Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport."

Transkript

1 ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 ABCD Arvika kommun Årsbokslut Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 3. Syfte med granskningen 1 4. Metod för granskningen 2 5. Tillämpliga lagar och rekommendationer Allmänt om årsredovisningen Innehåll Särskilt om förvaltningsberättelsen 3 6. Granskning av årsredovisningen Begränsningar i revisionsuppdraget Innehåll enligt lag och rekommendationer Bedömning och förbättringsområden Förvaltningsberättelsen Finansiell information Resultaträkning, kostnads- och intäktsanalys samt driftsredovisning Balansräkning 7 7. Analys av resultat och ställning Ekonomiskt utfall Kommunen Kommunkoncernen Investeringar Balansräkningen Balanskravet 9 8. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar Bedömning 10 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

3 1. Sammanfattning Kommunen redovisar åter ett resultatmässigt mycket starkt bokslut. Till detta bidrar positiva budgetavvikelser i såväl verksamheterna som finansförvaltningen. Vi delar kommunens uppfattning att de finansiella målen för året har uppnåtts och att balanskravet har uppfyllts. Kommunens övergripande verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning kommenteras inte närmare i föreliggande bokslut. Detta, kombinerat med målens mycket övergripande karaktär, försvårar en bedömning av om kommunen levt upp till de i budgeten för 2007 fastslagna verksamhetsmålen. Årsredovisningen uppfyller kraven i tillämpliga lagar och ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Kommunens årsredovisning, som tidigare upprättats med betoning på det ekonomiska resultatet, har i stora delar vidareutvecklats vid 2007-års bokslut. Dokumentet ger nu även en övergripande redogörelse för kommunens verksamhet och dess förutsättningar. Enligt vår mening har årsredovisningens informations- och läsvärde ökat efter de genomförda förändringarna. 2. Inledning Vi har som ett led i revisionen av Arvika kommun granskat årsbokslutet och årsredovisningen inklusive den sammanställda redovisningen för år Granskningen har utförts på uppdrag av kommunens revisorer och syftar ytterst till att ge revisorerna och kommunfullmäktige underlag för sin ansvarsprövning. Revisorerna skall bl a bedöma om redovisningen av kommunens verksamhet upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Arbetet har utförts med tonvikt på redovisningsinformationen rörande kommunens ställning och resultat. I rapporten redogör vi för vår granskning och väsentliga förhållanden och iakttagelser avseende årsredovisningens innehåll och utformning kommenteras. 3. Syfte med granskningen Granskningen av årsredovisningen syftar till: att bedöma om årsredovisningen innehåller de uppgifter som krävs enligt lag om kommunal redovisning och att uttalanden från Rådet för kommunal redovisning efterlevs att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat att bedöma om fullmäktiges finansiella mål uppnåtts Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 1 (10)

4 att bedöma om verksamheten bedrivits i enlighet med av fullmäktige beslutade mål för god ekonomisk hushållning i verksamheterna (effektivitet och kvalitet) att erhålla en uppfattning om huruvida ett balanserat resultat uppnåtts vid årets slut 4. Metod för granskningen Revisorernas uppdrag är till sin karaktär inriktat på övergripande bedömningar och ställningstaganden. Vi har utifrån detta perspektiv granskat att räkenskaperna är riktiga kombinerat med analytisk granskning och stickprovskontroller av underlag. Granskningen innefattar i huvudsak följande moment: Informationsinsamling genom intervjuer Insamling av relevanta dokument såsom bokslutsinstruktioner i kommunen Analys av resultat och ställning samt annan erhållen information Genomgång av balansräkning och bokslutsdokumentation 5. Tillämpliga lagar och rekommendationer 5.1 Allmänt om årsredovisningen Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, finansieringen och det ekonomiska resultatet och ställningen vid årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunstyrelsen ansvarig för årsredovisningens upprättande och dess innehåll. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen i kommunens verksamheter under räkenskapsåret och kommentera väsentliga händelser som inträffat under året. Lagstadgade regler för vad årsredovisningen skall innehålla finns i den kommunala redovisningslagen. Som komplement till lagstiftningen finns redovisningsrekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Lagstiftningen, rekommendationer tillsammans med etablerad praxis för upprättande av årsredovisning för kommunal verksamhet är det samlade regelverk som kommunstyrelsen har att beakta. 5.2 Innehåll Årsredovisningen skall enligt den kommunala redovisningslagen mer specifikt innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, sammanställd redovisning (koncernredovisning) samt noter. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2 (10)

5 5.2.1 Särskilt om förvaltningsberättelsen Förvaltningsberättelsen avsikt är att beskriva utvecklingen av kommunens verksamhet under räkenskapsåret. Det innebär att bl a följande information bör finnas i en förvaltningsberättelse: Viktiga förhållanden för att kunna bedöma kommunens ekonomi och ställning Väsentliga händelser i verksamheterna under året eller efter dess slut Kommunens förväntade framtida utveckling Väsentliga personalförhållanden och uppgifter om sjukfrånvaron Förhållanden av väsentlig betydelse för kommunens styrning och uppföljning Information om kommunens investeringsverksamhet under året En redogörelse över hur resultatutfallet förhåller sig till den budget som fullmäktige fastställt för den löpande verksamheten Upplysning om kommunen klarar det enligt kommunallagen stadgade balanskravet Kommentar till huruvida kommunen levt upp till sina finansiella och verksamhetsmässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning Vidare bör förvaltningsberättelsen enligt vår mening innehålla en kortfattad redogörelse över kommunstyrelsens och respektive nämnds verksamhet under räkenskapsåret. Redogörelsen bör innefatta en avstämning mot såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga målsättningar som fullmäktige fastställt för styrelsen eller nämnden. 6. Granskning av årsredovisningen 6.1 Begränsningar i revisionsuppdraget Det budgetdokument som fullmäktige fastställt för 2007 innefattar nedanstående allmänna verksamhetsmässiga målsättningar. Den kommunala organisationen skall arbeta utifrån ett medborgarperspektiv Organisationen skall utformas på ett ändamålsenligt sätt för att främja god ekonomisk hushållning Organisationen skall vara decentraliserad med så få organisationsnivåer som möjligt. Delegation av beslutsrätt skall bidra till snabb och effektiv beslutsgång Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 3 (10)

6 Kommunen skall aktivt söka samverkan med andra kommuner och myndigheter Utöver dessa verksamhetsmässiga mål anges de övergripande mål inom områdena trivsel, tillväxt, kompetens och bärkraft, som formulerats mot bakgrund av den framtidsbild som framkommer i Vision Arvika I årsredovisningen för 2007 ges inga direkta kommentarer av kommunledningen till uppfyllelsen av ovanstående övergripande verksamhetsmål. Däremot lämnas en redogörelse för kommunens arbete med utvecklingen av nya verksamhetsmål för 2008 baserade på s k balanserade styrkort och utfallet av en under året genomförd medborgarundersökning presenteras. I avsaknad av en direkt återkoppling i årsredovisningen till målen för 2007 samt med hänsyn till att målformuleringarna till sin karaktär är sådana att uppfyllelsen är svår att mäta, har vi valt att inte specifikt följa upp och kommentera kommunens uppfyllelse av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning Den i årsredovisningen samlade informationen samt andra indikatorer från granskningsarbetet under året pekar emellertid på att kommunen har arbetat i enlighet med verksamhetsmässiga målen och även uppfyllt väsentliga delar av dessa. 6.2 Innehåll enligt lag och rekommendationer Kommunens årsredovisning har i stora delar omarbetats sedan föregående år innehåller nu följande delar: Kommunledningens kommentarer Övergripande kommentarer till utvecklingen i kommunen Omvärdsanalys Faktorer av betydelse för kommunens utveckling som samhällsekonomi, arbetsmarknad, företagande, befolkning, boende m m Kommunens styrning och uppföljning Kommunens modell för styrning och uppföljning, medborgarundersökning m m Personalanalys Anställda, sysselsättningsgrader, hälsotal Finansiell analys Resultatkommentarer, samt uppföljning av balanskrav, investeringsutveckling, balansräkning/ekonomisk ställning, pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel samt uppföljning av de finansiella målen Driftsredovisning Verksamheternas kostnadsutfall jämfört med budget Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 4 (10)

7 Investeringsredovisning Verksamheternas investeringar jämfört med budget Kommentarer från verksamheterna avseende verksamhetsidé, det gångna året, uppfyllelse av mål antagna i verksamheterna och sammanfattande kommentarer Kommunledningsstaben Utskottet för lärande och stöd Utskottet för vård och omsorg Utskottet för samhällsbyggnad och service Myndighetsnämnd Arvika Stadshus AB Arvika Bostads AB Arvika Elnät AB Arvika Näringslivscenter Ek för Nyckeltal för de senaste 5 åren Innevånare, kapital, resultat, nettokostnad, investeringar, soliditet, likviditet m m Resultaträkning för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Balansräkning och ansvarsförbindelser för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Kassaflödesanalys för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Noter till resultat- och balansräkningar Jämförelse med föregående år Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar I separata tillägg till årsredovisningen återfinns; Redovisning av nämndernas verksamhet inklusive kommunstyrelse och administrativt kontor Bilagor Redovisningsutdrag för drift, investeringar m m 6.3 Bedömning och förbättringsområden I den kommunala redovisningslagen ges en övergripande vägledning beträffande årsredovisningens innehåll. Lagstiftaren har inte valt att detaljreglera utan överlämnat till kommunerna att utveckla praxis och god sed på området. Man kan uttrycka detta som att lagen anger en lägsta nivå Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 5 (10)

8 från vilken respektive kommun kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förhållanden. Generellt kan sägas att det i landet under senare år skett en positiv utveckling på området mot alltmer informativa årsredovisningar. Inga väsentliga noteringar finns från granskningen av årsredovisningen för år Denna har upprättats enligt lagen om kommunal redovisning samt med hänsyn till de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Resultat- och balansräkning bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 6.4 Förvaltningsberättelsen Vår uppfattning är att förvaltningsberättelsen väl motsvarar de krav som ställs enligt lagstiftningen. Förvaltningsberättelsen som tidigare haft tyngdpunkten på den finansiella informationen har i årsredovisningen för 2007 utvecklats mot ett, enligt vår mening, tydligare användarperspektiv. Detta visar sig t ex i en mer utförligt presentation av kommunens arbetssätt och verksamhet under det gångna året, en utökad omvärldsbeskrivning med tonvikt på den egna kommunen samt införandet en sammanfattning av väsentliga förhållanden undertecknad av såväl politisk- som förvaltningsledning. Sedan föregående år har årsredovisningen även utökats med redogörelser för de för kommunen väsentliga verksamheter som bedrivs i de kommunala bolagen. De i årsredovisningen lämnade redogörelserna för utskottens verksamhetsområden innehåller beskrivningar av väsentliga åtgärder och planer under året. Vår uppfattning är att kommunen, genom att arbeta utifrån ett tydligare läsar-/medborgarperspektiv och utifrån begrepp som överskådlighet, läsbarhet och relevans har utvecklat innehållet i förvaltningsberättelsen betydligt. 6.5 Finansiell information Avseende årsredovisningens finansiella delar; resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och bokslutskommentarer, är vår uppfattning att dessa ger en bra bild av kommunens ställning och resultat. Kommunens femårsöversikt innehåller ett antal uppgifter som även dessa ger en överskådlig bild av kommunens utveckling. Ett sätt att utveckla denna information kan vara att även göra jämförelser med liknande kommuner för att tillföra läsaren ytterligare information. Detta jämförande perspektiv på verksamheten kan förövrigt med fördel tillämpas även i andra sammanhang i årsredovisningen Resultaträkning, kostnads- och intäktsanalys samt driftsredovisning Vi bedömer att årsredovisningen innehåller alla väsentliga uppgifter som krävs för att bedöma kommunens kostnader och resultat för Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 6 (10)

9 6.5.2 Balansräkning Även balansräkningen med tillhörande information ger enligt vår mening en överskådlig och rättvisande bild av kommunens ställning. Balansräkningens kompletterande information i form av noter är enligt vår uppfattning bra anpassat till informationsbehovet i årsredovisningen. 7. Analys av resultat och ställning 7.1 Ekonomiskt utfall Kommunen Arvika kommun rapporterar per ett resultat på 22,3 Mkr inklusive en jämförelsestörande kostnadspost på 30,0 Mkr för inlösen av pensioner. Belopp i Mkr (jfr föreg år) Utfall 2007 Budget 2007 Avvikelse mot budget Utfall 2006 Avvikelse mot 2006 Verksamhetens intäkter (-3,8 %) 274,0 282,1-8,1 284,7-10,7 Verksamhetens kostnader (+5,1 %) , ,9 18, ,6-60,2 Lösen av pensioner (-23,1 %) -30, ,0-39,0 9,0 Avskrivningar (-8,3 %) -47,3-46,0-1,3-51,6 4,3 Verksamheternas nettokostnad , ,8-21,3-995,5-57,5 Skatteintäkter (+3,7 %) 812,6 793,0 19,6 783,5 29,1 Statsbidrag/utjämningsavgift (+8,0 %) 239,4 238,9 0,5 221,7 17,7 Finansiella intäkter (-19,9 %) 28,2 6,2 22,0 35,2-7,0 Finansiella kostnader (-14,0 %) -4,9-2,2-2,7-5,7 0,8 Resultat e finansiella poster 22,3 4,1 18,2 39,2-16,9 Verksamhetens intäkter 2007 är något lägre än såväl budget som föregående år. Av intäktsanalysen framgår att det jämfört med 2006 är främst inom bidrag samt försäljning av verksamhet som den negativa avvikelsen uppstått, medan inkomster från taxor och avgifter ökat något mellan åren. Trots att verksamhetens kostnader är 18,1 Mkr lägre än budget ökade kostnaderna med 60,2 Mkr motsvarande ca 5,1 %, jämfört med föregående år, vilket indikerar att kostnadsutvecklingen har ökat i kommunen. Förändringen mellan 2005 och 2006 för verksamhetens kostnader utgjorde betydligt mera blygsamma +1,4 %. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 7 (10)

10 Som framgår ovan har kommunen i bokslutet för 2007 redovisat en kostnad på 30,0 Mkr avseende lösen av pensioner. Föregående år löstes pensioner på samma sätt med 39,0 Mkr. Förfarandet innebär att betalningsansvaret för de aktuella pensionerna övertas av ett pensionsinstitut. Kommunens resultat belastas alltså även detta år med en frivillig pensionskostnad vilken redovisas som jämförelsestörande post. Som en effekt av denna inlösen minskar kommunens redovisade ansvarsförbindelse för intjänade pensioner. Jämfört med 2006 är verksamhetens nettokostnader 57,5 Mkr (5,8 %) högre. Resultatet efter finansiella poster är dock endast 16,9 Mkr lägre än föregående år. Finansieringsverksamheten visar en positiv avvikelse på 40,6 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet 2007 ligger 18,2 Mkr över budgeten för året, trots att ovanstående lösen av pensioner på 30 Mkr inte varit budgeterad. Rensat från denna kostnad uppgår resultatet till 48,2 Mkr vilket måste ses som ett mycket starkt resultat även om resultatet 78,2 Mkr uppnåddes 2006 före lösen av pensioner Verksamheten Mkr Utfall Avvikelse mot budget Gemensam verksamhet 28,5 1,1 Politisk verksamhet 20,1 1.8 Infrastruktur 72,0 9,1 Fritid och kultur 45,2 1,2 Pedagogisk verksamhet 421,7 0 Vård och omsorg 410,1 0 Särskilda insatser 4,0 3,5 Affärsverksamhet 19,1 1, ,7 18,0 Inga eller positiva avvikelser redovisas för kommunens verksamheter Kommunkoncernen Det samlade resultatet i kommunkoncernen utgör 31,3 Mkr (54,9 Mkr) varav 9 Mkr tillkommer från koncernföretagen Investeringar Kommunen budgeterade investeringar för 124,1 Mkr för Förbrukat av detta var vid utgången av året endast 75,5 Mkr. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 8 (10)

11 Investeringarna under 2007 ligger trots avvikelsen mot budget på en avsevärt högre nivå än under de föregående 4 åren med en normal investeringsnivå på strax över 40 Mkr Balansräkningen De långfristiga fordringarna uppgår till 130,2 Mkr. Vid årsskiftet kvarstår under denna rubrik räntefria fordringar, som utbetalats enligt beslut i fullmäktige, på landstinget med 40 Mkr och på Vägverket med 28,9 Mkr. Lånet till landstinget löper på 15 år och amorteras under de sista 5 åren av löptiden. Återbetalningen av lån till Vägverket är kopplat till när medel för detta ändamål kommer att avsättas i verkets budget. Kommunens pensionsfond, hade vid årsskiftet ett bokfört värde på 326,3 Mkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 346,3 Mkr, d v s 20 Mkr högre än det bokförda värdet. Inga medel har tillförts pensionsfonden under 2007 men avsättning har gjorts i bokslutet för inlösen av pensioner inklusive löneskatt på totalt 30 Mkr. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årsskiftet till 609,2 Mkr (543,1 Mkr) varav 34,2 Mkr (26,1 Mkr) redovisas i balansräkningen. Redovisningen av det totala pensionsåtagandet, skuld och ansvarförbindelse ökar med ca 70 Mkr under 2007 till följd av att nya beräkningsgrunder beslutats för den kommunala sektorn. Pensionsfondens marknadsvärde täckte på bokslutsdagen 51 % av den totala förpliktelsen. 7.2 Balanskravet Resultatet utgör 22,3 Mkr för Detta innebär att kommunen med marginal klarar det s k balanskravet. 8. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar I budgeten för 2007 finns ett antal finansiella målsättningar. 1. Uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav. 2. Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) skall långsiktigt inte överstiga 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar finansieras med egna medel, lånefinansiering tillämpas endast i undantagsfall. 4. Avsättning till kommunens interna pensionsfond skall ske med minst 20 Mkr per år. Det långsiktiga målet är att nå full fondering. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 9 (10)

12 I årsredovisningen gör kommunen bedömningen att målen har infriats. 8.1 Bedömning 1. Målet att föra en ansvarsfull ekonomisk politik bör med hänsyn till det uppnådda resultatet vara uppfyllt. Nettokostnaderna har ökat under året, dock inte mer än att denna ökning täcks av ökade intäkter. 2. Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen utgör Mkr vilket motsvarar 100 % av skatteintäkter och statsbidrag. Efter justering för lösen av pensioner med 30 Mkr utgör kostnadsandelen 97,2 %. Vi anser att den av kommunen gjorda justeringen är i sammanhanget rimlig och att målet därmed har uppnåtts. 3. Kommunen redovisar inga nya lån under året varför målsättningen med egen finansiering av investeringarna har infriats. 4. Någon inbetalning till pensionsfonden med 20 Mkr har gjorts inte gjorts under Däremot har kommunen i räkenskaperna för året avsatt 30 Mkr för lösen av pensionsförpliktelser. Denna betalning kommer att minska behovet av fonderade medel och ligger därmed enligt vår uppfattning i linje med kommunens finansiella mål som bör kunna anses vara uppfyllt. KPMG Anders Naeslund Auktoriserad och certifierad kommunal revisor Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 10 (10)

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-25 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl. 18.00. Plats: Sanunanträdesrum

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2014 Landstinget Västernorrland Riskanalys ekonomisk redovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Konceptuellt ramverk. för finansiell rapportering i kommuner och landsting

Konceptuellt ramverk. för finansiell rapportering i kommuner och landsting Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting Förord De finansiella rapporter som ska lämnas i enlighet

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer