AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

2 Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel var den högsta i modern tid, trots en mindre upplagenedgång. Aftonbladets internettjänst fortsatte vara överlägset störst och lämnade ett positivt ekonomiskt bidrag. HÖG MARKNADSANDEL Upplagan minskade med tre procent till exemplar per utgivningsdag, samtidigt som kvällspressmarknaden föll för nionde året i rad, nu med sex procent. Aftonbladets marknadsandel ökade därmed till 48 procent. Konkurrensen i mediebranschen ökar för varje år. Läsarna blir alltmer rörliga. Speciellt de yngre väljer aktivt och följer inte på samma sätt, som tidigare generationer, föräldrarnas medievanor. Gratistidningarna skördar framgångar och nya medier tar tid från tidningsläsandet. Kvällspressens framgångsrecept kopieras av allt fler och är nu, trots Aftonbladets goda resultat, en bransch som förlorar pengar. Detta har lett till en omstrukturering där de tre andra kvällstidningarna går samman i ett företag. Aftonbladet har i detta perspektiv hävdat sig väl. Upplagan är den näst högsta under 90-talet och vi har fortfarande minst 1,3 miljoner läsare varje dag. Under våren höjdes lösnummerpriset utan någon märkbar påverkan på försäljningsvolymen. Under sommaren avvecklades kvällsupplagan i Stockholm. Som väntat gav den ingen upplageeffekt, kostnaderna var höga och återförsäljarna irriterade av merarbetet. Nedläggningen har inte påverkat upplagan och Aftonbladet är den kvällstidning som har flest läsare i Stockholm på vardagar (Orvesto konsument 98:3). REKORDHÖGA ANNONSINTÄKTER Annonsintäkterna utvecklades mycket positivt och steg med 18 procent i en marknad som ökade med cirka tio procent. Det är första gången på många år som vi ökar vår andel av annonsmarknaden; 90-talet har ju präglats av tv-mediets tillväxt. Det är glädjande att allt fler märkesvaruannonsörer ser kvällspress som ett prisvärt och verkningsfullt alternativ. Ett särskilt tack till annonsavdelningen som stått för mycket goda insatser under året. Annonserna utgör nu ungefär en femtedel av Aftonbladets intäkter. Målet är att denna andel ska öka ytterligare. Under 1999 förutses marknaden växa i en lägre takt, exakt hur mycket är beroende av konjunkturen och särskilt utvecklingen av den privata konsumtionen. INTERNET Aftonbladet är den överlägset största svenska nyhetstjänsten på internet. Med besök per dag är vi ungefär tre gånger större än närmaste konkurrent. Ingen annan tidning i Europa har lika många dagliga läsare på nätet. Sajten har fått ett antal utmärkelser, bland annat utsågs den till bästa kommersiella tjänst 1998 av branschtidningen Internetworld. Under 1998 tillkom ännu en tjänst: Text-tv i samarbete med Kanal 5. 4 VD-KOMMENTAR 1998

3 Jag får ofta frågan om tidningen tappar läsare till nätet. Allt talar för att det är tvärtom. Nättjänsterna når i stor utsträckning nya målgrupper och har betytt mycket för bilden av Aftonbladet som ett modernt medieföretag. Varje vecka tillför nätet minst en halv miljon läsare, varav många säkert blir mer benägna att köpa också tidningen. Aftonbladets avdelning för nya medier går nu med vinst i den meningen att intäkterna väsentligt överstiger verksamhetens egna kostnader. Otto Sjöberg och hans medarbetare är i stort sett ensamma om den bedriften. RESULTAT Resultatet efter finansnetto blev det bästa någonsin, 105 Mkr jämfört med 50 Mkr föregående år. Förbättringen beror främst på tre faktorer: Höjningen av lösnummerpriset, kraftigt ökade annonsintäkter och nedläggningen av kvällsupplagan. Mot bakgrund av branschens utveckling i övrigt är detta ett resultat vi kan vara nöjda med. Speciellt glädjande är att personalen i år får del i framgången genom en resultatbonus. MILJÖFRÅGORNA I FOKUS Aftonbladet arbetar aktivt för att minimera produktionens miljöpåverkan. Tryckerierna har under det senaste året arbetat mycket aktivt med miljöanpassning. Alla produkter, utom en, är nu Svanenmärkta och överblivna tidningar samlas in centralt för återvinning. Aftonbladet trycks på sex orter i Sverige. Under 1999 genomförs investeringar hos Tidningstryckarna i Akalla, så att antalet möjliga fyrfärgssidor ökar från 24 till 44. En färgrik tidning blir mer attraktiv för läsaren och ger mer utrymme för fyrfärgsannonser. Varje år utses årets bästa tryckeri. Priset har för andra året i rad gått till Norrköpings Tidningar för synnerligen god tidhållning och bra tryckkvalitet. FRAMTIDEN Aftonbladet arbetar på en krympande marknad vilket föranlett en översyn av vår strategi. Framgångarna under 90-talet har till stor del varit ett resultat av en stark fokusering på det vi definierat som kärnaffären: Kvällstidningen Aftonbladet. På senare år har nättjänsterna tillkommit och nått stora framgångar. Vi står nu inför en omvandling och breddning av verksamheten från kvällstidning till mediehus. Erfarenheten har visat att kärnan i den traditionella kvällstidningen lämpar sig utmärkt för nya medier. Aftonbladets redaktion besitter genom sin storlek och erfarenhet en unik kompetens som få kan mäta sig med. Med hjälp av ny teknik når vi fler. För att lyckas med detta ska vi också i betydligt större utsträckning öppna en dialog med alla våra intressenter, anställda, återförsäljare, läsare och annonsörer. Tidningsbranschen har, paradoxalt nog, en tradition av slutenhet. Detta vill vi ändra på. Vår vision är att det ska vara självklart att välja Aftonbladet för den som vill ha de snabbaste nyheterna och den bästa servicen. Vi finns där du är. GUNNAR STRÖMBLAD 8 ) VD-KOMMENTAR

4 Verksamheten i korthet Resultat efter finansnetto, Mkr 120 Upplagan, tusen ex 425 Upplageintäkter, Mkr Annonsintäkter, Mkr 300 Upplagegapet mellan Aftonbladet och Expressen, medelnetto, utgivningsdag, tusen ex, Eget kapital Räntebärande långa skulder * * Eget kapital 1997 enligt proforma balansräkning VERKSAMHETEN I KORTHET 1998

5 Årsredovisning 1998 Styrelsen och verkställande direktören för Aftonbladet Hierta AB, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Under året har fusionen mellan Tidningen Aftonbladet AB, , och Aftonbladet Hierta AB, som beslutades genomförts. Registrering har skett För att bättre avspegla intentionen med fusionen och nå jämförbarhet i redovisningen har en proforma ingående balansräkning upprättats som om fusionen ägt rum efter bokslutets upprättande. I moderbolagets resultaträkning ingår dock tidningsverksamheten från fusionsdagen. Finansieringsanalys för moderbolaget upprättas inte. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget ägs till 50,1 procent av Landsorganisationen i Sverige och till 49,9 procent av den norska mediekoncernen Schibsted. LO:s aktier utgörs av preferensaktier med fast avkastning, medan Schibsted har det industriella och ekonomiska ägaransvaret för Aftonbladets utveckling. Birger Magnus efterträdde Thorbjörn Larsson som styrelsens ordförande från och med den 12 juni Koncernens resultat efter finansposter uppgick till 104,7 (49,7) Mkr, det bästa resultatet i tidningens historia. Resultatframgången förklaras av höjt lösnummerpris från sju till åtta kronor på vardagar (från 20 april), höga annonsintäkter och nedläggningen av kvällsupplagan i Stockholm från halvårsskiftet. Rörelseintäkter uppgick till 1 560,6 Mkr och översteg 1997 med 91,3 Mkr. Upplageintäkterna ökade från Mkr till Mkr, annonsintäkterna i tidningen ökade från 249,2 till 293,7 Mkr och intäkterna från avdelning Nya Medier ökade med 13,6 till 21,2 Mkr. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar ökade med 42,2 Mkr. Rörliga kostnader reducerades svagt medan fasta kostnader ökade främst genom ökade redaktionella kostnader och marknadssatsningar. Resultatet är belastat med 9,7 Mkr för avsättning till personalbonus. Upplagan för 1998, kontrollerad av Tidningsstatistik AB, uppgick till: Vardagar Söndagar Per utgivningsdag Trots en svag reduktion i upplaga under 1998 är upplagan på en historisk hög nivå, och Aftonbladet är för tredje året i rad Sveriges största tidning. På internet är Aftonbladet under 1998, liksom tidigare, den överlägset största tidningen i Sverige enligt mätningar utförda av Tidningsstatistik AB. Under december månad hade nättidningen i snitt besökare varje dag, mer är tre gånger fler än någon annan tidning i Sverige. Vid årets slut uppgick likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 157,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 39 (43) procent. Investeringar i inventarier och IT-utrustning uppgick under 1998 till 42,3 (18,8) Mkr. Från den 12 januari 1998 startade Aftonbladet att trycka i Växjö, och trycks därmed på sex tryckerier i Sverige. En stor del av upplagan trycks fortfarande hos Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet AB i Akalla. Aktierna i detta bolag ägs till lika delar av Aftonbladet Hierta AB och Hb Svenska Dagbladets AB & Co. Detsamma gäller för aktierna i bolaget Fastighets AB Tidningsfabriken som äger tryckeriets fastighet. Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet AB kommer under 1999 att genomföra ett omfattande investeringsprogram och Aftonbladets borgensåtagande har därmed ökat från 229,9 Mkr vid utgången av 1997 till 291,9 Mkr vid utgången av Syftet med utbyggnaden är att öka tryckpressarnas fyrfärgs-kapacitet. Motsvarande utbyggnad pågår vid flera av tryckerierna där Aftonbladet trycks. Möjligheten med utökad användning av fyrfärg förväntas ge tidningen större konkurrenskraft. Förberedelser inför millenniumskiftet har pågått under längre tid och flera centrala datasystem har ersatts de senaste åren. Under 1999 kommer omfattande testkörningar att äga rum. Tidningen har också tät kontakt med tryckerier och andra leverantörer för att säkerställa utgivningen efter det kommande årsskiftet. Under 1999 förväntas inga väsentliga förändringar i de omvärldsfaktorer som är av betydelse för Aftonbladets utveckling. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till Kkr. Till bolagsstämmans förfogande i moderbolaget står: Balanserat resultat :18 Årets resultat :17 Summa :99 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: att till preferensaktieägare skall utdelas :00 att till stamaktieägare skall utdelas :00 att till reservfond skall avsättas :00 att i ny räkning överföres :99 Summa :99 Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen , bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys jämte till dessa hörande noter. ÅRSREDOVISNING

6 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Kkr) Nettoomsättning Not Reklamskatt Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 9, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i intressebolag Not Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Latent skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING 1998

7 BALANSRÄKNING KONCERNEN Proforma (Kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utgivningsbevis Not Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och it-utrustning Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Not Fordran intressebolag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner FPG/PRI Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 746 Summa långfristiga skulder 746 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter (Kkr) Företagsinteckning avseende lån och checkräkningskredit (varav checkräkningskredit utnyttjat 0) Ansvarsförbindelser (Kkr) Solidarisk borgen med Hb Svenska Dagbladets AB & Co för finansiering av det gemensamt ägda tryckeriet Borgen intressebolag Ansvarsförbindelse till Svenska Tidningsutgivareföreningen Ansvarsförbindelse till FPG ÅRSREDOVISNING

8 FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN (Kkr) Internt genererade medel Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan Realisationsförlust/vinst på sålda anläggningstillgångar Nedskrivning av aktier 47 Betalda skatter Internt genererade medel från rörelsen Rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FÖRE INVESTERINGAR Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 109 Förändring av långfristiga fordringar Investeringar i inventarier och it-utrustning Aktier och andelar Utdelning Investeringar i anläggningstillgångar, netto KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR Extern finansiering Förändring av långfristiga skulder Förändring av avsättning pensioner Förändring av övriga avsättningar Extern finansiering, netto FÖRÄNDRING AV KASSA OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR ÅRSREDOVISNING 1998

9 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (Kkr) Nettoomsättning Not Reklamskatt Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Överföring av resultat från tidningsverksamheten Bokslutsdispositioner Not Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING

10 BALANSRÄKNING MODERBOLAG Proforma (Kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och it-utrustning Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Not Andelar i intressebolag Not Fordringar hos intressebolag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Avsättningar Avsättningar för pensioner FPG/PRI Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till koncernbolag Övriga långfristiga skulder 746 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter (Kkr) Företagsinteckning avseende lån och checkräkningskredit (varav checkräkningskredit utnyttjat 0) Ansvarsförbindelser (Kkr) Solidarisk borgen med Hb Svenska Dagbladets AB & Co för finansiering av det gemensamt ägda tryckeriet Borgen intressebolag Ansvarsförbindelse till Svenska Tidningsutgivareföreningen Ansvarsförbindelse till FPG ÅRSREDOVISNING 1998

11 Alla belopp i Kkr om inte annat anges. NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Årsredovisningen och koncernredovisningen för 1998 har upprättats enligt årsredovisningslagen. Jämförelsesiffror mot föregående år avser om inget annat anges. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt har mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intressebolagsredovisning Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dotterbolag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intressebolag redovisas enligt den så kallade kapitalandelsmetoden. Avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan på materiella tillgångar är baserade på tillgångarnas verkliga anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: IT-utrustning 3 år Bilar och fotoutrustning 5 år Övriga inventarier 10 år Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till nominellt värde. Fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till bokslutsdagens kurs. NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Tidningsförsäljning Annonsförsäljning, tidning Övrigt Summa I annonsförsäljning ingår reklamskatt. NOT 3 LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Koncernen Koncernen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (15 639) (14 408) Styrelse, vd och vice vd Övriga anställda Av pensionskostnaderna avser 792 (1 976) Kkr styrelse, vd och vice vd. Avgångsvederlag för vd är vid uppsägning från bolagets sida två årslöner med avdrag för inkomst från annan arbetsgivare. Vd har rätt till pension från 60 års ålder. NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEBOLAG Koncernen Koncernen Resultatandel i intressebolag Summa NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Räntor Utdelningar Nedskrivningar -269 Summa ÅRSREDOVISNING

12 NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Räntedel i årets pensionskostnader Summa NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Moderbolaget Förändring av skatteutjämningsreserv L Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Förändring av periodiseringsfond Koncernbidrag Summa NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Proforma Koncernen Ingående anskaffningsvärden Effekt av fusion Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Effekt av fusion Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och it-utrustning Ingående anskaffningsvärden Årets investeringar Försäljningar och utrangeringar Överfört i samband med fusion Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Överfört i samband med fusion Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 11 ANDELAR I DOTTERBOLAG Organisations- Kapital- Antal Bokfört nummer Säte andel andelar/aktier värde Hierta Nymedia AB Stockholm 100% Tabloiden Förvaltnings AB Stockholm 100% Hierta Annons AB Stockholm 100% Amedia Information AB Stockholm 100% Hierta Tidningen AB Stockholm 100% ÅRSREDOVISNING 1998

13 NOT 12 ANDELAR I INTRESSEBOLAG Ingående bokfört värde Förändring intressebolagsredovisning Överfört i samband med fusion 84 Årets investeringar Årets avyttringar -837 Årets resultatandel Utgående bokfört värde Kapitalandelens Bokfört värde hos värde i koncern- Direkt ägda Org.nummer Säte Kapitalandel moderbolaget redovisning Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet AB Stockholm 50% Fastighets AB Tidningsfabriken Stockholm 50% Tidningsretur i Nyköping AB Nyköping 50% Övriga intressebolag NOT 13 FORDRAN INTRESSEBOLAG Ingående fordran Utgående fordran NOT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Ingående bokfört värde Överfört i samband med fusion 617 Årets avyttringar Årets nedskrivningar -269 Utgående bokfört värde NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående fordran Årets amorteringar Under året tillkommande långfristig fordran Omföring till kortfristig fordran Utgående fordran NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa ÅRSREDOVISNING

14 NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar består dels av kortfristiga placeringar i Schibsteds internbank, Schibsted Finans AS, dels av en portfölj med korta räntebärande värdepapper förvaltad av Handelsbanken Kapitalförvaltning. NOT 18 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp Effekter av fusion Belopp Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp Effekter av fusion Belopp Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Av totala antalet aktier, , utgör preferensaktier. NOT 19 OBESKATTADE RESERVER Moderbolaget Skatteutjämningsreserv L Periodiseringsfond Summa NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna sociala avgifter Upplupna löner Övriga poster Summa NOT 21 MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antal anställda Varav kvinnor Antal anställda Varav kvinnor Koncernen totalt ÅRSREDOVISNING 1998

15 Stockholm den 18 februari 1999 Birger Magnus Bertil Jonsson Tinius Nagell-Erichsen Kurt Norberg Erland Olausson Ordförande Aslak Ona Karl-Evert Oskarsson Torsten Zöllman Arne Norlin Gunnar Strömblad Personalrepresentant Personalrepresentant Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 1999 Åke Danielsson Auktoriserad revisor REVISIONSBERÄTTELSE Till Bolagsstämman i Aftonbladet Hierta AB organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Aftonbladet Hierta AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 24 februari 1999 Åke Danielsson Auktoriserad revisor ÅRSREDOVISNING

16 SAMMANDRAG AFTONBLADET KONCERNEN * Aftonbladet Upplaga per utgivningsdag helår (tusen ex) Marknadsandel upplaga (%) Upplaga vardagar (tusen ex) Upplaga söndagar (tusen ex) Annonsvolym (spaltmeter) Genomsnittligt spaltmillimeterpris (kr) 24:68 22:44 21:59 20:01 19:75 Genomsnittligt lösnummerpris (kr) 8:35 8:00 7:67 7:28 6:87 Resultaträkning (Mkr) Omsättning Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansnetto Strukturkostnader Årets resultat Balansräkning (Mkr) Anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande långa skulder Icke räntebärande långa skulder Icke räntebärande korta skulder Summa skulder och eget kapital Kassaflöde före investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, netto Kassaflöde efter investeringar Personal Antal anställda Löner och lönebikostnader Nyckeltal Fördelning upplaga/annons (%) 80/20 83/17 82/18 84/16 85/15 Bruttomarginal (%) Nettomarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet sysselsatt kapital (%) Räntabilitet eget kapital (%) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (ggr) 0,55 0,47 0,77 0,87 0,94 Räntetäckningsgrad (ggr) 17,86 9,92 5,20 3,48 4,00 * Balansräkning avser proforma DEFINITIONER Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i procent av omsättningen. Nettomarginal Resultat efter finansnetto i procent av omsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i procent av omsättningen. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder samt schablonskatt på obeskattade reserver. Räntabilitet på justerat eget kapital Resultat efter finansnetto och schablonskatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver (i koncernen eget kapital). Soliditet Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus räntekostnader dividerat med räntekostnader. 54 SAMMANDRAG 1998

Årsredoning. Aftonblad

Årsredoning. Aftonblad Årsredoning 1995 Aftonblad Kl. 16.00, måndagen den 10 april. Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl kommer till Arlanda för att redogöra för sina affärer. FOTO: FREDRIK HJERLING. Kvällspressen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer