Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergvretenskolan och Enöglaskolan"

Transkript

1 September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning år Där framgår följande: Strategi för kommunens lokalinnehav Policy Fastigheter och lokaler som ägs eller används av kommunen är gemensamma resurser. Om ägandet eller användningen ska förändras ska det styras av den gemensamma nyttan för kommunen. Fastighetsinnehav Kommunens verksamheter kan bedrivas i ägda eller hyrda lokaler. Välj det alternativ som är till mest nytta för kommunen. Om behoven av fastigheter eller lokaler ökar eller förändras löser vi det i första hand genom de fastigheter vi redan har. När vi skaffar nya fastigheter, eller bygger om de vi redan har, ska vi prioritera lokaleffektivitet. Fastigheter och lokaler som kommunens verksamheter inte behöver på lång sikt ska därför avvecklas. Bergvretenskolan Fastighetsavdelningen har sedan våren 2014 fortsatt arbetet med inomhusmiljön i Bergvretenskolan. Anledningen är dels klagomål från personal och elever, men också för att se över fastighetens långsiktiga livslängd. Bakgrund Skolan har en lång historia med läckage, skador och klagomål på inomhusmiljön. Den har också byggts om flera gånger. Skadorna och läckagen har undersökts och åtgärdats, men klagomålen har ändå fortsatt att komma. Därför fick AK-Konsult i uppdrag att gå igenom, granska och sammanställa byggnadens historik. Utifrån deras arbete tog vi fram ett förslag på vidare undersökningar, för att få en tydlig bild över vilka skador och problem som finns i byggnaden. Syftet var att på det sättet skapa en åtgärdsplan för Bergvretenskolan. I de nya undersökningarna har AK-konsult kontrollerat samtliga delar av byggnaden och även de ingående konstruktionerna. De har dock fokuserat på de områden för vilka det har lämnats in klagomål. Undersökningarna är i en sådan omfattning att vi kan få en indikation på om det finns några skador och brister i byggnaden som kan vara negativt för inomhusmiljön. De skador som finns är framför allt alkalisk nedbrytning av mattor och lim och mikrobiella skador i väggar. Det har också gjorts partikelmätningar i tilluften från de flesta ventilationsaggregat, som också har fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Inga avvikelser har uppmätts i tilluften. 1

3 Den riktade VOC-mätningen (VOC = Volatile Organic Compounds = flyktiga organiska ämnen) visar på avvikande halter av 1-butanol och 2-etyl. Det indikerar på kemisk nedbrytning av lim eller mjukgörare. Skadorna som har orsakats av dessa utsläpp förklaras högst sannolikt med att mattan lades på för fort på avjämningen, alltså innan den hade torkat färdigt, och/eller att limfukten i sig bidrog till höga fuktnivåer i spackelskiktet. Förutom problemen med mattorna har även ett antal av inner- och ytterväggarna en del skador som är kopplade till problemen med inomhusmiljön. När de har gjort konstruktionsingrepp i undersökningarna har de också hittat en del mikrobiell påväxt och en del fukt som har förhöjda värden. För att bedöma omfattningen av detta beslutade AK-Konsult att öppna väggar och mattor i två av skolans rum; ett som är nybyggt och ett från ursprungsbyggnaden. Sedan har fastighetsavdelningen, AK-Konsult och entreprenörer på plats diskuterat olika förslag till åtgärder. I rummet i ursprungsbyggnaden har vi tagit kompletterande luftprover och jämfört med rummet som ligger precis intill, där hela mattan och avjämningsmassan redan har bytts ut, för att se om luftvärdena skiljer sig åt. Provsvaren har vi ännu inte fått. Alternativ och tillvägagångssätt Baserat på det här kan vi konstatera följande: De förhöjda värdena i syllar (marknära balkar) på den delen som är nybyggd, och utförandet i mattläggningen, är orsakat av utförandefel i entreprenaden mellan 2002 och Det finns dock en byggaranti som löper ut vid årsskiftet. Genom den kommer kommunen att reklamera det arbete som gjordes. Nu väntar vi på svar från entreprenören. Det finns en risk att kommunen hamnar i en långdragen juridisk process. Under den tiden finns i så fall ingen möjlighet att göra några åtgärder. Vi måste först nå en överenskommelse med entreprenören. Processen kan också bli mycket kostsam, men om kommunen får rätt i sak kan det betyda att entreprenören får stå för kostnaderna. De får sedan åtgärda felen inom ramen för garantin eller försöka nå en förlikning med kommunen. Utförandealternativ Efter utredningen har vi kommit fram till att det går att åtgärda felen. Det alternativ som är mest lämpligt, för att inte orsaka för mycket problem för verksamheten, är att åtgärda ett byggnadsskepp åt gången. Då ska vi åtgärda både mattor och syllar som är skadade. Ett byggnadsskepp är exempelvis rum A1, A2, A3 och A4 eller rum B1, B2, B3 och B4 och så vidare. För att klara det bedömer vi att det finns två alternativ. Antingen behöver vi ställa upp baracker, så kallade klassrumsmoduler, i anslutning till skolan. Dessa används som undervisningslokaler under tiden skolan byggs om. Eller så utökar vi skolans kapacitet genom att bygga om brottarlokalen och göra en översyn av verksamheten. Om antalet elever i skolan minskar underlättas förstås arbetet med underhåll och kostnaderna för eventuella paviljonger, moduler eller baracker kan bli lägre. 2

4 Så här ser tidplanen ut, enligt vår uppskattning: Upphandling av moduler och ombyggnad: cirka 4 månader Beställning, grundarbete och montering av moduler: cirka 2 månader Golv- och väggkonstruktioner: cirka 10 veckor per byggnad. Det är lika med 60 veckor, eller 15 månader, för 6 byggnader. Avetablering av evakueringslokaler: cirka 1 månad Total tid från upphandling till beställning och utförande: Cirka 22 månader Så här mycket kostar det, enligt vår uppskattning: Hyra för 8 klassrumsmoduler på 50 kvadratmeter var: cirka kronor per månad. Totalt kronor för 15 månader Etablering och markarbeten: cirka kronor Avetablering: cirka kronor Brandlarm, inbrottslarm och lås: cirka kronor Total kostnad för provisoriska lokaler under byggtiden: Cirka kronor Extra driftskostnader Dessutom tillkommer extra driftkostnader under byggtiden, bland annat för el, vatten och värme. Det beräknas kosta cirka kronor. Övriga konstruktionskostnader Syllarna ersätts med plåtsyllar. Vi monterar 5 millimeter plyfa som vi målar om cirka 80 centimeter från golvet. Dessutom tillkommer ned- och uppmontering av el och element och undertrycksventilation under saneringen. Väggkonstruktion: kronor Byte av samtliga mattor: kronor Total kostnad för att återställa och åtgärda samtliga byggnadsskepp: Cirka kronor Total kostnad, allt som allt: Cirka kronor Undersök möjligheten att flytta elever under byggtiden En rekommendation är att vi, tillsammans med lokalstratagen, ser över skolans verksamhet och undersöker om det går att flytta en del av eleverna till en annan skola under byggtiden. Om det är möjligt går det att undvika kostnaderna för de provisoriska lokalerna. 3

5 Total ökad driftskostnad i framtiden, enligt vår uppskattning: En hyresökning med kronor per år, beräknad med 20 års avskrivning och 2,5 procents ränta Enöglaskolan Bakgrund När fastighetsavdelningen skulle starta ombyggnaden av Enöglaskolan upptäckte vi problem med fukt i bottenplattan på skolan. Det ledde till en större utredning och att AK-Konsult fick i uppdrag att göra en fuktinventering. I utredningen konstaterades det att fukt- och mikrobiella skador finns i ytterväggarna och lokalt även i innerväggarna. Mikrobiella skador är ett annat ord för mögel. Framför allt finns de i norrsidan av byggnaden. Förhöjda halter av utsläpp har uppmätts mot betongplattan och fuktmätningarna visar att det är fuktigt i mitten av plattan. Träsyllarna ligger på mineralullsdrevning. Det betyder att de inte har något underliggande fuktskydd. Det gör att syllarna fuktas upp under delar av året. Den främsta orsaken till skador bedöms vara inkommande vatten genom tegelfasaden. Det fuktar upp nederdelen av konstruktionen. Där finns inga stötfogar, vilket gör att det heller inte finns någon dräneringsfunktion i skalmuren. Plastfolien i yttertaket är utsliten. Därför måste vi installera en ny konvektionsspärr för att lufttätheten ska vara bra och för att minimera risken för konvektionsskador. För att klara det måste alla innerväggar monteras ned i överkant. AK-Konsult rekommenderar att vi tar bort de befintliga mattorna och installerar ett mekaniskt ventilerat golv på betongplattan. De rekommenderar att vi byter träsyllar, asfaboard och reglar, alltså att vi kapar trästommen 50 centimeter upp från syllen eller att vi byter ut hela stommen. Vi bör bygga upp en ny fuktsäker grundkonstruktion som har en dräneringsfunktion i tegelfasaden och det krävs ett omfattande byte av syllar för att inomhusmiljön ska vara bra. Vi måste riva alla innerväggar, montera ned isoleringen och PE-folien (polyetylenfolie) och installera en ny konvektionsspärr. Alternativ och tillvägagångssätt Alternativ 1 bygga nya Enöglaskolan Att bygga en helt ny skola på samma plats som den förra. Då skulle skolverksamheten evakueras till Västerledsskolan höstterminen 2017, efter att Munksundsskolans verksamhet har flyttat tillbaka till sin nybyggda skola. Innan dess måste det i så fall utföras underhållsarbeten på Enöglaskolan 2015 och 2016 för att upprätthålla en bra arbetsmiljö i väntan på den nya skolan. 4

6 I dag är Enöglaskolan, inklusive förskolan, totalt kvadratmeter. I en förkalkyl skulle en helt ny skola på kvadratmeter kosta cirka 160 miljoner kronor, enligt vår uppskattning. Tidplanen för projektet uppskattas till cirka 3,5 år. Av den tiden uppskattas rivning och produktion att ta cirka 1,5 år. Under rivningen och produktionen måste skolan evakueras. Den uppskattade kostnaden för underhållsarbeten 2015 och 2016 är mycket svår att beräkna, eftersom vi just nu saknar exakt kunskap om hur omfattande miljön i skolans kvadratmeter påverkas. Total kostnad för ny skola, enligt vår uppskattning: Cirka 160 miljoner kronor Total framtida driftskostnad, enligt vår uppskattning: Ny internhyra på kronor per år, inklusive avskrivningar, ränta och driftskostnader. Vad gäller bygglov för Enögla förskola fick de permanent bygglov Sedan tidigare hade de ett tillfälligt bygglov. Samma sak gäller för de två förråden med skärmtak. I dag har de ett permanent bygglov. Alternativ 2 flytta Enöglaskolan till Västerledsskolan Att flytta skolan permanent till Västerledsskolan höstterminen Innan dess måste det i så fall utföras underhållsarbeten på Enöglaskolan 2015 och 2016 för att upprätthålla en bra arbetsmiljö i väntan på flytten. Vilket underhåll det är vet vi än så länge inte. Dels för att varken personalen eller eleverna tydligt har visat att de mått dåligt, men också för att vi ännu inte vet hur omfattande husets dåliga konstruktion är och hur mycket den påverkar inomhusmiljön. Skolans inomhusmiljö kommer att följas upp med mätningar, undersökningar och en dialog med skolförvaltningen, yrkesmedicinsexperter och tekniska konsulter. Därefter kommer en åtgärdsplan, med kostnader och tidplan, att plockas fram. Om det inte går att upprätthålla en bra inomhusmiljö kommer vi hyra baracker, så kallade klassrumsmoduler. Verksamheten flyttas till dessa så att elever och personal inte mår dåligt av inomhusklimatet. Total kostnad för paviljonger, enligt våra beräkningar: Cirka 10 miljoner kronor per år. Västerledsskolan kommer att vara i bra skick efter underhålls- och utemiljöåtgärder och en ytskiktsrenovering. 5

7 Västerledsskolan Bakgrund Sedan tidigare finns ett beslut om att Västerledsskolan ska avvecklas, men på grund av problemen i Munksundsskolan och Enöglaskolan kan Västerledsskolan bli en evakueringsskola inför kommande renoveringar och/eller nybyggen. I dag hyr Pysslingens skola Hinden ett par byggnader i skolan och har ett avtal som löper i fem år. Vid en uppsägning i förtid måste kommunen ersätta Pysslingen. För att säkerställa Västerledsskolans status begärde AK-Konsult en utredning av skolans inomhusmiljö. Sammanfattning av utredningen I dag finns det ingen utpekad problematik med inomhusmiljön i Västerledsskolan. Rapporten visade på ett par punkter av kraftigt förhöjda utsläppsvärden i mattan i matsalen och i närliggande rum. Där har mattan bubblat upp. Det finns också fuktskador i en del trästommar runt fönster. Det gäller inte hela skolan. Det kan åtgärdas med punktinsatser. En vattenskada i hus G nämndes i rapporten, men den är nu åtgärdad och kommer inte att vara ett problem. Vi kan konstatera att det krävs en allmän upprustning om ett beslut gör att Västerledsskolan ska fortsätta vara en skola för framtiden. Rapporten tar upp att vi bör se över dessa allmänna punkter: En översyn av tak och hängrännor Underhåll/byte av gamla tvåglasfönster och träpanel på framför allt hus B Tätning av platonmatta och tätningslist på baksida hus B Tätning mellan fasadelement och fönsterpartier Målning av träpanel på utsidan Byte av dörrar När Pysslingens skola Hinden flyttade in gjordes det en kontroll av miljöfarliga ämnen som sedan har säkerställts. Radonmätningar i en del byggnader fanns dokumenterade med normala värden. Mätningar i de övriga byggnaderna sker under vintern 2014/2015 då det går att göra mätningar igen. Alternativ och tillvägagångssätt Fastighetsavdelningen åtgärdar problematiken med mattorna i matsalen och närliggande rum och byter ut de skadade trästommarna runt fönstren. Det ska ske så snart som möjligt, men för att inte störa verksamheten i Pysslingens skola Hinden är planen att göra det under ett sammanhängande lov. Det utreds för tillfället. 6

8 Fastighetsavdelningen har beställt en besiktning av byggnaden och då framför allt av taket. Avdelningen arbetar med en underhållsplan och kostnadskalkyler för upprustning på kort och lång sikt. Parallellt med det här behöver skolan precisera vad som krävs inomhus för att bedriva skolverksamheten. Det behöver fastighetsavdelningen för att kunna göra en relevant kalkyl. Som en av åtgärderna har en ytskiktsrenovering nämnts. 7

9

10

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie.

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. Byggfelsrapporten Q3 2014 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Examensarbete 10 poäng C-nivå MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B101/06 Hans Hjalmarsson Byggnadsingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2006 Examinator: Tord Larsson INVENTORY

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Bävernytt. Ordförande. Höståterställning. Din lokala nyhetskälla. Nr 2 - September 2014

Bävernytt. Ordförande. Höståterställning. Din lokala nyhetskälla. Nr 2 - September 2014 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 2 - September 2014 Ordförande h a r o r d e t Hoppas att Du haft en skön sommar med mycket vila och andra typiska sommaraktiviteter. Själv hann jag med både Visingsö,

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer