AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

2 Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel var den högsta i modern tid, trots en mindre upplagenedgång. Aftonbladets internettjänst fortsatte vara överlägset störst och lämnade ett positivt ekonomiskt bidrag. HÖG MARKNADSANDEL Upplagan minskade med tre procent till exemplar per utgivningsdag, samtidigt som kvällspressmarknaden föll för nionde året i rad, nu med sex procent. Aftonbladets marknadsandel ökade därmed till 48 procent. Konkurrensen i mediebranschen ökar för varje år. Läsarna blir alltmer rörliga. Speciellt de yngre väljer aktivt och följer inte på samma sätt, som tidigare generationer, föräldrarnas medievanor. Gratistidningarna skördar framgångar och nya medier tar tid från tidningsläsandet. Kvällspressens framgångsrecept kopieras av allt fler och är nu, trots Aftonbladets goda resultat, en bransch som förlorar pengar. Detta har lett till en omstrukturering där de tre andra kvällstidningarna går samman i ett företag. Aftonbladet har i detta perspektiv hävdat sig väl. Upplagan är den näst högsta under 90-talet och vi har fortfarande minst 1,3 miljoner läsare varje dag. Under våren höjdes lösnummerpriset utan någon märkbar påverkan på försäljningsvolymen. Under sommaren avvecklades kvällsupplagan i Stockholm. Som väntat gav den ingen upplageeffekt, kostnaderna var höga och återförsäljarna irriterade av merarbetet. Nedläggningen har inte påverkat upplagan och Aftonbladet är den kvällstidning som har flest läsare i Stockholm på vardagar (Orvesto konsument 98:3). REKORDHÖGA ANNONSINTÄKTER Annonsintäkterna utvecklades mycket positivt och steg med 18 procent i en marknad som ökade med cirka tio procent. Det är första gången på många år som vi ökar vår andel av annonsmarknaden; 90-talet har ju präglats av tv-mediets tillväxt. Det är glädjande att allt fler märkesvaruannonsörer ser kvällspress som ett prisvärt och verkningsfullt alternativ. Ett särskilt tack till annonsavdelningen som stått för mycket goda insatser under året. Annonserna utgör nu ungefär en femtedel av Aftonbladets intäkter. Målet är att denna andel ska öka ytterligare. Under 1999 förutses marknaden växa i en lägre takt, exakt hur mycket är beroende av konjunkturen och särskilt utvecklingen av den privata konsumtionen. INTERNET Aftonbladet är den överlägset största svenska nyhetstjänsten på internet. Med besök per dag är vi ungefär tre gånger större än närmaste konkurrent. Ingen annan tidning i Europa har lika många dagliga läsare på nätet. Sajten har fått ett antal utmärkelser, bland annat utsågs den till bästa kommersiella tjänst 1998 av branschtidningen Internetworld. Under 1998 tillkom ännu en tjänst: Text-tv i samarbete med Kanal 5. 4 VD-KOMMENTAR 1998

3 Jag får ofta frågan om tidningen tappar läsare till nätet. Allt talar för att det är tvärtom. Nättjänsterna når i stor utsträckning nya målgrupper och har betytt mycket för bilden av Aftonbladet som ett modernt medieföretag. Varje vecka tillför nätet minst en halv miljon läsare, varav många säkert blir mer benägna att köpa också tidningen. Aftonbladets avdelning för nya medier går nu med vinst i den meningen att intäkterna väsentligt överstiger verksamhetens egna kostnader. Otto Sjöberg och hans medarbetare är i stort sett ensamma om den bedriften. RESULTAT Resultatet efter finansnetto blev det bästa någonsin, 105 Mkr jämfört med 50 Mkr föregående år. Förbättringen beror främst på tre faktorer: Höjningen av lösnummerpriset, kraftigt ökade annonsintäkter och nedläggningen av kvällsupplagan. Mot bakgrund av branschens utveckling i övrigt är detta ett resultat vi kan vara nöjda med. Speciellt glädjande är att personalen i år får del i framgången genom en resultatbonus. MILJÖFRÅGORNA I FOKUS Aftonbladet arbetar aktivt för att minimera produktionens miljöpåverkan. Tryckerierna har under det senaste året arbetat mycket aktivt med miljöanpassning. Alla produkter, utom en, är nu Svanenmärkta och överblivna tidningar samlas in centralt för återvinning. Aftonbladet trycks på sex orter i Sverige. Under 1999 genomförs investeringar hos Tidningstryckarna i Akalla, så att antalet möjliga fyrfärgssidor ökar från 24 till 44. En färgrik tidning blir mer attraktiv för läsaren och ger mer utrymme för fyrfärgsannonser. Varje år utses årets bästa tryckeri. Priset har för andra året i rad gått till Norrköpings Tidningar för synnerligen god tidhållning och bra tryckkvalitet. FRAMTIDEN Aftonbladet arbetar på en krympande marknad vilket föranlett en översyn av vår strategi. Framgångarna under 90-talet har till stor del varit ett resultat av en stark fokusering på det vi definierat som kärnaffären: Kvällstidningen Aftonbladet. På senare år har nättjänsterna tillkommit och nått stora framgångar. Vi står nu inför en omvandling och breddning av verksamheten från kvällstidning till mediehus. Erfarenheten har visat att kärnan i den traditionella kvällstidningen lämpar sig utmärkt för nya medier. Aftonbladets redaktion besitter genom sin storlek och erfarenhet en unik kompetens som få kan mäta sig med. Med hjälp av ny teknik når vi fler. För att lyckas med detta ska vi också i betydligt större utsträckning öppna en dialog med alla våra intressenter, anställda, återförsäljare, läsare och annonsörer. Tidningsbranschen har, paradoxalt nog, en tradition av slutenhet. Detta vill vi ändra på. Vår vision är att det ska vara självklart att välja Aftonbladet för den som vill ha de snabbaste nyheterna och den bästa servicen. Vi finns där du är. GUNNAR STRÖMBLAD 8 ) VD-KOMMENTAR

4 Verksamheten i korthet Resultat efter finansnetto, Mkr 120 Upplagan, tusen ex 425 Upplageintäkter, Mkr Annonsintäkter, Mkr 300 Upplagegapet mellan Aftonbladet och Expressen, medelnetto, utgivningsdag, tusen ex, Eget kapital Räntebärande långa skulder * * Eget kapital 1997 enligt proforma balansräkning VERKSAMHETEN I KORTHET 1998

5 Årsredovisning 1998 Styrelsen och verkställande direktören för Aftonbladet Hierta AB, , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Under året har fusionen mellan Tidningen Aftonbladet AB, , och Aftonbladet Hierta AB, som beslutades genomförts. Registrering har skett För att bättre avspegla intentionen med fusionen och nå jämförbarhet i redovisningen har en proforma ingående balansräkning upprättats som om fusionen ägt rum efter bokslutets upprättande. I moderbolagets resultaträkning ingår dock tidningsverksamheten från fusionsdagen. Finansieringsanalys för moderbolaget upprättas inte. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget ägs till 50,1 procent av Landsorganisationen i Sverige och till 49,9 procent av den norska mediekoncernen Schibsted. LO:s aktier utgörs av preferensaktier med fast avkastning, medan Schibsted har det industriella och ekonomiska ägaransvaret för Aftonbladets utveckling. Birger Magnus efterträdde Thorbjörn Larsson som styrelsens ordförande från och med den 12 juni Koncernens resultat efter finansposter uppgick till 104,7 (49,7) Mkr, det bästa resultatet i tidningens historia. Resultatframgången förklaras av höjt lösnummerpris från sju till åtta kronor på vardagar (från 20 april), höga annonsintäkter och nedläggningen av kvällsupplagan i Stockholm från halvårsskiftet. Rörelseintäkter uppgick till 1 560,6 Mkr och översteg 1997 med 91,3 Mkr. Upplageintäkterna ökade från Mkr till Mkr, annonsintäkterna i tidningen ökade från 249,2 till 293,7 Mkr och intäkterna från avdelning Nya Medier ökade med 13,6 till 21,2 Mkr. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar ökade med 42,2 Mkr. Rörliga kostnader reducerades svagt medan fasta kostnader ökade främst genom ökade redaktionella kostnader och marknadssatsningar. Resultatet är belastat med 9,7 Mkr för avsättning till personalbonus. Upplagan för 1998, kontrollerad av Tidningsstatistik AB, uppgick till: Vardagar Söndagar Per utgivningsdag Trots en svag reduktion i upplaga under 1998 är upplagan på en historisk hög nivå, och Aftonbladet är för tredje året i rad Sveriges största tidning. På internet är Aftonbladet under 1998, liksom tidigare, den överlägset största tidningen i Sverige enligt mätningar utförda av Tidningsstatistik AB. Under december månad hade nättidningen i snitt besökare varje dag, mer är tre gånger fler än någon annan tidning i Sverige. Vid årets slut uppgick likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 157,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 39 (43) procent. Investeringar i inventarier och IT-utrustning uppgick under 1998 till 42,3 (18,8) Mkr. Från den 12 januari 1998 startade Aftonbladet att trycka i Växjö, och trycks därmed på sex tryckerier i Sverige. En stor del av upplagan trycks fortfarande hos Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet AB i Akalla. Aktierna i detta bolag ägs till lika delar av Aftonbladet Hierta AB och Hb Svenska Dagbladets AB & Co. Detsamma gäller för aktierna i bolaget Fastighets AB Tidningsfabriken som äger tryckeriets fastighet. Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet AB kommer under 1999 att genomföra ett omfattande investeringsprogram och Aftonbladets borgensåtagande har därmed ökat från 229,9 Mkr vid utgången av 1997 till 291,9 Mkr vid utgången av Syftet med utbyggnaden är att öka tryckpressarnas fyrfärgs-kapacitet. Motsvarande utbyggnad pågår vid flera av tryckerierna där Aftonbladet trycks. Möjligheten med utökad användning av fyrfärg förväntas ge tidningen större konkurrenskraft. Förberedelser inför millenniumskiftet har pågått under längre tid och flera centrala datasystem har ersatts de senaste åren. Under 1999 kommer omfattande testkörningar att äga rum. Tidningen har också tät kontakt med tryckerier och andra leverantörer för att säkerställa utgivningen efter det kommande årsskiftet. Under 1999 förväntas inga väsentliga förändringar i de omvärldsfaktorer som är av betydelse för Aftonbladets utveckling. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till Kkr. Till bolagsstämmans förfogande i moderbolaget står: Balanserat resultat :18 Årets resultat :17 Summa :99 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: att till preferensaktieägare skall utdelas :00 att till stamaktieägare skall utdelas :00 att till reservfond skall avsättas :00 att i ny räkning överföres :99 Summa :99 Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen , bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys jämte till dessa hörande noter. ÅRSREDOVISNING

6 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Kkr) Nettoomsättning Not Reklamskatt Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 9, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i intressebolag Not Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Latent skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING 1998

7 BALANSRÄKNING KONCERNEN Proforma (Kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utgivningsbevis Not Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och it-utrustning Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Not Fordran intressebolag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner FPG/PRI Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 746 Summa långfristiga skulder 746 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter (Kkr) Företagsinteckning avseende lån och checkräkningskredit (varav checkräkningskredit utnyttjat 0) Ansvarsförbindelser (Kkr) Solidarisk borgen med Hb Svenska Dagbladets AB & Co för finansiering av det gemensamt ägda tryckeriet Borgen intressebolag Ansvarsförbindelse till Svenska Tidningsutgivareföreningen Ansvarsförbindelse till FPG ÅRSREDOVISNING

8 FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN (Kkr) Internt genererade medel Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan Realisationsförlust/vinst på sålda anläggningstillgångar Nedskrivning av aktier 47 Betalda skatter Internt genererade medel från rörelsen Rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FÖRE INVESTERINGAR Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 109 Förändring av långfristiga fordringar Investeringar i inventarier och it-utrustning Aktier och andelar Utdelning Investeringar i anläggningstillgångar, netto KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR Extern finansiering Förändring av långfristiga skulder Förändring av avsättning pensioner Förändring av övriga avsättningar Extern finansiering, netto FÖRÄNDRING AV KASSA OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR ÅRSREDOVISNING 1998

9 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG (Kkr) Nettoomsättning Not Reklamskatt Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Överföring av resultat från tidningsverksamheten Bokslutsdispositioner Not Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING

10 BALANSRÄKNING MODERBOLAG Proforma (Kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och it-utrustning Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Not Andelar i intressebolag Not Fordringar hos intressebolag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Avsättningar Avsättningar för pensioner FPG/PRI Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till koncernbolag Övriga långfristiga skulder 746 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter (Kkr) Företagsinteckning avseende lån och checkräkningskredit (varav checkräkningskredit utnyttjat 0) Ansvarsförbindelser (Kkr) Solidarisk borgen med Hb Svenska Dagbladets AB & Co för finansiering av det gemensamt ägda tryckeriet Borgen intressebolag Ansvarsförbindelse till Svenska Tidningsutgivareföreningen Ansvarsförbindelse till FPG ÅRSREDOVISNING 1998

11 Alla belopp i Kkr om inte annat anges. NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Årsredovisningen och koncernredovisningen för 1998 har upprättats enligt årsredovisningslagen. Jämförelsesiffror mot föregående år avser om inget annat anges. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt har mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intressebolagsredovisning Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dotterbolag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intressebolag redovisas enligt den så kallade kapitalandelsmetoden. Avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan på materiella tillgångar är baserade på tillgångarnas verkliga anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: IT-utrustning 3 år Bilar och fotoutrustning 5 år Övriga inventarier 10 år Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till nominellt värde. Fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till bokslutsdagens kurs. NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Tidningsförsäljning Annonsförsäljning, tidning Övrigt Summa I annonsförsäljning ingår reklamskatt. NOT 3 LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Koncernen Koncernen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (15 639) (14 408) Styrelse, vd och vice vd Övriga anställda Av pensionskostnaderna avser 792 (1 976) Kkr styrelse, vd och vice vd. Avgångsvederlag för vd är vid uppsägning från bolagets sida två årslöner med avdrag för inkomst från annan arbetsgivare. Vd har rätt till pension från 60 års ålder. NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEBOLAG Koncernen Koncernen Resultatandel i intressebolag Summa NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Räntor Utdelningar Nedskrivningar -269 Summa ÅRSREDOVISNING

12 NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Räntedel i årets pensionskostnader Summa NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Moderbolaget Förändring av skatteutjämningsreserv L Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Förändring av periodiseringsfond Koncernbidrag Summa NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Proforma Koncernen Ingående anskaffningsvärden Effekt av fusion Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Effekt av fusion Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och it-utrustning Ingående anskaffningsvärden Årets investeringar Försäljningar och utrangeringar Överfört i samband med fusion Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Överfört i samband med fusion Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 11 ANDELAR I DOTTERBOLAG Organisations- Kapital- Antal Bokfört nummer Säte andel andelar/aktier värde Hierta Nymedia AB Stockholm 100% Tabloiden Förvaltnings AB Stockholm 100% Hierta Annons AB Stockholm 100% Amedia Information AB Stockholm 100% Hierta Tidningen AB Stockholm 100% ÅRSREDOVISNING 1998

13 NOT 12 ANDELAR I INTRESSEBOLAG Ingående bokfört värde Förändring intressebolagsredovisning Överfört i samband med fusion 84 Årets investeringar Årets avyttringar -837 Årets resultatandel Utgående bokfört värde Kapitalandelens Bokfört värde hos värde i koncern- Direkt ägda Org.nummer Säte Kapitalandel moderbolaget redovisning Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet AB Stockholm 50% Fastighets AB Tidningsfabriken Stockholm 50% Tidningsretur i Nyköping AB Nyköping 50% Övriga intressebolag NOT 13 FORDRAN INTRESSEBOLAG Ingående fordran Utgående fordran NOT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Ingående bokfört värde Överfört i samband med fusion 617 Årets avyttringar Årets nedskrivningar -269 Utgående bokfört värde NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående fordran Årets amorteringar Under året tillkommande långfristig fordran Omföring till kortfristig fordran Utgående fordran NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa ÅRSREDOVISNING

14 NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar består dels av kortfristiga placeringar i Schibsteds internbank, Schibsted Finans AS, dels av en portfölj med korta räntebärande värdepapper förvaltad av Handelsbanken Kapitalförvaltning. NOT 18 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp Effekter av fusion Belopp Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp Effekter av fusion Belopp Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Av totala antalet aktier, , utgör preferensaktier. NOT 19 OBESKATTADE RESERVER Moderbolaget Skatteutjämningsreserv L Periodiseringsfond Summa NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna sociala avgifter Upplupna löner Övriga poster Summa NOT 21 MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antal anställda Varav kvinnor Antal anställda Varav kvinnor Koncernen totalt ÅRSREDOVISNING 1998

15 Stockholm den 18 februari 1999 Birger Magnus Bertil Jonsson Tinius Nagell-Erichsen Kurt Norberg Erland Olausson Ordförande Aslak Ona Karl-Evert Oskarsson Torsten Zöllman Arne Norlin Gunnar Strömblad Personalrepresentant Personalrepresentant Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 1999 Åke Danielsson Auktoriserad revisor REVISIONSBERÄTTELSE Till Bolagsstämman i Aftonbladet Hierta AB organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Aftonbladet Hierta AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 24 februari 1999 Åke Danielsson Auktoriserad revisor ÅRSREDOVISNING

16 SAMMANDRAG AFTONBLADET KONCERNEN * Aftonbladet Upplaga per utgivningsdag helår (tusen ex) Marknadsandel upplaga (%) Upplaga vardagar (tusen ex) Upplaga söndagar (tusen ex) Annonsvolym (spaltmeter) Genomsnittligt spaltmillimeterpris (kr) 24:68 22:44 21:59 20:01 19:75 Genomsnittligt lösnummerpris (kr) 8:35 8:00 7:67 7:28 6:87 Resultaträkning (Mkr) Omsättning Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansnetto Strukturkostnader Årets resultat Balansräkning (Mkr) Anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande långa skulder Icke räntebärande långa skulder Icke räntebärande korta skulder Summa skulder och eget kapital Kassaflöde före investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, netto Kassaflöde efter investeringar Personal Antal anställda Löner och lönebikostnader Nyckeltal Fördelning upplaga/annons (%) 80/20 83/17 82/18 84/16 85/15 Bruttomarginal (%) Nettomarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet sysselsatt kapital (%) Räntabilitet eget kapital (%) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (ggr) 0,55 0,47 0,77 0,87 0,94 Räntetäckningsgrad (ggr) 17,86 9,92 5,20 3,48 4,00 * Balansräkning avser proforma DEFINITIONER Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i procent av omsättningen. Nettomarginal Resultat efter finansnetto i procent av omsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i procent av omsättningen. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder samt schablonskatt på obeskattade reserver. Räntabilitet på justerat eget kapital Resultat efter finansnetto och schablonskatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver (i koncernen eget kapital). Soliditet Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus räntekostnader dividerat med räntekostnader. 54 SAMMANDRAG 1998

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer