5 nedan. Uppdragsnummer: Sida 7

8 Bild 2. Flygfoto från Bild 3. Flygfoto från Bild 3. Flygfoto från Bild 4. Flygfoto från Uppdragsnummer: Sida 8

9 3.2.1 Utförda miljötekniska undersökningar Johan Helldén AB utförde år 1998 en miljöteknisk markundersökning vid norra delen av området. Grundvatten och jordprover uttogs från sammanlagt 29 provpunkter. Vid undersökningen konstaterades mark vid det gamla valsverket bestå av fyllnadsmassor i form av byggnadsrester, kol och slagg. I princip hela det undersökta området bestod av fyllnadsmassor med upp till 6 meters mäktighet. Bild 5 redovisar ungefärlig lokalisering av påvisade förhöjda föroreningshalter. Bild 5. Ungefärlig lokalisering av förhöjda föroreningshalter påvisade vid markmiljöundersökning genomförd Område inom röd streckning anger undersökningens geografiska avgränsning. Uppdragsnummer: Sida 9

10 3.3 Hydrogeologi Undersökningsområdet är beläget mellan Göta Kanal i öster och Motala Ström i väster som avrinner mot sjön Boren i nordost. Höjdförhållandena vid markytan varierar mellan provpunkter i norra delen av undersökningsområdet ca 7 meter med en gradient från Göta Kanal mot lägre liggande Motala Ström. Mark inom fastigheten består av fyllnadsmassor med en mäktighet som varierar över området. I södra delen av undersökningsområdet övergår fyllning i naturlig jord på ca 1 meters djup och i delar av norra området förekommer fyllnadsmäktighet på upp till 4 meters djup. Fyllnadsmassorna består av i huvudsak sand, grus och sten uppblandat med byggmaterial såsom tegel, betong- och järnskrot. Långsamt tillflöde i grundvattenrör installerade i tidigare undersökning (Helldén 1998) indikerar låg permeabilitet i underlagrande morän. I marken under området i öst-västlig riktning löper tre st kulvertar. De två nordligast belägna kulvertarna har använts för avförande av industriavloppsvatten från området och har även förbindelse med dockan som är belägen på andra sidan Göta Kanal. Den sydligaste av de tre öst-västligt riktade kulvertarna belägna i mark i undersökningsområdets centrala delar utgörs av Bergsättersbäcken som mynnar i Motala Ström. 3.4 Byggnader Se även rubrik 3.1 och 3.2 ovan. Varierande industriverksamhet har resulterat i ett successivt anpassande av byggnader inom området. Inom ramen för denna undersökning har betongprover uttagits och luftdosor utplacerats i byggnader på området vilket ger en möjlighet att upptäcka föroreningar i byggnaderna härrörande från verksamheterna. Nedan följer beskrivningar av de byggnader i vilka provtagning på luft och/eller betong genomförts. Lokverkstad inklusive källarplan med fd panncentral Byggnaden har renoverats och används idag för olika ändamål såsom teater, konserter, utställningar mm. Järnvägsspår finns intill byggnaden. Delar av golvet utgörs av asfalt med mellanliggande fyllning som ligger på ett betongbjälklag. Fyllningen är ett par decimeter tjock. Källardelen utgörs ffa av förråd och lagerverksamhet. I källaren förekommer både betonggolv samt golv som utgörs av marken. Fd panncentral har avvecklats och uppvärmning sker idag genom fjärrvärme. Stora delar av utrustningen såsom tankar, bränsleledningar och pumpar är kvarlämnat. Sjukhusverkstad När man på 194-talet började tillverka rostfria produkter till sjukhus uppfördes sjukhusverkstaden, en tillbyggnad i två våningar inrymd bredvid lokverkstaden. Uppdragsnummer: Sida 1

11 Första planet utgörs av toaletter och utrymmen för omklädning. Lokalerna i källarplan inrymmer en MC-klubb men står till stor del tomma och ouppvärmda. Golv i källarplan utgörs dels av golv som utgörs av marken, dels av betonggolv. Maskinverkstad Den södra delen av byggnaden som återuppbyggdes efter brand Här inryms idag industrimuseum som är öppet för besökare under sommarhalvåret. Vintertid står museet ouppvärmt. Acetylengascentral Byggnaden uppfördes på 192-talet. Verksamheten på området omfattade svetsarbeten varför acetylengas tillverkades i egen regi. Byggnaden består av ett plan med och är sammanbyggd med muren som omgärdar verksamhetsområdet. Acetylengascentralen nyttjas idag för förråds- och garageändamål. Plåtverkstad I byggnaden har plåtarbeten såsom svetsning och bearbetning genomförts. Byggnaden består av två plan. Inom plan ett bedrivs hobbyverksamhet i form av renovering och nybyggnation av båtar men används också för förråds- och garageändamål. I källarplan inryms en lackeringsverksamhet. 7-tonsgården En öppen yta med en travers som är belägen mellan maskinverkstaden och plåtverkstaden. 7-tonsgården uppfördes 1953 då byggnader som skadades i branden revs. 3.5 Förväntad föroreningssituation Plåtslageri, valsverk, renseriverksamhet och gjuteri kan ha gett upphov till spridning av metallföroreningar i form av metallskrot och metallhaltigt slam. Förhöjda metallhalter, främst nickel men även krom, bly, arsenik, koppar och kadmium, konstaterades vid tidigare utförd markmiljöundersökning (Helldén 1998). Oljecisterner och transformatorer finns eller har funnits på flera platser på området. Två läckande transformatorer i lokhallen och förekomst av kallasfalt i en oljecistern påträffad under golv i plåtslageriverkstaden konstaterades vid tillsynsbesök 26. Rapport från Miljökontoret 1992 vittnar om oljeutsläpp från dagvattenkulvert som mynnar ut i Motala Ström. PAH:er bildas när organiskt material, t.ex. oljor, hettas upp och förbränns ofullständigt. Eventuell förekomst av dessa föroreningar kan möjligen härledas till den mångåriga industriverksamhet som förekommit på området men även till den brand som inträffade i dåvarande maskinverkstaden, idag tunnplåtslageriet. PAH-haltigt sot från industriell verksamhet kan ha deponerats på området. Vid markmiljöundersökning 1998 (Helldén 1998) konstaterades sot- och slaggförekomst på ett flertal platser inom undersökt område. Kreosot- och oljeföroreningar kan förekomma i anslutning till mark vid lokhallens norra kortsida samt i lokhallen där mark tidigare varit belagd med järnvägsspår. Några uppgifter om att herbicider använts på spårområdet har inte framkommit i denna undersökning. Användning av lösningsmedel vid t.ex. rengöring av maskiner och utrustning kan ha orsakat föroreningar i form av klorerade kolväten. Klorerade kolväten har hög densitet och Uppdragsnummer: Sida 11

12 tränger ner genom täta jordlager till ogenomträngligt berg. Djupet ner till berggrund bedöms inom området uppgå till omkring 5 meter (Brunnsarkivet, Sveriges Geologiska Undersökning). Djupet ned till berggrund medför en stor utspädningseffekt. Under förutsättning att dricksvatten ej nyttjas från området bedöms eventuellt förekommande klorerade kolväten ej utgöra någon riskfaktor för hälsoaspekter för de som vistas på området. Uppdragsnummer: Sida 12

13 4 Bedömningsgrunder 4.1 Skyddsobjekt Undersökningsområdet är planlagt för mindre känslig markanvändning idag och vistelse inom området sker främst under delar av dygnet. Undersökningsområdet angränsar till bostadsområden i norr och i söder. Recipienter är Göta Kanal och Motala Ström belägna i direkt anslutning till undersökningsområdet. För framtiden finns planer på att etablera en mer omfattande kulturverksamhet med teater, konserter och museer på området. 4.2 Tillämpade riktvärden för mark och sediment För bedömning av påträffade halter i mark har Naturvårdsverkets generella riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning, MKM, tillämpats. I nedanstående tabell redovisas dock även generella riktvärden för Känslig Markanvändning, KM. Tabell 2. Tillämpade riktvärden för föroreningar i mark och sediment (mg/kg TS). Ämne KM MKM Metaller Arsenik 1 25 Barium 2 3 Bly 5 4 Kadmium,5 15 Kobolt Koppar 8 2 Krom totalt 3) 8 15 Kvicksilver,25 2,5 Nickel 4 12 Vanadin 1 2 Zink 25 5 Alifater >C 5-C8 1,2) 12 8 >C8-C1 1) 2 12 >C1-C12 1) 1 5 >C12-C C5-C C16-C Aromater >C8-C1 1 5 >C1-C >C16-C Oljeindex 6) 1 - PAH PAH L (låg molekylvikt) 3 15 PAH M (medelhög molekylvikt) 3 2 PAH H (hög molekylvikt) 1 1 Bensen 1,2),12,4 Toluen 1,2) 1 4 Etylbensen 1,2) 1 5 Xylen 1,2) 1 5 Övriga Summa fenol och kresoler 2) 1,5 5 Summa klorfenoler (mono - penta) 2),5 3 Uppdragsnummer: Sida 13

14 Summa mono- och diklorbensener 1,2) 5 15 PCB-7 4),8,2 Cyanid total 3 12 Cyanid fri 2),4 1,5 1)Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas. 2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av mark- och grundvatten rekommenderas. 3) Om halt Cr VI är mindre än 1% 4) Antas vara 2 % av PCB-tot 5) Avser lättillgänglig cyanid 6) Finns inget egentligt KM-värde. Värdet 1 mg/kg baseras på KM-värde för långa alifater 4.3 Tillämpade riktvärden för vatten Grundvatten I grundvatten har i första hand riktvärden eller motsvarande för halter i förorenat grundvatten från Naturvårdsverkets hemsida tillämpats. Värden i kolumn 3 och 4 i tabellen nedan har hämtats från SPI:s förslag på riktvärden för grundvatten (SPI 21). Riktvärden i kolumn 3, ångor i byggnader, är beräknade för att de halter som kan uppkomma i porluft ovan grundvattenytan inte ska medföra halter i inomhusluft som överstiger givna referenskoncentrationer. Riktvärden i kolumn 4, miljörisker ytvatten är beräknade för att de koncentrationer i grundvatten, efter utspädning via transport, inte ska få negativ effekt på vattenmiljön i recipienten. Tabell 3. Tillämpade riktvärden för föroreningar i grundvatten (µg/l). Ämne Grundvatten Grundvatten ångor i byggnader utspädning 1/5 Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/1 Metaller Arsenik Bly 1-5 Kadmium Koppar Krom totalt Kvicksilver Nickel Alifater >C 5-C8 1,2) >C8-C1 1) 1 15 >C1-C12 1) 25 3 >C12-C16-4) 3 C5-C C16-C35-4) 3 Aromater >C8-C >C1-C >C16-C PAH PAH L (låg molekylvikt),2 (cancerogena) PAH M (medelhög molekylvikt) 1 (övriga) PAH H (hög molekylvikt) 3,5 Uppdragsnummer: Sida 14

15 Bensen 1,2) Toluen 1,2) Etylbensen 1,2) Xylen 1,2) Övriga Cyanid total PCB-7 3), ) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. 2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. 3) Antas vara 2% av PCB-tot 4) Förångning beaktas inte för alifater >C Yt- och dagvatten Riktvärden för övrigt vatten är i första hand hämtade från NV rapport 4918 (gränsen mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt) och baseras då på kanadensiska vattenkvalitetskriterier för skydd av det akvatiska livet. Riktvärde för PAH har hämtats från riktlinjer tillämpade i Göteborgs stad (Göteborgs stad 28). Riktvärden för enskilda PAH: er utgörs av kanadensiska riktvärden för vattenkvalitet (CCME 211). Tabell 4. Tillämpade riktvärden för förorenande ämnen i yt- och dagvatten (µg/l). Ämne Riktvärde Metaller Arsenik 5 Bly 1 Kadmium,1 Koppar 4 Krom 2 Kvicksilver,1 Nickel 15 Zink 3 Kolväten Opolära alifatiska kolväten 1 Bensen 3 Toluen 2 Etylbensen 9 PAH PAH 3 1) Naftalen 1,1 Acenaften 58 Fluoren 3 Pyren,25 Antracen,12 Fluoranten,4 Bens(a)pyren,15 Övriga Cyanid fri 5 Fenol 1 Monoklorfenol 7 Diklorfenol,2 Pentaklorfenol,5 PCB,1 Uppdragsnummer: Sida 15

16 4.4 Tillämpade riktvärden för byggnader Konstruktionsmaterial Med konstruktionsmaterial avses i det här fallet betong och fyllning i byggnadernas olika bjälklag. Uttagna betongprover har jämförts mot de generella riktvärdena för Känslig- respektive Mindre Känslig Markanvändning, tabell 2. I det fall byggnader rivs och ett eventuellt avfall skulle uppstå, gäller gränsvärden för deponier (RVF 2:9) Inomhusluft Riktvärden för inomhusluft är hämtade från Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2:3). Följande gränsvärden gäller för analyserade parametrar i inomhusluft: Tabell 5. Arbetarskyddsstyrelsens nivågränsvärden för ämnen i inomhusluft (mg/m 3 ) Ämne Klorerade alifater Diklormetan (metylenklorid) 12 Triklormetan (kloroform) 1 Tetraklormetan (koltetraklorid) 13 1,2-dikloretan (etylendiklorid) 4 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 3 1,1-dikloreten (vinylidenklorid) 2 Trikloreten (trikloretylen) 5 Tetrakloreten (perkloretylen) 7 Aromater Bensen 1,5 Toluen 2 Etylbensen 2 Xylener 2 Alifater n-hexan 9 n-heptan + fraktion C7 (heptaner) 8 n-oktan + fraktion C8 (oktaner) 9 n-nonan + fraktion C9 (nonaner) 8 Dekaner och andra högre alifatiska kolväten 35 Nivågränsvärde 4.5 Tillämpade riktvärden för övrigt Asfalt I äldre typer av asfalt användes ofta stenkolstjära som generellt sett innehåller höga halter av PAH: er. Innehållet av PAH i asfalt avgör om materialet kan återanvändas eller om särskilda åtgärder för omhändertagande krävs. Vid halter understigande 7mg/kg 16- PAH krävs inga särskilda åtgärder utan materialet kan återanvändas (Vägverket 24:9). Uppdragsnummer: Sida 16

17 5 Utförande 5.1 Metod allmänt Fältarbete har utförts med utgångspunkt i upprättad och med Miljökontoret och Länsstyrelsen förankrad provtagningsplan. Enstaka avvikelser från upprättad provtagningsplan har skett till följd av hinder i fält. Provtagningsplan med inmätta provpunkter återfinns i bilaga 1. Provtagning och undersökning har skett i mark, byggnader och kulvertar som finns inom undersökt område. Provpunktsmönstret är delvis slumpmässigt, delvis inriktat på tänkbara punktkällor. Undersökning av mark utomhus har utförts genom skruvborrning och provgropsgrävning. Grundvattenrör har installerats i 13 borrhål. I undersökningen har även provtagning utförts i fyra av fem grundvattenrör som finns kvar på området från markundersökning utförd Sedimentprover har uttagits i två av de kulvertar som löper i öst-västlig riktning mellan Göta Kanal och Motala Ström under undersökningsområdet. Provtagning i byggnaderna har utförts på betong, bjälklagsfyllning samt i en punkt även på stoft/damm. Borrning inomhus har skett med borrbandvagn och handborr i sammanlagt elva provpunkter. Tio luftdosor typ Radiello har monterats jämnt fördelade i byggnader på området. Provpunkternas läge utomhus i x-y- och z-led samt byggnadernas golvnivåer har inmätts efter genomfört fältarbete. Provtagning har utförts enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar, rapport 1: Fältanalyser Inledningsvis scannades uttagna prover av med avseende på halter av metaller och flyktiga kolväten. XRF-instrument av typ NITON XLt användes för att läsa av fyllningsjorden som påträffades med avseende på metallinnehåll. XRF-mätning har generellt skett som enkelmätning på avsett jordprov placerad i diffusionstät påse, i 12 sekunder. Vid osäkert resultat har dubbelmätning utförts och medelvärdet av två liknande mätningar använts som resultat. PID, av typ MiniRae 2, har använts för att påvisa flyktiga organiska föroreningar i jord. Metoden är inte kvalitativ, dvs endast en totalhalt redovisas och det går inte att urskilja vilket ämne som gett utslag. Ingen korrelation har utförts mot laboratorium, men instrumentet kalibreras regelbundet med kalibreringsgas av isobutylen (1 ppm). Resultatet från PID-analyserna redovisas i tabell i resultatsammanställningen. Fältanalysresultat har varit vägledande i urval av prover som analyserats på laboratorium. Uppdragsnummer: Sida 17

18 5.3 Laboratorieanalyser Alla laboratorieanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB:s ackrediterade laboratorier. Tabellen nedan redogör för vilka parametrar som täcks in av respektive analyspaket. Tabell 6. Analyspaket med motsvarande analysparametrar Analyspaket Mark MS1 OJ2e OJ21h OJ2a OJ1 OJ3h Grundvatten V3b OV21h OV2a Fenolindex Totalcyanid Byggnader I1c OJ2e OJ1 OJ21h Meny A1 Meny A3 Meny A4 Analysparametrar Grundämnen Olja GC-FID Alifater, aromater, PAH:er PCB7 PAH:er Banvallspaket (pesticider) Metaller efter uppslutning Alifater, aromater, PAH:er PCB7 Fenolindex Fri+bunden cyanid Grundämnen i betong Olja GC-FID PAH:er Alifater, aromater, PAH:er Klorerade alifater i inomhusluft Aromater i inomhusluft Alifater i inomhusluft 5.4 Provtagning och provhantering Betonghåltagning genomfördes i juli 211. Samtliga uttagna betongkärnor märktes med provpunktsnummer och förvarades på plats fram till fältarbetsdagarna. Fältarbeten genomfördes Under fältarbetsdagarna rådde i huvudsak klara väderförhållanden. Bilder från provtagningarna återfinns i bilaga genomfördes inmätning av provpunkter och uttag av grundvattenprover. Kompletterande provtagning utfördes i juni Mark och kulvertsediment Mark Provtagning utfördes genom provgropsgrävning och borrning. Provgropsgrävning genomfördes endast i provpunkter placerade utomhus. I två punkter, 32 och 33 belägna i lokverkstadens källarplan, genomfördes borrning med handborr. Provtagning genomfördes jordartsvis, dock max i halvmetersintervaller ned till två meters djup, därefter maximalt i metersintervaller. Jordarter samt relevanta intryck såsom syn och lukt protokollfördes. Provtagning har utförts ned till naturlig jord eller ned till stopp i exempelvis betong eller sten. Prover har uttagits med rena engångshandskar och förvarats i av laboratoriet tillhandahållna diffusionstäta plastpåsar. Uppdragsnummer: Sida 18

19 Samtliga uttagna prover fältanalyserades med avseende på metaller och lättflyktiga kolväten, se även 5.2., varpå urval av prover för laboratorieanalys genomfördes med utgångspunkt i resultat från genomförda fältanalyser samt protokollförda intryck. Laboratorieanalys har genomförts med avseende på metaller, kolväten, PCB och pesticider. Maximalt provtagningsdjup har varit 5,5 meter i 7. Kulvertsediment I två av kulvertarna på området var det möjligt att gå in. Fyra prover uttogs med jämna mellanrum ca 1 meter in i varje kulvert. Proverna märktes med siffror 1-4 där prov nr 1 togs längst in och prov nr 4 närmast mynningen. Dessa fältanalyserades med XRF varefter prov nr 1 och prov nr 4 från vardera kulvert skickades till laboratorium för analys med avseende på metaller, kolväten och PCB-7. Kompletterande provtagning av sediment i kulvert genomfördes under juni 212. Analyserade parametrar i denna omgång utgjordes av metaller och PAH Vatten Grundvatten Grundvattenrör installerades initialt i 1 borrpunkter. Grundvattenprov uttogs i sju av dessa, 15, 33, 34, 4, 43, 48, 5 och WSP11. I några installerade grundvattenrör, WSP2, WSP5 och WSP1 var tillrinningen för låg för provtagning. Prov på grundvatten uttogs även i fyra av fem befintliga grundvattenrör från utförd undersökning 1998 (Helldén), 54, 55, 56 och 57. I 58 var tillrinningen för låg för uttag av prover. Kompletterande provtagning av grundvatten genomfördes i juni 212 i provpunkterna 4A och 4E. Grundvatten uttogs, efter omsättning av grundvattenrör, med engångsbailer och överfördes i analysspecifika plast- eller glasflaskor tillhandahållna av laboratoriet. I samband med uttag av prover avlästes ungefärligt ph-värde med lackmuspapper. Övrigt vatten Övrigt vatten uttogs på två platser i den i provplanen markerade sydligaste kulverten, Bergsättersbäcken. Prov i 53A togs vid kulvertens mynning mot Motala Ström. Bergsättersbäcken är även åtkomlig genom en golvlucka i plåtverkstadens källarplan varvid ett prov uttogs, 53B. Proverna har analyserats med avseende på metaller, kolväten och PAH. I lokverkstadens källarplan uttogs vattenprov på framträngande markvatten i pannrum, 28, samt i en dagvattenbrunn, 6. Val av analyspaket har gjorts med utgångspunkt i fältintryck och historiska fakta. Samtliga uttagna vattenprover har analyserats med avseende på metaller, kolväten och PAH:er. Ytvatten- och grundvattenprover som analyserats med avseende på metaller har generellt filtrerats. Uppslutning har skett med salpetersyra. Analys med avseende på kolväten har föregåtts av eventuell dekantering men inte filtrering. Utökad provtagning av grundvatten genomfördes i juni 212. I denna omgång togs prov i vardera kulverts mynning samt i dess inre delar. För jämförelse analyserades både ofiltrerade och filtrerade prov. Uppdragsnummer: Sida 19

20 5.4.3 Byggnader Konstruktionsmaterial Provtagning har skett på betongkärnor från åtta provpunkter, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 och 17. Uttagna prover besiktades okulärt varpå prover har analyserats på laboratorium. Därefter sändes valda kärnor till laboratorium där de översta 2 cm av respektive kärna analyserades. Skikt som beslutats vara aktuella för analys separerades från kärnan genom sågning. Betongproverna bereddes därefter genom krossning och malning. Uttagna betongprover analyserades i första hand med avseende på oljeindex och vissa även med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH. Inomhusluft Luftprovtagning genomfördes passivt med diffusionsprovtagare av typ Radiello i tio provpunkter, 28 och Provtagarna satt uppmonterade under en veckas tid varefter de nedmonterades och kolfilter i respektive provtagare skickades för analys. Inomhusluft har analyserats med avseende på alifater, inklusive klorerade, samt aromater Övrig provtagning Med övrig provtagning avses provtagning på bjälklagsfyllning, stoft och asfalt. Fyllnadsmaterial/stoft: Fyllning i hålrum under 7-tonsgården, 59, har provtagits och analyserats med avseende på metaller och PCB-7. Betongkross från perforerad betongplatta i plåtverkstaden påträffad på,25 meters djup, 8, har provtagits och analyserats med avseende på metaller och oljeindex. Dammaktigt/stoftliknande material har provtagits i pannrum i lokverkstadens källare, 28. Prov på stoft i 28 togs från tre punkter, A, B och C varefter A och B slogs samman till ett samlingsprov som skickades för analys. Asfalt: Prover på asfalt har uttagits dels inomhus i samband med betongborrning inför provtagning med borrbandvagn, dels utomhus i samband med provgropsgrävning. Uttagna prover som analyserats på laboratorium har beretts genom frysmalning varefter de analyserats med avseende på PAH:er. Uppdragsnummer: Sida 2

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER PROBITAS AB Kv. Nebulosan UPPDRAGSNUMMER 3740071000 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM VÄST 1 MATTIAS OCKLIND Sweco Environment Anna Norder Peter Olsson Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Uppdrag och syfte

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER DATUM 2015-08-31 UPPDRAGSNUMMER 1535103 TILL Andrea Ström Tyresö kommun KOPIA FRÅN Christer Loftenius E-POST christer_loftenius@golder.se PM MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖR FASTIGHETERNA KUMLA 3:1247,

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 Bengtsfors kommun 2003-08-22 Författad av Martin Lindfred, GF Konsult AB 1 Åsa Granath, GF Konsult AB 1 1 Miljökontroll EKA-Projektet 2003-08-22

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer