Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 repo001.docx Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING Dnr: Projektnummer: D7222 MARTIN LJUNGSTRÖM, SOFIA CAESAR

2 Svedala kommun Svedala Tel: Epost: 2 (48) p:\2212\ \000\19_original\kontrollerade handlingar \mkb detaljplan sturup park docx

3 repo001.docx FÖRORD Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som ett led i Svedala kommuns arbete med att upprätta en detaljplan för ett verksamhetsområde i närheten av Malmö flygplats. MKB för detaljplaneförslaget för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län har utarbetats av Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt och Christel Strömsholm Trulsson, naturvårdsansvarig, Bygg och Miljö, Svedala kommun. Stadsarkitekt Pia Transe Pedersen har medverkat i framtagandet av samrådshandlingarna som föregick denna granskningshandling. Sofia Caesar har varit rapportansvarig och Martin Ljungström uppdragsledare för Swecos uppdrag att utföra det praktiska arbetet med upprättandet av MKBn. Planen har tillsammans med MKB:n varit utställd för samråd 13 oktober - 10 nov Ändringar i MKB:n med hänsyn till samrådssynpunkter har markerats med kantlinje i höger marginal. Svedala 2015 Jeanette Widén Gabrielsson (46)

4 repo001.docx (46)

5 repo001.docx SAMMANFATTNING Denna miljökonsekvensbeskrivning syftar till att redovisa och bedöma miljökonsekvenserna av ett förslag till detaljplan för företagsparken Sturup Park samt att föreslå åtgärder för att begränsa negativa konsekvenser och tillvarata möjligheter till miljöförbättringar. I MKBn visas att riksintressen för turism och friluftsliv och naturmiljö inte påverkas negativt av planförslaget. Vidare påverkas inte riksintressen för kommunikationer avseende allmänna vägar och eventuell framtida järnvägsförbindelse (den så kallade Sturupspendeln) negativt. En konflikt föreligger mellan det aktuella planförslaget och den precisering av riksintresset för luftfarten som gjorts av Trafikverket år 2013 men som har avstyrkts av Svedala kommun. Därtill har Länsstyrelsen i sitt yttrande över Trafikverkets precisering år 2013 påtalat att 1) det saknas ett resonemang som kopplar presenterade fakta med ställningstagandet om två parallella rullbanor, 2) att det inte går att utläsa varför befolkningsutvecklingen i regionen kommer att påverka resandet för Malmö flygplats positivt och 3) det saknas en analys som visar varför en eventuell ökning av resandet i Öresundsregionen kommer att innebära att Malmö flygplats når sitt nuvarande kapacitetstak. Det bör finnas alternativa sätt att tillgodose luftfartens riksintresse som inte förhindrar det aktuella planförslagets genomförande. Ett arbete med revidering av översiktsplanen har inletts av Svedala kommun bland annat med syfte att behandla riksintresset för flygändamål. I området finns biotoper som har generellt skydd enligt miljöbalkens 7 kap och arter upptagna i artskyddsförordningen. Biotoperna har inventerats och kommer att bevaras som de är eller som en del i en strategi för områdets biotoper och groddjurs rörelsemönster. Strategin omfattar till en del också områdets öppna dagvattenhantering samt bevarande av biotoper i planen. Därmed bedöms biotopernas värde som livsmiljö för biologisk mångfald bestå. Förekomst av skyddade arter har inventerats och behovet av dispenser har utretts. Dispens kommer att sökas för vissa områden med generellt biotopskydd. Vissa anmälningspliktiga vattenverksamheter har identifierats. En riskbedömning avseende transporter med farligt gods i samband med tidigare arbete med fördjupad översiktsplan har visat på behov av ett säkerhetsavstånd om 50 m mellan byggnader och väg 813 med hänsyn till risker förknippade med flygbränsletransporter. Väg 813 norr om rondellen vid väg 816 skulle eventuellt inte längre behöva vara primär transportled för farligt gods eftersom transporter med farligt gods till flygplatsen leds med vägvisning idag via det östra benet i cirkulationsplatsen mellan väg 813 och 816. Efter samrådssynpunkter har planen trots allt anpassats till säkerhetsavståndet med hänsyn till flygbränsletransporter så att ingen bebyggelse finns < 50 m från väg 813. I MKBn bedöms planförslaget i förhållande till riksdagens miljömål och gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget innebär verksamhet i ett område som idag saknar kollektivtrafikförsörjning vilket inte är positivt från koldioxidsynpunkt. Detta kan i framtiden komma att förändras till det bättre genom att flygplatsen får en bättre kollektivtrafikförsörjning och genom att biltransporternas beroende av fossila bränslen förväntas minska i framtiden. En åtgärdsvalsstudie avseende kollektivtrafik till Malmö flygplats pågår. 3 (46)

6 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte 8 2 Geografisk avgränsning Lokaliseringalternativ Lokaliseringalternativ Avfärdat alternativ och val av lokalisering 10 3 Övriga avgränsningar Genomförda utredningar och underlagsmaterial 11 4 Beskrivning av alternativ Utbyggnadsalternativet Nollalternativet 14 5 Kommunala planer Översiktsplan Detaljplaner 15 6 Miljökonsekvenser Riksintressen Landskapsbild Naturmiljö och skyddade områden Kulturmiljö Markanvändning Yt- och grundvatten Kommunikation och trafik Farligt gods och riskanalys Buller Luftföroreningar 39 7 Miljömål 39 8 Miljökvalitetsnormer 41 9 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Lokaliseringsprincipen Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Produktvalsprincipen 43 4 (46)

7 repo001.docx Skälighetsprincipen Samråd Efterföljande tillstånd och dispenser Referenser och underlagsmaterial 46 Bilagor Bilaga 1 Illustration Bilaga 2 Översikt Bilaga 3 Detalj, inventerade naturområden Bilaga 4 Dagvattenhantering Bilaga 5 Schematisk översikt över åtgärder för groddjur 5 (46)

8 repo001.docx Inledning 1.1 Bakgrund Sturup Park är namnet på en golfbana och en planerad företagspark belägen sydväst om Malmö flygplats i Svedala kommun (Figur 1-1). Området benämns i en fördjupad översiktsplan över Sturup (FÖP Sturup 93) som förändringsområde Sturup Park/Rävstad och var under mitten av 1990-talet föremål för parallella uppdrag, en tävling som vanns av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB. Figur 1-1 De alternativa lägena för en utbyggnad av verksamhetsområdet Sturup Park i Svedala kommun väster om Malmö flygplats finns inom den rödmarkerade ringen. I FÖP Sturup 93 delades det tilltänkta företagsområdet in i 3 etapper med varierande planeringshorisonter (se Figur 1-2 och Bilaga 2). De två första etapperna, D2.2 och D2.3 planerades inom en tioårsperiod medan område D3.2 planerades på längre sikt. Under 1994 antog kommunen en detaljplan för område D2.2. Området har byggts ut i viss omfattning. Program med MKB för område D2.3 godkändes av kommunstyrelsen och var på samråd under tiden 12 december januari Länsstyrelsen framförde i yttrande att planens påverkan på riksintresset för luftfart ska utredas vidare och diskuteras. Detaljplanearbetet med Sturup Park etapp 2 avbröts därför i avvaktan på fördjupad översiktsplan för Sturups område. Under 2012 utpekade Trafikverket Malmö Flygplats, där en parallellbana ingick, som riksintresse med en remiss som kommunstyrelsen yttrade sig över I yttrandet framförde kommunstyrelsen att riksintresset påverkar möjligheterna till att utveckla verksamhetsområdet Sturup Park. Därför avstyrkte Svedala kommun förslaget till riksintresseanspråk för Malmö Flygplats. Vid styrgruppsmöte den 18 december 2012 med representanter från länsstyrelsen, Malmö Flygplats, Malmö stad, Svedala, Staffanstorps och Lunds kommuner kom man överrens om att samarbete om en fördjupad översiktsplan för Sturups område skulle avbrytas på grund av motstående intressen hos framför allt Svedala och Lunds kommuner. Beslut togs i Svedala kommun av kommunstyrelsen att avbryta arbetet med fördjupad översiktsplan för Sturups område. 6 (46)

9 repo001.docx Idag bedömer ägarna till Sturup Park att intresset för att etablera företag inom området är på uppåtgående vilket har aktualiserat att återuppta planarbetet för område D2.3. som ligger söder om det område som tidigare planlagts. Syftet med detaljplanearbetet för Sturup Park - Företagspark är att undersöka möjligheterna att pröva en detaljplan för ett företagsområde inom område D2.3 i Figur 1-2. Planområdets omfattning och intentioner utgår i stora drag från det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB (Figur 4-1). Motiven för den föreslagna lokaliseringen av verksamhetsområdet är flera. Den utbyggda cirkulationsplatsen i korsning väg 813/väg 816 ger goda möjligheter att ytterligare utnyttja infrastrukturen i området samt att använda det fördelaktiga läget intill flygplatsen. Därtill är Sturup Park AB ägare till det aktuella området och har bidragit till finansiering av cirkulationsplatsen samt förberett infarter till det aktuella planområdet. Figur 1-2 Lokaliseringsalternativ 1 (inom rosa markering på bilden) motsvarar område D2.3 enligt FÖP Sturup (46)

10 repo001.docx Syfte I planprogramskedet bedömdes med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning som omfattar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras i anslutning till planarbetet. Denna MKB syftar till att beskriva miljökonsekvenserna av en utbyggnad av Sturup Park enligt en detaljplan som medger kontorsverksamhet och lättare industri men inte tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Detaljplanen baseras på planförslag i Figur 4-2 och bilaga 1. MKB:n syftar till att identifiera negativa effekter och konsekvenser samt att föreslå åtgärder för att begränsa dem. MKB:n syftar också till att identifiera möjligheter till positiva miljöeffekter och verka för att ta tillvara dem. I denna MKB värderas miljökonsekvenserna av en utbyggnad enligt planförslagen inom område D2.3 i Figur 1-2 och för en övergripande jämförelse (Avsnitt 2.3), en utbyggnad med motsvarande innehåll i ett alternativt läge, område D3.2 i Figur 1-2 (se även Bilaga 2). 2 Geografisk avgränsning Området som omfattar de båda alternativa lägena ligger i Svedala kommun, väster om Malmö flygplats, se Figur 1-1. Området kan nås via väg 816 som ansluter till väg 108 mellan Staffanstorp och Svedala i väster samt via väg 813 som ansluter till E65 i söder (Figur 1-2). 2.1 Lokaliseringalternativ 1 Företagsparken Sturup Park förläggs sydväst om Malmö flygplats inom område D2.3 i Figur 1-2 (se även Bilaga 2). Området ligger strax norr om cirkulationsplatsen för korsningen mellan väg 813 och väg 816. Det avgränsas av väg 813 i öster, väg 816 i söder och väg 811 i väster. I norr avgränsas området av detaljplan för område D2.2 Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län. Området omfattar ca 13 ha mark, huvudsakligen bestående av jordbruksmark (Figur 2-1 och Figur 2-2). Sydost om området ligger Sturup Raceway, en anläggning för motorsport och trafikövning. I nordväst ligger golfbanan Sturup Park. 8 (46) Figur 2-1 Lokaliseringsalternativ 1 sett från norr.

11 repo001.docx Figur 2-2 Lokaliseringsalternativ 1 sett från öster. Området har bedömts lämpligt för aktuell verksamhet med hänsyn tagen till närheten till kommunikationer. Området har ett fördelaktigt läge med anledning av närheten till Malmö flygplats och det potentiella skyltläget vid cirkulationsplatsen. Därtill ger cirkulationsplatsen i korsning väg 813/väg 816 söder om området goda möjligheter att utnyttja infrastrukturen i området. Anslutande vägar är delvis redan utbyggda. Från cirkulationsplatsen nås området via en enkelriktad entréväg från väg Lokaliseringalternativ 2 Lokaliseringsalternativ 2 utgörs av område D3.2 (se Figur 1-2 samt Bilaga 2) som ligger norr om det detaljplanerade området D2.2. Figur 2-3 Lokaliseringsalternativ 2 sett från sydöst. Marken utgörs huvudsakligen av jordbruksmark som idag ligger i träda (Figur 2-3). Delar av marken används som betesmark. I den sydöstra delen av området ligger en grund 9 (46)

12 repo001.docx vattensamling som är resultatet av en tillfällig dämning av ett dike som leder vatten över till golfbanan. Vattensamlingen är omgiven av vegetation i form av buskar och träd. I lågpunkter förekommer även mindre våtmarker och småvatten. Området avgränsas västerut av väg 811 (Rävstadsvägen), se Figur 1-2. En privat fastighet ligger i områdets nordvästra del med infart från väg 811. Öster om området ligger ett skogsparti. Området har ett relativt fördelaktigt läge med anledning av närheten till Malmö flygplats men saknar skyltläget vid cirkulationsplatsen och förberedd infrastruktur i form av anslutande vägar. 2.3 Avfärdat alternativ och val av lokalisering Lokaliseringsalternativ 1 (område D2.3) utgör ett ur kommunikations- och exponeringssynpunkt mer fördelaktigt alternativ för etablering av företagsparken Sturup Park än det norra området D3.2 (alternativ 2). Medan område D2.3 har befintliga anslutningar till de allmänna vägarna 813 och 816 behöver mark tas i anspråk för utbyggnad av vägar och anslutningar till det allmänna vägnätet för att möjliggöra en utbyggnad inom lokaliseringsalternativ D3.2. Det aktuella förslaget till placering av ny landningsbana i Trafikverkets precisering av riksintresset för luftfarten från 2013 (Trafikverket, 2013) är inte förenligt med någon av de alternativa lokaliseringarna för verksamhetsområdet. Båda områdena bedöms ha stora naturvärden genom att de ingår i riksintresseområdet för Romeleåsens sjö- och åslandskap inom vilket det rörliga friluftslivet ska prioriteras. Det mer avskilt belägna området D3.2 bedöms vara av större värde för friluftslivet än det mer vägnära D2.3. Östersjöleden och Skåneleden ligger öster om planområdet. Alternativ D3.2 ligger längre ifrån det allmänna vägnätet och därmed också längre ifrån ursprungsorter för såväl personal som varor som ska transporteras till och från verksamhetsområdet. Det innebär längre transporter och ökade koldioxidutsläpp jämfört med D2.3. Alternativ D3.2 hade större aktualitet i ett tidigare skede, innan planerna på en tvärgående landningsbana norr om befintlig skrinlades i Svedala kommuns översiktsplanering. Mot denna bakgrund bedöms alternativ D2.3 mer fördelaktigt ur miljösynpunkt. Utbyggnad i läge D3.2 avfärdas. I det följande jämförs därför utbyggnadsalternativet i läge D2.3 endast med nollalternativet. 3 Övriga avgränsningar Tid Sak Utgångspunkten för MKB:n är att detaljplanens genomförandetid förväntas bli 10 år räknat från det datum den vinner laga kraft vilket bedöms kunna ske Den etablerade verksamheten förväntas pågå under överskådlig tid. Som prognosår för trafik har valts år MKB:ns avgränsning i sak framgår av kapitel 6 Miljökonsekvenser. 10 (46)

13 repo001.docx Samråd med länsstyrelsen i programskedet hölls Tidigt samråd med länsstyrelsen avseende den fortsatta detaljplanläggingen hölls samt Vid samrådet med länsstyrelsen framkom synpunkter på vilka frågor som bedöms som väsentliga för projektet. Länsstyrelsen efterfrågade bland annat motiv till verksamhetsområdets placering vid Malmö flygplats. Utredningsområdet ligger inom eller i anslutning till riksintressen för kommunikationer (Malmö flygplats och väg 816 och 813), naturmiljö och kulturmiljö (3 kap MB) och rörligt friluftsliv (4 kap MB). Riksintressenas värden ska särskilt beaktas. Frågor relaterade till en ökad trafikalstring på befintligt vägnät (E 65) som är hårt belastat kapacitetsmässigt och risker i samband med en etablering i närheten av allmän väg rekommenderad för farligt gods och Malmö flygplats ansågs vara av stor vikt. Vid samrådsmötet framförde länsstyrelsen synpunkter gällande verksamhetsområdets påverkan på förekommande värden inom riksintressena för naturoch kulturmiljö samt på skyddade arter och biotoper. Bland annat framkom att detaljplanen bör kompletteras med en grön korridor mellan de dammar i området i vilka arten större vattensalamander påträffats för att underlätta artens spridningsmöjligheter. Kulturmiljöexpert på länsstyrelsen ska kontaktas för att klarlägga behov av ytterligare arkeologiska undersökningar. Dagvattenhaneringen inom området diskuterades utifrån dess påverkan på skyddade biotoper och arter och frågan om samråd med befintligt dikningsföretag lyftes. Vidare framfördes synpunkter på ianspråktagandet av jordbruksmark för verksamheter och val av lokalisering med hänsyn till kollektivtrafikförsörjning, tillgänglighet och trafikalstring. Även synpunkter gällande risker förknippade med etableringen av verksamheter intill väg 813 som utgör primär transportled för farligt gods och konsekvenser för riksintresset för kommunikationer, gällande den så kallade Sturupspendeln, framfördes. 3.2 Genomförda utredningar och underlagsmaterial Följande utredningar och underlagsmaterial ligger till grund för föreliggande MKB. KM Geokonsult AB (1991) PM beträffande översiktlig geoteknisk undersökning inom Räfstad 1:1 i Svedala kommun. PM Naturvårdskonsult Gerell (2007) Inventering av groddjur i anslutning till Sturups Raceway banområde samt en bedömning av övriga naturvärden. Rapport Rana Konsult (2013) Inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur inom delar av fastigheten 1:129. Rana Konsult (2014) Kompletterande inventering av hänsynskrävande och/eller rödlistade växter och djur inom delar av fastigheten Sturup 1:129. Sweco (2015) PM Dagvatten, Sweco (2014) PM Trafik, Sweco (2014) PM Vägutformning, Tyréns Infrakonsult AB (2000) VA-utredning för Sturup Park Business Centre. Rapport (46)

14 repo001.docx Wallin kulturmiljö och arkeologi (2008) Arkeologisk utredning Sturup 1:129, Börringe socken, Svedala kommun, Skåne. Rapport 2008:30. 4 Beskrivning av alternativ Planförslaget (se Figur 4-2) har haft som en viktig utgångspunkt det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB (Figur 4-1, jämför bilaga 1). Den grundläggande tanken i Månsson Dahlbecks förslag är att så långt möjligt utgå från det landskap som ger området dess unika karaktär. Figur 4-1 Det vinnande förslaget av Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB. Aktuell detaljplanegräns har lagts till. 12 (46)

15 repo001.docx Utbyggnadsalternativet Figur 4-2. Illustration över verksamhetsområdet Sturup Park. Företagsparken Sturup Park föreslås få karaktären av en kontorspark med inslag av mindre, lättare industri. I planprogramskedet föreslogs en inriktning som tydligt beaktade områdets småvatten och vegetationsstruktur (Svedala kommun, 2008). Föreliggande planförslag representerar en utveckling av planprogrammets förslag. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av kontor (75 %) och till mindre del av industrifastigheter (25 %) med tillhörande parkeringsplatser. Kontorsbebyggelsen uppförs i högst 2 plan. Utöver parkeringsplatser i anslutning till planerade fastigheter föreslås två parkeringshus uppföras. Gatustrukturen inom detaljplaneområdet består av två parallella gator i öst-västlig riktning som sammanbinds med en gata i väster och en i öster, den senare ansluter till områdets in- och utfart (Figur 4-2). Den östra vägen ansluter till tidigare planerad sträckning i angränsande detaljplan Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län i norr. Sträckningen för den västra vägen är parallell med 13 (46)

16 repo001.docx områdets centrala grönstråk och ansluter mot befintlig korsning i nordvästra delen av planområdet. Gatusektionerna föreslås bli 9,0 meter breda bestående av en körbana på 6 meter som möjliggör mötande lastbilstrafik samt sidoområden. Befintliga våtmarker och småvatten belägna i naturliga svackor och lågpunkter i området nyttjas i viss utsträckning för dagvattenhantering. Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter enligt miljöskyddsförordningen) tillåts inte. 4.2 Nollalternativet Nollalternativet beskriver hur miljön i området troligtvis kommer att utvecklas om verksamheten inte kommer till stånd. Det innebär att inget verksamhetsområde utvecklas vilket sannolikt innebär att den pågående markanvändningen fortsätter. Nollalternativets miljökonsekvenser för respektive sakområde beskrivs i kapitel 6 Miljökonsekvenser. Ett alternativt scenario för nollalternativet är att flygplatsen utvecklas genom att området som avsatts som riksintresse tas i anspråk för landningsbana, ledljus samt eventuellt andra anläggningar och restriktioner som behövs för flygplatsverksamheten. Ett sådant scenario bedöms avsevärt påverka hela områdets natur- och kulturvärden negativt. Detta scenario utvecklas inte i detalj under respektive sakområdesrubrik i kapitel 6. 5 Kommunala planer 5.1 Översiktsplan Översiktsplan 2010 I Svedala kommuns översiktsplan (ÖP 2010) som antogs av kommunfullmäktige anges inriktningen för markanvändningen i området till utredningsområde för ny/befintlig landningsbana, utbyggnadsområde för verksamheter samt områden för befintliga och planerade golfbanor (Svedala kommun, 2010). Revidering av Svedala kommuns översiktsplan pågår Fördjupad översiktsplan Sturup Kommunerna Svedala, Lund, Staffanstorp och Malmö Stad tillsammans med Swedavia AB, Malmö flygplats och Länsstyrelsen i Skåne län påbörjade 2005 ett samarbetsprojekt med syfte att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Sturup. Samarbetet resulterade i ett förslag till samrådshandling FÖP Sturup. Fördjupning av översiktsplan för Sturupsområdet reglering av bebyggelsen med hänsyn till Malmö Airports framtida utveckling daterad (Svedala kommun, 2012). Beslut togs av kommunstyrelsen i Svedala kommun att avbryta arbetet med fördjupad översiktsplan för Sturups område. I den antagna översiktsplanen (ÖP 2010, s 96) står att FÖP Sturup från 1993 gäller tills den nya fördjupningen av översiktsplanen för Sturup antas Fördjupad översiktsplan Sturup 93 De aktuella lokaliseringarna för verksamheterna utpekas i den fördjupade översiktsplanen för Sturup som antogs (Svedala kommun, 1992). 14 (46)

17 repo001.docx Detaljplaner Detaljplan för Sturups flygplats. Fastställd För Malmö flygplats finns en byggnadsplan från Planområdet upptas till större delen av område för luftfart och tillhörande verksamheter. Huvuddelen av marken avses användas för landningsbanor, tillfarter till landningsbanorna, skyddsområden för bansystemet och uppställningsplatser för flygplan. En begränsad del av området är avsedd för bebyggelse. Byggnadsplanen omfattar en icke utbyggd tvärbana och en mindre parallell bana Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup Park, Svedala kommun, Malmöhus län. Antagen Detaljplanen ligger inom område D2.2 i bilaga 2 och omfattar område för lättare verksamheter (kontor och småindustri) och i övrigt park- och naturmark. Berörd del av gällande detaljplan för Sturup Park kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Det gäller område för våtmark i norr (nr 9, bilaga 3) Detaljplan för del av Rävstad 1:1, Ebbesjö 1:1 och Björkesåkra 1:1 m.fl Sturup Golf, Svedala kommun, Malmöhus län. Antagen Väg 816 regleras i planen som genomfart. Planbestämmelserna omfattar framför allt golfbana med tillhörande golfhotell samt friluftsområde. Detaljplanen påverkas genom att en mindre del i stället föreslås ingå i nuvarande förslag till detaljplan som naturområde med möjlighet till fördröjning av dagvatten. Den berörda delen av gällande detaljplan kommer att ersättas av framtagen detaljplan. Planen har i viss utsträckning tagits i anspråk för avsett ändamål. 15 (46)

18 repo001.docx Miljökonsekvenser 6.1 Riksintressen Riksintresse för kommunikationer (Miljöbalken 3 kap 8 ) Vägar Tillfartsvägarna 813 (Södra Sturupsvägen) och 816 (Norra Sturupsvägen) är av riksintresse för kommunikationer då de förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse (Malmö flygplats). Väg E 65 är av riksintresse eftersom den ingår i det nationella stamvägnätet. De riksintressanta vägarna påverkas inte väsentligt av planen eller av nollalternativet. Järnväg En potentiell framtida järnvägsförbindelse (den s k Sturupspendeln) syftar till att koppla samman Sturup med järnvägen Malmö - Ystad. Sturup skulle därmed vara länkat till det övergripande järnvägsnätet med möjlighet till persontransporter till många viktiga orter i upptagningsområdet som till exempel Trelleborg, Malmö, Kastrup, Lund och Kristianstad. Sturupspendeln är ett utpekat riksintresse för kommunikationer. Den i järnvägsutredningen redovisade korridoren för Sturupspendeln berörs av förslaget till detaljplan för Sturup Park. I järnvägsutredningen redovisas en korridor som berör en liten del av det aktuella planområdet för Sturup Park men större delen av järnvägskorridoren ligger öster om väg 813 (Sturupsaxelns Exploaterings AB, 2005), se Bilaga 2. Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintresset för Sturupspendeln. Detaljplaneförslaget påverkar inte möjligheten att förverkliga Sturupspendeln negativt inom i järnvägsutredningen redovisad korridor. Efter samråd har planen ytterligare anpassats till riksintresset så att ingen bebyggelse har placerats inom den redovisade järnvägskorridoren. Järnvägssträckningen kan placeras i den del av korridoren som ligger öster om väg 813. Järnvägsutredningens föreslagna linjesträckningar redovisas i Bilaga 2 (Sturupsaxelns Exploaterings AB, 2005) En åtgärdsvalsstudie enligt Trafikverkets nya metodik för analys av infrastrukturbehov är nu aktuell för kopplingen till Malmö flygplats. Flyg Malmö flygplats är av nationell betydelse. Flygplatsen är utpekad av Trafikverket som riksintresse för kommunikationer. Ett utredningsarbete har genomförts med syfte att precisera riksintresset (Trafikverket, 2013). Utredningen har preciserat läget för ytterligare en parallell landningsbana på Malmö flygplats. Föreliggande planförslag innebär att ny landningsbana inte kan placeras enligt riksintresset för Malmö flygplats (Trafikverket, 2013). Preciseringen av riksintresset har avstyrkts av Svedala kommun. Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande ( , dnr ) över preciseringen att det saknas ett resonemang som tydligt kopplar presenterade fakta till ställningstagandet om två parallella rullbanor. Vidare anser länsstyrelsen att det inte går att utläsa varför befolkningsutvecklingen i regionen kommer att påverka resandet för Malmö flygplats positivt. Det saknas även analys som visar varför en eventuell ökning av resandet i Öresundsregionen kommer att innebära att Malmö flygplats når sitt nuvarande kapacitetstak. 16 (46)

19 repo001.docx Riksintresse rörligt friluftsliv (Miljöbalken 4 kap 2 ) Det planerade verksamhetsområdet ligger inom sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne (Figur 6-1). Figur 6-1. Riksintresseområdet för Romelåsens sjö- och åslandskap har en stor utbredning (rastrerat på kartan) i södra Skåne. Området är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Detaljplaneområdet ligger inte inom något av riksintressets kärnområden (Bilaga 2 kärnområde för natur, friluftsliv och rekreation samt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram ). Kärnområdena definieras som de områden där naturreservat, Natura 2000 och de högst klassade områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden ligger inom riksintresseområdet. Detaljplaneområdet tillhör vidare inte de viktigaste målpunkterna inom riksintresseområdet. Mer besökta är bland annat områdena i sydväst kring Fjällfotasjön och Börringesjön samt områden i norr kring Häckebergasjön och Veberöd samt längre bort i öster, sjöarna mellan Blentarp och Sövestad. Mindre vägar i området, såväl enskilda som allmänna, har betydelse för tillgängligheten till sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska inte hindra utvecklingen av det lokala näringslivet. 17 (46)

20 repo001.docx Planområdet är idag jordbruksmark och därmed i princip inte allemansrättsligt tillgängligt det vill säga av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. Nollalternativet Nollalternativet innebär att marken även fortsättningsvis brukas som jordbruksmark och således är av begränsat värde för turismen och det rörliga friluftslivet. Effekter & konsekvenser Utbyggnadsalternativet Tillgängligheten till viktiga målpunkter för det rörliga friluftslivet försämras inte av detaljplanen och viktiga kärnområden berörs inte. Hänsynsåtgärder Utbyggnadsalternativet Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Planen kommer att innehålla vägar och gröna stråk Riksintresse naturmiljö (Miljöbalken 3 kap 6 ) Planområdet berör delvis område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 miljöbalken N87 avseende Backlandskapet söder om Romeleåsen (Bilaga 2). Området i stort med backlandskapet och det skånska sjölandskapet är känt för att vara viltrikt med bland annat rådjur, kronhjort och frigående dovhjort. Lågpunkterna i området är grundvattenpåverkade biotoper, tidvis med vattenspeglar, med exempelvis al och viden i träd- och buskskiktet. Detaljplaneområdet ligger inte inom och påverkar heller inte indirekt riksintressets kärnområden, det vill säga områden där naturreservat, Natura 2000 och de högst klassade områdena i kommunens och i länsstyrelsens naturvårdsprogram eller rekreationsområden finns (Bilaga 2). Planförslaget bygger på en grundläggande princip om att anpassa bebyggelsen till områdets topografi vilket minimerar konflikten med backlandskapet. 6.2 Landskapsbild Förutsättningar Landskapsbilden präglas av den småkullighet som är typisk för det Sydskånska backlandskapet som karakteriseras av sina höjder och sänkor, kärr och sjöar (Figur 6-2). 18 (46) Figur 6-2 Backlandskapet karaktäriseras av sin kuperade terräng.

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2015-12-01 Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 repo001.docx 2012-03-2914 Svedala kommun

Läs mer

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län repo001.docx 2012-03-2914 Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING 2014-09-11 Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 MARTIN LJUNGSTRÖM,

Läs mer

DETALJPLAN STURUP PARK, FÖRETAGSPARK - PLANPROGRAMSKEDET

DETALJPLAN STURUP PARK, FÖRETAGSPARK - PLANPROGRAMSKEDET Svedala kommun diarienummer 07.471 DETALJPLAN STURUP PARK, FÖRETAGSPARK - PLANPROGRAMSKEDET Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande avseende detaljplanläggning av Sturup Park för lättare verksamheter Planområdet

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. 3.3.3 Detaljplan Planområdet gränsar till följande detaljplaner: Detaljplan för del av Sturup 1:129; STURUP PARK, antagen 1994-12-14.

FÖRUTSÄTTNINGAR. 3.3.3 Detaljplan Planområdet gränsar till följande detaljplaner: Detaljplan för del av Sturup 1:129; STURUP PARK, antagen 1994-12-14. FÖRUTSÄTTNINGAR 3.3.3 Detaljplan Planområdet gränsar till följande detaljplaner: Detaljplan för del av Sturup 1:129; STURUP PARK, antagen 1994-12-14. Detaljplan för del av Rävstad1:1, Ebbesjö 1:1 och Björkesåkra

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Samrådshandling för deta~plan för del av Sturup 1:129 m.fl. "Sturup park 2" 1 Svedala kommun

Samrådshandling för deta~plan för del av Sturup 1:129 m.fl. Sturup park 2 1 Svedala kommun 1(2) SVEDALA KOMMUN BYGG OCH MILJÖ T JÄNSTESKRIVELSE Dnr. 07.471 Bygg- och miljönämnden Jeanette Widen Gabrielsson Planarkitekt 040-626 83 95 jeanette. widengabrielsson@svedala.se Samrådshandling för deta~plan

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Särskild sammanställning för miljöbedömning - detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län

Särskild sammanställning för miljöbedömning - detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 Särskild sammanställning för miljöbedömning - detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län När en plan eller program,

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER SYFTE Syftet med planen är att utveckla området kring den nya en till en varierad blandstad. Planläggningen avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och fl

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande Behovsbedömning 2 (9) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. Behovsbedömningen är ett första steg i miljöbedömningen som ska avgöra

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer