Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner"

Transkript

1 L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008: Dnr /335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet, dåvarande Lantmäteriverket, ett uppdrag att i samverkan med Boverket utreda huvudmannaskapsfrågor för allmänna platser i detaljplan. Utgångspunkten för arbetet var de slutsatser som framkom i PBL-kommitténs betänkande SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande. Uppdraget redovisades av Lantmäteriet genom LMV-rapport 2008:6, som gavs in till Regeringskansliet, Miljödepartementet i december månad I rapporten görs en fördjupad utredning om huvudmannaskapsfrågor för allmänna platser i detaljplan. Vidare lämnas förslag på lagstiftningsåtgärder som bedömts vara nödvändiga. I LMV-rapport 2008:6 finns under avsnitt 4.1 Problemanalys en kortfattad genomgång av viss rättspraxis med en redovisning av några regeringsbeslut, där Regeringen behandlat överklaganden av detaljplaner där frågan om huvudmannaskap för allmänna platser var aktuell. Efter önskemål redovisas i denna promemoria några ytterligare avgöranden från Regeringen som behandlar samma frågeställning. Syftet med redovisningen är att ge en bredare och mer nyanserad bild av hur Regeringen bedömer huvudmannaskapsfrågor samt även att tillföra några nyare avgöranden. De avgöranden som refereras här omfattar i flera fall även andra frågor än frågor om huvudmannaskap. Då dessa frågor faller utanför syftet både med LMV-rapport 2008:6 och denna PM berörs dessa inte vidare i den här framställningen. 2. En fördjupad redovisning av de regeringsavgöranden som presenteras i LMV-rapport 2008:6 Tomas Öhrn Lantm äteriet D ivision Fastighetsbildning G ävle Tel. växel: Fax: E-post: lantm lm.se Internet: w w w.lantm ateriet.se

2 L a n tm ä te rie t M2001/4520/F/P Detaljplan för del av Bo, Dalkarlsvägen m.fl. i Nacka kommun. Den överklagade planen syftade till att förändra ett område inom kommundelen Boo i Nacka kommun från fritidshusboende till permanentboende samt att införliva området i kommunens VAverksamhetsområde. I planen hade kommunen valt att inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Planen hade antagits av kommunen genom ett beslut i Områdesnämnden Boo. Regeringen konstaterade i sitt beslut att i ett område av den aktuella typen är det enligt uttalanden i förarbetena inte utan vidare avsett att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Ifråga om huvudmannaskap för allmänna platser hade olika lösningar valts för olika delar av kommundelen Boo. Regeringen framförde att det är av väsentlig betydelse att den lösning som väljs inte framstår som godtycklig för de boende och att de boende i området erhåller tillräcklig information om vad de olika alternativen innebär. Mot bakgrund av att huvudmannaskapet enligt huvudregeln ska vara kommunalt är det av särskild stor vikt att det finns ett tillräckligt underlag i ärendet om kommunen avser att frångå huvudregeln. Frågan om det finns särskilda skäl för kommunen att inte vara huvudman för allmänna platser inom ett detaljplaneärende av ifrågavarande slag får också anses vara av sådan betydelse att den borde ha prövats av kommunfullmäktige efter ett normalt planförfarande. Regeringen konstaterade att det funnits delade meningar bland de boende i huvudmannaskapsfrågan. Regeringen upphävde beslutet att anta den aktuella planen och motiverade detta med att, mot bakgrund av huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap, det underlag som förelåg i ärendet inte visade att det förelåg särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap. 2.2 M2003/2953/F/P Detaljplan för del av Bo och Backeböl i Nacka kommun. Detta avgörande är i allt väsentligt likartat och med samma bedömningar som det ovan, under avsnitt 2.1, redovisade ärendet. 2.3 M94/935/9 Detaljplan för Mölle Stationsområde i Höganäs kommun. Den överklagade planen omfattade Mölle Stationsområde i Höganäs kommun. Planens syfte var att tillskapa ytterligare permanentboen-

3 L a n tm ä te rie t de, service m.m. I planen hade kommunen valt att inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Regeringen fann, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Boverket framförde i sitt yttrande bl.a. att i resten av Mölle samhälle förelåg ett enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Det skulle, enligt Boverkets mening, få stora konsekvenser om kommunen skulle ta över huvudmannaskapet inom det nu aktuella planområdet eftersom det skulle medföra att kommunen då borde överta huvudmannaskapet även för resten av Mölle samhälle och inom motsvarande områden inom kommunen. Det är inte praktiskt att kommunen sköter vissa delar och en vägförening vissa andra delar av gatuoch vägnätet inom samhället. I och med att vägföreningar finns och fungerar väl i de olika samhällena bör kommunen och föreningarna komma överens om ett fortsatt formellt enskilt huvudmannaskap med kommunala ekonomiska bidrag och andra hjälpinsatser. Fastighetsägarnas möjlighet att påverka väghållningen borde beaktas och strävan mot närdemokrati och ökat inflytande på sin närmiljö medför att beslut bör läggas nära medborgarna, vilket talar för att behålla vägföreningar. Boverket framhöll även att Mölle samhälle inte utgör ett typiskt stadsplanerat område. Cirka 35 procent av fastighetsägarna i anslutning till planområdet har annan bostadsort än Mölle och i övriga delen av Mölle samhälle är andelen sannolikt större. Bebyggelsen omvandlas successivt från fritidsboende till permanentboende. Mölle har fortfarande en badortsprägel, med betydligt ökad befolkning under sommarmånaderna. Sammantaget utgjorde dessa omständigheter enligt Boverkets mening särskilda skäl för kommunen att frånsäga sig ansvaret för allmän plats. 2.4 M94/938/9 Detaljplan för Arilds västra del i Höganäs kommun. Detta avgörande är i allt väsentligt likartat och med samma bedömningar som det ovan, under avsnitt 2.3, redovisade ärendet. Regeringen fann således, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet.

4 L a n tm ä te rie t Det förelåg dock en skillnad i underlaget för bedömningen. I det nu aktuella planområdet hade merparten, cirka 80 procent, av fastighetsägarna i anslutning till planområdet annan bostadsort än Arild. Till övervägande delen kunde Arild anses utgöra ett fritidsområde även om ett av planens syften var att tillskapa ytterligare permanentboende. 2.5 M94/1010/9 Detaljplan för Arilds centrala del i Höganäs kommun. Detta avgörande är i allt väsentligt likartat och med samma bedömningar som de ovan, under avsnitten 2.3 och 2.4, redovisade ärendena. Regeringen fann således, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Det förelåg dock en skillnad i underlaget för bedömningen. I det nu aktuella planområdet hade merparten, cirka 65 procent, av fastighetsägarna i anslutning till planområdet annan bostadsort än Arild. Till övervägande delen kunde Arild anses utgöra ett fritidsområde även om ett av planens syften var att tillskapa ytterligare permanentboende. 2.6 M94/435/9 Detaljplan för Jonstorp 33:1 m.fl. i Jonstorp, Höganäs kommun. Den överklagade planen omfattade ett område i Jonstorp, Höganäs kommun. En bakgrund till planen var att bebyggelsen i samhället successivt omvandlats från fritidsboende till permanentboende. I planen hade kommunen valt att inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Regeringen fann, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört i ett yttrande i ärendet, att kommunen ansågs ha haft tillräckliga skäl för att förordna att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Boverket framförde i sitt yttrande bl.a. att Jonstorp fortfarande till övervägande del kunde anses utgöra ett fritidsområde även om ett av planens syften var att bebyggelsen i samhället successivt omvandlats till permanentboende. Enligt Boverkets uppfattning utgjorde detta förhållande, tillsammans med några övriga åberopade omständig-

5 L a n tm ä te rie t heter, särskilda skäl för kommunen att frånsäga sig huvudmannaskapet för allmän plats. 3. En redovisning av ett avgörande där Regeringen inte godtagit enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i en detaljplan 3.1 M2004/2732/F/P Detaljplan för bostäder norr om Brottkärrsvägen inom stadsdelen Askim, Göteborgs kommun. Den aktuella detaljplanen omfattade ett område i Brottkärr, som är ett gammalt sommarstugeområde som aldrig tidigare varit planlagt. I planen var området avsett för permanentboende med tillkommande byggrätter för cirka 170 bostäder, även i form av flerbostadshus. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser. Efter att planen överklagats upphävde länsstyrelsen kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Som grund för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. att det inom området fanns en badplats som nyttjas av allmänheten utanför planområdet. Dessutom konstaterade länsstyrelsen att kommunen var huvudman för de allmänna platserna i en samtidigt antagen detaljplan för bostäder söder om Brottkärrsvägen. De två planområdena gränsar till varandra och har viss gemensam trafik. Detta talade sammantaget för att kommunen även borde ha varit huvudman för de allmänna platserna i detaljplanen norr om Brottkärrsvägen. Det förelåg därför inte några särskilda skäl för att kommunen inte skulle vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen överklagades till Regeringen av bl.a. Göteborgs kommun. Som grund för sitt överklagande angav kommunen bl.a. följande. Planområdet ligger i stadsdelen Askim, som fram till 1974 var en egen kommun. Vid planläggning inom den kommunen användes vanligtvis byggnadsplan. Brottkärrsområdet utgörs av ett äldre sommarstugeområde, som aldrig varit planlagt. Vägar och andra allmänna platser avses huvudsakligen betjäna dem som bor i området. Kommunen har kommit fram till att det är en klar majoritet av de boende i området som har uppfattningen att enskilt huvudmannaskap bäst tillvaratar merpartens önskemål. I en kommande gemensamhetsanläggning kommer även att ingå den fastighet där badplatsen är belägen och den

6 L a n tm ä te rie t fastigheten kommer att åsättas ett skäligt andelstal i anläggningen, motsvarande nyttan av att andra än boende inom planområdet har tillgång till badplatsen och stranden. Inom planområdet inryms ingen offentlig service. Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Ett kommunalt huvudmannaskap skulle sannolikt medföra högre kostnader för iordningställande av gator inom området. Frågan om huvudmannaskap torde till väsentlig del falla inom ramen för det självbestämmande och den handlingsfrihet som PBL ger kommunen. Regeringen fann vid sin prövning av kommunens överklagande att vad kommunen anfört i fråga om huvudmannaskapet för allmän plats inte utgjorde skäl att ändra länsstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut. 4. Redovisning av sju avgöranden där Regeringen godtagit enskilt huvudmannaskap 4.1 M95/2519/9 Detaljplan för Hälledal, trafikområde, i Härnösands kommun. Syftet med den aktuella planen var att höja väg- och trafiksäkerhetsstandarden på nuvarande E 4 genom Hälledal. Detta åstadkommes genom en separering av genomfartstrafiken från lokal-, gång- och cykeltrafiken. Dessutom minskades antalet utfarter. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandena och fastställde kommunens beslut om antagande. Länsstyrelsens beslut överklagades till Regeringen. I frågan om huvudmannaskap för allmän platsmark konstaterade Regeringen att detaljplanen inte innebar att huvudmannaskapet ändrades jämfört med gällande plan. I samband med att en samfällighetsförening bildas kommer kommunen och Vägverket att svara för kostnaderna för förrättning och marklösen. Väghållningsansvaret kommer att överlåtas först när det sker i andra delar i kommunen. Med hänsyn till vad som framkommit fann Regeringen att klagandenas invändningar vad gäller huvudmannaskapet för allmän platsmark inte utgjorde skäl att upphäva beslutet att anta planen.

7 L a n tm ä te rie t M1999/1486/Hs/P Detaljplan för del av fastigheten Hallegården 1:53 m.fl., Bostäder utmed Stamsjövägen, Lerums kommun. Syftet med detaljplanen var att bereda mark för uppförande av bostäder. Dessa fördelades på 13 villor, varav en befintlig, samt 14 gruppbyggda småhus. Planens syfte var även att säkerställa naturvärden i och intill planområdet och en fortsatt god tillgänglighet för allmänheten till friluftsområdet vid en intilliggande sjö. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen betonade i sitt beslut att som huvudregel ska kommunen vara huvudman för allmänna platser och avsteg från denna regel får göras endast om det föreligger särskilda skäl. Emellertid framgår av lagens förarbeten att de krav som ska vara uppfyllda för att särskilda skäl ska anses föreligga inte är särskilt högt ställda. Kommunen hade som skäl för enskilt huvudmannaskap angivit att vid en marginell utökning av befintlig bebyggelse, som i detta fall i sin helhet ligger med enskilt huvudmannaskap, är det lämpligt att även tillkommande bebyggelse ges likartade förutsättningar som den befintliga. Länsstyrelsen konstaterade att för området gäller delvis en byggnadsplan, som numera jämställs med en detaljplan enligt PBL. Det bebyggelsetillskott som möjliggjordes genom den nu föreliggande detaljplanen hade, med de bedömningsgrunder som tillämpades före PBL, inte nödvändigtvis krävt en reglering genom stadsplan. En ändring inom ramen för byggnadsplaneinstitutet hade kunnat ske. Länsstyrelsen ansåg därför att de skäl kommunen anfört för att inte vara huvudman fick accepteras varför överklagandena avslogs. Regeringen fann inte skäl att göra någon annan bedömning än länsstyrelsen när det gällde frågan om huvudmannaskap för allmänna platser. 4.3 M2000/4146/Hs/P Detaljplan för Fågelsundets fiskeläge, Hållnäs församling, Tierps kommun. Syftet med detaljplanen var dels att ge de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och den kulturhistoriskt värdefulla miljön ett skydd mot förvanskning och dels föreslå nya byggrätter inom delar av planområdet. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

8 L a n tm ä te rie t Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen. I frågan om huvudmannaskap gjorde Regeringen bl.a. följande bedömningar. Mot bakgrund av områdets karaktär och läge fann Regeringen att det saknades skäl för att upphäva beslutet om att anta planen på den grunden att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Regeringen beaktade därvid bl.a. kommunen skulle förvärva huvuddelen av den mark som skulle utgöra allmän platsmark inom planområdet samt att marken skulle upplåtas till samfällighetsföreningen utan kostnad. Kommunen hade som fastighetsägare i området ett stort ansvar för den kulturhistoriska miljön i fiskeläget och kommunen skulle även ta initiativ till en utredning om lösningar för vatten- och avlopp. 4.4 M2002/3332/F/P Detaljplan för del av Skinnersdal 1:2, Jönköpings kommun. Den aktuella detaljplanen syftade till att möjliggöra ett boende på landet där djurhållning, odling och naturintresse gavs stort utrymme. Bebyggelsen planerades i tre bygrupper med sammanlagt 29 tomter för enfamiljshus med tillhörande garageförråd. Planområdet omfattade drygt 20 ha. mark, beläget inom synhåll från centrala Jönköping. Kommunen skulle inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen. I frågan om huvudmannaskap för de allmänna platserna inom planområdet uttalade länsstyrelsen att vägarna i och i anslutning till planområdet hittills haft annan huvudman än kommunen. Förslaget till detaljplan gav inte anledning till att kräva att kommunen fortsättningsvis skulle vara huvudman. Länsstyrelsen fann sammanfattningsvis att det antagna planförslaget uppfyllde kraven i bl.a. PBL. Länsstyrelsen avslog överklagandet och fastställde Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen, som begärde att Lantmäteriverket skulle yttra sig i ärendet. Lantmäteriverket yttrade bl.a. att det berörda landsbygdsområdet, inklusive planområdet, ansågs ha landsbygdskaraktär även efter utbyggnaden. Det var inte fråga om någon stadsmässig bebyggelse. Planområdet innehöll inte heller några starka bevarandeintressen.

9 L a n tm ä te rie t Mot den bakgrunden fick det, enligt Lantmäteriverkets mening, anses föreligga särskilda skäl för att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna i planen. En effekt av detta blev även att enhetlighet erhölls i väghållningsfrågan för landsbygdsområdet i sin helhet. Regeringen fann, bl.a. mot bakgrund av vad Lantmäteriverket anfört, att det var godtagbart att kommunen inte var huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Överklagandena avslogs. 4.5 M2004/4146/F/P Detaljplan för bostäder inom Höjentorp, fastigheten Kapelle 1:39 m.fl. i Uddevalla kommun. Den aktuella detaljplanen syftade till att ersätta en otidsenlig, numera upphävd avstyckningsplan med en ny detaljplan samt att därvid komplettera befintlig bebyggelse med 14 nya villatomter. Höjentorp är beläget i Uddevallas södra utkant, ca 2,1 km. från Uddevalla centrum. Sedan tidigare förelåg ett enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna i området. Kommunen hade angivit i detaljplanen att det skulle vara ett fortsatt enskilt huvudmannaskap då utökningen av området i sig inte kunde anses medföra krav på en övergång från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Kommunens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som bl.a. fann att beslutet om att kommunen inte skulle vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet inte stred mot bestämmelserna i PBL. Detta kunde således inte utgöra grund för att upphäva förslaget till detaljplan. Efter en samlad bedömning avslog länsstyrelsen överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen, som begärde att Boverket skulle yttra sig i ärendet. Boverket avstyrkte bifall till överklagandena och anförde därvid i frågan om huvudmannaskap bl.a. följande. Frågan om huvudmannaskap är utredd i genomförandebeskrivningen, men det hade varit önskvärt med en ökad tydlighet om alternativen och deras konsekvenser. Att hänvisa till lantmäteriförrättningen som det lämpliga tillfället att lösa situationen var inte formellt felaktigt. Då det ofta finns en reell, om än inte formell, koppling mellan frågan om ansvaret för gatu- och väghållningen samt hur en väg utformas och sköts i verkligheten, kan problem uppstå i områden som exploaterats enligt äldre lagstiftning med byggnadsplaner eller planlöst, men där man inte önskar sig en fysisk förändring vid en ny planläggning. Det kan

10 L a n tm ä te rie t då vara lämpligt att bibehålla ett enskilt ansvar för allmän platsmark. Alternativet kan vara att kommunen tar över huvudmannaskapet för att uppnå en likhet inom kommunen för både kostnader, servicegrad och utförande. Boverket bedömde sammanfattningsvis att det var osäkert om en ändring av huvudmannaskapet verkligen skulle leda till förbättringar för de boende, då vägarna huvudsakligen skulle bibehållas med nuvarande standard. Regeringen fann i frågan om huvudmannaskap för de allmänna platserna att mot bakgrund av bl.a. områdets karaktär och vad Boverket anfört att det var godtagbart att kommunen inte var huvudman för de allmänna platserna. Överklagandena avslogs. 4.6 M2006/1826/F/P Detaljplan för del av Överby (Buskudden m.m.) i Vaxholms kommun. Den aktuella detaljplanen omfattade ett 80-tal fastigheter i ett fritidshusområde som avsågs bli omvandlat till ett område för permanentboende, samtidigt som den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö skulle bibehållas. Inom berörd del av Resarö fanns sedan tidigare ett enskilt huvudmannaskap och kommunen beslutade i planen att huvudmannaskapet för de allmänna platserna skulle vara enskilt. Kommunens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som efter en samlad bedömning avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen. Vid prövningen av frågan om huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet konstaterade Regeringen att gällande detaljplaner för berörd del av Resarö har enskilt huvudmannaskap. Regeringen fann därvid, mot bakgrund av bl.a. detta och till områdets läge i kommunen samt omständigheterna i övrigt att särskilda skäl förelåg för att i planen ha enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Framförda invändningar om bedömningar i andra planärenden eller om att detaljplanen innebar att förhållandena i området skulle komma att förändras utgjorde inte skäl till annat ställningstagande. Regeringen avslog överklagandena. 4.7 M2006/1538/F/P Detaljplan för del av Åby 7:1 m.fl. (Humpegårdsområdet) inom Åby, Norrköpings kommun.

11 L a n tm ä te rie t Syftet med den aktuella detaljplanen var att tillskapa ett nytt bostadsområde med småhus i Humpegårdsområdet i Åby. Planen medgav en bebyggelse på cirka 35 småhus samt skola/förskola och bostäder för personer med behov av stöd i sitt boende. Kommunen var inte huvudman för de allmänna platserna och det angivna skälet till detta var att det för hela Åby fanns en vägförening bildad. Kommunen var dock angiven som väghållare i planbestämmelserna för ett allmänt område benämnt HUVUDGATA. Kommunens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som efter en samlad bedömning avslog överklagandet. I frågan om huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet konstaterade länsstyrelsen att det normala i Åby- och Jurslaområdena var att kommunen inte var huvudman för de allmänna platserna. Enligt länsstyrelsens bedömning utgjorde detta ett särskilt skäl att även i det aktuella fallet ha annan än kommunen som huvudman. Om förhållandena vad gällde huvudmannaskap för vägar i Åby Jurslaområdet skulle ändras borde detta ske i ett övergripande sammanhang. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter till Regeringen. Vid prövningen av frågan om huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet konstaterade Regeringen att det av handlingarna framgår att det i Åby i övrigt föreligger enskilt huvudmannaskap. Regeringen fann mot bakgrund bl.a. härav, till områdets läge i kommunen och omständigheterna i övrigt, att särskilda skäl förelåg för att i planen ha enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Vad klaganden framfört utgjorde inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet avslogs därför. Dock upphävde Regeringen kommunens beslut om antagande av detaljplanen i den del det avsåg det allmänna området benämnt HUVUDGATA eftersom delat huvudmannaskap inte har stöd i PBL. 5. Slutsatser Vilka slutsatser kan man då dra av den praxis som Regeringen skapat ifråga om huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner? Först bör dock noteras att den här studien omfattar ett antal avgöranden från Regeringen i den aktuella frågan. Studien ger inte anspråk på att vara fullständig, utan syftet är att komplettera den korta genomgång som finns redovisad i Lantmäteriets LMV Rapport 2008:6. Det är även en obalans i underlaget på så sätt att antalet avgöranden där Regeringen godtagit enskilt huvudmannaskap vida

12 L a n tm ä te rie t överstiger de avgöranden där allmänt huvudmannaskap har förordats. Detta förhållande kan ha flera olika orsaker, exempelvis kan antas att benägenheten för fastighetsägare att överklaga ett antagande av en detaljplan är mindre när kommunen åtar sig huvudmannaskapet än när enskilda ska bli huvudman. Det går därför inte att dra några säkra slutsatser av antalet avgöranden med olika utgång. Några slutsatser i sak är dock möjliga att dra utifrån det här lite mer utförliga materialet. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan har uppenbarligen accepterats även för bostadsområden avsedda för permanent boende, om det finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare i samma område eller i angränsande områden. En enhetlig förvaltning av ett större område framhålls som en omständighet som talar för ett enskilt huvudmannaskap. Detta har som framgått ansetts utgöra särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap även vid ny eller kompletterande detaljplaneläggning. Särskilt tydligt framstår den situationen vid ett blandat boende, d.v.s. områden som består av både permanentboende och fritidsboende. Det finns dock något fall som antyder att det torde vara möjligt att införa enskilt huvudmannaskap även i renodlade permanentbostadsområden. Flera av fallen visar även att områdets karaktär har haft betydelse för bedömningen av frågan om huvudmannaskapet ska vara allmänt eller enskilt. Kommunens strävan att på olika sätt hjälpa till med uppbyggnaden av de allmänna platserna tycks även vara faktorer som i någon mån har påverkat bedömningen. Sådana faktorer har ibland, tillsammans med andra faktorer, vägts in i bedömningen men det finns inga tydliga exempel på att dessa ensamt kan ligga till grund för ett avgörande med innebörden att ett enskilt huvudmannaskap kan accepteras. Exempel som framgår av redovisningen ovan är när kommunen köper in eller byter till sig mark som ska utgöra allmän platsmark i en detaljplan och sedan överlåter denna utan ersättning till den samfällighetsförening som ska förvalta de allmänna platserna. Vidare tycks visst avseende fästas även vid möjligheterna att erhålla driftbidrag från kommunen och staten till förvaltningen av de allmänna platserna. Om kommunen framstår som positiv till detta har det talat för ett enskilt huvudmannaskap, trots att detta är ett undantag från huvudregeln som säger att kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna i en detaljplan, om det inte finns särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap.

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

LansstyreLsen. StockhoLm 2015-01-29 4031-42876-2014. 2015-02- 06 Tyresö kommun. bestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik. Tyresö kommun Klagande -

LansstyreLsen. StockhoLm 2015-01-29 4031-42876-2014. 2015-02- 06 Tyresö kommun. bestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik. Tyresö kommun Klagande - Dur 135 81 Tyresö 2015-02- 06 Tyresö kommun Motpart Tyresö kommun Klagande - enligt sändlista Ulrika Alvinger Enheten för överklaganden Samhällsbyggnadsrorvaltningen StockhoLm 10422 STOCKHOLM 08-7854001

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Nibbla Koloniträdgårdsförening Plusgirokonto 55 45 85-0 Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar

Nibbla Koloniträdgårdsförening Plusgirokonto 55 45 85-0 Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar Nibbla Koloniträdgårdsförening Plusgirokonto 55 45 85-0 Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar 2012-12-04 Stockholm Mark- och miljödomstolen Överklagande i fråga om tillägg till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga. 6 Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

6. Principiella alternativ Jör övertagande uv vdg föreningarnas ekonomisku ansvar

6. Principiella alternativ Jör övertagande uv vdg föreningarnas ekonomisku ansvar vägftirenin gama totalt ca I.200 kkr. i driftsbidrag baserat pä 2.50 kr per kvm fiir gatumark och 1.80 kr per kvm ftjr parkmark. 6. Principiella alternativ Jör övertagande uv vdg föreningarnas ekonomisku

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Stockholm den 19 mars 2013 Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Givna

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området oligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området oligger. 2014-08-28 1 (9) STARTPROMEMORIA Mobilmast norrtrappstigen Dnr KFKS 2014/726-214 Projekt 9528 Detaljplan för del av fastigheten Älgö 4:1, norr om Trappstigen på Älgö, i kommundelen Saltsjöbaden/Fisksätra,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer