Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning"

Transkript

1

2 Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen har en översiktlig miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 genomförts för att klarlägga platsens föroreningssituation. UPPDRAG OCH SYFTE Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Motala kommun utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av byggnader, mark och grundvatten vid Gamla Motala Verkstad i Motala. Uppdragets syfte är att i så stor utsträckning som möjligt kartlägga platsens föroreningssituation samt göra en riskbedömning av området med avseende på hälsa och miljö. RISKBEDÖMNING Föroreningar förekommer över en stor del av de undersökta områdena. Till mycket begränsad del förekommer dock föroreningar i markytan vilket innebär att någon betydande risk ur hälsosynpunkt inte föreligger med nuvarande markanvändning. Någon spridning av föroreningar via grundvatten bedöms inte förekomma förutom vid ett område i undersökningsområdets nordöstra del. Föroreningarnas utbredning i detta område har inte avgränsats. Spridning av föroreningar kan även ske via partiklar som transporteras med yt- eller dagvatten. Troligen har den största delen av denna typ av spridning redan skett och avklingat under årens lopp, men kan accelerera om t ex flöden ökas i kulvertsystemen eller att vatten avleds på andra ytor än tidigare. Efterbehandlingsbehovet vid nuvarande markanvändning bedöms inte vara påkallat på grund av påverkan på människor som vistas inom det undersökta området, utan styras av i vilken mån påverkan sker, eller riskerar att ske på områden utanför. Känsligare markanvändning, i form av bostäder, daghem etc. inom området, kan inte realiseras utan att efterbehandlingsåtgärder vidtas. Några tecken på att byggnader inom området förorenats i betydande grad till följd av de verksamheter som bedrivits har inte påvisats. REKOMMENDATION För att Naturvårdsverkets generella riktvärden inte ska överskridas visar undersökningsresultaten att ett betydande efterbehandlingsarbete måste genomföras, vilket innebär stora kostnader. För att kunna bedöma det verkliga efterbehandlingsbehovet och beräkna kostnader för att de ska kunna genomföras behöver faktaunderlaget fördjupas vad gäller påvisade föroreningars förekomst samt spridnings- och exponeringsförutsättningar. Kulvertsystem och kvarvarande delar av byggnader och konstruktioner bör kartläggas mer ingående. Detta är påkallat både ur miljösynpunkt, då både föroreningsinnehåll och spridningsvägar till stora delar är okända, men även ur teknisk synpunkt pga. inverkan på markstabilitet och risk för ras och sättningar. Uppdragsnummer: Sida 2

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 Inledning 5 2 Uppdrag och syfte Organisation 5 3 Objektbeskrivning Allmänt Historik Hydrogeologi Byggnader Förväntad föroreningssituation 11 4 Bedömningsgrunder Skyddsobjekt Tillämpade riktvärden för mark och sediment Tillämpade riktvärden för vatten Tillämpade riktvärden för byggnader Tillämpade riktvärden för övrigt 16 5 Utförande Metod allmänt Fältanalyser Laboratorieanalyser Provtagning och provhantering 18 6 Överensstämmelse/avvikelse mot provtagningsplan Laboratorieanalyser Förflyttningar av provpunkter 21 7 Resultat Fältanalyser Laboratorieanalyser 24 8 Samlad bedömning 46 9 Diskussion och slutsatser Mark Grundvatten Byggnader Ytvatten och sediment 57 1 Samlad riskbedömning Rekommendationer Bedömning av spridnings- och exponeringsförutsättningar Övrigt Referenser 6 Uppdragsnummer: Sida 3

4 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Provtagningsplan Laboratorieanalyser Fältanalyser Jämförelser fältmätningar/labanalyser Fotodokumentation Översikt föroreningar Koordinater för provpunkter Uppdragsnummer: Sida 4

5 1 Inledning Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. I framtiden finns planer på att använda området som arbetsplats inom kulturverksamhet men frågan om att etablera bostäder på området kan också komma att aktualiseras. Inför en eventuell ändring av markanvändningen har en översiktlig miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 genomförts för att klarlägga platsens föroreningssituation. Denna rapport redogör för utförd undersökning. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Motala kommun, Alisa Basic, utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av byggnader, mark och grundvatten vid Gamla Motala Verkstad i Motala. Undersökningen är utförd enligt MIFO fas 2, Naturvårdsverkets rapport Uppdragets syfte är att kartlägga platsens föroreningssituation samt göra en riskbedömning av området med avseende på hälsa och miljö. Uppdraget har utförts inom ramen för EU-projektet BECOSI, Benchmarking on contaminated sites. 2.1 Organisation I uppdraget har följande företag och personer medverkat: NAMN FÖRETAG ANSVAR Peter Carlsson Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare. Ingvar Eriksson Structor Miljöteknik AB Handläggare. Helene Spets Structor Miljöteknik AB Handläggare. Stadspartner VA-projekt AB K-Entreprenad Bennys Betongborr ALS Scandinavia Skruvborrning Skruvborrning Provgropsgrävning Betonghåltagning Laboratorieanalyser Uppdragsnummer: Sida 5

6 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Undersökningsområdet har en area av ca 7 m 2, avgränsas i söder av Svarta Gatan och sträcker sig längs Motala Ström i öster och Göta Kanal i väster. Området avgränsas i norr av angränsande bostadsområde. Undersökningsområdet berör två fastigheter, dels verkstadsområdet, Motala verkstad 1, som ägs av Motala kommun, dels delar av fastigheten Kanaljorden 1:54, som ägs av Tekniska Verken Linköping, längs Verkstadsvägen vid slänt mot Motala Ström. I bild 1 markeras hela undersökningsområdet. Bild 1. Undersökningsområdet är beläget på Verkstadsön i Motala och ligger inom svart streckning. Bild hämtad från hitta.se En mångskiftande produktion har ägt rum under den långa verksamhetsperioden. Huvudsakligen bestod verksamheterna i olika typer av metallbearbetning såsom gjuteri, renseri, smedja och plåtslageri. I slutet av 197-talet avvecklades den industriella verksamheten. Idag finns bland annat en folkhögskola, billackering och en MC-klubb i byggnaderna. En stor del av lokalerna står ouppvärmda och öde. Under verksamhetsperioden var merparten av marken på området bebyggd med industribyggnader som, vid verksamhetens upphörande, jämnades med marken och användes som fyllnadsmassor på området. Idag täcks största delen av området av gräsmatta. Hårdgjorda ytor utgörs av gång- och bilvägar samt parkeringsplatser. Två stora industribyggnader står idag kvar. Byggnadernas sammanlagda area utgör ca 2 m 2. Uppdragsnummer: Sida 6

7 3.2 Historik I drygt 15 år har industriell tillverkning bedrivits på platsen sedan grundandet år Verksamhet och produktion Tillverkning i AB Motala Verkstads regi har varit mångfacetterad. Till en början utfördes främst underhållsarbeten på kanalbolagets utrustning. Verksamheten växte och kom att innefatta tillverkning av bland annat fartyg och lokomotiv, men även diskbänkar, takplåt, kirurgiska instrument. En stor del av produktionen har utgjorts av plåt- och svetsarbeten. I Länsstyrelsens MIFO-databas finns uppgifter om att följande verksamheter har bedrivits på platsen: - Tackjärnsframställning (-193) - Metallgjuteri (-194) - Stålproduktion (-1978) - Gasverk (mitten av 18-talet fram till ca 195) - Skrotsmedja - Skrotgård - Verkstad för grovbearbetning Kemikalier och ämnen såsom smörjoljor, brännoljor och avfettningskemikalier använts i verksamheten i stor utsträckning. Bruk av oljor och kemikalier har enligt uppgift skett jämnt fördelat över området och dess verksamheter. Även godshantering och leveranser av oljor och kemiska ämnen skedde utspritt över området. Branden 1953 År 1953 inträffade en brand som förstörde en stor del av vad som dittills varit lok- och maskinverkstad. Förstörda delar av byggnaden återuppfördes och reparerades och därefter inhyste lokalerna tunnplåtslageri och sjukhusverkstad. Platsens utformning Plats och byggnader har under verksamhetsåren successivt anpassats till aktuell verksamhet och produktion. Tabellen nedan och efterföljande bilder ger en inblick i hur produktion och byggnader förändrats över tid (Programhandling, förfrågningsunderlag Motala Verkstad 29). Tabell 1 Verksamheter och byggnader Motala Verkstad grundas. På platsen finns en verkstadsbyggnad, ett arbetsskjul och en smedja. 183-tal Uppförande av gjuteri. Verksamheten utökas. Ca 1835 Smedja och maskinverkstad tillkommer. 184-tal Uppförande av valsverk och grovsmedja Stång- och plåtvalsverk anläggs Hjulsmedja, torvgasverk, martinugnar och en lokomotivverkstad byggs Lokverkstaden uppförs Brand i maskinverk. Efter reparation kom byggnaden att användas som tunnplåtslageri och sjukhusverkstad År 1978 upphör industriell verksamhet på området. Merparten av industribyggnaderna revs, jämför flygfoton figur 4 och 5 nedan. Uppdragsnummer: Sida 7

8 Bild 2. Flygfoto från Bild 3. Flygfoto från Bild 3. Flygfoto från Bild 4. Flygfoto från Uppdragsnummer: Sida 8

9 3.2.1 Utförda miljötekniska undersökningar Johan Helldén AB utförde år 1998 en miljöteknisk markundersökning vid norra delen av området. Grundvatten och jordprover uttogs från sammanlagt 29 provpunkter. Vid undersökningen konstaterades mark vid det gamla valsverket bestå av fyllnadsmassor i form av byggnadsrester, kol och slagg. I princip hela det undersökta området bestod av fyllnadsmassor med upp till 6 meters mäktighet. Bild 5 redovisar ungefärlig lokalisering av påvisade förhöjda föroreningshalter. Bild 5. Ungefärlig lokalisering av förhöjda föroreningshalter påvisade vid markmiljöundersökning genomförd Område inom röd streckning anger undersökningens geografiska avgränsning. Uppdragsnummer: Sida 9

10 3.3 Hydrogeologi Undersökningsområdet är beläget mellan Göta Kanal i öster och Motala Ström i väster som avrinner mot sjön Boren i nordost. Höjdförhållandena vid markytan varierar mellan provpunkter i norra delen av undersökningsområdet ca 7 meter med en gradient från Göta Kanal mot lägre liggande Motala Ström. Mark inom fastigheten består av fyllnadsmassor med en mäktighet som varierar över området. I södra delen av undersökningsområdet övergår fyllning i naturlig jord på ca 1 meters djup och i delar av norra området förekommer fyllnadsmäktighet på upp till 4 meters djup. Fyllnadsmassorna består av i huvudsak sand, grus och sten uppblandat med byggmaterial såsom tegel, betong- och järnskrot. Långsamt tillflöde i grundvattenrör installerade i tidigare undersökning (Helldén 1998) indikerar låg permeabilitet i underlagrande morän. I marken under området i öst-västlig riktning löper tre st kulvertar. De två nordligast belägna kulvertarna har använts för avförande av industriavloppsvatten från området och har även förbindelse med dockan som är belägen på andra sidan Göta Kanal. Den sydligaste av de tre öst-västligt riktade kulvertarna belägna i mark i undersökningsområdets centrala delar utgörs av Bergsättersbäcken som mynnar i Motala Ström. 3.4 Byggnader Se även rubrik 3.1 och 3.2 ovan. Varierande industriverksamhet har resulterat i ett successivt anpassande av byggnader inom området. Inom ramen för denna undersökning har betongprover uttagits och luftdosor utplacerats i byggnader på området vilket ger en möjlighet att upptäcka föroreningar i byggnaderna härrörande från verksamheterna. Nedan följer beskrivningar av de byggnader i vilka provtagning på luft och/eller betong genomförts. Lokverkstad inklusive källarplan med fd panncentral Byggnaden har renoverats och används idag för olika ändamål såsom teater, konserter, utställningar mm. Järnvägsspår finns intill byggnaden. Delar av golvet utgörs av asfalt med mellanliggande fyllning som ligger på ett betongbjälklag. Fyllningen är ett par decimeter tjock. Källardelen utgörs ffa av förråd och lagerverksamhet. I källaren förekommer både betonggolv samt golv som utgörs av marken. Fd panncentral har avvecklats och uppvärmning sker idag genom fjärrvärme. Stora delar av utrustningen såsom tankar, bränsleledningar och pumpar är kvarlämnat. Sjukhusverkstad När man på 194-talet började tillverka rostfria produkter till sjukhus uppfördes sjukhusverkstaden, en tillbyggnad i två våningar inrymd bredvid lokverkstaden. Uppdragsnummer: Sida 1

11 Första planet utgörs av toaletter och utrymmen för omklädning. Lokalerna i källarplan inrymmer en MC-klubb men står till stor del tomma och ouppvärmda. Golv i källarplan utgörs dels av golv som utgörs av marken, dels av betonggolv. Maskinverkstad Den södra delen av byggnaden som återuppbyggdes efter brand Här inryms idag industrimuseum som är öppet för besökare under sommarhalvåret. Vintertid står museet ouppvärmt. Acetylengascentral Byggnaden uppfördes på 192-talet. Verksamheten på området omfattade svetsarbeten varför acetylengas tillverkades i egen regi. Byggnaden består av ett plan med och är sammanbyggd med muren som omgärdar verksamhetsområdet. Acetylengascentralen nyttjas idag för förråds- och garageändamål. Plåtverkstad I byggnaden har plåtarbeten såsom svetsning och bearbetning genomförts. Byggnaden består av två plan. Inom plan ett bedrivs hobbyverksamhet i form av renovering och nybyggnation av båtar men används också för förråds- och garageändamål. I källarplan inryms en lackeringsverksamhet. 7-tonsgården En öppen yta med en travers som är belägen mellan maskinverkstaden och plåtverkstaden. 7-tonsgården uppfördes 1953 då byggnader som skadades i branden revs. 3.5 Förväntad föroreningssituation Plåtslageri, valsverk, renseriverksamhet och gjuteri kan ha gett upphov till spridning av metallföroreningar i form av metallskrot och metallhaltigt slam. Förhöjda metallhalter, främst nickel men även krom, bly, arsenik, koppar och kadmium, konstaterades vid tidigare utförd markmiljöundersökning (Helldén 1998). Oljecisterner och transformatorer finns eller har funnits på flera platser på området. Två läckande transformatorer i lokhallen och förekomst av kallasfalt i en oljecistern påträffad under golv i plåtslageriverkstaden konstaterades vid tillsynsbesök 26. Rapport från Miljökontoret 1992 vittnar om oljeutsläpp från dagvattenkulvert som mynnar ut i Motala Ström. PAH:er bildas när organiskt material, t.ex. oljor, hettas upp och förbränns ofullständigt. Eventuell förekomst av dessa föroreningar kan möjligen härledas till den mångåriga industriverksamhet som förekommit på området men även till den brand som inträffade i dåvarande maskinverkstaden, idag tunnplåtslageriet. PAH-haltigt sot från industriell verksamhet kan ha deponerats på området. Vid markmiljöundersökning 1998 (Helldén 1998) konstaterades sot- och slaggförekomst på ett flertal platser inom undersökt område. Kreosot- och oljeföroreningar kan förekomma i anslutning till mark vid lokhallens norra kortsida samt i lokhallen där mark tidigare varit belagd med järnvägsspår. Några uppgifter om att herbicider använts på spårområdet har inte framkommit i denna undersökning. Användning av lösningsmedel vid t.ex. rengöring av maskiner och utrustning kan ha orsakat föroreningar i form av klorerade kolväten. Klorerade kolväten har hög densitet och Uppdragsnummer: Sida 11

12 tränger ner genom täta jordlager till ogenomträngligt berg. Djupet ner till berggrund bedöms inom området uppgå till omkring 5 meter (Brunnsarkivet, Sveriges Geologiska Undersökning). Djupet ned till berggrund medför en stor utspädningseffekt. Under förutsättning att dricksvatten ej nyttjas från området bedöms eventuellt förekommande klorerade kolväten ej utgöra någon riskfaktor för hälsoaspekter för de som vistas på området. Uppdragsnummer: Sida 12

13 4 Bedömningsgrunder 4.1 Skyddsobjekt Undersökningsområdet är planlagt för mindre känslig markanvändning idag och vistelse inom området sker främst under delar av dygnet. Undersökningsområdet angränsar till bostadsområden i norr och i söder. Recipienter är Göta Kanal och Motala Ström belägna i direkt anslutning till undersökningsområdet. För framtiden finns planer på att etablera en mer omfattande kulturverksamhet med teater, konserter och museer på området. 4.2 Tillämpade riktvärden för mark och sediment För bedömning av påträffade halter i mark har Naturvårdsverkets generella riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning, MKM, tillämpats. I nedanstående tabell redovisas dock även generella riktvärden för Känslig Markanvändning, KM. Tabell 2. Tillämpade riktvärden för föroreningar i mark och sediment (mg/kg TS). Ämne KM MKM Metaller Arsenik 1 25 Barium 2 3 Bly 5 4 Kadmium,5 15 Kobolt Koppar 8 2 Krom totalt 3) 8 15 Kvicksilver,25 2,5 Nickel 4 12 Vanadin 1 2 Zink 25 5 Alifater >C 5-C8 1,2) 12 8 >C8-C1 1) 2 12 >C1-C12 1) 1 5 >C12-C C5-C C16-C Aromater >C8-C1 1 5 >C1-C >C16-C Oljeindex 6) 1 - PAH PAH L (låg molekylvikt) 3 15 PAH M (medelhög molekylvikt) 3 2 PAH H (hög molekylvikt) 1 1 Bensen 1,2),12,4 Toluen 1,2) 1 4 Etylbensen 1,2) 1 5 Xylen 1,2) 1 5 Övriga Summa fenol och kresoler 2) 1,5 5 Summa klorfenoler (mono - penta) 2),5 3 Uppdragsnummer: Sida 13

14 Summa mono- och diklorbensener 1,2) 5 15 PCB-7 4),8,2 Cyanid total 3 12 Cyanid fri 2),4 1,5 1)Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas. 2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av mark- och grundvatten rekommenderas. 3) Om halt Cr VI är mindre än 1% 4) Antas vara 2 % av PCB-tot 5) Avser lättillgänglig cyanid 6) Finns inget egentligt KM-värde. Värdet 1 mg/kg baseras på KM-värde för långa alifater 4.3 Tillämpade riktvärden för vatten Grundvatten I grundvatten har i första hand riktvärden eller motsvarande för halter i förorenat grundvatten från Naturvårdsverkets hemsida tillämpats. Värden i kolumn 3 och 4 i tabellen nedan har hämtats från SPI:s förslag på riktvärden för grundvatten (SPI 21). Riktvärden i kolumn 3, ångor i byggnader, är beräknade för att de halter som kan uppkomma i porluft ovan grundvattenytan inte ska medföra halter i inomhusluft som överstiger givna referenskoncentrationer. Riktvärden i kolumn 4, miljörisker ytvatten är beräknade för att de koncentrationer i grundvatten, efter utspädning via transport, inte ska få negativ effekt på vattenmiljön i recipienten. Tabell 3. Tillämpade riktvärden för föroreningar i grundvatten (µg/l). Ämne Grundvatten Grundvatten ångor i byggnader utspädning 1/5 Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/1 Metaller Arsenik Bly 1-5 Kadmium Koppar Krom totalt Kvicksilver Nickel Alifater >C 5-C8 1,2) >C8-C1 1) 1 15 >C1-C12 1) 25 3 >C12-C16-4) 3 C5-C C16-C35-4) 3 Aromater >C8-C >C1-C >C16-C PAH PAH L (låg molekylvikt),2 (cancerogena) PAH M (medelhög molekylvikt) 1 (övriga) PAH H (hög molekylvikt) 3,5 Uppdragsnummer: Sida 14

15 Bensen 1,2) Toluen 1,2) Etylbensen 1,2) Xylen 1,2) Övriga Cyanid total PCB-7 3), ) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. 2) Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. 3) Antas vara 2% av PCB-tot 4) Förångning beaktas inte för alifater >C Yt- och dagvatten Riktvärden för övrigt vatten är i första hand hämtade från NV rapport 4918 (gränsen mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt) och baseras då på kanadensiska vattenkvalitetskriterier för skydd av det akvatiska livet. Riktvärde för PAH har hämtats från riktlinjer tillämpade i Göteborgs stad (Göteborgs stad 28). Riktvärden för enskilda PAH: er utgörs av kanadensiska riktvärden för vattenkvalitet (CCME 211). Tabell 4. Tillämpade riktvärden för förorenande ämnen i yt- och dagvatten (µg/l). Ämne Riktvärde Metaller Arsenik 5 Bly 1 Kadmium,1 Koppar 4 Krom 2 Kvicksilver,1 Nickel 15 Zink 3 Kolväten Opolära alifatiska kolväten 1 Bensen 3 Toluen 2 Etylbensen 9 PAH PAH 3 1) Naftalen 1,1 Acenaften 58 Fluoren 3 Pyren,25 Antracen,12 Fluoranten,4 Bens(a)pyren,15 Övriga Cyanid fri 5 Fenol 1 Monoklorfenol 7 Diklorfenol,2 Pentaklorfenol,5 PCB,1 Uppdragsnummer: Sida 15

16 4.4 Tillämpade riktvärden för byggnader Konstruktionsmaterial Med konstruktionsmaterial avses i det här fallet betong och fyllning i byggnadernas olika bjälklag. Uttagna betongprover har jämförts mot de generella riktvärdena för Känslig- respektive Mindre Känslig Markanvändning, tabell 2. I det fall byggnader rivs och ett eventuellt avfall skulle uppstå, gäller gränsvärden för deponier (RVF 2:9) Inomhusluft Riktvärden för inomhusluft är hämtade från Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2:3). Följande gränsvärden gäller för analyserade parametrar i inomhusluft: Tabell 5. Arbetarskyddsstyrelsens nivågränsvärden för ämnen i inomhusluft (mg/m 3 ) Ämne Klorerade alifater Diklormetan (metylenklorid) 12 Triklormetan (kloroform) 1 Tetraklormetan (koltetraklorid) 13 1,2-dikloretan (etylendiklorid) 4 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 3 1,1-dikloreten (vinylidenklorid) 2 Trikloreten (trikloretylen) 5 Tetrakloreten (perkloretylen) 7 Aromater Bensen 1,5 Toluen 2 Etylbensen 2 Xylener 2 Alifater n-hexan 9 n-heptan + fraktion C7 (heptaner) 8 n-oktan + fraktion C8 (oktaner) 9 n-nonan + fraktion C9 (nonaner) 8 Dekaner och andra högre alifatiska kolväten 35 Nivågränsvärde 4.5 Tillämpade riktvärden för övrigt Asfalt I äldre typer av asfalt användes ofta stenkolstjära som generellt sett innehåller höga halter av PAH: er. Innehållet av PAH i asfalt avgör om materialet kan återanvändas eller om särskilda åtgärder för omhändertagande krävs. Vid halter understigande 7mg/kg 16- PAH krävs inga särskilda åtgärder utan materialet kan återanvändas (Vägverket 24:9). Uppdragsnummer: Sida 16

17 5 Utförande 5.1 Metod allmänt Fältarbete har utförts med utgångspunkt i upprättad och med Miljökontoret och Länsstyrelsen förankrad provtagningsplan. Enstaka avvikelser från upprättad provtagningsplan har skett till följd av hinder i fält. Provtagningsplan med inmätta provpunkter återfinns i bilaga 1. Provtagning och undersökning har skett i mark, byggnader och kulvertar som finns inom undersökt område. Provpunktsmönstret är delvis slumpmässigt, delvis inriktat på tänkbara punktkällor. Undersökning av mark utomhus har utförts genom skruvborrning och provgropsgrävning. Grundvattenrör har installerats i 13 borrhål. I undersökningen har även provtagning utförts i fyra av fem grundvattenrör som finns kvar på området från markundersökning utförd Sedimentprover har uttagits i två av de kulvertar som löper i öst-västlig riktning mellan Göta Kanal och Motala Ström under undersökningsområdet. Provtagning i byggnaderna har utförts på betong, bjälklagsfyllning samt i en punkt även på stoft/damm. Borrning inomhus har skett med borrbandvagn och handborr i sammanlagt elva provpunkter. Tio luftdosor typ Radiello har monterats jämnt fördelade i byggnader på området. Provpunkternas läge utomhus i x-y- och z-led samt byggnadernas golvnivåer har inmätts efter genomfört fältarbete. Provtagning har utförts enligt kvalitetsklass B som beskrivs i SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar, rapport 1: Fältanalyser Inledningsvis scannades uttagna prover av med avseende på halter av metaller och flyktiga kolväten. XRF-instrument av typ NITON XLt användes för att läsa av fyllningsjorden som påträffades med avseende på metallinnehåll. XRF-mätning har generellt skett som enkelmätning på avsett jordprov placerad i diffusionstät påse, i 12 sekunder. Vid osäkert resultat har dubbelmätning utförts och medelvärdet av två liknande mätningar använts som resultat. PID, av typ MiniRae 2, har använts för att påvisa flyktiga organiska föroreningar i jord. Metoden är inte kvalitativ, dvs endast en totalhalt redovisas och det går inte att urskilja vilket ämne som gett utslag. Ingen korrelation har utförts mot laboratorium, men instrumentet kalibreras regelbundet med kalibreringsgas av isobutylen (1 ppm). Resultatet från PID-analyserna redovisas i tabell i resultatsammanställningen. Fältanalysresultat har varit vägledande i urval av prover som analyserats på laboratorium. Uppdragsnummer: Sida 17

18 5.3 Laboratorieanalyser Alla laboratorieanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB:s ackrediterade laboratorier. Tabellen nedan redogör för vilka parametrar som täcks in av respektive analyspaket. Tabell 6. Analyspaket med motsvarande analysparametrar Analyspaket Mark MS1 OJ2e OJ21h OJ2a OJ1 OJ3h Grundvatten V3b OV21h OV2a Fenolindex Totalcyanid Byggnader I1c OJ2e OJ1 OJ21h Meny A1 Meny A3 Meny A4 Analysparametrar Grundämnen Olja GC-FID Alifater, aromater, PAH:er PCB7 PAH:er Banvallspaket (pesticider) Metaller efter uppslutning Alifater, aromater, PAH:er PCB7 Fenolindex Fri+bunden cyanid Grundämnen i betong Olja GC-FID PAH:er Alifater, aromater, PAH:er Klorerade alifater i inomhusluft Aromater i inomhusluft Alifater i inomhusluft 5.4 Provtagning och provhantering Betonghåltagning genomfördes i juli 211. Samtliga uttagna betongkärnor märktes med provpunktsnummer och förvarades på plats fram till fältarbetsdagarna. Fältarbeten genomfördes Under fältarbetsdagarna rådde i huvudsak klara väderförhållanden. Bilder från provtagningarna återfinns i bilaga genomfördes inmätning av provpunkter och uttag av grundvattenprover. Kompletterande provtagning utfördes i juni Mark och kulvertsediment Mark Provtagning utfördes genom provgropsgrävning och borrning. Provgropsgrävning genomfördes endast i provpunkter placerade utomhus. I två punkter, 32 och 33 belägna i lokverkstadens källarplan, genomfördes borrning med handborr. Provtagning genomfördes jordartsvis, dock max i halvmetersintervaller ned till två meters djup, därefter maximalt i metersintervaller. Jordarter samt relevanta intryck såsom syn och lukt protokollfördes. Provtagning har utförts ned till naturlig jord eller ned till stopp i exempelvis betong eller sten. Prover har uttagits med rena engångshandskar och förvarats i av laboratoriet tillhandahållna diffusionstäta plastpåsar. Uppdragsnummer: Sida 18

19 Samtliga uttagna prover fältanalyserades med avseende på metaller och lättflyktiga kolväten, se även 5.2., varpå urval av prover för laboratorieanalys genomfördes med utgångspunkt i resultat från genomförda fältanalyser samt protokollförda intryck. Laboratorieanalys har genomförts med avseende på metaller, kolväten, PCB och pesticider. Maximalt provtagningsdjup har varit 5,5 meter i 7. Kulvertsediment I två av kulvertarna på området var det möjligt att gå in. Fyra prover uttogs med jämna mellanrum ca 1 meter in i varje kulvert. Proverna märktes med siffror 1-4 där prov nr 1 togs längst in och prov nr 4 närmast mynningen. Dessa fältanalyserades med XRF varefter prov nr 1 och prov nr 4 från vardera kulvert skickades till laboratorium för analys med avseende på metaller, kolväten och PCB-7. Kompletterande provtagning av sediment i kulvert genomfördes under juni 212. Analyserade parametrar i denna omgång utgjordes av metaller och PAH Vatten Grundvatten Grundvattenrör installerades initialt i 1 borrpunkter. Grundvattenprov uttogs i sju av dessa, 15, 33, 34, 4, 43, 48, 5 och WSP11. I några installerade grundvattenrör, WSP2, WSP5 och WSP1 var tillrinningen för låg för provtagning. Prov på grundvatten uttogs även i fyra av fem befintliga grundvattenrör från utförd undersökning 1998 (Helldén), 54, 55, 56 och 57. I 58 var tillrinningen för låg för uttag av prover. Kompletterande provtagning av grundvatten genomfördes i juni 212 i provpunkterna 4A och 4E. Grundvatten uttogs, efter omsättning av grundvattenrör, med engångsbailer och överfördes i analysspecifika plast- eller glasflaskor tillhandahållna av laboratoriet. I samband med uttag av prover avlästes ungefärligt ph-värde med lackmuspapper. Övrigt vatten Övrigt vatten uttogs på två platser i den i provplanen markerade sydligaste kulverten, Bergsättersbäcken. Prov i 53A togs vid kulvertens mynning mot Motala Ström. Bergsättersbäcken är även åtkomlig genom en golvlucka i plåtverkstadens källarplan varvid ett prov uttogs, 53B. Proverna har analyserats med avseende på metaller, kolväten och PAH. I lokverkstadens källarplan uttogs vattenprov på framträngande markvatten i pannrum, 28, samt i en dagvattenbrunn, 6. Val av analyspaket har gjorts med utgångspunkt i fältintryck och historiska fakta. Samtliga uttagna vattenprover har analyserats med avseende på metaller, kolväten och PAH:er. Ytvatten- och grundvattenprover som analyserats med avseende på metaller har generellt filtrerats. Uppslutning har skett med salpetersyra. Analys med avseende på kolväten har föregåtts av eventuell dekantering men inte filtrering. Utökad provtagning av grundvatten genomfördes i juni 212. I denna omgång togs prov i vardera kulverts mynning samt i dess inre delar. För jämförelse analyserades både ofiltrerade och filtrerade prov. Uppdragsnummer: Sida 19

20 5.4.3 Byggnader Konstruktionsmaterial Provtagning har skett på betongkärnor från åtta provpunkter, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 och 17. Uttagna prover besiktades okulärt varpå prover har analyserats på laboratorium. Därefter sändes valda kärnor till laboratorium där de översta 2 cm av respektive kärna analyserades. Skikt som beslutats vara aktuella för analys separerades från kärnan genom sågning. Betongproverna bereddes därefter genom krossning och malning. Uttagna betongprover analyserades i första hand med avseende på oljeindex och vissa även med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH. Inomhusluft Luftprovtagning genomfördes passivt med diffusionsprovtagare av typ Radiello i tio provpunkter, 28 och Provtagarna satt uppmonterade under en veckas tid varefter de nedmonterades och kolfilter i respektive provtagare skickades för analys. Inomhusluft har analyserats med avseende på alifater, inklusive klorerade, samt aromater Övrig provtagning Med övrig provtagning avses provtagning på bjälklagsfyllning, stoft och asfalt. Fyllnadsmaterial/stoft: Fyllning i hålrum under 7-tonsgården, 59, har provtagits och analyserats med avseende på metaller och PCB-7. Betongkross från perforerad betongplatta i plåtverkstaden påträffad på,25 meters djup, 8, har provtagits och analyserats med avseende på metaller och oljeindex. Dammaktigt/stoftliknande material har provtagits i pannrum i lokverkstadens källare, 28. Prov på stoft i 28 togs från tre punkter, A, B och C varefter A och B slogs samman till ett samlingsprov som skickades för analys. Asfalt: Prover på asfalt har uttagits dels inomhus i samband med betongborrning inför provtagning med borrbandvagn, dels utomhus i samband med provgropsgrävning. Uttagna prover som analyserats på laboratorium har beretts genom frysmalning varefter de analyserats med avseende på PAH:er. Uppdragsnummer: Sida 2

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad Beställare: Najdovski Invest AB Att: Tome Najdovski Knut Lavards väg 5 271 53 Ystad Datum 214-11-17 Författad av: Granskad av: Lisbet

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Upprättad av: Michelle Strömberg Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr: 10205669 Daterad:

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För: Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-23 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen).

Läs mer

För renare luft, jord och vatten

För renare luft, jord och vatten Om AFRISO EMA: PID-mätare för VOC Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Vår strävan är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

MILJÖKONTROLL Kompletterande miljöteknisk markundersökning ute på udden samt under och i anslutning till den före detta cellhallsbyggnaden

MILJÖKONTROLL Kompletterande miljöteknisk markundersökning ute på udden samt under och i anslutning till den före detta cellhallsbyggnaden MILJÖKONTROLL Kompletterande miljöteknisk markundersökning ute på udden samt under och i anslutning till den före detta cellhallsbyggnaden Rapport nr EKA 2007:01 Bengtsfors kommun 2007-02-27 Rev 2007-06-29

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK

KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK Inmätning, inventering och provtagning slutlig Stockholm 2009-05-25 SWECO Environment AB Britta Alstad Uppdragsnummer 1155295

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun. Författare: Björn Oscarsson Gardbring Telefon: +46 10 505 32 25 Mobil: +46 70 995 02 54 Bjorn.o.Gardbring@afconsult.com Datum 2015-02-16 Projekt ID 580450 Beställare Statoil Fuel & Retail Sverige AB Riskbedömning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Stadens vatten - LTU Maria Viklander, Professor Gilbert Svensson, Adj.Prof. Jiri Marsalek, Adj.Prof. Richard Ashley, Adj. Prof

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society. Rapport 1:2004. Fälthandbok. Miljötekniska markundersökningar

Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society. Rapport 1:2004. Fälthandbok. Miljötekniska markundersökningar Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society Rapport 1:2004 Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN SWEDISH GEOTECHNICAL SOCIETY SGF Rapport 1:2004 Fälthandbok

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Fältprotokoll Bilaga 4

Fältprotokoll Bilaga 4 Bjord jord spade 0-10 Provet togs i förbifarten pga ej analyserat - Svart jord med mycket metallspån. misstänkt förorening Luktar olja. B101tg tegel hammare, olja, cyanid B103btg betong kärna våt 2,5-5

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Kemakta AR 2004-23 Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Riskbedömning och riskklassning enligt MIFO-modellen fas 2 Gabriella

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN Dnr 2008/146 DETALJPLAN FÖR BROMÖLLA 11:83, 11:84, 11:90 M FL IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-04-06 RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inom planerat exploateringsområde Iföstrand

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN 2008-09-21 Gusum

PROVTAGNINGSPLAN 2008-09-21 Gusum PROVTAGNINGSPLAN 2008-09-21 Gusum Provtagning av byggnader vid Gusums bruk Strategin inför provtagningen är att verifiera förmodat rent respektive förorenat byggnads för att förenkla efterföljande åtgärdsutredning.

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U22495-150 PM Miljöteknisk markundersökning Norrtälje hamn Brännäset 4, 6, 8, 15 och 16 Pråmen 1 Städet 1 Tälje 2:4, 3:1, 3:14, 3:16, 3:216, 3:256 och 5:1 Norrtälje kommun Norrtälje hamn

Läs mer

JM AB / Skanska Nya Hem AB Täby Kommun / Viggbyholms gård fastighet AB Täby Galopp Inventering inför markmiljöundersökning Bakgrund och nulägesanalys

JM AB / Skanska Nya Hem AB Täby Kommun / Viggbyholms gård fastighet AB Täby Galopp Inventering inför markmiljöundersökning Bakgrund och nulägesanalys Handläggare Sofie Hansson Tel +46 (0)10 505 13 23 Mobil +46 (0)72 531 49 12 Fax +46 (0)10 505 00 10 sofie.hansson@afconsult.com Datum 2011-11-08 Uppdragsnr 564936 1 (7) Lars Fränne, JM Mats Wickman, Skanska

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer