SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION"

Transkript

1 Plats och tid Brandstationen i Härnösand, , klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande), Kramfors Bertil Böhlin, Kramfors Rune Danielsson, Härnösand Christer Berglund, Härnösand Jerry Pehrsson, Sollefteå Monica Tirri Kallin, Sollefteå Per-Olof Axelsson, Kramfors Johan Nordenmark, Kramfors Bengt Sörlin, Sollefteå Peter Carlstedt, Räddningschef Kjell-Åke Källström, Vice räddningschef Rolf Melin, Stf. avdelningschef Anders Östlund, SKTF Tomas Johansson, Kommunal Västernorrland Monica Tirri Kallin Ort, datum Underskrifter Sekreterare Paragrafer, 7-10 Peter Carlstedt Ordförande Jan Johansson Justerande Monica Tirri Kallin BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Direktionen Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Datum för nedtagande av anslag Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kramfors Underskrift

2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN PROTOKOLL HÖGA KUSTEN ÅDALEN Direktionen REGISTER ÖVER BESLUT Pensioner, Skuld och kostnad Delårsredovisning Utveckling av kansliet Budget, organisation och inriktning INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSCHEFEN A, Magnus Åkerlind har begärt, och fått, tjänstledigt i sex månader för att prova annan anställning. Han är ledig från och med den 3 november. Magnus kommer att prova sin förmåga som Konsult och han kommer att fortsätta att ha sin bas i Härnösand. Vi överväger för närvarande hur chefskapet för Skyddsavdelningen skall hanteras både på kort och på lång sikt och här är inget beslut fattat ännu. Detta kan givetvis även få konsekvenser för hur organisationen kommer att se ut i framtiden. B, Anki Gradin har valt att avsluta sin anställning hos oss från och med den 20 november. Hon är tjänstledig för närvarande för annat arbete och hon har valt att fortsätta där. Vi önskar givetvis Anki lycka till på sin nya arbetsplats. C, Information om att den fysiska statusen på ett antal medarbetare inte verkar vara helt OK alternativt att vi har dåliga interna rutiner. Omedelbara åtgärder kommer att sättas in och resultatet kommer att redovisas för direktionen. D, Hösten 2007 beslutades att cheferna skulle ges strukturerad feed back och att en grupp som representerade personalen på våra olika tjänsteställen skulle lämna dessa synpunkter. Så gjordes också och dessa samtal skulle följas upp nu i höst. Detta ersätts med en medarbetarenkät.

3 Beslut (Pensioner) , 2008 Pensioner, skuld och kostnad Direktionen beslutade: Att: Lägga genomförd redovisning till handlingarna och uppdra åt räddningschefen att utreda hur pensionsskulden beräknas och se över de interna rutiner som finns. Bakgrund Dagens pensionssystem består av flera olika delar som skall hanteras både för oss som individer och för organisationer. En del är den allmänna pensionen som administreras av staten via skatteverket och försäkringskassan. En annan del är den tjänstpension som tillkommit via kollektivavtal tjänstepension eller avtalspension. Förbundet har avtal med KPA för frågor som har med medarbetarnas tjänstepensioner att göra. Förbundet har ingen ofinansierad skuld som många kommuner har utan hela åtagandet skall vara värdesäkrat. När det gäller tjänstepension finns dels en försäkringslösning som innebär att förbundet årligen betalar in direkt till KPA som sedan förvaltar kapitalet och administrerar utbetalningar. En annan del av tjänstepensionen får medarbetarna placera själva och här betalar förbundet avgift för detta en gång per år till Pensionsvalet AB. Pensionsvalet AB är ett fristående dotterbolag till KPA AB. De administrerar bland annat KAP-KL (pensionsavtalet för kommunalanställda). För heltidsanställda brandmän tillkommer dessutom ytterligare en del som benämns särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal (SAP-R). Heltidsbrandmännen kan sluta från 58 års ålder förutsatt att de har 30 år i yrket och minst 25 år av dessa i utryckningstjänst. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Beslut (Pensioner) För SAP-R finns ingen försäkringsprodukt på marknaden så här hanteras skuld och kostnad direkt i den egna bokföringen. I klartext så måste vi sätta av medel som säkrar pensionsåtagandet. Förbundet beställer därför en s.k. pensionsprognos från KPA en gång per år och den används sedan som underlag för bokföringen. Ytterligare en faktor som komplicerar detta är att pensionskostnaden för förbundet skall fördelas mellan tidigare arbetsgivare (kommunen) och räddningstjänstförbundet. För att reglera detta träffades en sk finansieringsöverenskommelse i samband med förbundets bildande och denna ligger till grund för KPA s fördelning mellan exempelvis Kramfors och räddningstjänstförbundet för en medarbetare som tidigare arbetade i Kramfors kommun. Bilagor Läge 1 Läge 2 Prognos 1 Prognos 2 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kostnad inkl. löneskatt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Förändring från föregående prognos Skuld ,26 Löneskatt % IB - avsatt till pensioner IB - Löneskatt UB - Avsatt till pensioner UB - löneskatt Summa - Skuld UB Skuldökning inkl löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP År Förändring från föregående prognos Skuldökning inkl löneskatt ,0% 2,1% 2,4% 2,5% Lönesumma (Heltid) SAP - kostnad PO-SAP (teoretiskt) 25,4% 18,1% 16,4% 15,1% 15,8% PO - Budgetvärde? 7,2% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

6 Kostnad inkl. löneskatt Premie KAP-KL Avgiftbestämd ÅP Skuldförändring exkl. ÖK-SAP Finansiell kostnad Nya utbetalningar Totalt Förändring från föregående prognos Skuld ,26 Löneskatt % IB - avsatt till pensioner IB - Löneskatt UB - Avsatt till pensioner UB - löneskatt Summa - Skuld UB Skuldökning inkl löneskatt Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP År Förändring från föregående prognos Skuldökning inkl löneskatt ,0% 2,1% 2,4% 2,5% Lönesumma (Heltid) SAP - kostnad PO-SAP (teoretiskt) 14,9% 19,5% 18,2% 17,0% 17,8% PO - Budgetvärde? 7,2% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

7 Arbetgivaravgifter mm enl SKL 2008 Lönesumma - Heltid (SAP) Total lönesumma inkl deltid & ledning Arbetsgivaravgifter enligt lag (Skatteverket) Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 Sjukförsäkringsavgift 7,71 Arbetsskadeavgift 0,68 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 Summa 32, Avtalsförsäkringar (FORA, KPA) KPA - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,35 FORA - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 1,64 FORA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 0,01 FORA - Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt (0,41) 0,51 Summa 2, Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 5,30 Kommunalt kollektivavtalad pension, löneskatt (24,26%) 1,29 Summa 6, Summa arbetsgivaravgifter 41, Vårt antagande 41, Extra påslag för SAP enligt tidigare beräkningar 7, Särskild avtalspension (SAP) Skuldökning inkl löneskatt Finansiell kostnad Nya utbetalningar SAP LAGSTADGADE ARBETSGIVAVG - BUDGET ! SAP-netto SAP-behov 25,4%

8 Arbetgivaravgifter mm enl SKL 2008 Lönesumma - Heltid (SAP) Total lönesumma inkl deltid & ledning Arbetsgivaravgifter enligt lag (Skatteverket) Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 Sjukförsäkringsavgift 7,71 Arbetsskadeavgift 0,68 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 Summa 32, Avtalsförsäkringar (FORA, KPA) KPA - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0, FORA - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 1, FORA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 0, FORA - Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt (0,41) 0,51 Summa 2, Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 5, Kommunalt kollektivavtalad pension, löneskatt (24,26%) 1,29 Summa 6, Summa arbetsgivaravgifter 41, Vårt antagande 41, Extra påslag för SAP enligt tidigare beräkningar 7, Särskild avtalspension (SAP) Skuldökning inkl löneskatt Nya utbetalningar SAP LAGSTADGADE ARBETSGIVAVG - BUDGET SAP-netto SAP-behov 14,9%!

9 Beslut (Delårsredovisning) , 2008 Delårsredovisning Direktionen beslutade: Att: fastställa bifogad årsredovisning och överlämna den till revisorerna. Ärendebeskrivning Bifogat finns förslag till redovisning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN DELÅRSREDOVISNING

11 2 Innehållsförteckning Räddningschefen om delåret Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 4 Organisation 5 Räddningsinsatser 6-7 Med fokus på medborgarnas skydd mot olyckor 8-9 Vad är målet med verksamheten under 2008? Personalekonomisk översikt 12 Ekonomisk översikt Driftsredovisning och ekonomiska mål Investeringsredovisning Redovisningsprinciper Resultaträkning Betalningsflödesrapport Balansräkning Noter

12 3 Räddningschefen om delåret 2008 Under de första 8 månaderna 2008 inträffade ett par lite större händelser där vår organisation sattes på prov. Den 18 juni eldhärjades den stora svinfarmen Hovs gård i Prästmon och nästan 3000 grisar fick sätta livet till. Det rapporterades om händelsen i lokal- som riksmedia och vi fick motta såväl kritik som beröm både direkt och i pressen. Rent räddningstekniskt vill jag ändå lyfta fram att det var en riktigt bra insats. Redan tidigt i utlarmningsskedet fattades beslut om att kalla på förstärkning från alla håll. Som exempel kan nämnas att räddningsstyrkan från Kramfors/Sollefteå flygplats var framme på brandplatsen redan efter ca: 25 minuter. Utöver dessa var Sollefteå, Kramfors och Nylands insatsstyrkor insatta i släckningsarbetet. Det är ofta svårt att tidigt förstå vidden av en större olycka och det leder till att man är lite försiktig i början men denna gång begicks inte det misstaget vilket var riktigt bra. Detta faktum sammantaget med de beslut som fattades av räddningsledningen på plats ledde till att mer än halva gården och nästan 3000 grisar kunde räddas och att verksamheten kunde fortsätta. Nästa lite större händelse var den skogsbrand som bekämpades på Rävsön ute i Höga Kusten området. Även här utfördes arbetet av personal från flera styrkor i förbundet. Befäl och brandmän från Härnösand, Kramfors, Nordingrå och Ullånger var aktivt insatta i arbetet men även Sollefteå berördes då viss materiel därifrån förflyttades till brandplatsen. Ännu en gång har hemvärnet visat vilken enorm resurs de utgör och de deltog med ca: 15 män och kvinnor under hela räddningsarbetet. Trots detta slutar notan på drygt kr och huvuddelen av detta kommer att faktureras Kramfors kommun i enlighet med aktuell förbundsordning. Tidigare år har både Härnösand och Sollefteå råkat ut för samma öde. Dessa två exempel visar på att idén med ett kommunalförbund för att befrämja samverkan är klok. Vi har uthållighet över tiden och kan på relativt kort tid samla ganska stora insatsstyrkor utan någon som helst byråkrati eller annat krångel. Resultat Förbundet redovisar ett negativt resultat på knappt 1 Mkr för perioden och prognosen är -1,6 Mkr för hela året. Återigen är det kostnaden för våra pensioner som är högre än det som antagits tidigare. Vi kommer återigen att försöka gå till botten med hur dessa beräkningar genomförs. Riktmärken i förändringsarbetet Med utgångspunkt från vår ekonomiska situation och det faktum att vi vill förbättra befäls- och ledningsorganisationen så kommer organisationen att ändras under vintern eller våren 2009 och arbetet med underlag och inriktningsbeslut för detta pågår för närvarande för fullt. Peter Carlstedt Räddningschef

13 4 Vad gjorde Räddningstjänsten med dina pengar under delåret 2008? Vad händer med 100 kr? 9 kr till köp av inventarier, såsom t.ex. bilar, möbler 50 öre till köp av stödtjänster, t.ex. städning, ekonomiservice 68 kr till personalkostnader, t.ex. löner, pensioner 11 kr till hyreskostnader 7,50 kr till förbrukningsvaror och tjänster, t.ex. reparationer, underhåll eller annat material 4 kr till avskrivnings och räntekostnader

14 5 Organisation RÄDDNINGS- CHEF Avdelning SKYDD Avdelning RÄDDNING & KANSLI Avdelning DELTID Heltidsstation SOLLEFTEÅ Heltidsstation KRAMFORS Heltidsstation HÄRNÖSAND JUNSELE RAMSELE NÄSÅKER NYLAND ULLÅNGER NORDINGRÅ VIKSJÖ (Räddningsvärn)

15 6 Räddningsinsatser Förbundets räddningsarbete Förbundets mål är att verka för ett säkrare samhälle och har som uppgift att verka före, under och efter en olycka. Förbundet har tre heltidsstationer, sex deltidsstationer och ett värn som arbetar operativt med räddningstjänst, och som rycker ut när larmet går. Förutom detta har förbundet en mer strategisk avdelning som arbetar med räddningsinsatser mer strategiskt och förbundsövergripande. Uppgiften ligger där i att utveckla de delar av begreppet räddningstjänstinsats som tillhör planering inför olycka och att genomföra insatser. Insatser under året Under första delen av 2008, fram till 31 augusti, är det totala antalet räddningsinsatser inom förbundet som ett normalår. Tendenser visar dock en liten förändring av larmtyper då antalet brand i byggnad sjunker från tidigare år. En av orsakerna till detta är att antalet soteldar tenderar minska. Mindre glädjande är att trafikolyckorna har öka och att 52 procent av trafikolyckorna ägde rum under de tre första månaderna. Vägbanorna under denna period var mer spåriga än vanligt vilket gav en högre andel avåkningar. I väntan på ambulans Kommunernas önskan är att bereda fler medborgare möjligheten att nyttja räddningstjänstens beredskap och kompetens när ambulans för tillfället inte finns inom godtagbart avstånd. Larmtypen IVPA - I Väntan På Ambulans är också för förbundets deltidskårer den mest frekventa larmtypen. 59 procent av Nordingrås utryckningar och 67 procent av Junseles utryckningar, var just IVPA. I förbundet har vi tyvärr svårt att utvärdera dessa insatser då dessa faller in under Hälso- och sjukvårdslagen vilket gör att alla uppgifter är sekretesskyddade. Vi kan dock konstatera att det utgör ett mycket viktigt komplement till den ordinarie ambulansverksamheten. Automatlarm Räddningstjänsten har problem med att många av automatlarmen är onödiga. Automatlarmen fortsätter att öka trots styrning med avgifter och avtalsskrivningar. Detta har föranlett att förbundet satsar på att följa upp orsaker till larmen och föreslå åtgärder för att undvika onödiga larm. Efter sammanställning och implementering av rutinerna första kvartalet så har arbetet under andra kvartalet varit att följa upp att rutinerna fortgår som planerat. Erfarenhetsåterföring Alla insatser som genomförs följs kontinuerligt upp av Räddningsavdelningen och erfarenheter från insatserna förs tillbaka in i organisationen. Dessa underlag fungerar som stöd till fortsatt utveckling av förmågan att genomföra räddningsinsatser. Visionen är att skapa bra förutsättningar för ledning av stora som små insatser.

16 Olyckstyp / År Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Drunkning-/tillbud Nödställd person Översvämning av vattendrag Annan vattenskada Annan olycka Automatlarm, ej brand/gas Förmodad brand Falsklarm brand Förmodad räddning I väntan på ambulans, IVPA Hjälp till ambulans Hjälp till polis Summa

17 8 Med fokus på medborgarnas skydd mot olyckor Skydd mot Olyckor Förbundets Skyddsavdelning har till uppgift att arbeta med förebyggande områden alltså det som ska ske innan en olycka inträffar, helst med slutresultatet att färre olyckor inträffar. Området med fokus på medborgarnas skydd innefattar: Tillsyn Rengöring (sotning) Utbildning, rådgivning och information Krishantering. Tillsyn Tillsynen över brandskyddet och tillsynen över brandfarlig vara är ett av våra medel för att uppnå den vision om ökad trygghet och säkerhet hos medborgarna. Förbundet har genomfört ett hundratal tillsyner under delåret, på olika grunder. En tematillsyn har också gjorts avseende skolor. Tillsynen ska resultera i riktlinjer och vägledning för alla inspektörer som kommer att göra tillsyn på skolor. Tillsynerna går enligt plan med några färre än tidigare år vilket delvis beror på att internt arbete inom den nya avdelningsstrukturen har inneburit att vi ligger efter. Inom tillsynsområdet har avdelningen dock arbetat fram reviderade tillsynsrutiner samt uppdaterat verksamhetssystemet. Under andra tertialet har tillsyn på livräddningsutrustning vid hamnar och badplatser genomförts. 5 hamnar och 12 badplatser i Härnösands kommun har fått tillsynsbesök. Tillsynen har till viss del varit ny för räddningstjänsten och resulterat i en del nya frågeställningar kring bland annat ansvarsfördelning för skyddet och bedömning av vad som är skälig nivå på livräddande utrustning. Utbildning, rådgivning och information En av förbundets uppgifter är att sprida information, rådgivning samt att erbjuda utbildning inom valda områden. Under året har en utmaning varit att utbilda i Heta Arbeten för arbetare från Polen, detta med hjälp av tolk. Dessutom har kontakt skapats med ett Finländskt företag som vill ha utbildning på finska i heta arbeten och första hjälpen. Förhoppningsvis resulterar detta i ett omfattande utbildningspaket för företaget. En uppgörelse med skolan i Sollefteå har skett under andra tertialet avseende utbildning av lärare m.fl. Under sommaren har ett förbundsgemensamt system för planering av externutbildningen vuxit fram.

18 9 Krishantering Arbetet med krishantering har fokuserat på framförallt arbetet med risk och sårbarhetsanalysen hos de olika delarna av kommunerna, som kommer att fortgå under året. Utbildning i krishanteringssystemet har genomförts till viss del i kommunerna. Rengöring och brandskyddskontroll Under första halvåret har vi genomfört en kurs i egensotning. Av elva deltagare så är det fem deltagare som begärt egensotning. Totalt under året finns det femton godkända egensotare registrerade. Efterfrågan och intresset för att sota och rengöra sin egen anläggning har svalnat en hel del ute i kommunerna. Brandskyddskontrollerna fortsätter att genomföras och under året har 39 st. föreläggande utfärdats på objekt i kommunerna.

19 10 Vad är målet med verksamheten under 2008? I det aktuella handlingsprogrammet omfattas den totala verksamheten ur de lokala säkerhetsmålen. Ur handlingsprogrammet har förbundet valt att dela in vår verksamhetsplan under 2008 i fokusområden. Som en självklarhet sätts generella mål i: sakverksamheten för förbundet i sig, där också avdelningarna har specifika verksamhetsmål för sakverksamhet. I övrigt har vi valt att ur handlingsprogrammets kapitel 5, 6 och 7, och utifrån diskussion om den nya organisationens behov koncentrera oss på: kompetens rekrytering och personalförsörjning ekonomi och uppföljning arbetsmiljö samverkan Utifrån dessa fokusområden, arbetades det ut generella mål för förbundet som varje avdelning bröt ner i delprocesser. Verksamhetsplanen kan komma att revideras under året beroende på status och kvalitet, men vid delårsrapportens skrivande stund, ser status ut enligt tabell som visas. Verksamhetsuppföljning Antal mål i förbundet 49 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 118 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Fokusområden Kompetens Antal kompetensmål i förbundet 8 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 20 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Rekrytering Antal rekryteringsmål i förbundet 3 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 3,5 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 43% Arbetsmiljö Antal arbetsmiljömål i förbundet 5 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 10 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 40% Samverkan Antal samverkansmål i förbundet 8 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 16 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 50% Rutiner Antal mål kring rutiner i förbundet 5 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 19 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 55% Övriga arbetsområden Antal mål i förbundet 20 Antal delmål/processer i förbundet (för att uppnå huvudmål) 49 Måluppfyllnad i förbundet per 31/8 52%

20 11 Delprocesser Skydd Räddn/Kansli Deltid Kramfors Härnösand Sollefteå Totalt % Avslutade, färdiga delmål % Påbörjade, ej avslutade delmål som kommer att avslutas % Ej påbörjade delmål som ej kommer att avslutas % Makulerade delmål, behövs ej för att uppnå målet 1 1 1% % 1. Övergripande sakverksamhetsmål Ägna särskild energi åt: Översyn av utryckningsorganisationen Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer Kommunernas krishanteringsförmåga Specialisering och tydliggörande av ansvar Uppbyggnad av kanslifunktionen och utveckling av administrativa rutiner Måluppfyllnad per 31/8 52% 2. Övergripande kompetensmål i förbundet Rök- och kemdykning i enlighet med nya bestämmelser Trafiksäkerhetsutbildning i enlighet med antagen Policy Förmåga att agera vid kemikalieolyckor Kvalitetssäkring av viktiga moment (Långa och korta stegar, Vattenlivräddning, pumpar mm) Måluppfyllnad per 31/8 50 % 3. Övergripande rekryterings- och personalförsörjningsmål Nulägesanalys och behovsplanering för framtiden angående bl.a semester och vikarier Måluppfyllnad per 31/8 43% 4. Övergripande arbetsmiljömål Skyddsronder: skapa rutiner för genomförande och uppföljning med tydliga ansvar. SHM säkerhet, hälsa, miljö Fys : skapa rutiner och ansvar för fysträning och uppföljning av detta. Måluppfyllnad per 31/8 40 % 5. Övergripande samverkansmål Följa förbundets samverkansavtal och satsa på arbetsplatsträffars innehåll och på samverksanmöten på olika nivåer. Måluppfyllnad per 31/8 50% 6. Övergripande mål angående rutiner Inventera vilka rutiner som används idag på avdelningen. Utveckla/Revidera de operativa (med tillhörande administrativa) rutiner som finns. Måluppfyllnad per 31/8 55%

21 12 Personalekonomisk översikt Personalfrågor i förbundet Direktionen för räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har till uppgift att fastställa ramarna för personalpolitiken och detta utförs främst genom att besluta om olika policydokument. Dessa skall vara levande och väl kända av alla i organisationen. Heltidsstyrkor finns på brandstationerna i Sollefteå, Kramfors och Härnösand och deltidsanställd brandpersonal finns vid 8 brandstationer. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var 3:e eller var 4:e vecka. I förbundet finns dessutom ett räddningsvärn där personalen vid värnet får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst samt övningar. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har 3 kvinnor tillsvidareanställda under 2008, två på kansli och en som arbetar som krishanteringshandläggare. Ambitionen är dock att aktivt verka för en jämnare könsfördelning framåt, och på vikariesidan för brandpersonalen ser vi en tendens till fler kvinnor i förbundet framåt. Statistik väljer förbundet att ta fram på årsbasis för att få en korrekt bild av sjukfrånvaro osv.

22 13 Ekonomisk översikt Resultat hittills i år 2008 års nettoresultat på delåret visar på ett underskott på 996 tkr. Prognosen på helåret visar på ett minusresultat på ca 1,6 Mkr. Intäkter Av förbundets totala intäkter på, per delåret, mkr utgör ca 93 % av intäkterna av medlemskommunernas bidrag. Resterande del av intäktssidan är baserat på försäljning av olika tjänster som förbundet erbjuder samt en del ersättningar för t.ex. hyror, eller andra utförda tjänster som ersätts av t.ex. kommun eller stat. Kostnader Av förbundets totala kostnader, består 79 % av personalkostnader, såsom löner/arvoden, arbetsgivaravgifter, semesterskuldsökningar och pensioner. För delåret 2008 har pensionsskulden mot KPA, slagit med ca 2,2 Mkr. Resterande 21 % av förbundets totala kostnader handlar framför allt om hyror, samt underhåll och drift av maskiner och inventarier, inköp av arbetskläder, larmkostnader (alarmering och larmöverföring), datakommunikation samt avskrivningar eller andra finansiella kostnader. Försäljningen av utbildnings- och konsulttjänster har en del i det resultat som förbundet genererat, men ligger tyvärr under budget, per delårsrapportering. Förbundets Intäkter Försäljning till kommuner/landsting Försäljning till övriga Övriga intäkter Kommunbidrag Härnösands kommun Kommunbidrag Kramfors kommun Kommunbidrag Sollefteå kommun Ränteintäkter FSB Förbundets Kostnader Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Skuldökning semester Skuldökning pensioner inkl löneskatt Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Maskiner och inventarier Ränta revers

23 14 Pensionsproblemet Heltidsanställda brandmän har ett förmånligt pensionsavtal som kostar kommunerna en hel del. Avtalet innebär bl.a. att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med pension vid 58 års ålder. I en kommun är andelen brandmän med denna möjlighet så pass liten i förhållande till det totala antalet anställda att någon särskild hantering ofta inte behövs. Men i organisation där en stor andel av personalen har denna möjlighet så måste kostnaderna synliggöras på ett annat sätt. Detta var en av de svårare frågorna inför bildandet av räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Kommunerna har tillsammans med KPA, som är förbundets pensionsförvaltare, utarbetat en modell som i korthet består av två delar. Finansieringsöverenskommelsen innebär att kostnaden för avtalspensionerna fördelas mellan kommunen och förbundet i relation till hur länge den enskilde varit anställd hos respektive arbetsgivare. På lång sikt kommer förbundet att själv svara för dessa kostnader. Prognosen från KPA visar en ökning av kommande pensionskostnader som drabbar förbundet särskilt under 2008, varvid vi tar en del av det redan vi detta delårsbokslut men som framåt klingar av mot lägre belopp, även om problemet kvarstår. Diskussionen utifrån prognosen från KPA, visar dessutom att förbundet troligen framåt måste budgetera med ett ca 10 % högre PO-kostnadspålägg än vi tidigare trott, för att klara kommande pensionsskuldsförändringar, vilket slår direkt mot vår verksamhet. Förbundet redovisar ett negativt resultat på knappt 1 Mkr för perioden och prognosen är - 1,6 Mkr för hela året. En finansieringsöverenskommelse parterna emellan Ökat PO - pålägg i förhållande till kommunförbundets rekommendation PROGNOS Pensionsskuld

24 15 Driftsredovisning och ekonomiska mål Balanskrav och finansiella mål Även kommunalförbund står under lagen om balanskrav. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen kommer att använda avsatta medel för justeringar för pensionskostnader och sammantaget innebär detta att årets resultat enligt balanskravet är uppfyllt. Målet är att resultatet skall uppgå till 0,5% av omsättningen. För 31/8 kan konstateras att förbundet inte når det finansiella målet, eftersom det lutar mot ett minusresultat även på helår. Driftsredovisning I nedanstående tabell är kommunernas driftbidrag till förbundet exkluderat. När det gäller personalkostnader enligt denna uppställning så ligger de högre än tidigare perioder vilket förklaras åter igen med pensionsproblemet för aktuell period som behandlas särskilt. Extern utbildning och tillsyn har visat ett betydligt lägre resultat än förra året, och mot budget. Förklaringen är oklar, men kan förklaras med att ansvarig för utbildningsplanering befunnit sig under utbildning under våren, samt att organisationsförändringen skapat en del förseningar i uppstartsarbetet för den förebyggande avdelningen. Under sommaren har ett förbundsgemensamt system för planering av externutbildningen vuxit fram. Förhoppningen är att bättre personalplanering och längre framförhållning i utbildningsplaneringen. VERKS Budget Diff Bud. - Utf PERSONAL DRIFT EXTERN UTBILDNING ,9-716, TILLSYN ,1-140, OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST UPPDRAG ,8-565, KAPITALKOSTNADER

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2008 2 Innehållsförteckning Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 3 Räddningschefen om 2008 4-5 Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 6 Organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2007-12-06, klockan 13.30 16.00 Beslutande Jan Johansson (ordförande), Kramfors Johan Nordenmark, Kramfors Jonny Lundin, Härnösand

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer