Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12"

Transkript

1 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Iha Frykman (M) Eva Schmekel (M) Britt-Inger Remning (M) Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Björn Lymar (MP) Benny Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Utses att justera Christina Andersson (C) Justeringens plats och tid Måndagen den 18 januari 2010, stadshuset Paragrafer 1-30 Underskrifter... Sekreterare Maria Hedlund Ordförande Justerande... Hans Ekström... Christina Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(58) Ersättare Övriga närvarande Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Arne Jonsson (C) Kerstin Lindroos (FP) Pär Eriksson, kommundirektör Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Marita Schwartz, personaldirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Hedlund, kommunsekreterare

3 3(58) KSKF/2009:14 1 Val till kommunala uppdrag Beslut Till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott utses: Johan Nilsson (S), tillika ordförande Ann-Sofie Wågström (S) Eila Clarstedt (V) Iha Frykman (M) Niklas Frykman (FP) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 24 november att ersätta kommunstyrelsens personaldelegation med ett personalutskott bestående av fem ledamöter från och med den 1 januari Personalutskottet har till uppdrag att bereda, initiera och samordna strategiska personalfrågor. Till ledamöter i personalutskottet föreslås Johan Nilsson (S), tillika ordförande, Ann-Sofie Wågström (S), Eila Clarstedt (V), Iha Frykman (M) och Niklas Frykman (FP). Utdrag till: Valda ledamöter, för kännedom

4 4(58) KSKF/2008:369 2 Politikdokument för god folkhälsa, social välfärd och en berikande fritid Beslut Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med förslag till politikdokument för god folkhälsa, social välfärd och en berikande fritid. Av skrivelsen framgår att förslaget till politikdokument har arbetats fram i kommunens folkhälsonätverk och har remitterats till nämnder, bolag och råd för yttrande. Sju nämnder och det kommunala pensionärsrådet har besvarat remissen medan de kommunala bolagen har avböjt att svara på remissen. Samtliga remissorgan stödjer i sina yttranden i stort dokumentets inriktning och innehåll. Arbetsmarknads- och familjenämnden framför i sitt yttrande att nämnden önskar ett förtydligande av skrivningen att barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet i kommunkoncernen. Önskvärt är också att meningen "verksamhet för barn och unga ska prioriteras" läggs till i texten. Meningen under rubriken Hälsa och välfärd är ojämnt fördelade bör ändras enligt följande "Hur vi mår styrs av många faktorer som bland annat utbildning, arbete ". Nämnden önskar också ett tillägg avseende att folkhälsoperspektivet är en viktig del i introduktionen för nyanlända. Detta påpekande önskas som tillägg under rubriken En god hälsa på lika villkor. Vidare önskar nämnden ett tillägg till avsnittet En öppen och trygg plats alternativt att denna text förs till Politikdokument för trygg, säker och tillgänglig kommun. Tillägget som önskas är "Aktiva åtgärder ska genomföras för att öka integrationen för dem som upplever ett utanförskap i samhället". Barn- och utbildningsnämnden framför i sitt yttrande att dokumentet bör ge större utrymme för barnperspektivet samt genomgå viss redaktionell bearbetning. Dokumentets syfte som strategiskt utvecklingsområde bör belysas samt hur de tre delarna i dokumentet hör ihop. Nämnden önskar komplettering med ett avsnitt som innebär en vision om vikten av "hälsosamma unga medborgare där skola och fritidsverksamhet är viktiga hälsofrämjande arenor". Nämnden föreslår att de nationella folkhälsomålen är utgångspunkt för politikdokumentet då WHO:s principer för hälsofrämjande arbete är för okända.

5 5(58) Kultur- och fritidsnämnden framför att dokumentet bör ses över språkligt. För avsnittet Berikande fritid ges förslag hur inriktningen för området kan utvecklas och lämpliga åtgärder inom denna inriktning. Nämnden påpekar att insatser som rör fritiden benämns stimulerande fritid i kommunens strategiska inriktning och berikande fritid i aktuellt Politikdokument. Miljö- och räddningstjänstnämnden har en redaktionell synpunkt på att förkortningar och engelska ord bör undvikas eller förklaras. Stadsbyggnadsnämnden anser att materialet bör analyseras ytterligare inom några områden. Synen på kvaliteter i välfärden bör lyftas fram liksom målformuleringar i förhållande till den utveckling som sker i samhället, synen på staden och begreppen kring rekreation, i vilket sammanhang en satsning på svagare grupper ska ske samt beskrivningen av problem vad gäller olika grupper. Nämnden pekar på att dokumentet handlar om olika baskvaliteter men inte om det som är drivkraft för många människor spänning, kreativitet, skönhet, upplevelser med mera. Dessa aspekter kan göra dokumentet mer inspirerande. Vidare frågar sig nämnden hur dokumentet förhåller sig till den ekonomiska och politiska verkligheten? När det gäller exempelvis jämlika levnadsförhållanden sker en motsatt utveckling. Målkonflikter bör synliggöras och perspektiv lyftas som rör både män och kvinnor. Torshälla stads förvaltning önskar ett förtydligande vad gäller begreppet boenden som återfinns under rubriken hälsosamma val och stödjande miljöer. Vuxennämnden anser att dokumentet har fångat viktiga aspekter i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och har ett helhetsperspektiv med hållbar utveckling som utgångspunkt. Nämnden efterlyser struktur och samordning av det systematiska folkhälsoarbetet som ett viktigt redskap för att kunna efterleva dokumentets intentioner. Vuxennämnden poängterar vikten av att nå de grupper som är i störst behov av insatser och att aktivt arbeta med samhällsplanering som ett redskap för att nå lika förutsättningar för bättre hälsa för alla medborgare. De grupper som nämns i dokumentet är grupper som också prioriteras på nationell nivå. Nämnden stödjer att WHO:s sju vägledande principer för hälsofrämjande arbete ska vara vägledande i arbetet. Vuxennämnden pekar även på vikten av att använda vedertagna metoder för lokalt folkhälsoarbete. Välfärdsbokslut och hälsokonsekvensbedömningar (HKB) nämns som viktiga verktyg i folkhälsoarbetet. Kommunala pensionärsrådet betonar föreningslivets möjligheter och framhåller betydelsen av pensionärsorganisationernas verksamhet med folkhälsa och berikande fritid. Rådet pekar också på att mötesplatser för äldre är viktiga och bör finnas med i texten.

6 6(58) Kommunledningskontoret framför att ovanstående synpunkter är helt rimliga och har därför beaktats i form av redigeringar av formuleringar och en del av innehållet i det slutgiltiga förslaget. Under beredningen av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december 2009 framkom ytterligare synpunkter från kommunstyrelseledamöterna på formuleringar i förslaget till politikdokument. Kommunledningskontoret har nu beaktat denna diskussion och ytterligare reviderat politikdokumentet inför kommunstyrelsens sammanträde 12 januari I samband med dagens sammanträde presenterar kommunledningskontoret de förändringar som gjorts med anledning av de synpunkter som framkom på arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2009 och förslår därmed att föreliggande dokument kan godkännas. Yrkanden Björn Lymar (MP) och Iha Frykman (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

7 7(58) KSKF/2009:450 3 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för 2010 Beslut Förslag till kommunfullmäktige Eskilstuna kommun godkänner Länsstyrelsens förslag till överenskommelse om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande för år Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 3 december Av skrivelsen framgår att Länsstyrelsen i Södermanland har lämnat förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Överenskommelse om flyktingmottagande träffas mellan kommunen och Migrationsverket. Arbetsmarknads- och familjenämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår i beslut den 12 november att Länsstyrelsens förslag om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande under 2010 bör tillstyrkas. Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att kommunledningskontoret delar arbetsmarknads- och familjenämndens bedömning att kommunen har beredskap och kapacitet för att genomföra en introduktion enligt en skriftlig introduktionsplan för 150 flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna Länsstyrelsens förslag till överenskommelse om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2010.

8 8(58) KSKF/2009:463 4 Samverkan mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun 2010 Beslut 1. Avtal gällande samverkan om kommunpolis 2010 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal för kommunen. 3. Brottsförebyggande rådets verkställande utskott och kommunledningskontoret får i uppdrag att uppmärksamt följa hur avtalet efterlevs och hur det påverkar kommunens situation avseende trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län har samverkat om ett avtal rörande kommunpolisverksamhet i Eskilstuna under Av avtalet framgick att löpande uppföljning skulle ske inom ramen för BRÅ - det lokala brottsförebyggande rådet, där såväl polis som kommun är representerade. Av avtalet framgick vidare att parterna skulle följa upp avtalet för eventuella förslag till förändringar inför kommande avtalsperiod. En sådan uppföljning har nu gjorts på tjänstemannanivå och ett förslag till nytt samverkansavtal för år 2010 har tagits fram. Det nya avtalsförslaget presenterades på brottsförebyggande rådets möte den 16 oktober 2009 och ett samråd gällande avtalet har ägt rum vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december Bland annat informerade polismyndigheten att personalresursen som kommunpolis kommer att utökas från en till två kommunpoliser. Vid samrådet framfördes även synpunkter på formuleringar i avtalet och kommunledningskontoret har arbetat in dessa ändringar i det föreslagna avtalet. Kommunledningskontoret bedömer att avtalet för 2010 behöver följas upp löpande på ett tydligare sätt än under 2009 och föreslår därför att ett särskilt beslut om detta fattas av kommunstyrelsen förutom beslut om godkännande och avtalstecknande.

9 9(58) Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Iha Frykman (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för kännedom Polismyndigheten i Södermanlands län, för kännedom

10 10(58) KSKF/2008:231 5 Förfrågan om avskrivning av lånet till TK Hobby Beslut Fråga om avskrivning av lån för TK-Hobby hänskjuts till bokslutsberedningen den 9-10 mars Ärendebeskrivning TK Hobby har den 27 maj 2008 inkommit med begäran om avskrivning av den återstående delen av lånet för tennishallen som uppgår till kronor. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 3 december Av skrivelsen framgår att TK Hobby beviljades ett räntefritt lån på kronor för upprättande av tennishall genom kommunfullmäktiges beslut den 27 mars Amorteringen skulle göras under åren 1986 till 2010 med kronor per år. Den 15 december 2008 beslutade dock kommunfullmäktige, efter en begäran från TK Hobby, att medge att amorteringsbeloppet nedsattes till kronor per år under tiden Beslutet innebar att lånet fortfarande skulle vara slutbetalt år Kommunfullmäktige beslutade därefter den 14 december att bevilja TK Hobby amorteringsfrihet för åren 2006 till 2010 och att amortering skulle återupptas med kronor per år från år Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att systemet med att föreningar äger och sköter sin egen anläggning, tennishall i det här fallet, oftast är ett kostnadseffektivt alternativ, jämfört mot att kommunens ska äga och sköta anläggningar. Bidraget från kommunen till föreningarna bör vara neutralt utifrån hur ägandet och driften av lokaler ser ut. Ett sådant synsätt ger incitament till föreningarna att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, det vill säga att om en förening gör det billigare genom att äga och själv sköta driften så stannar "vinsten" hos föreningen. Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beaktar ovanstående synpunkter i sin översyn av bidragssystemet som planeras under Kommunledningskontoret framhåller att TK-hobbys lån snart är 30 år gammalt vilket innebär att underhålls- och driftskostnaderna för att sköta hallen tar allt större del av föreningens budget. Kommunledningskontoret föreslår därför att ett nytt avtal upprättas mellan TK-hobby och Eskilstuna kommun som innebär att den återstående delen av lånet ( kronor) görs amorteringsfritt så länge TKhobby har sin verksamhet kvar i hallen. Lånet skall dock falla till omedelbar

11 11(58) betalning i det fall hallen överlåts till någon annan ägare. Vidare framgår att det finns två andra lån som är amorteringsfria; ett lån till Eskilstuna brukshundsklubb och ett till St Sundby som är utställda TK-hobbys lån likställs därmed med dessa. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar att fråga om avskrivning av lån för TK-Hobby hänskjuts till bokslutsberedningen den 9-10 mars Utdrag till: TK Hobby, för kännedom Kommunstyrelseförvaltningen, för kännedom

12 12(58) KSKF/2009:434 6 Yttrande över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - överväganden och förslag - Ds 2009:60 Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag Ds 2009:60. Deltar ej i beslutet Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Britt-Inger Remning (M), Christina Andersson (C) och Niklas Frykman deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Finansdepartementet har den 16 november 2009 inkommit med remiss över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag Ds 2009:60. Promemorian innehåller förslag att lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas, att en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag införs och att lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag upphör att gälla. Eskilstuna kommun har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 13 januari Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 12 januari Av skrivelsen framgår att Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär i huvudsak följande viktiga förändringar: De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder och med marknadsmässiga avkastningskrav. Detta innebär avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstsyfte i kommunallagen (1991:900). Den utdelningsbegränsning som finns idag föreslås ersättas med en begränsning av den sammanlagda överföringen i syfte att säkerställa att upparbetade medel används till bostadsförsörjningsändamål. Kommunen har

13 13(58) dock rätt till ersättning för tillskjutet kapital motsvarande statslåneräntan plus en procentenhet, men inte mer än hälften av föregående års vinst. Begränsningen gäller inte för åtgärder enligt 2 lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar eller för överskott uppkommet från fastighetsförsäljningar. För sådant överskott gäller att hälften får delas ut efter kommunfullmäktiges beslut. Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sitt yttrande den 11 december 2009 har avstyrkt de lagförslag som föreslås. Kommunledningskontorets förslag till remissyttrande innebär att Eskilstuna kommun ställer sig bakom SKL:s yttrande. Yttrandet har kompletterats i remissvaret. Yrkanden Björn Lymar (MP), Eila Clarstedt (V) och Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Utdrag till: Finansdepartementet

14 14(58) KSKF/2009:456 7 Justering av beslut om förändrade ramar för centralisering av ny IT-organisation i Komplettering av Årsplan 2010 för Eskilstuna kommun Beslut 1. Belopp för finansiering av den nya IT-organisation justeras för arbetsmarknadsoch familjenämnden från -2,2 miljoner kronor till -1,6 miljoner kronor. 2. Belopp för finansiering av den nya IT-organisation justeras för barn- och utbildningsnämnden från -13,2 miljoner kronor till -12,7 miljoner kronor. För 2010 kommer motsvarande belopp (0,5 miljoner kronor) att faktureras barnoch utbildningsnämnden från den nya IT-organisationen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 7 december Av skrivelsen framgår att budgetmedel avseende 2010 för finansiering av den nya centraliserade IT-organisationen överförs från förvaltningarna till den nya IT-organisationen. Beräkningsunderlaget grundar sig på antal årsarbetare som identifierats som IT-resurser. Kommunledningskontoret har upptäckt två felaktigheter i beräkningsunderlaget och föreslår därför två justeringar av komplettering årsplan En justering berör arbetsmarknads- och familjenämnden och beror på att en resurs som tidigare identifierats som IT-resurs var felaktig. Budgetmedel för denna resurs ska därför inte finansiera den nya IT-organisationen. För arbetsmarknads- och familjenämnden justeras beloppet för finansiering av den nya IT-organisationen från -2,2 miljoner kronor till -1,6 miljoner kronor. Den andra justeringen beror på att budgetmedel motsvarande 0,5 miljoner kronor, ur kommunfullmäktiges riktade anslag till Teknik- och industriprogrammen på totalt 6 miljoner kronor, som nämnden idag använder till att köpa IT-samordning felaktigt har förts över till nya IT-organisationen. För barn- och utbildningsnämnden justeras beloppet för finansiering av den nya ITorganisationen från -13,2 miljoner kronor till -12,7 miljoner kronor. För 2010 kommer motsvarande belopp (0,5 miljoner kronor) att faktureras barn- och utbildningsnämnden från den nya IT-organisationen. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd, Arbetsmarknads- och familjenämnden, för kännedom Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom

15 15(58) KSKF/2009:457 8 Överföring av pengar till stadsbyggnadsnämnden ur kommunstyrelsens reserv för Klimatinvesteringsprogram 2009 Beslut Stadsbyggnadsnämnden tillförs driftmedel ur kommunstyrelsens reserv för Lip/Klimp till ett värde av kronor för kostnadstäckning av biogasbusshanteringen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 8 december Av skrivelsen framgår att etapp 2 av Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) pågår i kommunen fram till år Projekten har pågått under flera år och huvudmän i dessa projekt är kommunala bolag samt kommunala förvaltningar. Kommunen får ett bidrag från Naturvårdsverket som förutsätter att kommunen också satsar egna pengar. Kommunens egenfinansiering för det kommunala projekt som pågår just nu är för 2009 beräknat till kronor. För 2009 har 2,0 miljoner kronor anvisats för driftkostnader för LIP och KLIMP under övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen. Förslag till överföring av medel till stadsbyggnadsnämnden avser projekt under 2009 gällande anskaffning av fem biogasbussar och merkostnaden i form av egenfinansiering som efter avräkning av tidigare överfört belopp uppgår till kronor för Projektredovisningen har granskats av förvaltningsekonom och kommunstrateg/miljö. Kommunledningskontoret har inga avvikande synpunkter på förslaget till överföring Utdrag till: Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom Kommunstyrelseförvaltningen, för åtgärd

16 16(58) KSKF/2009:461 9 Priser för måltider i kommunens restauranger och matsalar från och med 1 februari 2010 Beslut Följande priser fastställs för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar från och med 1 februari 2010 Lunch i Äldreomsorgens restauranger: 63 kr Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang: 55 kr Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger: 47 kr Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang: 45 kr Frukost: 33 kr Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har sedan några år tillbaka haft uppdraget att, tillsammans med berörda förvaltningar, arbeta med att nå en gemensam prissättning för personalluncher. Det som avses är frukost och lunch i vuxennämndens, barnoch utbildningsnämndens och Torshälla stads nämnds verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har den 8 december 2009 inkommit med förslag till priser för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar att gälla från den 1 februari Förslaget innebär att priserna från 2009 är uppräknade på följande sätt: - Livsmedelsdelen i måltidspriset (2009) beräknas till 40% uppräknat med 2,5% enligt SPI storhushållsprisindex. - Personaldelen i måltidspriset (2009) är beräknad till 60 % uppräknat med 4,02 % enligt den faktiska löneutveklingen Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag den 10 februari att redovisa principerna för hur detta ärende ska handläggas framöver. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att syftet med att se över personalmåltidspriserna i Eskilstuna varje år är att säkerställa att:

17 17(58) inte kommunen subventionerar de måltider som säljs. bestämma ett gemensamt datum när de nya personalmatspriserna ska träda i kraft priserna räknas upp enligt utvecklingen i SPI storhushållsprisindex och den faktiska löneutvecklingen som har varit under gångna året. nytt pris tas i kommunstyrelsen ansvarig för detta är kommunstyrelseförvaltningen Under 2009 har priserna gällt för måltider i kommunens restauranger och matsalar exklusive pensionärer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu en justering i texten till att priserna ska gälla personalmåltider eftersom kommunen inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar med den privata marknaden. Förslaget innebär: Lunch i Äldreomsorgens restauranger Varmrätt, sallad, smör, bröd, valfri dryck (bordsvatten, lättöl, mjölk), och kaffe. Förslag på pris: 63 kr Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang Varmrätt, sallad, smör, bröd och vatten/mjölk Förslag på pris: 55 kr Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Förslag på pris: 47 kr Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Förslag på pris: 45 kr Frukost: Gröt/fil, mjölk, flingor/müsli, smörgås, pålägg, grönsak, frukt/juice och te/kaffe Förslag på pris: 33 kr Utdrag till: Kommunstyrelseförvaltningen, för åtgärd Berörda nämnder, för kännedom

18 18(58) KSKF/2009: Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i koncernen Eskilstuna kommun antas att gälla från och med den 1 januari Införandet av månadsarvode för arvodeskommitténs ordförande, arvodesnivå fyra (4), träder i kraft den 1 februari Månadsarvodet utbetalas de månader som arvodeskommittén är aktiv om jourersättning träder i kraft den 1 februari Särskilt yttrande Björn Lymar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson (S) utfärdade direktiv för arvodeskommitténs beslut, via ordförandebeslut den 7 november Av direktivet framgår att kommittén skulle se över följande områden: Arbetsförutsättningarna för kommunrevisionen. Eventuell rätt till månadsarvode för de ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte har månadsarvode i någon annan form. Regler gällande pensioner samt även ta i beaktande pensionsålderns framflyttande. Ersättningsnivåerna vid föräldraledighet. Ersättning i råd, forum samt de externa organ som kommunens förtroendevalda kan vara representerade i. Ge förslag på vilket organ som bör få i uppdrag att tolka ersättningsreglementet. Vi behov se över språk och formuleringar i ersättningsreglementet.

19 19(58) Vid behov därutöver bereda de oklarheter i ersättningsreglementet som synliggörs under arvodeskommitténs arbete. Därutöver fick arvodeskommittén i uppdrag att se över följande: Jourersättning till presidiet i arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd. Arvodeskonstruktion för styrelsen i Parken Zoo i Eskilstuna AB. Tilläggsdirektiv till arvodeskommittén utfärdade den 21 april Arvoden och ersättningar för Regionförbundet Sörmland. Arvodeskommittén har behandlat frågorna och därefter inkommit med förslag till nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommun den 10 december Dokumentet reviderades med anledning av synpunkter som framkom i samband med arbetsutskottets beredning av ärendet den 15 december Ny version av förslaget inkom den 4 januari Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att man inte har något att invända mot arvodeskommitténs förslag. Förslaget till ersättningsreglemente föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, då de nytillträdande förtroendevalda i nämnderna börjar sina uppdrag. Det är endast kommunfullmäktige och dess presidium som tillträder sina uppdrag den 1 november 2010 och eftersom ersättningsnivån inte ändras för kommunfullmäktiges presidium, påverkas inte deras arvoden av att ersättningsreglementet träder i kraft den 1 januari Arvodeskommitténs förslag innebär att budgetramen för den politiska verksamheten utökas för att täcka kostnaderna för månadsarvode för revisorernas del. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kronor per helår. Därutöver tillkommer kostnaden för månadsarvode för de ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte har månadsarvode i någon annan form. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kronor per helår. Även den nya regeln om föräldraledighet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser, men kommunledningskontoret kan i dagsläget inte bedöma i vilken omfattning bestämmelsen kommer att tillämpas och vilka kostnader den kommer att medföra. De tillkommande kostnaderna får inarbetas i 2011 års budgetram. Beslutet om jourersättning påverkar de berörda nämndernas ramar. Yrkanden Björn Lymar (MP), Hans Ekström (S), Sarita Hotti (S) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

20 20(58) KSKF/2009: Ändring av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Uttagsåldern för visstidspension höjs till 58 år. Ändringen träder i kraft den 1 november 2010 och omfattar nytillträdande förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) moment 2 sista stycket och 10 moment 1 näst sista stycket i bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).ges följande lydelse: Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i enskilt fall besluta att PBF ska gälla och därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning med mera som kan finnas motiverade. Ändringen antas att gälla från och med den 1 juni moment 1 kompletteras med följande tillägg: Om det senare uppdraget är lägre arvoderat än det tidigare äger den förtroendevalde rätt att bibehålla sin intjänade pensionsrätt i det tidigare uppdraget med sedvanlig värdesäkring enligt 10 moment 2, sista stycket samt i det senare uppdraget grunda ny pensionsrätt, allt inom ramen enligt 5 moment Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet och har därmed rätt att tolka och tillämpa bestämmelserna i PBF. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning att ändringen i PBF.

21 21(58) Särskilt yttrande Björn Lymar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att Arvodeskommittén beslutade den 29 maj 2009 att föreslå att kommunfullmäktige godkänner följande ändringar av de nu gällande bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda: Att höja åldern för uttag av visstidspension från 50 år och till 58 år. Ändringen föreslås träda ikraft med början av mandattiden efter 2010 års allmänna val och gälla för de nytillträdande förtroendevalda som då kan komma att omfattas av pensionsreglementet. Med nytillträdande avses den som tidigare inte innehaft månadsarvoderat uppdrag eller inte har någon upparbetad pensionsrätt. Att 10 i de nuvarande bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda kompletteras med ett stycke med följande innehåll. Ändring föreslås träda i kraft med början av mandattiden efter 2010 års allmänna val. Om det senare uppdraget är lägre arvoderat än det tidigare äger den förtroendevalde rätt att bibehålla sin intjänade pensionsrätt i det tidigare uppdraget med sedvanlig värdesäkring enligt 10 moment 2, sista stycket samt i det senare uppdraget grunda ny pensionsrätt, allt inom ramen enligt 5 moment 1. Arvodeskommittén anser att 50 år som lägsta ålder för möjligt uttag av visstidspension numera är för lågt satt. Därför föreslår de en höjning från 50 till 58 år för de nytillträdande förtroendevalda efter 2010 års allmänna val som kan komma att omfattas av pensionsreglementet (lägst 40 % av basarvodet). Kommunledningskontoret framför att bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) gäller enligt 1 moment 1 för de förtroendevalda som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller på betydande del av heltid (minst 40 % av heltid). Bestämmelserna gäller också för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och därigenom är berättigad till pensionsförmån. Bestämmelserna gäller dock inte enligt 1 moment 2 för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning eller annat uppdrag eller uppnått 65 års ålder. Kommunen kan dock, enligt 1 moment 2 sista stycket, i särskilt fall besluta att PBF ska gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning med mera som kan finnas motiverade.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE

REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE PROTOKOLLSUTDRAG 2002-12-09--10 125 Ärende I samband med majoritetsskifte i regionfullmäktige efter allmänna val 2002 har en översyn av reglemente gällande ekonomiska förmåner för

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra kommuners bestämmelser

Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra kommuners bestämmelser Kommunstyrelsen 2016-10-12 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:522 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (6) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-01-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-01-10 1(36) Plats och tid Rinmanssalen Klockan 15:00-16-20 Ajournering 16:00-16:15 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Marie Svensson (S) ersätter Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) 1-14

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2014:58 RI (Dnr 217-281/2014) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-10-10 Sida 1(2) 187 Revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 224 Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Personal Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Personal Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Cirkulärnr: 2001:65 Diarienr: 2001/1011 P-cirknr: 2001-2:24 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Pension Datum: 2001-06-18 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen Personal

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

7 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523)

7 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 7 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Nya bestämmelser

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer