Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 repo001.docx Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING Dnr: Projektnummer: D7222 MARTIN LJUNGSTRÖM, SOFIA CAESAR

2 Svedala kommun Svedala Tel: Epost: 2 (48) p:\2212\ \000\19_original\kontrollerade handlingar \mkb detaljplan sturup park docx

3 repo001.docx FÖRORD Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som ett led i Svedala kommuns arbete med att upprätta en detaljplan för ett verksamhetsområde i närheten av Malmö flygplats. MKB för detaljplaneförslaget för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län har utarbetats av Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt och Christel Strömsholm Trulsson, naturvårdsansvarig, Bygg och Miljö, Svedala kommun. Stadsarkitekt Pia Transe Pedersen har medverkat i framtagandet av samrådshandlingarna som föregick denna granskningshandling. Sofia Caesar har varit rapportansvarig och Martin Ljungström uppdragsledare för Swecos uppdrag att utföra det praktiska arbetet med upprättandet av MKBn. Planen har tillsammans med MKB:n varit utställd för samråd 13 oktober - 10 nov Ändringar i MKB:n med hänsyn till samrådssynpunkter har markerats med kantlinje i höger marginal. Svedala 2015 Jeanette Widén Gabrielsson (46)

4 repo001.docx (46)

5 repo001.docx SAMMANFATTNING Denna miljökonsekvensbeskrivning syftar till att redovisa och bedöma miljökonsekvenserna av ett förslag till detaljplan för företagsparken Sturup Park samt att föreslå åtgärder för att begränsa negativa konsekvenser och tillvarata möjligheter till miljöförbättringar. I MKBn visas att riksintressen för turism och friluftsliv och naturmiljö inte påverkas negativt av planförslaget. Vidare påverkas inte riksintressen för kommunikationer avseende allmänna vägar och eventuell framtida järnvägsförbindelse (den så kallade Sturupspendeln) negativt. En konflikt föreligger mellan det aktuella planförslaget och den precisering av riksintresset för luftfarten som gjorts av Trafikverket år 2013 men som har avstyrkts av Svedala kommun. Därtill har Länsstyrelsen i sitt yttrande över Trafikverkets precisering år 2013 påtalat att 1) det saknas ett resonemang som kopplar presenterade fakta med ställningstagandet om två parallella rullbanor, 2) att det inte går att utläsa varför befolkningsutvecklingen i regionen kommer att påverka resandet för Malmö flygplats positivt och 3) det saknas en analys som visar varför en eventuell ökning av resandet i Öresundsregionen kommer att innebära att Malmö flygplats når sitt nuvarande kapacitetstak. Det bör finnas alternativa sätt att tillgodose luftfartens riksintresse som inte förhindrar det aktuella planförslagets genomförande. Ett arbete med revidering av översiktsplanen har inletts av Svedala kommun bland annat med syfte att behandla riksintresset för flygändamål. I området finns biotoper som har generellt skydd enligt miljöbalkens 7 kap och arter upptagna i artskyddsförordningen. Biotoperna har inventerats och kommer att bevaras som de är eller som en del i en strategi för områdets biotoper och groddjurs rörelsemönster. Strategin omfattar till en del också områdets öppna dagvattenhantering samt bevarande av biotoper i planen. Därmed bedöms biotopernas värde som livsmiljö för biologisk mångfald bestå. Förekomst av skyddade arter har inventerats och behovet av dispenser har utretts. Dispens kommer att sökas för vissa områden med generellt biotopskydd. Vissa anmälningspliktiga vattenverksamheter har identifierats. En riskbedömning avseende transporter med farligt gods i samband med tidigare arbete med fördjupad översiktsplan har visat på behov av ett säkerhetsavstånd om 50 m mellan byggnader och väg 813 med hänsyn till risker förknippade med flygbränsletransporter. Väg 813 norr om rondellen vid väg 816 skulle eventuellt inte längre behöva vara primär transportled för farligt gods eftersom transporter med farligt gods till flygplatsen leds med vägvisning idag via det östra benet i cirkulationsplatsen mellan väg 813 och 816. Efter samrådssynpunkter har planen trots allt anpassats till säkerhetsavståndet med hänsyn till flygbränsletransporter så att ingen bebyggelse finns < 50 m från väg 813. I MKBn bedöms planförslaget i förhållande till riksdagens miljömål och gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget innebär verksamhet i ett område som idag saknar kollektivtrafikförsörjning vilket inte är positivt från koldioxidsynpunkt. Detta kan i framtiden komma att förändras till det bättre genom att flygplatsen får en bättre kollektivtrafikförsörjning och genom att biltransporternas beroende av fossila bränslen förväntas minska i framtiden. En åtgärdsvalsstudie avseende kollektivtrafik till Malmö flygplats pågår. 3 (46)

6 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte 8 2 Geografisk avgränsning Lokaliseringalternativ Lokaliseringalternativ Avfärdat alternativ och val av lokalisering 10 3 Övriga avgränsningar Genomförda utredningar och underlagsmaterial 11 4 Beskrivning av alternativ Utbyggnadsalternativet Nollalternativet 14 5 Kommunala planer Översiktsplan Detaljplaner 15 6 Miljökonsekvenser Riksintressen Landskapsbild Naturmiljö och skyddade områden Kulturmiljö Markanvändning Yt- och grundvatten Kommunikation och trafik Farligt gods och riskanalys Buller Luftföroreningar 39 7 Miljömål 39 8 Miljökvalitetsnormer 41 9 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Lokaliseringsprincipen Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Produktvalsprincipen 43 4 (46)

7 repo001.docx Skälighetsprincipen Samråd Efterföljande tillstånd och dispenser Referenser och underlagsmaterial 46 Bilagor Bilaga 1 Illustration Bilaga 2 Översikt Bilaga 3 Detalj, inventerade naturområden Bilaga 4 Dagvattenhantering Bilaga 5 Schematisk översikt över åtgärder för groddjur 5 (46)

8 repo001.docx Inledning 1.1 Bakgrund Sturup Park är namnet på en golfbana och en planerad företagspark belägen sydväst om Malmö flygplats i Svedala kommun (Figur 1-1). Området benämns i en fördjupad översiktsplan över Sturup (FÖP Sturup 93) som förändringsområde Sturup Park/Rävstad och var under mitten av 1990-talet föremål för parallella uppdrag, en tävling som vanns av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB. Figur 1-1 De alternativa lägena för en utbyggnad av verksamhetsområdet Sturup Park i Svedala kommun väster om Malmö flygplats finns inom den rödmarkerade ringen. I FÖP Sturup 93 delades det tilltänkta företagsområdet in i 3 etapper med varierande planeringshorisonter (se Figur 1-2 och Bilaga 2). De två första etapperna, D2.2 och D2.3 planerades inom en tioårsperiod medan område D3.2 planerades på längre sikt. Under 1994 antog kommunen en detaljplan för område D2.2. Området har byggts ut i viss omfattning. Program med MKB för område D2.3 godkändes av kommunstyrelsen och var på samråd under tiden 12 december januari Länsstyrelsen framförde i yttrande att planens påverkan på riksintresset för luftfart ska utredas vidare och diskuteras. Detaljplanearbetet med Sturup Park etapp 2 avbröts därför i avvaktan på fördjupad översiktsplan för Sturups område. Under 2012 utpekade Trafikverket Malmö Flygplats, där en parallellbana ingick, som riksintresse med en remiss som kommunstyrelsen yttrade sig över I yttrandet framförde kommunstyrelsen att riksintresset påverkar möjligheterna till att utveckla verksamhetsområdet Sturup Park. Därför avstyrkte Svedala kommun förslaget till riksintresseanspråk för Malmö Flygplats. Vid styrgruppsmöte den 18 december 2012 med representanter från länsstyrelsen, Malmö Flygplats, Malmö stad, Svedala, Staffanstorps och Lunds kommuner kom man överrens om att samarbete om en fördjupad översiktsplan för Sturups område skulle avbrytas på grund av motstående intressen hos framför allt Svedala och Lunds kommuner. Beslut togs i Svedala kommun av kommunstyrelsen att avbryta arbetet med fördjupad översiktsplan för Sturups område. 6 (46)

9 repo001.docx Idag bedömer ägarna till Sturup Park att intresset för att etablera företag inom området är på uppåtgående vilket har aktualiserat att återuppta planarbetet för område D2.3. som ligger söder om det område som tidigare planlagts. Syftet med detaljplanearbetet för Sturup Park - Företagspark är att undersöka möjligheterna att pröva en detaljplan för ett företagsområde inom område D2.3 i Figur 1-2. Planområdets omfattning och intentioner utgår i stora drag från det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB (Figur 4-1). Motiven för den föreslagna lokaliseringen av verksamhetsområdet är flera. Den utbyggda cirkulationsplatsen i korsning väg 813/väg 816 ger goda möjligheter att ytterligare utnyttja infrastrukturen i området samt att använda det fördelaktiga läget intill flygplatsen. Därtill är Sturup Park AB ägare till det aktuella området och har bidragit till finansiering av cirkulationsplatsen samt förberett infarter till det aktuella planområdet. Figur 1-2 Lokaliseringsalternativ 1 (inom rosa markering på bilden) motsvarar område D2.3 enligt FÖP Sturup (46)

10 repo001.docx Syfte I planprogramskedet bedömdes med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning som omfattar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras i anslutning till planarbetet. Denna MKB syftar till att beskriva miljökonsekvenserna av en utbyggnad av Sturup Park enligt en detaljplan som medger kontorsverksamhet och lättare industri men inte tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Detaljplanen baseras på planförslag i Figur 4-2 och bilaga 1. MKB:n syftar till att identifiera negativa effekter och konsekvenser samt att föreslå åtgärder för att begränsa dem. MKB:n syftar också till att identifiera möjligheter till positiva miljöeffekter och verka för att ta tillvara dem. I denna MKB värderas miljökonsekvenserna av en utbyggnad enligt planförslagen inom område D2.3 i Figur 1-2 och för en övergripande jämförelse (Avsnitt 2.3), en utbyggnad med motsvarande innehåll i ett alternativt läge, område D3.2 i Figur 1-2 (se även Bilaga 2). 2 Geografisk avgränsning Området som omfattar de båda alternativa lägena ligger i Svedala kommun, väster om Malmö flygplats, se Figur 1-1. Området kan nås via väg 816 som ansluter till väg 108 mellan Staffanstorp och Svedala i väster samt via väg 813 som ansluter till E65 i söder (Figur 1-2). 2.1 Lokaliseringalternativ 1 Företagsparken Sturup Park förläggs sydväst om Malmö flygplats inom område D2.3 i Figur 1-2 (se även Bilaga 2). Området ligger strax norr om cirkulationsplatsen för korsningen mellan väg 813 och väg 816. Det avgränsas av väg 813 i öster, väg 816 i söder och väg 811 i väster. I norr avgränsas området av detaljplan för område D2.2 Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län. Området omfattar ca 13 ha mark, huvudsakligen bestående av jordbruksmark (Figur 2-1 och Figur 2-2). Sydost om området ligger Sturup Raceway, en anläggning för motorsport och trafikövning. I nordväst ligger golfbanan Sturup Park. 8 (46) Figur 2-1 Lokaliseringsalternativ 1 sett från norr.

11 repo001.docx Figur 2-2 Lokaliseringsalternativ 1 sett från öster. Området har bedömts lämpligt för aktuell verksamhet med hänsyn tagen till närheten till kommunikationer. Området har ett fördelaktigt läge med anledning av närheten till Malmö flygplats och det potentiella skyltläget vid cirkulationsplatsen. Därtill ger cirkulationsplatsen i korsning väg 813/väg 816 söder om området goda möjligheter att utnyttja infrastrukturen i området. Anslutande vägar är delvis redan utbyggda. Från cirkulationsplatsen nås området via en enkelriktad entréväg från väg Lokaliseringalternativ 2 Lokaliseringsalternativ 2 utgörs av område D3.2 (se Figur 1-2 samt Bilaga 2) som ligger norr om det detaljplanerade området D2.2. Figur 2-3 Lokaliseringsalternativ 2 sett från sydöst. Marken utgörs huvudsakligen av jordbruksmark som idag ligger i träda (Figur 2-3). Delar av marken används som betesmark. I den sydöstra delen av området ligger en grund 9 (46)

12 repo001.docx vattensamling som är resultatet av en tillfällig dämning av ett dike som leder vatten över till golfbanan. Vattensamlingen är omgiven av vegetation i form av buskar och träd. I lågpunkter förekommer även mindre våtmarker och småvatten. Området avgränsas västerut av väg 811 (Rävstadsvägen), se Figur 1-2. En privat fastighet ligger i områdets nordvästra del med infart från väg 811. Öster om området ligger ett skogsparti. Området har ett relativt fördelaktigt läge med anledning av närheten till Malmö flygplats men saknar skyltläget vid cirkulationsplatsen och förberedd infrastruktur i form av anslutande vägar. 2.3 Avfärdat alternativ och val av lokalisering Lokaliseringsalternativ 1 (område D2.3) utgör ett ur kommunikations- och exponeringssynpunkt mer fördelaktigt alternativ för etablering av företagsparken Sturup Park än det norra området D3.2 (alternativ 2). Medan område D2.3 har befintliga anslutningar till de allmänna vägarna 813 och 816 behöver mark tas i anspråk för utbyggnad av vägar och anslutningar till det allmänna vägnätet för att möjliggöra en utbyggnad inom lokaliseringsalternativ D3.2. Det aktuella förslaget till placering av ny landningsbana i Trafikverkets precisering av riksintresset för luftfarten från 2013 (Trafikverket, 2013) är inte förenligt med någon av de alternativa lokaliseringarna för verksamhetsområdet. Båda områdena bedöms ha stora naturvärden genom att de ingår i riksintresseområdet för Romeleåsens sjö- och åslandskap inom vilket det rörliga friluftslivet ska prioriteras. Det mer avskilt belägna området D3.2 bedöms vara av större värde för friluftslivet än det mer vägnära D2.3. Östersjöleden och Skåneleden ligger öster om planområdet. Alternativ D3.2 ligger längre ifrån det allmänna vägnätet och därmed också längre ifrån ursprungsorter för såväl personal som varor som ska transporteras till och från verksamhetsområdet. Det innebär längre transporter och ökade koldioxidutsläpp jämfört med D2.3. Alternativ D3.2 hade större aktualitet i ett tidigare skede, innan planerna på en tvärgående landningsbana norr om befintlig skrinlades i Svedala kommuns översiktsplanering. Mot denna bakgrund bedöms alternativ D2.3 mer fördelaktigt ur miljösynpunkt. Utbyggnad i läge D3.2 avfärdas. I det följande jämförs därför utbyggnadsalternativet i läge D2.3 endast med nollalternativet. 3 Övriga avgränsningar Tid Sak Utgångspunkten för MKB:n är att detaljplanens genomförandetid förväntas bli 10 år räknat från det datum den vinner laga kraft vilket bedöms kunna ske Den etablerade verksamheten förväntas pågå under överskådlig tid. Som prognosår för trafik har valts år MKB:ns avgränsning i sak framgår av kapitel 6 Miljökonsekvenser. 10 (46)

13 repo001.docx Samråd med länsstyrelsen i programskedet hölls Tidigt samråd med länsstyrelsen avseende den fortsatta detaljplanläggingen hölls samt Vid samrådet med länsstyrelsen framkom synpunkter på vilka frågor som bedöms som väsentliga för projektet. Länsstyrelsen efterfrågade bland annat motiv till verksamhetsområdets placering vid Malmö flygplats. Utredningsområdet ligger inom eller i anslutning till riksintressen för kommunikationer (Malmö flygplats och väg 816 och 813), naturmiljö och kulturmiljö (3 kap MB) och rörligt friluftsliv (4 kap MB). Riksintressenas värden ska särskilt beaktas. Frågor relaterade till en ökad trafikalstring på befintligt vägnät (E 65) som är hårt belastat kapacitetsmässigt och risker i samband med en etablering i närheten av allmän väg rekommenderad för farligt gods och Malmö flygplats ansågs vara av stor vikt. Vid samrådsmötet framförde länsstyrelsen synpunkter gällande verksamhetsområdets påverkan på förekommande värden inom riksintressena för naturoch kulturmiljö samt på skyddade arter och biotoper. Bland annat framkom att detaljplanen bör kompletteras med en grön korridor mellan de dammar i området i vilka arten större vattensalamander påträffats för att underlätta artens spridningsmöjligheter. Kulturmiljöexpert på länsstyrelsen ska kontaktas för att klarlägga behov av ytterligare arkeologiska undersökningar. Dagvattenhaneringen inom området diskuterades utifrån dess påverkan på skyddade biotoper och arter och frågan om samråd med befintligt dikningsföretag lyftes. Vidare framfördes synpunkter på ianspråktagandet av jordbruksmark för verksamheter och val av lokalisering med hänsyn till kollektivtrafikförsörjning, tillgänglighet och trafikalstring. Även synpunkter gällande risker förknippade med etableringen av verksamheter intill väg 813 som utgör primär transportled för farligt gods och konsekvenser för riksintresset för kommunikationer, gällande den så kallade Sturupspendeln, framfördes. 3.2 Genomförda utredningar och underlagsmaterial Följande utredningar och underlagsmaterial ligger till grund för föreliggande MKB. KM Geokonsult AB (1991) PM beträffande översiktlig geoteknisk undersökning inom Räfstad 1:1 i Svedala kommun. PM Naturvårdskonsult Gerell (2007) Inventering av groddjur i anslutning till Sturups Raceway banområde samt en bedömning av övriga naturvärden. Rapport Rana Konsult (2013) Inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur inom delar av fastigheten 1:129. Rana Konsult (2014) Kompletterande inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur inom delar av fastigheten Sturup 1:129. Sweco (2015) PM Dagvatten, Sweco (2014) PM Trafik, Sweco (2014) PM Vägutformning, Tyréns Infrakonsult AB (2000) VA-utredning för Sturup Park Business Centre. Rapport (46)

14 repo001.docx Wallin kulturmiljö och arkeologi (2008) Arkeologisk utredning Sturup 1:129, Börringe socken, Svedala kommun, Skåne. Rapport 2008:30. 4 Beskrivning av alternativ Planförslaget (se Figur 4-2) har haft som en viktig utgångspunkt det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB (Figur 4-1, jämför bilaga 1). Den grundläggande tanken i Månsson Dahlbecks förslag är att så långt möjligt utgå från det landskap som ger området dess unika karaktär. Figur 4-1 Det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB. Aktuell detaljplanegräns har lagts till. 12 (46)

15 repo001.docx Utbyggnadsalternativet Figur 4-2. Illustration över verksamhetsområdet Sturup Park. Företagsparken Sturup Park föreslås få karaktären av en kontorspark med inslag av mindre, lättare industri. I planprogramskedet föreslogs en inriktning som tydligt beaktade områdets småvatten och vegetationsstruktur (Svedala kommun, 2008). Föreliggande planförslag representerar en utveckling av planprogrammets förslag. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av kontor (75 %) och till mindre del av industrifastigheter (25 %) med tillhörande parkeringsplatser. Kontorsbebyggelsen uppförs i högst 2 plan. Utöver parkeringsplatser i anslutning till planerade fastigheter föreslås två parkeringshus uppföras. Gatustrukturen inom detaljplaneområdet består av två parallella gator i öst-västlig riktning som sammanbinds med en gata i väster och en i öster, den senare ansluter till områdets in- och utfart (Figur 4-2). Den östra vägen ansluter till tidigare planerad sträckning i angränsande detaljplan Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län i norr. Sträckningen för den västra vägen är parallell med 13 (46)

16 repo001.docx områdets centrala grönstråk och ansluter mot befintlig korsning i nordvästra delen av planområdet. Gatusektionerna föreslås bli 9,0 meter breda bestående av en körbana på 6 meter som möjliggör mötande lastbilstrafik samt sidoområden. Befintliga våtmarker och småvatten belägna i naturliga svackor och lågpunkter i området nyttjas i viss utsträckning för dagvattenhantering. Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter enligt miljöskyddsförordningen) tillåts inte. 4.2 Nollalternativet Nollalternativet beskriver hur miljön i området troligtvis kommer att utvecklas om verksamheten inte kommer till stånd. Det innebär att inget verksamhetsområde utvecklas vilket sannolikt innebär att den pågående markanvändningen fortsätter. Nollalternativets miljökonsekvenser för respektive sakområde beskrivs i kapitel 6 Miljökonsekvenser. Ett alternativt scenario för nollalternativet är att flygplatsen utvecklas genom att området som avsatts som riksintresse tas i anspråk för landningsbana, ledljus samt eventuellt andra anläggningar och restriktioner som behövs för flygplatsverksamheten. Ett sådant scenario bedöms avsevärt påverka hela områdets natur- och kulturvärden negativt. Detta scenario utvecklas inte i detalj under respektive sakområdesrubrik i kapitel 6. 5 Kommunala planer 5.1 Översiktsplan Översiktsplan 2010 I Svedala kommuns översiktsplan (ÖP 2010) som antogs av kommunfullmäktige anges inriktningen för markanvändningen i området till utredningsområde för ny/befintlig landningsbana, utbyggnadsområde för verksamheter samt områden för befintliga och planerade golfbanor (Svedala kommun, 2010). Revidering av Svedala kommuns översiktsplan pågår Fördjupad översiktsplan Sturup Kommunerna Svedala, Lund, Staffanstorp och Malmö Stad tillsammans med Swedavia AB, Malmö flygplats och Länsstyrelsen i Skåne län påbörjade 2005 ett samarbetsprojekt med syfte att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Sturup. Samarbetet resulterade i ett förslag till samrådshandling FÖP Sturup. Fördjupning av översiktsplan för Sturupsområdet reglering av bebyggelsen med hänsyn till Malmö Airports framtida utveckling daterad (Svedala kommun, 2012). Beslut togs av kommunstyrelsen i Svedala kommun att avbryta arbetet med fördjupad översiktsplan för Sturups område. I den antagna översiktsplanen (ÖP 2010, s 96) står att FÖP Sturup från 1993 gäller tills den nya fördjupningen av översiktsplanen för Sturup antas Fördjupad översiktsplan Sturup 93 De aktuella lokaliseringarna för verksamheterna utpekas i den fördjupade översiktsplanen för Sturup som antogs (Svedala kommun, 1992). 14 (46)

17 repo001.docx Detaljplaner Detaljplan för Sturups flygplats. Fastställd För Malmö flygplats finns en byggnadsplan från Planområdet upptas till större delen av område för luftfart och tillhörande verksamheter. Huvuddelen av marken avses användas för landningsbanor, tillfarter till landningsbanorna, skyddsområden för bansystemet och uppställningsplatser för flygplan. En begränsad del av området är avsedd för bebyggelse. Byggnadsplanen omfattar en icke utbyggd tvärbana och en mindre parallell bana Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län. Antagen Detaljplanen ligger inom område D2.2 i bilaga 2 och omfattar område för lättare verksamheter (kontor och småindustri) och i övrigt park- och naturmark. Berörd del av gällande detaljplan för Sturup Park kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Det gäller område för våtmark i norr (nr 9, bilaga 3) Detaljplan för del av Rävstad 1:1, Ebbesjö 1:1 och Björkesåkra 1:1 m.fl Sturup Golf, Svedala kommun, Malmöhus län. Antagen Väg 816 regleras i planen som genomfart. Planbestämmelserna omfattar framför allt golfbana med tillhörande golfhotell samt friluftsområde. Detaljplanen påverkas genom att en mindre del i stället föreslås ingå i nuvarande förslag till detaljplan som naturområde med möjlighet till fördröjning av dagvatten. Den berörda delen av gällande detaljplan kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Planen har i viss utsträckning tagits i anspråk för avsett ändamål. 15 (46)

18 repo001.docx Miljökonsekvenser 6.1 Riksintressen Riksintresse för kommunikationer (Miljöbalken 3 kap 8 ) Vägar Tillfartsvägarna 813 (Södra Sturupsvägen) och 816 (Norra Sturupsvägen) är av riksintresse för kommunikationer då de förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse (Malmö flygplats). Väg E 65 är av riksintresse eftersom den ingår i det nationella stamvägnätet. De riksintressanta vägarna påverkas inte väsentligt av planen eller av nollalternativet. Järnväg En potentiell framtida järnvägsförbindelse (den s k Sturupspendeln) syftar till att koppla samman Sturup med järnvägen Malmö - Ystad. Sturup skulle därmed vara länkat till det övergripande järnvägsnätet med möjlighet till persontransporter till många viktiga orter i upptagningsområdet som till exempel Trelleborg, Malmö, Kastrup, Lund och Kristianstad. Sturupspendeln är ett utpekat riksintresse för kommunikationer. Den i järnvägsutredningen redovisade korridoren för Sturupspendeln berörs av förslaget till detaljplan för Sturup Park. I järnvägsutredningen redovisas en korridor som berör en liten del av det aktuella planområdet för Sturup Park men större delen av järnvägskorridoren ligger öster om väg 813 (Sturupsaxelns Exploaterings AB, 2005), se Bilaga 2. Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintresset för Sturupspendeln. Detaljplaneförslaget påverkar inte möjligheten att förverkliga Sturupspendeln negativt inom i järnvägsutredningen redovisad korridor. Efter samråd har planen ytterligare anpassats till riksintresset så att ingen bebyggelse har placerats inom den redovisade järnvägskorridoren. Järnvägssträckningen kan placeras i den del av korridoren som ligger öster om väg 813. Järnvägsutredningens föreslagna linjesträckningar redovisas i Bilaga 2 (Sturupsaxelns Exploaterings AB, 2005) En åtgärdsvalsstudie enligt Trafikverkets nya metodik för analys av infrastrukturbehov är nu aktuell för kopplingen till Malmö flygplats. Flyg Malmö flygplats är av nationell betydelse. Flygplatsen är utpekad av Trafikverket som riksintresse för kommunikationer. Ett utredningsarbete har genomförts med syfte att precisera riksintresset (Trafikverket, 2013). Utredningen har preciserat läget för ytterligare en parallell landningsbana på Malmö flygplats. Föreliggande planförslag innebär att ny landningsbana inte kan placeras enligt riksintresset för Malmö flygplats (Trafikverket, 2013). Preciseringen av riksintresset har avstyrkts av Svedala kommun. Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande ( , dnr ) över preciseringen att det saknas ett resonemang som tydligt kopplar presenterade fakta till ställningstagandet om två parallella rullbanor. Vidare anser länsstyrelsen att det inte går att utläsa varför befolkningsutvecklingen i regionen kommer att påverka resandet för Malmö flygplats positivt. Det saknas även analys som visar varför en eventuell ökning av resandet i Öresundsregionen kommer att innebära att Malmö flygplats når sitt nuvarande kapacitetstak. 16 (46)

19 repo001.docx Riksintresse rörligt friluftsliv (Miljöbalken 4 kap 2 ) Det planerade verksamhetsområdet ligger inom sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne (Figur 6-1). Figur 6-1. Riksintresseområdet för Romelåsens sjö- och åslandskap har en stor utbredning (rastrerat på kartan) i södra Skåne. Området är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Detaljplaneområdet ligger inte inom något av riksintressets kärnområden (Bilaga 2 kärnområde för natur, friluftsliv och rekreation samt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram ). Kärnområdena definieras som de områden där naturreservat, Natura 2000 och de högst klassade områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden ligger inom riksintresseområdet. Detaljplaneområdet tillhör vidare inte de viktigaste målpunkterna inom riksintresseområdet. Mer besökta är bland annat områdena i sydväst kring Fjällfotasjön och Börringesjön samt områden i norr kring Häckebergasjön och Veberöd samt längre bort i öster, sjöarna mellan Blentarp och Sövestad. Mindre vägar i området, såväl enskilda som allmänna, har betydelse för tillgängligheten till sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska inte hindra utvecklingen av det lokala näringslivet. 17 (46)

20 repo001.docx Planområdet är idag jordbruksmark och därmed i princip inte allemansrättsligt tillgängligt det vill säga av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. Nollalternativet Nollalternativet innebär att marken även fortsättningsvis brukas som jordbruksmark och således är av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. Effekter & konsekvenser Utbyggnadsalternativet Tillgängligheten till viktiga målpunkter för det rörliga friluftslivet försämras inte av detaljplanen och viktiga kärnområden berörs inte. Hänsynsåtgärder Utbyggnadsalternativet Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Planen kommer att innehålla vägar och gröna stråk Riksintresse naturmiljö (Miljöbalken 3 kap 6 ) Planområdet berör delvis område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 miljöbalken N87 avseende Backlandskapet söder om Romeleåsen (Bilaga 2). Området i stort med backlandskapet och det skånska sjölandskapet är känt för att vara viltrikt med bland annat rådjur, kronhjort och frigående dovhjort. Lågpunkterna i området är grundvattenpåverkade biotoper, tidvis med vattenspeglar, med exempelvis al och viden i träd- och buskskiktet. Detaljplaneområdet ligger inte inom och påverkar heller inte indirekt riksintressets kärnområden, det vill säga områden där naturreservat, Natura 2000 och de högst klassade områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden finns (Bilaga 2). Planförslaget bygger på en grundläggande princip om att anpassa bebyggelsen till områdets topografi vilket minimerar konflikten med backlandskapet. 6.2 Landskapsbild Förutsättningar Landskapsbilden präglas av den småkullighet som är typisk för det Sydskånska backlandskapet som karakteriseras av sina höjder och sänkor, kärr och sjöar (Figur 6-2). 18 (46) Figur 6-2 Backlandskapet karaktäriseras av sin kuperade terräng.

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län repo001.docx 2012-03-2914 Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING 2014-09-11 Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 MARTIN LJUNGSTRÖM,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, Sturup Park 2, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, Sturup Park 2, Svedala kommun, Skåne län 2015-06-11 Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 Detaljplan för del av STURUP 1:129 m fl, Sturup Park 2, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2014-09-25

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Planprogram för STURUP PARK

Planprogram för STURUP PARK Planprogram för STURUP PARK FÖRETAGSPARK Dnr 07.471 BYGG OCH MILJÖKONTORET SVEDALA 2008-11-19 1 PLANPROGRAM FÖR Sturup Park - Företagspark Dnr.07.471 Planprogrammet har utarbetats av: Svedala kommun Bygg-

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s I n v e n t e r i n g a v g r o d d j u r o c h a m f i b i e r P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Foto Örnborg Kyrkander Örnborg Kyrkander Biologi

Läs mer

RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD

RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD PLANPROGRAM FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄLLUV 14:1 M FL ÖSTRA RAMLÖSA, HELSINGBORGS STAD 1(6) 3200/2007 RAPPORT FRÅN PROGRAMSAMRÅD PROGRAMMETS SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med planändringen är att pröva möjligheten

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 2010-08-31 Utställningsbeslut 2 2010-10-13 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret november 2009 UTLÅTANDE

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer