Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12"

Transkript

1 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Iha Frykman (M) Eva Schmekel (M) Britt-Inger Remning (M) Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Björn Lymar (MP) Benny Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Utses att justera Christina Andersson (C) Justeringens plats och tid Måndagen den 18 januari 2010, stadshuset Paragrafer 1-30 Underskrifter... Sekreterare Maria Hedlund Ordförande Justerande... Hans Ekström... Christina Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(58) Ersättare Övriga närvarande Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Arne Jonsson (C) Kerstin Lindroos (FP) Pär Eriksson, kommundirektör Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Marita Schwartz, personaldirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Hedlund, kommunsekreterare

3 3(58) KSKF/2009:14 1 Val till kommunala uppdrag Beslut Till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott utses: Johan Nilsson (S), tillika ordförande Ann-Sofie Wågström (S) Eila Clarstedt (V) Iha Frykman (M) Niklas Frykman (FP) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 24 november att ersätta kommunstyrelsens personaldelegation med ett personalutskott bestående av fem ledamöter från och med den 1 januari Personalutskottet har till uppdrag att bereda, initiera och samordna strategiska personalfrågor. Till ledamöter i personalutskottet föreslås Johan Nilsson (S), tillika ordförande, Ann-Sofie Wågström (S), Eila Clarstedt (V), Iha Frykman (M) och Niklas Frykman (FP). Utdrag till: Valda ledamöter, för kännedom

4 4(58) KSKF/2008:369 2 Politikdokument för god folkhälsa, social välfärd och en berikande fritid Beslut Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med förslag till politikdokument för god folkhälsa, social välfärd och en berikande fritid. Av skrivelsen framgår att förslaget till politikdokument har arbetats fram i kommunens folkhälsonätverk och har remitterats till nämnder, bolag och råd för yttrande. Sju nämnder och det kommunala pensionärsrådet har besvarat remissen medan de kommunala bolagen har avböjt att svara på remissen. Samtliga remissorgan stödjer i sina yttranden i stort dokumentets inriktning och innehåll. Arbetsmarknads- och familjenämnden framför i sitt yttrande att nämnden önskar ett förtydligande av skrivningen att barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet i kommunkoncernen. Önskvärt är också att meningen "verksamhet för barn och unga ska prioriteras" läggs till i texten. Meningen under rubriken Hälsa och välfärd är ojämnt fördelade bör ändras enligt följande "Hur vi mår styrs av många faktorer som bland annat utbildning, arbete ". Nämnden önskar också ett tillägg avseende att folkhälsoperspektivet är en viktig del i introduktionen för nyanlända. Detta påpekande önskas som tillägg under rubriken En god hälsa på lika villkor. Vidare önskar nämnden ett tillägg till avsnittet En öppen och trygg plats alternativt att denna text förs till Politikdokument för trygg, säker och tillgänglig kommun. Tillägget som önskas är "Aktiva åtgärder ska genomföras för att öka integrationen för dem som upplever ett utanförskap i samhället". Barn- och utbildningsnämnden framför i sitt yttrande att dokumentet bör ge större utrymme för barnperspektivet samt genomgå viss redaktionell bearbetning. Dokumentets syfte som strategiskt utvecklingsområde bör belysas samt hur de tre delarna i dokumentet hör ihop. Nämnden önskar komplettering med ett avsnitt som innebär en vision om vikten av "hälsosamma unga medborgare där skola och fritidsverksamhet är viktiga hälsofrämjande arenor". Nämnden föreslår att de nationella folkhälsomålen är utgångspunkt för politikdokumentet då WHO:s principer för hälsofrämjande arbete är för okända.

5 5(58) Kultur- och fritidsnämnden framför att dokumentet bör ses över språkligt. För avsnittet Berikande fritid ges förslag hur inriktningen för området kan utvecklas och lämpliga åtgärder inom denna inriktning. Nämnden påpekar att insatser som rör fritiden benämns stimulerande fritid i kommunens strategiska inriktning och berikande fritid i aktuellt Politikdokument. Miljö- och räddningstjänstnämnden har en redaktionell synpunkt på att förkortningar och engelska ord bör undvikas eller förklaras. Stadsbyggnadsnämnden anser att materialet bör analyseras ytterligare inom några områden. Synen på kvaliteter i välfärden bör lyftas fram liksom målformuleringar i förhållande till den utveckling som sker i samhället, synen på staden och begreppen kring rekreation, i vilket sammanhang en satsning på svagare grupper ska ske samt beskrivningen av problem vad gäller olika grupper. Nämnden pekar på att dokumentet handlar om olika baskvaliteter men inte om det som är drivkraft för många människor spänning, kreativitet, skönhet, upplevelser med mera. Dessa aspekter kan göra dokumentet mer inspirerande. Vidare frågar sig nämnden hur dokumentet förhåller sig till den ekonomiska och politiska verkligheten? När det gäller exempelvis jämlika levnadsförhållanden sker en motsatt utveckling. Målkonflikter bör synliggöras och perspektiv lyftas som rör både män och kvinnor. Torshälla stads förvaltning önskar ett förtydligande vad gäller begreppet boenden som återfinns under rubriken hälsosamma val och stödjande miljöer. Vuxennämnden anser att dokumentet har fångat viktiga aspekter i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och har ett helhetsperspektiv med hållbar utveckling som utgångspunkt. Nämnden efterlyser struktur och samordning av det systematiska folkhälsoarbetet som ett viktigt redskap för att kunna efterleva dokumentets intentioner. Vuxennämnden poängterar vikten av att nå de grupper som är i störst behov av insatser och att aktivt arbeta med samhällsplanering som ett redskap för att nå lika förutsättningar för bättre hälsa för alla medborgare. De grupper som nämns i dokumentet är grupper som också prioriteras på nationell nivå. Nämnden stödjer att WHO:s sju vägledande principer för hälsofrämjande arbete ska vara vägledande i arbetet. Vuxennämnden pekar även på vikten av att använda vedertagna metoder för lokalt folkhälsoarbete. Välfärdsbokslut och hälsokonsekvensbedömningar (HKB) nämns som viktiga verktyg i folkhälsoarbetet. Kommunala pensionärsrådet betonar föreningslivets möjligheter och framhåller betydelsen av pensionärsorganisationernas verksamhet med folkhälsa och berikande fritid. Rådet pekar också på att mötesplatser för äldre är viktiga och bör finnas med i texten.

6 6(58) Kommunledningskontoret framför att ovanstående synpunkter är helt rimliga och har därför beaktats i form av redigeringar av formuleringar och en del av innehållet i det slutgiltiga förslaget. Under beredningen av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december 2009 framkom ytterligare synpunkter från kommunstyrelseledamöterna på formuleringar i förslaget till politikdokument. Kommunledningskontoret har nu beaktat denna diskussion och ytterligare reviderat politikdokumentet inför kommunstyrelsens sammanträde 12 januari I samband med dagens sammanträde presenterar kommunledningskontoret de förändringar som gjorts med anledning av de synpunkter som framkom på arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2009 och förslår därmed att föreliggande dokument kan godkännas. Yrkanden Björn Lymar (MP) och Iha Frykman (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

7 7(58) KSKF/2009:450 3 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för 2010 Beslut Förslag till kommunfullmäktige Eskilstuna kommun godkänner Länsstyrelsens förslag till överenskommelse om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande för år Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 3 december Av skrivelsen framgår att Länsstyrelsen i Södermanland har lämnat förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Överenskommelse om flyktingmottagande träffas mellan kommunen och Migrationsverket. Arbetsmarknads- och familjenämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår i beslut den 12 november att Länsstyrelsens förslag om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande under 2010 bör tillstyrkas. Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att kommunledningskontoret delar arbetsmarknads- och familjenämndens bedömning att kommunen har beredskap och kapacitet för att genomföra en introduktion enligt en skriftlig introduktionsplan för 150 flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna Länsstyrelsens förslag till överenskommelse om mottagande av 150 flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2010.

8 8(58) KSKF/2009:463 4 Samverkan mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun 2010 Beslut 1. Avtal gällande samverkan om kommunpolis 2010 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal för kommunen. 3. Brottsförebyggande rådets verkställande utskott och kommunledningskontoret får i uppdrag att uppmärksamt följa hur avtalet efterlevs och hur det påverkar kommunens situation avseende trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län har samverkat om ett avtal rörande kommunpolisverksamhet i Eskilstuna under Av avtalet framgick att löpande uppföljning skulle ske inom ramen för BRÅ - det lokala brottsförebyggande rådet, där såväl polis som kommun är representerade. Av avtalet framgick vidare att parterna skulle följa upp avtalet för eventuella förslag till förändringar inför kommande avtalsperiod. En sådan uppföljning har nu gjorts på tjänstemannanivå och ett förslag till nytt samverkansavtal för år 2010 har tagits fram. Det nya avtalsförslaget presenterades på brottsförebyggande rådets möte den 16 oktober 2009 och ett samråd gällande avtalet har ägt rum vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december Bland annat informerade polismyndigheten att personalresursen som kommunpolis kommer att utökas från en till två kommunpoliser. Vid samrådet framfördes även synpunkter på formuleringar i avtalet och kommunledningskontoret har arbetat in dessa ändringar i det föreslagna avtalet. Kommunledningskontoret bedömer att avtalet för 2010 behöver följas upp löpande på ett tydligare sätt än under 2009 och föreslår därför att ett särskilt beslut om detta fattas av kommunstyrelsen förutom beslut om godkännande och avtalstecknande.

9 9(58) Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Iha Frykman (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för kännedom Polismyndigheten i Södermanlands län, för kännedom

10 10(58) KSKF/2008:231 5 Förfrågan om avskrivning av lånet till TK Hobby Beslut Fråga om avskrivning av lån för TK-Hobby hänskjuts till bokslutsberedningen den 9-10 mars Ärendebeskrivning TK Hobby har den 27 maj 2008 inkommit med begäran om avskrivning av den återstående delen av lånet för tennishallen som uppgår till kronor. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 3 december Av skrivelsen framgår att TK Hobby beviljades ett räntefritt lån på kronor för upprättande av tennishall genom kommunfullmäktiges beslut den 27 mars Amorteringen skulle göras under åren 1986 till 2010 med kronor per år. Den 15 december 2008 beslutade dock kommunfullmäktige, efter en begäran från TK Hobby, att medge att amorteringsbeloppet nedsattes till kronor per år under tiden Beslutet innebar att lånet fortfarande skulle vara slutbetalt år Kommunfullmäktige beslutade därefter den 14 december att bevilja TK Hobby amorteringsfrihet för åren 2006 till 2010 och att amortering skulle återupptas med kronor per år från år Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att systemet med att föreningar äger och sköter sin egen anläggning, tennishall i det här fallet, oftast är ett kostnadseffektivt alternativ, jämfört mot att kommunens ska äga och sköta anläggningar. Bidraget från kommunen till föreningarna bör vara neutralt utifrån hur ägandet och driften av lokaler ser ut. Ett sådant synsätt ger incitament till föreningarna att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, det vill säga att om en förening gör det billigare genom att äga och själv sköta driften så stannar "vinsten" hos föreningen. Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beaktar ovanstående synpunkter i sin översyn av bidragssystemet som planeras under Kommunledningskontoret framhåller att TK-hobbys lån snart är 30 år gammalt vilket innebär att underhålls- och driftskostnaderna för att sköta hallen tar allt större del av föreningens budget. Kommunledningskontoret föreslår därför att ett nytt avtal upprättas mellan TK-hobby och Eskilstuna kommun som innebär att den återstående delen av lånet ( kronor) görs amorteringsfritt så länge TKhobby har sin verksamhet kvar i hallen. Lånet skall dock falla till omedelbar

11 11(58) betalning i det fall hallen överlåts till någon annan ägare. Vidare framgår att det finns två andra lån som är amorteringsfria; ett lån till Eskilstuna brukshundsklubb och ett till St Sundby som är utställda TK-hobbys lån likställs därmed med dessa. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar att fråga om avskrivning av lån för TK-Hobby hänskjuts till bokslutsberedningen den 9-10 mars Utdrag till: TK Hobby, för kännedom Kommunstyrelseförvaltningen, för kännedom

12 12(58) KSKF/2009:434 6 Yttrande över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - överväganden och förslag - Ds 2009:60 Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag Ds 2009:60. Deltar ej i beslutet Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Britt-Inger Remning (M), Christina Andersson (C) och Niklas Frykman deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Finansdepartementet har den 16 november 2009 inkommit med remiss över departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag Ds 2009:60. Promemorian innehåller förslag att lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas, att en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag införs och att lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag upphör att gälla. Eskilstuna kommun har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 13 januari Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 12 januari Av skrivelsen framgår att Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär i huvudsak följande viktiga förändringar: De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder och med marknadsmässiga avkastningskrav. Detta innebär avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstsyfte i kommunallagen (1991:900). Den utdelningsbegränsning som finns idag föreslås ersättas med en begränsning av den sammanlagda överföringen i syfte att säkerställa att upparbetade medel används till bostadsförsörjningsändamål. Kommunen har

13 13(58) dock rätt till ersättning för tillskjutet kapital motsvarande statslåneräntan plus en procentenhet, men inte mer än hälften av föregående års vinst. Begränsningen gäller inte för åtgärder enligt 2 lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar eller för överskott uppkommet från fastighetsförsäljningar. För sådant överskott gäller att hälften får delas ut efter kommunfullmäktiges beslut. Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sitt yttrande den 11 december 2009 har avstyrkt de lagförslag som föreslås. Kommunledningskontorets förslag till remissyttrande innebär att Eskilstuna kommun ställer sig bakom SKL:s yttrande. Yttrandet har kompletterats i remissvaret. Yrkanden Björn Lymar (MP), Eila Clarstedt (V) och Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Utdrag till: Finansdepartementet

14 14(58) KSKF/2009:456 7 Justering av beslut om förändrade ramar för centralisering av ny IT-organisation i Komplettering av Årsplan 2010 för Eskilstuna kommun Beslut 1. Belopp för finansiering av den nya IT-organisation justeras för arbetsmarknadsoch familjenämnden från -2,2 miljoner kronor till -1,6 miljoner kronor. 2. Belopp för finansiering av den nya IT-organisation justeras för barn- och utbildningsnämnden från -13,2 miljoner kronor till -12,7 miljoner kronor. För 2010 kommer motsvarande belopp (0,5 miljoner kronor) att faktureras barnoch utbildningsnämnden från den nya IT-organisationen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 7 december Av skrivelsen framgår att budgetmedel avseende 2010 för finansiering av den nya centraliserade IT-organisationen överförs från förvaltningarna till den nya IT-organisationen. Beräkningsunderlaget grundar sig på antal årsarbetare som identifierats som IT-resurser. Kommunledningskontoret har upptäckt två felaktigheter i beräkningsunderlaget och föreslår därför två justeringar av komplettering årsplan En justering berör arbetsmarknads- och familjenämnden och beror på att en resurs som tidigare identifierats som IT-resurs var felaktig. Budgetmedel för denna resurs ska därför inte finansiera den nya IT-organisationen. För arbetsmarknads- och familjenämnden justeras beloppet för finansiering av den nya IT-organisationen från -2,2 miljoner kronor till -1,6 miljoner kronor. Den andra justeringen beror på att budgetmedel motsvarande 0,5 miljoner kronor, ur kommunfullmäktiges riktade anslag till Teknik- och industriprogrammen på totalt 6 miljoner kronor, som nämnden idag använder till att köpa IT-samordning felaktigt har förts över till nya IT-organisationen. För barn- och utbildningsnämnden justeras beloppet för finansiering av den nya ITorganisationen från -13,2 miljoner kronor till -12,7 miljoner kronor. För 2010 kommer motsvarande belopp (0,5 miljoner kronor) att faktureras barn- och utbildningsnämnden från den nya IT-organisationen. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd, Arbetsmarknads- och familjenämnden, för kännedom Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom

15 15(58) KSKF/2009:457 8 Överföring av pengar till stadsbyggnadsnämnden ur kommunstyrelsens reserv för Klimatinvesteringsprogram 2009 Beslut Stadsbyggnadsnämnden tillförs driftmedel ur kommunstyrelsens reserv för Lip/Klimp till ett värde av kronor för kostnadstäckning av biogasbusshanteringen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 8 december Av skrivelsen framgår att etapp 2 av Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) pågår i kommunen fram till år Projekten har pågått under flera år och huvudmän i dessa projekt är kommunala bolag samt kommunala förvaltningar. Kommunen får ett bidrag från Naturvårdsverket som förutsätter att kommunen också satsar egna pengar. Kommunens egenfinansiering för det kommunala projekt som pågår just nu är för 2009 beräknat till kronor. För 2009 har 2,0 miljoner kronor anvisats för driftkostnader för LIP och KLIMP under övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen. Förslag till överföring av medel till stadsbyggnadsnämnden avser projekt under 2009 gällande anskaffning av fem biogasbussar och merkostnaden i form av egenfinansiering som efter avräkning av tidigare överfört belopp uppgår till kronor för Projektredovisningen har granskats av förvaltningsekonom och kommunstrateg/miljö. Kommunledningskontoret har inga avvikande synpunkter på förslaget till överföring Utdrag till: Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom Kommunstyrelseförvaltningen, för åtgärd

16 16(58) KSKF/2009:461 9 Priser för måltider i kommunens restauranger och matsalar från och med 1 februari 2010 Beslut Följande priser fastställs för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar från och med 1 februari 2010 Lunch i Äldreomsorgens restauranger: 63 kr Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang: 55 kr Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger: 47 kr Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang: 45 kr Frukost: 33 kr Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har sedan några år tillbaka haft uppdraget att, tillsammans med berörda förvaltningar, arbeta med att nå en gemensam prissättning för personalluncher. Det som avses är frukost och lunch i vuxennämndens, barnoch utbildningsnämndens och Torshälla stads nämnds verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har den 8 december 2009 inkommit med förslag till priser för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar att gälla från den 1 februari Förslaget innebär att priserna från 2009 är uppräknade på följande sätt: - Livsmedelsdelen i måltidspriset (2009) beräknas till 40% uppräknat med 2,5% enligt SPI storhushållsprisindex. - Personaldelen i måltidspriset (2009) är beräknad till 60 % uppräknat med 4,02 % enligt den faktiska löneutveklingen Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag den 10 februari att redovisa principerna för hur detta ärende ska handläggas framöver. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att syftet med att se över personalmåltidspriserna i Eskilstuna varje år är att säkerställa att:

17 17(58) inte kommunen subventionerar de måltider som säljs. bestämma ett gemensamt datum när de nya personalmatspriserna ska träda i kraft priserna räknas upp enligt utvecklingen i SPI storhushållsprisindex och den faktiska löneutvecklingen som har varit under gångna året. nytt pris tas i kommunstyrelsen ansvarig för detta är kommunstyrelseförvaltningen Under 2009 har priserna gällt för måltider i kommunens restauranger och matsalar exklusive pensionärer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu en justering i texten till att priserna ska gälla personalmåltider eftersom kommunen inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar med den privata marknaden. Förslaget innebär: Lunch i Äldreomsorgens restauranger Varmrätt, sallad, smör, bröd, valfri dryck (bordsvatten, lättöl, mjölk), och kaffe. Förslag på pris: 63 kr Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang Varmrätt, sallad, smör, bröd och vatten/mjölk Förslag på pris: 55 kr Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Förslag på pris: 47 kr Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Förslag på pris: 45 kr Frukost: Gröt/fil, mjölk, flingor/müsli, smörgås, pålägg, grönsak, frukt/juice och te/kaffe Förslag på pris: 33 kr Utdrag till: Kommunstyrelseförvaltningen, för åtgärd Berörda nämnder, för kännedom

18 18(58) KSKF/2009: Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i koncernen Eskilstuna kommun antas att gälla från och med den 1 januari Införandet av månadsarvode för arvodeskommitténs ordförande, arvodesnivå fyra (4), träder i kraft den 1 februari Månadsarvodet utbetalas de månader som arvodeskommittén är aktiv om jourersättning träder i kraft den 1 februari Särskilt yttrande Björn Lymar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson (S) utfärdade direktiv för arvodeskommitténs beslut, via ordförandebeslut den 7 november Av direktivet framgår att kommittén skulle se över följande områden: Arbetsförutsättningarna för kommunrevisionen. Eventuell rätt till månadsarvode för de ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte har månadsarvode i någon annan form. Regler gällande pensioner samt även ta i beaktande pensionsålderns framflyttande. Ersättningsnivåerna vid föräldraledighet. Ersättning i råd, forum samt de externa organ som kommunens förtroendevalda kan vara representerade i. Ge förslag på vilket organ som bör få i uppdrag att tolka ersättningsreglementet. Vi behov se över språk och formuleringar i ersättningsreglementet.

19 19(58) Vid behov därutöver bereda de oklarheter i ersättningsreglementet som synliggörs under arvodeskommitténs arbete. Därutöver fick arvodeskommittén i uppdrag att se över följande: Jourersättning till presidiet i arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd. Arvodeskonstruktion för styrelsen i Parken Zoo i Eskilstuna AB. Tilläggsdirektiv till arvodeskommittén utfärdade den 21 april Arvoden och ersättningar för Regionförbundet Sörmland. Arvodeskommittén har behandlat frågorna och därefter inkommit med förslag till nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommun den 10 december Dokumentet reviderades med anledning av synpunkter som framkom i samband med arbetsutskottets beredning av ärendet den 15 december Ny version av förslaget inkom den 4 januari Av kommunledningskontorets skrivelse framgår vidare att man inte har något att invända mot arvodeskommitténs förslag. Förslaget till ersättningsreglemente föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, då de nytillträdande förtroendevalda i nämnderna börjar sina uppdrag. Det är endast kommunfullmäktige och dess presidium som tillträder sina uppdrag den 1 november 2010 och eftersom ersättningsnivån inte ändras för kommunfullmäktiges presidium, påverkas inte deras arvoden av att ersättningsreglementet träder i kraft den 1 januari Arvodeskommitténs förslag innebär att budgetramen för den politiska verksamheten utökas för att täcka kostnaderna för månadsarvode för revisorernas del. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kronor per helår. Därutöver tillkommer kostnaden för månadsarvode för de ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte har månadsarvode i någon annan form. Kostnaden beräknas uppgå till cirka kronor per helår. Även den nya regeln om föräldraledighet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser, men kommunledningskontoret kan i dagsläget inte bedöma i vilken omfattning bestämmelsen kommer att tillämpas och vilka kostnader den kommer att medföra. De tillkommande kostnaderna får inarbetas i 2011 års budgetram. Beslutet om jourersättning påverkar de berörda nämndernas ramar. Yrkanden Björn Lymar (MP), Hans Ekström (S), Sarita Hotti (S) och Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

20 20(58) KSKF/2009: Ändring av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Uttagsåldern för visstidspension höjs till 58 år. Ändringen träder i kraft den 1 november 2010 och omfattar nytillträdande förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) moment 2 sista stycket och 10 moment 1 näst sista stycket i bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).ges följande lydelse: Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i enskilt fall besluta att PBF ska gälla och därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning med mera som kan finnas motiverade. Ändringen antas att gälla från och med den 1 juni moment 1 kompletteras med följande tillägg: Om det senare uppdraget är lägre arvoderat än det tidigare äger den förtroendevalde rätt att bibehålla sin intjänade pensionsrätt i det tidigare uppdraget med sedvanlig värdesäkring enligt 10 moment 2, sista stycket samt i det senare uppdraget grunda ny pensionsrätt, allt inom ramen enligt 5 moment Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet och har därmed rätt att tolka och tillämpa bestämmelserna i PBF. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning att ändringen i PBF.

21 21(58) Särskilt yttrande Björn Lymar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 4 januari Av skrivelsen framgår att Arvodeskommittén beslutade den 29 maj 2009 att föreslå att kommunfullmäktige godkänner följande ändringar av de nu gällande bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda: Att höja åldern för uttag av visstidspension från 50 år och till 58 år. Ändringen föreslås träda ikraft med början av mandattiden efter 2010 års allmänna val och gälla för de nytillträdande förtroendevalda som då kan komma att omfattas av pensionsreglementet. Med nytillträdande avses den som tidigare inte innehaft månadsarvoderat uppdrag eller inte har någon upparbetad pensionsrätt. Att 10 i de nuvarande bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda kompletteras med ett stycke med följande innehåll. Ändring föreslås träda i kraft med början av mandattiden efter 2010 års allmänna val. Om det senare uppdraget är lägre arvoderat än det tidigare äger den förtroendevalde rätt att bibehålla sin intjänade pensionsrätt i det tidigare uppdraget med sedvanlig värdesäkring enligt 10 moment 2, sista stycket samt i det senare uppdraget grunda ny pensionsrätt, allt inom ramen enligt 5 moment 1. Arvodeskommittén anser att 50 år som lägsta ålder för möjligt uttag av visstidspension numera är för lågt satt. Därför föreslår de en höjning från 50 till 58 år för de nytillträdande förtroendevalda efter 2010 års allmänna val som kan komma att omfattas av pensionsreglementet (lägst 40 % av basarvodet). Kommunledningskontoret framför att bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) gäller enligt 1 moment 1 för de förtroendevalda som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller på betydande del av heltid (minst 40 % av heltid). Bestämmelserna gäller också för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och därigenom är berättigad till pensionsförmån. Bestämmelserna gäller dock inte enligt 1 moment 2 för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning eller annat uppdrag eller uppnått 65 års ålder. Kommunen kan dock, enligt 1 moment 2 sista stycket, i särskilt fall besluta att PBF ska gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning med mera som kan finnas motiverade.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-18 1 (14) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer