Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner"

Transkript

1 L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008: Dnr /335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet, dåvarande Lantmäteriverket, ett uppdrag att i samverkan med Boverket utreda huvudmannaskapsfrågor för allmänna platser i detaljplan. Utgångspunkten för arbetet var de slutsatser som framkom i PBL-kommitténs betänkande SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande. Uppdraget redovisades av Lantmäteriet genom LMV-rapport 2008:6, som gavs in till Regeringskansliet, Miljödepartementet i december månad I rapporten görs en fördjupad utredning om huvudmannaskapsfrågor för allmänna platser i detaljplan. Vidare lämnas förslag på lagstiftningsåtgärder som bedömts vara nödvändiga. I LMV-rapport 2008:6 finns under avsnitt 4.1 Problemanalys en kortfattad genomgång av viss rättspraxis med en redovisning av några regeringsbeslut, där Regeringen behandlat överklaganden av detaljplaner där frågan om huvudmannaskap för allmänna platser var aktuell. Efter önskemål redovisas i denna promemoria några ytterligare avgöranden från Regeringen som behandlar samma frågeställning. Syftet med redovisningen är att ge en bredare och mer nyanserad bild av hur Regeringen bedömer huvudmannaskapsfrågor samt även att tillföra några nyare avgöranden. De avgöranden som refereras här omfattar i flera fall även andra frågor än frågor om huvudmannaskap. Då dessa frågor faller utanför syftet både med LMV-rapport 2008:6 och denna PM berörs dessa inte vidare i den här framställningen. 2. En fördjupad redovisning av de regeringsavgöranden som presenteras i LMV-rapport 2008:6 Tomas Öhrn Lantm äteriet D ivision Fastighetsbildning G ävle Tel. växel: Fax: E-post: lantm lm.se Internet: w w w.lantm ateriet.se

2 L a n tm ä te rie t M2001/4520/F/P Detaljplan för del av Bo, Dalkarlsvägen m.fl. i Nacka kommun. Den överklagade planen syftade till att förändra ett område inom kommundelen Boo i Nacka kommun från fritidshusboende till permanentboende samt att införliva området i kommunens VAverksamhetsområde. I planen hade kommunen valt att inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Planen hade antagits av kommunen genom ett beslut i Områdesnämnden Boo. Regeringen konstaterade i sitt beslut att i ett område av den aktuella typen är det enligt uttalanden i förarbetena inte utan vidare avsett att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Ifråga om huvudmannaskap för allmänna platser hade olika lösningar valts för olika delar av kommundelen Boo. Regeringen framförde att det är av väsentlig betydelse att den lösning som väljs inte framstår som godtycklig för de boende och att de boende i området erhåller tillräcklig information om vad de olika alternativen innebär. Mot bakgrund av att huvudmannaskapet enligt huvudregeln ska vara kommunalt är det av särskild stor vikt att det finns ett tillräckligt underlag i ärendet om kommunen avser att frångå huvudregeln. Frågan om det finns särskilda skäl för kommunen att inte vara huvudman för allmänna platser inom ett detaljplaneärende av ifrågavarande slag får också anses vara av sådan betydelse att den borde ha prövats av kommunfullmäktige efter ett normalt planförfarande. Regeringen konstaterade att det funnits delade meningar bland de boende i huvudmannaskapsfrågan. Regeringen upphävde beslutet att anta den aktuella planen och motiverade detta med att, mot bakgrund av huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap, det underlag som förelåg i ärendet inte visade att det förelåg särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap. 2.2 M2003/2953/F/P Detaljplan för del av Bo och Backeböl i Nacka kommun. Detta avgörande är i allt väsentligt likartat och med samma bedömningar som det ovan, under avsnitt 2.1, redovisade ärendet. 2.3 M94/935/9 Detaljplan för Mölle Stationsområde i Höganäs kommun. Den överklagade planen omfattade Mölle Stationsområde i Höganäs kommun. Planens syfte var att tillskapa ytterligare permanentboen-

3 L a n tm ä te rie t de, service m.m. I planen hade kommunen valt att inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Regeringen fann, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Boverket framförde i sitt yttrande bl.a. att i resten av Mölle samhälle förelåg ett enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Det skulle, enligt Boverkets mening, få stora konsekvenser om kommunen skulle ta över huvudmannaskapet inom det nu aktuella planområdet eftersom det skulle medföra att kommunen då borde överta huvudmannaskapet även för resten av Mölle samhälle och inom motsvarande områden inom kommunen. Det är inte praktiskt att kommunen sköter vissa delar och en vägförening vissa andra delar av gatuoch vägnätet inom samhället. I och med att vägföreningar finns och fungerar väl i de olika samhällena bör kommunen och föreningarna komma överens om ett fortsatt formellt enskilt huvudmannaskap med kommunala ekonomiska bidrag och andra hjälpinsatser. Fastighetsägarnas möjlighet att påverka väghållningen borde beaktas och strävan mot närdemokrati och ökat inflytande på sin närmiljö medför att beslut bör läggas nära medborgarna, vilket talar för att behålla vägföreningar. Boverket framhöll även att Mölle samhälle inte utgör ett typiskt stadsplanerat område. Cirka 35 procent av fastighetsägarna i anslutning till planområdet har annan bostadsort än Mölle och i övriga delen av Mölle samhälle är andelen sannolikt större. Bebyggelsen omvandlas successivt från fritidsboende till permanentboende. Mölle har fortfarande en badortsprägel, med betydligt ökad befolkning under sommarmånaderna. Sammantaget utgjorde dessa omständigheter enligt Boverkets mening särskilda skäl för kommunen att frånsäga sig ansvaret för allmän plats. 2.4 M94/938/9 Detaljplan för Arilds västra del i Höganäs kommun. Detta avgörande är i allt väsentligt likartat och med samma bedömningar som det ovan, under avsnitt 2.3, redovisade ärendet. Regeringen fann således, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet.

4 L a n tm ä te rie t Det förelåg dock en skillnad i underlaget för bedömningen. I det nu aktuella planområdet hade merparten, cirka 80 procent, av fastighetsägarna i anslutning till planområdet annan bostadsort än Arild. Till övervägande delen kunde Arild anses utgöra ett fritidsområde även om ett av planens syften var att tillskapa ytterligare permanentboende. 2.5 M94/1010/9 Detaljplan för Arilds centrala del i Höganäs kommun. Detta avgörande är i allt väsentligt likartat och med samma bedömningar som de ovan, under avsnitten 2.3 och 2.4, redovisade ärendena. Regeringen fann således, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Det förelåg dock en skillnad i underlaget för bedömningen. I det nu aktuella planområdet hade merparten, cirka 65 procent, av fastighetsägarna i anslutning till planområdet annan bostadsort än Arild. Till övervägande delen kunde Arild anses utgöra ett fritidsområde även om ett av planens syften var att tillskapa ytterligare permanentboende. 2.6 M94/435/9 Detaljplan för Jonstorp 33:1 m.fl. i Jonstorp, Höganäs kommun. Den överklagade planen omfattade ett område i Jonstorp, Höganäs kommun. En bakgrund till planen var att bebyggelsen i samhället successivt omvandlats från fritidsboende till permanentboende. I planen hade kommunen valt att inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Regeringen fann, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Boverket framförde i sitt yttrande bl.a. att Jonstorp fortfarande till övervägande del kunde anses utgöra ett fritidsområde även om ett av planens syften var att bebyggelsen i samhället successivt omvandlats till permanentboende. Enligt Boverkets uppfattning utgjorde detta förhållande, tillsammans med några övriga åberopade omständig-

5 L a n tm ä te rie t heter, särskilda skäl för kommunen att frånsäga sig huvudmannaskapet för allmän plats. 3. En redovisning av ett avgörande där Regeringen inte godtagit enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i en detaljplan 3.1 M2004/2732/F/P Detaljplan för bostäder norr om Brottkärrsvägen inom stadsdelen Askim, Göteborgs kommun. Den aktuella detaljplanen omfattade ett område i Brottkärr, som är ett gammalt sommarstugeområde som aldrig tidigare varit planlagt. I planen var området avsett för permanentboende med tillkommande byggrätter för cirka 170 bostäder, även i form av flerbostadshus. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser. Efter att planen överklagats upphävde länsstyrelsen kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Som grund för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. att det inom området fanns en badplats som nyttjas av allmänheten utanför planområdet. Dessutom konstaterade länsstyrelsen att kommunen var huvudman för de allmänna platserna i en samtidigt antagen detaljplan för bostäder söder om Brottkärrsvägen. De två planområdena gränsar till varandra och har viss gemensam trafik. Detta talade sammantaget för att kommunen även borde ha varit huvudman för de allmänna platserna i detaljplanen norr om Brottkärrsvägen. Det förelåg därför inte några särskilda skäl för att kommunen inte skulle vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen överklagades till Regeringen av bl.a. Göteborgs kommun. Som grund för sitt överklagande angav kommunen bl.a. följande. Planområdet ligger i stadsdelen Askim, som fram till 1974 var en egen kommun. Vid planläggning inom den kommunen användes vanligtvis byggnadsplan. Brottkärrsområdet utgörs av ett äldre sommarstugeområde, som aldrig varit planlagt. Vägar och andra allmänna platser avses huvudsakligen betjäna dem som bor i området. Kommunen har kommit fram till att det är en klar majoritet av de boende i området som har uppfattningen att enskilt huvudmannaskap bäst tillvaratar merpartens önskemål. I en kommande gemensamhetsanläggning kommer även att ingå den fastighet där badplatsen är belägen och den

6 L a n tm ä te rie t fastigheten kommer att åsättas ett skäligt andelstal i anläggningen, motsvarande nyttan av att andra än boende inom planområdet har tillgång till badplatsen och stranden. Inom planområdet inryms ingen offentlig service. Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Ett kommunalt huvudmannaskap skulle sannolikt medföra högre kostnader för iordningställande av gator inom området. Frågan om huvudmannaskap torde till väsentlig del falla inom ramen för det självbestämmande och den handlingsfrihet som PBL ger kommunen. Regeringen fann vid sin prövning av kommunens överklagande att vad kommunen anfört i fråga om huvudmannaskapet för allmän plats inte utgjorde skäl att ändra länsstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut. 4. Redovisning av sju avgöranden där Regeringen godtagit enskilt huvudmannaskap 4.1 M95/2519/9 Detaljplan för Hälledal, trafikområde, i Härnösands kommun. Syftet med den aktuella planen var att höja väg- och trafiksäkerhetsstandarden på nuvarande E 4 genom Hälledal. Detta åstadkommes genom en separering av genomfartstrafiken från lokal-, gång- och cykeltrafiken. Dessutom minskades antalet utfarter. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandena och fastställde kommunens beslut om antagande. Länsstyrelsens beslut överklagades till Regeringen. I frågan om huvudmannaskap för allmän platsmark konstaterade Regeringen att detaljplanen inte innebar att huvudmannaskapet ändrades jämfört med gällande plan. I samband med att en samfällighetsförening bildas kommer kommunen och Vägverket att svara för kostnaderna för förrättning och marklösen. Väghållningsansvaret kommer att överlåtas först när det sker i andra delar i kommunen. Med hänsyn till vad som framkommit fann Regeringen att klagandenas invändningar vad gäller huvudmannaskapet för allmän platsmark inte utgjorde skäl att upphäva beslutet att anta planen.

7 L a n tm ä te rie t M1999/1486/Hs/P Detaljplan för del av fastigheten Hallegården 1:53 m.fl., Bostäder utmed Stamsjövägen, Lerums kommun. Syftet med detaljplanen var att bereda mark för uppförande av bostäder. Dessa fördelades på 13 villor, varav en befintlig, samt 14 gruppbyggda småhus. Planens syfte var även att säkerställa naturvärden i och intill planområdet och en fortsatt god tillgänglighet för allmänheten till friluftsområdet vid en intilliggande sjö. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen betonade i sitt beslut att som huvudregel ska kommunen vara huvudman för allmänna platser och avsteg från denna regel får göras endast om det föreligger särskilda skäl. Emellertid framgår av lagens förarbeten att de krav som ska vara uppfyllda för att särskilda skäl ska anses föreligga inte är särskilt högt ställda. Kommunen hade som skäl för enskilt huvudmannaskap angivit att vid en marginell utökning av befintlig bebyggelse, som i detta fall i sin helhet ligger med enskilt huvudmannaskap, är det lämpligt att även tillkommande bebyggelse ges likartade förutsättningar som den befintliga. Länsstyrelsen konstaterade att för området gäller delvis en byggnadsplan, som numera jämställs med en detaljplan enligt PBL. Det bebyggelsetillskott som möjliggjordes genom den nu föreliggande detaljplanen hade, med de bedömningsgrunder som tillämpades före PBL, inte nödvändigtvis krävt en reglering genom stadsplan. En ändring inom ramen för byggnadsplaneinstitutet hade kunnat ske. Länsstyrelsen ansåg därför att de skäl kommunen anfört för att inte vara huvudman fick accepteras varför överklagandena avslogs. Regeringen fann inte skäl att göra någon annan bedömning än länsstyrelsen när det gällde frågan om huvudmannaskap för allmänna platser. 4.3 M2000/4146/Hs/P Detaljplan för Fågelsundets fiskeläge, Hållnäs församling, Tierps kommun. Syftet med detaljplanen var dels att ge de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och den kulturhistoriskt värdefulla miljön ett skydd mot förvanskning och dels föreslå nya byggrätter inom delar av planområdet. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

8 L a n tm ä te rie t Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen. I frågan om huvudmannaskap gjorde Regeringen bl.a. följande bedömningar. Mot bakgrund av områdets karaktär och läge fann Regeringen att det saknades skäl för att upphäva beslutet om att anta planen på den grunden att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Regeringen beaktade därvid bl.a. kommunen skulle förvärva huvuddelen av den mark som skulle utgöra allmän platsmark inom planområdet samt att marken skulle upplåtas till samfällighetsföreningen utan kostnad. Kommunen hade som fastighetsägare i området ett stort ansvar för den kulturhistoriska miljön i fiskeläget och kommunen skulle även ta initiativ till en utredning om lösningar för vatten- och avlopp. 4.4 M2002/3332/F/P Detaljplan för del av Skinnersdal 1:2, Jönköpings kommun. Den aktuella detaljplanen syftade till att möjliggöra ett boende på landet där djurhållning, odling och naturintresse gavs stort utrymme. Bebyggelsen planerades i tre bygrupper med sammanlagt 29 tomter för enfamiljshus med tillhörande garageförråd. Planområdet omfattade drygt 20 ha. mark, beläget inom synhåll från centrala Jönköping. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen. I frågan om huvudmannaskap för de allmänna platserna inom planområdet uttalade länsstyrelsen att vägarna i och i anslutning till planområdet hittills haft annan huvudman än kommunen. Förslaget till detaljplan gav inte anledning till att kräva att kommunen fortsättningsvis skulle vara huvudman. Länsstyrelsen fann sammanfattningsvis att det antagna planförslaget uppfyllde kraven i bl.a. PBL. Länsstyrelsen avslog överklagandet och fastställde Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen, som begärde att Lantmäteriverket skulle yttra sig i ärendet. Lantmäteriverket yttrade bl.a. att det berörda landsbygdsområdet, inklusive planområdet, ansågs ha landsbygdskaraktär även efter utbyggnaden. Det var inte fråga om någon stadsmässig bebyggelse. Planområdet innehöll inte heller några starka bevarandeintressen.

9 L a n tm ä te rie t Mot den bakgrunden fick det, enligt Lantmäteriverkets mening, anses föreligga särskilda skäl för att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna i planen. En effekt av detta blev även att enhetlighet erhölls i väghållningsfrågan för landsbygdsområdet i sin helhet. Regeringen fann, bl.a. mot bakgrund av vad Lantmäteriverket anfört, att det var godtagbart att kommunen inte var huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Överklagandena avslogs. 4.5 M2004/4146/F/P Detaljplan för bostäder inom Höjentorp, fastigheten Kapelle 1:39 m.fl. i Uddevalla kommun. Den aktuella detaljplanen syftade till att ersätta en otidsenlig, numera upphävd avstyckningsplan med en ny detaljplan samt att därvid komplettera befintlig bebyggelse med 14 nya villatomter. Höjentorp är beläget i Uddevallas södra utkant, ca 2,1 km. från Uddevalla centrum. Sedan tidigare förelåg ett enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna i området. Kommunen hade angivit i detaljplanen att det skulle vara ett fortsatt enskilt huvudmannaskap då utökningen av området i sig inte kunde anses medföra krav på en övergång från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Kommunens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som bl.a. fann att beslutet om att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet inte stred mot bestämmelserna i PBL. Detta kunde således inte utgöra grund för att upphäva förslaget till detaljplan. Efter en samlad bedömning avslog länsstyrelsen överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen, som begärde att Boverket skulle yttra sig i ärendet. Boverket avstyrkte bifall till överklagandena och anförde därvid i frågan om huvudmannaskap bl.a. följande. Frågan om huvudmannaskap är utredd i genomförandebeskrivningen, men det hade varit önskvärt med en ökad tydlighet om alternativen och deras konsekvenser. Att hänvisa till lantmäteriförrättningen som det lämpliga tillfället att lösa situationen var inte formellt felaktigt. Då det ofta finns en reell, om än inte formell, koppling mellan frågan om ansvaret för gatu- och väghållningen samt hur en väg utformas och sköts i verkligheten, kan problem uppstå i områden som exploaterats enligt äldre lagstiftning med byggnadsplaner eller planlöst, men där man inte önskar sig en fysisk förändring vid en ny planläggning. Det kan

10 L a n tm ä te rie t då vara lämpligt att bibehålla ett enskilt ansvar för allmän platsmark. Alternativet kan vara att kommunen tar över huvudmannaskapet för att uppnå en likhet inom kommunen för både kostnader, servicegrad och utförande. Boverket bedömde sammanfattningsvis att det var osäkert om en ändring av huvudmannaskapet verkligen skulle leda till förbättringar för de boende, då vägarna huvudsakligen skulle bibehållas med nuvarande standard. Regeringen fann i frågan om huvudmannaskap för de allmänna platserna att mot bakgrund av bl.a. områdets karaktär och vad Boverket anfört att det var godtagbart att kommunen inte var huvudman för de allmänna platserna. Överklagandena avslogs. 4.6 M2006/1826/F/P Detaljplan för del av Överby (Buskudden m.m.) i Vaxholms kommun. Den aktuella detaljplanen omfattade ett 80-tal fastigheter i ett fritidshusområde som avsågs bli omvandlat till ett område för permanentboende, samtidigt som den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö skulle bibehållas. Inom berörd del av Resarö fanns sedan tidigare ett enskilt huvudmannaskap och kommunen beslutade i planen att huvudmannaskapet för de allmänna platserna skulle vara enskilt. Kommunens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som efter en samlad bedömning avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen. Vid prövningen av frågan om huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet konstaterade Regeringen att gällande detaljplaner för berörd del av Resarö har enskilt huvudmannaskap. Regeringen fann därvid, mot bakgrund av bl.a. detta och till områdets läge i kommunen samt omständigheterna i övrigt att särskilda skäl förelåg för att i planen ha enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Framförda invändningar om bedömningar i andra planärenden eller om att detaljplanen innebar att förhållandena i området skulle komma att förändras utgjorde inte skäl till annat ställningstagande. Regeringen avslog överklagandena. 4.7 M2006/1538/F/P Detaljplan för del av Åby 7:1 m.fl. (Humpegårdsområdet) inom Åby, Norrköpings kommun.

11 L a n tm ä te rie t Syftet med den aktuella detaljplanen var att tillskapa ett nytt bostadsområde med småhus i Humpegårdsområdet i Åby. Planen medgav en bebyggelse på cirka 35 småhus samt skola/förskola och bostäder för personer med behov av stöd i sitt boende. Kommunen var inte huvudman för de allmänna platserna och det angivna skälet till detta var att det för hela Åby fanns en vägförening bildad. Kommunen var dock angiven som väghållare i planbestämmelserna för ett allmänt område benämnt HUVUDGATA. Kommunens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som efter en samlad bedömning avslog överklagandet. I frågan om huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet konstaterade länsstyrelsen att det normala i Åby- och Jurslaområdena var att kommunen inte var huvudman för de allmänna platserna. Enligt länsstyrelsens bedömning utgjorde detta ett särskilt skäl att även i det aktuella fallet ha annan än kommunen som huvudman. Om förhållandena vad gällde huvudmannaskap för vägar i Åby Jurslaområdet skulle ändras borde detta ske i ett övergripande sammanhang. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen. Vid prövningen av frågan om huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet konstaterade Regeringen att det av handlingarna framgår att det i Åby i övrigt föreligger enskilt huvudmannaskap. Regeringen fann mot bakgrund bl.a. härav, till områdets läge i kommunen och omständigheterna i övrigt, att särskilda skäl förelåg för att i planen ha enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Vad klaganden framfört utgjorde inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet avslogs därför. Dock upphävde Regeringen kommunens beslut om antagande av detaljplanen i den del det avsåg det allmänna området benämnt HUVUDGATA eftersom delat huvudmannaskap inte har stöd i PBL. 5. Slutsatser Vilka slutsatser kan man då dra av den praxis som Regeringen skapat ifråga om huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner? Först bör dock noteras att den här studien omfattar ett antal avgöranden från Regeringen i den aktuella frågan. Studien ger inte anspråk på att vara fullständig, utan syftet är att komplettera den korta genomgång som finns redovisad i Lantmäteriets LMV Rapport 2008:6. Det är även en obalans i underlaget på så sätt att antalet avgöranden där Regeringen godtagit enskilt huvudmannaskap vida

12 L a n tm ä te rie t överstiger de avgöranden där allmänt huvudmannaskap har förordats. Detta förhållande kan ha flera olika orsaker, exempelvis kan antas att benägenheten för fastighetsägare att överklaga ett antagande av en detaljplan är mindre när kommunen åtar sig huvudmannaskapet än när enskilda ska bli huvudman. Det går därför inte att dra några säkra slutsatser av antalet avgöranden med olika utgång. Några slutsatser i sak är dock möjliga att dra utifrån det här lite mer utförliga materialet. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan har uppenbarligen accepterats även för bostadsområden avsedda för permanent boende, om det finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare i samma område eller i angränsande områden. En enhetlig förvaltning av ett större område framhålls som en omständighet som talar för ett enskilt huvudmannaskap. Detta har som framgått ansetts utgöra särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap även vid ny eller kompletterande detaljplaneläggning. Särskilt tydligt framstår den situationen vid ett blandat boende, d.v.s. områden som består av både permanentboende och fritidsboende. Det finns dock något fall som antyder att det torde vara möjligt att införa enskilt huvudmannaskap även i renodlade permanentbostadsområden. Flera av fallen visar även att områdets karaktär har haft betydelse för bedömningen av frågan om huvudmannaskapet ska vara allmänt eller enskilt. Kommunens strävan att på olika sätt hjälpa till med uppbyggnaden av de allmänna platserna tycks även vara faktorer som i någon mån har påverkat bedömningen. Sådana faktorer har ibland, tillsammans med andra faktorer, vägts in i bedömningen men det finns inga tydliga exempel på att dessa ensamt kan ligga till grund för ett avgörande med innebörden att ett enskilt huvudmannaskap kan accepteras. Exempel som framgår av redovisningen ovan är när kommunen köper in eller byter till sig mark som ska utgöra allmän platsmark i en detaljplan och sedan överlåter denna utan ersättning till den samfällighetsförening som ska förvalta de allmänna platserna. Vidare tycks visst avseende fästas även vid möjligheterna att erhålla driftbidrag från kommunen och staten till förvaltningen av de allmänna platserna. Om kommunen framstår som positiv till detta har det talat för ett enskilt huvudmannaskap, trots att detta är ett undantag från huvudregeln som säger att kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna i en detaljplan, om det inte finns särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap.

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2012-11-20 Stockholm Mål nr P 8115-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-28 i mål nr P 1865-12, se bilaga A KLAGANDE Krokoms kommun

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2017-01-30 Stockholm Mål nr P 4815-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-10 i mål nr P 6892-15, se bilaga

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN. Tillägg till BESKRIVNING / BESTÄMMELSER

ÄNDRING AV DETALJPLAN. Tillägg till BESKRIVNING / BESTÄMMELSER ÄNDRING AV DETALJPLAN 2010-08-15 Dnr:2010-0163-214 1(4) ANTAGANDEHANDLING Byggnadsplaner inom Urshult, Väckelsång, Kvarnamåla, Fridafors och Linneryd samhälle i Tingsryds kommun, Kronobergs län Tillägg

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ).

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 53 Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-10-05 Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

,-\RKS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. 2onn _. Överklagande i fråga om detaljplan för Övre Krok, Krok 1:1, 1:12 m.fl. Örby, Marks kommun 1 bilaga

,-\RKS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. 2onn _. Överklagande i fråga om detaljplan för Övre Krok, Krok 1:1, 1:12 m.fl. Örby, Marks kommun 1 bilaga c^/c REGERINGEN,-\RKS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2onn -12-2 2..._ Regeringsbeslut 2008-12-18 35 M2008/1198/F/P (slutligt) Miljödepartementet Marks kommun 511 80 KINNA Överklagande i fråga om detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap på allmän plats Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap för allmän plats Val av huvudman Skäl? Konsekvenser? Kommunen eller annan som huvudman för allmän plats?

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för Lyckorna 2:166 m fl Treklövervägen - Hasselbladsvägen, Lyckorna Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-06 Dnr KFKS 2002/301-214 Projekt 9319 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun Upprättat av planenheten i februari

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

DOM 2013-01-30 Stockholm

DOM 2013-01-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-01-30 Stockholm Mål nr P 3775-12 AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-04-02 i mål P 5477-11, se bilaga A KLAGANDE Österåkers kommun Ombud: Advokaten

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Lerum 20:4 Bro över Säveån i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Samrådshandling KS08.306

Detaljplan för fastigheten Lerum 20:4 Bro över Säveån i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Samrådshandling KS08.306 KS08.306 Detaljplan för fastigheten Lerum 20:4 Bro över Säveån i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-12-10 Rev 2011-03-21 Innehåll

Läs mer

ORGANISATORISKA FRÅGOR

ORGANISATORISKA FRÅGOR ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande (PBL 5 kap 20 ). Efter genomfört programsamråd 2010-06-23 2010-07-26 fattades beslut 2010-08-25

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen. Genomförandetid. Huvudmannaskap. Ansvarsfördelning

Planprocessen. Genomförandetid. Huvudmannaskap. Ansvarsfördelning 1 (8) Detaljplan för LANEBERG 1:21 m.fl. ARB 520 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2011-04-14. Reviderad 2011-06-16 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Boberg 3:13 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-03-03 Reviderad 2010-10-26, 2012-05-15 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning LAGA KRAFT HANDLING MSN 2012.022 2012-05-21 KVARTERSGÅRD VID BLÅBÄRSVÄGEN DETALJPLAN OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:715, 1:845 OCH 1:846 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN Genomförandebeskrivning Enkelt

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde

Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde Dnr: BN 2016-612 Samrådshandling Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde Hässleholms kommun, Skåne län Vy från aktuellt fritidshusområde och gällande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Samrådshandling - Ugglarp 3:3 m.fl. 1(7) S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-10-04 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

Genomförandebeskrivning (samrådshandling)

Genomförandebeskrivning (samrådshandling) Detaljplan för del av Henån Bön 1:8 m fl samt del av Lundens industriområde Orust kommun Västra Götalands län Genomförandebeskrivning (samrådshandling) Upprättad 2013-02-20 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen

Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen L A N T M Ä T E R I E T 1 (7) YTTRANDE 2010-12-14 Dnr 102-2010/2675 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen Regeringskansliets dnr

Läs mer