ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Noter 21 Org.nr Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år.

3 Förvaltningsberättelse BOLAGETS VERKSAMHET Göteborgs Spårvägar AB (GS) har under verksamhetsåret bedrivit linjetrafik med spårvagnar och bussar inom Västra Götalands län samt anläggningsverksamhet, trafik servicetjäns ter och radiokommunikationsverksamhet. GS erbjuder den övervägande delen av sina tjänster som trafikentreprenör till Västtrafik AB, trafikhuvudman i Västra Götalands län samt till Göteborgs Stads Trafikkontor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Utbudet av såväl spårvagns- som busstrafik i Göteborg ökade kraftigt från och med augusti, såväl vad avser antal fordon som kilometerproduktionen. Resandet i både spårvagns- och busstrafiken har ökat under året och totalt genomfördes drygt 150 miljoner delresor varav 101,8 miljoner delresor gjordes med spårvagnstrafiken, vilket är det största resandet i den verksamheten någonsin. Antalet allvarliga spårvagns- och fotgängarolyckor under 2008 har drastiskt reducerats och är, trots utökad trafik genom åren, de lägsta på över 12 år. På motsvarande sätt minskade också antalet allvarliga olyckor i busstrafiken. Minskningen uppgår till drygt 14 % jämfört med året innan. Under året vann affärsområde Trafikantservice upphandlingen av biljettkontrollen för Västtrafik Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Uppdraget startade i augusti och innebär att GS nu organiserar biljettkontrollen inom hela Västtrafiks område. På uppdrag av Göteborgs Stads Trafikkontor ansvarar GS för att de nya spårvagnarna (av typ M32), från leverantören Ansaldobreda till Göteborgs kollektivtrafik, överensstämmer med vad parterna överenskommit om i köpekontraktet. Vid 2008 års utgång var 30 av 40 vagnar övertagna och trafiksatta. FRAMTIDA UTVECKLING Från och med tabellskiftet i juni 2009 kommer GS att avveckla bussverksamheten i Ale kommun vilken förlorades i en upphandling genomförd Avvecklingen förväntas inte medföra några merkostnader för bolaget, då såväl personal som fordon kan integreras i övrig bussverksamhet. I övrigt sker inga stora förändringar av GS kontraktsbundna verksamhet under 2009, men även utan upphandlingar förväntas utbudet inom ramen för gällande avtal och precis som under 2008 att öka i enlighet med ambitionerna i rapporten K2020 (Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet). Genom trafikhuvudmannen Västtrafik AB kommer under 2009 närmare hälften av GS bussverksamhet (avtal Väster, Mölndal och Blå Express) att upphandlas i konkurrens med trafikstart vid tabellskiftet i juni Mot denna bakgrund kommer organisationen att ha fortsatt fokus på att effektivisera processer, utveckla ledar- respektive medarbetarskapet m m i syfte att stärka verksamhetens konkurrenskraft. I enlighet med ägarens och styrelsens beslut kommer GS under 2009 att ombildas till en koncern med tre rörelsedrivande bolag samt ett fastighetsbolag. De rörelsedrivande bolagen kommer att utgöras av Buss, Trafikantservice och Spårvagn. Bolagens respektive verksamhet kommer att starta successivt under första halvåret Genom omorganiseringen tillgodoses bland annat krav om särredovisning och transparens på ett bättre sätt än tidigare. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Göteborgs Spårvägar AB är helägt av Göteborgs Stad. Göteborgs Spårvägar AB har följande helägda dotterbolag: Göteborgs Trafik AB, Göteborgs Spårvägar Buss AB, GS Trafikantservice AB, GS Spårvagn AB och Göteborgs Spårvägar Fastighets AB. Då det ännu inte bedrivs någon verksamhet i dotterbolagen har någon koncernredovisning inte upprättats. ORGANISATION Bolagets organisation syftar genom sin struktur till att fokusera på kärnverksamheten, persontransporter, samt att ge förutsättningar för en bättre intern samverkan. I övrigt grundas utformningen av organisationen på Göteborgs Stads ledarskaps- respektive personalidé. Ledarskapet ska vara tydligt, synligt, kommunicerande och personligt. En ledare ska uppnå fastställda mål och effektivitet genom att arbeta genom andra, samverka med medarbetarna, driva förny Bolagets nettoomsättning (Mkr) 1 777, , , , ,7 (10,0%) (4,1%) (+4,6%) (+10,0%) (+15,8%) Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt (Mkr) 29,5-46,8-64,6 8,7 3,1 elsearbete, vara öppen och lyhörd samt vara tydlig och konsekvent i sitt ledningsarbete. Ansvar och befogenheter ska delegeras så långt ner i organisationen som det är möjligt. Organisationen består av tre affärsområden och tre stödjande enheter. Affärsområdescheferna har delegerat ansvar för sina verksamheter. Staberna fungerar som stödfunktioner, controllers och styrande inom sina specialområden. Ekonomi- och Administrativ avdelning Personalavdelning Affärsområde Spårvagn VD Affärsområde Buss VD-stab Affärsområde Trafikantservice 4 5

4 Förvaltningsberättelse Affärsområde Spårvagn På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborgs Stad trafikerar Affärsområde Spårvagn all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Under 2008 har 101,8 miljoner delresor genomförts vilket är det största resandet med spårvagnstrafiken någonsin. Under föregående år genomfördes knappt 100 miljoner delresor. Under året genomfördes 12,5 miljoner tågkilometer (11,9 miljoner tågkilometer). Linjenätet omfattar 13 linjer och antalet trafikvagnar uppgår till 230 i slutet av året. Trafikstarten hösten 2008 innebar en betydande utökning av trafiken i det befintliga linjenätet och antalet trafiksatta tåg i högtrafik ökade från 126 till 141. Utökningen av trafiken kombinerad med att leveransen av den nya spårvagnen av typ M32 är försenad, medför att samtliga äldre vagnar av typ M28 kommer att behövas i trafik i ytterligare två år. Vid årets slut var 30 vagnar av typ M32 övertagna och trafiksatta. Totalt ska 40 vagnar av typ M32 levereras från italienska Ansaldobreda. Leveransen förväntas vara avslutad i mitten av Utökningen av antalet trafiksatta tåg och nyleveranserna av spårvagnar har medfört att GS under året investerat i ytterligare uppställningsspår vid våra depåer. Det är vidare glädjande att notera att antalet allvarliga spårvagns- och fotgängarolyckor under 2008 drastiskt har reducerats och är, trots utökad trafik genom åren, de lägsta på över 12 år. I affärsområdets uppgifter ingår utöver trafikutövning och spårvagnsunderhåll också drift och underhåll av egna spåranläggningar, bland annat vid vagnhallarna i Majorna och på Rantorget, samt tillstånd för särskild trafikledning. Affärsområdet utför vidare också drift och underhåll av spårvägsnätet i Göteborg och Mölndal. Affärsområdets avtal med Trafikkontoret i Göteborg för spårvagnstrafiken respektive banunderhåll löper ut den 31 december

5 Förvaltningsberättelse Affärsområde Buss Affärsområdet utför linjetrafik med buss samt beställningstrafik och därutöver verkstads- och underhållstjänster. All trafik som affärsområdet utför är upphandlad i konkurrens. Vintertidtabellen från och med augusti innebar ett utökat och förändrat utbud med en volymökning på drygt 5 % och 20 tillkommande bussar. Våra primära kunder är de människor som reser med oss. Beställare av tjänsterna är dock Västtrafik AB. Verkstäderna arbetar huvudsakligen med reparation och underhåll av GS fordon. Affärsområdet verkar både i Göteborg och i den omgivande regionen. Under 2008 har cirka 49 (48) miljoner delresor genomförts. GS marknadsandel av Göteborgs linjetrafik med buss uppgår till cirka 95 procent och för trafik inom Västtrafiks Göteborgsområde till cirka 25 procent. I samband med vintertabellstart togs kontanthanteringen bort för alla våra linjer i stadstrafik Göteborg samt i Mölndalstrafiken. I september fick affärsområdet via tilldelningsbeslutet besked från Västtrafik angående upphandlingen av trafik för bland annat Ale och Lila Express. För GS del var beskedet negativt och innebär att vi kommer att avveckla vårt trafikområde Ale i Älvängen i juni månad Under året har en omfattande analys gjorts av affärsområdets verksamhet och en åtgärdsplan har tagits fram för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. 8 9

6 Förvaltningsberättelse Affärsområde Trafikantservice Affärsområde Trafikantservice erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta och öka resandet samt för att bidra till en ökad trivsel och trygghet. Affärsområdet arbetar med trafikantinformation, biljettförsäljning, trafiksamordning, biljett- och fordonskontroll, tåg- och stationsvärdar, hållplatsservice, hittegods, samordning av kundsynpunkter inom GS, uppsättning av trafikreklam samt radiokommunikationstjänster. Uppdragsgivare är i första hand Västtrafik AB och Göteborgs Stads Trafikkontor. Under året vann affärsområdet upphandlingen av biljettkontroll för Västtrafik Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Uppdraget startade i augusti och innebär att GS nu organiserar biljettkontrollen inom hela Västtrafiks område. Drift och underhåll av hållplatsutrustning i Göteborg är ett nytt stort uppdrag som startade i april. Efterfrågan av folieringstjänster inom olika kommunala verksamheter har ökat kontinuerligt. Vid de stora spår- och anläggningsarbetena på Frölundabanan hade affärsområdet många informatörer på plats för att vägleda resenärer. Överlag har beställningarna av trafikantinformationstjänster under senare halvåret varit högre än beräknat. Det årslånga projektet gällande ambulerande vagnvärdar och ledsagare med grundplacering på spårvagnslinje 6 avslutades i september. Utvärderingen av projektet visade att antalet funktionshindrade som nyttjade tjänsten var så få att det inte kunde motivera kostnaderna för en fortsättning. Avdelning Kommunikationsradio (GSK) lade i början av året ned det automatiserade radiosystemet R5 som introducerades Systemet har nu ersatts av Trafikkontoret i Göteborgs Tetrasystem. Under året har tester genomförts i syfte att förbättra hållplatshögtalarna så att utropen via Göteborgs Trafikinformationscentral anpassas till ljudnivån i omgivningen. Funktionen kommer att installeras under nästkommande år vilket kommer att ge resenärerna en klart förbättrad information

7 Förvaltningsberättelse genomförande och uppföljning av sitt arbete. Detta möjliggörs genom målstyrning, aktiv medverkan på arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Under 2008 har därför särskilda aktiviteter ägnats åt att utveckla ledarskapet med bolagets grundläggande värderingar och policies som bas. I nästa steg är avsikten att i samma anda gå vidare med att utveckla medarbetarskapet. Glädjande nog har årets medarbetarenkät och ledarenkät uppvisat ett klart förbättrat resultat i jämförelse med Åldersstruktur Personalomsättningen för 2008 var 8,4 %. Vi nyrekryterade 226 nya medarbetare med tillsvidareanställning. Hälften av de nyrekryterade medarbetarna var under 35 år samt 30 % var kvinnor. De anställdas medelålder, inklusive timanställningar, uppgick vid årets slut till 44,5 år (44,7 år). Medelåldern för män uppgår till 45,7 år och för kvinnor 41,1 år. Utbildning Risker och osäkerhetsfaktorer Miljöpåverkan Sedan flera år tillbaka bedriver GS ett aktivt miljöarbete där våra spårvagnar, med sina minimala utsläpp, bidrar till att göra luften i stadstrafiken renare. GS kör med gasbussar utrustade med katalysatorfilter och dieselbussar som har CRT-filter för en minimal miljöpåverkan. För att skapa en så tyst och bullerfri miljö som möjligt har motorrum i våra bussar och i övriga arbetsfordon isolerats och utrustats med miljövänliga däck. För att spårvagnarna ska få en behaglig och mjuk gång används ett speciellt kurvsmörjningssystem där så miljövänliga smörjprodukter som möjligt ingår. Bland våra olika affärsområden har GS flera anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Här ingår större verkstadsdepåer, kemikaliehantering, lackering av spårvagnar och bussar, nio anläggningar där motorbränsle hanteras samt åtta tvättanläggningar för fordon. Här servas och tvättas drygt 600 spårvagnar, bussar och andra arbetsfordon per dygn. För att möta uppsatta mål tas restprodukter väl hand om precis som avfallet källsorteras. GS värnar miljön genom att använda så miljövänliga kemikalier som möjligt och för att organisationen ska genomsyras av ett aktivt miljöarbete utbildar vi medarbetarna kontinuerligt i miljöfrågor. Mer information om vårt aktiva miljöarbete finns i vår miljöredovisning på Personal Engagerat ledarskap och kundorientering GS strategi för att gå mot visionen Sveriges ledande kollektivtrafikföretag omfattar att verksamheten ska ha nöjda kunder genom kompetenta och motiverade medarbetare. Då GS är ett personalintensivt företag är en strategisk framgångsfaktor därvidlag hur väl GS lyckas med att få alla medarbetare att känna delaktighet i planering, En löpande fort- och vidareutbildning för våra chefer/ledare är central i GS personalarbete. Under 2008 har bolagets utbildningsprogram bland annat omfattat rehabilitering, systematiskt arbetsmiljöarbete, kommunikativt ledarskap, kris- och konflikthantering med mera. För att ge våra nyanställda chefer/ledare och arbetsplatsombud kunskaper om hur GS arbetar med samverkan, genomförs samverkansutbildning minst 2 ggr/år. Utbildningen omfattar, förutom riktlinjer för hur samverkan mellan parterna ska ske, även utbildning i hur arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal skall genomföras. Säkerhet genom nolltolerans Våra kunder och allmänheten skall alltid erbjudas tjänster som utförs på ett säkert, smidigt och effektivt sätt. Det är särskilt viktigt för en verksamhet som omfattar persontransporter med en absolut nykter och drogfri arbetsplats. Alla nyanställda genomgår därför en obligatorisk drogtest samt får information om GS:s policy inom området. Spårvagnsförare får även en särskild genomgång av de krav som framgår av Banverkets författningssamling (BV-FS) vilket även gäller för all säkerhetspersonal. GS har sedan många år därför även slumpmässiga alkohol- och drogtester på all personal i säkerhetstjänst och i linjetrafik. Det gäller bland annat arbetsledare, reparatörer, servicearbetare, trafikledare, spårvagnsförare, tågvärdar och bussförare. Sjukfrånvaro Under senare delen av 2007 startade ett projekt, Friska tag, vilket var en särskild insats för att minska sjukfrånvaron. Projektet har löpt till och med och målet, som var att minska sjukfrånvaron till 9,5 % eller lägre har uppnåtts. Sjukfrånvaron utvisar en förbättring från 14,2 % 2006 till 9,1 % Under projekttiden har organisationen tillgodogjort sig ett mer engagerat och effektivt sätt att arbeta med frågeställningen så att sjukfrånvaron har förutsättningar att sänkas ytterligare de närmsta åren. Operativa och affärsmässiga risker Marknaden som GS verkar på karaktäriseras av ett, sett över tiden, fåtal omfattande upphandlingar med relativt långa avtalstider. Detta innebär att stora avtal såväl kan komma till som falla ifrån. Kopplat till nämnda operativa risk finns också några större affärsmässiga risker; dels kvarvarande restvärden på fordonsparken i anslutning till förlorade kontrakt, men också en risk i långa entreprenadavtal såtillvida att den indexerade ersättningen inte täcker kostnadsutvecklingen i verksamheten. För att så långt möjligt eliminera riskerna arbetar organisationen löpande med att på olika sätt öka konkurrenskraften, förbättra planeringen samt med att höja såväl effektiviteten som produktiviteten. Finansiella risker Finans- och riskhantering sköts centralt i bolaget. Riktlinjer för GS finans- och riskhantering framgår av finanspolicyn. Den är beslutad av styrelsen och följer Göteborgs kommuns finanspolicy. Finanspolicyn reglerar styrelsens och verkställande direktörens ansvar samt begränsar GS finansierings-, ränte, valuta-, motparts- och kreditrisker till en för verksamheten acceptabel nivå. GS finanspolicy reglerar genomsnittlig räntebindning och ränteförfall. Under året har den högre marknadsräntan påverkat resultatet negativt jämfört med föregående år. I slutet av året har det dock skett en räntenedgång som framöver kommer att påverka GS resultat i positiv riktning. GS framtida möjligheter till refinansiering bedöms som goda. All upplåning sker mot Göteborgs Stad

8 Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Kommentarer till resultatoch balansräkning Intäkter Nettoomsättningen uppgick under året till Mkr (1 615 Mkr). Volymen av linjetrafik spårvagn har ökat med 6,7 % jämfört med föregående år. Volymen av linjetrafik buss har ökat med 13,6 %. Ökad volym återfinns även av sålda trafikservicetjänster. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 29,5 Mkr (-46,8 Mkr). Ett antal sedan tidigare tecknade trafikavtal medför att affärsområde Buss redovisar ett fortsatt löpande underskott. Dessa avtal beräknas generera negativa resultat under resterande kontraktstid. Under 2008 har bolaget löst upp 28,8 Mkr av avsättningen avseende förlustkontrakt. Den totala reserven uppgår därmed till 55,4 Mkr (84,2 Mkr). Förlustreservationen baseras på framtida prognoser. Investeringar Årets investeringar uppgår till 88,7 Mkr (145,2 Mkr). Leasing Under året har leasingkontrakt för nya bussar tecknats till ett belopp om 77 Mkr (-). Finansiering Amortering av långfristiga lån har skett med 210 Mkr. Nyupptagna kortfristiga lån har upptagits med 300 Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 Mkr (129,6 Mkr) och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -74,8 Mkr (-112,2 Mkr). Nyckeltal Vinstmarginal (%) 1,7 negativ negativ 0,6 0,2 Avkastning på eget kapital (%) 12,4 negativ negativ 2,6 0,9 Avkastning på totalt kapital (%) 4,6 negativ negativ 1,8 1,4 Soliditet (%) 18,2 16,4 21,2 26,8 29,6 Omsättning per anställd (tkr) 771,0 712,4 675,7 656,8 655,3 Nyckeltalsdefinitioner Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto med avdrag för schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finanskostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till årsarbetare. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande (kr): Ansamlad förlust Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att: I ny räkning överföres Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Förnödenheter 2, Övriga externa kostnader Personalkostnader 5, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

9 Balansräkningar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 7 Not Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Markanläggning Transportmedel Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Not Bundet eget kapital Aktiekapital (1500 st aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 15, Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till Göteborgs Stad Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till Göteborgs Stad Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser

10 Kassaflödesanalyser DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Not T Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Ökning av kundfordringar Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder Not T Kassaflöde från den löpande verksamheten Tilläggsupplysningar Not T1 Redovisningsprinciper Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningsdatum. Under året har GS amorterat 210 Mkr på långfristiga skulder och samtidigt upptagit ett nytt kortfristigt lån om 300 Mkr. Det nya lånet om 300 Mkr har rubricerats som en positiv post under finansieringsverksamheten istället för att rubriceras som en ökning av kortfristiga rörelseskulder, då detta återger en mer rättvisande bild av bolagets kassaflöde under Not T2 Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Realisationsresultat på materiella anläggningstillgångar Årets förändring i övriga avsättningar Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Not T3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets investeringar Påverkan på likvida medel från årets investeringar INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv i materiella anläggningstillgångar Not T Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Not T4 Likvida medel Kassa och bank Kortfristiga placeringar Likvida medel Kortfristiga placeringar motsvarar saldot på checkräkningskonto i koncernbanken Göteborgs Stad. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån Nytt kortfristigt lån Not T Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not T

11 Noter NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Göteborgs Spårvägar AB:s årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom vid beräkningen av bolagets avsättning för förlustkontrakt där Redovisningsrådets rekommendation nr 16 tillämpats. Intäktsredovisning För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i den perioden då dessa har uppkommit. Fordringar Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Förnödenheter Förnödenheter har värderats med tillämpning av först-in, först-ut-principen. Råvaror och köpta hel- och halvfabrikat har värderats till anskaffningsvärde. Tillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas anskaffningsvärde inklusive skälig andel av indirekta kostnader. Individuell inkuransbedömning har gjorts. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 33 år Markanläggning 28 år Produktionsmaskiner 5-10 år Spårvagnar* 5-10 år Bussar år Färdtjänstfordon 7 år Övriga fordon 5-10 år Datorer 3 år Övriga inventarier 5 år *) Avser huvudsakligen huvudrevisioner Avsättningar En avsättning definieras som en skuld, vilken är oviss till belopp eller den tidpunkt då den skall regleras. Redovisning sker då det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse, en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att ske. Pensioner Avsättning till pensioner sker efter en av KPA utförd försäkringsteknisk beräkning. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt hittillsvarande svensk redovisningspraxis som bygger på Tryggandelagen. Samtliga pensionspremierkostnadsförs sålunda under den period de intjänas. NOT 2 Poster av engångskaraktär I posten övriga rörelseintäkter ingår reavinst vid försäljning av bussar om tkr (4 198 tkr). I posten förnödenheter ingår en upplösning av avsättning förlustkontrakt om tkr ( tkr). NOT 3 Kommunal uppdragsverksamhet I enlighet med lag särredovisas här intäkter, kostnader och resultat av årets utomkommunala uppdragsverksamheten av kollektivtrafik Summa intäkter Summa kostnader Resultat

12 Noter Noter NOT 4 Leasing Spårvagnar Bolaget förhyr spårvagnar av Kommunleasing i Göteborg AB. Det totala anskaffningsvärdet för dessa uppgår till 713 Mkr. Återstående hyresbetalningar uppgår till 487,6 Mkr. Årets hyreskostnad uppgick till 55,5 Mkr (53,8 Mkr). Återstående betalningar i Mkr , , ,4 Summa 487,6 Övriga leasingkontrakt Anskaffningsvärdet för leasingkontrakt avseende bussar och datorer uppgår till 374,2 Mkr. Återstående betalningar uppgår till 71,0 Mkr. Årets kostnad uppgick till 41,9 Mkr (39,9 Mkr). Återstående betalningar i Mkr ,0 Summa 71,0 NOT 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Av bolagets pensionskostnader avser 320 tkr (317 tkr) VD. Vid ofrivillig uppsägning erhåller VD 1,5 årslöner. Övriga i bolagsledningen har uppsägningsvillkor enligt kollektivavtal. Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda: Styrelse och VD Övriga anställda Inga tantiem har utbetalats. NOT 6 Medelantal anställda m m Antal anställda varav kvinnor Sjukfrånvaro i procent Total sjukfrånvaro 9,1 11,9 Varav andel: Långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr) 66,5 74,4 Sjukfrånvaro för män 8,5 10,8 Sjukfrånvaro för kvinnor 11,6 16,2 Anställda i åldersgrupp 29 år och yngre 5,4 6,7 Anställda i åldersgrupp år 8,2 10,9 Anställda i åldersgrupp 50 år och äldre 11,2 14,4 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på varav Antal på varav balansdagen kvinnor balansdagen kvinnor Styrelseledamöter VD och andra ledande befattningshavare NOT 7 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader Ingående balans Under året nedlagda kostnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Materiella anläggningstillgångar GS innehav av fastigheter består av byggnad och mark Gårda 12:24 med taxeringsvärde 0 tkr samt byggnad och mark Backa 866:256 med taxeringsvärde 0 tkr. Byggnad Ingående anskaffningsvärde Omklassifiering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Markanläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Transportmedel Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 Noter Noter Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde lnventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Omklassificering Utgående balans NOT 8 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan: Summa NOT 9 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Summa Vid beskattningsårets ingång hade bolaget ett outnyttjat underskottsavdrag om kkr, varav kkr beräknas att nyttjas vid 2009 års taxering. NOT 10 Aktier i dotterföretag Dotterföretag: Antal andelar Eget kapital Kapitalandel Bokfört värde Göteborgs Trafik AB % 50 Göteborgs Spårvägar Buss AB % 100 GS Trafikantservice AB % 100 GS Spårvagn AB % 100 Göteborgs Spårvägar Fastighets AB % 100 Summa aktier i dotterföretag 450 Dotterföretag: Organisationsnummer Säte Göteborgs Trafik AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun Göteborgs Spårvägar Buss AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun GS Trafikantservice AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun GS Spårvagn AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun Göteborgs Spårvägar Fastighets AB Västra Götalands län, Göteborgs kommun Någon koncernredovisning har inte upprättats för räkenskapsåret 2008 med hänvisning till reglerna i ÅRL kap 7 5. NOT 11 Pågående arbete för annans räkning Nedlagda kostnader Fakturerade delbelopp - - Summa NOT 12 Övriga fordringar I posten övriga fordringar redovisas saldot på avräkningskonto med Göteborgs Stad tkr (1 807 tkr). Saldot ränteberäknas löpande. NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa NOT 14 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 15 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

14 Noter Noter NOT 16 Uppskjuten skatt I bolaget utgör uppskjuten skatteskuld 26,3 % av obeskattade reserver, vilket motsvarar tkr (7 145 tkr). Underskottsavdragen uppgår till tkr, men är värderade till 0 kr. NOT 17 Avsättningar Avsatt till pensioner Avsättning förlustkontrakt Summa Avsatt till pensioner Bolagets anställda har utöver allmän folk- och tilläggspension rätt till pension enligt PFA 98. För den delen som inte är inlöst och försäkrad via KPA redovisar bolaget en avsättning i balansräkningen. Avsättning förlustkontrakt Företaget har ett antal busstrafikavtal som identifierats vara förlustkontrakt. Dessa avtal beräknas generera negativa resultat under resterande kontraktstid. Förlustreservationen baseras på framtida prognoser. Särskild ålderspension för arbetstagare födda enligt övergångsbestämmelser PFA 98 kommunala trafikbolag gällande fr.o.m Ansvarsförbindelse för särskild ålderspension redovisas inklusive särskild löneskatt. NOT 22 Arvode- och kostnadsersättning Deloitte AB revisionsuppdrag andra uppdrag - 96 Lekmannarevisorer revisionsuppdrag Summa NOT 18 Lån Lån Kreditbelopp Räntebindningstid Aktuell räntesats Förfallodag Göteborgs Stad mån 4,44 % Göteborgs Stad fast ränta 3,0 % För lån med rörlig ränta finns ett räntetakavtal tecknat fram till Lösenräntan är 4,75 % och per uppgick räntetakavtalet till tkr. Amortering av lån om 60 Mkr görs med 20 Mkr per år. NOT 19 Förskott från kunder Fakturerade delbelopp Summa NOT 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen pensionskostnad Upplupna sociala avgifter Semesterlöneskuld Upplupna löner Övriga poster Summa NOT 21 Ansvarsförbindelser Särskild ålderspension Leverantör i konkurs Summa

15 Revisionsberättelse 28 29

16 Granskningsrapport 30 31

17 Grafisk form: ELIASSON INFORMATION Foto: Niklas Maupoix Print: PR-OFFSET, Mölndal 32 Göteborgs Spårvägar AB Rantorget 4 Box Göteborg www. goteborgssparvagar.se Ingår i koncernen Göteborgs Stad

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer