TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV"

Transkript

1 TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

2

3 Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport och lagring... 4 Manövrering... 4 Underhåll och reparation... 4 Fel och störningar... 4 Kassering... 6 Försäkran om överensstämmelse... 6 Information om bruksanvisningen Symboler Fara till följd av elektrisk ström! Informerar om faror till följd av elektrisk ström som kan leda till skador eller till och med dödsfall. Rättsligt meddelande Denna publikation ersätter samtliga tidigare versioner. Ingen del av denna publikation får på något sätt reproduceras eller med elektroniska system bearbetas, mångfaldigas eller spridas, utan skriftligt medgivande av Trotec. Rätten till tekniska ändringar förbehålls. Med ensamrätt. Varumärken kommer att nämnas fritt utan ersättning i enlighet med den fria förfoganderätten och skrivas i enlighet med ägarens intentioner. Alla varumärken är registrerade. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar liksom ändringar när det gäller färg och form i produktionsförbättrande syfte. Leveransomfånget kan avvika från det avbildade. Föreliggande dokument har tagits fram med största omsorg. Trotec tar inte något ansvar för eventuella fel eller utlämnanden. Trotec Fara! Informerar om faror som kan leda till personskador. Akta! Informerar om faror som kan leda till sakskador. Den aktuella versionen av bruksanvisningen finns under: SV Bruksanvisning Keramikvärmeaggregat TDS 10 M 1

4 Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och förvara den alltid i närheten av apparaten! Fara! Felaktig användning av värmeaggregatet kan leda till allvarliga skador till följd av brännskada, brandrisk eller elektrisk stöt. Kontrollera att det lägsta avståndet till lättantändliga material är minst 50 cm. Använd inte aggregatet i rum där bensin, lösningsmedel, lack eller andra lättantändliga ångor förvaras. Använd inte aggregatet i närheten av gardiner. Håll barn och djur på avstånd. Använd endast apparaten under uppsikt. Anslut endast aggregatet till strömförsörjningen när dess spänning och frekvens motsvarar det som anges på typskylten. Använd enbart förlängningskablar med motsvarande tvärsnitt för denna effekt. Förlängningskablar måste alltid rullas ut helt. Koppla från aggregatet från strömnätet om det inte används. Dra alltid ut aggregatets kontakt ur kontaktuttaget innan underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten utförs. Täck inte över aggregatet, det kan överhettas. Det finns brandrisk! Håll alltid luftin- och utträdena fria. Restrisker Fara till följd av spänning! Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet. Fara till följd av spänning! Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten! Fara! Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer. Fara! Det finns risk för brännskada och fara för elstöt vid osakmässig hantering. Använd enbart apparaten på ändamålsenligt sätt! Fara! Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna! Akta! Värmeaggregatet får inte täckas över för att undvika överhettning! Beteende i nödsituationer 1. Bryt strömmen till apparaten i en nödsituation. 2. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen. Ändamålsenlig användning Använd enbart aggregat TDS 10 M för uppvärmning av slutna rum som t.ex. lagerutrymmen, affärslokaler, lägenheter liksom för att värma upp byggställen inomhus och containrar. Följ alltid tekniska data. Ändamålsenlig användning Ställ inte upp apparat TDS 10 M på ett fuktigt resp. översvämmat underlag. Använd inte apparaten utomhus. Lägg inte föremål på apparaten för att torka. Använd inte apparaten i närheten av handfat, badkar, duschar eller simbassänger. En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen som beskrivs gäller som icke ändamålsenlig. Personalkvalifikation Personer som använder denna apparat måste: känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektrisk apparatur i fuktiga miljöer. ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitlet Säkerhet. 2 Bruksanvisning Keramikvärmeaggregat TDS 10 M SV

5 Information om apparaten Beskrivning av apparaten Det elektriska varmluftsaggregatet används endast för att generera och fördela varm luft, t.ex. inomhus. Apparaten genererar värme via en värmespiral. Luften i värmespiralens närhet värms upp. Den uppvärmda luften blåses in i rummet med hjälp av en ventilator. Bild på apparaten Tekniska data Parameter Värde Modell: TDS 10 M Lufteffekt, max: 100 m 3 /h Värmeeffekt: 2000 W Nätspänning: 220 till 240 V/50 Hz Nätanslutning: Schuko-kontakt CEE 7/7 Drifttemperatur: -15 C till +30 C Luftfuktighet drift: max. 80 % rel. f. Förvaringsvillkor: -10 C till +40 C vid 20 % till 80 % rel. f. Mått (höjd x bredd x djup): 225 x 165 x 130 (mm) Vikt: 1,45 kg Ljudtrycksnivå: 45 db(a) Kopplingsschema Nr Beteckning 1 LED Power 2 Brytare I 3 Brytare II 4 Nätkabel Nr Beteckning 5 Switch 1 6 Switch 2 7 PTC 8 Fusing silk 9 Heating 10 Motor 11 Self resetting thermostat 12 The power indicator light 9 SV Bruksanvisning Keramikvärmeaggregat TDS 10 M 3

6 Transport och lagring Avlägsna allt förpackningsmaterial som skyddar aggregatet under transport. Om värmeaggregatet uppvisar skador, ta kontakt med den ansvarige handlaren som aggregatet köptes av. Lagring Om aggregatet inte används under en längre tid ska det rengöras grundligt innan det ställs undan. Förvara det på en torr plats och skydda det mot damm. Innan aggregatet tas i drift på nytt måste man kontrollera tillståndet på strömkabeln. Om man är osäker på att tillståndet är felfritt, kontakta kundtjänst. Manövrering Varning! Läs och följ varningarna och informationen i kapitlet Säkerhet. Följ instruktionerna för att garantera säker drift av värmeaggregatet. Kontrollera att nätkabeln är oskadad. Om nätkabeln är skadad måste tillverkaren, dess kundtjänst eller personal med liknande kvalifikation byta ut den. Säkerställ att kontaktuttagets elektriska egenskaper överensstämmer med värdena i bruksanvisningen eller på typskylten. Ställ aggregatet på en jämn och torr yta. Säkerställ att apparaten inte kan komma i kontakt med fukt eller vatten på denna uppställningsplats. Påsättning 1. Stick in nätkabeln i kontaktuttaget med Schuko-kontakten. 2. Koppla till brytare I (2). LED (1) lyser. Fläkten sätts på. Värmenivå I är aktiv (1 000 W). Om apparaten ska drivas med maximal värmeeffekt ska brytare II (3) kopplas till (värmenivå II: W). Avstängning 1. Koppla först från brytare II (3) om denna är tillkopplad. 2. Koppla från brytare I (2). 3. Bryt kontakten mellan nätkabel och strömnät. 4. Låt apparaten svalna i ca 3 minuter innan den lagras. Överhettningsskydd Apparaten förfogar över en säkerhetstermostat som aktiveras om aggregatet överhettas. Apparaten stängs då av automatiskt. Om överhettningsskyddet aktiveras måste aggregatet svalna innan man söker efter orsaken till överhettningen. Om problemet kvarstår, ta kontakt med kundtjänst. Fel och störningar Störning Orsak Avhjälpning Apparaten är påsatt, Värmemotståndet har ventilatorn är igång men bränts sönder. värmer inte. Det går inte att sätta på Motorn är defekt. aggregatet. Nätspänningen bruten. Luftströmmen är reducerad. Luftinträdet är tilltäppt. Ventilatormotorn är defekt. Underhåll och reparation Byt ut det. Byt ut det. Dra ut kontakten och kontrollera nätanslutningen. Rengör luftinträdet och avlägsna tilltäppningar. Byt ut. För underhållsaktiviteter och reparationer som kräver att huset öppnas, ta kontakt med Trotec-kundservice. Olagligt öppnade apparater utesluts ur garantin och samtliga garantianspråk upphör att gälla. Aktiviteter innan underhåll påbörjas Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller blöta händer. Dra ut nätkontakten innan någon form av arbeten påbörjas! Rengöring av huset Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Använd inga sprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel, utan endast rent vatten för att fukta trasan. 4 Bruksanvisning Keramikvärmeaggregat TDS 10 M SV

7 Reservdelsöversikt och reservdelslista Information! Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen. Nr Reservdel Nr Reservdel Nr Reservdel 1 Front grill 6 Air flue 11 Back grill 2 Before the fixed ring 7 Motor 12 Power cord 3 Metal hot bartender 8 Fan 13 Foundation 4 Thermostat 9 Handle 14 Dual switch 5 PTC 10 Out casing 15 Indicator light SV Bruksanvisning Keramikvärmeaggregat TDS 10 M 5

8 Kassering Elektroniska apparater får ej kastas i hushållsavfall, utan måste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter omhändertas på ett fackmässigt sätt. Vi ber dig därför att lämna in uttjänta apparater för omhändertagande i enlighet med gällande lagar. Försäkran om överensstämmelse i enlighet med EG-direktiv lågspänning 2006/95/EG och EG-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Härmed förklarar vi att elektriskt varmluftsaggregat TDS 10 M har utvecklats, konstruerats och tillverkats i enlighet med nämnda EG-direktiv. Tillämpade standardiserade normer: EN :2012 EN :2009/A11:2012 EN 62233:2008 EN :2006/A1:2009 och A2:2011 EN :1997/A1:2001 och A2:2008 EN :2006/A1:2009 und A2:2009 EN :2013 Andra tillämpade normer: EN 62321:2009 -märkningen finns på apparatens baksida. Tillverkare: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Fax: E-post: Heinsberg, VD: Detlef von der Lieck 6 Bruksanvisning Keramikvärmeaggregat TDS 10 M SV

9

10

11

12 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV BG20 SV BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 01 Information om apparaten... 02 Tekniska data... 02 Säkerhet... 03 Transport och

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer