DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö"

Transkript

1 DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö Här redovisas kommunens ambitioner för strategin för god inomhusmiljö och säker strålmiljö och hur vi i Lycksele vill arbeta för att nå den. Vision Lycksele, staden i Lappland, kommunen med guldkant i tillvaron, är ledande i Sverige i arbetet med att främja hälsa, attraktiv bebyggelsemiljö och goda livsvillkor Lokala kommunala mål Kommunen har antagit de nationella och regionala miljömålen med delmål med relevans för Lycksele att gälla som lokala miljömål. I strategin antas tidsatta och mätbara lokala delmål för att styra mot miljökvalitetsmålen. De miljökvalitetsmål och mätbara delmål som strategin främst ska bidra till att uppfylla är: God bebyggd miljö 1. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att: samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft, och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft. Ljudnivån i nöjes och fritidslokaler ska år 2010 inte ge upphov till bullerskador. Säker strålmiljö 1. Senast 2015 har ett åtgärdsprogram för hur övervakning samt information om utvecklingen av cesium i bär, vilt och fisk tagits fram. 2

3 Strategier Vår vision och mål uppnår vi med hjälp av följande strategier/arbetssätt: Planering och samverkan Arbeta sektorsövergripande i samverkan med andra aktörer, näringsliv, föreningsliv och enskilda, i enlighet med kommunens mål. Arbeta så att kommunen är ett föredöme i frågor rörande inomhusmiljö och strålmiljö med kontinuerlig förbättring, utvärdering och uppföljning. Inomhusmiljö och strålskydd Arbeta för att det finns god kunskap om inomhusmiljö och strålning i Lycksele och för att kommuninnevånare, beslutsfattare och verksamhetsutövare har bra kunskap om hur inomhusmiljön och strålning kan påverka vår hälsa. Särskilda riktlinjer för inomhusmiljö och strålmiljö Vid nybyggnation av bostadshus, skolor och samlingslokaler skall säkraste grundkonstruktion ur fukt- och radonsynpunkt väljas. Ny bebyggelse bör inte tillåtas närmare högspänningsledning 400 kv 100 m, 200 kv 50 m och 70 kv 25 m eller till det avstånd där magnetfältsnivån understiger 0,2 mikrotesla. Bygglov för 3G-master skall lämnas utifrån de förutsättningar som framkommer från tillgängliga forskningsresultat gällande strålningsrisker m.m. Vid etablering av nya trafikleder samt lokalisering av nya byggnader bör uppsatta riktvärden för buller ej överskridas. Kommunen skall verka för att 45 db(a) max inomhus nattetid inte får överskridas när ny infrastruktur planeras. Ekvivalentnivån vid diskotek, konserter och träningslokaler, med mera, bör inte överstiga 100 db L Aeq T och maxnivån vid dessa lokaler bör inte överstiga 115 db L AFmax. För diskotek, konserter och träningar för barn bör nivåerna inte överskrida 97 db L AeqT och 120 db L AFmax. För befintlig bebyggelse bör åtgärder vidtas där buller från vägtrafik överskrider 65 db(a) ekvivalent samt där buller från spårbunden trafik är högre än 55 db(a) max inomhus i syfte att nedbringa ljudnivån inomhus till 30 db(a) ekvivalent och 45 db(a) max i sovrum (NM) Kommunen ska verka för att halterna koldioxid i lokaler för undervisning understiger riktvärdet 1000 ppm koldioxid under lektionstid. De som vistas i kommunens lokaler ska inte drabbas av överkänslighetsreaktioner eller allergiska symtom på grund av okunskap om pälsdjursallergier och vilka rutiner som gäller i verksamheten. 3

4 Effektuppföljning, utvärdering Strategin ska utvärderas regelbundet och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. En större utvärdering och revidering ska ske en gång per mandatperiod. Programmet är kopplat till översiktsplanen och revideras därför i samband med översynen av den, senast i vid programperiodens slut Alla nämnder och styrelser har ansvar för att inarbeta och beakta strategin och åtgärdsplanen vid budget, verksamhetsplanering och uppföljning. I samband med bokslut och årsredovisning sker en årlig redovisning till kommunstyrelsen med uppföljning och utvärdering. Den ger underlag för miljömålsuppföljning, gröna nyckeltal och eventuella revideringar av åtgärdsprogrammet. Vid den årliga redovisningen används följande nyckeltal som indikatorer: Inomhusmiljö - Andel av befolkningen som rapporterar fukt- eller mögelskador inomhus. - Andel fastigheter som ej har godkänd OVK. - Andel fastigheter som har utfört OVK, men ej är godkända. - Andel fastigheter som reducerar varvtalen nattetid. - Andel lokaler för undervisning som understiger riktvärdet 1000 ppm koldioxid under lektionstid (skola)/vilorum (förskola). - Andel personer som utsätts för trafikbuller, där ljudnivån inomhus konstaterats vara för hög. - Andel lokaler för undervisning som ej överstiger 45 db maxnivå. - Andel fastigheter (offentliga lokaler och flerbostadshus) som konstaterats ha förekomst av legionella. Strålning Skolor/förskolor - Andel förskolor/skolor där man inte mätt radonhalten. - Andel förskolor/skolor där man mätt radonhalten och konstaterat att halten - vid senaste mätning är över 200 Bq/m 3. - Andel skolbarn som exponeras för radonhalter >200 Bq/m 3 Bostäder - Andel bostäder i högrisk/normalriskområden där man mätt radonhalten och konstaterat att halten vid senaste mätning är över 200 Bq/m 3. - Andel bostäder i högrisk/normalriskområden där man mätt radonhalten och konstaterat att halten vid senaste mätning är över 400 Bq/m 3. - Andel bostäder i högrisk/normalriskområden där radonhalten är okänd. - Andel bostäder som misstänks innehålla blåbetong där man mätt radonhalten och konstaterat att halten vid senaste mätning är över 200 Bq/m 3. - Andel bostäder som misstänks innehålla blåbetong där man mätt radonhalten och konstaterat att halten vid senaste mätning är över 400 Bq/m 3. Radon i vatten - Antal bostäder med enskilda vattentäkter där radonhalten i dricksvattnet vid senaste mätning är över 1000 Bq/l. UV-ljus - Antal personer som drabbas av hudcancer p.g.a. solning. 4

5 KONSEKVENSER Alla kommunala planer och program ska enligt nya bestämmelser miljöbedömas. Syftet är att integrera miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. I ett hållbart samhälle går ekonomiska, sociala och miljömässiga mål hand i hand och förstärker varandra i en positiv utveckling. Enligt kommunens översiktsplan ska hållbarhetsperspektivet genomsyra alla kommunens strategier, verksamheter och beslut. På sikt ska finnas en sammanhållen helhetsstrategi för hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling i kommunen. Strategins effekter på de tre dimensionerna av hållbar utveckling har översiktligt bedömts. Ekologiska konsekvenser Eftersom strategin syftar till att bidra till att uppnå de miljökvalitetsmål som är anknutna till inomhusmiljö och strålskydd kommer den inte att ge några större ekologiska konsekvenser, varken negativa eller positiva. Ekonomiska konsekvenser Framtagande av en strategi för inomhusmiljö och strålmiljö är en prioriterad aktivitet i Lycksele kommuns program för utveckling och tillväxt. De regionala och lokala utvecklingsprogrammen för tillväxt har också utgjort viktiga underlag vid framtagande av strategin. Strategin bedöms därför långsiktigt kunna bidra till ekonomisk tillväxt, men både de direkta och indirekta ekonomiska effekterna av strategin är svåra att bedöma. Sociala konsekvenser Ett offensivt arbete enligt strategin, med helhetssyn och åtgärder som förbättrad kunskap om inomhusmiljö och strålskydd och genom bla information, utbildning och enkätutskick bedöms i längden kunna ha positiva effekter på människors hälsa. Strategins fokus på helhetssyn, planering, samverkan och ökad kunskap om inomhusmiljö och strålskydd bedöms få både indirekta och direkta positiva effekter. Nollalternativ Om strategin inte antas saknar Lycksele kommun ett aktuellt styrdokument och planeringsunderlag för frågor rörande inomhusmiljö och strålskydd. Arbetet med att uppnå kommunens vision och kommunövergripande mål kan försvåras. Kommunens bidrag i arbetet med att uppnå nationella och regionala miljökvalitetsmål bedöms också kunna bli mindre tydligt och kraftfullt. 5

6 Bilaga 1 Samtliga mål ur översiktsplan och fördjupad översiktsplan med koppling till strategin. Mål Bostäder (ÖP) 1. Vid nybyggnation av bostadshus, skolor och samlingslokaler skall säkraste grundkonstruktion ur fukt- och radonsynpunkt väljas. 2. Ny bebyggelse bör inte tillåtas närmare högspänningsledning 400 kv 100 m, 200 kv 50 m och 70 kv 25 m eller till det avstånd där magnetfältsnivån understiger 0,2 mikrotesla. 3. Kommunen skall verka för att vid upphandling av byggvaror skall dessa i möjligaste mån vara försedda med hälso- och miljöinformation, med tanke på allergier m m. Kretsloppstänkandet skall begränsa negativ miljöpåverkan i byggsektorn. 4. Förbättra inomhusmiljön genom ett säkrare byggande och förbättrat underhåll. 5. Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ska senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation. (NM) Mål - Bostäder (FÖP) 6. Bebyggelse och anläggningar skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, mark- och vattenförhållanden, energihushållningen samt samhällsservicen. 7. Byggnader och deras egenskaper påverkar inte hälsan negativt. (NM) Mål Miljö- och riskfaktorer (ÖP) Hälsa 8. Kommunen skall sträva efter en samverkan mellan de olika verksamheterna inom kommunen för att uppnå största möjliga livsvillkor för kvinnor och män, ungdomar, barn och äldre. Detta innebär bl a att så långt möjligt undanröja riskerna för människors hälsa till följd av utsläpp från trafik, industri och energianläggningar samt att skapa goda förutsättningar för jakt-, fiske- och naturupplevelser 9. Kommunen skall verka för en hälsosam arbetsmiljö. Strålning 10. Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. (NM) 11. Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. (NM) 12. Senast år 2006 ska en Radonplan ingående i Strategi för säker strålmiljö och god inomhusmiljö vara framtagen. 13. Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. (NM) 14. Utvecklingen av cesiumhalter i bär, svamp, fisk och kött ska fortlöpande kontrolleras och befolkningen informeras. (RM) 6

7 Buller 15. Vid etablering av nya trafikleder samt lokalisering av nya byggnader bör uppsatta riktvärden för buller ej överskridas. 16. Kommunen skall verka för att 45 db(a) max inomhus nattetid inte får överskridas när ny infrastruktur planeras. 17. Ljudnivån i nöjes och fritidslokaler ska år 2010 inte ge upphov till bullerskador (RM). 18. För befintlig bebyggelse bör åtgärder vidtas där buller från vägtrafik överskrider 65 db(a) ekvivalent samt där buller från spårbunden trafik är högre än 55 db(a) max inomhus i syfte att nedbringa ljudnivån inomhus till 30 db(a) ekvivalent och 45 db(a) max i sovrum (NM). Mål Miljö- och riskfaktorer (FÖP) Buller 19. Uppföljning av tidigare utförd bullerutredning verkställs senast Mål Kommunikation (ÖP) Vägar 20. Verka för att sänka störningar från biltrafiken med avseende på buller och avgaser m m. Master 21. Bygglov för 3G-master skall lämnas utifrån de förutsättningar som framkommer från tillgängliga forskningsresultat gällande strålningsrisker m m. 7

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 2.1 Politiska utgångspunkter... 4 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(17) Handläggare Stefan Wallin Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer