Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö"

Transkript

1 Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme Kvarteret Limnologen i Växjö Juni 2012 Erik Serrano och Bertil Enquist Byggteknik Linnéuniversitetet

2 Förord Föreliggande rapport redovisar resultat från ett av de mätprojekt som genomförts i samband med byggnationen av kvarteret Limnologen i Växjö. Författarna riktar ett kollektivt tack till alla som på ett eller annat sätt varit inblandade i projektet. Ett särskilt tack till Thord Lundgren, Byggnadsmekanik, LTH som varit behjälplig i samband med utformning, tillverkning och inkopplingen av givarna och mätdatainsamlingssystemet. Ett tack också till Stiftelsen Centrum för Byggande och Boende med Trä CBBT och Linnéuniversitetet som finansierat detta projekt.

3 håll Förord Inledning Bakgrund Ytterväggskonstruktioner, utrustning och metoder Väggkonstruktioner Utrustning och metoder Resultat, diskussion och slutsatser RF- och temperaturvariation Diskussion Slutsatser Litteraturförteckning

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Välle Broar-projektet i Växjö omfattar ett cirka 15 hektar stort område mellan sjön Trummen i öster och Bergundasjön i väster. Växjö kommuns plan med området är att skapa en sammanhållen, mångfunktionell och stadsmässig träbebyggelse mellan universitetet och Växjö centrum. Tillsammans med kommunen skall ett antal aktörer, däribland Linnéuniversitetet och byggaktörerna, samarbeta och genom forskning och tillämpning skapa den moderna trästaden. Kvarteret Limnologen ingår i Välle Broar-projektet från och med hösten 2005 i samband med att Midroc Property Development förvärvade fastigheten. Bostadsprojektet Limnologen omfattar totalt 134 bostadsrättslägenheter fördelade på fyra huskroppar med vardera åtta våningar (Figur 1). Alla byggnader i området har pålats med betongpålar, som stödpålar till fast botten. Bottenvåningen är utförd helt i betong och ovanför denna våning är stommen helt i trä. Våningsplan åtta har delvis indragna väggliv och betydligt mindre area jämfört med underliggande våningsplan. Martinsons Byggsystem AB stod för projektering, tillverkning, leverans och ansvarade för monteringen av trästommen, som består av prefabricerade planelement. I de bärande väggarna används tre- eller femskikts massivträskivor. Skivorna består i de yttre lagren av vertikala sammanlimmade brädor och i de inre av växelvis horisontella och vertikala lager beroende på antalet skikt. Till bjälklagen används Martinsons kasettbjälklag med en 73 mm tjock massivträskiva på översidan samt med liv och flänsar av limträ på undersidan. Bjälklagselementen spänner mellan ytterväggarna med en bärande vägg eller balk som mittstöd i de fall då lägenheterna är genomgående från husets ena långsida till den andra. Massivträskivan sticker ut och är den enda del av bjälklaget som bildar upplag på de bärande ytterväggarna. Projektet Limnologen har följts av Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö universitet) och SP Trä i ett antal projekt, se (Serrano, 2008). Husen har instrumenterats och mätningar har genomförts från byggstart och under lång tid framåt. Viktiga aspekter på teknik, ekonomi och byggprocessen har följts upp, dokumentarts och förmedlats till andra företag och privatpersoner som intresserat sig för träbyggnad. De mätningar som redovisas här avser temperetur och relativ fuktighet i ytterväggskonstruktionen. Figur 1. Fastighetens planering, från kommunens detaljplan samt en bild på byggnadsplatsen tagen från nord-nordväst under april

5 2 Ytterväggskonstruktioner, utrustning och metoder 2.1 Väggkonstruktioner I Limnologen förekommer tre olika typer av väggar, se Figur 2. Ytterväggarna (Figur 2a) består av fasadmaterial, isolering, korslimmad massivträskiva, inre isolering (installationsskikt), samt inre skivor (gips eller våtrumsskivor). Fasadmaterialet är antingen en tjockputs på putsbärare eller en uppreglad träfasad. Väggarna saknar diffusionsspärr (plastfilm). a) c) c) Figur 2. Exempel på väggtyper i Limnologen. a) putsad yttervägg, b) lägenhetsskiljande vägg c) innervägg. 2.2 Utrustning och metoder I hus 3 har det vid sex olika mätstationer installerats åtta givare, se Figur 3, som mäter temperatur och relativ fuktighet (RF), totalt 48 givare som via 96 kanaler samlar in mätdata. Mätstationerna är belägna dels på plan 2 (betongbjälklag) och dels på plan 7. I varje våningsplan mäts vid tre mätstationer: sovrumsyttervägg (putsad fasad), våtrumsyttervägg (träpanel) samt sovrumsyttervägg (träpanel). Den putsade fasaden vetter mot nordväst, medan träfasaden vetter mot sydost. Träfasaden är skyddad av balkonger. I Figur 4 visas hur givarna placerats och numrerats vid respektive mätstation (bilden visar putsad fasad). Förutom inne- och uteklimat mäts alltså RF och temperatur i varje skiktgräns samt mitt i ytterisoleringen och mitt i massivträskivan. Figur 3. Vänster: Givare monterad på kretskort, filter och hölje. Höger: Färdigmonterad givare. 3

6 Figur 4. Givarnas placering i väggkonstruktionen, principskiss. Mätningarna startade med montering av de första givarna under 2008 och de första givarna togs i bruk i juni. Ytterligare givare monterades under byggtiden, och de sista givarna monterades i maj Från och med maj 2009 har data överförts via ett GSM-modem så att data kan hämtas från mätsystemet utan att man behöver besöka huset. Mätdata samlas in 4 gånger per timme. Mätningarna pågår fortfarande (juni 2012). 3 Resultat, diskussion och slutsatser 3.1 RF- och temperaturvariation I Figur 5-7 presenteras mätresultaten per mätstation som RF och temperatur som funktion av tiden. I Figur 8-11 presenteras mätresultaten per mätpunkt som RF och temperatur som funktion av tiden för hela mätperioden. Samtliga kurvor i Figur 5-11 avser hela mätperioden juni 2008-maj 2012 och redovisar, för tydlighets skull veckomedelvärden. I Figur 12 och 13 visas för jämförelsens skull mätdata från samtliga mätstationer, mätpunkt 3 (utsida massivträskivan) och mätpunkt 4 (centrum massivträskiva) dels som veckomedelvärden och dels som dygnsmedelvärden 4

7 Figur 5. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätstation 1 och 2. Veckomedelvärden. 5

8 Givare i punkt 6 ur funktion. Figur 6. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätstation 3 och 4. Veckomedelvärden. 6

9 Figur 7. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätstation 3 och 4. Veckomedelvärden. 7

10 Figur 8. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, utomhus och mätpunkt 1. Veckomedelvärden. 8

11 Figur 9. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätpunkt 2 och 3. Veckomedelvärden. 9

12 Figur 10. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätpunkt 4 och 5. Veckomedelvärden. 10

13 Givare i punkt 6 i station nr. 3 ur funktion Figur 11. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätpunkt 6 och inomhus. Veckomedelvärden. 11

14 Veckomedelvärden Dygnsmedelvärden Figur 12. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätpunkt 3. Vecko- och dygnsmedelvärden. 12

15 Veckomedelvärden Dygnsmedelvärden Figur 13. Mätresultat, RF- och temperaturvariation, mätpunkt 4. Vecko- dygnsmedelvärden. 13

16 3.2 Diskussion De uppmätta fuktnivåerna uppvisar generellt sett rimliga värden i förhållande till vad man bör förvänta sig i en ytterväggskonstruktion. Den aktuella konstruktionen på putsad fasad är en så kallad enstegslösning, där putsen lagts direkt mot den övriga konstruktionen, utan luftspalt. Denna konstruktionstyp har de senaste åren varit hårt kritiserad, och ett stort antal skadefall har konstaterats. Dock har de allra flesta skadefall förekommit för konstruktioner där tunnputs använts, ofta i kombination med isolerskiva av expanderad polystyren ( frigolit ). Den nu aktuella konstruktionen utgörs av en tjockputs på en mineralullsisolering. För tunnputs på polystyrenisolering är problemet att när fritt vatten tränger igenom putsen (vis sprickor i fasaden eller via slarvigt utförda anslutningar och genomföringar) kan det inte torka ut. Dessutom har polystyrenisoleringen ingen dränerande förmåga alls. Den nu aktuella konstruktionen torde vara något mer robust, dels eftersom tjockputsen som använts kan förväntas buffra en del vatten och dels eftersom mineralullen har en viss dränerande förmåga. Den för risken för påväxt mest intressanta delen av konstruktionen är massivträskivans kalla sida, mätpunkt 3. Varken vad gäller veckomedelvärden (eller dygnsmedelvärden vilka inte redovisats här) överstiger den uppmätta relativa fuktigheten annat än mycket kortvarigt 60%. Dock bör noteras att det initiellt förekommer högre nivåer (>70% RF) för de flesta mätstationerna, se Figur 9, mätpunkt 3. Det kritiska värdet enligt BBR skall utan vidare verifikation antas vara 75% RF. Av Figur 8, mätpunkt 1 (innanför fasad), framgår också att putsfasaden är något fuktigare än träfasaden, högre RF-värden har registrerats. Orsaken är sannolikt att träfasaden är ventilerad. Ytterligare intressanta detaljer kan ses i Figur 10 och Figur 11 som visar mätpunkt 4 (centrum massivträskiva), 5 (insida massivträskiva) och 6 (utsida installationsskikt). Som framgår är fuktnivåerna avsevärt högre i de två badrummen under de första månaderna av mätperioden. Sannolikt beror denna förhöjda nivå uppfuktning som skett i samband med byggnationen (regn, plattsättning) i kombination med en långsammare uttorkning av väggen på grund av tätskikt som applicerats. Nivåerna är dock inte på något sätt kritiska. Av Figur 11 framgår också att inneluftens RF i genomsnitt är betydligt högre för ett av badrummen. Det bör påpekas att inomhusgivarna i badrummen är monterade innanför undertaket. Det kan vara så att luftläckaget in i detta utrymme är större i det ena badrummet. De här redovisade mätningarna tyder på att konstruktionen som använts vid Limnologen tycks fungera tillfredsställande vad gäller fuktnivåer i de uppmätta punkterna. Samtidigt måste tilläggas att de problem som uppmärksammats i samband med enstegsfasader ofta uppträder relativt lokalt, t ex vid anslutningar. De mätpunkter som valts är belägna mitt på väggytor, en bit från t ex genomföringar och fönster. Det kan därför inte uteslutas att eventuell sprickbildning vid t ex fönster eller slarvigt utförda genomföringar skulle kunna utgöra framtida risker. 3.3 Slutsatser Följande slutsatser kan dras av det genomförda mätprojektet: Mätmetoden och mätdatainsamlingssystemet som använts fungerar bra för att under lång tid registrera temperatur och relativ fuktighet inuti en konstruktion De fuktnivåer som uppmätts pekar på att ytterväggskonstruktionen fungerar som tänkt Förhöjda fuktnivåer har uppmätts initiellt. Sannolikt beror dessa på byggfukt (förhöjda fukthalter i väggelementen, regn samt fukt som tillförts i samband med plattsättning i badrum) 14

17 4 Litteraturförteckning Serrano Erik Uppföljnings- och dokumentationsprojektet Limnologen. Översikt och delprojektrapporter i sammanfattning. [Rapport] / School of technology and design. - Växjö : Växjö universitet, Reports, No

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Erik Arvidsson Examensarbete i byggnadsteknik, KTH Byggvetenskap, Stockholm Förord Examensarbetet har utförts under 2011 på

Läs mer

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä 1 1 Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i ishallar Föreliggande rapport har

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid

Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid A. Bakgrund Allmän bakgrund Fuktskador kostar uppskattningsvis miljarder kr varje år, bara i Sverige, (Ström et al 00). Det är främst badrum

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammet

Energieffektivisering av miljonprogrammet Energieffektivisering av miljonprogrammet En studie av Grönkullagatan LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskap Examensarbete: Daniel Edh Douglas Sjögren Copyright Daniel Edh, Douglas

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 110 Nedanstående är en annons från Protan Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus

Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus Jenny Sandgren Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2008 Rapport TVBK - 5167 Avdelningen

Läs mer

Normalårskorrigering av energistatistik

Normalårskorrigering av energistatistik Normalårskorrigering av energistatistik Beställd av: Energimyndigheten Dag Lundblad D.nr. 17-10-3491 Genomförd av: Catrin Heincke, CIT Energy Management Lennart Jagemar, CIT Energy Management Per-Erik

Läs mer