Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges."

Transkript

1 Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo visnings rådet. Den 1 januari 2004 trädde Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda i kraft och denna rekommendation är tillämplig för AB Lindex. Pensioner och andra ersättningar till anställda har tidigare redovisats enligt de lokala reglerna i varje land. I koncernredovisningen ersätts denna redovisning av RR 29. Tillämpningen av denna rekommendation har medfört att eget kapital vid årets ingång minskat med 9,8 Mkr samt att årets resultat har förbättrats med 1,5 Mkr. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade, om inte annat anges. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget AB Lindex och alla bolag i vilka AB Lindex direkt eller in direkt innehar mer än 50 procent av röstvärdet eller ensam utövar ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Redo visningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning, vilket innebär att an skaff ningsvärdet på aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i respektive dotterbolag vid förvärvstillfället, inklusive beräknad andel av eget kapital i obeskattade reserver. För obeskattade reserver tillhöriga förvärvade bolag har beräknad skatteskuld upptagits bland långfristiga skulder enligt gällande procentsats i respektive land. Det egna kapitalet i det förvärvade bolaget bestäms utifrån en marknadsmässig värdering av skulder och tillgångar vid förvärvstidpunkten. Överstiger anskaffningsvärdet på aktierna marknadsvärdet på det förvärvade bolagets nettotillgångar föreligger en koncernmässig goodwill. Metoden innebär att endast den del av eget kapital i dotterbolaget som skapats efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens eget kapital. I koncernens resultaträkning ingår under räkenskapsåret förvärvade bolag från och med förvärvstidpunkten. Per den 1 september 2004 överläts Twilfitverksamheten genom inkråmsöverlåtelse till moderbolaget AB Lindex. Överlåtelsen fick ingen effekt på koncernräkenskaperna, men påverkade moderbolagets balansräkning. Omräkning av utländska dotterbolag Vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut till svenska kronor för intagande i koncernbokslut används dagskursmetoden. Resultaträkningarna har omräknats till en genomsnittskurs som baseras på valutakursen den sista dagen i varje månad. Balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. De om räk ningsdifferenser som uppstår vid omräkningen av balansräkningarna förs direkt till eget kapital och påverkar följaktligen ej årets resultat. Intäkter s nettoomsättning består av intäkter från butiksförsäljning. Dessa intäkter redovisas i samband med försäljning/leverans till kund. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter har netto omsättningen och kostnaderna för handelsvaror reducerats med belopp som återbetalats till kund vid utnyttjande av så kallat öppet köp. Interna resultat, som uppkommer vid försäljning mellan koncern bolag, har eliminerats. Nedskrivningar och moderbolaget tillämpar RR 17 Nedskrivningar. Nedskrivningar görs om det redovisade värdet överstiger det högsta av nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. Avsättningar En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns ett åtagande och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Fordringar Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Vid upprättande av de enskilda bolagens bokslut gäller att fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs. Eftersom kurssäkringar av kommersiella fordringar och skulder skett genom terminskontrakt och optioner, har kursen för dessa instrument använts. För att minimera valutaexponeringen av koncernens varuinköp tecknas terminskontrakt på huvud delen av flödet. Finansiella instrument Kortfristiga placeringar består av depositioner i bank med en mycket kort löptid. Dessa värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde på balansdagen. Låneskulder utgörs av skulder till kreditinstitut. Skulderna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde på likviddagen med tilllägg för upplupen ränta. Räntekostnader periodiseras och redovisas löpande i resultaträkningen. Valutaderivat ingås enbart i syfte att säkra kommersiella flöden. Derivaten utgörs av valutaterminskontrakt, valutaswapar och valutaoptioner. Valutakurseffekter hänförliga till derivaten resultatförs inom rörelseresultatet vid samma tidpunkt som när valutakurseffekten på den underliggande säkrade transaktionen redovisas. Varulager Varulagret utgörs av kläder, kosmetik och accessoarer för vidareförsäljning. Värdering sker enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av vägda genomsnittspriser. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar utgörs av koncernmässig goodwill uppkommen i samband med företagsförvärv, inkråmsgoodwill, varumärken och hyresrätter. Materiella anläggningstillgångar består av inventarier på kontor och i butik samt datorer och tillhörande datasystem. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 15 Immateriella tillgångar aktiveras utgifter för utveckling av affärssystem, inklusive egen tid. Tillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 11

2 Noter forts. not 1 Avskrivningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Härvid tilllämpas följande avskrivningstider: Immateriella tillgångar Varumärken och goodwill 20 år Hyresrätter 5 år Materiella tillgångar Inventarier 5 år Datorer 3 år Affärssystem 7 år Varumärken och goodwill återspeglar den långsiktiga styrkan i Lindex verksamhet, vilket motiverar en avskrivning på 20 år. Leasing Leasingavtal redovisas i koncernens räkenskaper i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 Leasingavtal. Detta innebär att väsentliga leasingavtal av finansiell karaktär redovisas som tillgång i balansräkningen och för leasingavtal av operationell karaktär kostnadsförs leasingavgiften över leasingperioden som rörelsekostnad. Skatter Avsättning sker för skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat. Dessa skatter har beräknats i enlighet med i varje land gällande skatteregler och redovisats som aktuella skatter. I Sverige och vissa andra länder tillåter skattelagstiftningen avsättning till obeskattade reserver. På detta sätt kan vinstmedel hållas kvar i bolagen utan att de omedelbart beskattas. Vid upprättande av koncernbalansräkningen har de obeskattade reserverna uppdelats i en del som redovisas som uppskjuten skatteskuld under rubriken Långfristiga skulder och en återstående del som redovisas bland bundna reserver under Eget kapital. I koncernresultaträkningen bortfaller således bokslutsdispositioner som innebär förändring av obeskattade reserver, varvid skattedelen i dessa föränd ringar redovisas tillsammans med årets uppskjutna skattekostnad och eget kapitaldelen ingår i årets resultat. I moder bolaget AB Lindex redovisas bokslutsdispositioner och obeskattade reserver samt aktuell skatt enligt svensk lag. Utöver ovan redovisas även uppskjuten skatt på övriga differenser mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den mån de sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Vid beräkning av uppskjuten skatt används aktuell skattesats i respektive land. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning AB Lindex tillämpar från och med den 1 september 2004 Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. Avsättningar för förpliktelser relaterade till ersättningar efter avslutad anställning uppkommer då förpliktelserna är förmånsbestämda. Dessa förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt, så kallad projected unit credit method. Beräkning sker årligen för koncernens förmånsbestämda planer med hjälp av extern aktuarie. Se not 17 för de viktigaste akturiella antagandena. Avsättningen i balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna med justering för oredovisade aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster uppkommer huvudsakligen vid förändringar av de aktuariella an tagandena samt vid skillnader mellan de aktuariella antagandena och det faktiska utfallet. Den del av de ackumulerade belopp som överstiger tio procent av det högsta av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas marknadsvärde, den så kallade korridoren vid föregående års utgång, redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga tjänstgöringsperioden för de personer som omfattas av planen. För alla förmånsbestämda planer består den aktuariella kostnaden, vilken belastar resultatet av kostnad för tjänstgöring under innevarande period, räntekostnad, kostnad för tjänstgöring under tidigare perioder samt amortering av aktuariella vinster och förluster. Skatt som utgår på pensionskostnader, exempelvis särskild löneskatt på pensionskostnader, har beaktats vid omräkningen ovan, vilket är i enlighet med URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Ovanstående princip för förmånsbestämda planer tillämpas endast i koncernredovisningen. och dotterföretagen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. Inom Lindexkoncernen finns ett antal svenska medarbetare som har förmånsbestämda ITP-planer med fortlöpande utbetalningar till Alecta. ITP-planen som är finansierad genom försäkring i Alecta är en förmånsbestämd pensionsplan. Den omfattar flera arbetsgivare enligt URA 42 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta. För denna pensionsplan innebär detta att ett företag som huvudregel ska redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsplanen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt kraven om förmånsbestämda pensionsplaner. För redovisning enligt ovan krävs information i enlighet med kraven i RR 29. Då erforderliga uppgifter för närvarande ej kan erhållas från Alecta, redovisas dessa pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd pensionsplan enligt punkt 32 i RR 29 fram till och med den tidpunkt då dessa uppgifter kan erhållas. Detta innebär att inbetalda premier till Alecta löpande redovisas som kostnad. s utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i den period de uppstår. Lindex betalar fastställda avgifter till separata juridiska enheter och har därmed inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direktmetod enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 7 Redovisning av kassaflöden. Likvida medel i kassaflödesanalysen inkluderar kortfristig inlåning i bank. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA 7. Redovisning av affärsområden och geografiska områden Baserat på koncernens operationella struktur har Lindex valt geografiska marknader som sitt primära segment. Den geografiska segmenteringen är gjord med utgångspunkt i likheter och olikheter i marknadernas köpbeteende, utbud samt konkurrensbild. Som sekundärt segment redovisas affärsområden. Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, vilka är gemensamma för mer än ett segment, är allokerade till segmenten baserat på typen av kostnad, segmentets andel av totala verksamheten etc. 12 Lindexkoncernen 2004/2005

3 Not 2 Nettoomsättning per geografiska marknader, marknadssegment Norden Tyskland Summa Primärt segment 2003/ / / / / /2005 Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Ofördelade poster Summa intäkter Rörelseresultat Resultat per rörelsegren Ofördelade poster Räntekostnader Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övriga upplysningar Tillgångar Ofördelade poster Summa tillgångar Skulder och avsättningar Ofördelade poster Summa skulder och avsättningar Investeringar Avskrivningar Damunderkläder Barnkläder Damkonfektion Summa Sekundärt segment 2003/ / / / / / / /2005 Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2003/ /2005 Sociala Sociala kostnader kostnader Löner och (varav Löner och (varav andra pensions- andra pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) (37 957) (41 596) Dotterföretag (26 447) (19 496) (64 404) (61 092) s pensionskostnader för VD uppgår till (9 193) tkr. 13

4 Noter forts. not 3 Styrelse och VD (varav tantiem o. dyl.) Övriga anställda Totalt 2003/ / / / / /2005 Moderbolag AB Lindex ( ) (700) ( ) (700) Dotterföretag Lindex AS, Norge ( ) (77) ( ) (77) Lindex Oy, Finland ( ) (168) ( ) (168) Lindex H.K. Ltd, Hongkong ( ) ( ) ( ) ( ) Shanghai Lindex Consulting Company Ltd ( ) ( ) ( ) ( ) Lindex GmbH, Tyskland ( ) (78) ( ) (78) Lindex Financial Services AB (f.d. AB Twilfit) ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) (1 023) ( ) (1 023) Förmåner till styrelse och ledande befattningshavare Lindex styrelse har utsett en ersättningskommitté bestående av styrelsens vice ordförande Conny Karlsson samt ledamoten Bengt Larsson. Kommittén har till uppgift att utarbeta förslag till styrelsen gällande principer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen. Lönesättningen för den verkställande direktören Göran Bille, består av en fast del, grundlön, uppgående till tkr, och en rörlig del, bonus, 700 tkr. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. Bonusen kan uppgå till maximalt tre månadslöner. Bonusdelen är inte pensionsgrundande och omprövas varje år. VD innehar dessutom köpoptioner utställda av Cevian Capital se sidan 39. Pensionsåldern för VD är 60 år. VD omfattas av allmän pensionsplan. Därutöver finns ett premiebaserat löfte om upp till 30 procent av den pensionsgrundande lönen. I den pensionsgrundande lönen ingår grundlön, semesterersättning samt bilersättning. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Styrelsen Det totala arvodet till styrelsen uppgick för verksamhetsåret till (1 230) tkr, varav arvode till ordföranden uppgick till 313 (350) tkr och arvode till övriga ledamöter uppgick till (880) tkr. Till ledamot Bengt Larsson, B Larsson Senior Adviser HB, har i konsultarvode ut betalats 255 (182) tkr. Till ledamot Conny Karlsson, Conny Karlsson Securera AB, har i konsultarvode utbetalats 659 (1 365) tkr, vilket utgör ersättning dels för den tid Conny Karlsson agerade tillförordnad VD för företaget ( ), dels ersättning för andra konsulttjänster. Utöver denna ersättning och ordinarie styrelsearvode föreligger inga andra ersättningsförpliktelser för företaget till Conny Karlsson. Inga övriga ersättningar har utbetalats utöver vad bolagsstämman beslutade vid bolagsstämma den 7 december Övriga personer i företagsledningen Lönesättningen för övriga personer i företagsledningen består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. För personer i företagsledningen kan bonusen uppgå till maximalt fyra månadslöner. VD och majoriteten av övriga personer i företagsledningen innehar dessutom köpoptioner utställda av Cevian Capital se sidan 39. Optionerna förfaller i fyra rater fram till och med årsskiftet 2006/2007 och utfärdades i slutet av januari Optionerna förvärvades vid utställandet till marknadspris i enlighet med Black & Scholes formel för värder ing av optioner. Grundlön för de 15 personer som under året ingått i företagsledningen har utgått med (16 716) tkr, varav uppsägningslöner och avgångsvederlag uppgick till 0 (2 172) tkr. Bonus har utgått med (0) tkr. Pensionsförmånerna är premiebaserade och bygger på allmän pensionsplan. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under månader. 14 Lindexkoncernen 2004/2005

5 Not 4 Sjukfrånvaro och åldersfördelning Sjukfrånvaro, % 2003/ /2005 Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 5,2 5,3 Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro upp till 60 dagar, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro fördelad på kön 1) Män 1,6 1,7 Kvinnor 5,3 5,4 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 1) 29 år 2,5 2, år 6,1 5,8 50 år 8,4 8,8 1) Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för respektive grupp. Åldersfördelning, % 2003/ / / / år år år Summa Not 5 Resultat från andelar i dotterföretag 2003/ /2005 Utdelningar 1) Nedskrivning av aktier 2) Summa ) Varav (94 407) tkr avser anticiperade utdelningar. 2) Nedskrivning av aktier avser Lindex GmbH med ( ) tkr och Lindex Financial Services AB med (84 485) tkr. Nedskrivningen av aktierna i Lindex GmbH är en konsekvens av givna aktieägartillskott. Nedskrivningen av aktierna i Lindex Financial Services AB gjordes efter att Twilfitverksamheten överlåtits till moderbolaget. Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2003/ / / /2005 Räntor Kursdifferenser Summa Not 7 Bokslutsdispositioner 2003/ /2005 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Förändring av periodiseringsfond (tax t.o.m. tax. 2005) Summa

6 Noter Not 8 Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt 2003/ / / /2005 Aktuella skatter Uppskjutna skatter Summa / / / /2005 Redovisat resultat före skatt Skatt enligt aktuell skattesats, 28% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Nedskrivning av anläggningstillgångar Övriga ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Utdelning Övriga ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av ändrad taxering tidigare år Justering för olika skattesatser i utländska dotterföretag Skatt på ej utnyttjade underskottsavdrag i dotterföretag Omvärdering av skattemässiga tillgångar Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande Ackumulerade underskottsavdrag Temporära skillnader Summa Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande Obeskattade reserver Temporära skillnader Summa Totala skattemässiga underskott inom koncernen uppgår till 910 (839) Mkr. Underskotten avser i helhet det tyska dotterföretaget och dessa underskott har ingen specifik förfallotidpunkt. Skattetillgångarna har omvärderats med 49,5 Mkr under året, se Förvaltningsberättelsen sidan 4. Skattefordringar härrörande till temporära skillnader avser bland annat skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på varulager och pensionsavsättningar. 16 Lindexkoncernen 2004/2005

7 Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Hyresrätter Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Övertagna anskaffningsvärden från annat koncernföretag Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Övertagna avskrivningar från annat koncernföretag Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Goodwill Ingående anskaffningsvärde Årets utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets utrangeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Årets nedskrivning av goodwill avser Twilfitverksamheten. Not 10 Materiella anläggningstillgångar Inventarier (inklusive datorer och affärssystem) Ingående anskaffningsvärde Inköp Övertagna anskaffningsvärden från annat koncernföretag Försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Övertagna avskrivningar från annat koncernföretag Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av årets inköp motsvarar 26 (38) Mkr aktivering av varuförsörjningssystem i moderbolaget och 26 (38) Mkr aktivering av varuförsörjningssystem i koncernen. Ackumulerade inköp avseende varuförsörjningssystemet uppgår till 157 Mkr. 17

8 Noter Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Ingående anskaffningsvärde Förvärvade bolag Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Bokfört Bokfört Kapital- Rösträtts- Antal värde värde andel, % andel, % aktier AB Espevik, Sverige Espevik i Sverige AB AB Mariana, Sverige Lindex AS, Norge Lindex Oy, Finland Lindex H.K. Ltd, Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Lindex GmbH, Tyskland Lindex Financial Services AB, Sverige (f.d. AB Twilfit) Twilfit AB It will fit AB, Sverige Summa AB Espevik Alingsås Espevik i Sverige AB Göteborg AB Mariana Alingsås Lindex AS Oslo Lindex Oy Helsingfors Lindex H.K. Ltd Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Shanghai Lindex GmbH HRB 1797 Düsseldorf Lindex Financial Services AB (f.d. AB Twilfit) Göteborg Twilfit AB Göteborg It will fit AB Alingsås Org. nr. Säte Not 12 Varulager Den utgående inkuransen uppgår till 64 (76) Mkr. Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Lindexkoncernen 2004/2005

9 Not 14 Finansiella risker Lindex är utsatt för ett antal olika finansiella risker. Dessa hanteras av moderbolagets finansfunktion, vars huvuduppgift är att stödja den operativa verksamheten samt att identifiera och begränsa koncernens finansiella risker enligt en av styrelsen fastställd policy. Finansieringsrisk För att minimera finansieringsrisken är Lindex policy att de närmaste årens finansieringsbehov ska täckas av långsiktiga kreditfaciliteter. Per den 31 augusti 2005 uppgick Lindex totala kreditfaciliteter till (1 381) Mkr, inklusive remburs- och valutaterminslimiter. Av de totala kreditfaciliteterna hade 259 (264) Mkr utnyttjats vid verksamhetsårets utgång, varav merparten avser utestående remburser. Lånen uppgick till 10 (6) Mkr. Av dessa förfaller 3 (3) Mkr inom ett år och resterande del avser checkräkningskredit. Ränterisk Lindex begränsar ränterisken genom att eftersträva en kort genomsnittlig räntebindningstid. De likvida medlen per den 31 augusti 2005 utgjordes av inlåning samt depositioner i bank, samtliga med mycket kort bindningstid. Det finns således ingen nämnvärd ränterisk i koncernens kortfristiga placeringar. Kredit-/motpartsrisk i finansiella transaktioner Lindex placerar likvida medel enbart i likvida instrument med låg kreditrisk. Transaktioner i derivat görs enbart med motparter med god kreditvärdighet. Kreditrisker i kommersiella transaktioner Merparten av koncernens försäljning sker mot kontant betalning. Kreditrisken i övrig försäljning är fördelad på ett mycket stort antal enskilda kunder och bärs till största delen av Ikanobanken. Valutarisk Valutakursförändringar påverkar Lindex resultat och det egna kapitalet på flera sätt: Resultatet påverkas när försäljning och inköp görs i olika valutor (transaktionsexponering). Resultatet påverkas när utländska dotterbolags resultat räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Det egna kapitalet påverkas när dotterbolagens nettotillgångar räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Transaktionsexponering s transaktionsrisk består i att intäkterna genereras i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Estland samtidigt som kostnaderna till stor del hänför sig till inköp gjorda i andra länder. Varuinköp kontrakteras vanligen tre till sex månader innan leverans. All transaktionsrisk i koncernen är centraliserad till moderbolaget och verksamheten i dotterbolagen bedrivs i lokal valuta. Eftersom koncernens varuinköp till stor del görs i US-dollar eller i US-dollaranknutna valutor, är Lindex främst exponerat för förändring ar i dollarkursen. För att minska valutarisken valutasäkrar Lindex en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med koncernens finanspolicy ska minst 70 procent av kontrakterade flöden säkras. Valutarisker följs upp och kursdifferenser beräknas som skillnaden mellan faktiskt betald kurs och kalkylkurs. Någon uppföljning mellan faktiskt betald kurs och avistakurs på förfallodagen görs inte. En känslighetsanalys, förutsatt att övriga poster i resultaträkningen är oförändrade, visar att en förändring på ±5 procent i USD- och HKDkurserna påverkar Lindex resultat med ± 52 (53) Mkr. Lindex exponering i eurovalutan är mycket begränsad, eftersom in- och utflödena balanserar varandra. Totalt har Lindex ett nettoinflöde av euro. Valutasäkringen sker huvudsakligen via terminer och optioner. Alla valutaderivat används enbart i syfte att reducera valutarisken i verksamheten. Samtliga utestående valutaderivat förfaller inom sex månader. Derivatens förfallodagar sammanfaller med förfallodagen för den underliggande säkrade posten. Nedan illustreras derivatinstrumentens värde på balansdagen. Derivatinstrument Bokfört värde Verkligt värde Nominellt belopp Valutaterminer Valutaoptioner Köpta optioner (call USD, put SEK eller NOK) Utställda optioner (put USD, call SEK eller NOK) Valutaswapar Summa Alla optioner är gjorda som så kallade zero-cost optioner, vilket innebär att Lindex har erhållit lika mycket i premier för de utställda optionerna som har betalats för de optioner som köpts. Eftersom lösenpriserna för de köpta respektive utställda optionerna ligger på olika nivåer, kommer aldrig både köp- och säljoptionerna att utnyttjas. Omräkningsexponering Enskilda dotterbolag ska normalt inte ha någon omräkningsrisk i sin egen balansräkning, då dotterbolagets fordringar och skulder ska vara i lokal valuta. Valutaomräkningseffekter uppstår på koncernnivå när de utländska dotterbolagens balansräkningar konsolideras. Lindex kurssäkrar inte omräkningseffekten av nettotillgångar i utländska dotterbolag. Det bokförda värdet av de utländska dotterbolagens nettotillgångar uppgick till 252 (219) Mkr den 31 augusti Omräkningseffekter uppstår också när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Denna exponering säkras inte. Ekonomisk exponering Ekonomisk exponering definieras som de förskjutningar i konkurrensbilden som valutakursförändringar ger upphov till på lång sikt. Eftersom Lindex bedöms ha en liknande valutasituation som sina konkurrenter, påverkas inte Lindex konkurrenskraft i någon större utsträckning av valutakursförändringar. Övrig finansiell riskhantering Lindexkoncernens nettoförbrukning av el i Sverige, Finland, Norge och Tyskland, där Lindex själv upphandlar elen och agerar aktör på elmarknaden Nordpol, uppgår till cirka 36 GWh (37 GWh) per år motsvarande cirka (10 000) tkr för 2004/2005. Utöver detta förekommer ett mindre antal butiker, där fastighetsägaren debiterar el via hyran. För att minska exponeringen mot förändringar i elpriset avseende egen upphandlad el används finansiella säkringar. Av den bedömda förbrukningen för 2005/2006 har cirka 106 procent säkrats och för 2006/ procent. Resultatet av säkringarna redovisas i takt med att de förfaller. Säkringarna för leveranser under 2004/2005 har gjorts på prisnivåer som är lägre än de marknadspriser som gällde per bokslutsdagen. 19

10 Noter Not 15 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Periodiseringsfond Summa Not 16 Övriga avsättningar Omstrukturering Ingående balans Ianspråktagna avsättningar Nya avsättningar ) Omräkningsdifferens Utgående balans Ianspråktagna avsättningar Nya avsättningar Omräkningsdifferens Utgående balans ) 79 Mkr avser nedläggning av tyska butiker och består huvudsakligen av kostnader för ingångna hyreskontrakt, utrangeringar, inkurans och uppsägningslöner. Av utgående balans bedöms 15 Mkr att förfalla under 2005/2006. Not 17 Pensioner Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Lindex tillämpar från och med den 1 september 2004 Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. I enlighet med övergångsreglerna i denna rekommendation saknas jämförelsetal för föregående år. Förmånsbestämda pensionsplaner Förmånsbestämda planer omfattar i huvudsak ålderspension och änkepension, där arbetsgivaren har ett åtagande att betala livsvarig pension motsvarande en viss garanterad procentuell andel av lönen eller ett visst årligt belopp. Intjänandet avseende ålderspension bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå rätt till full ålderspension. Under varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension, vilken redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagandet. Finansieringen av dessa planer sker genom löpande inbetalningar från arbetsgivaren. Den försäkringstekniska beräkningen, som endast avser Norge, av pensionsförpliktelser och pensionskostnader för förmånsbestämda planer baserar sig på följande aktuariella antaganden: Procent 2004/2005 Diskonteringsränta 4,5 Förväntade framtida årliga löneökningar 3,5 Förväntad inflation 3,0 Förväntad personalomsättning 2,0 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna 5,0 Aktuariella vinster och förluster redovisas ej i resultat- eller balansräkningen för 2004/2005, eftersom koncernen tillämpar reglerna för korridoren. Dessa regler innebär att del av aktuariella vinster och förluster ska redovisas i resultat- och balansräkningen under återstående tjänstetid, om de överstiger tio procent av nuvärdet av pensionsförpliktelser eller tio procent av förvaltningstillgångarnas verkliga värde. Följande avsättningar för pensionsförpliktelser har gjorts i koncernbalansräkningen: Fonderade Ofonderade pensionsplaner pensionsplaner Summa Nuvärdet av pensionsförpliktelser Avgår: Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Oredovisade aktuariella vinster (+) förluster ( ) Arbetsgivaravgift Avsatt för pensioner enligt balansräkningen Lindexkoncernen 2004/2005

11 forts. not 17 Årets förändring i pensionsskulden Belopp i tkr 2004/2005 Nettoskuld Byte av redovisningsprincip Nettoskuld Nettokostnad redovisad i resultaträkningen Utbetalda pensioner Betalda avgifter (inkl. omkostnader och arbetsgivaravgifter) Nettoskuld vid årets slut Nettokostnad redovisad i resultaträkningen avseende förmånsbestämda planer Belopp i tkr 2004/2005 Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år Ränta på förpliktelsen Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna 708 Arbetsgivaravgift/löneskatt 768 Pensionskostnader för förmånsbestämda planer Avgiftsbestämda pensionsplaner Planerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till olika försäkringsbolag. Storleken på premierna baseras på lönen. Pensionskostnaderna för perioden ingår i resultaträkningen och uppgår till tkr. För ett flertal av de svenska koncernföretagen tryggas åtaganden för ålderspension och sjukpension för tjänstemän genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2004 har koncernen inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa planer som en förmånsbestämd plan. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 17,3 Mkr. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2004 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 128 procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med RR 29. Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Övriga poster Summa Not 19 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Avseende skulder till leverantörer Pantsatta likvidmedel Garantier Garantier till förmån för Tullverket och Olso Kemnerkontor Summa avseende egna skulder och avsättningar Lindexkoncernen har inte lämnat några realsäkerheter. Dessa har ersatts med Covenants krav (nyckeltalsutfästelser) gentemot kreditgivarna. Not 20 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser till förmån för övriga koncernföretag Summa har ett generellt borgensansvar för dotterföretagens skulder till kreditinstitut. Not 21 Koncernintern försäljning Koncerninterna transaktioner i moderbolaget avser kostnader som utallokerats till övriga koncernföretag, 134 (114) Mkr, samt royalty om 38 (38) Mkr. Utöver det uppgår Lindex H.K. Ltds samt Shanghai Lindex Consulting Company Ltds försäljning till moderbolaget till 98 (151) Mkr. 21

12 Noter Not 22 Medelantal anställda Medelantal anställda inom koncernen framgår av nedanstående sammanställning. Medelantalet anställda har beräknats genom att antalet närvarotimmar ställts i relation till normal årsarbetstid i respektive land. Uppgifterna om antalet årsanställda samt löner och ersättningar för respektive år avser perioden 1 september 31 augusti. 2003/ /2005 Medelantal Varav Medelantal Varav anställda män anställda män Moderbolag AB Lindex, Sverige Dotterföretag Lindex AS, Norge Lindex Oy, Finland Lindex H.K. Ltd, Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd 12 1 Lindex GmbH, Tyskland AB Twilfit, Sverige Summa Fördelning ledande befattningshavare 2003/ / / /2005 Kvinnor Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inklusive VD Män Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inklusive VD Totalt Not 23 Leasingavgifter avseende operationell leasing och moderbolaget har ingått hyresavtal avseende butiker och kontor med följande hyresåtaganden. För de hyresavtal som är omsättningsbaserade anges endast avtalad bashyra. Dessutom har koncernen och moderbolaget leasingavtal för inventarier och tjänstebilar. 2003/ / / /2005 Räkenskapsårets betalda leasingavgifter ) Avtalade framtida leasingavgifter 2005/ / / Avtalade framtida leasingavgifter 2008/ / /2011 och senare ) Varav 49,5 Mkr avser nedläggning av butiker i Lindex GmbH. Not 24 Transaktioner med närstående De transaktioner med närstående som föreligger beskrivs i not 3 och not 21. Not 25 Revisionsarvode Arvode till Öhrlings PricewaterhouseCoopers för revision och revisionsnära tjänster har under verksamhetsåret utgått med (1 919) tkr och övriga ersättningar med (1 471) tkr. 22 Lindexkoncernen 2004/2005

13 Not 26 Händelser efter balansdagen För att kunna öka fokuseringen på Lindexkedjans varumärke och butiker har Twilfitverksamheten avyttrats. Avyttringen genomfördes den 1 september Från och med den 1 september 2005 kommer Lindex att tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS). För mer detaljerad information, se sidan 25. I övrigt har inga händelser inträffat efter balansdagen, men före undertecknandet av denna årsredovisning, som är att betrakta såsom väsentliga. Balans- och resultaträkning samt vinstdisposition kommer att fastställas på ordinarie bolagsstämma den 20 december Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om en aktiesplit 6:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i fem ordinarie aktier och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att lösas in för 40 kronor per aktie. Detta innebär att kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Utbetalning beräknas ske under vecka 6, Göteborg den 27 september 2005 Lars Förberg Nora Förisdal Larssen Christer Gardell Styrelseordförande Conny Karlsson Bengt Larsson Karin Larsson Rigmor Lindbäck Christina Olivensjö Lars Otterbeck Göran Bille Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 september 2005 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Magnus Götenfelt Auktoriserad revisor 23

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. nedan, följs löpande av företagsledningen och styrelsens revisionskommitté.

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. nedan, följs löpande av företagsledningen och styrelsens revisionskommitté. Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014.

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014. Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Avskrivningar Not 6 Operationella leasingavtal

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

PETROKRAFT AB

PETROKRAFT AB Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2012-30 juni 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer