Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges."

Transkript

1 Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo visnings rådet. Den 1 januari 2004 trädde Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda i kraft och denna rekommendation är tillämplig för AB Lindex. Pensioner och andra ersättningar till anställda har tidigare redovisats enligt de lokala reglerna i varje land. I koncernredovisningen ersätts denna redovisning av RR 29. Tillämpningen av denna rekommendation har medfört att eget kapital vid årets ingång minskat med 9,8 Mkr samt att årets resultat har förbättrats med 1,5 Mkr. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade, om inte annat anges. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget AB Lindex och alla bolag i vilka AB Lindex direkt eller in direkt innehar mer än 50 procent av röstvärdet eller ensam utövar ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Redo visningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning, vilket innebär att an skaff ningsvärdet på aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i respektive dotterbolag vid förvärvstillfället, inklusive beräknad andel av eget kapital i obeskattade reserver. För obeskattade reserver tillhöriga förvärvade bolag har beräknad skatteskuld upptagits bland långfristiga skulder enligt gällande procentsats i respektive land. Det egna kapitalet i det förvärvade bolaget bestäms utifrån en marknadsmässig värdering av skulder och tillgångar vid förvärvstidpunkten. Överstiger anskaffningsvärdet på aktierna marknadsvärdet på det förvärvade bolagets nettotillgångar föreligger en koncernmässig goodwill. Metoden innebär att endast den del av eget kapital i dotterbolaget som skapats efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens eget kapital. I koncernens resultaträkning ingår under räkenskapsåret förvärvade bolag från och med förvärvstidpunkten. Per den 1 september 2004 överläts Twilfitverksamheten genom inkråmsöverlåtelse till moderbolaget AB Lindex. Överlåtelsen fick ingen effekt på koncernräkenskaperna, men påverkade moderbolagets balansräkning. Omräkning av utländska dotterbolag Vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut till svenska kronor för intagande i koncernbokslut används dagskursmetoden. Resultaträkningarna har omräknats till en genomsnittskurs som baseras på valutakursen den sista dagen i varje månad. Balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. De om räk ningsdifferenser som uppstår vid omräkningen av balansräkningarna förs direkt till eget kapital och påverkar följaktligen ej årets resultat. Intäkter s nettoomsättning består av intäkter från butiksförsäljning. Dessa intäkter redovisas i samband med försäljning/leverans till kund. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter har netto omsättningen och kostnaderna för handelsvaror reducerats med belopp som återbetalats till kund vid utnyttjande av så kallat öppet köp. Interna resultat, som uppkommer vid försäljning mellan koncern bolag, har eliminerats. Nedskrivningar och moderbolaget tillämpar RR 17 Nedskrivningar. Nedskrivningar görs om det redovisade värdet överstiger det högsta av nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. Avsättningar En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns ett åtagande och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Fordringar Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Vid upprättande av de enskilda bolagens bokslut gäller att fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs. Eftersom kurssäkringar av kommersiella fordringar och skulder skett genom terminskontrakt och optioner, har kursen för dessa instrument använts. För att minimera valutaexponeringen av koncernens varuinköp tecknas terminskontrakt på huvud delen av flödet. Finansiella instrument Kortfristiga placeringar består av depositioner i bank med en mycket kort löptid. Dessa värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde på balansdagen. Låneskulder utgörs av skulder till kreditinstitut. Skulderna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde på likviddagen med tilllägg för upplupen ränta. Räntekostnader periodiseras och redovisas löpande i resultaträkningen. Valutaderivat ingås enbart i syfte att säkra kommersiella flöden. Derivaten utgörs av valutaterminskontrakt, valutaswapar och valutaoptioner. Valutakurseffekter hänförliga till derivaten resultatförs inom rörelseresultatet vid samma tidpunkt som när valutakurseffekten på den underliggande säkrade transaktionen redovisas. Varulager Varulagret utgörs av kläder, kosmetik och accessoarer för vidareförsäljning. Värdering sker enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av vägda genomsnittspriser. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar utgörs av koncernmässig goodwill uppkommen i samband med företagsförvärv, inkråmsgoodwill, varumärken och hyresrätter. Materiella anläggningstillgångar består av inventarier på kontor och i butik samt datorer och tillhörande datasystem. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 15 Immateriella tillgångar aktiveras utgifter för utveckling av affärssystem, inklusive egen tid. Tillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 11

2 Noter forts. not 1 Avskrivningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Härvid tilllämpas följande avskrivningstider: Immateriella tillgångar Varumärken och goodwill 20 år Hyresrätter 5 år Materiella tillgångar Inventarier 5 år Datorer 3 år Affärssystem 7 år Varumärken och goodwill återspeglar den långsiktiga styrkan i Lindex verksamhet, vilket motiverar en avskrivning på 20 år. Leasing Leasingavtal redovisas i koncernens räkenskaper i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 Leasingavtal. Detta innebär att väsentliga leasingavtal av finansiell karaktär redovisas som tillgång i balansräkningen och för leasingavtal av operationell karaktär kostnadsförs leasingavgiften över leasingperioden som rörelsekostnad. Skatter Avsättning sker för skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat. Dessa skatter har beräknats i enlighet med i varje land gällande skatteregler och redovisats som aktuella skatter. I Sverige och vissa andra länder tillåter skattelagstiftningen avsättning till obeskattade reserver. På detta sätt kan vinstmedel hållas kvar i bolagen utan att de omedelbart beskattas. Vid upprättande av koncernbalansräkningen har de obeskattade reserverna uppdelats i en del som redovisas som uppskjuten skatteskuld under rubriken Långfristiga skulder och en återstående del som redovisas bland bundna reserver under Eget kapital. I koncernresultaträkningen bortfaller således bokslutsdispositioner som innebär förändring av obeskattade reserver, varvid skattedelen i dessa föränd ringar redovisas tillsammans med årets uppskjutna skattekostnad och eget kapitaldelen ingår i årets resultat. I moder bolaget AB Lindex redovisas bokslutsdispositioner och obeskattade reserver samt aktuell skatt enligt svensk lag. Utöver ovan redovisas även uppskjuten skatt på övriga differenser mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den mån de sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Vid beräkning av uppskjuten skatt används aktuell skattesats i respektive land. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning AB Lindex tillämpar från och med den 1 september 2004 Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. Avsättningar för förpliktelser relaterade till ersättningar efter avslutad anställning uppkommer då förpliktelserna är förmånsbestämda. Dessa förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt, så kallad projected unit credit method. Beräkning sker årligen för koncernens förmånsbestämda planer med hjälp av extern aktuarie. Se not 17 för de viktigaste akturiella antagandena. Avsättningen i balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna med justering för oredovisade aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster uppkommer huvudsakligen vid förändringar av de aktuariella an tagandena samt vid skillnader mellan de aktuariella antagandena och det faktiska utfallet. Den del av de ackumulerade belopp som överstiger tio procent av det högsta av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas marknadsvärde, den så kallade korridoren vid föregående års utgång, redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga tjänstgöringsperioden för de personer som omfattas av planen. För alla förmånsbestämda planer består den aktuariella kostnaden, vilken belastar resultatet av kostnad för tjänstgöring under innevarande period, räntekostnad, kostnad för tjänstgöring under tidigare perioder samt amortering av aktuariella vinster och förluster. Skatt som utgår på pensionskostnader, exempelvis särskild löneskatt på pensionskostnader, har beaktats vid omräkningen ovan, vilket är i enlighet med URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Ovanstående princip för förmånsbestämda planer tillämpas endast i koncernredovisningen. och dotterföretagen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. Inom Lindexkoncernen finns ett antal svenska medarbetare som har förmånsbestämda ITP-planer med fortlöpande utbetalningar till Alecta. ITP-planen som är finansierad genom försäkring i Alecta är en förmånsbestämd pensionsplan. Den omfattar flera arbetsgivare enligt URA 42 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta. För denna pensionsplan innebär detta att ett företag som huvudregel ska redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsplanen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt kraven om förmånsbestämda pensionsplaner. För redovisning enligt ovan krävs information i enlighet med kraven i RR 29. Då erforderliga uppgifter för närvarande ej kan erhållas från Alecta, redovisas dessa pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd pensionsplan enligt punkt 32 i RR 29 fram till och med den tidpunkt då dessa uppgifter kan erhållas. Detta innebär att inbetalda premier till Alecta löpande redovisas som kostnad. s utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i den period de uppstår. Lindex betalar fastställda avgifter till separata juridiska enheter och har därmed inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direktmetod enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 7 Redovisning av kassaflöden. Likvida medel i kassaflödesanalysen inkluderar kortfristig inlåning i bank. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA 7. Redovisning av affärsområden och geografiska områden Baserat på koncernens operationella struktur har Lindex valt geografiska marknader som sitt primära segment. Den geografiska segmenteringen är gjord med utgångspunkt i likheter och olikheter i marknadernas köpbeteende, utbud samt konkurrensbild. Som sekundärt segment redovisas affärsområden. Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, vilka är gemensamma för mer än ett segment, är allokerade till segmenten baserat på typen av kostnad, segmentets andel av totala verksamheten etc. 12 Lindexkoncernen 2004/2005

3 Not 2 Nettoomsättning per geografiska marknader, marknadssegment Norden Tyskland Summa Primärt segment 2003/ / / / / /2005 Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Ofördelade poster Summa intäkter Rörelseresultat Resultat per rörelsegren Ofördelade poster Räntekostnader Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övriga upplysningar Tillgångar Ofördelade poster Summa tillgångar Skulder och avsättningar Ofördelade poster Summa skulder och avsättningar Investeringar Avskrivningar Damunderkläder Barnkläder Damkonfektion Summa Sekundärt segment 2003/ / / / / / / /2005 Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2003/ /2005 Sociala Sociala kostnader kostnader Löner och (varav Löner och (varav andra pensions- andra pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) (37 957) (41 596) Dotterföretag (26 447) (19 496) (64 404) (61 092) s pensionskostnader för VD uppgår till (9 193) tkr. 13

4 Noter forts. not 3 Styrelse och VD (varav tantiem o. dyl.) Övriga anställda Totalt 2003/ / / / / /2005 Moderbolag AB Lindex ( ) (700) ( ) (700) Dotterföretag Lindex AS, Norge ( ) (77) ( ) (77) Lindex Oy, Finland ( ) (168) ( ) (168) Lindex H.K. Ltd, Hongkong ( ) ( ) ( ) ( ) Shanghai Lindex Consulting Company Ltd ( ) ( ) ( ) ( ) Lindex GmbH, Tyskland ( ) (78) ( ) (78) Lindex Financial Services AB (f.d. AB Twilfit) ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) (1 023) ( ) (1 023) Förmåner till styrelse och ledande befattningshavare Lindex styrelse har utsett en ersättningskommitté bestående av styrelsens vice ordförande Conny Karlsson samt ledamoten Bengt Larsson. Kommittén har till uppgift att utarbeta förslag till styrelsen gällande principer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen. Lönesättningen för den verkställande direktören Göran Bille, består av en fast del, grundlön, uppgående till tkr, och en rörlig del, bonus, 700 tkr. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. Bonusen kan uppgå till maximalt tre månadslöner. Bonusdelen är inte pensionsgrundande och omprövas varje år. VD innehar dessutom köpoptioner utställda av Cevian Capital se sidan 39. Pensionsåldern för VD är 60 år. VD omfattas av allmän pensionsplan. Därutöver finns ett premiebaserat löfte om upp till 30 procent av den pensionsgrundande lönen. I den pensionsgrundande lönen ingår grundlön, semesterersättning samt bilersättning. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Styrelsen Det totala arvodet till styrelsen uppgick för verksamhetsåret till (1 230) tkr, varav arvode till ordföranden uppgick till 313 (350) tkr och arvode till övriga ledamöter uppgick till (880) tkr. Till ledamot Bengt Larsson, B Larsson Senior Adviser HB, har i konsultarvode ut betalats 255 (182) tkr. Till ledamot Conny Karlsson, Conny Karlsson Securera AB, har i konsultarvode utbetalats 659 (1 365) tkr, vilket utgör ersättning dels för den tid Conny Karlsson agerade tillförordnad VD för företaget ( ), dels ersättning för andra konsulttjänster. Utöver denna ersättning och ordinarie styrelsearvode föreligger inga andra ersättningsförpliktelser för företaget till Conny Karlsson. Inga övriga ersättningar har utbetalats utöver vad bolagsstämman beslutade vid bolagsstämma den 7 december Övriga personer i företagsledningen Lönesättningen för övriga personer i företagsledningen består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. För personer i företagsledningen kan bonusen uppgå till maximalt fyra månadslöner. VD och majoriteten av övriga personer i företagsledningen innehar dessutom köpoptioner utställda av Cevian Capital se sidan 39. Optionerna förfaller i fyra rater fram till och med årsskiftet 2006/2007 och utfärdades i slutet av januari Optionerna förvärvades vid utställandet till marknadspris i enlighet med Black & Scholes formel för värder ing av optioner. Grundlön för de 15 personer som under året ingått i företagsledningen har utgått med (16 716) tkr, varav uppsägningslöner och avgångsvederlag uppgick till 0 (2 172) tkr. Bonus har utgått med (0) tkr. Pensionsförmånerna är premiebaserade och bygger på allmän pensionsplan. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under månader. 14 Lindexkoncernen 2004/2005

5 Not 4 Sjukfrånvaro och åldersfördelning Sjukfrånvaro, % 2003/ /2005 Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 5,2 5,3 Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro upp till 60 dagar, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro fördelad på kön 1) Män 1,6 1,7 Kvinnor 5,3 5,4 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 1) 29 år 2,5 2, år 6,1 5,8 50 år 8,4 8,8 1) Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för respektive grupp. Åldersfördelning, % 2003/ / / / år år år Summa Not 5 Resultat från andelar i dotterföretag 2003/ /2005 Utdelningar 1) Nedskrivning av aktier 2) Summa ) Varav (94 407) tkr avser anticiperade utdelningar. 2) Nedskrivning av aktier avser Lindex GmbH med ( ) tkr och Lindex Financial Services AB med (84 485) tkr. Nedskrivningen av aktierna i Lindex GmbH är en konsekvens av givna aktieägartillskott. Nedskrivningen av aktierna i Lindex Financial Services AB gjordes efter att Twilfitverksamheten överlåtits till moderbolaget. Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2003/ / / /2005 Räntor Kursdifferenser Summa Not 7 Bokslutsdispositioner 2003/ /2005 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Förändring av periodiseringsfond (tax t.o.m. tax. 2005) Summa

6 Noter Not 8 Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt 2003/ / / /2005 Aktuella skatter Uppskjutna skatter Summa / / / /2005 Redovisat resultat före skatt Skatt enligt aktuell skattesats, 28% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Nedskrivning av anläggningstillgångar Övriga ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Utdelning Övriga ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av ändrad taxering tidigare år Justering för olika skattesatser i utländska dotterföretag Skatt på ej utnyttjade underskottsavdrag i dotterföretag Omvärdering av skattemässiga tillgångar Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande Ackumulerade underskottsavdrag Temporära skillnader Summa Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande Obeskattade reserver Temporära skillnader Summa Totala skattemässiga underskott inom koncernen uppgår till 910 (839) Mkr. Underskotten avser i helhet det tyska dotterföretaget och dessa underskott har ingen specifik förfallotidpunkt. Skattetillgångarna har omvärderats med 49,5 Mkr under året, se Förvaltningsberättelsen sidan 4. Skattefordringar härrörande till temporära skillnader avser bland annat skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på varulager och pensionsavsättningar. 16 Lindexkoncernen 2004/2005

7 Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Hyresrätter Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Övertagna anskaffningsvärden från annat koncernföretag Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Övertagna avskrivningar från annat koncernföretag Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Goodwill Ingående anskaffningsvärde Årets utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets utrangeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Årets nedskrivning av goodwill avser Twilfitverksamheten. Not 10 Materiella anläggningstillgångar Inventarier (inklusive datorer och affärssystem) Ingående anskaffningsvärde Inköp Övertagna anskaffningsvärden från annat koncernföretag Försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Övertagna avskrivningar från annat koncernföretag Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av årets inköp motsvarar 26 (38) Mkr aktivering av varuförsörjningssystem i moderbolaget och 26 (38) Mkr aktivering av varuförsörjningssystem i koncernen. Ackumulerade inköp avseende varuförsörjningssystemet uppgår till 157 Mkr. 17

8 Noter Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Ingående anskaffningsvärde Förvärvade bolag Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Bokfört Bokfört Kapital- Rösträtts- Antal värde värde andel, % andel, % aktier AB Espevik, Sverige Espevik i Sverige AB AB Mariana, Sverige Lindex AS, Norge Lindex Oy, Finland Lindex H.K. Ltd, Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Lindex GmbH, Tyskland Lindex Financial Services AB, Sverige (f.d. AB Twilfit) Twilfit AB It will fit AB, Sverige Summa AB Espevik Alingsås Espevik i Sverige AB Göteborg AB Mariana Alingsås Lindex AS Oslo Lindex Oy Helsingfors Lindex H.K. Ltd Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Shanghai Lindex GmbH HRB 1797 Düsseldorf Lindex Financial Services AB (f.d. AB Twilfit) Göteborg Twilfit AB Göteborg It will fit AB Alingsås Org. nr. Säte Not 12 Varulager Den utgående inkuransen uppgår till 64 (76) Mkr. Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Lindexkoncernen 2004/2005

9 Not 14 Finansiella risker Lindex är utsatt för ett antal olika finansiella risker. Dessa hanteras av moderbolagets finansfunktion, vars huvuduppgift är att stödja den operativa verksamheten samt att identifiera och begränsa koncernens finansiella risker enligt en av styrelsen fastställd policy. Finansieringsrisk För att minimera finansieringsrisken är Lindex policy att de närmaste årens finansieringsbehov ska täckas av långsiktiga kreditfaciliteter. Per den 31 augusti 2005 uppgick Lindex totala kreditfaciliteter till (1 381) Mkr, inklusive remburs- och valutaterminslimiter. Av de totala kreditfaciliteterna hade 259 (264) Mkr utnyttjats vid verksamhetsårets utgång, varav merparten avser utestående remburser. Lånen uppgick till 10 (6) Mkr. Av dessa förfaller 3 (3) Mkr inom ett år och resterande del avser checkräkningskredit. Ränterisk Lindex begränsar ränterisken genom att eftersträva en kort genomsnittlig räntebindningstid. De likvida medlen per den 31 augusti 2005 utgjordes av inlåning samt depositioner i bank, samtliga med mycket kort bindningstid. Det finns således ingen nämnvärd ränterisk i koncernens kortfristiga placeringar. Kredit-/motpartsrisk i finansiella transaktioner Lindex placerar likvida medel enbart i likvida instrument med låg kreditrisk. Transaktioner i derivat görs enbart med motparter med god kreditvärdighet. Kreditrisker i kommersiella transaktioner Merparten av koncernens försäljning sker mot kontant betalning. Kreditrisken i övrig försäljning är fördelad på ett mycket stort antal enskilda kunder och bärs till största delen av Ikanobanken. Valutarisk Valutakursförändringar påverkar Lindex resultat och det egna kapitalet på flera sätt: Resultatet påverkas när försäljning och inköp görs i olika valutor (transaktionsexponering). Resultatet påverkas när utländska dotterbolags resultat räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Det egna kapitalet påverkas när dotterbolagens nettotillgångar räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Transaktionsexponering s transaktionsrisk består i att intäkterna genereras i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Estland samtidigt som kostnaderna till stor del hänför sig till inköp gjorda i andra länder. Varuinköp kontrakteras vanligen tre till sex månader innan leverans. All transaktionsrisk i koncernen är centraliserad till moderbolaget och verksamheten i dotterbolagen bedrivs i lokal valuta. Eftersom koncernens varuinköp till stor del görs i US-dollar eller i US-dollaranknutna valutor, är Lindex främst exponerat för förändring ar i dollarkursen. För att minska valutarisken valutasäkrar Lindex en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med koncernens finanspolicy ska minst 70 procent av kontrakterade flöden säkras. Valutarisker följs upp och kursdifferenser beräknas som skillnaden mellan faktiskt betald kurs och kalkylkurs. Någon uppföljning mellan faktiskt betald kurs och avistakurs på förfallodagen görs inte. En känslighetsanalys, förutsatt att övriga poster i resultaträkningen är oförändrade, visar att en förändring på ±5 procent i USD- och HKDkurserna påverkar Lindex resultat med ± 52 (53) Mkr. Lindex exponering i eurovalutan är mycket begränsad, eftersom in- och utflödena balanserar varandra. Totalt har Lindex ett nettoinflöde av euro. Valutasäkringen sker huvudsakligen via terminer och optioner. Alla valutaderivat används enbart i syfte att reducera valutarisken i verksamheten. Samtliga utestående valutaderivat förfaller inom sex månader. Derivatens förfallodagar sammanfaller med förfallodagen för den underliggande säkrade posten. Nedan illustreras derivatinstrumentens värde på balansdagen. Derivatinstrument Bokfört värde Verkligt värde Nominellt belopp Valutaterminer Valutaoptioner Köpta optioner (call USD, put SEK eller NOK) Utställda optioner (put USD, call SEK eller NOK) Valutaswapar Summa Alla optioner är gjorda som så kallade zero-cost optioner, vilket innebär att Lindex har erhållit lika mycket i premier för de utställda optionerna som har betalats för de optioner som köpts. Eftersom lösenpriserna för de köpta respektive utställda optionerna ligger på olika nivåer, kommer aldrig både köp- och säljoptionerna att utnyttjas. Omräkningsexponering Enskilda dotterbolag ska normalt inte ha någon omräkningsrisk i sin egen balansräkning, då dotterbolagets fordringar och skulder ska vara i lokal valuta. Valutaomräkningseffekter uppstår på koncernnivå när de utländska dotterbolagens balansräkningar konsolideras. Lindex kurssäkrar inte omräkningseffekten av nettotillgångar i utländska dotterbolag. Det bokförda värdet av de utländska dotterbolagens nettotillgångar uppgick till 252 (219) Mkr den 31 augusti Omräkningseffekter uppstår också när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Denna exponering säkras inte. Ekonomisk exponering Ekonomisk exponering definieras som de förskjutningar i konkurrensbilden som valutakursförändringar ger upphov till på lång sikt. Eftersom Lindex bedöms ha en liknande valutasituation som sina konkurrenter, påverkas inte Lindex konkurrenskraft i någon större utsträckning av valutakursförändringar. Övrig finansiell riskhantering Lindexkoncernens nettoförbrukning av el i Sverige, Finland, Norge och Tyskland, där Lindex själv upphandlar elen och agerar aktör på elmarknaden Nordpol, uppgår till cirka 36 GWh (37 GWh) per år motsvarande cirka (10 000) tkr för 2004/2005. Utöver detta förekommer ett mindre antal butiker, där fastighetsägaren debiterar el via hyran. För att minska exponeringen mot förändringar i elpriset avseende egen upphandlad el används finansiella säkringar. Av den bedömda förbrukningen för 2005/2006 har cirka 106 procent säkrats och för 2006/ procent. Resultatet av säkringarna redovisas i takt med att de förfaller. Säkringarna för leveranser under 2004/2005 har gjorts på prisnivåer som är lägre än de marknadspriser som gällde per bokslutsdagen. 19

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

ÅRSREDOVISNING 2013. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 ÅRSREDOVISNING 2013 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer