Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12"

Transkript

1 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Iha Frykman (M) Eva Schmekel (M) Britt-Inger Remning (M) Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Björn Lymar (MP) Benny Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Utses att justera Christina Andersson (C) Justeringens plats och tid Måndagen den 18 januari 2010, stadshuset Paragrafer 1-30 Underskrifter... Sekreterare Maria Hedlund Ordförande Justerande... Hans Ekström... Christina Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(58) Ersättare Övriga närvarande Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Arne Jonsson (C) Kerstin Lindroos (FP) Pär Eriksson, kommundirektör Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Marita Schwartz, personaldirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Hedlund, kommunsekreterare

3 3(58) KSKF/2009:14 1 Val till kommunala uppdrag Beslut Till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott utses: Johan Nilsson (S), tillika ordförande Ann-Sofie Wågström (S) Eila Clarstedt (V) Iha Frykman (M) Niklas Frykman (FP) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 24 november att ersätta kommunstyrelsens personaldelegation med ett personalutskott bestående av fem ledamöter från och med den 1 januari Personalutskottet har till uppdrag att bereda, initiera och samordna strategiska personalfrågor. Till ledamöter i personalutskottet föreslås Johan Nilsson (S), tillika ordförande, Ann-Sofie Wågström (S), Eila Clarstedt (V), Iha Frykman (M) och Niklas Frykman (FP). Utdrag till: Valda ledamöter, för kännedom

4 4(58) KSKF/2008:369 2 Politikdokument för god folkhälsa, social välfärd och en berikande fritid Beslut Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med förslag till politikdokument för god folkhälsa, social välfärd och en berikande fritid. Av skrivelsen framgår att förslaget till politikdokument har arbetats fram i kommunens folkhälsonätverk och har remitterats till nämnder, bolag och råd för yttrande. Sju nämnder och det kommunala pensionärsrådet har besvarat remissen medan de kommunala bolagen har avböjt att svara på remissen. Samtliga remissorgan stödjer i sina yttranden i stort dokumentets inriktning och innehåll. Arbetsmarknads- och familjenämnden framför i sitt yttrande att nämnden önskar ett förtydligande av skrivningen att barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet i kommunkoncernen. Önskvärt är också att meningen "verksamhet för barn och unga ska prioriteras" läggs till i texten. Meningen under rubriken Hälsa och välfärd är ojämnt fördelade bör ändras enligt följande "Hur vi mår styrs av många faktorer som bland annat utbildning, arbete ". Nämnden önskar också ett tillägg avseende att folkhälsoperspektivet är en viktig del i introduktionen för nyanlända. Detta påpekande önskas som tillägg under rubriken En god hälsa på lika villkor. Vidare önskar nämnden ett tillägg till avsnittet En öppen och trygg plats alternativt att denna text förs till Politikdokument för trygg, säker och tillgänglig kommun. Tillägget som önskas är "Aktiva åtgärder ska genomföras för att öka integrationen för dem som upplever ett utanförskap i samhället". Barn- och utbildningsnämnden framför i sitt yttrande att dokumentet bör ge större utrymme för barnperspektivet samt genomgå viss redaktionell bearbetning. Dokumentets syfte som strategiskt utvecklingsområde bör belysas samt hur de tre delarna i dokumentet hör ihop. Nämnden önskar komplettering med ett avsnitt som innebär en vision om vikten av "hälsosamma unga medborgare där skola och fritidsverksamhet är viktiga hälsofrämjande arenor". Nämnden föreslår att de nationella folkhälsomålen är utgångspunkt för politikdokumentet då WHO:s principer för hälsofrämjande arbete är för okända.

5 5(58) Kultur- och fritidsnämnden framför att dokumentet bör ses över språkligt. För avsnittet Berikande fritid ges förslag hur inriktningen för området kan utvecklas och lämpliga åtgärder inom denna inriktning. Nämnden påpekar att insatser som rör fritiden benämns stimulerande fritid i kommunens strategiska inriktning och berikande fritid i aktuellt Politikdokument. Miljö- och räddningstjänstnämnden har en redaktionell synpunkt på att förkortningar och engelska ord bör undvikas eller förklaras. Stadsbyggnadsnämnden anser att materialet bör analyseras ytterligare inom några områden. Synen på kvaliteter i välfärden bör lyftas fram liksom målformuleringar i förhållande till den utveckling som sker i samhället, synen på staden och begreppen kring rekreation, i vilket sammanhang en satsning på svagare grupper ska ske samt beskrivningen av problem vad gäller olika grupper. Nämnden pekar på att dokumentet handlar om olika baskvaliteter men inte om det som är drivkraft för många människor spänning, kreativitet, skönhet, upplevelser med mera. Dessa aspekter kan göra dokumentet mer inspirerande. Vidare frågar sig nämnden hur dokumentet förhåller sig till den ekonomiska och politiska verkligheten? När det gäller exempelvis jämlika levnadsförhållanden sker en motsatt utveckling. Målkonflikter bör synliggöras och perspektiv lyftas som rör både män och kvinnor. Torshälla stads förvaltning önskar ett förtydligande vad gäller begreppet boenden som återfinns under rubriken hälsosamma val och stödjande miljöer. Vuxennämnden anser att dokumentet har fångat viktiga aspekter i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och har ett helhetsperspektiv med hållbar utveckling som utgångspunkt. Nämnden efterlyser struktur och samordning av det systematiska folkhälsoarbetet som ett viktigt redskap för att kunna efterleva dokumentets intentioner. Vuxennämnden poängterar vikten av att nå de grupper som är i störst behov av insatser och att aktivt arbeta med samhällsplanering som ett redskap för att nå lika förutsättningar för bättre hälsa för alla medborgare. De grupper som nämns i dokumentet är grupper som också prioriteras på nationell nivå. Nämnden stödjer att WHO:s sju vägledande principer för hälsofrämjande arbete ska vara vägledande i arbetet. Vuxennämnden pekar även på vikten av att använda vedertagna metoder för lokalt folkhälsoarbete. Välfärdsbokslut och hälsokonsekvensbedömningar (HKB) nämns som viktiga verktyg i folkhälsoarbetet. Kommunala pensionärsrådet betonar föreningslivets möjligheter och framhåller betydelsen av pensionärsorganisationernas verksamhet med folkhälsa och berikande fritid. Rådet pekar också på att mötesplatser för äldre är viktiga och bör finnas med i texten.

6 6(58) Kommunledningskontoret framför att ovanstående synpunkter är helt rimliga och har därför beaktats i form av redigeringar av formuleringar och en del av innehållet i det slutgiltiga förslaget. Under beredningen av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december 2009 framkom ytterligare synpunkter från kommunstyrelseledamöterna på formuleringar i förslaget till politikdokument. Kommunledningskontoret har nu beaktat denna diskussion och ytterligare reviderat politikdokumentet inför kommunstyrelsens sammanträde 12 januari I samband med dagens sammanträde presenterar kommunledningskontoret de förändringar som gjorts med anledning av de synpunkter som framkom på arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2009 och förslår därmed att föreliggande dokument kan godkännas. Yrkanden Björn Lymar (MP) och Iha Frykman (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

7 7(58) KSKF/2009:450 3 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för 2010 Beslut Förslag till kommunfullmäktige Eskilstuna kommun godkänner Länsstyrelsens förslag till överenskommelse om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande för år Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 3 december Av skrivelsen framgår att Länsstyrelsen i Södermanland har lämnat förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Överenskommelse om flyktingmottagande träffas mellan kommunen och Migrationsverket. Arbetsmarknads- och familjenämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår i beslut den 12 november att Länsstyrelsens förslag om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande under 2010 bör tillstyrkas. Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att kommunledningskontoret delar arbetsmarknads- och familjenämndens bedömning att kommunen har beredskap och kapacitet för att genomföra en introduktion enligt en skriftlig introduktionsplan för 150 flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna Länsstyrelsens förslag till överenskommelse om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2010.

8 8(58) KSKF/2009:463 4 Samverkan mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun 2010 Beslut 1. Avtal gällande samverkan om kommunpolis 2010 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal för kommunen. 3. Brottsförebyggande rådets verkställande utskott och kommunledningskontoret får i uppdrag att uppmärksamt följa hur avtalet efterlevs och hur det påverkar kommunens situation avseende trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län har samverkat om ett avtal rörande kommunpolisverksamhet i Eskilstuna under Av avtalet framgick att löpande uppföljning skulle ske inom ramen för BRÅ - det lokala brottsförebyggande rådet, där såväl polis som kommun är representerade. Av avtalet framgick vidare att parterna skulle följa upp avtalet för eventuella förslag till förändringar inför kommande avtalsperiod. En sådan uppföljning har nu gjorts på tjänstemannanivå och ett förslag till nytt samverkansavtal för år 2010 har tagits fram. Det nya avtalsförslaget presenterades på brottsförebyggande rådets möte den 16 oktober 2009 och ett samråd gällande avtalet har ägt rum vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december Bland annat informerade polismyndigheten att personalresursen som kommunpolis kommer att utökas från en till två kommunpoliser. Vid samrådet framfördes även synpunkter på formuleringar i avtalet och kommunledningskontoret har arbetat in dessa ändringar i det föreslagna avtalet. Kommunledningskontoret bedömer att avtalet för 2010 behöver följas upp löpande på ett tydligare sätt än under 2009 och föreslår därför att ett särskilt beslut om detta fattas av kommunstyrelsen förutom beslut om godkännande och avtalstecknande.

9 9(58) Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Iha Frykman (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för kännedom Polismyndigheten i Södermanlands län, för kännedom

10 10(58) KSKF/2008:231 5 Förfrågan om avskrivning av lånet till TK Hobby Beslut Fråga om avskrivning av lån för TK-Hobby hänskjuts till bokslutsberedningen den 9-10 mars Ärendebeskrivning TK Hobby har den 27 maj 2008 inkommit med begäran om avskrivning av den återstående delen av lånet för tennishallen som uppgår till kronor. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 3 december Av skrivelsen framgår att TK Hobby beviljades ett räntefritt lån på kronor för upprättande av tennishall genom kommunfullmäktiges beslut den 27 mars Amorteringen skulle göras under åren 1986 till 2010 med kronor per år. Den 15 december 2008 beslutade dock kommunfullmäktige, efter en begäran från TK Hobby, att medge att amorteringsbeloppet nedsattes till kronor per år under tiden Beslutet innebar att lånet fortfarande skulle vara slutbetalt år Kommunfullmäktige beslutade därefter den 14 december att bevilja TK Hobby amorteringsfrihet för åren 2006 till 2010 och att amortering skulle återupptas med kronor per år från år Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att systemet med att föreningar äger och sköter sin egen anläggning, tennishall i det här fallet, oftast är ett kostnadseffektivt alternativ, jämfört mot att kommunens ska äga och sköta anläggningar. Bidraget från kommunen till föreningarna bör vara neutralt utifrån hur ägandet och driften av lokaler ser ut. Ett sådant synsätt ger incitament till föreningarna att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, det vill säga att om en förening gör det billigare genom att äga och själv sköta driften så stannar "vinsten" hos föreningen. Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beaktar ovanstående synpunkter i sin översyn av bidragssystemet som planeras under Kommunledningskontoret framhåller att TK-hobbys lån snart är 30 år gammalt vilket innebär att underhålls- och driftskostnaderna för att sköta hallen tar allt större del av föreningens budget. Kommunledningskontoret föreslår därför att ett nytt avtal upprättas mellan TK-hobby och Eskilstuna kommun som innebär att den återstående delen av lånet ( kronor) görs amorteringsfritt så länge TKhobby har sin verksamhet kvar i hallen. Lånet skall dock falla till omedelbar

11 11(58) betalning i det fall hallen överlåts till någon annan ägare. Vidare framgår att det finns två andra lån som är amorteringsfria; ett lån till Eskilstuna brukshundsklubb och ett till St Sundby som är utställda TK-hobbys lån likställs därmed med dessa. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar att fråga om avskrivning av lån för TK-Hobby hänskjuts till bokslutsberedningen den 9-10 mars Utdrag till: TK Hobby, för kännedom Kommunstyrelseförvaltningen, för kännedom

12 12(58) KSKF/2009:434 6 Yttrande över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - överväganden och förslag - Ds 2009:60 Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag Ds 2009:60. Deltar ej i beslutet Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Britt-Inger Remning (M), Christina Andersson (C) och Niklas Frykman deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Finansdepartementet har den 16 november 2009 inkommit med remiss över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag Ds 2009:60. Promemorian innehåller förslag att lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas, att en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag införs och att lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag upphör att gälla. Eskilstuna kommun har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 13 januari Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 12 januari Av skrivelsen framgår att Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär i huvudsak följande viktiga förändringar: De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder och med marknadsmässiga avkastningskrav. Detta innebär avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstsyfte i kommunallagen (1991:900). Den utdelningsbegränsning som finns idag föreslås ersättas med en begränsning av den sammanlagda överföringen i syfte att säkerställa att upparbetade medel används till bostadsförsörjningsändamål. Kommunen har

13 13(58) dock rätt till ersättning för tillskjutet kapital motsvarande statslåneräntan plus en procentenhet, men inte mer än hälften av föregående års vinst. Begränsningen gäller inte för åtgärder enligt 2 lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar eller för överskott uppkommet från fastighetsförsäljningar. För sådant överskott gäller att hälften får delas ut efter kommunfullmäktiges beslut. Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sitt yttrande den 11 december 2009 har avstyrkt de lagförslag som föreslås. Kommunledningskontorets förslag till remissyttrande innebär att Eskilstuna kommun ställer sig bakom SKL:s yttrande. Yttrandet har kompletterats i remissvaret. Yrkanden Björn Lymar (MP), Eila Clarstedt (V) och Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Utdrag till: Finansdepartementet

14 14(58) KSKF/2009:456 7 Justering av beslut om förändrade ramar för centralisering av ny IT-organisation i Komplettering av Årsplan 2010 för Eskilstuna kommun Beslut 1. Belopp för finansiering av den nya IT-organisation justeras för arbetsmarknadsoch familjenämnden från -2,2 miljoner kronor till -1,6 miljoner kronor. 2. Belopp för finansiering av den nya IT-organisation justeras för barn- och utbildningsnämnden från -13,2 miljoner kronor till -12,7 miljoner kronor. För 2010 kommer motsvarande belopp (0,5 miljoner kronor) att faktureras barnoch utbildningsnämnden från den nya IT-organisationen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 7 december Av skrivelsen framgår att budgetmedel avseende 2010 för finansiering av den nya centraliserade IT-organisationen överförs från förvaltningarna till den nya IT-organisationen. Beräkningsunderlaget grundar sig på antal årsarbetare som identifierats som IT-resurser. Kommunledningskontoret har upptäckt två felaktigheter i beräkningsunderlaget och föreslår därför två justeringar av komplettering årsplan En justering berör arbetsmarknads- och familjenämnden och beror på att en resurs som tidigare identifierats som IT-resurs var felaktig. Budgetmedel för denna resurs ska därför inte finansiera den nya IT-organisationen. För arbetsmarknads- och familjenämnden justeras beloppet för finansiering av den nya IT-organisationen från -2,2 miljoner kronor till -1,6 miljoner kronor. Den andra justeringen beror på att budgetmedel motsvarande 0,5 miljoner kronor, ur kommunfullmäktiges riktade anslag till Teknik- och industriprogrammen på totalt 6 miljoner kronor, som nämnden idag använder till att köpa IT-samordning felaktigt har förts över till nya IT-organisationen. För barn- och utbildningsnämnden justeras beloppet för finansiering av den nya ITorganisationen från -13,2 miljoner kronor till -12,7 miljoner kronor. För 2010 kommer motsvarande belopp (0,5 miljoner kronor) att faktureras barn- och utbildningsnämnden från den nya IT-organisationen. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd, Arbetsmarknads- och familjenämnden, för kännedom Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom

15 15(58) KSKF/2009:457 8 Överföring av pengar till stadsbyggnadsnämnden ur kommunstyrelsens reserv för Klimatinvesteringsprogram 2009 Beslut Stadsbyggnadsnämnden tillförs driftmedel ur kommunstyrelsens reserv för Lip/Klimp till ett värde av kronor för kostnadstäckning av biogasbusshanteringen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 8 december Av skrivelsen framgår att etapp 2 av Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) pågår i kommunen fram till år Projekten har pågått under flera år och huvudmän i dessa projekt är kommunala bolag samt kommunala förvaltningar. Kommunen får ett bidrag från Naturvårdsverket som förutsätter att kommunen också satsar egna pengar. Kommunens egenfinansiering för det kommunala projekt som pågår just nu är för 2009 beräknat till kronor. För 2009 har 2,0 miljoner kronor anvisats för driftkostnader för LIP och KLIMP under övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen. Förslag till överföring av medel till stadsbyggnadsnämnden avser projekt under 2009 gällande anskaffning av fem biogasbussar och merkostnaden i form av egenfinansiering som efter avräkning av tidigare överfört belopp uppgår till kronor för Projektredovisningen har granskats av förvaltningsekonom och kommunstrateg/miljö. Kommunledningskontoret har inga avvikande synpunkter på förslaget till överföring Utdrag till: Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom Kommunstyrelseförvaltningen, för åtgärd

16 16(58) KSKF/2009:461 9 Priser för måltider i kommunens restauranger och matsalar från och med 1 februari 2010 Beslut Följande priser fastställs för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar från och med 1 februari 2010 Lunch i Äldreomsorgens restauranger: 63 kr Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang: 55 kr Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger: 47 kr Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang: 45 kr Frukost: 33 kr Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har sedan några år tillbaka haft uppdraget att, tillsammans med berörda förvaltningar, arbeta med att nå en gemensam prissättning för personalluncher. Det som avses är frukost och lunch i vuxennämndens, barnoch utbildningsnämndens och Torshälla stads nämnds verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har den 8 december 2009 inkommit med förslag till priser för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar att gälla från den 1 februari Förslaget innebär att priserna från 2009 är uppräknade på följande sätt: - Livsmedelsdelen i måltidspriset (2009) beräknas till 40% uppräknat med 2,5% enligt SPI storhushållsprisindex. - Personaldelen i måltidspriset (2009) är beräknad till 60 % uppräknat med 4,02 % enligt den faktiska löneutveklingen Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag den 10 februari att redovisa principerna för hur detta ärende ska handläggas framöver. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att syftet med att se över personalmåltidspriserna i Eskilstuna varje år är att säkerställa att:

17 17(58) inte kommunen subventionerar de måltider som säljs. bestämma ett gemensamt datum när de nya personalmatspriserna ska träda i kraft priserna räknas upp enligt utvecklingen i SPI storhushållsprisindex och den faktiska löneutvecklingen som har varit under gångna året. nytt pris tas i kommunstyrelsen ansvarig för detta är kommunstyrelseförvaltningen Under 2009 har priserna gällt för måltider i kommunens restauranger och matsalar exklusive pensionärer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu en justering i texten till att priserna ska gälla personalmåltider eftersom kommunen inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar med den privata marknaden. Förslaget innebär: Lunch i Äldreomsorgens restauranger Varmrätt, sallad, smör, bröd, valfri dryck (bordsvatten, lättöl, mjölk), och kaffe. Förslag på pris: 63 kr Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang Varmrätt, sallad, smör, bröd och vatten/mjölk Förslag på pris: 55 kr Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Förslag på pris: 47 kr Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Förslag på pris: 45 kr Frukost: Gröt/fil, mjölk, flingor/müsli, smörgås, pålägg, grönsak, frukt/juice och te/kaffe Förslag på pris: 33 kr Utdrag till: Kommunstyrelseförvaltningen, för åtgärd Berörda nämnder, för kännedom

18 18(58) KSKF/2009: Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i koncernen Eskilstuna kommun antas att gälla från och med den 1 januari Införandet av månadsarvode för arvodeskommitténs ordförande, arvodesnivå fyra (4), träder i kraft den 1 februari Månadsarvodet utbetalas de månader som arvodeskommittén är aktiv om jourersättning träder i kraft den 1 februari Särskilt yttrande Björn Lymar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson (S) utfärdade direktiv för arvodeskommitténs beslut, via ordförandebeslut den 7 november Av direktivet framgår att kommittén skulle se över följande områden: Arbetsförutsättningarna för kommunrevisionen. Eventuell rätt till månadsarvode för de ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte har månadsarvode i någon annan form. Regler gällande pensioner samt även ta i beaktande pensionsålderns framflyttande. Ersättningsnivåerna vid föräldraledighet. Ersättning i råd, forum samt de externa organ som kommunens förtroendevalda kan vara representerade i. Ge förslag på vilket organ som bör få i uppdrag att tolka ersättningsreglementet. Vi behov se över språk och formuleringar i ersättningsreglementet.

19 19(58) Vid behov därutöver bereda de oklarheter i ersättningsreglementet som synliggörs under arvodeskommitténs arbete. Därutöver fick arvodeskommittén i uppdrag att se över följande: Jourersättning till presidiet i arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd. Arvodeskonstruktion för styrelsen i Parken Zoo i Eskilstuna AB. Tilläggsdirektiv till arvodeskommittén utfärdade den 21 april Arvoden och ersättningar för Regionförbundet Sörmland. Arvodeskommittén har behandlat frågorna och därefter inkommit med förslag till nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommun den 10 december Dokumentet reviderades med anledning av synpunkter som framkom i samband med arbetsutskottets beredning av ärendet den 15 december Ny version av förslaget inkom den 4 januari Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att man inte har något att invända mot arvodeskommitténs förslag. Förslaget till ersättningsreglemente föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, då de nytillträdande förtroendevalda i nämnderna börjar sina uppdrag. Det är endast kommunfullmäktige och dess presidium som tillträder sina uppdrag den 1 november 2010 och eftersom ersättningsnivån inte ändras för kommunfullmäktiges presidium, påverkas inte deras arvoden av att ersättningsreglementet träder i kraft den 1 januari Arvodeskommitténs förslag innebär att budgetramen för den politiska verksamheten utökas för att täcka kostnaderna för månadsarvode för revisorernas del. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kronor per helår. Därutöver tillkommer kostnaden för månadsarvode för de ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte har månadsarvode i någon annan form. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kronor per helår. Även den nya regeln om föräldraledighet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser, men kommunledningskontoret kan i dagsläget inte bedöma i vilken omfattning bestämmelsen kommer att tillämpas och vilka kostnader den kommer att medföra. De tillkommande kostnaderna får inarbetas i 2011 års budgetram. Beslutet om jourersättning påverkar de berörda nämndernas ramar. Yrkanden Björn Lymar (MP), Hans Ekström (S), Sarita Hotti (S) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

20 20(58) KSKF/2009: Ändring av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Uttagsåldern för visstidspension höjs till 58 år. Ändringen träder i kraft den 1 november 2010 och omfattar nytillträdande förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) moment 2 sista stycket och 10 moment 1 näst sista stycket i bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).ges följande lydelse: Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i enskilt fall besluta att PBF ska gälla och därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning med mera som kan finnas motiverade. Ändringen antas att gälla från och med den 1 juni moment 1 kompletteras med följande tillägg: Om det senare uppdraget är lägre arvoderat än det tidigare äger den förtroendevalde rätt att bibehålla sin intjänade pensionsrätt i det tidigare uppdraget med sedvanlig värdesäkring enligt 10 moment 2, sista stycket samt i det senare uppdraget grunda ny pensionsrätt, allt inom ramen enligt 5 moment Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet och har därmed rätt att tolka och tillämpa bestämmelserna i PBF. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning att ändringen i PBF.

21 21(58) Särskilt yttrande Björn Lymar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att Arvodeskommittén beslutade den 29 maj 2009 att föreslå att kommunfullmäktige godkänner följande ändringar av de nu gällande bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda: Att höja åldern för uttag av visstidspension från 50 år och till 58 år. Ändringen föreslås träda ikraft med början av mandattiden efter 2010 års allmänna val och gälla för de nytillträdande förtroendevalda som då kan komma att omfattas av pensionsreglementet. Med nytillträdande avses den som tidigare inte innehaft månadsarvoderat uppdrag eller inte har någon upparbetad pensionsrätt. Att 10 i de nuvarande bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda kompletteras med ett stycke med följande innehåll. Ändring föreslås träda i kraft med början av mandattiden efter 2010 års allmänna val. Om det senare uppdraget är lägre arvoderat än det tidigare äger den förtroendevalde rätt att bibehålla sin intjänade pensionsrätt i det tidigare uppdraget med sedvanlig värdesäkring enligt 10 moment 2, sista stycket samt i det senare uppdraget grunda ny pensionsrätt, allt inom ramen enligt 5 moment 1. Arvodeskommittén anser att 50 år som lägsta ålder för möjligt uttag av visstidspension numera är för lågt satt. Därför föreslår de en höjning från 50 till 58 år för de nytillträdande förtroendevalda efter 2010 års allmänna val som kan komma att omfattas av pensionsreglementet (lägst 40 % av basarvodet). Kommunledningskontoret framför att bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) gäller enligt 1 moment 1 för de förtroendevalda som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller på betydande del av heltid (minst 40 % av heltid). Bestämmelserna gäller också för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och därigenom är berättigad till pensionsförmån. Bestämmelserna gäller dock inte enligt 1 moment 2 för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning eller annat uppdrag eller uppnått 65 års ålder. Kommunen kan dock, enligt 1 moment 2 sista stycket, i särskilt fall besluta att PBF ska gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning med mera som kan finnas motiverade.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer