Byggelements andningsförmåga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggelements andningsförmåga"

Transkript

1 Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Waste management and polyurethane insulation Today's solution for tomorrow's needs Byggelements andningsförmåga EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT HÄLSOSAMT OCH BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT Byggelements andningsförmåga 1

2 2 Byggelements andningsförmåga

3 Innehåll Översikt 4 Inledning 5 Komfort och fuktighet i inomhusluften 6 Kondensering på ytan av ett byggelement 7 Ansamling av fukt i byggkonstruktioner 8 Fukttransport via diffusion jämfört med ventilerad luftväxling 11 Referenser 12 Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Informationen i denna publikation är så vitt vi vet, sann och riktig, men alla rekommendationer eller förslag som kan göras, sker utan garantier, eftersom villkoren för användning och sammanställningen av källmaterialet ligger utanför vår kontroll. Dessutom ska ingenting som anges häri tolkas som en rekommendation att använda en produkt i konflikt med befintliga patent för något material eller användningen därav. Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Utgivare PU Nordic Layout Design Kumina 1/2014

4 Översikt En del aktörer på marknaden hävdar att lufttäta byggnader förorsakar ohälsosamt inomhusklimat. De vill ha byggelement och värmeisoleringsprodukter som kan andas. De är bara dessa som skulle kunna kombinera värmeisolering med fuktskydd och evakuera fukt och farliga ämnen genom luftväxling. Sådana uttalanden är missledande och flera fenomen blandas samman när man talar om termen andningsförmåga. I byggnadsfysiken och standardiseringen nämns inte denna term, men man separerar relevanta poster som kondensering av vattenånga på inre ytor, ansamling av fukt inom byggelement, diffusion av vattenånga genom yttre byggelement och fukttransport genom ventilationsstyrd luftväxling. Forskningen visar att komfortabla och hälsosamma byggnader kräver ett tillräckligt bra värmeisoleringsskikt och ventilationsstyrd luftväxling. Det är emellertid inte relevant om diffusionstäta eller -öppna värmeisoleringsprodukter används eller inte. Värmeisoleringsprodukter av polyuretan (PUR) medför utmärkta isoleringsegenskaper och svarar mot kraven för lågenergibyggnader. Kondensering av vattenånga på kalla rumsytor inomhus kan ge grogrund för mögeltillväxt. Detta motverkas bäst genom att värmeisoleringen i byggelementet är tillräckligt bra. Köldbryggor måste undvikas eftersom de kan förorsaka kondensering lokalt även i en i övrigt välisolerad byggnad. Isoleringsprodukter med slutna celler som PUR medför ytterligare en fördel eftersom de minskar risken för kondensering inne i isoleringsskiktet. Det kan behövas extra membran i diffusionsöppna isoleringsmaterial. Fuktighetsnivån i ett rum ändras beroende på uteklimatet och situationen inomhus. Effekterna av fuktansamling i byggelementens ytskikt kan bidra till att hålla fuktighetsnivåerna relativt stabila. Forskningen har visat att värmeisoleringen bara spelar en marginell roll, eftersom fuktansamlingseffekten i princip är begränsad till det täckskikt som har direkt kontakt med inomhusluften. Det är därför ingen fördel att använda isolering som är öppen för vattenångtransport eller kan andas. Överskottsfukt i inomhusluften måste släppas ut genom styrd ventilation. Även under extrema förhållanden svarar fuktutbytet via diffusion ( andningsförmåga ) genom byggnadens skal endast för en försumbar del av det totala behovet av luftväxling. 4 Byggelements andningsförmåga

5 Inledning Människor tillbringar upp till 90 % av sin livstid inne i byggnader som bostäder, skolor, kontor, fabriker eller shoppingcentra. Att säkerställa ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat i byggnader är därför mycket viktigt. Samtidigt måste nya och befintliga byggnader klara av allt större krav på energieffektivitet som erfordrar tjockare värmeisoleringsskikt och högre grad av lufttäthet i byggnadens skal för att undvika värmeförluster genom okontrollerade luftflöden (figur 2). En del aktörer på marknaden hävdar att lufttäta byggnader förorsakar ohälsosamt inomhusklimat. Ett isoleringsskikt som kan andas skulle krävas för att upprätthålla hälsosamma fuktnivåer inomhus. I praktiken blandar man dock ihop flera fenomen när man talar om termen andningsförmåga. I byggnadsfysiken och standardiseringen används därför inte denna term utan fenomenen separeras: Kondensering av vattenånga på innerytor Fuktansamling inne i byggelement Diffusion av vattenånga genom yttre byggelement Fukttransport via ventilationsstyrd luftväxling Figur 1: PUR passivt hus i Bryssel med PUR-isolering (www.polyurethanes.org/passivehouse/) Figur 2: Lufttäthet i byggnader I detta faktablad analyseras dessa fenomen baserade på två undersökningar: Undersökning av fuktansamling från VTT/Finland: A Survey of the Breathable Building Structure Concept: Effects of Insulation Materials Jämförelse mellan fukttransport genom diffusion och via ventilation från Cambridge Architectural Research Ltd. (CAR) (4]: Moisture transfer and the significance of breathability in buildings Byggelements andningsförmåga 5

6 Komfort och fuktighet i inomhusluften Fuktighetsnivån i inomhusluften beror på olika faktorer som klimatförhållanden, fuktkällor, ventilationsgrad, rumsvolymen samt möjlig fuktabsorptionsförmåga i byggmaterialen och deras kontakt med inomhusluften. Fuktförhållandena i inomhusluften kan variera stort över dagen beroende på de värme- och fuktbelastningar som orsakas av vistelse i rummet. Inomhusluftens temperatur och fuktighet är några av de viktigaste faktorerna som påverkar värmekomforten inomhus och den upplevda luftkvaliteten. Speciellt alltför höga fuktförhållanden kan påverka inomhusluften negativt. Många metoder kan användas för att minska fukttopparna under vistelse i rummet och på så sätt förbättra den termiska komforten och acceptansen för inomhusluften. VTT har undersökt hur detta skulle kunna vara möjligt genom att använda fuktabsorptionsförmågan i olika byggkonstruktioner. CAR visade vikten av borttransport av fukt via ventilationsstyrd luftväxling jämfört med borttransport av fukt via diffusion genom diffusionsöppna byggelement. Figur 3: Effekten av fuktighet på flera hälso- och IAQ-parametrar visar att den bästa inomhusfuktigheten ligger mellan 30 % RH (relativ fuktighet) och 55 % RH 6 Byggelements andningsförmåga

7 Kondensering på ytan av ett byggelement I ett hälsosamt inomhusklimat krävs en viss fuktighet i rummet (2]. Mängden fukt som luften kan bära beror på temperaturen. Om temperaturen på ett byggelements inneryta faller under ett visst kritiskt värde (t.ex. vintertid) kommer fukten att fällas ut på denna kalla yta och risken för mögeltillväxt är mycket stor. I DIN 4108 anges för Tyskland denna kritiska yttemperatur inomhus till 12,6 C för en relativ fuktighet på upp till 70 %. Det finns två möjligheter att undvika ytkondensering, nämligen genom att: Minska luftens fuktinnehåll genom ventilation (öppna fönster, etc.), men detta leder till energiförluster och kan minska fuktigheten till en ohälsosam nivå. Öka yttemperaturen genom att förbättra isoleringen i de byggelement som utgör skalet till byggnaden. Figur 4: Köldbrygga genom vind (Källa: IVPU anvisning Flachdach dämmen mit Polyurethan- Hartschaum, 2011, sidan 8) Köldbryggor kan även bidra till att skapa lokala områden där låga yttemperaturer kan förorsaka kondensering av fukt på ytan. Exemplet i figur 4 visar en oisolerad betongkonstruktion som leder till att yttemperaturen på insidan faller under daggpunkten. Tack vare det obrutna isoleringsskiktet som visas i figur 5, kan köldbryggor och därmed sammanhängande kondensering undvikas. Figur 5: Med PUR-isolering undviks köldbryggan i vindsområdet (Källa: IVPU anvisning Flachdach dämmen mit Polyurethan-Hartschaum, 2011, sidan 8) Byggelements andningsförmåga 7

8 Ansamling av fukt i byggkonstruktioner Allmänt Begreppet fuktansamling i byggkonstruktioner kan definieras som hygrotermiska interaktioner mellan byggkonstruktionerna och inomhusluften Dessa interaktioner kan bidra till komforten i inomhusluften genom att de minskar tillfälliga fuktighetstoppar som kan påverka värmekomforten och den upplevda kvaliteten på inomhusluften. Sådana fuktighetstoppar kan exempelvis inträffa i sovrum nattetid. Produkter och byggkonstruktioner som ansamlarfukt Nordtest har utvecklat en metod som förbättrar värmekomforten och den upplevda kvaliteten på inomhusluften genom passiva byggkonstruktioner. Den går ut på att kvantifiera fuktansamlingsvärdet i olika byggmaterialskikt. I Figur 6 visas olika materials fuktansamlingsförmåga. VTT undersökte i en numerisk undersökning hur värmeisoleringsskikten kan bidra till denna fuktansamlingseffekt. Målet var att visa hur mycket fukt som kan lagras i värmeisoleringsskiktet bakom en innerväggsskiva. Tabell 1 representerar de olika fallen i denna undersökning. Figur 6: Fuktansamlingsvärdet för några vanliga byggmaterial. Vart och ett uppmätt i tre olika laboratorier med tre prov. 8 Byggelements andningsförmåga

9 Kodnamn Innerskikt Egenskaper Värmeisolering Egenskaper Andra skikt Icke-kap. + CFI Icke-kapacitivt skikt Mycket låg kapacitet, lågt Cellulosafiberisolering (CFI) G + CFI Gipsskiva (G) Låg kapacitet, lågt Cellulosafiberisolering (CFI) Pwfb + CFI Porös träfiberskiva (Pwfb) Cellulosafiberisolering (CFI) Pwfb + PU Porös träfiberskiva (Pwfb) Polyuretan Träpanel + CFI Träpanel Cellulosafiberisolering (CFI) G + MW Gipsskiva Mineralull (MW) G + PU Gipsskiva Polyuretan Färg + G + CFI Gipsskiva Cellulosafiberisolering (CFI) Färg invändigt, Sd = 0,2 m Färg + G + PU Gipsskiva Polyuretan Färg invändigt, Sd = 0,2 m G + pap + CFI Gipsskiva Cellulosafiberisolering (CFI) Byggpapp 1 mm, Sd = 0,8 m G + pap + PU Gipsskiva Polyuretan Byggpapp 1 mm, Sd = 0,8 m Tabell 1: Numeriskt lösta fall Byggelements andningsförmåga 9

10 Figur 7: Fuktansamling under de första 8 timmarna efter en förändring i gränstillstånden (från 50 % RH till 75 % RH) Dessa simuleringar visar att värmeisoleringsskiktets fuktansamlingsförmåga endast påverkar inomhusluftens fukttillstånd marginellt, om bufferteffekten uppnås genom den höga fuktlagringsförmågan i det inre ytskiktet. Undersökningen visar att den mesta fukten lagras i den porösa träfiberskivan (Pwfb) och att det inte finns någon verklig skillnad om ett öppet isoleringsmaterial som cellulosafiber eller en PURskiva med slutna celler används bakom träfiberskivan (figur 7). När ytskikt med en lägre fuktansamlingsförmåga används (t.ex. gips) noterades ett något högre bidrag från ett öppet isoleringsskikt. Även om ansamlingsförmågan i PUR-skivan är lägre, var den totala ansamlingsförmågan i väggelementet ungefär densamma. Den huvudsakliga fördelen med byggkonstruktioners fuktansamlingsförmåga är minskningen av fuktighetstoppar inomhus under perioder när människor vistas där. När fuktansamlingseffekten ska maximeras, måste ytmaterialet på insidan ha en hög buffertförmåga. Vid dessa förhållanden blir inte det värmeisolerande skiktets fuktansamlingsförmåga relevant. VTT fann att fuktansamlingseffekten är relevant för att jämna ut de dagliga fuktvariationerna. Men när de hygroskopiskt ånggenomsläppliga konstruktionerna jämfördes med en icke-ånggenomsläpplig yta, var de genomsnittliga långtidsfuktvärdena (veckovis) ungefär desamma. Den ventilationsstyrda luftväxlingen blir då mycket viktig för regleringen av inomhusfukten. Detta har undersökts av CAR. 10 Byggelements andningsförmåga

11 Fukttransport via diffusion jämfört med ventilerad luftväxling Luftburen fukt transporteras in och ut ur en byggnad på två olika sätt, dels genom diffusion av vattenånga genom tak, väggar och golv och dels via ventilationsstyrd luftväxling (figur 8). Figur 8: Luftburen fukttransport in och ut ur byggnader Det framhävs inom marknaden att det finns fördelar med diffusionsöppna ( andningsbara ) konstruktioner i allmänhet och diffusionsöppen isolering i synnerhet eftersom ventilationen inte fungerar tillräckligt bra, speciellt i äldre renoverade byggnader. De som påstår detta varnar för att fukt kommer att byggas upp i icke-andningsbara konstruktioner eller byggnader vilket kan leda till ytkondensering. Detta skulle i sin tur leda till mikrobiell tillväxt (mögel, dammkvalster) med alla dess negativa konsekvenser. I avsikt att verifiera dessa påståenden, utförde Cambridge Architectural Research Ltd. (CAR) en undersökning om fukttransport i byggnader och betydelsen av fukttransport genom byggelementen via diffusion jämfört med ventilationsstyrd luftväxling. CAR undersökte väggar med olika motstånd mot vattenångtransport under förutsättningen att luftomsättningen var 0,5 ggr per timme. Lägre nivåer rekommenderas inte av forskarna eftersom det kan leda till hälsoproblem. Även vid detta begränsade värde svarar den styrda ventilationen för 95 % av ångtransporten från ett hus med diffusionsöppna väggar. Beräkningarna visar att diffusion av vattenånga genom så kallade andningsbara byggkonstruktioner inte ger ett betydelsefullt bidrag till graden av ångtransport. Ventilationsstyrd luftväxling är nödvändig för att upprätthålla ett hälsosamt luftutbyte. Följande slutsatser kan dras: Nyckeln till att skapa och upprätthålla komfortabla och hälsosamma inomhusförhållanden baseras på bra termisk design och tillräckligt bra isolering samt lämplig ventilationsstyrd luftväxling. Om byggnadskonstruktionen är öppen eller tät när det gäller ångtransport spelar ingen större roll. Väggens totala ångmotstånd (MN s/g) Beräknad relativ fuktighet inomhus Ångtransport via diffusion Vägg % 5,0 % Vägg % 0,4 % Vägg % 0,1 % Tabell 2: CAR-beräkningar av fukttransport genom väggar med olika ångmotstånd Byggelements andningsförmåga 11

12 Referenser PU and Health: Indoor Air Quality and Polyurethane Insulation (PU Europe Factsheet 18, 2013) A Survey of the Breathable Building Structure Concept: Effects of Insulation Materials, VTT Expert Services Ltd., 2011 Rode, C. a.o, NORDTEST project on moisture buffer value of materials, Proceedings of the AIVC Conference Energy Performance Regulations, Brussels, September 2005 Moisture transfer and the significance of breathability in buildings, Cambridge Architectural Research Ltd. (CAR) 2008 Breathability White Paper, Issue 2, November 2009 Kingspan Insulation Ltd 12 Byggelements andningsförmåga

13 Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Ansvarig utgivare PU Europe Adress Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6 B-1160 Bryssel 2014, PU Europe. 1 / 2014 Mer information om polyuretanisolering och avfallshantering finns på Av. E. Van Nieuwenhuyse 6 14 Byggelements B andningsförmåga Bryssel - Belgien Telefon: Fax:

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader r och dess effekt på inomhusmiljön Finansierat av: SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial

Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial Pär Odén Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverk 7,5 hp 2010 Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion?

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion? Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion? Tak brukar ventileras. Både branta tak och tak med mindre lutning brukar förses med luftspalt. Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä 1 1 Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i ishallar Föreliggande rapport har

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Röksvampen 14, Huddinge Champinjonvägen 31, Huddinge 2015-05-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer