FÖRHANDLINGSPROTOKOLL OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRHANDLINGSPROTOKOLL OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M"

Transkript

1 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M Ärende Parter Avtal om omställning och karriärväxling för konstnärliga yrkesgrupper vid offentligt finansierade teater-, dans- och musikinstitutioner Svensk Scenkonst Teaterförbundet/för scen och film (TF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) Datum TF: 15, 26 januari, 5, 9, 18, 24 februari, 2, 13, 23, 24, 25, 30, 31 mars 2015 Symf: 4, 11, 25 februari, 2, 13, 23, 24, 25, 30, 31 mars 2015 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler i Stockholm Arbetsgivarparten Ulrika Holmgaard Maria Sundling Grundtman, vid protokollet Henrik Stålspets Arbetstagarparten Jaan Kolk (TF) Lars Åström (TF) Madeleine Wagemyr (TF) Anders Filén (Symf) Bo Olsson (Symf) Protokollet justeras av: Delegation för Ulrika Holmgaard Henrik Stålspets Jaan Kolk Anders Filén Arbetsgivarparten Annika Andersson, Malmö Opera Ingela Bergenfelz, Skånes Dansteater Magdalena Bergfors, Västmanlands Teater Marie Billing, Uppsala Stadsteater Ylva Öhlund Brännholm, Västerbottensteatern Mikael Brännvall, Kungliga Dramatiska Teatern Lotta Dellback, GöteborgsOperan Per Edlund, Norrlandsoperan Magnus Ericsson, Stockholms Konserthus Ronald Hallgren, Stockholms Stadsteater Martin Martinsson, Musik i Syd Jenny Nyström, Kungliga Operan Marianne Skoglund, Göteborgs Stadsteater Erika Strand, Göteborgs Symfoniker 1

2 Delegation för Arbetstagarparten Teaterförbundet: Anna Carlson, ordförande TF Stefan Böhm, regissör Ulrika Dalenstam, producent Andrzej Glosniak, dansare Bodil Granlid, skådespelare Martyna Lisowska, musikalartist Gustav Levin, skådespelare Thomas Lind, sångsolist Daniel Norgren Jensen, dansare Thomas Nylander, tekniker Adriana Savin, skådespelare Jesper Taube, sångsolist Olof Westring, dansare Symf: Bo Olsson, Symfs avdelning 4 Göteborgs Symfoniker Gunnar Jönsson, Frilans, Symfs avdelning 14 Monika Mannerström Skog, Symfs avdelning 5 Kungliga Operan Erland Malmgren, Symfs avdelning 2 Stockholms Konserthus Mats Bergström, Symfs avdelning 33 Östgötamusiken Teddy Walter, Symfs avdelning 7 Malmö Opera Sten Dereman, Frilans, Symfs avdelning 14 Bakgrund Regeringen har den 13 november 2014 beslutat att per den 1 januari 2015 avveckla PISAförordningen (förordning 2003:56 om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med ickestatlig anställning) i den del den reglerar förmånsbestämd pension före och efter 65 års ålder för anställda inom de statsunderstödda scenkonstinstitutionerna. Avvecklingen regleras i förordning 2014:1332 vilken tolkas och tillämpas av Statens tjänstepensionsverk (SPV). Regeringen har i Prop. 2014/2015:1 angett förutsättningar för parterna att förhandla fram kollektivavtal som i sin helhet reglerar tjänstepension respektive omställning och karriärväxling inom konstnärliga yrken. Förhandlingarna berör endast de scenkonstinstitutioner som omfattades av PISA-förordningen. Det nya omställnings- och karriärväxlingsavtalet för de berörda scenkonstinstitutionerna tecknas med utgångspunkt i ovanstående beslut och de förutsättningar som anges däri. Det ersätter den tidigare statliga regleringen av lägre pensionsåldrar, som ursprungligen även reglerade avgångsskyldighet vid lägre åldrar, för konstnärliga yrkesgrupper. Om ovanstående förutsättningar skulle ändras ska parterna ta upp förhandlingar om eventuella ändringar i omställnings- och karriärväxlingsavtalet. Se även protokollsanmärkning angående ekonomiska antaganden. 2

3 1 Omställnings- och karriärväxlingsavtal Svensk Scenkonst och Teaterförbundet respektive Symf överenskommer om omställning- och karriärväxlingsavtal enligt bilaga 1 för de scenkonstinstitutioner som den 31 december 2014 omfattades av Förordning 2003:56 om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med ickestatlig anställning (PISA). Dessa scenkonstinstitutioner listas i avtalet. Ytterligare arbetsgivare kan anslutas till avtalet efter godkännande från samtliga kollektivavtalsparter. Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal (SOK-avtalet) fastställer premienivåer för respektive konstnärlig yrkesgrupp. De vid varje tidpunkt gällande kvalifikationsreglerna och förmånerna beslutas av den partsgemensamma kollektivavtalsstiftelse som ska förvalta det insamlade kapitalet (se 2). Parterna är vid detta kollektivavtals tecknande överens om de kvalifikationsregler och förmåner som framgår av bilaga 2. 2 Bildande av kollektivavtalsstiftelse För insamling och förvaltning av avtalade omställningsavgifter förutsätts att parterna bildar en kollektivavtalsstiftelse (Kollektivavtalsstiftelsen scenkonstens omställning och karriärväxling, SOK), se separat avtal inklusive föreskrifter för stiftelsen i bilaga 3. Styrelsen utser förvaltare av stiftelsens medel i enlighet med bilaga 4. Stiftelsens arbetsordning ska präglas av konsensus, vilket innebär att mötesordföranden endast undantagsvis bör nyttja sin rätt till utslagsröst vid eventuella omröstningar. För ändringar i bilaga 2 till detta avtal gäller en särskild beslutsordning. Stiftelsen ska så långt möjligt samverka med Kollektivavtalsstiftelsen TRS. 3 Lönehöjning för dansare För dansare som omfattas av det nya omställnings- och karriärväxlingsavtalet skapas 2015 en lokal pott på 10 procent beräknat på månadslönesumman den 1 januari 2015 för tillsvidare-, långtids-, spelårs- och korttidsanställda. Löneökningen sker från 1 januari För deltidsanställda och deltidstjänstlediga proportioneras beloppet. För dansare som fortsätter att omfattas av PISA-förordningen görs istället en avsättning till ett omställningsstöd på 10 procent av månadslönen plus lagstadgade arbetsgivaravgifter (totalt 13,14 procent). Denna avsätts månatligen så länge anställningen pågår och betalas in till den i 2 angivna stiftelsen, dock längst till månaden innan arbetstagaren fyller 44 år. Utbetalning av omställningsersättning görs när anställningen har upphört, dock senast den sista månaden innan arbetstagaren fyller 44 år. Därefter förfaller rätten till omställningsersättning enligt denna paragraf. 4 Giltighet och uppsägning Avtalet gäller tills vidare från och med den Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår, om en part skriftligen säger upp avtalet minst sex kalendermånader före årsskiftet. Med uppsägningen ska följa ett förslag till nytt kollektivavtal. 5 Godkännande av parterna Denna överenskommelse är preliminär till dess att Svensk Scenkonsts styrelse och Teaterförbundets respektive Symfs styrelser har godkänt den. Godkännande ska ske senast per den

4 Vid protokollet: Maria Sundling Grundtman Justeras: Ulrika Holmgaard Jaan Kolk Henrik Stålspets Anders Filén 4

5 Protokollsanmärkning ekonomiska antaganden Beräkningsverktyget från PwC Som stöd för förhandlingarna har beräkningar gjorts med ett beräkningsverktyg framtaget av PwC baserat på underlag från Statens Tjänstepensionsverk (SPV) och Pensionsvalet (PV). Värdering av årlig premiekostnad för sjukpension och premiebefrielseförsäkring mm Den genomsnittliga årliga mellanskillnaden mellan försäkringsmässig och faktisk kostnad för premierna till sjukpension, premiebefrielseförsäkring, TFA och TGL har på grund av variationer i premienivåer och rabatter under perioden 2008 till 2015 varierat, och kommer i framtiden att fortsätta variera. Vid bedömning av hur stor årlig kostnad det nya pensionssystemet för scenkonstinstitutionerna ska anses ha, värderas ovanstående sammanlagda premiekostnad till 15 miljoner kronor. Kostnader utanför ramen på 180 mkr Övergångskostnader På grund av övergångsregler och systemskifteskostnader kommer scenkonstinstitutionernas faktiska kostnad för pensions- och omställningspremier fram till 2037 vara högre än 180 mkr. Kostnader för fortsatta pensionspremier (PISA och AIP) för dem som går kvar på det gamla, dyrare pensionssystemet kvarstår fram till år Kostnader för tilläggspremier till ITP för dem som övergår till det nya pensionssystemet kommer att gälla fram till år Dessa tilläggspremier inkluderar en tidigare kompensation för den 2003 påbörjade övergången från förmånsbestämd till avgiftsbestämd pension i det statlig pensionssystem, plus en kompensation för den fullständiga övergången till ett avgiftbestämt system som sker från 1 januari År 2015 har regeringen i budgetpropositionen beräknat de totala kostnaderna för ovanstående till 240 mkr. På grundval av det har en omfördelning från tidigare anslag gjorts av 60 mkr ( frigjorda medel ). Detta har gjorts innan de nya avtalen förhandlats fram och utan att de verkliga kostnaderna för respektive scenkonstinstitution har varit kända. Enligt besked från kulturdepartementet ska en fortsatt omfördelning av anslag ske i den takt som den faktiska kostnaden för institutionerna minskar med anledning av det nya pensions- och omställningssystemet. Särskild löneskatt/arbetsgivaravgifter I det gamla systemet betalade arbetsgivarna premier till SPV (för Pisa/PA03) och till PV (AIP). Den totala premiekostnaden för scenkonstinstitutionerna var cirka 300 mkr. På dessa premier betalades även särskild löneskatt på 24,26 %. Den kostnadsram som regeringen har angett för det nya systemet för pension och omställning är 180 mkr i en tänkt full drift. Parterna förutsätter att även denna kostnad är exklusive särskild löneskatt. I det nya systemet betalar arbetsgivaren fortfarande pensionspremier på vilka särskild löneskatt tillkommer. Delar av det gamla pensionssystemet, som innehöll lägre pensionsåldrar för konstnärliga yrkesgrupper, har dock ersatts av ett omställnings- och karriärväxlingsavtal. Enligt det ska arbetsgivarna betala in avgifter till en kollektivavtalsstiftelse, som senare bl.a. betalar ut ett ekonomiskt omställnings- och karriärväxlingsstöd till arbetstagarna. Parterna utgår från att dessa avgifter varken belastas av särskild löneskatt eller arbetsgivaravgifter. Istället antas de senare utbetalningarna av ekonomiskt stöd belastas av fulla arbetsgivaravgifter, vilka ska 5

6 betalas av kollektivavtalsstiftelsen. Denna senare kostnad måste täckas av omställningspremierna. Differensen mellan arbetsgivaravgift och särskild löneskatt (31,42-24,26=7,16 %) på omställningsstödet har bedömts som en ny kostnad som räknats in i ramen 180 mkr, medan resterande del (motsvarande särskild löneskatt) som tidigare har lagts utanför ramen. På samma sätt har kostnaden för korrigering av dansarnas löner beräknats, dvs. skillnaden mellan arbetsgivaravgift och särskild löneskatt har bekostas inom ramen. Denna korrigering har varit en nödvändig systemskifteskostnad. De tidigare pensionspremierna, som varierade kraftigt mellan olika konstnärliga grupper, medförde att dansarnas löner avvek från likvärdiga yrkesgruppers. En tillämpning av det nya systemet fullt ut på dagens population och lönesumma motsvarar enligt parternas beräkningar en total kostnad strax under 180 mkr. 6

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M Ärende Parter Ändringar i villkorsavtal med anledning av nytt tjänstepensionsavtal samt avtal om omställning och karriärväxling

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor i Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund respektive Svenska Musikerförbundet avseende anställda

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

4. Bestämmelser för musikteaterföretag (del III a) Fast och tillfälligt anställda musiker

4. Bestämmelser för musikteaterföretag (del III a) Fast och tillfälligt anställda musiker Riksavtal mellan Svensk Scenkonst samt Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) och Svenska Musikerförbundet (Musikerförbundet) avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister och repetitörer

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Året 2013 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS arbetar för ökad trygghet i arbetslivet för anställda i anslutna verksamheter. Vår vision är att alla ska ha ett jobb. Våra två

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer