SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION"

Transkript

1 Plats och tid Brandstationen i Härnösand, , klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande), Kramfors Bertil Böhlin, Kramfors Rune Danielsson, Härnösand Christer Berglund, Härnösand Jerry Pehrsson, Sollefteå Monica Tirri Kallin, Sollefteå Per-Olof Axelsson, Kramfors Johan Nordenmark, Kramfors Bengt Sörlin, Sollefteå Peter Carlstedt, Räddningschef Kjell-Åke Källström, Vice räddningschef Rolf Melin, Stf. avdelningschef Anders Östlund, SKTF Tomas Johansson, Kommunal Västernorrland Monica Tirri Kallin Ort, datum Underskrifter Sekreterare Paragrafer, 7-10 Peter Carlstedt Ordförande Jan Johansson Justerande Monica Tirri Kallin BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Direktionen Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Datum för nedtagande av anslag Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kramfors Underskrift

2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN PROTOKOLL HÖGA KUSTEN ÅDALEN Direktionen REGISTER ÖVER BESLUT Pensioner, Skuld och kostnad Delårsredovisning Utveckling av kansliet Budget, organisation och inriktning INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSCHEFEN A, Magnus Åkerlind har begärt, och fått, tjänstledigt i sex månader för att prova annan anställning. Han är ledig från och med den 3 november. Magnus kommer att prova sin förmåga som Konsult och han kommer att fortsätta att ha sin bas i Härnösand. Vi överväger för närvarande hur chefskapet för Skyddsavdelningen skall hanteras både på kort och på lång sikt och här är inget beslut fattat ännu. Detta kan givetvis även få konsekvenser för hur organisationen kommer att se ut i framtiden. B, Anki Gradin har valt att avsluta sin anställning hos oss från och med den 20 november. Hon är tjänstledig för närvarande för annat arbete och hon har valt att fortsätta där. Vi önskar givetvis Anki lycka till på sin nya arbetsplats. C, Information om att den fysiska statusen på ett antal medarbetare inte verkar vara helt OK alternativt att vi har dåliga interna rutiner. Omedelbara åtgärder kommer att sättas in och resultatet kommer att redovisas för direktionen. D, Hösten 2007 beslutades att cheferna skulle ges strukturerad feed back och att en grupp som representerade personalen på våra olika tjänsteställen skulle lämna dessa synpunkter. Så gjordes också och dessa samtal skulle följas upp nu i höst. Detta ersätts med en medarbetarenkät.

3 Beslut (Pensioner) , 2008 Pensioner, skuld och kostnad Direktionen beslutade: Att: Lägga genomförd redovisning till handlingarna och uppdra åt räddningschefen att utreda hur pensionsskulden beräknas och se över de interna rutiner som finns. Bakgrund Dagens pensionssystem består av flera olika delar som skall hanteras både för oss som individer och för organisationer. En del är den allmänna pensionen som administreras av staten via skatteverket och försäkringskassan. En annan del är den tjänstpension som tillkommit via kollektivavtal tjänstepension eller avtalspension. Förbundet har avtal med KPA för frågor som har med medarbetarnas tjänstepensioner att göra. Förbundet har ingen ofinansierad skuld som många kommuner har utan hela åtagandet skall vara värdesäkrat. När det gäller tjänstepension finns dels en försäkringslösning som innebär att förbundet årligen betalar in direkt till KPA som sedan förvaltar kapitalet och administrerar utbetalningar. En annan del av tjänstepensionen får medarbetarna placera själva och här betalar förbundet avgift för detta en gång per år till Pensionsvalet AB. Pensionsvalet AB är ett fristående dotterbolag till KPA AB. De administrerar bland annat KAP-KL (pensionsavtalet för kommunalanställda). För heltidsanställda brandmän tillkommer dessutom ytterligare en del som benämns särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal (SAP-R). Heltidsbrandmännen kan sluta från 58 års ålder förutsatt att de har 30 år i yrket och minst 25 år av dessa i utryckningstjänst. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Beslut (Pensioner) För SAP-R finns ingen försäkringsprodukt på marknaden så här hanteras skuld och kostnad direkt i den egna bokföringen. I klartext så måste vi sätta av medel som säkrar pensionsåtagandet. Förbundet beställer därför en s.k. pensionsprognos från KPA en gång per år och den används sedan som underlag för bokföringen. Ytterligare en faktor som komplicerar detta är att pensionskostnaden för förbundet skall fördelas mellan tidigare arbetsgivare (kommunen) och räddningstjänstförbundet. För att reglera detta träffades en sk finansieringsöverenskommelse i samband med förbundets bildande och denna ligger till grund för KPA s fördelning mellan exempelvis Kramfors och räddningstjänstförbundet för en medarbetare som tidigare arbetade i Kramfors kommun. Bilagor Läge 1 Läge 2 Prognos 1 Prognos 2 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kostnad inkl. löneskatt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Förändring från föregående prognos Skuld ,26 Löneskatt % IB - avsatt till pensioner IB - Löneskatt UB - Avsatt till pensioner UB - löneskatt Summa - Skuld UB Skuldökning inkl löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP År Förändring från föregående prognos Skuldökning inkl löneskatt ,0% 2,1% 2,4% 2,5% Lönesumma (Heltid) SAP - kostnad PO-SAP (teoretiskt) 25,4% 18,1% 16,4% 15,1% 15,8% PO - Budgetvärde? 7,2% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

6 Kostnad inkl. löneskatt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Förändring från föregående prognos Skuld ,26 Löneskatt % IB - avsatt till pensioner IB - Löneskatt UB - Avsatt till pensioner UB - löneskatt Summa - Skuld UB Skuldökning inkl löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP År Förändring från föregående prognos Skuldökning inkl löneskatt ,0% 2,1% 2,4% 2,5% Lönesumma (Heltid) SAP - kostnad PO-SAP (teoretiskt) 14,9% 19,5% 18,2% 17,0% 17,8% PO - Budgetvärde? 7,2% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

7 Arbetgivaravgifter mm enl SKL 2008 Lönesumma - Heltid (SAP) Total lönesumma inkl deltid & ledning Arbetsgivaravgifter enligt lag (Skatteverket) Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 Sjukförsäkringsavgift 7,71 Arbetsskadeavgift 0,68 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 Summa 32, Avtalsförsäkringar (FORA, KPA) KPA - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,35 FORA - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 1,64 FORA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 0,01 FORA - Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt (0,41) 0,51 Summa 2, Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 5,30 Kommunalt kollektivavtalad pension, löneskatt (24,26%) 1,29 Summa 6, Summa arbetsgivaravgifter 41, Vårt antagande 41, Extra påslag för SAP enligt tidigare beräkningar 7, Särskild avtalspension (SAP) Skuldökning inkl löneskatt Finansiell kostnad Nya utbetalningar SAP LAGSTADGADE ARBETSGIVAVG - BUDGET ! SAP-netto SAP-behov 25,4%

8 Arbetgivaravgifter mm enl SKL 2008 Lönesumma - Heltid (SAP) Total lönesumma inkl deltid & ledning Arbetsgivaravgifter enligt lag (Skatteverket) Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 Sjukförsäkringsavgift 7,71 Arbetsskadeavgift 0,68 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 Summa 32, Avtalsförsäkringar (FORA, KPA) KPA - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0, FORA - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 1, FORA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 0, FORA - Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt (0,41) 0,51 Summa 2, Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 5, Kommunalt kollektivavtalad pension, löneskatt (24,26%) 1,29 Summa 6, Summa arbetsgivaravgifter 41, Vårt antagande 41, Extra påslag för SAP enligt tidigare beräkningar 7, Särskild avtalspension (SAP) Skuldökning inkl löneskatt Nya utbetalningar SAP LAGSTADGADE ARBETSGIVAVG - BUDGET SAP-netto SAP-behov 14,9%!

9 Beslut (Delårsredovisning) , 2008 Delårsredovisning Direktionen beslutade: Att: fastställa bifogad årsredovisning och överlämna den till revisorerna. Ärendebeskrivning Bifogat finns förslag till redovisning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN DELÅRSREDOVISNING

11 2 Innehållsförteckning Räddningschefen om delåret Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 4 Organisation 5 Räddningsinsatser 6-7 Med fokus på medborgarnas skydd mot olyckor 8-9 Vad är målet med verksamheten under 2008? Personalekonomisk översikt 12 Ekonomisk översikt Driftsredovisning och ekonomiska mål Investeringsredovisning Redovisningsprinciper Resultaträkning Betalningsflödesrapport Balansräkning Noter

12 3 Räddningschefen om delåret 2008 Under de första 8 månaderna 2008 inträffade ett par lite större händelser där vår organisation sattes på prov. Den 18 juni eldhärjades den stora svinfarmen Hovs gård i Prästmon och nästan 3000 grisar fick sätta livet till. Det rapporterades om händelsen i lokal- som riksmedia och vi fick motta såväl kritik som beröm både direkt och i pressen. Rent räddningstekniskt vill jag ändå lyfta fram att det var en riktigt bra insats. Redan tidigt i utlarmningsskedet fattades beslut om att kalla på förstärkning från alla håll. Som exempel kan nämnas att räddningsstyrkan från Kramfors/Sollefteå flygplats var framme på brandplatsen redan efter ca: 25 minuter. Utöver dessa var Sollefteå, Kramfors och Nylands insatsstyrkor insatta i släckningsarbetet. Det är ofta svårt att tidigt förstå vidden av en större olycka och det leder till att man är lite försiktig i början men denna gång begicks inte det misstaget vilket var riktigt bra. Detta faktum sammantaget med de beslut som fattades av räddningsledningen på plats ledde till att mer än halva gården och nästan 3000 grisar kunde räddas och att verksamheten kunde fortsätta. Nästa lite större händelse var den skogsbrand som bekämpades på Rävsön ute i Höga Kusten området. Även här utfördes arbetet av personal från flera styrkor i förbundet. Befäl och brandmän från Härnösand, Kramfors, Nordingrå och Ullånger var aktivt insatta i arbetet men även Sollefteå berördes då viss materiel därifrån förflyttades till brandplatsen. Ännu en gång har hemvärnet visat vilken enorm resurs de utgör och de deltog med ca: 15 män och kvinnor under hela räddningsarbetet. Trots detta slutar notan på drygt kr och huvuddelen av detta kommer att faktureras Kramfors kommun i enlighet med aktuell förbundsordning. Tidigare år har både Härnösand och Sollefteå råkat ut för samma öde. Dessa två exempel visar på att idén med ett kommunalförbund för att befrämja samverkan är klok. Vi har uthållighet över tiden och kan på relativt kort tid samla ganska stora insatsstyrkor utan någon som helst byråkrati eller annat krångel. Resultat Förbundet redovisar ett negativt resultat på knappt 1 Mkr för perioden och prognosen är -1,6 Mkr för hela året. Återigen är det kostnaden för våra pensioner som är högre än det som antagits tidigare. Vi kommer återigen att försöka gå till botten med hur dessa beräkningar genomförs. Riktmärken i förändringsarbetet Med utgångspunkt från vår ekonomiska situation och det faktum att vi vill förbättra befäls- och ledningsorganisationen så kommer organisationen att ändras under vintern eller våren 2009 och arbetet med underlag och inriktningsbeslut för detta pågår för närvarande för fullt. Peter Carlstedt Räddningschef

13 4 Vad gjorde Räddningstjänsten med dina pengar under delåret 2008? Vad händer med 100 kr? 9 kr till köp av inventarier, såsom t.ex. bilar, möbler 50 öre till köp av stödtjänster, t.ex. städning, ekonomiservice 68 kr till personalkostnader, t.ex. löner, pensioner 11 kr till hyreskostnader 7,50 kr till förbrukningsvaror och tjänster, t.ex. reparationer, underhåll eller annat material 4 kr till avskrivnings och räntekostnader

14 5 Organisation RÄDDNINGS- CHEF Avdelning SKYDD Avdelning RÄDDNING & KANSLI Avdelning DELTID Heltidsstation SOLLEFTEÅ Heltidsstation KRAMFORS Heltidsstation HÄRNÖSAND JUNSELE RAMSELE NÄSÅKER NYLAND ULLÅNGER NORDINGRÅ VIKSJÖ (Räddningsvärn)

15 6 Räddningsinsatser Förbundets räddningsarbete Förbundets mål är att verka för ett säkrare samhälle och har som uppgift att verka före, under och efter en olycka. Förbundet har tre heltidsstationer, sex deltidsstationer och ett värn som arbetar operativt med räddningstjänst, och som rycker ut när larmet går. Förutom detta har förbundet en mer strategisk avdelning som arbetar med räddningsinsatser mer strategiskt och förbundsövergripande. Uppgiften ligger där i att utveckla de delar av begreppet räddningstjänstinsats som tillhör planering inför olycka och att genomföra insatser. Insatser under året Under första delen av 2008, fram till 31 augusti, är det totala antalet räddningsinsatser inom förbundet som ett normalår. Tendenser visar dock en liten förändring av larmtyper då antalet brand i byggnad sjunker från tidigare år. En av orsakerna till detta är att antalet soteldar tenderar minska. Mindre glädjande är att trafikolyckorna har öka och att 52 procent av trafikolyckorna ägde rum under de tre första månaderna. Vägbanorna under denna period var mer spåriga än vanligt vilket gav en högre andel avåkningar. I väntan på ambulans Kommunernas önskan är att bereda fler medborgare möjligheten att nyttja räddningstjänstens beredskap och kompetens när ambulans för tillfället inte finns inom godtagbart avstånd. Larmtypen IVPA - I Väntan På Ambulans är också för förbundets deltidskårer den mest frekventa larmtypen. 59 procent av Nordingrås utryckningar och 67 procent av Junseles utryckningar, var just IVPA. I förbundet har vi tyvärr svårt att utvärdera dessa insatser då dessa faller in under Hälso- och sjukvårdslagen vilket gör att alla uppgifter är sekretesskyddade. Vi kan dock konstatera att det utgör ett mycket viktigt komplement till den ordinarie ambulansverksamheten. Automatlarm Räddningstjänsten har problem med att många av automatlarmen är onödiga. Automatlarmen fortsätter att öka trots styrning med avgifter och avtalsskrivningar. Detta har föranlett att förbundet satsar på att följa upp orsaker till larmen och föreslå åtgärder för att undvika onödiga larm. Efter sammanställning och implementering av rutinerna första kvartalet så har arbetet under andra kvartalet varit att följa upp att rutinerna fortgår som planerat. Erfarenhetsåterföring Alla insatser som genomförs följs kontinuerligt upp av Räddningsavdelningen och erfarenheter från insatserna förs tillbaka in i organisationen. Dessa underlag fungerar som stöd till fortsatt utveckling av förmågan att genomföra räddningsinsatser. Visionen är att skapa bra förutsättningar för ledning av stora som små insatser.

16 Olyckstyp / År Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Drunkning-/tillbud Nödställd person Översvämning av vattendrag Annan vattenskada Annan olycka Automatlarm, ej brand/gas Förmodad brand Falsklarm brand Förmodad räddning I väntan på ambulans, IVPA Hjälp till ambulans Hjälp till polis Summa

17 8 Med fokus på medborgarnas skydd mot olyckor Skydd mot Olyckor Förbundets Skyddsavdelning har till uppgift att arbeta med förebyggande områden alltså det som ska ske innan en olycka inträffar, helst med slutresultatet att färre olyckor inträffar. Området med fokus på medborgarnas skydd innefattar: Tillsyn Rengöring (sotning) Utbildning, rådgivning och information Krishantering. Tillsyn Tillsynen över brandskyddet och tillsynen över brandfarlig vara är ett av våra medel för att uppnå den vision om ökad trygghet och säkerhet hos medborgarna. Förbundet har genomfört ett hundratal tillsyner under delåret, på olika grunder. En tematillsyn har också gjorts avseende skolor. Tillsynen ska resultera i riktlinjer och vägledning för alla inspektörer som kommer att göra tillsyn på skolor. Tillsynerna går enligt plan med några färre än tidigare år vilket delvis beror på att internt arbete inom den nya avdelningsstrukturen har inneburit att vi ligger efter. Inom tillsynsområdet har avdelningen dock arbetat fram reviderade tillsynsrutiner samt uppdaterat verksamhetssystemet. Under andra tertialet har tillsyn på livräddningsutrustning vid hamnar och badplatser genomförts. 5 hamnar och 12 badplatser i Härnösands kommun har fått tillsynsbesök. Tillsynen har till viss del varit ny för räddningstjänsten och resulterat i en del nya frågeställningar kring bland annat ansvarsfördelning för skyddet och bedömning av vad som är skälig nivå på livräddande utrustning. Utbildning, rådgivning och information En av förbundets uppgifter är att sprida information, rådgivning samt att erbjuda utbildning inom valda områden. Under året har en utmaning varit att utbilda i Heta Arbeten för arbetare från Polen, detta med hjälp av tolk. Dessutom har kontakt skapats med ett Finländskt företag som vill ha utbildning på finska i heta arbeten och första hjälpen. Förhoppningsvis resulterar detta i ett omfattande utbildningspaket för företaget. En uppgörelse med skolan i Sollefteå har skett under andra tertialet avseende utbildning av lärare m.fl. Under sommaren har ett förbundsgemensamt system för planering av externutbildningen vuxit fram.

18 9 Krishantering Arbetet med krishantering har fokuserat på framförallt arbetet med risk och sårbarhetsanalysen hos de olika delarna av kommunerna, som kommer att fortgå under året. Utbildning i krishanteringssystemet har genomförts till viss del i kommunerna. Rengöring och brandskyddskontroll Under första halvåret har vi genomfört en kurs i egensotning. Av elva deltagare så är det fem deltagare som begärt egensotning. Totalt under året finns det femton godkända egensotare registrerade. Efterfrågan och intresset för att sota och rengöra sin egen anläggning har svalnat en hel del ute i kommunerna. Brandskyddskontrollerna fortsätter att genomföras och under året har 39 st. föreläggande utfärdats på objekt i kommunerna.

19 10 Vad är målet med verksamheten under 2008? I det aktuella handlingsprogrammet omfattas den totala verksamheten ur de lokala säkerhetsmålen. Ur handlingsprogrammet har förbundet valt att dela in vår verksamhetsplan under 2008 i fokusområden. Som en självklarhet sätts generella mål i: sakverksamheten för förbundet i sig, där också avdelningarna har specifika verksamhetsmål för sakverksamhet. I övrigt har vi valt att ur handlingsprogrammets kapitel 5, 6 och 7, och utifrån diskussion om den nya organisationens behov koncentrera oss på: kompetens rekrytering och personalförsörjning ekonomi och uppföljning arbetsmiljö samverkan Utifrån dessa fokusområden, arbetades det ut generella mål för förbundet som varje avdelning bröt ner i delprocesser. Verksamhetsplanen kan komma att revideras under året beroende på status och kvalitet, men vid delårsrapportens skrivande stund, ser status ut enligt tabell som visas. Verksamhetsuppföljning Antal mål i förbundet 49 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 118 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Fokusområden Kompetens Antal kompetensmål i förbundet 8 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 20 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Rekrytering Antal rekryteringsmål i förbundet 3 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 3,5 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 43% Arbetsmiljö Antal arbetsmiljömål i förbundet 5 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 10 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 40% Samverkan Antal samverkansmål i förbundet 8 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 16 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Rutiner Antal mål kring rutiner i förbundet 5 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 19 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 55% Övriga arbetsområden Antal mål i förbundet 20 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 49 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 52%

20 11 Delprocesser Skydd Räddn/Kansli Deltid Kramfors Härnösand Sollefteå Totalt % Avslutade, färdiga delmål % Påbörjade, ej avslutade delmål som kommer att avslutas % Ej påbörjade delmål som ej kommer att avslutas % Makulerade delmål, behövs ej för att uppnå målet 1 1 1% % 1. Övergripande sakverksamhetsmål Ägna särskild energi åt: Översyn av utryckningsorganisationen Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer Kommunernas krishanteringsförmåga Specialisering och tydliggörande av ansvar Uppbyggnad av kanslifunktionen och utveckling av administrativa rutiner Måluppfyllnad per 31/8 52% 2. Övergripande kompetensmål i förbundet Rök- och kemdykning i enlighet med nya bestämmelser Trafiksäkerhetsutbildning i enlighet med antagen Policy Förmåga att agera vid kemikalieolyckor Kvalitetssäkring av viktiga moment (Långa och korta stegar, Vattenlivräddning, pumpar mm) Måluppfyllnad per 31/8 50 % 3. Övergripande rekryterings- och personalförsörjningsmål Nulägesanalys och behovsplanering för framtiden angående bl.a semester och vikarier Måluppfyllnad per 31/8 43% 4. Övergripande arbetsmiljömål Skyddsronder: skapa rutiner för genomförande och uppföljning med tydliga ansvar. SHM säkerhet, hälsa, miljö Fys : skapa rutiner och ansvar för fysträning och uppföljning av detta. Måluppfyllnad per 31/8 40 % 5. Övergripande samverkansmål Följa förbundets samverkansavtal och satsa på arbetsplatsträffars innehåll och på samverksanmöten på olika nivåer. Måluppfyllnad per 31/8 50% 6. Övergripande mål angående rutiner Inventera vilka rutiner som används idag på avdelningen. Utveckla/Revidera de operativa (med tillhörande administrativa) rutiner som finns. Måluppfyllnad per 31/8 55%

21 12 Personalekonomisk översikt Personalfrågor i förbundet Direktionen för räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har till uppgift att fastställa ramarna för personalpolitiken och detta utförs främst genom att besluta om olika policydokument. Dessa skall vara levande och väl kända av alla i organisationen. Heltidsstyrkor finns på brandstationerna i Sollefteå, Kramfors och Härnösand och deltidsanställd brandpersonal finns vid 8 brandstationer. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var 3:e eller var 4:e vecka. I förbundet finns dessutom ett räddningsvärn där personalen vid värnet får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst samt övningar. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har 3 kvinnor tillsvidareanställda under 2008, två på kansli och en som arbetar som krishanteringshandläggare. Ambitionen är dock att aktivt verka för en jämnare könsfördelning framåt, och på vikariesidan för brandpersonalen ser vi en tendens till fler kvinnor i förbundet framåt. Statistik väljer förbundet att ta fram på årsbasis för att få en korrekt bild av sjukfrånvaro osv.

22 13 Ekonomisk översikt Resultat hittills i år 2008 års nettoresultat på delåret visar på ett underskott på 996 tkr. Prognosen på helåret visar på ett minusresultat på ca 1,6 Mkr. Intäkter Av förbundets totala intäkter på, per delåret, mkr utgör ca 93 % av intäkterna av medlemskommunernas bidrag. Resterande del av intäktssidan är baserat på försäljning av olika tjänster som förbundet erbjuder samt en del ersättningar för t.ex. hyror, eller andra utförda tjänster som ersätts av t.ex. kommun eller stat. Kostnader Av förbundets totala kostnader, består 79 % av personalkostnader, såsom löner/arvoden, arbetsgivaravgifter, semesterskuldsökningar och pensioner. För delåret 2008 har pensionsskulden mot KPA, slagit med ca 2,2 Mkr. Resterande 21 % av förbundets totala kostnader handlar framför allt om hyror, samt underhåll och drift av maskiner och inventarier, inköp av arbetskläder, larmkostnader (alarmering och larmöverföring), datakommunikation samt avskrivningar eller andra finansiella kostnader. Försäljningen av utbildnings- och konsulttjänster har en del i det resultat som förbundet genererat, men ligger tyvärr under budget, per delårsrapportering. Förbundets Intäkter Försäljning till kommuner/landsting Försäljning till övriga Övriga intäkter Kommunbidrag Härnösands kommun Kommunbidrag Kramfors kommun Kommunbidrag Sollefteå kommun Ränteintäkter FSB Förbundets Kostnader Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Skuldökning semester Skuldökning pensioner inkl löneskatt Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Maskiner och inventarier Ränta revers

23 14 Pensionsproblemet Heltidsanställda brandmän har ett förmånligt pensionsavtal som kostar kommunerna en hel del. Avtalet innebär bl.a. att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med pension vid 58 års ålder. I en kommun är andelen brandmän med denna möjlighet så pass liten i förhållande till det totala antalet anställda att någon särskild hantering ofta inte behövs. Men i organisation där en stor andel av personalen har denna möjlighet så måste kostnaderna synliggöras på ett annat sätt. Detta var en av de svårare frågorna inför bildandet av räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Kommunerna har tillsammans med KPA, som är förbundets pensionsförvaltare, utarbetat en modell som i korthet består av två delar. Finansieringsöverenskommelsen innebär att kostnaden för avtalspensionerna fördelas mellan kommunen och förbundet i relation till hur länge den enskilde varit anställd hos respektive arbetsgivare. På lång sikt kommer förbundet att själv svara för dessa kostnader. Prognosen från KPA visar en ökning av kommande pensionskostnader som drabbar förbundet särskilt under 2008, varvid vi tar en del av det redan vi detta delårsbokslut men som framåt klingar av mot lägre belopp, även om problemet kvarstår. Diskussionen utifrån prognosen från KPA, visar dessutom att förbundet troligen framåt måste budgetera med ett ca 10 % högre PO-kostnadspålägg än vi tidigare trott, för att klara kommande pensionsskuldsförändringar, vilket slår direkt mot vår verksamhet. Förbundet redovisar ett negativt resultat på knappt 1 Mkr för perioden och prognosen är - 1,6 Mkr för hela året. En finansieringsöverenskommelse parterna emellan Ökat PO - pålägg i förhållande till kommunförbundets rekommendation PROGNOS Pensionsskuld

24 15 Driftsredovisning och ekonomiska mål Balanskrav och finansiella mål Även kommunalförbund står under lagen om balanskrav. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen kommer att använda avsatta medel för justeringar för pensionskostnader och sammantaget innebär detta att årets resultat enligt balanskravet är uppfyllt. Målet är att resultatet skall uppgå till 0,5% av omsättningen. För 31/8 kan konstateras att förbundet inte når det finansiella målet, eftersom det lutar mot ett minusresultat även på helår. Driftsredovisning I nedanstående tabell är kommunernas driftbidrag till förbundet exkluderat. När det gäller personalkostnader enligt denna uppställning så ligger de högre än tidigare perioder vilket förklaras åter igen med pensionsproblemet för aktuell period som behandlas särskilt. Extern utbildning och tillsyn har visat ett betydligt lägre resultat än förra året, och mot budget. Förklaringen är oklar, men kan förklaras med att ansvarig för utbildningsplanering befunnit sig under utbildning under våren, samt att organisationsförändringen skapat en del förseningar i uppstartsarbetet för den förebyggande avdelningen. Under sommaren har ett förbundsgemensamt system för planering av externutbildningen vuxit fram. Förhoppningen är att bättre personalplanering och längre framförhållning i utbildningsplaneringen. VERKS Budget Diff Bud. - Utf PERSONAL DRIFT EXTERN UTBILDNING ,9-716, TILLSYN ,1-140, OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST UPPDRAG ,8-565, KAPITALKOSTNADER

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2008 2 Innehållsförteckning Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 3 Räddningschefen om 2008 4-5 Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 6 Organisation

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Årsredovisning 2004 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 1. UPPDRAG OCH SYFTE... 3 2. ORGANISATION... 3 3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 4. EKONOMI... 7 5. FRAMTIDEN...

Läs mer

Räddningschefen Peter Carlstedt Räddningschef

Räddningschefen Peter Carlstedt Räddningschef Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Räddningschefen 1 Året som gått 2 Personalekonomisk redovisning 5 Drift- och investeringsredovisning 7 Ekonomiskt översikt

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2007-12-06, klockan 13.30 16.00 Beslutande Jan Johansson (ordförande), Kramfors Johan Nordenmark, Kramfors Jonny Lundin, Härnösand

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.15-11.15 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer