Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport."

Transkript

1 ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 ABCD Arvika kommun Årsbokslut Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 3. Syfte med granskningen 1 4. Metod för granskningen 2 5. Tillämpliga lagar och rekommendationer Allmänt om årsredovisningen Innehåll Särskilt om förvaltningsberättelsen 3 6. Granskning av årsredovisningen Begränsningar i revisionsuppdraget Innehåll enligt lag och rekommendationer Bedömning och förbättringsområden Förvaltningsberättelsen Finansiell information Resultaträkning, kostnads- och intäktsanalys samt driftsredovisning Balansräkning 7 7. Analys av resultat och ställning Ekonomiskt utfall Kommunen Kommunkoncernen Investeringar Balansräkningen Balanskravet 9 8. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar Bedömning 10 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

3 1. Sammanfattning Kommunen redovisar åter ett resultatmässigt mycket starkt bokslut. Till detta bidrar positiva budgetavvikelser i såväl verksamheterna som finansförvaltningen. Vi delar kommunens uppfattning att de finansiella målen för året har uppnåtts och att balanskravet har uppfyllts. Kommunens övergripande verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning kommenteras inte närmare i föreliggande bokslut. Detta, kombinerat med målens mycket övergripande karaktär, försvårar en bedömning av om kommunen levt upp till de i budgeten för 2007 fastslagna verksamhetsmålen. Årsredovisningen uppfyller kraven i tillämpliga lagar och ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Kommunens årsredovisning, som tidigare upprättats med betoning på det ekonomiska resultatet, har i stora delar vidareutvecklats vid 2007-års bokslut. Dokumentet ger nu även en övergripande redogörelse för kommunens verksamhet och dess förutsättningar. Enligt vår mening har årsredovisningens informations- och läsvärde ökat efter de genomförda förändringarna. 2. Inledning Vi har som ett led i revisionen av Arvika kommun granskat årsbokslutet och årsredovisningen inklusive den sammanställda redovisningen för år Granskningen har utförts på uppdrag av kommunens revisorer och syftar ytterst till att ge revisorerna och kommunfullmäktige underlag för sin ansvarsprövning. Revisorerna skall bl a bedöma om redovisningen av kommunens verksamhet upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Arbetet har utförts med tonvikt på redovisningsinformationen rörande kommunens ställning och resultat. I rapporten redogör vi för vår granskning och väsentliga förhållanden och iakttagelser avseende årsredovisningens innehåll och utformning kommenteras. 3. Syfte med granskningen Granskningen av årsredovisningen syftar till: att bedöma om årsredovisningen innehåller de uppgifter som krävs enligt lag om kommunal redovisning och att uttalanden från Rådet för kommunal redovisning efterlevs att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat att bedöma om fullmäktiges finansiella mål uppnåtts Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 1 (10)

4 att bedöma om verksamheten bedrivits i enlighet med av fullmäktige beslutade mål för god ekonomisk hushållning i verksamheterna (effektivitet och kvalitet) att erhålla en uppfattning om huruvida ett balanserat resultat uppnåtts vid årets slut 4. Metod för granskningen Revisorernas uppdrag är till sin karaktär inriktat på övergripande bedömningar och ställningstaganden. Vi har utifrån detta perspektiv granskat att räkenskaperna är riktiga kombinerat med analytisk granskning och stickprovskontroller av underlag. Granskningen innefattar i huvudsak följande moment: Informationsinsamling genom intervjuer Insamling av relevanta dokument såsom bokslutsinstruktioner i kommunen Analys av resultat och ställning samt annan erhållen information Genomgång av balansräkning och bokslutsdokumentation 5. Tillämpliga lagar och rekommendationer 5.1 Allmänt om årsredovisningen Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, finansieringen och det ekonomiska resultatet och ställningen vid årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunstyrelsen ansvarig för årsredovisningens upprättande och dess innehåll. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen i kommunens verksamheter under räkenskapsåret och kommentera väsentliga händelser som inträffat under året. Lagstadgade regler för vad årsredovisningen skall innehålla finns i den kommunala redovisningslagen. Som komplement till lagstiftningen finns redovisningsrekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Lagstiftningen, rekommendationer tillsammans med etablerad praxis för upprättande av årsredovisning för kommunal verksamhet är det samlade regelverk som kommunstyrelsen har att beakta. 5.2 Innehåll Årsredovisningen skall enligt den kommunala redovisningslagen mer specifikt innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, sammanställd redovisning (koncernredovisning) samt noter. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2 (10)

5 5.2.1 Särskilt om förvaltningsberättelsen Förvaltningsberättelsen avsikt är att beskriva utvecklingen av kommunens verksamhet under räkenskapsåret. Det innebär att bl a följande information bör finnas i en förvaltningsberättelse: Viktiga förhållanden för att kunna bedöma kommunens ekonomi och ställning Väsentliga händelser i verksamheterna under året eller efter dess slut Kommunens förväntade framtida utveckling Väsentliga personalförhållanden och uppgifter om sjukfrånvaron Förhållanden av väsentlig betydelse för kommunens styrning och uppföljning Information om kommunens investeringsverksamhet under året En redogörelse över hur resultatutfallet förhåller sig till den budget som fullmäktige fastställt för den löpande verksamheten Upplysning om kommunen klarar det enligt kommunallagen stadgade balanskravet Kommentar till huruvida kommunen levt upp till sina finansiella och verksamhetsmässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning Vidare bör förvaltningsberättelsen enligt vår mening innehålla en kortfattad redogörelse över kommunstyrelsens och respektive nämnds verksamhet under räkenskapsåret. Redogörelsen bör innefatta en avstämning mot såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga målsättningar som fullmäktige fastställt för styrelsen eller nämnden. 6. Granskning av årsredovisningen 6.1 Begränsningar i revisionsuppdraget Det budgetdokument som fullmäktige fastställt för 2007 innefattar nedanstående allmänna verksamhetsmässiga målsättningar. Den kommunala organisationen skall arbeta utifrån ett medborgarperspektiv Organisationen skall utformas på ett ändamålsenligt sätt för att främja god ekonomisk hushållning Organisationen skall vara decentraliserad med så få organisationsnivåer som möjligt. Delegation av beslutsrätt skall bidra till snabb och effektiv beslutsgång Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 3 (10)

6 Kommunen skall aktivt söka samverkan med andra kommuner och myndigheter Utöver dessa verksamhetsmässiga mål anges de övergripande mål inom områdena trivsel, tillväxt, kompetens och bärkraft, som formulerats mot bakgrund av den framtidsbild som framkommer i Vision Arvika I årsredovisningen för 2007 ges inga direkta kommentarer av kommunledningen till uppfyllelsen av ovanstående övergripande verksamhetsmål. Däremot lämnas en redogörelse för kommunens arbete med utvecklingen av nya verksamhetsmål för 2008 baserade på s k balanserade styrkort och utfallet av en under året genomförd medborgarundersökning presenteras. I avsaknad av en direkt återkoppling i årsredovisningen till målen för 2007 samt med hänsyn till att målformuleringarna till sin karaktär är sådana att uppfyllelsen är svår att mäta, har vi valt att inte specifikt följa upp och kommentera kommunens uppfyllelse av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning Den i årsredovisningen samlade informationen samt andra indikatorer från granskningsarbetet under året pekar emellertid på att kommunen har arbetat i enlighet med verksamhetsmässiga målen och även uppfyllt väsentliga delar av dessa. 6.2 Innehåll enligt lag och rekommendationer Kommunens årsredovisning har i stora delar omarbetats sedan föregående år innehåller nu följande delar: Kommunledningens kommentarer Övergripande kommentarer till utvecklingen i kommunen Omvärdsanalys Faktorer av betydelse för kommunens utveckling som samhällsekonomi, arbetsmarknad, företagande, befolkning, boende m m Kommunens styrning och uppföljning Kommunens modell för styrning och uppföljning, medborgarundersökning m m Personalanalys Anställda, sysselsättningsgrader, hälsotal Finansiell analys Resultatkommentarer, samt uppföljning av balanskrav, investeringsutveckling, balansräkning/ekonomisk ställning, pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel samt uppföljning av de finansiella målen Driftsredovisning Verksamheternas kostnadsutfall jämfört med budget Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 4 (10)

7 Investeringsredovisning Verksamheternas investeringar jämfört med budget Kommentarer från verksamheterna avseende verksamhetsidé, det gångna året, uppfyllelse av mål antagna i verksamheterna och sammanfattande kommentarer Kommunledningsstaben Utskottet för lärande och stöd Utskottet för vård och omsorg Utskottet för samhällsbyggnad och service Myndighetsnämnd Arvika Stadshus AB Arvika Bostads AB Arvika Elnät AB Arvika Näringslivscenter Ek för Nyckeltal för de senaste 5 åren Innevånare, kapital, resultat, nettokostnad, investeringar, soliditet, likviditet m m Resultaträkning för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Balansräkning och ansvarsförbindelser för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Kassaflödesanalys för kommun och koncern Jämförelse med föregående år Noter till resultat- och balansräkningar Jämförelse med föregående år Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar I separata tillägg till årsredovisningen återfinns; Redovisning av nämndernas verksamhet inklusive kommunstyrelse och administrativt kontor Bilagor Redovisningsutdrag för drift, investeringar m m 6.3 Bedömning och förbättringsområden I den kommunala redovisningslagen ges en övergripande vägledning beträffande årsredovisningens innehåll. Lagstiftaren har inte valt att detaljreglera utan överlämnat till kommunerna att utveckla praxis och god sed på området. Man kan uttrycka detta som att lagen anger en lägsta nivå Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 5 (10)

8 från vilken respektive kommun kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förhållanden. Generellt kan sägas att det i landet under senare år skett en positiv utveckling på området mot alltmer informativa årsredovisningar. Inga väsentliga noteringar finns från granskningen av årsredovisningen för år Denna har upprättats enligt lagen om kommunal redovisning samt med hänsyn till de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Resultat- och balansräkning bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 6.4 Förvaltningsberättelsen Vår uppfattning är att förvaltningsberättelsen väl motsvarar de krav som ställs enligt lagstiftningen. Förvaltningsberättelsen som tidigare haft tyngdpunkten på den finansiella informationen har i årsredovisningen för 2007 utvecklats mot ett, enligt vår mening, tydligare användarperspektiv. Detta visar sig t ex i en mer utförligt presentation av kommunens arbetssätt och verksamhet under det gångna året, en utökad omvärldsbeskrivning med tonvikt på den egna kommunen samt införandet en sammanfattning av väsentliga förhållanden undertecknad av såväl politisk- som förvaltningsledning. Sedan föregående år har årsredovisningen även utökats med redogörelser för de för kommunen väsentliga verksamheter som bedrivs i de kommunala bolagen. De i årsredovisningen lämnade redogörelserna för utskottens verksamhetsområden innehåller beskrivningar av väsentliga åtgärder och planer under året. Vår uppfattning är att kommunen, genom att arbeta utifrån ett tydligare läsar-/medborgarperspektiv och utifrån begrepp som överskådlighet, läsbarhet och relevans har utvecklat innehållet i förvaltningsberättelsen betydligt. 6.5 Finansiell information Avseende årsredovisningens finansiella delar; resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och bokslutskommentarer, är vår uppfattning att dessa ger en bra bild av kommunens ställning och resultat. Kommunens femårsöversikt innehåller ett antal uppgifter som även dessa ger en överskådlig bild av kommunens utveckling. Ett sätt att utveckla denna information kan vara att även göra jämförelser med liknande kommuner för att tillföra läsaren ytterligare information. Detta jämförande perspektiv på verksamheten kan förövrigt med fördel tillämpas även i andra sammanhang i årsredovisningen Resultaträkning, kostnads- och intäktsanalys samt driftsredovisning Vi bedömer att årsredovisningen innehåller alla väsentliga uppgifter som krävs för att bedöma kommunens kostnader och resultat för Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 6 (10)

9 6.5.2 Balansräkning Även balansräkningen med tillhörande information ger enligt vår mening en överskådlig och rättvisande bild av kommunens ställning. Balansräkningens kompletterande information i form av noter är enligt vår uppfattning bra anpassat till informationsbehovet i årsredovisningen. 7. Analys av resultat och ställning 7.1 Ekonomiskt utfall Kommunen Arvika kommun rapporterar per ett resultat på 22,3 Mkr inklusive en jämförelsestörande kostnadspost på 30,0 Mkr för inlösen av pensioner. Belopp i Mkr (jfr föreg år) Utfall 2007 Budget 2007 Avvikelse mot budget Utfall 2006 Avvikelse mot 2006 Verksamhetens intäkter (-3,8 %) 274,0 282,1-8,1 284,7-10,7 Verksamhetens kostnader (+5,1 %) , ,9 18, ,6-60,2 Lösen av pensioner (-23,1 %) -30, ,0-39,0 9,0 Avskrivningar (-8,3 %) -47,3-46,0-1,3-51,6 4,3 Verksamheternas nettokostnad , ,8-21,3-995,5-57,5 Skatteintäkter (+3,7 %) 812,6 793,0 19,6 783,5 29,1 Statsbidrag/utjämningsavgift (+8,0 %) 239,4 238,9 0,5 221,7 17,7 Finansiella intäkter (-19,9 %) 28,2 6,2 22,0 35,2-7,0 Finansiella kostnader (-14,0 %) -4,9-2,2-2,7-5,7 0,8 Resultat e finansiella poster 22,3 4,1 18,2 39,2-16,9 Verksamhetens intäkter 2007 är något lägre än såväl budget som föregående år. Av intäktsanalysen framgår att det jämfört med 2006 är främst inom bidrag samt försäljning av verksamhet som den negativa avvikelsen uppstått, medan inkomster från taxor och avgifter ökat något mellan åren. Trots att verksamhetens kostnader är 18,1 Mkr lägre än budget ökade kostnaderna med 60,2 Mkr motsvarande ca 5,1 %, jämfört med föregående år, vilket indikerar att kostnadsutvecklingen har ökat i kommunen. Förändringen mellan 2005 och 2006 för verksamhetens kostnader utgjorde betydligt mera blygsamma +1,4 %. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 7 (10)

10 Som framgår ovan har kommunen i bokslutet för 2007 redovisat en kostnad på 30,0 Mkr avseende lösen av pensioner. Föregående år löstes pensioner på samma sätt med 39,0 Mkr. Förfarandet innebär att betalningsansvaret för de aktuella pensionerna övertas av ett pensionsinstitut. Kommunens resultat belastas alltså även detta år med en frivillig pensionskostnad vilken redovisas som jämförelsestörande post. Som en effekt av denna inlösen minskar kommunens redovisade ansvarsförbindelse för intjänade pensioner. Jämfört med 2006 är verksamhetens nettokostnader 57,5 Mkr (5,8 %) högre. Resultatet efter finansiella poster är dock endast 16,9 Mkr lägre än föregående år. Finansieringsverksamheten visar en positiv avvikelse på 40,6 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet 2007 ligger 18,2 Mkr över budgeten för året, trots att ovanstående lösen av pensioner på 30 Mkr inte varit budgeterad. Rensat från denna kostnad uppgår resultatet till 48,2 Mkr vilket måste ses som ett mycket starkt resultat även om resultatet 78,2 Mkr uppnåddes 2006 före lösen av pensioner Verksamheten Mkr Utfall Avvikelse mot budget Gemensam verksamhet 28,5 1,1 Politisk verksamhet 20,1 1.8 Infrastruktur 72,0 9,1 Fritid och kultur 45,2 1,2 Pedagogisk verksamhet 421,7 0 Vård och omsorg 410,1 0 Särskilda insatser 4,0 3,5 Affärsverksamhet 19,1 1, ,7 18,0 Inga eller positiva avvikelser redovisas för kommunens verksamheter Kommunkoncernen Det samlade resultatet i kommunkoncernen utgör 31,3 Mkr (54,9 Mkr) varav 9 Mkr tillkommer från koncernföretagen Investeringar Kommunen budgeterade investeringar för 124,1 Mkr för Förbrukat av detta var vid utgången av året endast 75,5 Mkr. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 8 (10)

11 Investeringarna under 2007 ligger trots avvikelsen mot budget på en avsevärt högre nivå än under de föregående 4 åren med en normal investeringsnivå på strax över 40 Mkr Balansräkningen De långfristiga fordringarna uppgår till 130,2 Mkr. Vid årsskiftet kvarstår under denna rubrik räntefria fordringar, som utbetalats enligt beslut i fullmäktige, på landstinget med 40 Mkr och på Vägverket med 28,9 Mkr. Lånet till landstinget löper på 15 år och amorteras under de sista 5 åren av löptiden. Återbetalningen av lån till Vägverket är kopplat till när medel för detta ändamål kommer att avsättas i verkets budget. Kommunens pensionsfond, hade vid årsskiftet ett bokfört värde på 326,3 Mkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 346,3 Mkr, d v s 20 Mkr högre än det bokförda värdet. Inga medel har tillförts pensionsfonden under 2007 men avsättning har gjorts i bokslutet för inlösen av pensioner inklusive löneskatt på totalt 30 Mkr. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årsskiftet till 609,2 Mkr (543,1 Mkr) varav 34,2 Mkr (26,1 Mkr) redovisas i balansräkningen. Redovisningen av det totala pensionsåtagandet, skuld och ansvarförbindelse ökar med ca 70 Mkr under 2007 till följd av att nya beräkningsgrunder beslutats för den kommunala sektorn. Pensionsfondens marknadsvärde täckte på bokslutsdagen 51 % av den totala förpliktelsen. 7.2 Balanskravet Resultatet utgör 22,3 Mkr för Detta innebär att kommunen med marginal klarar det s k balanskravet. 8. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar I budgeten för 2007 finns ett antal finansiella målsättningar. 1. Uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav. 2. Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) skall långsiktigt inte överstiga 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar finansieras med egna medel, lånefinansiering tillämpas endast i undantagsfall. 4. Avsättning till kommunens interna pensionsfond skall ske med minst 20 Mkr per år. Det långsiktiga målet är att nå full fondering. Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 9 (10)

12 I årsredovisningen gör kommunen bedömningen att målen har infriats. 8.1 Bedömning 1. Målet att föra en ansvarsfull ekonomisk politik bör med hänsyn till det uppnådda resultatet vara uppfyllt. Nettokostnaderna har ökat under året, dock inte mer än att denna ökning täcks av ökade intäkter. 2. Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen utgör Mkr vilket motsvarar 100 % av skatteintäkter och statsbidrag. Efter justering för lösen av pensioner med 30 Mkr utgör kostnadsandelen 97,2 %. Vi anser att den av kommunen gjorda justeringen är i sammanhanget rimlig och att målet därmed har uppnåtts. 3. Kommunen redovisar inga nya lån under året varför målsättningen med egen finansiering av investeringarna har infriats. 4. Någon inbetalning till pensionsfonden med 20 Mkr har gjorts inte gjorts under Däremot har kommunen i räkenskaperna för året avsatt 30 Mkr för lösen av pensionsförpliktelser. Denna betalning kommer att minska behovet av fonderade medel och ligger därmed enligt vår uppfattning i linje med kommunens finansiella mål som bör kunna anses vara uppfyllt. KPMG Anders Naeslund Auktoriserad och certifierad kommunal revisor Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 10 (10)

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation anger vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Datum 2006-10-25 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015 Nykvarns kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer