Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 repo001.docx Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING Dnr: Projektnummer: D7222 MARTIN LJUNGSTRÖM, SOFIA CAESAR

2 Svedala kommun Svedala Tel: Epost: 2 (48) p:\2212\ \000\19_original\kontrollerade handlingar \mkb detaljplan sturup park docx

3 repo001.docx FÖRORD Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som ett led i Svedala kommuns arbete med att upprätta en detaljplan för ett verksamhetsområde i närheten av Malmö flygplats. MKB för detaljplaneförslaget för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län har utarbetats av Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt och Christel Strömsholm Trulsson, naturvårdsansvarig, Bygg och Miljö, Svedala kommun. Stadsarkitekt Pia Transe Pedersen har medverkat i framtagandet av samrådshandlingarna som föregick denna granskningshandling. Sofia Caesar har varit rapportansvarig och Martin Ljungström uppdragsledare för Swecos uppdrag att utföra det praktiska arbetet med upprättandet av MKBn. Planen har tillsammans med MKB:n varit utställd för samråd 13 oktober - 10 nov Ändringar i MKB:n med hänsyn till samrådssynpunkter har markerats med kantlinje i höger marginal. Svedala 2015 Jeanette Widén Gabrielsson (46)

4 repo001.docx (46)

5 repo001.docx SAMMANFATTNING Denna miljökonsekvensbeskrivning syftar till att redovisa och bedöma miljökonsekvenserna av ett förslag till detaljplan för företagsparken Sturup Park samt att föreslå åtgärder för att begränsa negativa konsekvenser och tillvarata möjligheter till miljöförbättringar. I MKBn visas att riksintressen för turism och friluftsliv och naturmiljö inte påverkas negativt av planförslaget. Vidare påverkas inte riksintressen för kommunikationer avseende allmänna vägar och eventuell framtida järnvägsförbindelse (den så kallade Sturupspendeln) negativt. En konflikt föreligger mellan det aktuella planförslaget och den precisering av riksintresset för luftfarten som gjorts av Trafikverket år 2013 men som har avstyrkts av Svedala kommun. Därtill har Länsstyrelsen i sitt yttrande över Trafikverkets precisering år 2013 påtalat att 1) det saknas ett resonemang som kopplar presenterade fakta med ställningstagandet om två parallella rullbanor, 2) att det inte går att utläsa varför befolkningsutvecklingen i regionen kommer att påverka resandet för Malmö flygplats positivt och 3) det saknas en analys som visar varför en eventuell ökning av resandet i Öresundsregionen kommer att innebära att Malmö flygplats når sitt nuvarande kapacitetstak. Det bör finnas alternativa sätt att tillgodose luftfartens riksintresse som inte förhindrar det aktuella planförslagets genomförande. Ett arbete med revidering av översiktsplanen har inletts av Svedala kommun bland annat med syfte att behandla riksintresset för flygändamål. I området finns biotoper som har generellt skydd enligt miljöbalkens 7 kap och arter upptagna i artskyddsförordningen. Biotoperna har inventerats och kommer att bevaras som de är eller som en del i en strategi för områdets biotoper och groddjurs rörelsemönster. Strategin omfattar till en del också områdets öppna dagvattenhantering samt bevarande av biotoper i planen. Därmed bedöms biotopernas värde som livsmiljö för biologisk mångfald bestå. Förekomst av skyddade arter har inventerats och behovet av dispenser har utretts. Dispens kommer att sökas för vissa områden med generellt biotopskydd. Vissa anmälningspliktiga vattenverksamheter har identifierats. En riskbedömning avseende transporter med farligt gods i samband med tidigare arbete med fördjupad översiktsplan har visat på behov av ett säkerhetsavstånd om 50 m mellan byggnader och väg 813 med hänsyn till risker förknippade med flygbränsletransporter. Väg 813 norr om rondellen vid väg 816 skulle eventuellt inte längre behöva vara primär transportled för farligt gods eftersom transporter med farligt gods till flygplatsen leds med vägvisning idag via det östra benet i cirkulationsplatsen mellan väg 813 och 816. Efter samrådssynpunkter har planen trots allt anpassats till säkerhetsavståndet med hänsyn till flygbränsletransporter så att ingen bebyggelse finns < 50 m från väg 813. I MKBn bedöms planförslaget i förhållande till riksdagens miljömål och gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget innebär verksamhet i ett område som idag saknar kollektivtrafikförsörjning vilket inte är positivt från koldioxidsynpunkt. Detta kan i framtiden komma att förändras till det bättre genom att flygplatsen får en bättre kollektivtrafikförsörjning och genom att biltransporternas beroende av fossila bränslen förväntas minska i framtiden. En åtgärdsvalsstudie avseende kollektivtrafik till Malmö flygplats pågår. 3 (46)

6 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte 8 2 Geografisk avgränsning Lokaliseringalternativ Lokaliseringalternativ Avfärdat alternativ och val av lokalisering 10 3 Övriga avgränsningar Genomförda utredningar och underlagsmaterial 11 4 Beskrivning av alternativ Utbyggnadsalternativet Nollalternativet 14 5 Kommunala planer Översiktsplan Detaljplaner 15 6 Miljökonsekvenser Riksintressen Landskapsbild Naturmiljö och skyddade områden Kulturmiljö Markanvändning Yt- och grundvatten Kommunikation och trafik Farligt gods och riskanalys Buller Luftföroreningar 39 7 Miljömål 39 8 Miljökvalitetsnormer 41 9 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Lokaliseringsprincipen Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Produktvalsprincipen 43 4 (46)

7 repo001.docx Skälighetsprincipen Samråd Efterföljande tillstånd och dispenser Referenser och underlagsmaterial 46 Bilagor Bilaga 1 Illustration Bilaga 2 Översikt Bilaga 3 Detalj, inventerade naturområden Bilaga 4 Dagvattenhantering Bilaga 5 Schematisk översikt över åtgärder för groddjur 5 (46)

8 repo001.docx Inledning 1.1 Bakgrund Sturup Park är namnet på en golfbana och en planerad företagspark belägen sydväst om Malmö flygplats i Svedala kommun (Figur 1-1). Området benämns i en fördjupad översiktsplan över Sturup (FÖP Sturup 93) som förändringsområde Sturup Park/Rävstad och var under mitten av 1990-talet föremål för parallella uppdrag, en tävling som vanns av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB. Figur 1-1 De alternativa lägena för en utbyggnad av verksamhetsområdet Sturup Park i Svedala kommun väster om Malmö flygplats finns inom den rödmarkerade ringen. I FÖP Sturup 93 delades det tilltänkta företagsområdet in i 3 etapper med varierande planeringshorisonter (se Figur 1-2 och Bilaga 2). De två första etapperna, D2.2 och D2.3 planerades inom en tioårsperiod medan område D3.2 planerades på längre sikt. Under 1994 antog kommunen en detaljplan för område D2.2. Området har byggts ut i viss omfattning. Program med MKB för område D2.3 godkändes av kommunstyrelsen och var på samråd under tiden 12 december januari Länsstyrelsen framförde i yttrande att planens påverkan på riksintresset för luftfart ska utredas vidare och diskuteras. Detaljplanearbetet med Sturup Park etapp 2 avbröts därför i avvaktan på fördjupad översiktsplan för Sturups område. Under 2012 utpekade Trafikverket Malmö Flygplats, där en parallellbana ingick, som riksintresse med en remiss som kommunstyrelsen yttrade sig över I yttrandet framförde kommunstyrelsen att riksintresset påverkar möjligheterna till att utveckla verksamhetsområdet Sturup Park. Därför avstyrkte Svedala kommun förslaget till riksintresseanspråk för Malmö Flygplats. Vid styrgruppsmöte den 18 december 2012 med representanter från länsstyrelsen, Malmö Flygplats, Malmö stad, Svedala, Staffanstorps och Lunds kommuner kom man överrens om att samarbete om en fördjupad översiktsplan för Sturups område skulle avbrytas på grund av motstående intressen hos framför allt Svedala och Lunds kommuner. Beslut togs i Svedala kommun av kommunstyrelsen att avbryta arbetet med fördjupad översiktsplan för Sturups område. 6 (46)

9 repo001.docx Idag bedömer ägarna till Sturup Park att intresset för att etablera företag inom området är på uppåtgående vilket har aktualiserat att återuppta planarbetet för område D2.3. som ligger söder om det område som tidigare planlagts. Syftet med detaljplanearbetet för Sturup Park - Företagspark är att undersöka möjligheterna att pröva en detaljplan för ett företagsområde inom område D2.3 i Figur 1-2. Planområdets omfattning och intentioner utgår i stora drag från det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB (Figur 4-1). Motiven för den föreslagna lokaliseringen av verksamhetsområdet är flera. Den utbyggda cirkulationsplatsen i korsning väg 813/väg 816 ger goda möjligheter att ytterligare utnyttja infrastrukturen i området samt att använda det fördelaktiga läget intill flygplatsen. Därtill är Sturup Park AB ägare till det aktuella området och har bidragit till finansiering av cirkulationsplatsen samt förberett infarter till det aktuella planområdet. Figur 1-2 Lokaliseringsalternativ 1 (inom rosa markering på bilden) motsvarar område D2.3 enligt FÖP Sturup (46)

10 repo001.docx Syfte I planprogramskedet bedömdes med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning som omfattar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras i anslutning till planarbetet. Denna MKB syftar till att beskriva miljökonsekvenserna av en utbyggnad av Sturup Park enligt en detaljplan som medger kontorsverksamhet och lättare industri men inte tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Detaljplanen baseras på planförslag i Figur 4-2 och bilaga 1. MKB:n syftar till att identifiera negativa effekter och konsekvenser samt att föreslå åtgärder för att begränsa dem. MKB:n syftar också till att identifiera möjligheter till positiva miljöeffekter och verka för att ta tillvara dem. I denna MKB värderas miljökonsekvenserna av en utbyggnad enligt planförslagen inom område D2.3 i Figur 1-2 och för en övergripande jämförelse (Avsnitt 2.3), en utbyggnad med motsvarande innehåll i ett alternativt läge, område D3.2 i Figur 1-2 (se även Bilaga 2). 2 Geografisk avgränsning Området som omfattar de båda alternativa lägena ligger i Svedala kommun, väster om Malmö flygplats, se Figur 1-1. Området kan nås via väg 816 som ansluter till väg 108 mellan Staffanstorp och Svedala i väster samt via väg 813 som ansluter till E65 i söder (Figur 1-2). 2.1 Lokaliseringalternativ 1 Företagsparken Sturup Park förläggs sydväst om Malmö flygplats inom område D2.3 i Figur 1-2 (se även Bilaga 2). Området ligger strax norr om cirkulationsplatsen för korsningen mellan väg 813 och väg 816. Det avgränsas av väg 813 i öster, väg 816 i söder och väg 811 i väster. I norr avgränsas området av detaljplan för område D2.2 Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län. Området omfattar ca 13 ha mark, huvudsakligen bestående av jordbruksmark (Figur 2-1 och Figur 2-2). Sydost om området ligger Sturup Raceway, en anläggning för motorsport och trafikövning. I nordväst ligger golfbanan Sturup Park. 8 (46) Figur 2-1 Lokaliseringsalternativ 1 sett från norr.

11 repo001.docx Figur 2-2 Lokaliseringsalternativ 1 sett från öster. Området har bedömts lämpligt för aktuell verksamhet med hänsyn tagen till närheten till kommunikationer. Området har ett fördelaktigt läge med anledning av närheten till Malmö flygplats och det potentiella skyltläget vid cirkulationsplatsen. Därtill ger cirkulationsplatsen i korsning väg 813/väg 816 söder om området goda möjligheter att utnyttja infrastrukturen i området. Anslutande vägar är delvis redan utbyggda. Från cirkulationsplatsen nås området via en enkelriktad entréväg från väg Lokaliseringalternativ 2 Lokaliseringsalternativ 2 utgörs av område D3.2 (se Figur 1-2 samt Bilaga 2) som ligger norr om det detaljplanerade området D2.2. Figur 2-3 Lokaliseringsalternativ 2 sett från sydöst. Marken utgörs huvudsakligen av jordbruksmark som idag ligger i träda (Figur 2-3). Delar av marken används som betesmark. I den sydöstra delen av området ligger en grund 9 (46)

12 repo001.docx vattensamling som är resultatet av en tillfällig dämning av ett dike som leder vatten över till golfbanan. Vattensamlingen är omgiven av vegetation i form av buskar och träd. I lågpunkter förekommer även mindre våtmarker och småvatten. Området avgränsas västerut av väg 811 (Rävstadsvägen), se Figur 1-2. En privat fastighet ligger i områdets nordvästra del med infart från väg 811. Öster om området ligger ett skogsparti. Området har ett relativt fördelaktigt läge med anledning av närheten till Malmö flygplats men saknar skyltläget vid cirkulationsplatsen och förberedd infrastruktur i form av anslutande vägar. 2.3 Avfärdat alternativ och val av lokalisering Lokaliseringsalternativ 1 (område D2.3) utgör ett ur kommunikations- och exponeringssynpunkt mer fördelaktigt alternativ för etablering av företagsparken Sturup Park än det norra området D3.2 (alternativ 2). Medan område D2.3 har befintliga anslutningar till de allmänna vägarna 813 och 816 behöver mark tas i anspråk för utbyggnad av vägar och anslutningar till det allmänna vägnätet för att möjliggöra en utbyggnad inom lokaliseringsalternativ D3.2. Det aktuella förslaget till placering av ny landningsbana i Trafikverkets precisering av riksintresset för luftfarten från 2013 (Trafikverket, 2013) är inte förenligt med någon av de alternativa lokaliseringarna för verksamhetsområdet. Båda områdena bedöms ha stora naturvärden genom att de ingår i riksintresseområdet för Romeleåsens sjö- och åslandskap inom vilket det rörliga friluftslivet ska prioriteras. Det mer avskilt belägna området D3.2 bedöms vara av större värde för friluftslivet än det mer vägnära D2.3. Östersjöleden och Skåneleden ligger öster om planområdet. Alternativ D3.2 ligger längre ifrån det allmänna vägnätet och därmed också längre ifrån ursprungsorter för såväl personal som varor som ska transporteras till och från verksamhetsområdet. Det innebär längre transporter och ökade koldioxidutsläpp jämfört med D2.3. Alternativ D3.2 hade större aktualitet i ett tidigare skede, innan planerna på en tvärgående landningsbana norr om befintlig skrinlades i Svedala kommuns översiktsplanering. Mot denna bakgrund bedöms alternativ D2.3 mer fördelaktigt ur miljösynpunkt. Utbyggnad i läge D3.2 avfärdas. I det följande jämförs därför utbyggnadsalternativet i läge D2.3 endast med nollalternativet. 3 Övriga avgränsningar Tid Sak Utgångspunkten för MKB:n är att detaljplanens genomförandetid förväntas bli 10 år räknat från det datum den vinner laga kraft vilket bedöms kunna ske Den etablerade verksamheten förväntas pågå under överskådlig tid. Som prognosår för trafik har valts år MKB:ns avgränsning i sak framgår av kapitel 6 Miljökonsekvenser. 10 (46)

13 repo001.docx Samråd med länsstyrelsen i programskedet hölls Tidigt samråd med länsstyrelsen avseende den fortsatta detaljplanläggingen hölls samt Vid samrådet med länsstyrelsen framkom synpunkter på vilka frågor som bedöms som väsentliga för projektet. Länsstyrelsen efterfrågade bland annat motiv till verksamhetsområdets placering vid Malmö flygplats. Utredningsområdet ligger inom eller i anslutning till riksintressen för kommunikationer (Malmö flygplats och väg 816 och 813), naturmiljö och kulturmiljö (3 kap MB) och rörligt friluftsliv (4 kap MB). Riksintressenas värden ska särskilt beaktas. Frågor relaterade till en ökad trafikalstring på befintligt vägnät (E 65) som är hårt belastat kapacitetsmässigt och risker i samband med en etablering i närheten av allmän väg rekommenderad för farligt gods och Malmö flygplats ansågs vara av stor vikt. Vid samrådsmötet framförde länsstyrelsen synpunkter gällande verksamhetsområdets påverkan på förekommande värden inom riksintressena för naturoch kulturmiljö samt på skyddade arter och biotoper. Bland annat framkom att detaljplanen bör kompletteras med en grön korridor mellan de dammar i området i vilka arten större vattensalamander påträffats för att underlätta artens spridningsmöjligheter. Kulturmiljöexpert på länsstyrelsen ska kontaktas för att klarlägga behov av ytterligare arkeologiska undersökningar. Dagvattenhaneringen inom området diskuterades utifrån dess påverkan på skyddade biotoper och arter och frågan om samråd med befintligt dikningsföretag lyftes. Vidare framfördes synpunkter på ianspråktagandet av jordbruksmark för verksamheter och val av lokalisering med hänsyn till kollektivtrafikförsörjning, tillgänglighet och trafikalstring. Även synpunkter gällande risker förknippade med etableringen av verksamheter intill väg 813 som utgör primär transportled för farligt gods och konsekvenser för riksintresset för kommunikationer, gällande den så kallade Sturupspendeln, framfördes. 3.2 Genomförda utredningar och underlagsmaterial Följande utredningar och underlagsmaterial ligger till grund för föreliggande MKB. KM Geokonsult AB (1991) PM beträffande översiktlig geoteknisk undersökning inom Räfstad 1:1 i Svedala kommun. PM Naturvårdskonsult Gerell (2007) Inventering av groddjur i anslutning till Sturups Raceway banområde samt en bedömning av övriga naturvärden. Rapport Rana Konsult (2013) Inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur inom delar av fastigheten 1:129. Rana Konsult (2014) Kompletterande inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur inom delar av fastigheten Sturup 1:129. Sweco (2015) PM Dagvatten, Sweco (2014) PM Trafik, Sweco (2014) PM Vägutformning, Tyréns Infrakonsult AB (2000) VA-utredning för Sturup Park Business Centre. Rapport (46)

14 repo001.docx Wallin kulturmiljö och arkeologi (2008) Arkeologisk utredning Sturup 1:129, Börringe socken, Svedala kommun, Skåne. Rapport 2008:30. 4 Beskrivning av alternativ Planförslaget (se Figur 4-2) har haft som en viktig utgångspunkt det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB (Figur 4-1, jämför bilaga 1). Den grundläggande tanken i Månsson Dahlbecks förslag är att så långt möjligt utgå från det landskap som ger området dess unika karaktär. Figur 4-1 Det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB. Aktuell detaljplanegräns har lagts till. 12 (46)

15 repo001.docx Utbyggnadsalternativet Figur 4-2. Illustration över verksamhetsområdet Sturup Park. Företagsparken Sturup Park föreslås få karaktären av en kontorspark med inslag av mindre, lättare industri. I planprogramskedet föreslogs en inriktning som tydligt beaktade områdets småvatten och vegetationsstruktur (Svedala kommun, 2008). Föreliggande planförslag representerar en utveckling av planprogrammets förslag. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av kontor (75 %) och till mindre del av industrifastigheter (25 %) med tillhörande parkeringsplatser. Kontorsbebyggelsen uppförs i högst 2 plan. Utöver parkeringsplatser i anslutning till planerade fastigheter föreslås två parkeringshus uppföras. Gatustrukturen inom detaljplaneområdet består av två parallella gator i öst-västlig riktning som sammanbinds med en gata i väster och en i öster, den senare ansluter till områdets in- och utfart (Figur 4-2). Den östra vägen ansluter till tidigare planerad sträckning i angränsande detaljplan Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län i norr. Sträckningen för den västra vägen är parallell med 13 (46)

16 repo001.docx områdets centrala grönstråk och ansluter mot befintlig korsning i nordvästra delen av planområdet. Gatusektionerna föreslås bli 9,0 meter breda bestående av en körbana på 6 meter som möjliggör mötande lastbilstrafik samt sidoområden. Befintliga våtmarker och småvatten belägna i naturliga svackor och lågpunkter i området nyttjas i viss utsträckning för dagvattenhantering. Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter enligt miljöskyddsförordningen) tillåts inte. 4.2 Nollalternativet Nollalternativet beskriver hur miljön i området troligtvis kommer att utvecklas om verksamheten inte kommer till stånd. Det innebär att inget verksamhetsområde utvecklas vilket sannolikt innebär att den pågående markanvändningen fortsätter. Nollalternativets miljökonsekvenser för respektive sakområde beskrivs i kapitel 6 Miljökonsekvenser. Ett alternativt scenario för nollalternativet är att flygplatsen utvecklas genom att området som avsatts som riksintresse tas i anspråk för landningsbana, ledljus samt eventuellt andra anläggningar och restriktioner som behövs för flygplatsverksamheten. Ett sådant scenario bedöms avsevärt påverka hela områdets natur- och kulturvärden negativt. Detta scenario utvecklas inte i detalj under respektive sakområdesrubrik i kapitel 6. 5 Kommunala planer 5.1 Översiktsplan Översiktsplan 2010 I Svedala kommuns översiktsplan (ÖP 2010) som antogs av kommunfullmäktige anges inriktningen för markanvändningen i området till utredningsområde för ny/befintlig landningsbana, utbyggnadsområde för verksamheter samt områden för befintliga och planerade golfbanor (Svedala kommun, 2010). Revidering av Svedala kommuns översiktsplan pågår Fördjupad översiktsplan Sturup Kommunerna Svedala, Lund, Staffanstorp och Malmö Stad tillsammans med Swedavia AB, Malmö flygplats och Länsstyrelsen i Skåne län påbörjade 2005 ett samarbetsprojekt med syfte att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Sturup. Samarbetet resulterade i ett förslag till samrådshandling FÖP Sturup. Fördjupning av översiktsplan för Sturupsområdet reglering av bebyggelsen med hänsyn till Malmö Airports framtida utveckling daterad (Svedala kommun, 2012). Beslut togs av kommunstyrelsen i Svedala kommun att avbryta arbetet med fördjupad översiktsplan för Sturups område. I den antagna översiktsplanen (ÖP 2010, s 96) står att FÖP Sturup från 1993 gäller tills den nya fördjupningen av översiktsplanen för Sturup antas Fördjupad översiktsplan Sturup 93 De aktuella lokaliseringarna för verksamheterna utpekas i den fördjupade översiktsplanen för Sturup som antogs (Svedala kommun, 1992). 14 (46)

17 repo001.docx Detaljplaner Detaljplan för Sturups flygplats. Fastställd För Malmö flygplats finns en byggnadsplan från Planområdet upptas till större delen av område för luftfart och tillhörande verksamheter. Huvuddelen av marken avses användas för landningsbanor, tillfarter till landningsbanorna, skyddsområden för bansystemet och uppställningsplatser för flygplan. En begränsad del av området är avsedd för bebyggelse. Byggnadsplanen omfattar en icke utbyggd tvärbana och en mindre parallell bana Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län. Antagen Detaljplanen ligger inom område D2.2 i bilaga 2 och omfattar område för lättare verksamheter (kontor och småindustri) och i övrigt park- och naturmark. Berörd del av gällande detaljplan för Sturup Park kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Det gäller område för våtmark i norr (nr 9, bilaga 3) Detaljplan för del av Rävstad 1:1, Ebbesjö 1:1 och Björkesåkra 1:1 m.fl Sturup Golf, Svedala kommun, Malmöhus län. Antagen Väg 816 regleras i planen som genomfart. Planbestämmelserna omfattar framför allt golfbana med tillhörande golfhotell samt friluftsområde. Detaljplanen påverkas genom att en mindre del i stället föreslås ingå i nuvarande förslag till detaljplan som naturområde med möjlighet till fördröjning av dagvatten. Den berörda delen av gällande detaljplan kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Planen har i viss utsträckning tagits i anspråk för avsett ändamål. 15 (46)

18 repo001.docx Miljökonsekvenser 6.1 Riksintressen Riksintresse för kommunikationer (Miljöbalken 3 kap 8 ) Vägar Tillfartsvägarna 813 (Södra Sturupsvägen) och 816 (Norra Sturupsvägen) är av riksintresse för kommunikationer då de förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse (Malmö flygplats). Väg E 65 är av riksintresse eftersom den ingår i det nationella stamvägnätet. De riksintressanta vägarna påverkas inte väsentligt av planen eller av nollalternativet. Järnväg En potentiell framtida järnvägsförbindelse (den s k Sturupspendeln) syftar till att koppla samman Sturup med järnvägen Malmö - Ystad. Sturup skulle därmed vara länkat till det övergripande järnvägsnätet med möjlighet till persontransporter till många viktiga orter i upptagningsområdet som till exempel Trelleborg, Malmö, Kastrup, Lund och Kristianstad. Sturupspendeln är ett utpekat riksintresse för kommunikationer. Den i järnvägsutredningen redovisade korridoren för Sturupspendeln berörs av förslaget till detaljplan för Sturup Park. I järnvägsutredningen redovisas en korridor som berör en liten del av det aktuella planområdet för Sturup Park men större delen av järnvägskorridoren ligger öster om väg 813 (Sturupsaxelns Exploaterings AB, 2005), se Bilaga 2. Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintresset för Sturupspendeln. Detaljplaneförslaget påverkar inte möjligheten att förverkliga Sturupspendeln negativt inom i järnvägsutredningen redovisad korridor. Efter samråd har planen ytterligare anpassats till riksintresset så att ingen bebyggelse har placerats inom den redovisade järnvägskorridoren. Järnvägssträckningen kan placeras i den del av korridoren som ligger öster om väg 813. Järnvägsutredningens föreslagna linjesträckningar redovisas i Bilaga 2 (Sturupsaxelns Exploaterings AB, 2005) En åtgärdsvalsstudie enligt Trafikverkets nya metodik för analys av infrastrukturbehov är nu aktuell för kopplingen till Malmö flygplats. Flyg Malmö flygplats är av nationell betydelse. Flygplatsen är utpekad av Trafikverket som riksintresse för kommunikationer. Ett utredningsarbete har genomförts med syfte att precisera riksintresset (Trafikverket, 2013). Utredningen har preciserat läget för ytterligare en parallell landningsbana på Malmö flygplats. Föreliggande planförslag innebär att ny landningsbana inte kan placeras enligt riksintresset för Malmö flygplats (Trafikverket, 2013). Preciseringen av riksintresset har avstyrkts av Svedala kommun. Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande ( , dnr ) över preciseringen att det saknas ett resonemang som tydligt kopplar presenterade fakta till ställningstagandet om två parallella rullbanor. Vidare anser länsstyrelsen att det inte går att utläsa varför befolkningsutvecklingen i regionen kommer att påverka resandet för Malmö flygplats positivt. Det saknas även analys som visar varför en eventuell ökning av resandet i Öresundsregionen kommer att innebära att Malmö flygplats når sitt nuvarande kapacitetstak. 16 (46)

19 repo001.docx Riksintresse rörligt friluftsliv (Miljöbalken 4 kap 2 ) Det planerade verksamhetsområdet ligger inom sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne (Figur 6-1). Figur 6-1. Riksintresseområdet för Romelåsens sjö- och åslandskap har en stor utbredning (rastrerat på kartan) i södra Skåne. Området är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Detaljplaneområdet ligger inte inom något av riksintressets kärnområden (Bilaga 2 kärnområde för natur, friluftsliv och rekreation samt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram ). Kärnområdena definieras som de områden där naturreservat, Natura 2000 och de högst klassade områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden ligger inom riksintresseområdet. Detaljplaneområdet tillhör vidare inte de viktigaste målpunkterna inom riksintresseområdet. Mer besökta är bland annat områdena i sydväst kring Fjällfotasjön och Börringesjön samt områden i norr kring Häckebergasjön och Veberöd samt längre bort i öster, sjöarna mellan Blentarp och Sövestad. Mindre vägar i området, såväl enskilda som allmänna, har betydelse för tillgängligheten till sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska inte hindra utvecklingen av det lokala näringslivet. 17 (46)

20 repo001.docx Planområdet är idag jordbruksmark och därmed i princip inte allemansrättsligt tillgängligt det vill säga av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. Nollalternativet Nollalternativet innebär att marken även fortsättningsvis brukas som jordbruksmark och således är av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. Effekter & konsekvenser Utbyggnadsalternativet Tillgängligheten till viktiga målpunkter för det rörliga friluftslivet försämras inte av detaljplanen och viktiga kärnområden berörs inte. Hänsynsåtgärder Utbyggnadsalternativet Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Planen kommer att innehålla vägar och gröna stråk Riksintresse naturmiljö (Miljöbalken 3 kap 6 ) Planområdet berör delvis område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 miljöbalken N87 avseende Backlandskapet söder om Romeleåsen (Bilaga 2). Området i stort med backlandskapet och det skånska sjölandskapet är känt för att vara viltrikt med bland annat rådjur, kronhjort och frigående dovhjort. Lågpunkterna i området är grundvattenpåverkade biotoper, tidvis med vattenspeglar, med exempelvis al och viden i träd- och buskskiktet. Detaljplaneområdet ligger inte inom och påverkar heller inte indirekt riksintressets kärnområden, det vill säga områden där naturreservat, Natura 2000 och de högst klassade områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden finns (Bilaga 2). Planförslaget bygger på en grundläggande princip om att anpassa bebyggelsen till områdets topografi vilket minimerar konflikten med backlandskapet. 6.2 Landskapsbild Förutsättningar Landskapsbilden präglas av den småkullighet som är typisk för det Sydskånska backlandskapet som karakteriseras av sina höjder och sänkor, kärr och sjöar (Figur 6-2). 18 (46) Figur 6-2 Backlandskapet karaktäriseras av sin kuperade terräng.

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB För del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd MALMÖ 2010-03-31 Sweco Architects AB Ingvar Svensson/Thomas Oscarsson 1 (19) Sweco Landskapsarkitektur

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer