Fyra nyanser av kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra nyanser av kunskap"

Transkript

1 Fyra nyanser av kunskap Thomas Blom Docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet och Örebro universitet Inledning Kunskap - ett begrepp som såväl innefattar utveckling, makt som personlig självkänsla. I debatten diskuteras ständigt betydelsen av att vår nationella konkurrenskraft enbart kan stärkas genom att ständigt skapa ny och för respektive verksamhet relevant kunskap. Vår tidigare utbildningsminister Tomas Östros betonade för några år sedan att en målsättning är att 50 procent av ungdomarna bör ha påbörjat en högskoleutbildning innan de nått 25 års ålder. Idag är vi, sett ur ett riksperspektiv, nära denna uppsatta målsättning. Dock bör samtidigt noteras att de regionala skillnaderna fortfarande är betydande i landet vad gäller såväl den formella utbildningsnivån bland invånarna som benägenheten att skaffa sig en högskoleutbildning. Professionen lärare har, från förskolenivå till forskarutbildningsnivå, en mycket viktigt uppgift att fylla i samhället vad gäller såväl att producera nya kunskaper som att förmedla redan etablerade kunskaper. Dock fokuseras mycket av diskussionen om kunskap till den mera formella och genom skolan förmedlade företrädesvis teoretiska kunskaperna. Den akademiskt förvärvade kunskapen har allt tydligare blivit något av en handelsvara då kunskaper inhämtade på annat sätt än genom högskolan har mycket svårt att stå sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Som universitetslärare under snart tjugo år i kulturgeografi, geografi och turism har jag under senare tid allt oftare fått indikationer från mina studenter, särskilt inom turismutbildningarna, att de önskar praktikmoment inom ramen för sina kandidat- och magisterexamensutbildningar. Praktikmoment, eller verksamhetsförlagda studier som är en mera korrekt vokabulär i detta sammanhang, är till skillnad mot till exempel lärarutbildningen och läkarutbildningen sällsynt förekommande inom turismutbildningar inom högskolan. Med utgångspunkt tagen från de samtal jag haft med främst turismstudenter om den mera erfarenhetsmässiga baserade kunskapen, samt utifrån de tankar dessa samtal väckt hos mig, har jag i föreliggande artikel som syfte att försöka diskutera kunskapsbegreppet utifrån ett något vidare perspektiv än från de mera traditionella ofta strikt teorirelaterade akademiska kunskaperna. En ytterligare inspirationskälla till mina funderingar kring kunskapens nyanser har jag också fått genom mitt uppdrag som prefekt vid Restauranghögskolan i Grythyttan. Där finns en tradition att kombinera akademisk kunskap med hantverksmässig kunskap och konstnärlig verksamhet på ett mycket spännande sätt. För att strukturera min diskussion har jag valt att utgå från fyra olika kunskapsformer. Givetvis är jag fullt medveten om problematiken att strikt definiera enskilda kunskapsformer från varandra eftersom kunskapen inte på något sätt är statisk utan finner ständigt nya vägar där nya kunskapskombinationer och relationer uppstår. 1

2 Formell akademisk kunskap Kunskap och dess olika innebörder har diskuterats alltsedan antiken. Platon ( f. Kr.) diskuterade skillnaderna mellan att veta och att tro, mellan att ha kunskap och att ha åsikt. För att ha kunskap om ett visst fenomen skulle man, enligt Platon, kunna ange goda skäl för det man tror eller håller för sant. Kunskap kan således ur detta resonemang relateras till sann berättigad tro (Gustavsson 2000). Dock finns i Platons resonemang en viss komplikation. Å ena sidan ställs vetskap och tro mot varandra medan man samtidigt säger att kunskap är detsamma som tro, bara om den är sann, det vill säga berättigad. Mycket av den västerländska kunskapsteorin utgår från denna definition, om vi förenklar resonemanget något. Det vill säga att om vi kan ange goda skäl för det vi tror är sant så är det kunskap. Vad som anses vetenskapligt belagt och således sant varierar dock över tid. Det sanna gäller tills att ny kunskap skapas genom nya upptäckter och den gamla kunskapen därmed revideras eller förkastas. Aristoteles ( f. Kr.) benämnde denna teoretiska abstrakta och säkerställda kunskapen för episteme (Kronberg 2004). Formell kunskap definierar vi vanligtvis idag som den kunskap som på något sätt förvärvats genom någon typ av professionell förmedling. Formell kunskap inhämtas framförallt inom grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det är således fråga om en form av strukturerad kunskap som förmedlas av professionella utbildare och utbildningsorganisationer. Det som betecknas och innefattas i formell kunskap kan sammanfattningsvis sägas vara den typ av kunskap som i samhället allmänt anses vara verifierad och godkänd. Det är på något sätt fråga om en kunskap som legitimerats genom samhällets utbildningssystem. Om vi ser till utbildningsstatistiken för vårt land för 2004 framgår att cirka 28 procent av befolkningen i åldern år har en formell utbildningsnivå förvärvad genom högskolestudier (SCB 2005). För att återgå till Aristoteles menade han att den teoretiska kunskapen dock inte är nog för att skapa en bättre värld. Till episteme lade han därför till techne, som innefattar det praktiska kunnandet. Hantverksmässig kunskap, vardagskunskap eller tyst kunskap Techne illustrerar ytterligare en nyans av kunskapsbegreppet som vi idag vanligen benämner som hantverksmässig kunskap, vardagskunskap eller tyst kunskap, även om den inte på något sätt är tyst i ordets direkta bemärkelse. Denna kunskap är särskilt intressant då den innefattar många olika delar som bygger på skilda erfarenheter där praktiken är i fokus. Här i ligger exempelvis betydelsen av att i ökad utsträckning tillvarata sådana kvalifikationer som förvärvats genom yrkeskunnandet. Läkarutbildningen och lärarutbildningen är tydliga exempel på utbildningar där traditionell akademisk vetenskap möter den hantverksmässiga kunskapen och den kompetens som där successivt utvecklats. Andra yrkesgrupper där denna kunskap är av stor betydelse är inom till exempel kockyrket. Denna kunskapsform kan definieras som att den byggs upp av erfarenheter eller förmedlas från individ till individ (mästare till lärling) och är inte tydligt institutionaliserad. I det dagliga livet kommer vi ständigt i kontakt med ett antal problem vi på olika sätt måste finna lämpliga lösningar på. Genom egna tidigare erfarenheter eller med hjälp från någon annan individ, direkt eller indirekt, skaffar vi oss efter hand en kunskapsbank som bygger på beprövad erfarenhet. Det är således fråga 2

3 om kunskap som består i att vi i praktiken kan göra vissa bedömningar och genomföra olika uppgifter med gott omdöme och med skicklighet och insikt. Teoretisk insikt utgör inte grunden för sådan kunskap även om insikt kan utgöra ett stöd för verksamheten (Molander 1992). Kännetecknande för techne är att denna kunskap inte grundas på formulerade teorier eller generella formulerade regler. De regler vi som individer följer eller stöder oss på i den praktiska verksamheten kan tillämpas och förstås på rätt sätt endast om vi övats in i verksamheten och redan delvis behärskar den. Att kunskap i handling och omdöme i stor utsträckning kan upplevas som tyst betyder därmed inte att den inte kan beskrivas. De handlingar som utgör kunskap kan beskrivas på ett obegränsat antal sätt beroende på beskrivningsmetoder, språk och syfte. Att något utgör tyst kunskap innebär således inte att språket är oviktigt inom verksamheten. Vi talar om vad vi gör och vi ger råd. Språket spelar här en betydande roll i att förmedla denna kunskapsform (Molander 1992). En problematik i diskussionen om kunskapsformer är att vi ofta lyfter fram en relativt stereotyp och dualistisk bild av världen där vi ställer teori mot praktik, tänka mot göra, själ mot kropp och ande mot materia. Dessa olika dualistiska uttryck gör också att vår kunskapssyn blir något snäv (Gustavsson 2004). Det är därför viktigt att i ökad utsträckning finna relevanta pedagogiska former för hur olika kunskaper kan komplettera varandra. Vi behöver både veta och kunna. Ett tydligt exempel få hur olika kunskapsformer måste korrespondera med varandra är vid golfspel. Det är en sak att kunna allt om golf i teorin, men det är en helt annan sak att utöva sitt teoretiska vetande i praktiken. Att spela golf är således en avancerad konst i att kombinera flera kunskaper. Konstnärlig kunskap Det konstnärliga kunnandet kan mycket väl inbegripas i techne. Jag har dock valt att belysa denna kunskapsform separat. Låt mig inleda med en metafor som kan illustrera något av de olika perspektiv som konsten och vetenskapen har. En konstnär och en vetenskapsman delar tågkupé. Genom fönstret ser de en hage med betande får. Fåren ser nyklippta ut, säger konstnären. Hm ja åtminstone på den här sidan, svarar vetenskapsmannen (Watz 2004). Detta exempel visar på hur olika vi kan se och uppfatta samma saker och förnimmelser. Forskare vill ofta strikt skilja mellan vetenskap och konst och mellan kunskap och konst. Kunskap betraktas då som den säkra beskrivningen av verkligheten medan konsten är ett uttryck som inte har med kunskap att göra (Gustavsson 2004). Den utpräglade vetenskapsmannen med sitt inskolade vetenskapliga paradigm tar ingenting för givet utan drar enbart slutsatser från det iakttagna, om vi låter oss generalisera en smula. Konsten kommunicerar med ett helt annat språk än vetenskapen. Konstprofessor Birgitta Watz (2004) menar att det vetenskapliga paradigmet är som ett par färgade glasögon som ger en speciell färg åt allt man ser. Dessa vetenskapliga glasögon får man under sin utbildning och dem kan man inte ta av sig hur som helst. Konstnärer däremot övar sig att se mellanrumsformer, se pausens möjligheter och betydelsen i att se helheten genom andra strukturer än de på 3

4 ytan direkt synliga. Konstnärer är mera som stigfinnare som söker nya vägar och som kanske i vissa fall kan vara inspiratörer till den akademiska kunskapen och människan i vardagslivet. Genom experiment och studier i olika material och uttryckssätt kan vi öva oss i att reducera våra uttryck och vårt formspråk så att vi kan improvisera fram nya konstverk och skapa ny design, fortsätter Watz. Den konstnärliga kunskapen är därför viktig för att lära oss att våga lämna likformigheten och det logiska tänkandet för att härigenom skapa möjligheter för kreativitet och därmed vår lockelse att söka ny kunskap. Klokhet Den fjärde nyansen av kunskap jag här avslutningsvis vill belysa och som på något sätt utgör en viktig grundfaktor för att de tre tidigare nämnda kunskapsformer skall vara berikande och utvecklande, är det som Aristoteles benämnde som fronesis. Detta begrepp kan närmast översättas i betydelsen praktisk klokhet (Gustafsson 2004). Inom bland annat vårdutbildningar, men också inom juridiska och ekonomiska utbildningar, talas allt oftare om en etisk kunskap eller praktisk klokhet där det gäller att på ett insiktsfullt sätt tolka situationer och med gott omdöme agera utifrån vad som upplevs mest lämpligt utifrån det uppkomna problemet. Denna klokhet kan vi erhålla genom att ta till vara de många erfarenheter som livet ger, varför den samtidigt är tydligt integrerad i den enskilda individens personlighet. Fronesis är ur ett perspektiv en form av kunskap, men av annat slag än den som representeras av vetenskapen och konsten och skulle därmed kanske kunna benämnas som dygdkunskap. För att kunna utöva ett yrke professionellt krävs dels att det finns en tydlig och stimulerande relation mellan tidigare tre nämnda kunskapsformer, dels att man har ett etiskt förhållningssätt till sin profession fronesis. Utblickar Som vi kan se utifrån ovanstående resonemang är kunskap ett svårdefinierat och relativt svårgripbart begrepp. Som lärare måste vi dock ständigt i vår profession förhålla oss till denna komplexa problematik. Viktigt är således att kunna finna relevanta metoder i utbildningen som kan knyta ihop de olika kunskaperna så att vi alltmera får ett helhetsperspektiv och inte enbart fokuserar de enskilda ovan berörda delar. Vi har till syfte att utbilda hela människor som på ett omdömesgillt sätt kan nyttja de olika kunskaper de förvärvat, såväl inom som utanför akademien. Ytterligare ett viktigt begrepp i detta sammanhang som jag inte berört närmare är kompetens, vilket också ligger nära techne. Gränsen mellan kunskap och kompetens är flytande. Kunskap är en nödvändig förutsättning för kompetens men inte tillräcklig. Kompetens är ett uttryck för duglighet. Genom till exempel högskoleutbildning ökar en individs kunskap inom ett visst område, men för att vara kompetent krävs förmågan att utnyttja kunskaperna för något eller några ändamål (Blom 1996). Det är därför av stor vikt att ständigt kunna utveckla ämnen/kunskapsområden som tar sin utgångspunkt i den komplexa samhällstruktur vi alla utgör en del av. I 4

5 dessa möten av olika kunskaper, kompetenser och traditioner är det samtidigt viktigt att ett kritiskt förhållningssätt till den utveckling som sker ständigt finns närvarande i den vetenskapliga dialogen. Det är samtidigt viktigt att inte förringa andra kunskaper utan mera se dem som en tillgång för att berika den traditionella akademiska kunskapsformen. Referenser Blom, T. (1996) Perspektiv på kunskap och utveckling. Om attityder till högskoleutbildning i några perifera regioner. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Serie B Nr 89. Göteborg. Gustavsson, B. (2000) Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Wahlström & Widstrand, Stockholm. Gustavsson, B. (2004) Den praktiska kunskapens innebörder. I Tid för måltidskunskap, Inga-Britt Gustafsson och Ulla-Britt Strömberg (eds.), Örebro universitet: Måltidskunskap 1. Kronberg, S. (2004) Konsthantverkarens kunskapsbegrepp. I Kunskap i det praktiska. Gustavsson, B (red.). Studentlitteratur, Lund. Molander, B. (1992) Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. Bokförlaget Thales. Stockholm. SCB (2005). Population: Befolkning , år. (www.scb.se) Watz, B. (2004) Sju reflekterande föreläsningar. Opublicerat PM. 5

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation?

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? I Högman, A-K. & Stolare, M. (red.) I lärandets gränsland. Gidlunds förlag. THOMAS BLOM Inledning Vad är kunskap

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen Acta Wexionensia Nr 102/2006 Pedagogik Vad händer med lärandets objekt? En studie

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Reflektion gör sig icke självt

Reflektion gör sig icke självt Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN 1651-6486 ISBN 978-91-85659-02-9 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer