Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport."

Transkript

1 ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 ABCD Arvika kommun Årsbokslut Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 3. Syfte med granskningen 1 4. Metod för granskningen 2 5. Tillämpliga lagar och rekommendationer Allmänt om årsredovisningen Innehåll Särskilt om förvaltningsberättelsen 3 6. Granskning av årsredovisningen Begränsningar i revisionsuppdraget Innehåll enligt lag och rekommendationer Bedömning och förbättringsområden Förvaltningsberättelsen Finansiell information Resultaträkning, kostnads- och intäktsanalys samt driftsredovisning Balansräkning 7 7. Analys av resultat och ställning Ekonomiskt utfall Kommunen Kommunkoncernen Investeringar Balansräkningen Balanskravet 9 8. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar Bedömning 10 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

3 1. Sammanfattning Kommunen redovisar åter ett resultatmässigt mycket starkt bokslut. Till detta bidrar positiva budgetavvikelser i såväl verksamheterna som finansförvaltningen. Vi delar kommunens uppfattning att de finansiella målen för året har uppnåtts och att balanskravet har uppfyllts. Kommunens övergripande verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning kommenteras inte närmare i föreliggande bokslut. Detta, kombinerat med målens mycket övergripande karaktär, försvårar en bedömning av om kommunen levt upp till de i budgeten för 2007 fastslagna verksamhetsmålen. Årsredovisningen uppfyller kraven i tillämpliga lagar och ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Kommunens årsredovisning, som tidigare upprättats med betoning på det ekonomiska resultatet, har i stora delar vidareutvecklats vid 2007-års bokslut. Dokumentet ger nu även en övergripande redogörelse för kommunens verksamhet och dess förutsättningar. Enligt vår mening har årsredovisningens informations- och läsvärde ökat efter de genomförda förändringarna. 2. Inledning Vi har som ett led i revisionen av Arvika kommun granskat årsbokslutet och årsredovisningen inklusive den sammanställda redovisningen för år Granskningen har utförts på uppdrag av kommunens revisorer och syftar ytterst till att ge revisorerna och kommunfullmäktige underlag för sin ansvarsprövning. Revisorerna skall bl a bedöma om redovisningen av kommunens verksamhet upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Arbetet har utförts med tonvikt på redovisningsinformationen rörande kommunens ställning och resultat. I rapporten redogör vi för vår granskning och väsentliga förhållanden och iakttagelser avseende årsredovisningens innehåll och utformning kommenteras. 3. Syfte med granskningen Granskningen av årsredovisningen syftar till: att bedöma om årsredovisningen innehåller de uppgifter som krävs enligt lag om kommunal redovisning och att uttalanden från Rådet för kommunal redovisning efterlevs att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat att bedöma om fullmäktiges finansiella mål uppnåtts Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 1 (10)

4 att bedöma om verksamheten bedrivits i enlighet med av fullmäktige beslutade mål för god ekonomisk hushållning i verksamheterna (effektivitet och kvalitet) att erhålla en uppfattning om huruvida ett balanserat resultat uppnåtts vid årets slut 4. Metod för granskningen Revisorernas uppdrag är till sin karaktär inriktat på övergripande bedömningar och ställningstaganden. Vi har utifrån detta perspektiv granskat att räkenskaperna är riktiga kombinerat med analytisk granskning och stickprovskontroller av underlag. Granskningen innefattar i huvudsak följande moment: Informationsinsamling genom intervjuer Insamling av relevanta dokument såsom bokslutsinstruktioner i kommunen Analys av resultat och ställning samt annan erhållen information Genomgång av balansräkning och bokslutsdokumentation 5. Tillämpliga lagar och rekommendationer 5.1 Allmänt om årsredovisningen Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, finansieringen och det ekonomiska resultatet och ställningen vid årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunstyrelsen ansvarig för årsredovisningens upprättande och dess innehåll. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen i kommunens verksamheter under räkenskapsåret och kommentera väsentliga händelser som inträffat under året. Lagstadgade regler för vad årsredovisningen skall innehålla finns i den kommunala redovisningslagen. Som komplement till lagstiftningen finns redovisningsrekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Lagstiftningen, rekommendationer tillsammans med etablerad praxis för upprättande av årsredovisning för kommunal verksamhet är det samlade regelverk som kommunstyrelsen har att beakta. 5.2 Innehåll Årsredovisningen skall enligt den kommunala redovisningslagen mer specifikt innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, sammanställd redovisning (koncernredovisning) samt noter. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2 (10)

5 5.2.1 Särskilt om förvaltningsberättelsen Förvaltningsberättelsen avsikt är att beskriva utvecklingen av kommunens verksamhet under räkenskapsåret. Det innebär att bl a följande information bör finnas i en förvaltningsberättelse: Viktiga förhållanden för att kunna bedöma kommunens ekonomi och ställning Väsentliga händelser i verksamheterna under året eller efter dess slut Kommunens förväntade framtida utveckling Väsentliga personalförhållanden och uppgifter om sjukfrånvaron Förhållanden av väsentlig betydelse för kommunens styrning och uppföljning Information om kommunens investeringsverksamhet under året En redogörelse över hur resultatutfallet förhåller sig till den budget som fullmäktige fastställt för den löpande verksamheten Upplysning om kommunen klarar det enligt kommunallagen stadgade balanskravet Kommentar till huruvida kommunen levt upp till sina finansiella och verksamhetsmässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning Vidare bör förvaltningsberättelsen enligt vår mening innehålla en kortfattad redogörelse över kommunstyrelsens och respektive nämnds verksamhet under räkenskapsåret. Redogörelsen bör innefatta en avstämning mot såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga målsättningar som fullmäktige fastställt för styrelsen eller nämnden. 6. Granskning av årsredovisningen 6.1 Begränsningar i revisionsuppdraget Det budgetdokument som fullmäktige fastställt för 2007 innefattar nedanstående allmänna verksamhetsmässiga målsättningar. Den kommunala organisationen skall arbeta utifrån ett medborgarperspektiv Organisationen skall utformas på ett ändamålsenligt sätt för att främja god ekonomisk hushållning Organisationen skall vara decentraliserad med så få organisationsnivåer som möjligt. Delegation av beslutsrätt skall bidra till snabb och effektiv beslutsgång Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 3 (10)

6 Kommunen skall aktivt söka samverkan med andra kommuner och myndigheter Utöver dessa verksamhetsmässiga mål anges de övergripande mål inom områdena trivsel, tillväxt, kompetens och bärkraft, som formulerats mot bakgrund av den framtidsbild som framkommer i Vision Arvika I årsredovisningen för 2007 ges inga direkta kommentarer av kommunledningen till uppfyllelsen av ovanstående övergripande verksamhetsmål. Däremot lämnas en redogörelse för kommunens arbete med utvecklingen av nya verksamhetsmål för 2008 baserade på s k balanserade styrkort och utfallet av en under året genomförd medborgarundersökning presenteras. I avsaknad av en direkt återkoppling i årsredovisningen till målen för 2007 samt med hänsyn till att målformuleringarna till sin karaktär är sådana att uppfyllelsen är svår att mäta, har vi valt att inte specifikt följa upp och kommentera kommunens uppfyllelse av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning Den i årsredovisningen samlade informationen samt andra indikatorer från granskningsarbetet under året pekar emellertid på att kommunen har arbetat i enlighet med verksamhetsmässiga målen och även uppfyllt väsentliga delar av dessa. 6.2 Innehåll enligt lag och rekommendationer Kommunens årsredovisning har i stora delar omarbetats sedan föregående år innehåller nu följande delar: Kommunledningens kommentarer Övergripande kommentarer till utvecklingen i kommunen Omvärdsanalys Faktorer av betydelse för kommunens utveckling som samhällsekonomi, arbetsmarknad, företagande, befolkning, boende m m Kommunens styrning och uppföljning Kommunens modell för styrning och uppföljning, medborgarundersökning m m Personalanalys Anställda, sysselsättningsgrader, hälsotal Finansiell analys Resultatkommentarer, samt uppföljning av balanskrav, investeringsutveckling, balansräkning/ekonomisk ställning, pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel samt uppföljning av de finansiella målen Driftsredovisning Verksamheternas kostnadsutfall jämfört med budget Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 4 (10)

7 Investeringsredovisning Verksamheternas investeringar jämfört med budget Kommentarer från verksamheterna avseende verksamhetsidé, det gångna året, uppfyllelse av mål antagna i verksamheterna och sammanfattande kommentarer Kommunledningsstaben Utskottet för lärande och stöd Utskottet för vård och omsorg Utskottet för samhällsbyggnad och service Myndighetsnämnd Arvika Stadshus AB Arvika Bostads AB Arvika Elnät AB Arvika Näringslivscenter Ek för Nyckeltal för de senaste 5 åren Innevånare, kapital, resultat, nettokostnad, investeringar, soliditet, likviditet m m Resultaträkning för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Balansräkning och ansvarsförbindelser för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Kassaflödesanalys för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Noter till resultat- och balansräkningar Jämförelse med föregående år Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar I separata tillägg till årsredovisningen återfinns; Redovisning av nämndernas verksamhet inklusive kommunstyrelse och administrativt kontor Bilagor Redovisningsutdrag för drift, investeringar m m 6.3 Bedömning och förbättringsområden I den kommunala redovisningslagen ges en övergripande vägledning beträffande årsredovisningens innehåll. Lagstiftaren har inte valt att detaljreglera utan överlämnat till kommunerna att utveckla praxis och god sed på området. Man kan uttrycka detta som att lagen anger en lägsta nivå Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 5 (10)

8 från vilken respektive kommun kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förhållanden. Generellt kan sägas att det i landet under senare år skett en positiv utveckling på området mot alltmer informativa årsredovisningar. Inga väsentliga noteringar finns från granskningen av årsredovisningen för år Denna har upprättats enligt lagen om kommunal redovisning samt med hänsyn till de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Resultat- och balansräkning bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 6.4 Förvaltningsberättelsen Vår uppfattning är att förvaltningsberättelsen väl motsvarar de krav som ställs enligt lagstiftningen. Förvaltningsberättelsen som tidigare haft tyngdpunkten på den finansiella informationen har i årsredovisningen för 2007 utvecklats mot ett, enligt vår mening, tydligare användarperspektiv. Detta visar sig t ex i en mer utförligt presentation av kommunens arbetssätt och verksamhet under det gångna året, en utökad omvärldsbeskrivning med tonvikt på den egna kommunen samt införandet en sammanfattning av väsentliga förhållanden undertecknad av såväl politisk- som förvaltningsledning. Sedan föregående år har årsredovisningen även utökats med redogörelser för de för kommunen väsentliga verksamheter som bedrivs i de kommunala bolagen. De i årsredovisningen lämnade redogörelserna för utskottens verksamhetsområden innehåller beskrivningar av väsentliga åtgärder och planer under året. Vår uppfattning är att kommunen, genom att arbeta utifrån ett tydligare läsar-/medborgarperspektiv och utifrån begrepp som överskådlighet, läsbarhet och relevans har utvecklat innehållet i förvaltningsberättelsen betydligt. 6.5 Finansiell information Avseende årsredovisningens finansiella delar; resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och bokslutskommentarer, är vår uppfattning att dessa ger en bra bild av kommunens ställning och resultat. Kommunens femårsöversikt innehåller ett antal uppgifter som även dessa ger en överskådlig bild av kommunens utveckling. Ett sätt att utveckla denna information kan vara att även göra jämförelser med liknande kommuner för att tillföra läsaren ytterligare information. Detta jämförande perspektiv på verksamheten kan förövrigt med fördel tillämpas även i andra sammanhang i årsredovisningen Resultaträkning, kostnads- och intäktsanalys samt driftsredovisning Vi bedömer att årsredovisningen innehåller alla väsentliga uppgifter som krävs för att bedöma kommunens kostnader och resultat för Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 6 (10)

9 6.5.2 Balansräkning Även balansräkningen med tillhörande information ger enligt vår mening en överskådlig och rättvisande bild av kommunens ställning. Balansräkningens kompletterande information i form av noter är enligt vår uppfattning bra anpassat till informationsbehovet i årsredovisningen. 7. Analys av resultat och ställning 7.1 Ekonomiskt utfall Kommunen Arvika kommun rapporterar per ett resultat på 22,3 Mkr inklusive en jämförelsestörande kostnadspost på 30,0 Mkr för inlösen av pensioner. Belopp i Mkr (jfr föreg år) Utfall 2007 Budget 2007 Avvikelse mot budget Utfall 2006 Avvikelse mot 2006 Verksamhetens intäkter (-3,8 %) 274,0 282,1-8,1 284,7-10,7 Verksamhetens kostnader (+5,1 %) , ,9 18, ,6-60,2 Lösen av pensioner (-23,1 %) -30, ,0-39,0 9,0 Avskrivningar (-8,3 %) -47,3-46,0-1,3-51,6 4,3 Verksamheternas nettokostnad , ,8-21,3-995,5-57,5 Skatteintäkter (+3,7 %) 812,6 793,0 19,6 783,5 29,1 Statsbidrag/utjämningsavgift (+8,0 %) 239,4 238,9 0,5 221,7 17,7 Finansiella intäkter (-19,9 %) 28,2 6,2 22,0 35,2-7,0 Finansiella kostnader (-14,0 %) -4,9-2,2-2,7-5,7 0,8 Resultat e finansiella poster 22,3 4,1 18,2 39,2-16,9 Verksamhetens intäkter 2007 är något lägre än såväl budget som föregående år. Av intäktsanalysen framgår att det jämfört med 2006 är främst inom bidrag samt försäljning av verksamhet som den negativa avvikelsen uppstått, medan inkomster från taxor och avgifter ökat något mellan åren. Trots att verksamhetens kostnader är 18,1 Mkr lägre än budget ökade kostnaderna med 60,2 Mkr motsvarande ca 5,1 %, jämfört med föregående år, vilket indikerar att kostnadsutvecklingen har ökat i kommunen. Förändringen mellan 2005 och 2006 för verksamhetens kostnader utgjorde betydligt mera blygsamma +1,4 %. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 7 (10)

10 Som framgår ovan har kommunen i bokslutet för 2007 redovisat en kostnad på 30,0 Mkr avseende lösen av pensioner. Föregående år löstes pensioner på samma sätt med 39,0 Mkr. Förfarandet innebär att betalningsansvaret för de aktuella pensionerna övertas av ett pensionsinstitut. Kommunens resultat belastas alltså även detta år med en frivillig pensionskostnad vilken redovisas som jämförelsestörande post. Som en effekt av denna inlösen minskar kommunens redovisade ansvarsförbindelse för intjänade pensioner. Jämfört med 2006 är verksamhetens nettokostnader 57,5 Mkr (5,8 %) högre. Resultatet efter finansiella poster är dock endast 16,9 Mkr lägre än föregående år. Finansieringsverksamheten visar en positiv avvikelse på 40,6 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet 2007 ligger 18,2 Mkr över budgeten för året, trots att ovanstående lösen av pensioner på 30 Mkr inte varit budgeterad. Rensat från denna kostnad uppgår resultatet till 48,2 Mkr vilket måste ses som ett mycket starkt resultat även om resultatet 78,2 Mkr uppnåddes 2006 före lösen av pensioner Verksamheten Mkr Utfall Avvikelse mot budget Gemensam verksamhet 28,5 1,1 Politisk verksamhet 20,1 1.8 Infrastruktur 72,0 9,1 Fritid och kultur 45,2 1,2 Pedagogisk verksamhet 421,7 0 Vård och omsorg 410,1 0 Särskilda insatser 4,0 3,5 Affärsverksamhet 19,1 1, ,7 18,0 Inga eller positiva avvikelser redovisas för kommunens verksamheter Kommunkoncernen Det samlade resultatet i kommunkoncernen utgör 31,3 Mkr (54,9 Mkr) varav 9 Mkr tillkommer från koncernföretagen Investeringar Kommunen budgeterade investeringar för 124,1 Mkr för Förbrukat av detta var vid utgången av året endast 75,5 Mkr. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 8 (10)

11 Investeringarna under 2007 ligger trots avvikelsen mot budget på en avsevärt högre nivå än under de föregående 4 åren med en normal investeringsnivå på strax över 40 Mkr Balansräkningen De långfristiga fordringarna uppgår till 130,2 Mkr. Vid årsskiftet kvarstår under denna rubrik räntefria fordringar, som utbetalats enligt beslut i fullmäktige, på landstinget med 40 Mkr och på Vägverket med 28,9 Mkr. Lånet till landstinget löper på 15 år och amorteras under de sista 5 åren av löptiden. Återbetalningen av lån till Vägverket är kopplat till när medel för detta ändamål kommer att avsättas i verkets budget. Kommunens pensionsfond, hade vid årsskiftet ett bokfört värde på 326,3 Mkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 346,3 Mkr, d v s 20 Mkr högre än det bokförda värdet. Inga medel har tillförts pensionsfonden under 2007 men avsättning har gjorts i bokslutet för inlösen av pensioner inklusive löneskatt på totalt 30 Mkr. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årsskiftet till 609,2 Mkr (543,1 Mkr) varav 34,2 Mkr (26,1 Mkr) redovisas i balansräkningen. Redovisningen av det totala pensionsåtagandet, skuld och ansvarförbindelse ökar med ca 70 Mkr under 2007 till följd av att nya beräkningsgrunder beslutats för den kommunala sektorn. Pensionsfondens marknadsvärde täckte på bokslutsdagen 51 % av den totala förpliktelsen. 7.2 Balanskravet Resultatet utgör 22,3 Mkr för Detta innebär att kommunen med marginal klarar det s k balanskravet. 8. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar I budgeten för 2007 finns ett antal finansiella målsättningar. 1. Uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav. 2. Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) skall långsiktigt inte överstiga 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar finansieras med egna medel, lånefinansiering tillämpas endast i undantagsfall. 4. Avsättning till kommunens interna pensionsfond skall ske med minst 20 Mkr per år. Det långsiktiga målet är att nå full fondering. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 9 (10)

12 I årsredovisningen gör kommunen bedömningen att målen har infriats. 8.1 Bedömning 1. Målet att föra en ansvarsfull ekonomisk politik bör med hänsyn till det uppnådda resultatet vara uppfyllt. Nettokostnaderna har ökat under året, dock inte mer än att denna ökning täcks av ökade intäkter. 2. Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen utgör Mkr vilket motsvarar 100 % av skatteintäkter och statsbidrag. Efter justering för lösen av pensioner med 30 Mkr utgör kostnadsandelen 97,2 %. Vi anser att den av kommunen gjorda justeringen är i sammanhanget rimlig och att målet därmed har uppnåtts. 3. Kommunen redovisar inga nya lån under året varför målsättningen med egen finansiering av investeringarna har infriats. 4. Någon inbetalning till pensionsfonden med 20 Mkr har gjorts inte gjorts under Däremot har kommunen i räkenskaperna för året avsatt 30 Mkr för lösen av pensionsförpliktelser. Denna betalning kommer att minska behovet av fonderade medel och ligger därmed enligt vår uppfattning i linje med kommunens finansiella mål som bör kunna anses vara uppfyllt. KPMG Anders Naeslund Auktoriserad och certifierad kommunal revisor Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 10 (10)

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

April 2015 Johan Rasmusson. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Svedala Kommun

April 2015 Johan Rasmusson. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Svedala Kommun April 2015 Johan Rasmusson Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Svedala Kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer