Årsredovisning 2002 Siemens AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2002 Siemens AB"

Transkript

1 s Årsredovisning 2002 Siemens AB

2 Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober september 2002 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 6 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Resultaträkning - moderbolaget 9 Balansräkning - moderbolaget 10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget 11 Kassaflödesanalys - moderbolaget 12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14 Underskrifter 27

3 2 (27) Förvaltningsberättelse Belopp i MSEK om inget annat anges. Ägarförhållanden Siemens AB är ett helägt dotterbolag till SBVS Holding AB, Upplands Väsby, som i sin tur ägs av Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH, ett helägt dotterbolag till Siemens AG, Berlin och München. Under året har dotterbolaget Siemens IT Service AB fusionerats med moderföretaget Siemens AB. Allmänt om verksamheten s orderingång under räkenskapsåret 1 oktober september 2002 uppgick till 2 602,1 (3 300,0) och omsättning till 2 660,3 (3 463,4). s resultat före skatt uppgick till -46,8 (129,4). Avmattningen på telekommarknaden och den svaga marknaden för industriinvesteringar har föranlett ett omstruktureringsprogram i syfte att anpassa personalstyrkan. Den negativa resultatutvecklingen har huvudsakligen påverkats av en avsättning till Siemens Sverige Pensionsstiftelse på 83.9, inklusive särskild löneskatt på pensioner. Avsättningen till stiftelsen gjordes för att trygga koncernens pensionsförpliktelser och var en effekt av nedgången på aktiemarknaden. Siemens Business Services AB minskade sin fakturering med 14.2% till 477,7 (556,9). Verksamhetsåret har präglats av förändringsarbete som bland annat inneburit att verksamheter inom produkrelaterad service införlivats med företaget samt en fokusering av tjänsteportföljen. Siemens Tjänster AB har utfört servicetjänster av främst förvaltningskaraktär till andra Siemensföretag i Sverige. Under verksamhetsåret har tjänsteenheterna ekonomi, lagerhållning och logistik överförts till Siemens-Elema AB samt inköp och personaladministration till Siemens AB. Siemens Laser Analytics AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer utrustningar baserade på halvledarlaser och fiberoptik för simultan mätning av gaser och temperatur för processtyrning och miljökontroll. Bolaget har ingått i koncernen sedan april 2001 och verksamheten har i stort sett utvecklats enligt uppsatta mål. Under hösten 2001 beslutade Siemensbolagen i Danmark, Norge och Sverige att undersöka möjligheterna att utöka och utveckla bolagens gemensamma agerande i den skandinaviska regionen. Under verksamhetsåret har samarbetsprojekt identifierats inom såväl försäljning som administration i syfte att bättre utnyttja de samlade resurserna på den skandinaviska marknaden. Siemens ABs orderingång under räkenskapsåret 1 oktober september 2002 minskade med 21,7% till 2 191,0 (2 798,9). Motsvarande omsättningsminskning var 19,8% till 2 229,8 (2 781,0) Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -33,6 (96,4). Minskningen av orderingång och omsättning hänför sig huvudsakligen till avmattningen på telekommarknaden samt en nedgång för industriinvesteringar. Resultatutvecklingen har påverkats negativt av avsättningen till Siemens Sverige Pensionsstiftelse uppgående till 80,1, inklusive särskild löneskatt på pensioner samt omstruktureringskostnader på 22,7. Affärsområdet Automation & Energi kunde upprätthålla omsättningen genom en stark utveckling inom industriautomation. Den förväntade resultatnivån kunde inte infrias då det försämrade konjunkturläget föranlett lägre marknadspriser inom vissa produktsegment. Produktområdet för vacumpumpar har avyttrats under räkenskapsåret.

4 3 (27) Inte heller affärsområdet Industrial Solutions & Services har kunnat uppnå ställda förväntningar beroende på svag marknad för industriinvesteringar. På grund av konjunkturavmattningen har ett omstruktureringsprogram genomförts i syfte att anpassa personalstyrkan. Affärsområdet Communications minskade försäljning beror på avmattningen på telekommarknaden. Trots detta har man kunnat stärka sin marknadsposition för mobiltelefoner och infria de ställda resultatförväntningarna. Inom delar av affärsområdet har ett omstruktureringsprogram genomförts för att anpassa verksamheten till en skandinavisk organisation. Affärsområdet Siemens Dematic har påverkats avsevärt av den svaga utvecklingen på telekommarknaden. Siemens Dematic har genomfört ett omstrukteringsprogram i syfte att anpassa sig till rådande marknadssituation. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Siemens Tjänster AB har efter räkenskapsårets utgång överfört den kvarvarande enheten platsförvaltning till Siemens AB. Avsikten är att under kommande verksamhetsår fusionera dotterbolaget Siemens Tjänster AB med moderföretaget Siemens AB. Siemens Sverige Pensionsstiftelse förväntas icke belasta bolagens resultat extraordinärt främst beroende på stiftelsens minskade exponering i aktiemarknaden. Övriga dotterbolag inom koncernen beräknas uppnå en tillväxt högre än marknaden i övrigt. I början av verksamhetsåret 2002/03 har en skandinavisk organisation bildats för områden inom Communications och Siemens Dematic samt gemensamma tjänsteenheter för IT och inköp. I och med ovanstående organisationsförändringar och de under 2001/02 genomförda struktureringsåtgärderna förväntas samtliga affärsområden få en positiv volym- och resultatutveckling. Miljöinformation Siemens AB är miljöcertifierat i enlighet med ISO Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kkr i moderbolaget, disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa kkr kkr kkr s fria egna kapital uppgår till, kkr, ingen avsättning till bundna reserver föreslås. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 4 (27) Resultaträkning - koncernen Belopp i kkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 5 (27) Balansräkning - koncernen Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram samt patent Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andel i bostadsrättsförening 27 Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 6 (27) Balansräkning - koncernen Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Pantförskrivna försäkringar avseende pensionsutfästelser Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI Borgensförbindelser, övriga

8 7 (27) Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten *) Investeringsverksamheten Förvärv av rörelsegren 106 Försäljning av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *) Kassaflödet från den löpande verksamheten har under 2001/02 belastats med MSEK 54.6 i samband med avsättning till Siemens Sverige Pensionsstiftelsen.

9 8 (27) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Ej kontant erhållen SPP-återbäring Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 479 Varulager Kortfristiga fordringar 700 Likvida medel 100 Summa tillgångar Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten -100 Påverkan på likvida medel Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter Avyttrade tillgångar och skulder: Materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar 159 Summa tillgångar Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar Försäljningspris Erhållen köpeskilling Påverkan på likvida medel Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

10 9 (27) Resultaträkning - moderbolaget Belopp i kkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återförda överavskrivningar på anläggningstillgångar Förändring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 10 (27) Balansräkning - moderbolaget Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andel i bostadsrättsförening 27 Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 11 (27) Balansräkning - moderbolaget Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom. 50 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Pantförskrivna försäkringar avseende pensionsutfästelser Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI Borgensförbindelser till dotterbolag Borgensförbindelser, övriga

13 12 (27) Kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten *) Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av rörelsegren Försäljning av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 200 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *) Kassaflödet från den löpande verksamheten har under 2001/02 belastats med MSEK 52.4 i samband med avsättning till Siemens Sverige Pensionsstiftelse.

14 13 (27) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Andra ej likviditetspåverkande resultatposter Förvärv av inkråm och verksamheter Förvärvade tillgångar och skulder: Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling 122 Utbetald köpeskilling 122 Påverkan på likvida medel 122 Avyttring av inkråm och verksamheter Avyttrade tillgångar och skulder: Materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar 159 Summa tillgångar Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar Försäljningspris Erhållen köpeskilling Påverkan på likvida medel Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

15 14 (27) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt Akutgruppens uttalanden. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Garantikostnader Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare benämnd Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas som 28% av obeskattade reserver och övriga temporära skillnader. Värdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras, i den mån dessa med största sannolikhet beräknas kunna utnyttjas. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådet rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekten av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse redovisas som jämförelsestörande poster. Kurssäkring av kommersiella flöden Koncernbolagen i Sverige säkrar kontrakterade framtida valutaflöden samt budgeterade flöden de nästkommande 6 månaderna. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Med verkligt värde förstås försäljningspris efter avdrag för försäljningskostnader. Hänsyn har tagits till inkurans. Pågående arbeten Moderbolag Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader och nettoförsäljningsvärdet med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande. Pågående arbeten har i koncernredovisningen värderats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 10. Där utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och de uppdragsutgifter som är hänförliga till uppdraget i resultaträkningen som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs med undantag av erhållna respektive lämnade förskott som redovisas till betalningstillfällets kurs. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Kursförändringar redovisas i resultaträkningen.

16 15 (27) Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Patent 5 år Rörelsegoodwill 5 år Programvara 5 år 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader år år Markanläggningar (75% av anskaffn. värdet) 10 år 10 år Nedlagda kostnader på annans fastighet 3-5 år 3-4 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 år 5 år Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 5 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing - leasetagare Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:96). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget innehar mer än 50% av röstetalet. Koncernbidrag och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för skatteeffekten. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till SBVS Holding AB, org nr med säte i Upplands Väsby. SBVS Holding AB ingår genom Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH i en koncern där Siemens AG, med säte i Berlin och München, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Siemens AB, Upplands Väsby. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 63% av inköpen och 3% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 69% av inköpen och 2% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

17 16 (27) Ändrade redovisningsprinciper Från och med tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR9 Inkomstskatter. Jämförelsetalen för föregående år har därvid justerats på motsvarande sätt. Principförändringen har införts retroaktivt vilket inneburit att skattekostnaden för jämförelseåret har ökat med 837 kkr och att de uppskjutna skattefordringarna netto ökat med kkr varigenom det ingående egna kapitalet ökat med kkr. Not 1 Medelantalet anställda varav varav män män Sverige % % Totalt i moderbolaget % % Dotterföretag Sverige % % Totalt i dotterföretag % % totalt % % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader (varav pensionskostnad) 1) ( ) * 1) (37 975) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (27 093) (23 633) totalt (varav pensionskostnad) 2) ( ) * 2) (61 608) *Av moderbolagets totala pensionskostnad på avser avsättning till pensionsstiftelsen inkl. löneskatt. *Av koncernens totala pensionskostnad på avser avsättning till pensionsstiftelsen inkl. löneskatt. 1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 532 (f.å ) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (f.å ). 2) Av koncernens pensionskostnader avser (f.å ) gruppen styrelse och VD. s utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (f.å ). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Sverige (varav tantiem o.d.) (1 316) ( ) ( ) ( ) totalt Dotterföretag i Sverige (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) (828) ( ) totalt (varav tantiem o.d.) (1 316) ( ) (828) ( ) Löner och ersättningar för räkenskapsåret avser endast personal i Sverige. Delar av företagsledningen i Siemens AB omfattas av ett aktieoptionsprogram med rätten att förvärva aktier i Siemens AG.

18 17 (27) Avgångsvederlag Företagen i koncernen har inte avtalat om avgångsvederlag eller liknande förmåner till företagsledning eller till styrelseledamöter. Siemens ABs verkställande direktör, Sören Swärd, har rätt till pension från 60 års ålder. Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderbolag KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Komponenter Industriteknik Kommunikationsteknik Transportteknik Energiteknik Informationsteknik Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Finland Tyskland USA Norge Övriga länder Nettoomsättning per rörelsegren Komponenter Industriteknik Kommunikationsteknik Transportteknik Energiteknik Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Finland Tyskland USA Norge Övriga länder Uppdelningen i rörelsegrenar har gjorts i enlighet med Siemens internationella klassificering av av rörelsegrenar. s uppdelning i affärsområden motsvarar inte helt ovanstående klassificering.

19 18 (27) Not 3 Jämförelsestörande poster Kostnader för strukturåtgärder Avsättning till pensionssstiftelse inkl. löneskatt Kostnader för strukturåtgärder Avsättning till pensionssstiftelse inkl. löneskatt Not 4 Övriga rörelseintäkter Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Återbäringsmedel från SPP* Försäljning av produktområdet vacumpumpar Övrigt Försäljning av produktområdet vacumpumpar *Sammanslagningen av verksamheterna i Siemens Business Services AB och Siemens IT Service AB har inneburit att de allokerade företagsanknutna SPP-medlen nuvärdeberäknats under en kortare tid än enligt den ursprungliga beräkningen. Årets intäkt har även påverkats av att medel erhållits till följd av en särskild pensionslösning för vissa medarbetare. Not 5 Övriga rörelsekostnader Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Siemens Globala Aktieprogram Övrigt Siemens Globala Aktieprogram

20 19 (27) Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Dataprogram och patent Goodwill Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Dataprogram Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Utdelning från dotterbolag

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

The Empire Org nr 556586-2264

The Empire Org nr 556586-2264 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ringhalsgruppen

Årsredovisning. Ringhalsgruppen Årsredovisning 20 Ringhalsgruppen 2 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 7 sbalansräkning 8 s kassaflödesanalys 10 s resultaträkning 11 s balansräkning 12 30 år och mitt i

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer