Kommunfullmäktige (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (20)"

Transkript

1 Sida 1 (20) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 28 april kl ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C) ej 35 Christer Carlsson (S) Inga Jonsson (C) Kochar Ismaill Ahmad (S) Jens Robertsson (C) Carin Redborn (M) Lars Hollner (S) Carina Holmberg-Olofsson (C) Kristina Nyman (S) Nils-Bertil Johansson (C) Richard Berkeby (S) Lars-Jonny Andersson (KD) Christer Ohlsson (V) Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S) Anders Johansson (C) Eva-Karin Holgersson (MP) Britt-Marie Domeij (M) Björn Nilsson (S) Åke Gustavsson (C) Michael Carlsson (S) Britt-Marie Berg (S) Bo Keijsner (S) Olle Larsson (C) Lejla Bajraktarevic (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Josefin Erlandsson (V) Torsten Rundberg (S) Håkan Sjöborg (C) Curt-Rune Roos (M) Renée Solstad (S) Magnus Gustafsson (C) Camilla Löfström (C) Britt-Marie Necke (S) Agnetha Landberg (C), 2:e vice ordf Håkan Johansson (S), 1:e vice ordf Lennart Karlsson (C), ordf, ej 35 Gerd Johansson (S), tj.g. ers. Anna-Lena Josefsson (C), tj.g. ers. Birgitta Pettersson (C), tj.g. ers. Fredrik Lindquist (C), tj.g. ers. Veine Backenius (C), tj.g. ers. Övriga deltagare Birgitha Freij, kommunsekreterare Utses att justera Kristina Nyman och Anna-Lena Josefsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 maj 2014 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Birgitha Freij Ordförande..... Lennart Karlsson 33-34, Håkan Johansson 35 Justerande Kristina Nyman Anna-Lena Josefsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 2 Kf 33 KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 16 april 2014, samt annonserades i Barometern/Oskarshamnstidningen och Östran/ Nyheterna den 19 april Kallelsen har varit utlagd på kommunens hemsida, och den skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 16 april Kungörelsen och kallelsen godkännes.

3 3 Kf 34 KS 2014/070 ÄNDRING I FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORD- NINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Föredragande Handling Hans Eriksson, Samordningsförbundet i Kalmar län, informerar, tillsammans med IFO-chef Cecilia Brauer och projektmedarbetare Carolina Engquist, om verksamheten. Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län, från Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, Vimmerby. Den nu gällande förbundsordningen började gälla 2008 och är i behov av en översyn. Vid ett samråd mellan representanter för medlemmarna och förbundsstyrelsen har ett förslag till ny förbundsordning tagits fram. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen.

4 4 Kf 35 KS 2014/071 SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013, REVISIONSBERÄTTELSE 2013 Handling Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för 2013 för Samordningsförbundet i Kalmar län, från Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, Vimmerby. I enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har Samordningsförbundet i Kalmar län överlämnat årsredovisning för 2013, granskning av årsredovisning 2013, samt revisionsberättelse för Jäv Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2013 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Lennart Karlsson (C) och Emma Magnusson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

5 5 Kf 36 KS 2013/063 och 2014/075 REVIDERING AV 2014 ÅRS INVESTERINGAR Handling Förslag till revidering av investeringsbudget I enlighet med de antagna reglerna för Mönsterås kommuns investeringsbudget ska en revidering av investeringsbudgeten genomföras i anslutning till att föregående års redovisning är avslutad. Syftet är att på så sätt få en avstämning av vilka projekt som löper över åren, hur dessa ligger till tidsmässigt, samt att få en avstämning på om beloppen i den antagna budgeten stämmer överens med inkomna anbud m.m. Förslaget till revidering av 2014 års investeringar innebär att ramen ökar från 58,1 mnkr till 72,6 mnkr. Revideringen överstiger 2013 års investeringsnivå på grund av att några projekt överskred budget 2013, betydande investeringar för att klara en effektiv IT-försörjning genomförs, samt ökade lokalsatsningar inom förskolan och skolan behövs som ett resultat av fler barn och ungdomar än vad som tidigare beräknats. Förslag Anteckning Roland Åkesson (C) och Lars Hollner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar av 2014 års investeringar i enlighet med upprättat förslag, vilket bland annat innebär att erforderliga medel för lokalbehov inom förskola/skola reserveras. Robert Rapakko (S) lämnar följande protokollsanteckning: Vi vill i och med tagen investeringsbudget klargöra vår ambition att påbörja byggandet av ett Ungdomens Hus /Socialdemokraterna.

6 6 Kf 37 KS 2013/063 UPPTAGANDE AV LÅN OCH BORGENSÅTAGANDE Handling Förslag till revidering av lån och borgen. I enlighet med de antagna reglerna för Mönsterås kommuns investeringsbudget ska en revidering av investeringsbudgeten genomföras i anslutning till att föregående års redovisning är avslutad. Syftet är att på så sätt få en avstämning av vilka projekt som löper över åren, hur dessa ligger till tidsmässigt, samt att få en avstämning på om beloppen i den antagna budgeten stämmer överens med inkomna anbud m.m. Förslaget av revidering av investeringsbudgeten innebär att ramen ökar från 58,1 mnkr till 72,6 mnkr. Under året görs även en förskottering med 6,2 mnkr för Tjust-/Stångådalsbanorna. För att klara detta krävs en förstärkning av kommunens likviditet med cirka 40 mnkr. Under 2013 amorterade kommunen av sin låneskuld med 15 mnkr, och total låneskuld 2014 uppgår till 15 mnkr. Under 2014 kommer kommunerna Mönsterås, Hultsfred och Högsby att köpa ett vindkraftverk som placeras i ett samägt bolag. Bolaget kommer att ta upp lån för att finansiera inköpet varför kommunerna måste gå in med kommunal borgen. KF 16 dec 2013 Kommunfullmäktige beslutade enligt 148/2013 om borgensåtagande för de kommunägda bolagen Mönsterås Bostäder AB, Ålem Energi AB, Vattenpalatset i Mönsterås AB och Mönsterås Utvecklings AB. Kommunfullmäktige beslutar att göra en nyupplåning med högst 20 mnkr, samt att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader: Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 mnkr (ökat med 21 mnkr), och det samägda bolaget för ägande av ett vindkraftverk beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 14 mnkr.

7 7 Kf 38 KS 2011/115 SAMÄGT BOLAG FÖR VINDKRAFTVERK Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober att uppdra till kommunstyrelsen att upphandla ett vindkraftverk inom ramen för högst 48 mnkr och i enlighet med utredning och anbudsförfrågan, samt att starta ett bolag i syfte att samäga ett vindkraftverk. Mönsterås, Hultsfreds och Högsby kommuner har tagit beslut om upphandling av ett gemensamt vindkraftverk. Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling, d.v.s. upphandling i två steg där anbudslämnarna först fått kvalificera sig i enlighet med kravspecifikationen. Målen med upphandlingen är att kommunerna ska främja förnyelsebar energi, bli fossilbränslefria, samt att sänka kostnaderna för energiförbrukningen. KS 4 feb 2014 Handling Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal gemensamt med Hultsfreds och Högsby kommuner om att köpa ett vindkraftverk inom av kommunfullmäktige tidigare beslutade ramar och att skapa ett bolag med syfte att samäga ett vindkraftverk med Hultsfreds och Högsby kommuner. Förslag angående samägt bolag för vindkraftverk. Kommunfullmäktige beslutar att upprätta ett gemensamt bolag för Hultsfreds, Högsby och Mönsterås kommuner för samägande av ett vindkraftverk, utse Roland Åkesson till styrelseledamot och Robert Rapakko till styrelsesuppleant, godkänna bolagsordningen för det gemensamma bolaget, bevilja aktieägartillskott för det gemensamma bolaget med 400 tkr, bevilja kommunal borgen för det gemensamma bolaget med 14 mnkr, samt att utse Jens Robertsson till ombud vid bolagsstämman och Lars Hollner som ersättare.

8 8 Kf 39 KS 2014/056 GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR ARBETSKLÄDER OCH ARBETSSKOR FÖR ANSTÄLLDA I MÖNSTERÅS KOMMUN Handling Kommunstyrelsens förslag till gemensamma riktlinjer för arbetskläder och skor: Anställda i Mönsterås kommun som i det dagliga arbetet riskerar smutsa ner och slita ut sina privata kläder i onormal omfattning ska erbjudas fria arbetskläder av Mönsterås kommun. I de fria arbetskläderna ingår inte inköp av arbetsskor. Respektive förvaltning beslutar om det är obligatoriskt eller frivilligt att bära arbetskläder. Där det inte är obligatoriskt bör en skriftlig klädkod för lämplig klädsel upprättas. Varje förvaltning beslutar själv om inköp av arbetskläder. Berörd förvaltning utarbetar regler och rutiner för vad som gäller på förvaltningen vid anskaffning och återlämning av arbetskläder. Arbetskläderna tillhör arbetsgivaren. Tvätt av arbetskläder svarar i första hand respektive arbetstagare för. Kommunens logotyp ska vara tydligt och varaktigt placerad på samt-liga plagg. Upphandling och inköp av arbetskläder ska i första hand ske samordnat i kommunen. Respektive förvaltning svarar för sina egna kostnader. Begreppsförklaring: Skyddskläder/skyddsutrustning: Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt är arbetsgivaren ålagd enligt 7 arbetsmiljölagen att tillhandahålla personlig skyddsutrustning åt arbetstagaren. Inom kommunen är det t.ex. särskilda skyddskläder/skor vid motorsågsarbete, byggnadsarbete, reflexkläder vid vägarbete eller skyddsutrustning inom räddningstjänsten. Livsmedelslagen kräver att arbetsgivaren tillhandahåller skyddskläder/skor åt arbetstagare som handskas med livsmedel. Det gäller förutom alla kostpersonal även anställda på kommunens vattenverk. Skyddsutrustning är sådant som arbetstagaren måste använda när arbetet kräver det. Arbetskläder: Tillhandahållande av arbetskläder regleras varken i lag eller avtal och beslutas ensidigt av arbetsgivaren. Arbetskläder betraktas enligt Skatteverket som en personalförmån i syfte att skydda de egna kläderna mot onormal smuts och slitage i samband med arbete eller som ett sätt att skapa enhetlighet/ samhörighet på arbetsplatsen. För att förmånen ska vara skattefri ska arbets-

9 9 givarens namn eller logotyp vara tydligt och varaktigt applicerad på klädseln och den anställde ska kunna använda kläderna endast i tjänsten och inte för privat bruk. Arbetsskor: Arbetsskor ingår inte under benämningen arbetskläder. Eftersom arbetsskor inte kan förses med kommunens namn eller logotyp på ett tydligt och varaktigt sätt är förvaltningens inköp av arbetsskor skattepliktigt för arbetstagaren. Det innebär att inköpet betraktas som en löneförmån om skorna har ett utseende som gör att de med fördel kan användas för privat bruk. Även ett ekonomiskt bidrag till arbetsskor är skattepliktigt för arbetstagaren enligt Skatteverket. Kommunfullmäktige fastställer Gemensamma riktlinjer för arbetskläder och arbetsskor för anställda i Mönsterås kommun att gälla tillsvidare.

10 10 Kf 40 KS 2014/062 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA Handling Personalutskottets beslut 17/2014. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda. De nya bestämmelserna är avsedda att tillämpas för förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Förslaget är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsstödet tar sikte på aktiv omställning och tidsbegränsat ekonomiskt stöd. Kommunfullmäktige beslutar att anta SKL:s förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), att bestämmelserna ska tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare, samt att bestämmelserna inte gäller för förtroendevalda som omfattas av PBF, PRF-KL eller som uppnått 67 års ålder.

11 11 Kf 41 KS 2014/065 POLICYDOKUMENT I PERSONALFRÅGOR: UPP- HÄVANDE AV REKRYTERINGSPOLICY, SAMT KOMPETENSUTVECKLINGSPOLICY Handling Personalutskottets beslut 16/2014. Personalutskottet går igenom Mönsterås kommuns policydokument, för att se vilka som är inaktuella eller behöver revideras. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva de inaktuella dokumenten Rekryteringspolicy och Kompetensutvecklingspolicy.

12 12 Kf 42 KS 2014/027 SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE POSTADRESS I MÖNSTERÅS KOMMUN Handling Motionens syfte Yttrande Motion inlämnad av Agnetha Landberg (C). Motionären föreslår att Mönsterås kommun ska uppvakta posten i anledning av att byar nära kommungränsen som har grannkommunens namn som postadress går miste om samhällsinformation från den egna kommunen. Yttrande från kommunkansliet föreligger: Mönsterås kommun har behov av att kunna nå samtliga kommuninnevånare via utskick. Eftersom postens postnummerindelning inte följer kommunens geografiska gränser, som också är folkbokföringens avgränsning, så når vi inte alla våra medborgare genom vanlig ODR (oadresserad direktreklam). Det gäller postnummerområdena , , och områden där vi har många kommuninnevånare som inte får vår utan grannkommunens information. Inom området är det tvärtom, d.v.s. en del av dem som får vår information bor i grannkommunen. Med postens områdesindelning återfinns 10 av kommunens hushåll i Kalmar kommun, 41 i Oskarshamns kommun och 73 i Högsby kommun. Av kommunens företag är det 16 som inte får försändelserna från oss. Det beskrivna är en källa till stor irritation. I samband med val får våra innevånare information om röstlokaler och valsedlar för fel kommun, information om evenemang i kommunen når inte alla våra innevånare, reklam från handlarna/företagarna kommer inte fram till alla, o.s.v. Tjänstemän på kommunkansliet har också muntligt vid ett flertal tillfällen under de senaste åren aktualiserat frågan om postens utdelningsgränser med företrädare för posten. Det enda sättet att få heltäckande utdelning i kommunen är att beställa extra utdelning i vissa områden, och det blir avsevärt dyrare för hela utdelningen (inte endast för de adresser som kommer till extra) än att använda ODR. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i juni 2013 att uppdra till kommunledningskontoret att uppmärksamma Posten AB och Post- och Telestyrelsen på problemet med att posten har egna geografiska gränser i stället för att följa kommungränserna, samt att framhålla att Mönsterås kommun vill ha en förändring av postens utdelningsområden så att dessa stämmer överens med kommunens geografiska gränser. Skrivelsen till Post- och Telestyrelsen respektive Posten AB skickades i augusti I september 2013 fick vi ett svar från Posten AB:

13 13 Vi har mottagit er ansökan om att ändra postnummer i delar av Mönsterås kommun. Ansökan kommer att behandlas i Postnummerrådet under juni 2014, beslut i ärendet meddelas samma månad. Om beslutet innebär bifall kommer ändringen att träda i kraft 2 mars Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med ovanstående ärendebeskrivning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat erforderliga beslut för att försöka få posten att följa kommungränserna vid beställning av heltäckande reklam- och informationsutskick, och avvaktar nu Post- och Telestyrelsens beslut. Motionens intentioner kommer att följas upp, beroende på svaret från Post- och Telestyrelsen.

14 14 Kf 43 KS 2013/131 SVAR PÅ MOTION: INFÖR EN POLICY GÄLLANDE ARBETSKLÄDER FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA Handling Motionens syfte Yttrande Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP). Motionären vill att det närmare undersöks vilka behov som föreligger och vilka arbetskläder som olika yrkeskategorier vid skilda förvaltningar får i dagsläget och för vilka belopp, samt att det utarbetas en allmän policy kring arbetskläder för de offentligt anställda vid Mönsterås kommun. Yttrande från personalutskottet 28/2013 föreligger. Personalutskottet överlämnar Inventering av arbetskläder och arbetsskor som utgör en redovisning av användning av arbetskläder för närvarande, samt föreslår kommunstyrelsen att anta Gemensamma riktlinjer för arbetskläder och arbetsskor för anställda i Mönsterås kommun (ärende 2014/056). Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två förslagen i motionens att-satser. Efterfrågad inventering har gjorts. Kommunfullmäktige har också antagit Gemensamma riktlinjer för arbetskläder och arbetsskor för anställda i Mönsterås kommun, och en policy finns därmed.

15 15 Kf 44 KS 2014/092 MOTION ANGÅENDE MOTORIKBANA I FLISERYD Handling Motionens syfte Motion inlämnad av Agnetha Landberg (C). Motionären vill att Mönsterås kommun anlägger en motorikbana. Jungnerholmarna i Fliseryd kan vara en lämplig placering eftersom det är ett känt utflyktsmål som behöver kompletteras med aktiviteter för barn. Motionen överlämnas för beredning till kommunstyrelsen.

16 16 Kf 45 KS 2014/096 MOTION: SÄKER TRAFIKMILJÖ VID FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Handling Motionens syfte Motion inlämnad av Michael Carlsson (S). Motionären vill att olika idéer på trafiklösningar i andra kommuner inventeras, att större säkerhetshöjande åtgärder utreds, samt att möjliga justeringar och förbättringar i vår kommun genomförs. Motionen överlämnas för beredning till kommunstyrelsen.

17 17 Kf 46 KS 2013/019 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE TRAFIK- PROBLEM m.m. I ÅLEM-OMRÅDET Handling Förslagets syfte Yttrande Medborgarförslag inlämnat av Alf Svensson, Solbergavägen 21, Ålem. Förslagsställaren föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Ålem, att staket byggs vid lekplats, samt att en återvinningsstation byggs. Vidare vill förslagsställaren införa skyldighet för kommunen att besvara medborgarförslag. Yttrande från tekniska kontoret föreligger: En begränsning av den tunga trafiken på Solbergavägen kan vara motiverad, främst beroende på befintlig vägstandard. Fastighetsägaren till industrifastigheten utmed Bagarvägen har informerat hyresgästerna, så att de i första hand ska välja länsväg 627 från E22:an. I kyrkbyn ska lastbilarna hänvisas till Bagarvägen och helst använda infarten i nordost till industriområdet. Kommunen kommer att se över möjligheten att styra trafiken ytterligare, t.ex. med hjälp av mer skyltning och utreda Bagarvägens anslutning till länsväg 627. Lekplatsen intill Solbergavägen, mellan Spareksvägen och Solgränd, är utrustad med ett robust trästaket mot Solbergavägen. En översyn av staketets avslutning mot tvärgatorna kommer att ske. Förpackningsinsamlingen, som är ansvarig för återvinningsstationerna, har en invånargräns för utplacering av dessa. Denna gräns går vid ett tusen invånare per återvinningsstation. Kommunen arbetar med en ny avfallsplan och i denna kommer även återvinningsstationerna att utredas. Yttrande Yttrande från kommunkansliet: Förslagsställarens sista fråga handlar om besvarande av medborgarförslag, vilka enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras av kommunstyrelsen. Förslagsställaren vill att det införs en skyldighet att besvara förslagen; ett uppdrag som alltså kommunstyrelsen redan har. Förslagsställaren skriver också att han lämnat förslag under flera år utan att få svar. Kommunkansliet noterar dock att inga medborgarförslag har tidigare inlämnats av Alf Svensson. Kommunstyrelsen överlämnade ovanstående yttranden såsom eget svar på medborgarförslaget. et delges kommunfullmäktige för kännedom.

18 18 Kf 47 KS 2013/124 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: ÅTGÄRDSPLAN FÖR UPPFRÄSCHNING AV IDROTTSANLÄGGNINGEN I TIMMERNABBEN Handling Medborgarförslag inlämnat av Ulrica Lovén Wickman, Strandavägen 32, Timmernabben, m.fl. Förslaget syfte Yttrande Förslagsställarna vill att kommunen tar fram en åtgärdsplan för uppfräschning av idrottsanläggningen i Timmernabben för att fortsatt kunna stimulera ungdomar och ledare i Timmernabben, samt för att locka lag vid fotbollsturneringar. Yttrande från tekniska kontoret föreligger: Timmernabbens IF har under hösten år 2013 haft ett möte med föreningsnämnden med anledning av medborgarförslaget och föreningen har i ett protokoll från mötet fått svar på vissa av sina frågor. Fastighetsavdelningen har under senare år genomfört åtgärder i idrottshuset; bland annat har ny ventilation installerats i omklädningsrum och lekrum, invändiga fönsterpartier har bytts mot säkerhetsglas och omklädningsrum i entréplanet har byggts om. I kommunens underhållsplan för år 2014 finns fasadmålning av hela byggnaden med och väggen mot fotbollsplanen kommer att renoveras, samtidigt byts även fönsterpartierna för speakerrummet. Dessa åtgärder kommer att utföras innan sommaren år Föreningsnämnden kommer, i samband med dessa åtgärder, att justera befintligt stängsel. KS 8/ Kommunstyrelsen överlämnade ovanstående yttrande såsom eget svar på medborgarförslaget. et delges kommunfullmäktige för kännedom.

19 19 Kf 48 KS 2013/221 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: OKNÖ MILJÖ SOPTUNNOR Handling Medborgarförslag inlämnat av Christer Säiner, Röskärsvägen 46, Mönsterås. Förslagets syfte Yttrande Förslagsställaren föreslår att alla soptunnor ställs på samma sida av vägen för att minska sopbilskörande. Yttrande från tekniska kontoret föreligger: Idag sker tömning på vissa av Oknös vägar enligt Christer Säiners förslag. Enligt kommunens personal som kör sopbilarna, så fungerar detta bra. Tekniska kontoret kommer att utreda möjligheten att genomföra detta för hela Oknö. KS 8/ Kommunstyrelsen överlämnade ovanstående yttrande såsom eget svar på medborgarförslaget. et delges kommunfullmäktige för kännedom.

20 20 Kf 49 NÄSTA MÖTE Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 26 maj 2014 kl i Timmernabben.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18 1 (16) Roland Åkesson (C), ordförande. Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18 1 (16) Roland Åkesson (C), ordförande. Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18 1 (16) Plats och tid Kommunhuset den 18 mars 2014 kl. 08.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16)

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Tillingeskolan, Timmernabben, måndagen den 26 maj kl. 18.30 20.00 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Kochar Ismaill

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 3 februari 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 (13)

Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 20 oktober 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C), ordf 1-2 Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Lars Hollner (S) Jens Robertsson (C), tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Lars Hollner (S) Jens Robertsson (C), tjänstgörande ersättare Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Plats och tid Kommunhuset den 11 nov 2014 kl. 08.00 16.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-09-25

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-09-25 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) till 94 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Plats och tid Kommunhuset den 23 september 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Under- Paragrafer 24-28 skrifter Sekreterare... Annika Svendsby. Ordförande... Jacqueline Doohan. Justerande... Lene Hollner

Under- Paragrafer 24-28 skrifter Sekreterare... Annika Svendsby. Ordförande... Jacqueline Doohan. Justerande... Lene Hollner Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-20 30 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-03-20, kl 13.00 15.45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson Britt-Marie Domeij Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 24 november 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-09 1 (23) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-09-09 1 (23) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (23) Plats och tid Kommunhuset den 9 september kl. 13.00 15.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Jens Robertsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sida 1 (17) Plats och tid Skogsdungen, Mönsterås bibliotek, kl. 18.30 19.15 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Marie-Louise Askbom (S) Emma Magnusson (C) Christer Carlsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Bodil Johansson (s) Rafiq Minhas (s) Agneta Rönn (m) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.15 ande Övriga närvarande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Alexandra Ekstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande.

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Grön, 2014-04-24, kl. 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Christer Hansson (S) Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Daniel Backenius, ersättare (C)

Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Daniel Backenius, ersättare (C) Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Daniel Backenius, ersättare (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Mattias Wärnsberg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Wärnsberg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 11.00-12.00, studiebesök kl. 8.00-9.30. Beslutande Roland Waern, M Göran Lundberg, S Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1 (14) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1 (14) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 7 oktober kl. 13.00 15.15 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Jens Robertsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 7 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 3 mars 2014 kl 14.00 16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-09-08 1 (22) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-09-08 1 (22) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (22) Plats och tid Kommunhuset den 8 september 2015 kl. 13.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordf Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Robert

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen i kommunhuset, Hultsfred 26 april 2016 kl. 08:30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C ej 88 Åke Nilsson, KD ej 88 Åke Bergh, M ej 88 Tommy Rälg, S Lena Hasting, S Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Lars Rosander, c Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 152

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 152 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 152 Plats och tid Kronmunken, 2013-12-11, kl 13.00 18,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C), 122, var med under föredragningarna

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-02-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Margareta

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-13 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 13 mars 2012, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sid 1 (25) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 08.30-16.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-10-20

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-03 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-03 Kommunstyrelsens personalutskott 1(25) Tid och plats 2014-09-03 - i Kommunhuset klockan 08.30. Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG TIERPS 2016-03-03 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 15:00-16:10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Gunilla Wisell Justeringens plats

Läs mer