ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Noter 21 Org.nr Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år.

3 Förvaltningsberättelse BOLAGETS VERKSAMHET Göteborgs Spårvägar AB (GS) har under verksamhetsåret bedrivit linjetrafik med spårvagnar och bussar inom Västra Götalands län samt anläggningsverksamhet, trafik servicetjäns ter och radiokommunikationsverksamhet. GS erbjuder den övervägande delen av sina tjänster som trafikentreprenör till Västtrafik AB, trafikhuvudman i Västra Götalands län samt till Göteborgs Stads Trafikkontor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Utbudet av såväl spårvagns- som busstrafik i Göteborg ökade kraftigt från och med augusti, såväl vad avser antal fordon som kilometerproduktionen. Resandet i både spårvagns- och busstrafiken har ökat under året och totalt genomfördes drygt 150 miljoner delresor varav 101,8 miljoner delresor gjordes med spårvagnstrafiken, vilket är det största resandet i den verksamheten någonsin. Antalet allvarliga spårvagns- och fotgängarolyckor under 2008 har drastiskt reducerats och är, trots utökad trafik genom åren, de lägsta på över 12 år. På motsvarande sätt minskade också antalet allvarliga olyckor i busstrafiken. Minskningen uppgår till drygt 14 % jämfört med året innan. Under året vann affärsområde Trafikantservice upphandlingen av biljettkontrollen för Västtrafik Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Uppdraget startade i augusti och innebär att GS nu organiserar biljettkontrollen inom hela Västtrafiks område. På uppdrag av Göteborgs Stads Trafikkontor ansvarar GS för att de nya spårvagnarna (av typ M32), från leverantören Ansaldobreda till Göteborgs kollektivtrafik, överensstämmer med vad parterna överenskommit om i köpekontraktet. Vid 2008 års utgång var 30 av 40 vagnar övertagna och trafiksatta. FRAMTIDA UTVECKLING Från och med tabellskiftet i juni 2009 kommer GS att avveckla bussverksamheten i Ale kommun vilken förlorades i en upphandling genomförd Avvecklingen förväntas inte medföra några merkostnader för bolaget, då såväl personal som fordon kan integreras i övrig bussverksamhet. I övrigt sker inga stora förändringar av GS kontraktsbundna verksamhet under 2009, men även utan upphandlingar förväntas utbudet inom ramen för gällande avtal och precis som under 2008 att öka i enlighet med ambitionerna i rapporten K2020 (Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet). Genom trafikhuvudmannen Västtrafik AB kommer under 2009 närmare hälften av GS bussverksamhet (avtal Väster, Mölndal och Blå Express) att upphandlas i konkurrens med trafikstart vid tabellskiftet i juni Mot denna bakgrund kommer organisationen att ha fortsatt fokus på att effektivisera processer, utveckla ledar- respektive medarbetarskapet m m i syfte att stärka verksamhetens konkurrenskraft. I enlighet med ägarens och styrelsens beslut kommer GS under 2009 att ombildas till en koncern med tre rörelsedrivande bolag samt ett fastighetsbolag. De rörelsedrivande bolagen kommer att utgöras av Buss, Trafikantservice och Spårvagn. Bolagens respektive verksamhet kommer att starta successivt under första halvåret Genom omorganiseringen tillgodoses bland annat krav om särredovisning och transparens på ett bättre sätt än tidigare. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Göteborgs Spårvägar AB är helägt av Göteborgs Stad. Göteborgs Spårvägar AB har följande helägda dotterbolag: Göteborgs Trafik AB, Göteborgs Spårvägar Buss AB, GS Trafikantservice AB, GS Spårvagn AB och Göteborgs Spårvägar Fastighets AB. Då det ännu inte bedrivs någon verksamhet i dotterbolagen har någon koncernredovisning inte upprättats. ORGANISATION Bolagets organisation syftar genom sin struktur till att fokusera på kärnverksamheten, persontransporter, samt att ge förutsättningar för en bättre intern samverkan. I övrigt grundas utformningen av organisationen på Göteborgs Stads ledarskaps- respektive personalidé. Ledarskapet ska vara tydligt, synligt, kommunicerande och personligt. En ledare ska uppnå fastställda mål och effektivitet genom att arbeta genom andra, samverka med medarbetarna, driva förny Bolagets nettoomsättning (Mkr) 1 777, , , , ,7 (10,0%) (4,1%) (+4,6%) (+10,0%) (+15,8%) Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt (Mkr) 29,5-46,8-64,6 8,7 3,1 elsearbete, vara öppen och lyhörd samt vara tydlig och konsekvent i sitt ledningsarbete. Ansvar och befogenheter ska delegeras så långt ner i organisationen som det är möjligt. Organisationen består av tre affärsområden och tre stödjande enheter. Affärsområdescheferna har delegerat ansvar för sina verksamheter. Staberna fungerar som stödfunktioner, controllers och styrande inom sina specialområden. Ekonomi- och Administrativ avdelning Personalavdelning Affärsområde Spårvagn VD Affärsområde Buss VD-stab Affärsområde Trafikantservice 4 5

4 Förvaltningsberättelse Affärsområde Spårvagn På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborgs Stad trafikerar Affärsområde Spårvagn all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Under 2008 har 101,8 miljoner delresor genomförts vilket är det största resandet med spårvagnstrafiken någonsin. Under föregående år genomfördes knappt 100 miljoner delresor. Under året genomfördes 12,5 miljoner tågkilometer (11,9 miljoner tågkilometer). Linjenätet omfattar 13 linjer och antalet trafikvagnar uppgår till 230 i slutet av året. Trafikstarten hösten 2008 innebar en betydande utökning av trafiken i det befintliga linjenätet och antalet trafiksatta tåg i högtrafik ökade från 126 till 141. Utökningen av trafiken kombinerad med att leveransen av den nya spårvagnen av typ M32 är försenad, medför att samtliga äldre vagnar av typ M28 kommer att behövas i trafik i ytterligare två år. Vid årets slut var 30 vagnar av typ M32 övertagna och trafiksatta. Totalt ska 40 vagnar av typ M32 levereras från italienska Ansaldobreda. Leveransen förväntas vara avslutad i mitten av Utökningen av antalet trafiksatta tåg och nyleveranserna av spårvagnar har medfört att GS under året investerat i ytterligare uppställningsspår vid våra depåer. Det är vidare glädjande att notera att antalet allvarliga spårvagns- och fotgängarolyckor under 2008 drastiskt har reducerats och är, trots utökad trafik genom åren, de lägsta på över 12 år. I affärsområdets uppgifter ingår utöver trafikutövning och spårvagnsunderhåll också drift och underhåll av egna spåranläggningar, bland annat vid vagnhallarna i Majorna och på Rantorget, samt tillstånd för särskild trafikledning. Affärsområdet utför vidare också drift och underhåll av spårvägsnätet i Göteborg och Mölndal. Affärsområdets avtal med Trafikkontoret i Göteborg för spårvagnstrafiken respektive banunderhåll löper ut den 31 december

5 Förvaltningsberättelse Affärsområde Buss Affärsområdet utför linjetrafik med buss samt beställningstrafik och därutöver verkstads- och underhållstjänster. All trafik som affärsområdet utför är upphandlad i konkurrens. Vintertidtabellen från och med augusti innebar ett utökat och förändrat utbud med en volymökning på drygt 5 % och 20 tillkommande bussar. Våra primära kunder är de människor som reser med oss. Beställare av tjänsterna är dock Västtrafik AB. Verkstäderna arbetar huvudsakligen med reparation och underhåll av GS fordon. Affärsområdet verkar både i Göteborg och i den omgivande regionen. Under 2008 har cirka 49 (48) miljoner delresor genomförts. GS marknadsandel av Göteborgs linjetrafik med buss uppgår till cirka 95 procent och för trafik inom Västtrafiks Göteborgsområde till cirka 25 procent. I samband med vintertabellstart togs kontanthanteringen bort för alla våra linjer i stadstrafik Göteborg samt i Mölndalstrafiken. I september fick affärsområdet via tilldelningsbeslutet besked från Västtrafik angående upphandlingen av trafik för bland annat Ale och Lila Express. För GS del var beskedet negativt och innebär att vi kommer att avveckla vårt trafikområde Ale i Älvängen i juni månad Under året har en omfattande analys gjorts av affärsområdets verksamhet och en åtgärdsplan har tagits fram för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. 8 9

6 Förvaltningsberättelse Affärsområde Trafikantservice Affärsområde Trafikantservice erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta och öka resandet samt för att bidra till en ökad trivsel och trygghet. Affärsområdet arbetar med trafikantinformation, biljettförsäljning, trafiksamordning, biljett- och fordonskontroll, tåg- och stationsvärdar, hållplatsservice, hittegods, samordning av kundsynpunkter inom GS, uppsättning av trafikreklam samt radiokommunikationstjänster. Uppdragsgivare är i första hand Västtrafik AB och Göteborgs Stads Trafikkontor. Under året vann affärsområdet upphandlingen av biljettkontroll för Västtrafik Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Uppdraget startade i augusti och innebär att GS nu organiserar biljettkontrollen inom hela Västtrafiks område. Drift och underhåll av hållplatsutrustning i Göteborg är ett nytt stort uppdrag som startade i april. Efterfrågan av folieringstjänster inom olika kommunala verksamheter har ökat kontinuerligt. Vid de stora spår- och anläggningsarbetena på Frölundabanan hade affärsområdet många informatörer på plats för att vägleda resenärer. Överlag har beställningarna av trafikantinformationstjänster under senare halvåret varit högre än beräknat. Det årslånga projektet gällande ambulerande vagnvärdar och ledsagare med grundplacering på spårvagnslinje 6 avslutades i september. Utvärderingen av projektet visade att antalet funktionshindrade som nyttjade tjänsten var så få att det inte kunde motivera kostnaderna för en fortsättning. Avdelning Kommunikationsradio (GSK) lade i början av året ned det automatiserade radiosystemet R5 som introducerades Systemet har nu ersatts av Trafikkontoret i Göteborgs Tetrasystem. Under året har tester genomförts i syfte att förbättra hållplatshögtalarna så att utropen via Göteborgs Trafikinformationscentral anpassas till ljudnivån i omgivningen. Funktionen kommer att installeras under nästkommande år vilket kommer att ge resenärerna en klart förbättrad information

7 Förvaltningsberättelse genomförande och uppföljning av sitt arbete. Detta möjliggörs genom målstyrning, aktiv medverkan på arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Under 2008 har därför särskilda aktiviteter ägnats åt att utveckla ledarskapet med bolagets grundläggande värderingar och policies som bas. I nästa steg är avsikten att i samma anda gå vidare med att utveckla medarbetarskapet. Glädjande nog har årets medarbetarenkät och ledarenkät uppvisat ett klart förbättrat resultat i jämförelse med Åldersstruktur Personalomsättningen för 2008 var 8,4 %. Vi nyrekryterade 226 nya medarbetare med tillsvidareanställning. Hälften av de nyrekryterade medarbetarna var under 35 år samt 30 % var kvinnor. De anställdas medelålder, inklusive timanställningar, uppgick vid årets slut till 44,5 år (44,7 år). Medelåldern för män uppgår till 45,7 år och för kvinnor 41,1 år. Utbildning Risker och osäkerhetsfaktorer Miljöpåverkan Sedan flera år tillbaka bedriver GS ett aktivt miljöarbete där våra spårvagnar, med sina minimala utsläpp, bidrar till att göra luften i stadstrafiken renare. GS kör med gasbussar utrustade med katalysatorfilter och dieselbussar som har CRT-filter för en minimal miljöpåverkan. För att skapa en så tyst och bullerfri miljö som möjligt har motorrum i våra bussar och i övriga arbetsfordon isolerats och utrustats med miljövänliga däck. För att spårvagnarna ska få en behaglig och mjuk gång används ett speciellt kurvsmörjningssystem där så miljövänliga smörjprodukter som möjligt ingår. Bland våra olika affärsområden har GS flera anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Här ingår större verkstadsdepåer, kemikaliehantering, lackering av spårvagnar och bussar, nio anläggningar där motorbränsle hanteras samt åtta tvättanläggningar för fordon. Här servas och tvättas drygt 600 spårvagnar, bussar och andra arbetsfordon per dygn. För att möta uppsatta mål tas restprodukter väl hand om precis som avfallet källsorteras. GS värnar miljön genom att använda så miljövänliga kemikalier som möjligt och för att organisationen ska genomsyras av ett aktivt miljöarbete utbildar vi medarbetarna kontinuerligt i miljöfrågor. Mer information om vårt aktiva miljöarbete finns i vår miljöredovisning på Personal Engagerat ledarskap och kundorientering GS strategi för att gå mot visionen Sveriges ledande kollektivtrafikföretag omfattar att verksamheten ska ha nöjda kunder genom kompetenta och motiverade medarbetare. Då GS är ett personalintensivt företag är en strategisk framgångsfaktor därvidlag hur väl GS lyckas med att få alla medarbetare att känna delaktighet i planering, En löpande fort- och vidareutbildning för våra chefer/ledare är central i GS personalarbete. Under 2008 har bolagets utbildningsprogram bland annat omfattat rehabilitering, systematiskt arbetsmiljöarbete, kommunikativt ledarskap, kris- och konflikthantering med mera. För att ge våra nyanställda chefer/ledare och arbetsplatsombud kunskaper om hur GS arbetar med samverkan, genomförs samverkansutbildning minst 2 ggr/år. Utbildningen omfattar, förutom riktlinjer för hur samverkan mellan parterna ska ske, även utbildning i hur arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal skall genomföras. Säkerhet genom nolltolerans Våra kunder och allmänheten skall alltid erbjudas tjänster som utförs på ett säkert, smidigt och effektivt sätt. Det är särskilt viktigt för en verksamhet som omfattar persontransporter med en absolut nykter och drogfri arbetsplats. Alla nyanställda genomgår därför en obligatorisk drogtest samt får information om GS:s policy inom området. Spårvagnsförare får även en särskild genomgång av de krav som framgår av Banverkets författningssamling (BV-FS) vilket även gäller för all säkerhetspersonal. GS har sedan många år därför även slumpmässiga alkohol- och drogtester på all personal i säkerhetstjänst och i linjetrafik. Det gäller bland annat arbetsledare, reparatörer, servicearbetare, trafikledare, spårvagnsförare, tågvärdar och bussförare. Sjukfrånvaro Under senare delen av 2007 startade ett projekt, Friska tag, vilket var en särskild insats för att minska sjukfrånvaron. Projektet har löpt till och med och målet, som var att minska sjukfrånvaron till 9,5 % eller lägre har uppnåtts. Sjukfrånvaron utvisar en förbättring från 14,2 % 2006 till 9,1 % Under projekttiden har organisationen tillgodogjort sig ett mer engagerat och effektivt sätt att arbeta med frågeställningen så att sjukfrånvaron har förutsättningar att sänkas ytterligare de närmsta åren. Operativa och affärsmässiga risker Marknaden som GS verkar på karaktäriseras av ett, sett över tiden, fåtal omfattande upphandlingar med relativt långa avtalstider. Detta innebär att stora avtal såväl kan komma till som falla ifrån. Kopplat till nämnda operativa risk finns också några större affärsmässiga risker; dels kvarvarande restvärden på fordonsparken i anslutning till förlorade kontrakt, men också en risk i långa entreprenadavtal såtillvida att den indexerade ersättningen inte täcker kostnadsutvecklingen i verksamheten. För att så långt möjligt eliminera riskerna arbetar organisationen löpande med att på olika sätt öka konkurrenskraften, förbättra planeringen samt med att höja såväl effektiviteten som produktiviteten. Finansiella risker Finans- och riskhantering sköts centralt i bolaget. Riktlinjer för GS finans- och riskhantering framgår av finanspolicyn. Den är beslutad av styrelsen och följer Göteborgs kommuns finanspolicy. Finanspolicyn reglerar styrelsens och verkställande direktörens ansvar samt begränsar GS finansierings-, ränte, valuta-, motparts- och kreditrisker till en för verksamheten acceptabel nivå. GS finanspolicy reglerar genomsnittlig räntebindning och ränteförfall. Under året har den högre marknadsräntan påverkat resultatet negativt jämfört med föregående år. I slutet av året har det dock skett en räntenedgång som framöver kommer att påverka GS resultat i positiv riktning. GS framtida möjligheter till refinansiering bedöms som goda. All upplåning sker mot Göteborgs Stad

8 Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Kommentarer till resultatoch balansräkning Intäkter Nettoomsättningen uppgick under året till Mkr (1 615 Mkr). Volymen av linjetrafik spårvagn har ökat med 6,7 % jämfört med föregående år. Volymen av linjetrafik buss har ökat med 13,6 %. Ökad volym återfinns även av sålda trafikservicetjänster. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 29,5 Mkr (-46,8 Mkr). Ett antal sedan tidigare tecknade trafikavtal medför att affärsområde Buss redovisar ett fortsatt löpande underskott. Dessa avtal beräknas generera negativa resultat under resterande kontraktstid. Under 2008 har bolaget löst upp 28,8 Mkr av avsättningen avseende förlustkontrakt. Den totala reserven uppgår därmed till 55,4 Mkr (84,2 Mkr). Förlustreservationen baseras på framtida prognoser. Investeringar Årets investeringar uppgår till 88,7 Mkr (145,2 Mkr). Leasing Under året har leasingkontrakt för nya bussar tecknats till ett belopp om 77 Mkr (-). Finansiering Amortering av långfristiga lån har skett med 210 Mkr. Nyupptagna kortfristiga lån har upptagits med 300 Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 Mkr (129,6 Mkr) och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -74,8 Mkr (-112,2 Mkr). Nyckeltal Vinstmarginal (%) 1,7 negativ negativ 0,6 0,2 Avkastning på eget kapital (%) 12,4 negativ negativ 2,6 0,9 Avkastning på totalt kapital (%) 4,6 negativ negativ 1,8 1,4 Soliditet (%) 18,2 16,4 21,2 26,8 29,6 Omsättning per anställd (tkr) 771,0 712,4 675,7 656,8 655,3 Nyckeltalsdefinitioner Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto med avdrag för schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finanskostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till årsarbetare. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande (kr): Ansamlad förlust Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att: I ny räkning överföres Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Förnödenheter 2, Övriga externa kostnader Personalkostnader 5, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

9 Balansräkningar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 7 Not Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Markanläggning Transportmedel Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Not Bundet eget kapital Aktiekapital (1500 st aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 15, Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till Göteborgs Stad Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till Göteborgs Stad Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser

10 Kassaflödesanalyser DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Not T Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Ökning av kundfordringar Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder Not T Kassaflöde från den löpande verksamheten Tilläggsupplysningar Not T1 Redovisningsprinciper Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningsdatum. Under året har GS amorterat 210 Mkr på långfristiga skulder och samtidigt upptagit ett nytt kortfristigt lån om 300 Mkr. Det nya lånet om 300 Mkr har rubricerats som en positiv post under finansieringsverksamheten istället för att rubriceras som en ökning av kortfristiga rörelseskulder, då detta återger en mer rättvisande bild av bolagets kassaflöde under Not T2 Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Realisationsresultat på materiella anläggningstillgångar Årets förändring i övriga avsättningar Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Not T3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets investeringar Påverkan på likvida medel från årets investeringar INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv i materiella anläggningstillgångar Not T Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Not T4 Likvida medel Kassa och bank Kortfristiga placeringar Likvida medel Kortfristiga placeringar motsvarar saldot på checkräkningskonto i koncernbanken Göteborgs Stad. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån Nytt kortfristigt lån Not T Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not T

11 Noter NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Göteborgs Spårvägar AB:s årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom vid beräkningen av bolagets avsättning för förlustkontrakt där Redovisningsrådets rekommendation nr 16 tillämpats. Intäktsredovisning För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i den perioden då dessa har uppkommit. Fordringar Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Förnödenheter Förnödenheter har värderats med tillämpning av först-in, först-ut-principen. Råvaror och köpta hel- och halvfabrikat har värderats till anskaffningsvärde. Tillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas anskaffningsvärde inklusive skälig andel av indirekta kostnader. Individuell inkuransbedömning har gjorts. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 33 år Markanläggning 28 år Produktionsmaskiner 5-10 år Spårvagnar* 5-10 år Bussar år Färdtjänstfordon 7 år Övriga fordon 5-10 år Datorer 3 år Övriga inventarier 5 år *) Avser huvudsakligen huvudrevisioner Avsättningar En avsättning definieras som en skuld, vilken är oviss till belopp eller den tidpunkt då den skall regleras. Redovisning sker då det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse, en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att ske. Pensioner Avsättning till pensioner sker efter en av KPA utförd försäkringsteknisk beräkning. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt hittillsvarande svensk redovisningspraxis som bygger på Tryggandelagen. Samtliga pensionspremierkostnadsförs sålunda under den period de intjänas. NOT 2 Poster av engångskaraktär I posten övriga rörelseintäkter ingår reavinst vid försäljning av bussar om tkr (4 198 tkr). I posten förnödenheter ingår en upplösning av avsättning förlustkontrakt om tkr ( tkr). NOT 3 Kommunal uppdragsverksamhet I enlighet med lag särredovisas här intäkter, kostnader och resultat av årets utomkommunala uppdragsverksamheten av kollektivtrafik Summa intäkter Summa kostnader Resultat

12 Noter Noter NOT 4 Leasing Spårvagnar Bolaget förhyr spårvagnar av Kommunleasing i Göteborg AB. Det totala anskaffningsvärdet för dessa uppgår till 713 Mkr. Återstående hyresbetalningar uppgår till 487,6 Mkr. Årets hyreskostnad uppgick till 55,5 Mkr (53,8 Mkr). Återstående betalningar i Mkr , , ,4 Summa 487,6 Övriga leasingkontrakt Anskaffningsvärdet för leasingkontrakt avseende bussar och datorer uppgår till 374,2 Mkr. Återstående betalningar uppgår till 71,0 Mkr. Årets kostnad uppgick till 41,9 Mkr (39,9 Mkr). Återstående betalningar i Mkr ,0 Summa 71,0 NOT 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Av bolagets pensionskostnader avser 320 tkr (317 tkr) VD. Vid ofrivillig uppsägning erhåller VD 1,5 årslöner. Övriga i bolagsledningen har uppsägningsvillkor enligt kollektivavtal. Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda: Styrelse och VD Övriga anställda Inga tantiem har utbetalats. NOT 6 Medelantal anställda m m Antal anställda varav kvinnor Sjukfrånvaro i procent Total sjukfrånvaro 9,1 11,9 Varav andel: Långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr) 66,5 74,4 Sjukfrånvaro för män 8,5 10,8 Sjukfrånvaro för kvinnor 11,6 16,2 Anställda i åldersgrupp 29 år och yngre 5,4 6,7 Anställda i åldersgrupp år 8,2 10,9 Anställda i åldersgrupp 50 år och äldre 11,2 14,4 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på varav Antal på varav balansdagen kvinnor balansdagen kvinnor Styrelseledamöter VD och andra ledande befattningshavare NOT 7 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader Ingående balans Under året nedlagda kostnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Materiella anläggningstillgångar GS innehav av fastigheter består av byggnad och mark Gårda 12:24 med taxeringsvärde 0 tkr samt byggnad och mark Backa 866:256 med taxeringsvärde 0 tkr. Byggnad Ingående anskaffningsvärde Omklassifiering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Markanläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Transportmedel Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 Noter Noter Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde lnventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Omklassificering Utgående balans NOT 8 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan: Summa NOT 9 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Summa Vid beskattningsårets ingång hade bolaget ett outnyttjat underskottsavdrag om kkr, varav kkr beräknas att nyttjas vid 2009 års taxering. NOT 10 Aktier i dotterföretag Dotterföretag: Antal andelar Eget kapital Kapitalandel Bokfört värde Göteborgs Trafik AB % 50 Göteborgs Spårvägar Buss AB % 100 GS Trafikantservice AB % 100 GS Spårvagn AB % 100 Göteborgs Spårvägar Fastighets AB % 100 Summa aktier i dotterföretag 450 Dotterföretag: Organisationsnummer Säte Göteborgs Trafik AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun Göteborgs Spårvägar Buss AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun GS Trafikantservice AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun GS Spårvagn AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun Göteborgs Spårvägar Fastighets AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun Någon koncernredovisning har inte upprättats för räkenskapsåret 2008 med hänvisning till reglerna i ÅRL kap 7 5. NOT 11 Pågående arbete för annans räkning Nedlagda kostnader Fakturerade delbelopp - - Summa NOT 12 Övriga fordringar I posten övriga fordringar redovisas saldot på avräkningskonto med Göteborgs Stad tkr (1 807 tkr). Saldot ränteberäknas löpande. NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa NOT 14 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 15 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

14 Noter Noter NOT 16 Uppskjuten skatt I bolaget utgör uppskjuten skatteskuld 26,3 % av obeskattade reserver, vilket motsvarar tkr (7 145 tkr). Underskottsavdragen uppgår till tkr, men är värderade till 0 kr. NOT 17 Avsättningar Avsatt till pensioner Avsättning förlustkontrakt Summa Avsatt till pensioner Bolagets anställda har utöver allmän folk- och tilläggspension rätt till pension enligt PFA 98. För den delen som inte är inlöst och försäkrad via KPA redovisar bolaget en avsättning i balansräkningen. Avsättning förlustkontrakt Företaget har ett antal busstrafikavtal som identifierats vara förlustkontrakt. Dessa avtal beräknas generera negativa resultat under resterande kontraktstid. Förlustreservationen baseras på framtida prognoser. Särskild ålderspension för arbetstagare födda enligt övergångsbestämmelser PFA 98 kommunala trafikbolag gällande fr.o.m Ansvarsförbindelse för särskild ålderspension redovisas inklusive särskild löneskatt. NOT 22 Arvode- och kostnadsersättning Deloitte AB revisionsuppdrag andra uppdrag - 96 Lekmannarevisorer revisionsuppdrag Summa NOT 18 Lån Lån Kreditbelopp Räntebindningstid Aktuell räntesats Förfallodag Göteborgs Stad mån 4,44 % Göteborgs Stad fast ränta 3,0 % För lån med rörlig ränta finns ett räntetakavtal tecknat fram till Lösenräntan är 4,75 % och per uppgick räntetakavtalet till tkr. Amortering av lån om 60 Mkr görs med 20 Mkr per år. NOT 19 Förskott från kunder Fakturerade delbelopp Summa NOT 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen pensionskostnad Upplupna sociala avgifter Semesterlöneskuld Upplupna löner Övriga poster Summa NOT 21 Ansvarsförbindelser Särskild ålderspension Leverantör i konkurs Summa

15 Revisionsberättelse 28 29

16 Granskningsrapport 30 31

17 Grafisk form: ELIASSON INFORMATION Foto: Niklas Maupoix Print: PR-OFFSET, Mölndal 32 Göteborgs Spårvägar AB Rantorget 4 Box Göteborg www. goteborgssparvagar.se Ingår i koncernen Göteborgs Stad

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer