SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION"

Transkript

1 Plats och tid Brandstationen i Härnösand, , klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande), Kramfors Bertil Böhlin, Kramfors Rune Danielsson, Härnösand Christer Berglund, Härnösand Jerry Pehrsson, Sollefteå Monica Tirri Kallin, Sollefteå Per-Olof Axelsson, Kramfors Johan Nordenmark, Kramfors Bengt Sörlin, Sollefteå Peter Carlstedt, Räddningschef Kjell-Åke Källström, Vice räddningschef Rolf Melin, Stf. avdelningschef Anders Östlund, SKTF Tomas Johansson, Kommunal Västernorrland Monica Tirri Kallin Ort, datum Underskrifter Sekreterare Paragrafer, 7-10 Peter Carlstedt Ordförande Jan Johansson Justerande Monica Tirri Kallin BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Direktionen Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Datum för nedtagande av anslag Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kramfors Underskrift

2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN PROTOKOLL HÖGA KUSTEN ÅDALEN Direktionen REGISTER ÖVER BESLUT Pensioner, Skuld och kostnad Delårsredovisning Utveckling av kansliet Budget, organisation och inriktning INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSCHEFEN A, Magnus Åkerlind har begärt, och fått, tjänstledigt i sex månader för att prova annan anställning. Han är ledig från och med den 3 november. Magnus kommer att prova sin förmåga som Konsult och han kommer att fortsätta att ha sin bas i Härnösand. Vi överväger för närvarande hur chefskapet för Skyddsavdelningen skall hanteras både på kort och på lång sikt och här är inget beslut fattat ännu. Detta kan givetvis även få konsekvenser för hur organisationen kommer att se ut i framtiden. B, Anki Gradin har valt att avsluta sin anställning hos oss från och med den 20 november. Hon är tjänstledig för närvarande för annat arbete och hon har valt att fortsätta där. Vi önskar givetvis Anki lycka till på sin nya arbetsplats. C, Information om att den fysiska statusen på ett antal medarbetare inte verkar vara helt OK alternativt att vi har dåliga interna rutiner. Omedelbara åtgärder kommer att sättas in och resultatet kommer att redovisas för direktionen. D, Hösten 2007 beslutades att cheferna skulle ges strukturerad feed back och att en grupp som representerade personalen på våra olika tjänsteställen skulle lämna dessa synpunkter. Så gjordes också och dessa samtal skulle följas upp nu i höst. Detta ersätts med en medarbetarenkät.

3 Beslut (Pensioner) , 2008 Pensioner, skuld och kostnad Direktionen beslutade: Att: Lägga genomförd redovisning till handlingarna och uppdra åt räddningschefen att utreda hur pensionsskulden beräknas och se över de interna rutiner som finns. Bakgrund Dagens pensionssystem består av flera olika delar som skall hanteras både för oss som individer och för organisationer. En del är den allmänna pensionen som administreras av staten via skatteverket och försäkringskassan. En annan del är den tjänstpension som tillkommit via kollektivavtal tjänstepension eller avtalspension. Förbundet har avtal med KPA för frågor som har med medarbetarnas tjänstepensioner att göra. Förbundet har ingen ofinansierad skuld som många kommuner har utan hela åtagandet skall vara värdesäkrat. När det gäller tjänstepension finns dels en försäkringslösning som innebär att förbundet årligen betalar in direkt till KPA som sedan förvaltar kapitalet och administrerar utbetalningar. En annan del av tjänstepensionen får medarbetarna placera själva och här betalar förbundet avgift för detta en gång per år till Pensionsvalet AB. Pensionsvalet AB är ett fristående dotterbolag till KPA AB. De administrerar bland annat KAP-KL (pensionsavtalet för kommunalanställda). För heltidsanställda brandmän tillkommer dessutom ytterligare en del som benämns särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal (SAP-R). Heltidsbrandmännen kan sluta från 58 års ålder förutsatt att de har 30 år i yrket och minst 25 år av dessa i utryckningstjänst. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Beslut (Pensioner) För SAP-R finns ingen försäkringsprodukt på marknaden så här hanteras skuld och kostnad direkt i den egna bokföringen. I klartext så måste vi sätta av medel som säkrar pensionsåtagandet. Förbundet beställer därför en s.k. pensionsprognos från KPA en gång per år och den används sedan som underlag för bokföringen. Ytterligare en faktor som komplicerar detta är att pensionskostnaden för förbundet skall fördelas mellan tidigare arbetsgivare (kommunen) och räddningstjänstförbundet. För att reglera detta träffades en sk finansieringsöverenskommelse i samband med förbundets bildande och denna ligger till grund för KPA s fördelning mellan exempelvis Kramfors och räddningstjänstförbundet för en medarbetare som tidigare arbetade i Kramfors kommun. Bilagor Läge 1 Läge 2 Prognos 1 Prognos 2 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kostnad inkl. löneskatt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Förändring från föregående prognos Skuld ,26 Löneskatt % IB - avsatt till pensioner IB - Löneskatt UB - Avsatt till pensioner UB - löneskatt Summa - Skuld UB Skuldökning inkl löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP År Förändring från föregående prognos Skuldökning inkl löneskatt ,0% 2,1% 2,4% 2,5% Lönesumma (Heltid) SAP - kostnad PO-SAP (teoretiskt) 25,4% 18,1% 16,4% 15,1% 15,8% PO - Budgetvärde? 7,2% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

6 Kostnad inkl. löneskatt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Förändring från föregående prognos Skuld ,26 Löneskatt % IB - avsatt till pensioner IB - Löneskatt UB - Avsatt till pensioner UB - löneskatt Summa - Skuld UB Skuldökning inkl löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP År Förändring från föregående prognos Skuldökning inkl löneskatt ,0% 2,1% 2,4% 2,5% Lönesumma (Heltid) SAP - kostnad PO-SAP (teoretiskt) 14,9% 19,5% 18,2% 17,0% 17,8% PO - Budgetvärde? 7,2% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

7 Arbetgivaravgifter mm enl SKL 2008 Lönesumma - Heltid (SAP) Total lönesumma inkl deltid & ledning Arbetsgivaravgifter enligt lag (Skatteverket) Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 Sjukförsäkringsavgift 7,71 Arbetsskadeavgift 0,68 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 Summa 32, Avtalsförsäkringar (FORA, KPA) KPA - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,35 FORA - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 1,64 FORA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 0,01 FORA - Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt (0,41) 0,51 Summa 2, Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 5,30 Kommunalt kollektivavtalad pension, löneskatt (24,26%) 1,29 Summa 6, Summa arbetsgivaravgifter 41, Vårt antagande 41, Extra påslag för SAP enligt tidigare beräkningar 7, Särskild avtalspension (SAP) Skuldökning inkl löneskatt Finansiell kostnad Nya utbetalningar SAP LAGSTADGADE ARBETSGIVAVG - BUDGET ! SAP-netto SAP-behov 25,4%

8 Arbetgivaravgifter mm enl SKL 2008 Lönesumma - Heltid (SAP) Total lönesumma inkl deltid & ledning Arbetsgivaravgifter enligt lag (Skatteverket) Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 Sjukförsäkringsavgift 7,71 Arbetsskadeavgift 0,68 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 Summa 32, Avtalsförsäkringar (FORA, KPA) KPA - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0, FORA - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 1, FORA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 0, FORA - Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt (0,41) 0,51 Summa 2, Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 5, Kommunalt kollektivavtalad pension, löneskatt (24,26%) 1,29 Summa 6, Summa arbetsgivaravgifter 41, Vårt antagande 41, Extra påslag för SAP enligt tidigare beräkningar 7, Särskild avtalspension (SAP) Skuldökning inkl löneskatt Nya utbetalningar SAP LAGSTADGADE ARBETSGIVAVG - BUDGET SAP-netto SAP-behov 14,9%!

9 Beslut (Delårsredovisning) , 2008 Delårsredovisning Direktionen beslutade: Att: fastställa bifogad årsredovisning och överlämna den till revisorerna. Ärendebeskrivning Bifogat finns förslag till redovisning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN DELÅRSREDOVISNING

11 2 Innehållsförteckning Räddningschefen om delåret Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 4 Organisation 5 Räddningsinsatser 6-7 Med fokus på medborgarnas skydd mot olyckor 8-9 Vad är målet med verksamheten under 2008? Personalekonomisk översikt 12 Ekonomisk översikt Driftsredovisning och ekonomiska mål Investeringsredovisning Redovisningsprinciper Resultaträkning Betalningsflödesrapport Balansräkning Noter

12 3 Räddningschefen om delåret 2008 Under de första 8 månaderna 2008 inträffade ett par lite större händelser där vår organisation sattes på prov. Den 18 juni eldhärjades den stora svinfarmen Hovs gård i Prästmon och nästan 3000 grisar fick sätta livet till. Det rapporterades om händelsen i lokal- som riksmedia och vi fick motta såväl kritik som beröm både direkt och i pressen. Rent räddningstekniskt vill jag ändå lyfta fram att det var en riktigt bra insats. Redan tidigt i utlarmningsskedet fattades beslut om att kalla på förstärkning från alla håll. Som exempel kan nämnas att räddningsstyrkan från Kramfors/Sollefteå flygplats var framme på brandplatsen redan efter ca: 25 minuter. Utöver dessa var Sollefteå, Kramfors och Nylands insatsstyrkor insatta i släckningsarbetet. Det är ofta svårt att tidigt förstå vidden av en större olycka och det leder till att man är lite försiktig i början men denna gång begicks inte det misstaget vilket var riktigt bra. Detta faktum sammantaget med de beslut som fattades av räddningsledningen på plats ledde till att mer än halva gården och nästan 3000 grisar kunde räddas och att verksamheten kunde fortsätta. Nästa lite större händelse var den skogsbrand som bekämpades på Rävsön ute i Höga Kusten området. Även här utfördes arbetet av personal från flera styrkor i förbundet. Befäl och brandmän från Härnösand, Kramfors, Nordingrå och Ullånger var aktivt insatta i arbetet men även Sollefteå berördes då viss materiel därifrån förflyttades till brandplatsen. Ännu en gång har hemvärnet visat vilken enorm resurs de utgör och de deltog med ca: 15 män och kvinnor under hela räddningsarbetet. Trots detta slutar notan på drygt kr och huvuddelen av detta kommer att faktureras Kramfors kommun i enlighet med aktuell förbundsordning. Tidigare år har både Härnösand och Sollefteå råkat ut för samma öde. Dessa två exempel visar på att idén med ett kommunalförbund för att befrämja samverkan är klok. Vi har uthållighet över tiden och kan på relativt kort tid samla ganska stora insatsstyrkor utan någon som helst byråkrati eller annat krångel. Resultat Förbundet redovisar ett negativt resultat på knappt 1 Mkr för perioden och prognosen är -1,6 Mkr för hela året. Återigen är det kostnaden för våra pensioner som är högre än det som antagits tidigare. Vi kommer återigen att försöka gå till botten med hur dessa beräkningar genomförs. Riktmärken i förändringsarbetet Med utgångspunkt från vår ekonomiska situation och det faktum att vi vill förbättra befäls- och ledningsorganisationen så kommer organisationen att ändras under vintern eller våren 2009 och arbetet med underlag och inriktningsbeslut för detta pågår för närvarande för fullt. Peter Carlstedt Räddningschef

13 4 Vad gjorde Räddningstjänsten med dina pengar under delåret 2008? Vad händer med 100 kr? 9 kr till köp av inventarier, såsom t.ex. bilar, möbler 50 öre till köp av stödtjänster, t.ex. städning, ekonomiservice 68 kr till personalkostnader, t.ex. löner, pensioner 11 kr till hyreskostnader 7,50 kr till förbrukningsvaror och tjänster, t.ex. reparationer, underhåll eller annat material 4 kr till avskrivnings och räntekostnader

14 5 Organisation RÄDDNINGS- CHEF Avdelning SKYDD Avdelning RÄDDNING & KANSLI Avdelning DELTID Heltidsstation SOLLEFTEÅ Heltidsstation KRAMFORS Heltidsstation HÄRNÖSAND JUNSELE RAMSELE NÄSÅKER NYLAND ULLÅNGER NORDINGRÅ VIKSJÖ (Räddningsvärn)

15 6 Räddningsinsatser Förbundets räddningsarbete Förbundets mål är att verka för ett säkrare samhälle och har som uppgift att verka före, under och efter en olycka. Förbundet har tre heltidsstationer, sex deltidsstationer och ett värn som arbetar operativt med räddningstjänst, och som rycker ut när larmet går. Förutom detta har förbundet en mer strategisk avdelning som arbetar med räddningsinsatser mer strategiskt och förbundsövergripande. Uppgiften ligger där i att utveckla de delar av begreppet räddningstjänstinsats som tillhör planering inför olycka och att genomföra insatser. Insatser under året Under första delen av 2008, fram till 31 augusti, är det totala antalet räddningsinsatser inom förbundet som ett normalår. Tendenser visar dock en liten förändring av larmtyper då antalet brand i byggnad sjunker från tidigare år. En av orsakerna till detta är att antalet soteldar tenderar minska. Mindre glädjande är att trafikolyckorna har öka och att 52 procent av trafikolyckorna ägde rum under de tre första månaderna. Vägbanorna under denna period var mer spåriga än vanligt vilket gav en högre andel avåkningar. I väntan på ambulans Kommunernas önskan är att bereda fler medborgare möjligheten att nyttja räddningstjänstens beredskap och kompetens när ambulans för tillfället inte finns inom godtagbart avstånd. Larmtypen IVPA - I Väntan På Ambulans är också för förbundets deltidskårer den mest frekventa larmtypen. 59 procent av Nordingrås utryckningar och 67 procent av Junseles utryckningar, var just IVPA. I förbundet har vi tyvärr svårt att utvärdera dessa insatser då dessa faller in under Hälso- och sjukvårdslagen vilket gör att alla uppgifter är sekretesskyddade. Vi kan dock konstatera att det utgör ett mycket viktigt komplement till den ordinarie ambulansverksamheten. Automatlarm Räddningstjänsten har problem med att många av automatlarmen är onödiga. Automatlarmen fortsätter att öka trots styrning med avgifter och avtalsskrivningar. Detta har föranlett att förbundet satsar på att följa upp orsaker till larmen och föreslå åtgärder för att undvika onödiga larm. Efter sammanställning och implementering av rutinerna första kvartalet så har arbetet under andra kvartalet varit att följa upp att rutinerna fortgår som planerat. Erfarenhetsåterföring Alla insatser som genomförs följs kontinuerligt upp av Räddningsavdelningen och erfarenheter från insatserna förs tillbaka in i organisationen. Dessa underlag fungerar som stöd till fortsatt utveckling av förmågan att genomföra räddningsinsatser. Visionen är att skapa bra förutsättningar för ledning av stora som små insatser.

16 Olyckstyp / År Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Drunkning-/tillbud Nödställd person Översvämning av vattendrag Annan vattenskada Annan olycka Automatlarm, ej brand/gas Förmodad brand Falsklarm brand Förmodad räddning I väntan på ambulans, IVPA Hjälp till ambulans Hjälp till polis Summa

17 8 Med fokus på medborgarnas skydd mot olyckor Skydd mot Olyckor Förbundets Skyddsavdelning har till uppgift att arbeta med förebyggande områden alltså det som ska ske innan en olycka inträffar, helst med slutresultatet att färre olyckor inträffar. Området med fokus på medborgarnas skydd innefattar: Tillsyn Rengöring (sotning) Utbildning, rådgivning och information Krishantering. Tillsyn Tillsynen över brandskyddet och tillsynen över brandfarlig vara är ett av våra medel för att uppnå den vision om ökad trygghet och säkerhet hos medborgarna. Förbundet har genomfört ett hundratal tillsyner under delåret, på olika grunder. En tematillsyn har också gjorts avseende skolor. Tillsynen ska resultera i riktlinjer och vägledning för alla inspektörer som kommer att göra tillsyn på skolor. Tillsynerna går enligt plan med några färre än tidigare år vilket delvis beror på att internt arbete inom den nya avdelningsstrukturen har inneburit att vi ligger efter. Inom tillsynsområdet har avdelningen dock arbetat fram reviderade tillsynsrutiner samt uppdaterat verksamhetssystemet. Under andra tertialet har tillsyn på livräddningsutrustning vid hamnar och badplatser genomförts. 5 hamnar och 12 badplatser i Härnösands kommun har fått tillsynsbesök. Tillsynen har till viss del varit ny för räddningstjänsten och resulterat i en del nya frågeställningar kring bland annat ansvarsfördelning för skyddet och bedömning av vad som är skälig nivå på livräddande utrustning. Utbildning, rådgivning och information En av förbundets uppgifter är att sprida information, rådgivning samt att erbjuda utbildning inom valda områden. Under året har en utmaning varit att utbilda i Heta Arbeten för arbetare från Polen, detta med hjälp av tolk. Dessutom har kontakt skapats med ett Finländskt företag som vill ha utbildning på finska i heta arbeten och första hjälpen. Förhoppningsvis resulterar detta i ett omfattande utbildningspaket för företaget. En uppgörelse med skolan i Sollefteå har skett under andra tertialet avseende utbildning av lärare m.fl. Under sommaren har ett förbundsgemensamt system för planering av externutbildningen vuxit fram.

18 9 Krishantering Arbetet med krishantering har fokuserat på framförallt arbetet med risk och sårbarhetsanalysen hos de olika delarna av kommunerna, som kommer att fortgå under året. Utbildning i krishanteringssystemet har genomförts till viss del i kommunerna. Rengöring och brandskyddskontroll Under första halvåret har vi genomfört en kurs i egensotning. Av elva deltagare så är det fem deltagare som begärt egensotning. Totalt under året finns det femton godkända egensotare registrerade. Efterfrågan och intresset för att sota och rengöra sin egen anläggning har svalnat en hel del ute i kommunerna. Brandskyddskontrollerna fortsätter att genomföras och under året har 39 st. föreläggande utfärdats på objekt i kommunerna.

19 10 Vad är målet med verksamheten under 2008? I det aktuella handlingsprogrammet omfattas den totala verksamheten ur de lokala säkerhetsmålen. Ur handlingsprogrammet har förbundet valt att dela in vår verksamhetsplan under 2008 i fokusområden. Som en självklarhet sätts generella mål i: sakverksamheten för förbundet i sig, där också avdelningarna har specifika verksamhetsmål för sakverksamhet. I övrigt har vi valt att ur handlingsprogrammets kapitel 5, 6 och 7, och utifrån diskussion om den nya organisationens behov koncentrera oss på: kompetens rekrytering och personalförsörjning ekonomi och uppföljning arbetsmiljö samverkan Utifrån dessa fokusområden, arbetades det ut generella mål för förbundet som varje avdelning bröt ner i delprocesser. Verksamhetsplanen kan komma att revideras under året beroende på status och kvalitet, men vid delårsrapportens skrivande stund, ser status ut enligt tabell som visas. Verksamhetsuppföljning Antal mål i förbundet 49 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 118 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Fokusområden Kompetens Antal kompetensmål i förbundet 8 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 20 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Rekrytering Antal rekryteringsmål i förbundet 3 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 3,5 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 43% Arbetsmiljö Antal arbetsmiljömål i förbundet 5 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 10 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 40% Samverkan Antal samverkansmål i förbundet 8 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 16 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Rutiner Antal mål kring rutiner i förbundet 5 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 19 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 55% Övriga arbetsområden Antal mål i förbundet 20 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 49 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 52%

20 11 Delprocesser Skydd Räddn/Kansli Deltid Kramfors Härnösand Sollefteå Totalt % Avslutade, färdiga delmål % Påbörjade, ej avslutade delmål som kommer att avslutas % Ej påbörjade delmål som ej kommer att avslutas % Makulerade delmål, behövs ej för att uppnå målet 1 1 1% % 1. Övergripande sakverksamhetsmål Ägna särskild energi åt: Översyn av utryckningsorganisationen Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer Kommunernas krishanteringsförmåga Specialisering och tydliggörande av ansvar Uppbyggnad av kanslifunktionen och utveckling av administrativa rutiner Måluppfyllnad per 31/8 52% 2. Övergripande kompetensmål i förbundet Rök- och kemdykning i enlighet med nya bestämmelser Trafiksäkerhetsutbildning i enlighet med antagen Policy Förmåga att agera vid kemikalieolyckor Kvalitetssäkring av viktiga moment (Långa och korta stegar, Vattenlivräddning, pumpar mm) Måluppfyllnad per 31/8 50 % 3. Övergripande rekryterings- och personalförsörjningsmål Nulägesanalys och behovsplanering för framtiden angående bl.a semester och vikarier Måluppfyllnad per 31/8 43% 4. Övergripande arbetsmiljömål Skyddsronder: skapa rutiner för genomförande och uppföljning med tydliga ansvar. SHM säkerhet, hälsa, miljö Fys : skapa rutiner och ansvar för fysträning och uppföljning av detta. Måluppfyllnad per 31/8 40 % 5. Övergripande samverkansmål Följa förbundets samverkansavtal och satsa på arbetsplatsträffars innehåll och på samverksanmöten på olika nivåer. Måluppfyllnad per 31/8 50% 6. Övergripande mål angående rutiner Inventera vilka rutiner som används idag på avdelningen. Utveckla/Revidera de operativa (med tillhörande administrativa) rutiner som finns. Måluppfyllnad per 31/8 55%

21 12 Personalekonomisk översikt Personalfrågor i förbundet Direktionen för räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har till uppgift att fastställa ramarna för personalpolitiken och detta utförs främst genom att besluta om olika policydokument. Dessa skall vara levande och väl kända av alla i organisationen. Heltidsstyrkor finns på brandstationerna i Sollefteå, Kramfors och Härnösand och deltidsanställd brandpersonal finns vid 8 brandstationer. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var 3:e eller var 4:e vecka. I förbundet finns dessutom ett räddningsvärn där personalen vid värnet får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst samt övningar. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har 3 kvinnor tillsvidareanställda under 2008, två på kansli och en som arbetar som krishanteringshandläggare. Ambitionen är dock att aktivt verka för en jämnare könsfördelning framåt, och på vikariesidan för brandpersonalen ser vi en tendens till fler kvinnor i förbundet framåt. Statistik väljer förbundet att ta fram på årsbasis för att få en korrekt bild av sjukfrånvaro osv.

22 13 Ekonomisk översikt Resultat hittills i år 2008 års nettoresultat på delåret visar på ett underskott på 996 tkr. Prognosen på helåret visar på ett minusresultat på ca 1,6 Mkr. Intäkter Av förbundets totala intäkter på, per delåret, mkr utgör ca 93 % av intäkterna av medlemskommunernas bidrag. Resterande del av intäktssidan är baserat på försäljning av olika tjänster som förbundet erbjuder samt en del ersättningar för t.ex. hyror, eller andra utförda tjänster som ersätts av t.ex. kommun eller stat. Kostnader Av förbundets totala kostnader, består 79 % av personalkostnader, såsom löner/arvoden, arbetsgivaravgifter, semesterskuldsökningar och pensioner. För delåret 2008 har pensionsskulden mot KPA, slagit med ca 2,2 Mkr. Resterande 21 % av förbundets totala kostnader handlar framför allt om hyror, samt underhåll och drift av maskiner och inventarier, inköp av arbetskläder, larmkostnader (alarmering och larmöverföring), datakommunikation samt avskrivningar eller andra finansiella kostnader. Försäljningen av utbildnings- och konsulttjänster har en del i det resultat som förbundet genererat, men ligger tyvärr under budget, per delårsrapportering. Förbundets Intäkter Försäljning till kommuner/landsting Försäljning till övriga Övriga intäkter Kommunbidrag Härnösands kommun Kommunbidrag Kramfors kommun Kommunbidrag Sollefteå kommun Ränteintäkter FSB Förbundets Kostnader Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Skuldökning semester Skuldökning pensioner inkl löneskatt Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Maskiner och inventarier Ränta revers

23 14 Pensionsproblemet Heltidsanställda brandmän har ett förmånligt pensionsavtal som kostar kommunerna en hel del. Avtalet innebär bl.a. att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med pension vid 58 års ålder. I en kommun är andelen brandmän med denna möjlighet så pass liten i förhållande till det totala antalet anställda att någon särskild hantering ofta inte behövs. Men i organisation där en stor andel av personalen har denna möjlighet så måste kostnaderna synliggöras på ett annat sätt. Detta var en av de svårare frågorna inför bildandet av räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Kommunerna har tillsammans med KPA, som är förbundets pensionsförvaltare, utarbetat en modell som i korthet består av två delar. Finansieringsöverenskommelsen innebär att kostnaden för avtalspensionerna fördelas mellan kommunen och förbundet i relation till hur länge den enskilde varit anställd hos respektive arbetsgivare. På lång sikt kommer förbundet att själv svara för dessa kostnader. Prognosen från KPA visar en ökning av kommande pensionskostnader som drabbar förbundet särskilt under 2008, varvid vi tar en del av det redan vi detta delårsbokslut men som framåt klingar av mot lägre belopp, även om problemet kvarstår. Diskussionen utifrån prognosen från KPA, visar dessutom att förbundet troligen framåt måste budgetera med ett ca 10 % högre PO-kostnadspålägg än vi tidigare trott, för att klara kommande pensionsskuldsförändringar, vilket slår direkt mot vår verksamhet. Förbundet redovisar ett negativt resultat på knappt 1 Mkr för perioden och prognosen är - 1,6 Mkr för hela året. En finansieringsöverenskommelse parterna emellan Ökat PO - pålägg i förhållande till kommunförbundets rekommendation PROGNOS Pensionsskuld

24 15 Driftsredovisning och ekonomiska mål Balanskrav och finansiella mål Även kommunalförbund står under lagen om balanskrav. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen kommer att använda avsatta medel för justeringar för pensionskostnader och sammantaget innebär detta att årets resultat enligt balanskravet är uppfyllt. Målet är att resultatet skall uppgå till 0,5% av omsättningen. För 31/8 kan konstateras att förbundet inte når det finansiella målet, eftersom det lutar mot ett minusresultat även på helår. Driftsredovisning I nedanstående tabell är kommunernas driftbidrag till förbundet exkluderat. När det gäller personalkostnader enligt denna uppställning så ligger de högre än tidigare perioder vilket förklaras åter igen med pensionsproblemet för aktuell period som behandlas särskilt. Extern utbildning och tillsyn har visat ett betydligt lägre resultat än förra året, och mot budget. Förklaringen är oklar, men kan förklaras med att ansvarig för utbildningsplanering befunnit sig under utbildning under våren, samt att organisationsförändringen skapat en del förseningar i uppstartsarbetet för den förebyggande avdelningen. Under sommaren har ett förbundsgemensamt system för planering av externutbildningen vuxit fram. Förhoppningen är att bättre personalplanering och längre framförhållning i utbildningsplaneringen. VERKS Budget Diff Bud. - Utf PERSONAL DRIFT EXTERN UTBILDNING ,9-716, TILLSYN ,1-140, OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST UPPDRAG ,8-565, KAPITALKOSTNADER

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Ordföranden om året som gick

Ordföranden om året som gick 22. Årsredovisning 22 Produktion: Susanna Henningsson Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson Tryck: Davidsons Tryckeri 2 Ordföranden om året som gick 22 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning 2011 1 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer